Районен съд - Мездра
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.12.2019г. до 22.12.2019г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

Резултат

1

АНД No 375/2019

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.МЕЗДРА

М.М.Р.

Докладчик:
ВЯРА А. АТАНАСОВА

Решение от 3.12.2019г.

ВЪЗ ОСНОВА НА ЗАКОНА И ДОКАЗАТЕЛСТВАТА

 

Р Е Ш И:

 

ПРИЗНАВА обвиняемия М.М.Р. роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, с основно образование, безработен, неженен, ЕГН **********, неосъждан, за ВИНОВЕН в това, че при условията на продължавано престъпление за времето от началото на месец септември 2018 г. до 20.09.2018 година в гр. Мездра, с цел да набави за себе си имотна облага, е поддържал у ****и у ****, и двамата от гр. Мездра заблуждение, че ще върне на **** сумата от 150 лева и на **** – сумата от 156 лева, взети под формата на заем и вересия, и с това им е причинил имотна вреда в размер общо на 306 лева - престъпление по чл.209 ал.3 вр. ал.1 вр. чл.26 ал.1 НК.

ОСВОБОЖДАВА, на основание чл.78а ал.1 НК, М.М.Р. от наказателна отговорност за извършеното престъпление по чл.209 ал.3 вр. ал.1 вр. чл.26 ал.1 НК. 

НАЛАГА, на основание чл.78а ал.1 НК, на М.М.Р. административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 /ХИЛЯДА/ ЛЕВА в полза на Държавата.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва и протестира от страните пред ВрОС в 15-дневен срок от днес.

 

Мотиви от 19.12.2019г.

Районна прокуратура гр. Мездра е внесла постановление по реда на чл.375 и следващите от НПК, с което е направила предложение за освобождаване на М.М.Р. *** от наказателна отговорност за извършено престъпление по чл.209 ал.1 вр. чл.26 ал.1 НК и налагане на административно наказание на същия, на основание чл.78а НК.

РП-Мездра, редовно призована, не е изпратила представители.

В с.з. обвиняемият е заявил, че разбира в какво го обвиняват, изразил е съжаление за стореното и е дал кратки обяснения, в които признава, че е поискал в заем посочените в прокурорското постановление парични средства и не е върнал същите в уговорения срок, но причината за това му поведение е била липсата на възможност да намери работа в България, което е наложило да потърси препитания в чужбина. След като успял да събере необходимата сума, Р. предприел действия по изплащане на задължението си, но тогава установил, че срещу него се води разследване за измама. 

Производството е по реда на чл.375 и следващите от НПК.

Съдът, след като прецени, при спазване разпоредбата на чл.378 ал.2 НПК, събраните по делото доказателства, приема за установено следното:

В началото на месец септември 2018 г. обвиняемият М.Р. *** не разполагал с дом и средства за препитание. По същото време той пристигнал в гр. Мездра при своя приятел – свидетелят Ивайло Симеонов. Двамата се познавали от времето, когато работили заедно на различни строителни обекти. Р. попитал свидетеля дали може да му намери някаква работа. По това време Симеонов извършвал строителни работи на обект в гр. Враца и имал нужда от помощник „общ работник“. По тази причина той наел обвиняемия да изпълнява тази работа. За да му осигури място за живеене, свидетелят се договорил със своя познат свидетелят Данаил ****. **** живеел в гр. Мездра на ул. „Оборище“ № 16. Съгласно уговорката, той  трябвало да предостави на Р. под наем една от стаите в къщата си. Непосредствено след това обвиняемият започнал да работи на обекта, заедно със свидетеля Симеонов. Съвместната им дейност продължила няколко дни, тъй като Симеонов не бил доволен от работата на обвиняемия. По тази причина той не сключил с него трудов договор и го помолил да напусне. В края на седмицата – в петък Симеонов заплатил на обвиняемия парите, които му дължал и му казал да не се връща повече на работа при него. В този период Р. бил пазарувал в магазина на „АНДЕМ В“ ЕООД гр. Мездра, където продавач-консултант била свидетелката Драгомира **** – сестра на свидетеля Симеонов. По ходатайство на брат си, свидетелката започнала да дава продукти на вересия без заплащане на Р. с мисълта, че ще ги заплати, след като получи трудовото си възнаграждение. Така обвиняемият получил стоки от магазина на стойност 156 лева с уговорката, че ще ги заплати до следващия петък – 20.09.2018 г. Тъй като това не станало, свидетелката **** внесла в касата на магазина тези пари от свое име. Междувременно на 17.09.2018 г. Р. се обърнал към своя хазяин – свидетелят **** с молба същият да му предостави в заем сумата от 150 лева, като обещал, че ще му ги върне до 21.09.2018 г. На 20.09.2018 г. обвиняемият заминал от гр. Мездра и не се върнал повече. Както към момента на получаването на вересията, така и към момента на получаване на заема, той не разполагал с парични средства и имущество, с които да върне парите и възстанови щетите на двамата свидетели. След като в уговорения срок не получил парите си, свидетелят **** подал на 25.09.2018 г. жалба в РУ Мездра срещу обвиняемия. На 09.09.2019 г. с пощенски записи обвиняемият превел на свидетелите Драгомира **** и Данаил **** дължимите средства в размер на 156 лева и 150 лева.   

Горната фактическа обстановка се установява от показанията на свидетелите Данаил **** ****, Ивайло Станчев Симеонов, Ивайло Петров Лишковски, ****, Валери Петьов Цанков, дадени на досъдебното производство на л.20; л.21; л.22; л.23; л.47, както и от събраните писмени доказателства: жалба от Данаил **** /л.12/; характеристична справка /л.31/; справка за съдимост /л.32/; служебни бонове 2 бр. и 2 бр. системни бонове, удостоверяващи изпращане чрез пощенски записи   на суми в размер на 150 лв. и 156 лв. на Данаил **** и Драгомира **** /л.52/; декларация за семейно и материално положение и имотно състояние /л.53/; Удостоверение по декларирани данни, издадено от Отдел „Местни данъци и такси“ в Община Червен бряг с информация за декларираното от М.Р. движимо и недвижимо имущества /л.11 от съдебното дело/ и справка за съдимост /л.14 от съдебното дело/.

Имайки предвид изложената по-горе фактическа обстановка и след анализ на събраните доказателства, съдът приема, че обвиняемият М.Р. е извършил престъпление против собствеността – измама. От обективна и субективна страни същият е осъществил състава на чл.209 ал.3 вр. ал.1 вр. чл.26 ал.1 НК.

Според съдебната практика, измамата е престъпление, което се характеризира с два момента от обективна страна измамено лице и ощетено имущество, като последното се намира във фактическа или разпоредителна власт на измамения, поради което той може да се разпорежда с имущественият предмет. Най-често имуществен предмет са пари или други движими вещи, но е възможно такъв да са и недвижими вещи, както и други имуществени права. Актът на имуществено разпореждане се осъществява от измаменото лице поради неговата неправилна представа относно правното основание или условията за това разпореждане. Неправилните представи на измаменото лице могат да се проявят в три форми – заблуждение, неопитност и неосведоменост, извършвани само чрез действие от страна на дееца. Възбуждане на заблуждение е такова въздействие върху съзнанието на измамения, което формира у него неверни представи, а поддържане на заблуждение е налице винаги, когато деецът проявява активност с цел утвърждаване на една невярна представа и има определен принос за заблуждението. Използване на заблуждение на неопитност или неосведоменост е винаги налице, когато субектът има съзнание за вече формирана неправилна представа, с която да се солидаризира. Измамата по своята правна същност е резултатно увреждащо престъпление, тъй като основният състав на чл.209 НК изисква да е настъпила имотна вреда в резултат на акта на имуществено разпореждане. Отрицателното изменение може да настъпи, както в имуществото на измамения, така и в това на трето лице. От субективна страна деянието е извършено винаги с пряк умисъл и с користна цел у субекта на престъплението. Деецът във всички случаи предвижда, че вследствие на неговото въздействие върху измамения у последния ще възникнат неправилни представи или че поддържа вече възникнали такива. Освен това, лицето предвижда, че измаменият ще извърши акт на имуществено разпореждане и в резултат на този акт неговото или другиму имущество ще бъде увредено. Целта на субекта винаги е да набави за себе си имотна облага или за другиго такава, като съзнава неизбежността на настъпилата за пострадалия имотна вреда. Имайки предвид очертаната дотук правна рамка и събраните по делото доказателства, съдът приема, че обвиняемият е извършил престъплението измама. Същият умишлено с користна цел е извършил описаните по-горе действия с ясното желание в неговото имущество да настъпят по-благоприятни изменения, каквито по принцип не му се дължат. Имайки предвид така очертаната правна рамка и наличната по делото доказателствена маса, този състав приема за безспорно установено, че обвиняемият е извършил описаните в прокурорското постановление престъпни деяния. През инкриминираният период Р., с цел да набави за себе си като имотна облага, сумата общо от 306 лева, е поддържал у Данаил **** и Драгомира **** заблуждение, че ще им върне паричните средства в размер на съответно 150 лева и  156 лева, взети под формата на заем и вересия, като с това им е причинил имотна вреда. Събраната по делото доказателствена маса безспорно подкрепя описаната фактическа обстановка. Тук следва да се имат предвид показанията на свидетелите Данаил **** и Драгомира ****, които подробно излагат всички данни, с които описват естеството на уговорките, които са имали с обвиняемия по отношение на предоставените му хранителни продукти без заплащане, на вересия и парични средства под формата на заем, както и последвалото поведение, демонстрирано от същия след получаването им. Преценени в съвкупност показанията на тези двама свидетели, дават възможност да се направи извода, че обвиняемият умишлено е поддържал у тях заблуждение за това, че ще се издължи в уговорените срокове и след като не е сторил това, е преустановил контактите си с тях. Действията на Р. са били извършени при условията на пряк умисъл, тъй като същият не е разполагал с парични средства поради приключване на трудовата си дейност и по тази причина е бил наясно, че няма как да заплати получените хранителни продукти и да върне взетия заем. На следващо място, необходимо е да се отчетат и показанията на свидетелите Ивайло Симеонов и Ивайло Лишковски. Първият свидетел е лицето, което е предоставило възможност на обвиняемия да започне работа и е положило усилия да му намери подслон, заплащайки наема на стаята, в която същият се е бил настанил в дома на свидетеля ****. Свидетелят Симеонов е категоричен, че поради недостатъчно сериозно отношение към възложените за изпълнение дейности е преустановил контактите с обвиняемия, заявявайки му, че не желае да продължава да работи за него. Съпоставени едни с други съобщените от този свидетел и от свидетелката **** данни, сочат, че  обвиняемият, макари останал без източник на доходи, е продължил да взема на вересия хранителни продукти от магазина, в който е работела свидетелката, със съзнанието, че не е в състояние да ги заплати, както е обещал. По същото време обвиняемият е поискал и получил в заем сумата от 150 лева, предоставена му от неговия хазяин – свидетелят ****, обстоятелство, което намира опора в показанията на свидетеля Лишковски. Същият твърди, че е бил свидетел на уговорката между двамата, според която Р. е следвало да върне взетите пари в рамките на три-четири дни. В последствие свидетелят се видял с Данаил ****, от който разбрал, че обвиняемият не се издължил и е напуснал града. В резултат на поведението на обвиняемия свидетелката **** сама заплатила стойността на дадените му на вересия хранителни продукти, внасяйки в касата на магазина собственост на „АНДЕМ В“ ЕООД гр. Мездра, представляван от свидетеля Валери Цанков сумата от 156 лева, обстоятелство, намиращо подкрепа в показанията на самия свидетел. Имайки предвид събраните по делото доказателства, съдът приема за безспорно установено, че в резултат на поддържаното у свидетелите **** и **** заблуждение, обвиняемият е получил парични средства, които не му се следват и така е извършил посочения в прокурорския акт престъпен състав. Налице е разпоредбата на чл.26 ал.1 НК /продължавано престъпление/, тъй като са извършени две деяния през непродължителен период от време, умишлено, при една и съща фактическа обстановка, при което последващото от обективна и субективна страна се явява продължение на предшестващото го деяние. От доказателствата по делото може да се направи извода, че е налице маловажност по смисъла на чл.93 т.9 НК, тъй като вредните последици са незначителни и с оглед на другите смекчаващи обстоятелства, престъплението представлява по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на престъпления от този вид, а именно измама. Освен това, незначителните вредни последици се изразяват и в размера на щетата, който е значително под размера на минималната работна заплата към инкриминирания период, която е била 510 лева /ПМС № 316/20.12.2017 г./.

За този престъпен състав законодателят е предвидил наказание лишаване от свобода до една година или пробация. Р. не е осъждан за престъпление от общ характер, видно от приложената в хода на съдебното производство справка за съдимост. По делото не са събрани данни, че същият е бил освобождаван от наказателна отговорност по реда на Глава Осма, Раздел IV на НК. От писмените доказателства по делото, приложени на л.52 ДП, е видно, че обвиняемият е изцяло възстановил причинените имуществени вреди на свидетелите **** и ****, като същите в показанията си са заявили, че нямат претенции за причинени неимуществени вреди към него. От горното следва, че са налице предпоставките за приложение на чл.78а НК.

При определяне размера на административното наказание глоба, съдът, след като взе предвид чистото съдебно минало на обвиняемия, изразеното от него съжаление за стореното, добрите характеристични данни, материалното му положение и имотно състояние – лице без постоянни доходи, непритежаващо движимо и недвижимо имущества, както и характера на деянието и степента му на обществена опасност, му наложи, на основание чл.78а ал.1 НК, глоба в размер на 1000 /хиляда/ лева.

По гореизложените мотиви съдът постанови своето решение.

 

2

НОХД No 421/2019

Неправомерно присъедняване към електропреносна и други мрежи или системи

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.МЕЗДРА

П.Г.П.

Докладчик:
ВЯРА А. АТАНАСОВА

Споразумение от 3.12.2019г.

За РП-Мездра прокурор ****.

Подсъдимият, редовно уведомен и призован в съответствие с чл.247б НПК, лично.

Явява се и служебният защитник адв. М.Н. от ВрАК, редовно призована за р.з.

ПОДСЪДИМ: Съгласен съм адв. Н. да ме защитава.

АДВ. Н.: Запозната съм с материалите по делото и не ми е необходимо допълнително време за подготовка.

По делото са постъпили: справка за съдимост на подс. П., издадена от Бюро съдимост при РС-Мездра и Удостоверение по декларирани данни № 11.01–604/06.11.2019 г., издадено от Дирекция „Местни данъци и такси” в Община Мездра, във връзка с декларираните от П.П. движимо и недвижимо имущества.

ПРОКУРОР: Да се даде ход на р.з. Моля да приемете постъпилите писмени доказателства.

АДВ. Н.: Моля да даде ход на р.з. Моля да приемете докладваните от Вас писмени материали.

ПОДСЪДИМ: Да се гледа делото. За останалото съм съгласен съм с адвоката.

Съдът, след като изслуша становищата на страните, намира, че не са налице процесуални пречки за разглеждане на делото в р.з. и в тази връзка

ОПРЕДЕЛИ:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО В РАЗПОРЕДИТЕЛНО ЗАСЕДАНИЕ.

ПРИЕМА постъпилите писмени доказателства.

ПОДСЪДИМ: Получил съм препис от ОА. Прочел съм го и съм запознат със съдържанието му.

Разпоредителното заседание продължава с обсъждане на въпросите, посочени в чл.248 ал.1 т.1-т.8 НПК и излагане на становищата на страните по тях.

ПРОКУРОР: Въпросното дело е подсъдно на РС-Мездра и следва да бъде разгледано от него. Към момента не са налице основания за прекратяване или спиране на наказателното производство. Намирам, че по воденото разследване не са допуснати отстраними съществени нарушения на процесуалните правила, с които да е ограничено по някакъв начин правата на подсъдимия като обвиняем. Налице са основания за разглеждане на делото по реда на Глава ХХІХ НПК, тъй като със защитника на подсъдимия сме постигнали споразумение, което ви представям и ще моля да го одобрите. Намирам, че не е необходимо делото да бъде разгледано при закрити врата, за привличане на резервен съдия или съдебен заседател, за назначаване на допълнителен защитник или друго вещо лице, или извършване на съдебно-следствени действия по делегация. Моля, да потвърдите така взетата мярка по отношение на подсъдимия за процесуална принуда.

АДВ. Н.: От името на защитата заявявам, че делото е подсъдно за разглеждане от РС-Мездра. Не са налице основания за прекратяване или спиране на наказателното производство. Не са допуснати на ДП допуснати съществени нарушения на процесуални правила, които да са довели до ограничаване на процесуалните права на моя подзащитен. Действително с представителя на прокуратурата постигнахме споразумение за решаване на делото, което Ви представяме и молим да го приемете. Не намирам основания за разглеждането на делото при закрити врата, както и за привличане на резервен съдия и съдебен заседател, за назначаване на защитник или друго вещо лице или извършване на съдебно-следствени действия по делегация. Моля, да потвърдите така взетата мярка по отношение на подсъдимия за процесуална принуда.

ПОДСЪДИМ: Изцяло съм съгласен с това, което каза адвоката ми и желая да се постигне споразумение.

Съдът, след като изслуша становищата на прокурора, защитника и подсъдимия, и взе предвид съдържанието на ОА, предмет на настоящото производство, и на материалите, приложени в ДП, намира, че делото е подсъдно за разглеждане от РС-Мездра с оглед правилата на местна и родова подсъдност. Изхождайки от приложените на ДП материали, съдът приема, че не са налице основания за прекратяване или спиране на наказателното производство, както и че не са налице допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, които да са довели до ограничаване правата на подсъдимия в качеството му на обвиняем. Липсват основания за разглеждане на делото при закрити врата, за привличане на резервен съдия или съдебен заседател, за назначаване на допълнителен защитник на подсъдимия, както и за назначаване на вещи лица, преводач или тълковник, или извършване на съдебно-следствени действия по делегация. По отношение реда за разглеждане на делото, страните заявиха днес желанието си производството да продължи по реда на Глава ХХІХ НПК, тъй като са постигнали споразумение за решаване на делото. Същото е изготвено в писмен вид и е представено от тях в с.з. По тази причина съдът намира, че не са налице процесуални пречки за разглеждане на делото по особеното производство на Глава ХХІХ НПК. Що се отнася до мерките за процесуална принуда, според материалите по делото, на ДП по отношение на подсъдимия е била взета мярка за неотклонение „Подписка”. Имайки предвид поведението на същия, демонстрирано до момента и отчитайки изразеното от страните становища, съдът приема, че не са налице основания за изменения на мярката за неотклонение в по-тежка.

С оглед на горното, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА мярката за неотклонение „Подписка”, взета по отношение на подсъдимия П.Г.П. на ДП.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта относно мярката за неотклонение може да се обжалва от страните в 7-дневен срок пред ВрОС от днес.

ДЕЛОТО СЕ РАЗГЛЕЖДА ПО РЕДА НА ГЛАВА ХХІХ НПК.

ПРИЕМА И ПРИЛАГА споразумение за решаване на делото, изготвено по реда на чл.384 и сл. НПК и 1 бр. декларация по чл.381 ал.6 НПК.

САМОЛИЧНОСТ НА ПОДСЪДИМИЯ:

П.Г.П. - роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, с основно образование, пенсионер, разведен, ЕГН **********, неосъждан.

На основание чл.274 ал.1 НПК на страните се разясни правото на отвод. Искания за отводи не бяха направени.

На основание чл.382 НПК делото се докладва с прочитане на споразумението за решаване на делото и на представената декларация, с която подсъдимият заявява, че не желае делото да се разглежда по общия ред.

ПРОКУРОР: Считам, че в споразумението сме отговорили на всички въпроси, посочени в НПК. Промени в съдържанието му няма да правя. Моля да се одобри във вида, в който сме го представили.

АДВ. Н.: Считам, че в споразумението сме отговорили на всички въпроси, посочени в НПК. Промени в съдържанието му няма да правя. Моля да се одобри във вида, в който сме го представили.

ПОДСЪДИМ: Разбирам в какво ме обвиняват. Признавам се за виновен. Запознат съм с условията на споразумението. Разбирам какви са последиците от него. Доброволно съм го подписал, както и декларацията за отказ от разглеждане на делото по общия ред. Поправки в съдържанието на споразумението няма да правя и моля да го впишете в протокола в окончателен вид, както е представено.

Съдът, след като се запозна с представените от страните споразумение и 1 бр. декларация от подсъдимия, и взе предвид изразените от тях становища в днешното съдебно заседание, намира, че споразумението отговаря на всички условия, визирани в чл.381 ал.5 НПК и следва да бъде вписано в протокола в следния окончателен вид:

СПОРАЗУМЕНИЕ

 

за решаване на НОХД № 421/19 г.  по описа на Районен съд- Мездра по реда на чл.384 и следващите от НПК

Днес на 03.12.2019 година в гр. Мездра се сключи настоящото споразумение между:

1. **** **** – прокурор при Районна прокуратура гр. Мездра и

2. Адв. М.Н. ***-служебен защитник на  П.Г.П., роден на *** ***, българин, с българско гражданство, разведен не осъждан, пенсионер, с основно образование с ЕГН:**********, като се споразумяха за следното:

За това, че подсъдимият П.Г.П. на неустановена дата за времето от 18.09.2019г. до 25.09.2019 г. в с. ***, ул. “***“ № 5, сам е осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа, посредством  проводник тип ПВА2 – 6 квм, прикачен от едната си страна към изходяща токова клема на главен предпазител АП-63А, а от другата страна, към ел. инсталацията на къщата, с което е създал условия за непълно отчитане на потребената ел. енергия - престъпление по чл.234в, ал.1 от НК.

      На подсъдимия П.Г.П. се определя, при условията на чл.55 ал.1 т.2 б.”б” НК, наказание ПРОБАЦИЯ с  пробационни мерки:

 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, за срок от 6 /шест/ месеца с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично, съгласно  чл.42а ал.3 т.1 вр. ал.2 т.1 НК и.

2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от  6 /шест/ месеца, съгласно чл.42а ал.3 т.1 вр. ал.2 т.2 НК.

На основание чл.55 ал.3 НК, на подсъдимия П.Г.П. не се налага предвиденото в закона наред с наказанието лишаване от свобода наказание „глоба”.

Вещественото доказателство - проводник тип ПВА2 – 6 кв.мм. да бъде унищожен поради липса на стойност, считано от датата на одобряване на споразумението.

На подсъдимия П.Г.П. се възлагат направените по делото разноски в размер на 90.68 лева, платими в полза на Държавата по сметка на ОДМВР гр. Враца.

В резултат на деянието няма причинени имуществени вреди.

Настоящото споразумение се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра.

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

Прокурор:                                    Служебен защитник:

  (**** ****)                                     (адв. М.Н.)

 

Подсъдим:

                                                   (П.П.)

ПРОКУРОР: Моля споразумението да бъде одобрено във вида, в който сме го представили.

АДВ. Н.: Моля споразумението да бъде одобрено във вида, в който сме го представили.

ПОДСЪДИМ: Моля споразумението да бъде одобрено във вида, в който сме го представили.

Съдът намира, че постигнатото между страните споразумение не противоречи на закона и морала, разглежда всички относими въпроси за деянието, вината, вида и размерът на наказателната санкция, поради което и на основание чл.384 ал.3 вр. чл.382 ал.7 НПК

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОДОБРЯВА, споразумение за решаване на делото, постигнато между **** **** - прокурор при Районна прокуратура – Мездра, адв. М.Н. от ВрАК - служебен защитник на подсъдимия П.Г.П. и П.Г.П. с ЕГН ********** – подсъдим по НОХД № 421/2019 г. по описа на РС-Мездра, при следните условия:

Подсъдимият П.Г.П. с ЕГН **********, ВИНОВНО на неустановена дата за времето от 18.09.2019г. до 25.09.2019 г. в с. ***, ул. “***“ № 5, сам е осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа, посредством  проводник тип ПВА2 – 6 кв.мм, прикачен от едната си страна към изходяща токова клема на главен предпазител АП-63А, а от другата страна, към ел. инсталацията на къщата, с което е създал условия за непълно отчитане на потребената ел. енергия - престъпление по чл.234в ал.1 НК.

      На подсъдимия П.Г.П. се определя, при условията на чл.55 ал.1 т.2 б.”б” НК, наказание ПРОБАЦИЯ с  пробационни мерки:

 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично, съгласно  чл.42а ал.3 т.1 вр. ал.2 т.1 НК и.

2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от  ШЕСТ МЕСЕЦА, съгласно чл.42а ал.3 т.1 вр. ал.2 т.2 НК.

На основание чл.55 ал.3 НК, на подсъдимия П.Г.П. не се налага предвиденото в закона наред с наказанието лишаване от свобода наказание „глоба”.

Вещественото доказателство - проводник тип ПВА2 – 6 кв.мм. да бъде унищожен поради липса на стойност, считано от датата на одобряване на споразумението.

На подсъдимия П.Г.П. се възлагат направените по делото разноски в размер на 90.68 лева, платими в полза на Държавата по сметка на ОДМВР гр. Враца.

ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24 ал.3 НПК, наказателното производство по НОХД № 421/2019 г. по описа на РС-Мездра.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно. 

Протоколът написан в с.з. и приключи в 11.30 часа.

В законна сила на 3.12.2019г.

3

АНД No 436/2019

Други административни от наказателен характер дела

М.Д.М.

АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА - СОФИЯ

Докладчик:
АНЕЛИЯ А. ДИМИТРОВА

Решение от 5.12.2019г.

ВЪЗ ОСНОВА НА ЗАКОНА И ДОКАЗАТЕЛСТВАТА:

 

Р   Е   Ш   И:

 

ОТМЕНЯВА Наказателно постановление № 002877/22.10.2019 год. на Началник отдел „Контрол и правоприлагане” в Национално тол управление /НТУ/ към Агенция „Пътна инфраструктура” /АПИ/ гр.С., с което на нарушителя М.Д.М. ***, е наложено Административно наказание - ГЛОБА в размер на 300 /ТРИСТА/ ЛЕВА за нарушение на чл.139 ал.6 от Закон за движение по пътищата и е постановено заплащане на таксата по чл.10а ал.2 от Закон за пътищата, в размер на 10 лева, на основание чл.189е ал.7 от ЗДвП и чл.4 ал.4 от Наредба за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние, във връзка с чл.25 от Тарифата за таксите, които се събират от Агенция „Пътна инфраструктура”, като незаконосъобразно на основание чл.63 ал.1 ЗАНН.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба в 14-дневен срок от получаване на съобщението от страните пред ВрАС.

 

МОТИВИ: 

М.Д.М. ***, е обжалвал в срок Наказателно постановление № 002877/22.10.2019 год. на Началник отдел „Контрол и правоприлагане” в Национално тол управление /НТУ/ към Агенция „Пътна инфраструктура” /АПИ/ гр.С..

Жалбоподателят се явява лично и се представлява от адв. Б.Б.от САК. Последният взема становище да бъде отменено изцяло атакуваното НП като незаконосъобразно. Акцентува се, че процесният автомобил има заплатена дължима годишна винетна такса и по този начин за Националното тол управление, както и за Държавата и за фикса не са настъпили никакви вреди от въпросното деяние. Счита се, че са налице и предпоставките за приложение на чл.28 от ЗАНН, като безспорно жалбоподателя не може да бъде принуждаван два пъти да заплати една и съща дължима такса за един и същи автомобил.

Ответникът се представлява от юрисконсулт К.М.. Последната взема становище да бъде потвърдено атакуваното НП като законосъобразно, като се акцентува, че реализирането на нарушението е установено след справка в Електронната система за събиране на пътни такси. Подчертава се, че във връзка с възражението на нарушителя е извършена справка в информационните масиви на АПИ и в Националното тол управление /НТУ/, но заявление за пререгистрация на пътно превозно средство с рег.№ ХХХХ не е било налично и такова няма. Визира се, че административнонаказващия орган правилно и законосъобразно е установил, че жалбоподателя е  осъществил състава на нарушението по чл.139 ал.6 от ЗДвП и административната отговорност е ангажирана основателно, като наложената глоба е фиксирана по размер. Също така се подчертава, че при издаването на акта и на НП са спазени всички процесуални и материални норми.

Производството по делото е по реда на чл.59-63 ЗАНН.

Жалбата е подадена в срок и е процесуално допустима. Видно от приложеното в оригинал НП същото е връчено лично на жалбоподателя на 28.10.2019 год. Последният е упражнил правото си на жалба и такава е входирана пред ответника под вх.№ 94-00-7415/04.11.2019 год., а е изпратена на 31.10.2019 г., видно от приложения по делото пощенски плик в оригинал, като безспорно е в срок.

Акт за установяване на административно нарушение № 002877/02.05.2019 г. е съставен на жалбоподателя затова, че на 02.05.2019 г. в 13.15 часа е управлявал пътно превозно средство с рег.№ ХХХХ, марка „О.”, модел „В.” вид лек автомобил, с обща техническа допустима максимална маса 1 790 кг., негова собственост, на Републикански път І-1 /Е-79/, км.165+177, посока М.-Р., включен в обхвата на платената пътна мрежа, като за посоченото ППС не е заплатена винетна такса, съгласно чл.10 ал.1 т.1 от Закона за пътищата. Посочено е, че извършеното нарушение е установено, чрез справка в електронната система за събиране на пътни такси от контролно устройство с идентификатор MEU 049. Въз основа на така съставения акт е издадено атакуваното НП.

По делото са събрани гласни и писмени доказателства и доказателствени средства, а именно: НП № 002877/22.10.2019 г., Известие за доставяне от 28.10.2019 г., пощенски плик в оригинал с клеймо от 31.10.2019 г., АУАН № 002877/02.05.2019 г., ведно с Разписка от 02.05.2019 г., писмо под изх.№ 94-00-6962/23.10.2019 г., Заповед № ЧР-НТУ-33/23.01.2019 г. на ВР ИД Председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура” гр.С., Заповед № РД-11-233/28.02.2019 г. на Председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура”, Заповед № РД-11-29/16.08.2019 г. на Председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура”, заверени ксерокопия от Договор за покупко-продажба на пътно превозно средство с рег.№ ХХХот 07.03.2019 г., Свидетелство за регистрация – част І-ва, касателно лек автомобил с рег.№ ХХХХ и Фискален бон за закупена от А1 винетка на потребител ХХХ, Справка от 29.11.2019 г. под изх.№ 11-00-84, ведно с оригинал на административнонаказателната преписка, включваща Наказателно постановление с придружително писмо, АУАН с разписка, Известие за доставяне на НП, Известие за доставяне в районен съд гр.М. и Справка от електронната система за събиране на пътни такси от 02.0522019 г.  и Експертно решение № 0767/16.07.2019 г. на ТЕЛК комисия към МБАЛ „П.Д.А.Г.” ЕООД гр.Е., съответно са  разпитани свидетелите Т.Т., С.С. и К.П. и тримата инспектори в Сектор „Контрол и правоприлагане” в НТУ и съответно актосъставител и свидетели при констатиране на нарушението и при съставяне на акта. От събраните по делото гласни и писмени доказателства и доказателствени средства безспорно се установява, че на 02.05.2019 г. в 13.15 часа жалбоподателя е управлявал собственият си лек автомобил с рег.№ ХХХХ, марка „О. В.” по Републикански път І-1 /Е-79/, посока М. –Р., който път е включен в обхвата на платената пътна мрежа. Мястото на нарушението е км.165+177 на Републикански път І-1 /Е-79/ посока М.-Р., за който път се събира такса за ползване на пътната инфраструктура – винетна такса, съгласно Приложение № 2 към т.2 на Решение № 959 на Министерския съвет от 31.12.2018 г. за утвърждаване на Списък на Републиканските пътища за приемане на списъка на Републиканските пътища, за които се събира такса за ползване на пътната инфраструктура – винетна такса и за определяне на съображения, за което се събира такса по чл.10 ал.4 от Закон за пътищата за ползване на отделно съоръжение по Републиканските пътища. В резултат на проверката е установено, че пътното превозно средство с рег.№ ХХХХ към момента на проверката няма заплатена винетна такса, която да съответства на регистрационния номер и на категорията на пътното превозно средство /К3/. Съгласно разпоредбата на чл.189е ал.8 от Закон за движение по пътищата извършеното нарушение е потвърдено, чрез справка в електронната система за събиране на пътни такси от контролно устройство с идентификатор MEU 049, като данните от справката са отразени в процесния акт. Посочената справка бе изискана от административнонаказващия орган, но същата не бе представено от последния, тъй като видно от изложеното в писмо под изх.№ 11-00-84/29.11.2019 г. не е налична. Отразено е, че електронната система за събиране на пътни такси създава Доклади за установени нарушения, чрез заснемане на ППС от стационарна или мобилна камера. В конкретния случай нарушението е установено чрез ръчна проверка в системата, чрез посоченото контролно устройство, като самото устройство, чрез което е извършена справката не е запаметило извършените проверки. Отразено е, че в електронната система за събиране на пътни такси е налична и се пази информация за самото установено нарушение и в тази насока по делото е представена и приета като доказателство Справка от електронната система за събиране на пътни такси от 02.05.2019 г., в която  е посочен часът на установяване на нарушението и процесният регистрационен номер на пътното превозно средство. Както бе отразено за констатираното нарушение е съставен процесния акт в присъствието на свидетелите и на жалбоподателя, като последният е връчен на нарушителя, което е удостоверено и с неговия подпис. На жалбоподателя в качеството му на нарушител е предоставена възможност да направи възражение при съставяне на акта, както му е и разяснено, че в 3-дневен срок след съставянето му може да посочи възражения. Безспорно жалбоподателя е упражнил правото си на възражение и е направил такова на място при съставяне на акта на 02.05.2019 г., като е посочил, че управляваният от него автомобил е с платена годишна винетка, като преди един месец е сменена регистрацията на автомобила. От своя страна административнонаказващия орган е извършил справка в информационните масиви на АПИ, но Заявление за пререгистрация на автомобил с рег.№ ХХХХ не е било налично. Разяснено е на жалбоподателя, че съгласно разпоредбата на чл.189е ал.3 от ЗДвП същият разполага с възможността да заплати компенсаторна такса по чл.10 ал.2 от Закон за пътищата в 14-дневен срок от връчване на акта, в който случай би се освободил жалбоподателя от административнонаказателна отговорност за конкретното нарушение. Компенсаторна такса по акта не е постъпвала по сметка на АПИ. От своя страна жалбоподателя е представил доказателства, които са го мотивирали да не заплати компенсаторна такса, както и безспорно да не приеме, че е нарушил разпоредбата на чл.139 ал.6 от ЗДвП. От представените доказателства на жалбоподателя безспорно е установено, че същият на 07.03.2019 г. е закупил пътно превозно средство марка „О. В.”, вид на МПС – лек, с рег.№ ХХХ, видно от приложения Договор за покупко-продажба на пътно превозно средство. На 27.03.2019 г. процесното МПС е пререгистрирано и същото е с нов регистрационен номер ХХХХ, като в тази насока е приложеното ксерокопие от Свидетелство за регистрация – част І-ва. Друг безспорен факт е, че за процесното МПС с първоначален рег.№ ХХХе налична заплатена годишна винетна такса, като в тази насока е приложеното ксерокопие от Фискален бон от 09.01.2019 г. При така изложената фактология е спорно следното обстоятелство: Налице ли е нарушение на разпоредбата на чл.139 ал.6 от ЗДвП от страна на жалбоподателя и следвало ли е да бъде ангажирана административнонаказателната му отговорност по чл.179 ал.3 от ЗДвП.

На първо място съдебния състав намира за основателно да посочи, че както акта, така и НП са издадени от компетентни длъжностни лица, като в тази насока са приложените по делото писмени доказателства, а именно Заповед № ЧР-НТУ-33/23.01.2019 г. на ВР ИД Председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура” гр.С., Заповед № РД-11-233/28.02.2019 г. на Председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура”, Заповед № РД-11-29/16.08.2019 г. на Председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура”.

Съдебният състав намира, че в акта и в Наказателното постановление е налице разминаване между обстоятелствената част и посочената като нарушена правна норма. Както бе отразено и в по-горните абзаци в обстоятелствената част на акта и тази в Наказателното постановление е посочено, че жалбоподателя е управлявал собственият си лек автомобил с рег.№ ХХХХ, като не е заплатил винетна такса за движение по Републиканската пътна мрежа, съгласно чл.10 ал.1 т.1 от Закона за пътищата. С това е прието, че е нарушена разпоредбата на чл.139 ал.6 от ЗДвП. Внимателният прочит на посочената разпоредба предвижда, че водачът на пътно превозно средство е длъжен преди движение по път, включен в обхвата на платената пътна мрежа да заплати таксата по чл.10 ал.1 т.1 от Закон за пътищата, в случаите когато такава е дължима, според категорията на пътното превозно средство, освен когато таксата е заплатена от трето лице, какъвто е и конкретния случай. Безспорен факт по делото е, че жалбоподателя е управлявал собственият си лек автомобил, който първоначално е бил с рег.№ ХХХ, а впоследствие е пререгистриран и е с нов рег.№ ХХХХ. За този автомобил има заплатена годишна винетка с валидност за срок от една година, считано от заявената при заплащането й начална дата на действие, а именно 09.01.2019 г. до 08.01.2020 г.

Съдебният състав намира, че жалбоподателя не е осъществил от обективна и субективна страна състава на нарушението по чл.139 ал.6 от ЗДвП и неправомерно последният е санкциониран по силата на чл.179 ал.3 от ЗДвП, като административнонаказващия орган е приел, че жалбоподателя е управлявал пътно превозно средство, без да е заплатил такса по чл.10 ал.1 т.1 от Закон за пътищата. Такава такса безспорно е заплатена. Действително е налице нарушение, допуснато от жалбоподателя, но то не е на посочената норма, отразена в акта и в НП, а е на Наредба за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние и в частност чл.5 ал.4. Съгласно цитираната норма при промяна в регистрационния номер на пътното превозно средство собственикът или ползвателя следва в срок до 3 работни дни да заяви тази промяна в Централното управление или в Областните управления на Агенция „Пътна инфраструктура” или по електронен път, като съответните длъжностни лица отразяват новите данни, относно регистрационния номер на пътното превозно средство в електронната система за издадените електронни винетки, след справка в Националния регистър на пътните превозни средства в срок до два работни дни от получаването на съответното заявление. Нарушението на жалбоподателя се изразява в това, че същият не е подал съответното Заявление за промяна в регистрационния номер на пътното превозно средство, а не че управлява МПС, за което не е платена съответната такса по чл.10 ал.1 т.1 от Закон за пътищата. Тук е мястото да си отбележи, че съгласно разпоредбата на чл.10а ал.6 от Закон за пътищата е отразено, че електронната винетка, издадена срещу платената винетна такса следва пътното превозно средство и в случаи на прехвърляне на собствеността на пътното превозно средство, като запазва валидността си за срока, за който е издадена. Безспорно управляваното от жалбоподателя МПС с първоначален рег.№ ХХХи последващ такъв рег.№ ХХХХ  е с платена винетна такса за една година и тази електронна винетка е запазила валидността си за срока, за който е издадена, тъй като следва пътното превозно средство и в случай, какъвто е конкретния при прехвърляне на собствеността.

Тук е мястото да се отбележи, че в акта и издаденото, въз основа на него НП трябва да съществува единство както между посочените като нарушени правни норми, така и между словесното описание на нарушението и посочената нарушена разпоредба. Административнонаказателния процес е строго формален и неспазването на императивните изисквания за съдържание на акта по чл.42 т.4 и т.5 от ЗАНН, както и на чл.57 т.5 и т.6 от ЗАНН, относно НП винаги имат за последица отмяна на Наказателното постановление на процесуално основание, тъй като това е изискване за законосъобразност на НП.

Съдът намира, че в случая е неприложима разпоредбата на чл.53 ал.2 от ЗАНН, според която наказателното постановление се издава и когато е допусната нередовност в акта, стига да е установено по безспорен начин извършването на нарушението, самоличността на нарушителя и неговата вина. Като не е отразил правилно обстоятелствата по нарушението, актосъставителя е допуснал съществено нарушение на процесуалните правила, което е довело до накърняване правото на защита на жалбоподателя. Той е бил лишен от възможността да разбере конкретно какво нарушение се твърди, че е извършил и да се защитава пълноценно по него. Допуснатото съществено нарушение на процесуалните правила е пренесено и в атакуваното Наказателно постановление, в което отново не е отразено в пълнота фактическата обстановка по нарушението. Това Наказателно постановление е издадено и при непълнота на доказателствата. Преди да издаде наказателното постановление, наказващият орган е следвало да направи самостоятелна проверка на обстоятелствата по нарушението и да събере доказателства, относно депозираните по делото възражения. Като не е извършил проверка на обосноваността на акта за административно нарушение, преди да се произнесе по преписката, наказващият орган е издал наказателното постановление в нарушение на чл.52 ал.4 от ЗАНН.

Отново следва да се посочи, че е налице определена неправилно правна квалификация както от страна на актосъставителя, така и от административнонаказващия орган. Винаги несъответствието между фактическото и юридическото обвинение в акта и в НП с действително извършеното е съществено и непоправимо процесуално нарушение, чиято единствена законосъобразна последица може да бъде отмяната на Наказателното постановление.

Настоящият съдебен състав намира за основателно да отбележи, че дори да се приеме, че административнонаказващия орган е посочил правилно нарушената норма и е санкционирал правилно жалбоподателя, то като краен резултат отново би се стигнало до отмяна на атакуваното НП, поради обстоятелството, че същият орган не е приложил разпоредбата на чл.28 от ЗАНН. С депозираната по делото жалба, така и на съдебното следствие се подържа, че нарушителя сам е спрял, когато е възприел контролните органи, за да ги попита за информация какво трябва да се направи при промяна регистрацията на автомобил. На съдебното следствие разпитаните по делото служители на НТУ обясниха хипотетично какво правят при констатиране на нарушение, но за конкретния случай същите не могат да посочат дали водачът е спрян или той по своя инициатива се е обърнал към тях. Така констатираното е в полза на жалбоподателя и отразеното от него в жалбата. На следващо място следва да се посочи, че нарушителя е с изключително влошено здравословно състояние и в тази насока са приложените по делото медицински документи, а именно Експертно решение № 0767/16.07.2019 г. на ТЕЛК комисия към МБАЛ „П.Д.А.Г.” ЕООД гр.Е.. Видно от посоченото решение жалбоподателя е с оценка на работоспособността от 100 % трайно намалена работоспособност. В тази насока следва да бъде отбелязано и визираното в чл.10в ал.1 от Закон за пътищата, че лице с 50 и над 50 на 100 намалена работоспособност или вид и степен на увреждане се освобождава от заплащане на винетна такса за един лек автомобил негова собственост или съпружеска имуществена общност с обем на двигателя до 2000 куб.см и мощност, определена в закона. Дори, ако се приеме, че жалбоподателя е нарушил Закона за пътищата, то същият го е освободил от заплащане на винетна такса. Безспорно жалбоподателя не се е възползвал от това свое право, което също е адмирация в подкрепа на чл.28 от ЗАНН. Отново с уговорката, ако се приеме, че е осъществено визираното нарушение в акта, респективно в НП, а както бе отразено и в по-горните абзаци настоящия съдебен състава категорично не приема жалбоподателя да е осъществил състава на чл.139 ал.6 от ЗДвП. Неправилно е прието от административнонаказващия орган, че е налице нарушение на чл.139 ал.6 от ЗДвП, тъй като ако е така на практика жалбоподателя трябва два пъти да заплати една и съща дължима такса за един и същи автомобил, което е недопустимо.

Мотивиран от изложеното и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН, съдът ОТМЕНИ Наказателно постановление № 002877/22.10.2019 год. на Началник отдел „Контрол и правоприлагане” в Национално тол управление /НТУ/ към Агенция „Пътна инфраструктура” /АПИ/ гр.С..

По гореизложените съображения съдът постанови решението си.

4

АНД No 439/2019

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.МЕЗДРА

Р.Д.Г.

Докладчик:
ЕВГЕНИ А. БОЖИДАРОВ

Решение от 5.12.2019г.

ВЪЗ ОСНОВА НА ЗАКОНА И ДОКАЗАТЕЛСТВАТА

 и на основание чл. 378 ал.4 т.1 НПК, съдът

                                                  Р   Е    Ш   И:

ПРИЗНАВА обвиняемата Р.Д.Г., ЕГН:**********, родена на *** ***, българка, българска гражданка, не омъжена, основно образование, работи  в ЕТ ……. – Ц. Г….” с. Моравица, не осъждана, за виновна в това, че на 05.11.2019 г.,   в соравица , общ. Мездра  по ул. „….“ срещу № ….., с посока ул. „…“ е управлявала  МПС- мотопед, тип „скутер“, марка …“, модел „…“,  с номер на рама ….., без данни за собственост, като същия не е регистриран по надлежния ред, съгласно разпоредбата на чл. 140 ал.1 от ЗДвППо пътищата, отвоР.за обществено ползване, се допускат само моторни превозни средства и ремаркета, които са регистрирани и са с табели с регистрационен номер, поставени на определените за това места“  Правило  на чл. 10,ал. 7 от  НаредбаI-45/24.03.2000 г. за регистриране, отчитане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на  моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства“ определя регистрационните табели на мотопедите да  се поставят само отзад - престъпление по чл. 345, ал. 2, вр. , ал. 1 НК

ОСВОБОЖДАВА  на основание чл. 78а НК  обвиняемата Р.Д.Г. от наказателна отговорност  за извършеното престъпление по чл. 345 ал.2 вр. ал.1 НК.

            НАЛАГА на обвиняемата Р.Д.Г.  на   основание чл. 78а ал.1 НК административно наказание  ГЛОБА   в размер на  1000 /ХИЛЯДА/  лева в полза на държавата.

            ОСЪЖДА РЕНИ Д.Г. да заплати направените по делото разноски  в размер на 23,48 лева, вносими в полза на ОД МВР гр. Враца.

            РЕШЕНИЕТО се обяви на страните и  подлежи на жалба и протест   пред ОС-Враца в 15-дневен срок от обявяването му.

 

Мотиви от 9.12.2019г.

С постановление от 12.11.2019 год. Районна прокуратура гр. Мездра е направила предложение на основание чл.375 от НПК за освобождаване на обвиняемото лице  Р.Д.Г. *** , от наказателна отговорност  с налагане на административно наказание за извършено престъпление по чл. 345 ал.2 НК .

    Производството е по реда на чл.378 НПК.

    Районна прокуратура гр. Мездра редовно призована, не изпраща представител .

    Обвиняемото лице редовно призовано- явява се лично.Признава вина, съжалява за извършеното .

    Съдът, като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и с оглед разпоредбата на чл. 378 ал.2 НПК, приема за установено следното от фактическа страна:

     Бързото производство е започнато по реда на чл. 356,ал. 3 НПК  за престъпление по чл. 345, ал.2, вр. ал. 1 НК  и е приключено с мнение за предаване на  съд   на Р.Д.Г. *** по  обвинение за престъпление по чл. 345,  ал.2, вр. ал. 1 НК .  

     От събраните, в хода на разследването, доказателства е установено следното:

      Обвиняемата Р.Д.Г. ***, закупила през м. 10.2019 г., от неин познат мотопед ,  тип „скутер“ марка, KUMHO“, модел“ Кобра 50“,с номер на рама RFBSF10AF33001901. Мотопедът не бил регистриран. Тя също не предприела нужните  действия аз регистрирането му по надлежния ред.Управлявала го без регистрация и регистрационни табели.

       На 05.11.2019 г., около 11.00 часа , обв. Г. управлявала  мотопеда в с.Моравица, общ. Мездра,  по ул. „Юшан . Отивала към детската градина в селото, за да прибере детето си. В това време служители на РУ на МВР- Мездра- св. С. П. и св.Б.Ц.  били със служебен автомобил в селото, по повод работата им по преписки. Те срещнали обвиняемата и при разминаването с нея , видели , че мотопедът,  който  тя управлява, няма регистрационна табела. Те спрели , обърнали посоката си на движение и настигнали обвиняемата. Тя била спряна за проверка  на ул. „Юшансрещу № 3, с посока ул. „Божур. При проверката, било установено, че обв. Г. не  притежава СУМПС, неправоспособен водач е, а и  мотопеда не е  регистриран по надлежния ред. Тя се легитимирало с личната си карта. За установени нарушения на обв. Г. бил съставен АУАН 394/05.11.2019 г. и била започнато настоящото бързо производство.

          Горната фактическа обстановка се установява от събраните в хода на досъдебното производство доказателства, преценени съгласно чл. 378 ал.2 НПК.  : протоколите за разпит на  служителите на полицията установили престъплението - св. С. П.и Б. Ц. , протокол за оглед , фотоалбум , документи за технически характеристики на мотопеда ,  заверено копие от АУАН №394 /05.11.2019 г. . , справка от КАТ за нарушения и наложени наказания,  декларация за семейно и имотно състояние,характеристика,свидетелство за съдимост, обяснения на обвиняемия на фаза ДП с признание за вина  . Пред съда също признава вината си , не дава обяснения , поддържа тези от ДП .

        Доказателствата са логични , последователни ,  взаимно подкрепящи се и непротиворечиви . Съвкупността на доказателствата  подкрепя обвинението по категоричен начин и не го разколебава дори в минимална степен .

         От изложената фактическа обстановка, е видно ,че обвиняемата Р.Д.Г. *** е извършила престъпление по транспорта. На 05.11.2019 г.,   в с.Моравица , общ. Мездра  по ул. „Юшан“ срещу № 3, с посока ул. „Божур“ е управлявала  МПС- мотопед, тип „скутер“, марка „KUMHO“, модел „Кобра 50“,  с номер на рама RFBSF10AF33001901, без данни за собственост, като същия не е регистриран по надлежния ред . Съгласно разпоредбата на чл. 140 ал.1 от ЗДвП „По пътищата, отвоР.за обществено ползване, се допускат само моторни превозни средства и ремаркета, които са регистрирани и са с табели с регистрационен номер, поставени на определените за това места“  Правило  на чл. 10,ал. 7 от  „Наредба № I-45/24.03.2000 г. за регистриране, отчитане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на  моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства“ определя регистрационните табели на мотопедите да  се поставят само отзад.. От обективна и субективна страна е осъществила състава на престъпление по чл. 345, ал. 2, вр. , ал. 1 НК

              Обв. Р. Г.  е действала виновно под форма на вина пряк  умисъл  по смисъла на чл.11 ал.2 пр.1 НК – знаел е  , че управлява нерегистрирано МПС, с което е съзнавал общественоопасният характер на деянието , предвиждал е неговите общественоопасни последици и е искал тяхното настъпване .             

              За това престъпление НК предвижда наказание лишаване от свобода до 1 години или глоба от 500 до 1000лв. По отношение на обв. Г.  към момента на деянието  не е прилагана гл. VІІІ, раздел ІV от общата част на НК. С деянието не са причинени имуществени вреди. Не е освобождавана от наказателна отговорност. Не е осъждана.  Налице са задължителните предпоставки на чл. 78а от НК за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание глоба в размер от 1000 до 5000 лв .

            Размерът на наложеното наказание съдът съобрази с ниската обществена опасност на дееца, с добрите характеристични данни  и  с   имотното състояние на обвиняемото лице .  Отчете се също признание за вина , съдействие на разследващите и съда  , критичното отношение към извършеното и изразено съжаление.Многобройните смекчаващи отговорността обстоятелства  мотивираха  съдът да наложи глоба в минимален размер от 1000 /хиляда/ лева  ,която е достатъчна по размер да постигне целите на наказанието  по чл.12 ЗАНН свързани с личната,генералната и специалната превенция .

             ВД не са налице , поради което за тях не се дължи  произнасяне .

             По делото са направени разноски от 23,48 лв. от ОД-МВР-Враца за фотоалбум  , които с оглед изхода на процеса се възложиха в тежест на виновното лице на основание чл. 189 ал.3 НПК

             По изложените съображения съдът постанови решението си.

5

НОХД No 465/2019

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.МЕЗДРА

В.И.Г.

Докладчик:
ВЯРА А. АТАНАСОВА

Споразумение от 5.12.2019г.

За РП-Мездра прокурор ****. 

Обвиняемият лично и с адв. М.С. от ВрАК, редовно упълномощен.

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

АДВ. С.: Да се даде ход на делото.

ОБВИНЯЕМ: Да се даде ход на делото. 

Съдът, след като изслуша становищата на страните

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО по реда на ГЛАВА ХХІХ НПК.

ПРИЕМА и ПРИЛАГА представените от страните споразумение за прекратяване на наказателно производство, на основание чл.381 и сл. НПК по БП № 1980/2019 г. по описа на РП–Мездра и 1 бр. декларация по чл.381 ал.6 НПК.

САМОЛИЧНОСТ НА ОБВИНЯЕМИЯ:

В.И.Г. - роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, със средно специално образование, безработен, женен, ЕГН **********, неосъждан.

На основание чл.274 ал.1 НПК на страните се разясни правото на отвод. Искания за отвод не бяха направени.

На основание чл.382 НПК делото се докладва с прочитане на споразумението.    

ПРОКУРОР: Със защитника на обвиняемия сме постигнали споразумение, което сме представили в писмен вид. В него сме уточнили всички въпроси по чл.381 ал.5 НПК. Промени в съдържанието му няма да правим и моля да го впишете в протокола в окончателен вид така, както сме го представили.

АДВ. С.: С представителя на обвинението сме постигнали споразумение, което сме ви представили в писмен вид. Искания за промени в съдържанието му няма да правим и моля да го впишете в протокола в окончателен вид така, както сме го представили. 

ОБВИНЯЕМ: Разбирам в какво ме обвиняват. Признавам се за виновен. Запознат съм с условията на споразумението. Разбирам какви са последиците от него. Доброволно съм го подписал, както и декларацията за отказ от разглеждане на делото по общия ред. Промени в съдържанието на споразумението няма да правя и моля да го впишете в протокола в окончателен вид така, както е представено.  

 Съдът, след като се запозна с представените от страните споразумение и 1 бр. декларация от обвиняемия, и взе предвид изразените от тях становища в днешното с.з., намира, че споразумението отговаря на всички условия, визирани в чл.381 ал.5 НПК и следва да бъде вписано в протокола в следният окончателен вид:

С П О Р А З У М Е Н И Е 

за прекратяване на наказателно производство

на основание чл.381 и сл. НПК

по БП № 1980/2019 г. по описа на РП-Мездра

 

Днес на 27.11.2019 г. в гр. Мездра между

1. **** **** - прокурор при РП-Мездра и

2. адв. М.С. – ВАК като защитник на обвиняемия В.И.Г. ЕГН **********, адрес ***, роден на *** ***, женен, неосъждан, грамотен, безработен.

Със споразумението страните постигат съгласие, че обвиняемият В.И.Г. се признава за виновен в това, че на 19.11.2019 г. в гр. Мездра, на кръстовището на ул. ****и ул. **** С. е управлявал лек автомобил Форд фокус с рег. № ****, негова собственост с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,26 на хиляда, установено по надлежния ред – с Протокол за химическо изследване № 413/21.11.2019 г. на СХЛ към ЦСМП–Плевен – престъпление по чл.343б ал.1 НК.

На обвиняемия В.И.Г. се определя, при условията на чл.55 ал.1 т.1 НК, наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА.

ОТЛАГА, на основание чл.66 ал.1 от НК, изпълнението на наказанието за срок от ТРИ ГОДИНИ.

На основание чл.55 ал.3 от НК на обвиняемия В.И.Г. не се налага по-лекото наказание глоба, предвидено в закона за това престъпление, наред с наказанието лишаване от свобода.

На обвиняемия В.И.Г. се налага, на основание чл.343г НК,  наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.

С така постигнатото споразумение страните намират, че ще бъдат постигнати целите на чл.36 НК.

Настоящото споразумение се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра.

 

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

Прокурор:                      Защитник:            

          (**** ****)                                    (адв. М.С.) 

 

 

                                                                 Обвиняем:

                                                                                         (В.Г.) 

 

 

ПРОКУРОР: Моля споразумението да бъде одобрено във вида, в който сме го представили.

АДВ. С.: Моля споразумението да бъде одобрено във вида, в който сме го представили.

ОБВИНЯЕМ: Моля споразумението да бъде одобрено във вида, в който сме го представили.

Съдът намира, че постигнатото между страните споразумение не противоречи на закона и морала, разглежда всички относими въпроси за деянието, вината, вида и размерът на наказателната санкция, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОДОБРЯВА, на основание чл.382 ал.7 НПК, споразумение за решаване на делото, постигнато между **** **** – прокурор при Районна прокуратура град Мездра, адв. М.С. от ВрАК - защитник на В.И.Г. и В.И.Г., ЕГН ********** - обвиняем по НОХД № 465/2019 г. по описа на РС-Мездра, при следните условия:

Обвиняемият В.И.Г., ЕГН **********, ВИНОВНО на19.11.2019 г. в гр. Мездра, на кръстовището на ул. ****и ул. **** С. е управлявал лек автомобил Форд фокус с рег. № ****, негова собственост с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,26 на хиляда, установено по надлежния ред – с Протокол за химическо изследване № 413/21.11.2019 г. на СХЛ към ЦСМП–Плевен – престъпление по чл.343б ал.1 НК.

На обвиняемия В.И.Г. се определя, при условията на чл.55 ал.1 т.1 НК, наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА.

ОТЛАГА, на основание чл.66 ал.1 от НК, изпълнението на наказанието за срок от ТРИ ГОДИНИ.

На основание чл.55 ал.3 от НК на обвиняемия В.И.Г. не се налага по-лекото наказание глоба, предвидено в закона за това престъпление, наред с наказанието лишаване от свобода.

На обвиняемия В.Г. се налага, на основание чл.343г НК,  наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.

 

ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24 ал.3 НПК, наказателното производство по НОХД № 465/2019 г. по описа на РС-Мездра.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно. 

Протоколът написан в с.з. и приключи в 10.00 часа.

В законна сила на 5.12.2019г.

6

АНД No 217/2019

ДИТ

НОВА ВАРОВА КОМПАНИЯ ЕООД

ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА

Докладчик:
ВЯРА А. АТАНАСОВА

Решение от 6.12.2019г.

ЗА ДА СЕ ПРОИЗНЕСЕ, ВЗЕ ПРЕДВИД СЛЕДНОТО:

„НОВА ВАРОВА КОМПАНИЯ“ ЕООД гр.Мездра, представлявано от управителя П.Н.Б., е обжалвало Наказателно постановление № 06-001121/30.05.2019 година на Директора на Дирекция „Инспекция по труда“ гр.Враца, с което за нарушение на чл.128 т.2 от Кодекса на труда /КТ/, на основание чл.399 и чл.416 ал.5 вр. чл.414 ал.2 от Кодекса на труда, е наложена имуществена санкция в размер на 20 000 лева. Дружеството-жалбоподател не оспорва обстоятелството, че трудовите възнаграждения на 21 броя работници са начислени без да са изплатени, но твърди, че в административните актове не са отчетени причините за това. Оплакванията са свързани с размера на имуществената санкция. В тази връзка се посочва, че спрямо дължимите суми размера на санкцията е значително завишен, като не са отчетени данните за финансовото състояние на дружеството и извършените, макар и със закъснение, плащания по задължението. На тази база се иска отмяна на постановлението като незаконосъобразно и неправилно.

Дружеството-жалбоподател, редовно призовано, не е изпратило представители.

Наказващият орган, чрез процесуалния си представител ст.юрисконсулт Мая Кирилова, е изразил становище, че обжалваното постановление следва да бъде потвърдено, тъй като описаното в него нарушение се подкрепя изцяло от събраните по делото доказателства. Представена е и писмена защита, в която са развити подробни съображения в подкрепа на горното.

Жалбата е подадена в срока по чл.59 ал.2 ЗАНН и е процесуално допустима.

Анализирайки събраните по делото доказателства, по отделно и в тяхната съвкупност, съдът приема за установено следното:

На 16.05.2019 г. свидетелите К.П. и Т.И. – служители на Дирекция „Инспекция по труда“ гр. Враца извършили документална проверка на „Нова варова компания“ ЕООД гр. Мездра относно спазването на трудовото законодателство. Прегледът на представените ведомости за заплати и разплащателни документи, вкл. справка за начислени и изплатени суми за трудови възнаграждения за месец март 2019 г., изготвена за нуждите на проверката, показали, че при добросъвестно изпълнение на трудовите задължения от страна на наетите по трудово правоотношение лица, дружеството-жалбоподател, в качеството си на работодател, е начислило, но не е изплатило пълния размер на трудовото възнаграждение на наетите по трудово правоотношение 21 бр. лица на обща стойност 7 361, 71 лева. Един от тези работници била Мариела Леонидова Вълкова, назначена на длъжността „счетоводител“ с трудов договор № 32/20.07.2016 година. От цитираните по-горе документи ставало ясно, че за месец март 2019 г., съобразно трудовият договор, на Вълкова е било начислено трудово възнаграждение в размер на 765,93 лева. Към дата на проверката - 16.05.2019 г. в задължение на работодателя към работника оставала цялата сума, тъй като до тогава същата не е била изплатена. Съобразно трудовият договор, сключен между дружеството-жалбоподател, в качеството му на работодател и Вълкова като работник, периодичността на изплащане на заплатата била определена, както следва: „До 5-то и до 12-то число – по 50% от окончателния размер на възнаграждението за месеца, предхождащ предходния и аванс до 20-то число за текущия месец“. На база съдържанието на трудовия договор и представените документи от страна на работодателя, контролните органи приели, че е налице нарушение на чл.128 т.2 от Кодекса на труда, извършено на 14.05.2019 г., за което свидетелката П. в присъствието на свидетелите Т.И. и С.Ц. съставила на дружеството-жалбоподател АУАН. Актът бил връчен на управителя П.Б.. Констатациите от проверката били описани в протокол за извършена проверка, изготвен на 16.05.2019 г. и връчен на същата дата на управителя на дружеството-работодател.

Горната фактическа обстановка се установява от показанията на К.И.П., Т.Д.И. и С.Б.Ц..

Освен гласни, по делото са събрани и писмени доказателства.

Съдът, след като взе предвид събраните по делото доказателства, изложеното в НП и в подадената жалба от „Нова Варова компания“ ЕООД гр. Мездра, намира същата за неоснователна. Съображенията за това са следните:

АУАН е съставен за това, че към 16.05.2019 година дружеството-жалбоподател е начислило, но не е изплатило пълния размер на трудовите възнаграждения за месец март 2019 година на наетите по трудово правоотношение 21 бр. работници, в това число на работника Мариела Вълкова, което съставлява нарушение на чл.128 т.2 КТ. Преценявайки събраните в хода на делото писмени и гласни доказателства, настоящият състав счита, че същите изцяло подкрепят описаната в актовете фактическа обстановка. От приложения на л.14 – л.15 от делото трудов договор № 32/20.07.2016 година е видно, че Мариела Вълкова е заемала при дружеството – жалбоподател длъжността „счетоводител“. По отношение периодичността на изплащане на заплатата, страните по трудовото правоотношение са постигнали съгласие за „До 5-то и до 12-то число – по 50% от окончателния размер на възнаграждението за месеца, предхождащ предходния и аванс до 20-то число за текущия месец“. Свидетелите П. и И., извършили документалната проверка на 16.05.2019 година, са установили, че на 14.05.2019 година – първия работен ден след изтичане на срока на договорената периодичност на изплащане на възнаграждението, същото, макар и начислено, не е било изплатено на работника Мариела Вълкова. Съдържащото се в гласните доказателства по този въпрос се подкрепя от писмените доказателствени източници. Преценена в съвкупност, наличната по делото доказателствена маса безспорно установява, че  дължимото на Вълкова трудово възнаграждение за месец март 2019 година не е изплатено, както в срока, визиран в трудовия договор, така и към момента на документалната проверка, извършена на 16.05.2019 година. Съгласно разпоредбата на чл.128 т.2 от Кодекса на труда, работодателят е длъжен в установените срокове да плаща уговореното трудово възнаграждение за извършената работа. Според чл.270 ал.3 КТ, трудовото възнаграждение се изплаща лично на работника или служителя по ведомост или срещу разписка или по писмено искане на работника или служителя - на негови близки. По писмено искане на работника или служителя трудовото му възнаграждение се превежда на влог в посочената от него банка. Имайки предвид горното, настоящият състав приема, че описаното в АУАН и в НП деяние съдържа всички признаци на административно нарушение по смисъла на чл.6 ЗАНН и от обективна страна осъществява състава на административно нарушение по чл.128 т.2 КТ. Тъй като се касае за нарушител-юридическо лице, то не следва да се разглежда въпроса за това дали е налице виновно поведение. В тази връзка следва да се има предвид, че деянието се осъществява чрез бездействие, чрез неизпълнение на вменено по силата на закона или друг източник /договор, административен акт/ задължение в предвидения за това срок и се счита за довършено в деня, следващ датата, до която най - късно задължението е можело да бъде надлежно изпълнено. Не се спори по делото, че дружеството - жалбоподател е начислило, но не е изплатило трудовото възнаграждение за месец март 2019 година на 21 бр. работници, сред които е Мариела Вълкова. Директива на Съвета 80/987/Е от 20 октомври 1980 г., ратифицираната от Р България и Конвенция № 173 на Международната организация на труда от 1992 година предвиждат задължения за страната да осигури своевременно изплащане на трудовите възнаграждения на работника и служителя от работодателя. Редовното му и своевременно изплащане е от жизнено значение за неговото и на семейството му равнище и начин на живот, тъй като е основен източник на доходи. В българското законодателство не е предвидена възможност, която да позволява на работодателя със свое едностранно волеизявление или по съвместно изразена заедно с работника воля, да се освободи от задължението по чл.128 т.2 КТ да заплаща в установените срокове станалото изискуемо вече трудово възнаграждение при добросъвестно престиране на труд от страна на работника. В този смисъл, настоящото дружество – жалбоподател, в качеството си на работодател, неизплащайки полагащото се трудово възнаграждение на посочените по-горе работници, е нарушило императивните норми, регулиращи трудово-правните отношения.

С обжалваното НП е наложена имуществена санкция в размер на 20 000 лева, съобразно чл.414 ал.2 КТ. Въпросната разпоредба намира приложение в случаите на повторно извършено нарушение на разпоредбите на трудовото законодателство. Своеобразна дефиниция на понятието „повторно“ е дадена в чл.416 ал.8 КТ, според която такова е нарушението, когато е извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за нарушение от същия вид. Видно от съдържанието на НП, конкретни данни в тази насока са били изложени от наказващия орган. Цитирани са две НП, съответно с № 06-001111/29.11.2018 година и № 06-001117/01.03.2019 година, издадени от Директора на Д „Инспекция по труда“ град Враца, с които за нарушения на чл.128 т.2 КТ са наложени, на основание чл.414 ал.1 КТ, имуществени санкции за размер на 2 000 лева и на 300 лева. Административните актове са влезли в сила на 27.11.2018 година и на 14.03.2019 година. Съпоставяйки изложеното до тук с датата на извършване на нарушението, предмет на настоящото производство, този състав счита, че последното правилно е квалифицирано като повторно. Обсъждайки размера на наложената имуществена санкция, съдът намира същия за правилно определен съобразно предвидения в закона минимум, с оглед финансовото състояние на дружеството – жалбоподател и липсата на производство. В тази връзка са неоснователни оплакванията, визирани в жалбата, според които наказващият орган е следвало да приложи чл.28 ЗАНН. В Кодекса на труда има специална правна уредба относно отговорността за нарушения по този закон при маловажни случаи. Съгласно нормата на чл.415в ал.1 от КТ, озаглавена “Отговорност за маловажно нарушение” за нарушение, което е отстранено веднага след установяването му от контролните органи и от което не са произтекли вредни последици за работниците и служителите, наказанието е глоба или имуществена санкция от 100 до 300 лева. Наличието на специална норма изключва прилагането на общата такава, предвидена в чл.28 ЗАНН. Освен това, липсват предпоставки за прилагане на чл.415в ал.1 КТ, тъй като доказателствата не сочат нарушението да е било отстранено веднага по съответния ред след установяването му, а и от същото са настъпили вредни за работниците последици. Имайки предвид изложеното до тук, настоящият състав приема, че не са налице основания за отмяна на НП, поради което същото следва да бъде потвърдено.

Водим от горното и на основание чл.63 ал.1 ЗАНН, съдът

 

Р  Е  Ш  И:

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 06-001121/30.05.2019 година на Директора на Дирекция „Инспекция по труда“ гр. Враца, с което, за нарушение на чл.128 т.2 от Кодекса на труда /КТ/, на „НОВА ВАРОВА КОМПАНИЯ“ ЕООД гр. Мездра е наложена, на основание чл.399 и чл.416 ал.5 вр. чл.414 ал.2 от Кодекса на труда, имуществена санкция в размер на 20 000 лева.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва от страните с касационна жалба пред Административен съд гр. Враца в 14 - дневен срок от получаване на съобщението.

7

НЧХД No 332/2019

Обида и квалифицирана обида

Н.В.Г.

В.П.Т.

Докладчик:
АНЕЛИЯ А. ДИМИТРОВА

Присъда от 9.12.2019г.

ВЪЗ ОСНОВА НА ЗАКОНА И ДОКАЗАТЕЛСТВАТА

 

                                           П  Р  И  С  Ъ  Д  И :

                                  

ПРИЗНАВА подсъдимия В.П.Т. - роден на *** ***, жител и живущ ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, неосъждан-реабилитиран, с ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН, в това, че на 04.05.2019 г. в с.Л.Д., община М., в местността „К.” пред дома на тъжителката Н.В.Г. *** е казал думи, унизителни за честта и достойнството й, в нейно присъствие, а именно: „курво, мръсница, некадърнице! Ще ти еба майката” – престъпление по чл.146 ал.1 от НК.

ОСВОБОЖДАВА на основание чл.78а ал.1 от НК подсъдимия      В.П.Т. от наказателна отговорност и му налага АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ – ГЛОБА в размер на 1 000 /ХИЛЯДА/ ЛЕВА, платими в полза на Държавата.  

ПРИЗНАВА подсъдимия В.П.Т. за НЕВИНЕН по обвинението да е казал думи, унизителни за честта и достойнството на Н.В.Г. *** в нейно присъствие, а именно: „Ще продадеш къщата, няма да вирееш тук, такива комшии не ми трябват” и го ОПРАВДАВА по същото.

ОСЪЖДА подсъдимия В.П.Т. да заплати на тъжителката Н.В.Г. направените по делото разноски, в размер на 512 лева, представляващи разходи за адвокатско възнаграждение и такса за завеждане на делото.

ПРИСЪДАТА  може да се обжалва и протестира в 15-дневен  срок от днес пред ВрОС от тъжителката, подсъдимия, адв. Г.П. от ВАК и адв. М.Н. от ВАК.

ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.308 ал.2 от НПК 30-дневен срок за изготвяне на мотивите на присъдата.

 

Мотиви от 20.12.2019г.

В.П.Т. *** е предаден на съд по частно обвинение от Н.В.Г. ***, за извършено престъпление по чл.146 ал.1 от НК.

Подсъдимият В.Т. не се признава за виновен, като е дал обяснения по делото, с които категорично отрича да е обиждал тъжителката. Същият на съдебното следствие се представляват от адв. М.Н. от ВАК, която взема становище да бъде оправдан подсъдимия, тъй като от събраните по делото доказателства не се е установило по безспорен и категоричен начин извършване на престъпление по чл.146 ал.1 от НК. Акцентува се, че на инкриминираната дата, а именно 04.05.2019 г. свидетелите Н.В.и Т. Н. не са присъствали в дома на тъжителката и изобщо на територията на с.Л.Д. и в частност подсъдимия не е нанесъл обидни думи  и изрази. Подчертава се, че в природата на подсъдимия при възникване на спор, на същият не му е присъщо да използва обидни думи и изрази, а по-скоро е склонен към физическа саморазправа.

На съдебното следствие тъжителката се явява лично и се представлява от адв. Г.П. от ВАК. Излагат се подробни доводи, че както от обективна, така и от субективна страна е осъществен състава на чл.146 ал.1 от НК от страна на подсъдимия.

По делото са събрани гласни и писмени доказателства и доказателствени средства, а именно: 2 броя Постановления за отказ да се образува Досъдебно производство от 14.06.2019 г. и от 15.08.2019 г., постановени по Преписка с вх.№ 908/2019 г. по описа на Районна прокуратура гр.М., Преписка № 908/2019 г. по описа на Районна прокуратура гр.М., писмо от Началника на РУ гр.М. под рег.№ 300000-3531/04.10.2019 г., Характеристични данни за подсъдимия, Актуална справка за съдимост, нотариално заверена Декларация за материално и имотно състояние от 16.10.2019 г., касателно подсъдимия и 4 броя Справки от Районна прокуратура гр.М. под № П-00094/2011 от 19.07.2011 г., № Р-00094/2011 от 16.05.2012 г., № П-00094а/2011 от 19.07.2011 г. и № Р-00094а/2011 от 30.12.2011 г., относно изтърпените наказания от подсъдимия по НОХД № 283/2011 г. по описа на МРС, Свидетелство за управление на МПС, Контролен талон и Регистрационен талон на притежавано МПС от свидетеля Н.И.В.. Съответно са разпитани свидетелите Н.В., Т. Н., Ц.Т., И.В., И.М., Г.Г., А.Н. и М.Й..

Въз основа на събраните по делото гласни и писмени доказателства и доказателствени средства съдът възприе следното от фактическа и правна страна:

Тъжителката Н.В.Г. ***, но притежава недвижим имот в с.Л.Д., община М. в местността „К.”. Подсъдимият В.П.Т. е неин съсед и живее в имота срещу нея. В началото на м.май 2019 г. тъжителката била в имота си, находящ се в с.Л.Д.. На 04.05.2019 г. с помощта на свои познати, а именно свидетелите Н.В.и Т. Н. и двамата от гр.Б. почиствала градината си, като събраните камъни се изнасяли на улицата, с идея впоследствие да бъдат извозени. Привечер пред дома на тъжителката се появил подсъдимия В.Т., който се държал грубо с нея и започнал да й нарежда да си събира камъните. Тъй като тъжителката не му отвърнала, подсъдимия продължил с невъздържаното си поведение и започнал да я обижда и псува със следните изрази: „Курво, мръсница, некадърнице. Ще ти еба майката”. В това време взел от земята парче от стар циментов кол и го хвърлил. Парчето паднало на предния капак на лекият автомобил, ползван от тъжителката, който бил паркиран пред дома й, след което подсъдимия тръгнал по улицата, в посока към селската кръчма. Свидетелите Н.В.и Т. Н., които през цялото време били в двора на тъжителката я посъветвали да извика полиция, като малко след това си тръгнали за гр.Б.. Тъжителката позвънила на кмета на с.Л.Д., но той бил в болнични и не могъл да вземе отношение по въпроса, което я накарало да позвъни на телефон 112 за спешни случаи и да извика полиция.  След около половин час пристигнал екип на РУ гр.М., в състав свидетелите И.М. и Г.Г.. Тъжителката им разказала за възникналия инцидент, като свидетелите видели парчето от циментовия кол на капака на автомобила и какво е причинило то. Свидетелите М. и Г. попитали тъжителката, дали иска да подаде писмена жалба против подсъдимия, като тя отговорила утвърдително и уточнила, че това ще направи в първия работен ден. Настояла пред свидетелите да намерят подсъдимия в питейното заведение и да му съставят Протокол за предупреждение. След около пет минути свидетелите М. и Г. установили подсъдимия в центъра на селото, където последният употребявал алкохол. Съставили му протокол за предупреждение и преди да си тръгнат го показали на тъжителката. В първия работен ден след 04.05.2019 г., а именно на 07.05.2019 г. тъжителката подала жалба против подсъдимия, съответно в РУ гр.М., като идентични жалби били изпратени и до Районна прокуратура гр.М. и до Община М.. Въз основа на така подадената жалба била образувана Преписка под рег.№ 908/2019 г. по описа на Районна прокуратура гр.М.. В процеса на извършване на проверката било установено, че в РУ гр.М. са водени вече проверки по повод депозирана жалба от тъжителката за възникнал конфликт между нея и подсъдимия на дата 04.05.2019 г. в с.Л.Д., община М.. Поводът за извършените проверки е бил подадения от тъжителката сигнал на телефон 112, който както бе отразено и в по-горните абзаци е посетен от полицейски екип още на същата дата. В горните абзаци бе отразено, че са депозирани идентични жалби и до Кмета на Община М., Началника на РУ гр.М. и Районна прокуратура гр.М.. Въпросните проверки са били изпратени на Районна прокуратура гр.М. с мнение за прекратяване. С Постановление от 14.06.2019 г. Районна прокуратура гр.М. е отказала образуването на ДП, което от своя страна е обжалвано от тъжителката пред Окръжна прокуратура гр.Враца. Във връзка с отмяната на Постановлението на Районна прокуратура гр.М. преписката е възобновена, като е възложена проверка с конкретни указания. Последвало е отново Постановление за отказ да се образува Досъдебно производство, като този път същото е от 15.08.2019 г. След извършената допълнителна проверка е установено, че не са налице данни за престъпление по чл.325 от НК, както и данни за престъпление по чл.144 ал.3 от НК, а именно закана с убийство. С Постановлението си представителя на Районна прокуратура гр.М. е приел, че е установено подсъдимия да е отправял обидни думи към тъжителката, но е конкретизирано, че това престъпление по чл.146 ал.1 от НК се възбужда по тъжба на пострадалата, което е сторено от последната. По отношение на заявената повреда по лекия автомобил е указано на тъжителката, че същата също се възбужда по тъжба на последната, тъй като се касае за маловажен случай, съгласно чл.216 ал.4 от НК.

Настоящият съдебен състав намира, че безспорно подсъдимия е осъществил престъплението по отношение на което му е повдигнато обвинение с частната тъжба. В тази насока са събраните гласни доказателства, в лицето на свидетелите Н.В.и Т. Н. – очевидци на събитието и в чието присъствие са отправени инкриминираните изрази. Следва да се отбележи, че показанията на свидетелите В. и Т. Н. са изключително подробни, логични и вътрешно непротиворечиви и безспорно разкриват обективната истина. От показанията на свидетелите и Т. Н. по категоричен начин се установява датата на извършване на деянието, а именно 04.05.2019 г., както и мястото с.Л.Д., община М. – дома на тъжителката, в който дом двамата свидетели са пребивавали, за да й помогнат да си почисти мястото. Безспорно, чистейки мястото тъжителката и двамата свидетели са събирали камъните и са ги слагали до оградата. Именно това тяхно действие е подразнило подсъдимия и същият се е развикал, като е започнал  да обижда тъжителката с обидните думи и изрази „Курва, некадърнице, мръсница”, да я псува „Да ти еба майката”, а впоследствие да хвърли парче от циментов кол върху капака на леката кола, ползвана от тъжителката. И двамата свидетели В. и Т. Н. твърдят в показанията си, че подсъдимия е бил под въздействие на алкохола, тъй като се е клател и е бил пиян. Показанията на тези свидетели, които се явяват преки очевидци не са изолирани, а напротив доразвиват се и се подкрепят и от показанията на свидетелите М. и Г., които са полицейските служители, посетили инцидента веднага след получения сигнал от оперативната дежурна част. Свидетелите М. и Г. са възприели поведението и оплакванията на тъжителката лично и непосредствено и впоследствие са съставили Протокол за предупреждение по смисъла на чл.65 от ЗМВР на подсъдимия, който е бил установен в близкото питейно заведение, употребявайки алкохол. Свидетелят М. е категоричен в показанията си, че непосредствено е възприел хвърленото на предния капак на автомобила на тъжителката бетонно колче. Последният уточнява, че по лекия автомобил е имало леки ожулвания, съответно одрасквания по капака и е нямало друг автомобил в близост до мястото. Както бе отбелязано и в по-горните абзаци, свидетелите М. и Г. са възприели разказа на тъжителката затова какво се е случило между нея и подсъдимия и най-вече невъздържаното поведение на последния с отправянето на заплахи, обиди и хвърляне на бетонното колче. Разбира се, съдебния състав отчита известни неточности в показанията на полицейските служители, като това е обяснимо, с оглед изминалия дълъг период от време, в който те са посетили местопроизшествието, както и с оглед интензивността на работата им, която включва много факти и деяния, извършени от различни хора. Неточности се откриват в показанията на свидетеля Г., който твърди в показанията си, че не е видял по автомобила побитости и драскотини и че му е било снето обяснение от колегата И.М.. При допуснато от страна на съда предявяване на свидетелите М. и Г.  на сведенията, находящи се на л.11 и л.12 бе установено, че подписите са положени от свидетелите, но сведенията не са снемани от свидетеля М., а от друг служител на РУ на МВР гр.М.. Налице е неточност и в показанията на свидетеля Н.В., който твърди в тях, че след отправените инкриминирани изрази подсъдимия се е качил в колата си и се е отдалечил. Тази неточност бе преодоляна, чрез проведената очна ставка между подсъдимия и свидетелите В. и Т. Н., като категорично бе установено, че подсъдимия се е отправил пеша към питейното заведение, находящо се в центъра на селото. Допуснатата неточност от страна на свидетеля В. бе обяснена от последния с объркването му, че той заедно със свидетелката Т. Н. са си тръгнали с МПС и затова си е помислил, че и подсъдимия се е отдалечил с лек автомобил. По делото са събрани гласни доказателства, посочени и от подсъдимия, които обаче настоящия състав не приема за обективни и разкриващи действителната фактическа обстановка. От страна на подсъдимия бяха доведени и съответно допуснати в качеството на свидетели три лица – свидетелите Ц.Т., И.В. и А.Н.. И тримата свидетели потвърждават, че действително между тъжителката и подсъдимия има конфликт и той е породен от това, че последната изхвърля камъните си от градината в кофите за боклук и по този начин възпрепятства извозването на боклука от компетентните лица. От своя страна свидетелят Ц.Т. е категоричен, че не е присъствал и не може да каже какво е станало на инкриминираната дата и място. От своя страна свидетелката И.В. твърди в показанията си, че е била на 200 метра от случващото се и не е чула подсъдимия да псува и обижда тъжителката. Това нейно поведение е нормално и обяснимо, тъй като от такова разстояние е логично и обективно да не може да се чуе разговора, провеждан между подсъдимия и тъжителката. В същото време обаче свидетелката Вутова споделя, че е видяла служителите на РУ на МВР гр.М., което е потвърждение в контекста на това, че е имало преди това възникнал скандал, респективно конфликт, между тъжителката и подсъдимия, което е довело до тяхната намеса. Тук е мястото да се отбележи, че свидетелката Вутова е била запозната от страна на подсъдимия със съдържанието на така внесената тъжба и това до голяма степен внася съмнение в обективността и честността на излагане на показанията, дадени от тази свидетелка. Безспорно съдебния състав намира за доказано по делото, че на 04.05.2019 г. е бил реализиран скандал, възникнал между тъжителката и подсъдимия. Безспорно впоследствие е реализирано обаждане от тъжителката на телефон 112 и са били предприети необходимите по закон действия от страна на полицейските служители. Видно от показанията на свидетелката М.Й., същата вечер тъжителката е закарала автомобила си в нейния дом и безспорно това е индиция, че последната е била под въздействие на уплаха и се е опасявала, че може вербалната агресия от страна на подсъдимия да прерасне във фактическа такава и по повреда на автомобила й. Доказателство за това е, че преди това същият е хвърлил част от бетонно колче върху капака на лекия автомобил. Основания за тези действия на тъжителката се намират в показанията на свидетелите Т., както и на свидетелката А.Н., живуща на съпружески начала с подсъдимия, които твърдят в показанията си, че последният е склонен да нанесе телесни повреди и че е избухлив в поведението си. Факт е, че макар свидетелката Й. да не уточни точната дата, когато лекия автомобил на тъжителката е бил приютен в дома й, то установи, че това се е случвало един единствен път и то във връзка с опасението на тъжителката, че подсъдимия може да направи нещо. На по-внимателен подход следва да бъдат разгледани показанията на свидетелката А.Н., живуща на съпружески начала с подсъдимия. В показанията си свидетелката А.Н. твърди, че е присъствала на инцидент между подсъдимия и тъжителката и е категорична, че когато е станал този инцидент свидетелите В. и Т. Н. не са присъствали, че подсъдимия единствено е казал на тъжителката да не хвърля камъни и до довечера тези камъни да ги няма и не я е обиждал, нито пък псувал. Не отрича обаче, че около половин, един час след този момент служителите на РУ на МВР гр.М. са извикали подсъдимия от питейното заведение, предупредили са го да не се занимава с тъжителката и последният се е подписал, че няма да я тормози. Настоящият съдебен състав намира, че действително свидетелката А.Н. е присъствала на инцидента между подсъдимия и тъжителката, тъй като това се потвърждава от показанията на свидетелката Т. Н., както и на свидетелката Вутова, но не разкрива обективни факти от реализиралия се конфликт, с оглед защита на своя съпруг.  По делото подсъдимия е дал обяснения, в които обаче категорично отрича да е обиждал и псувал тъжителката. Признава, че действително е казал на тъжителката, че тези камъни, които тя изхвърля, ако не ги прибере до края на деня ще ги хвърли обратно в градината й. Обясненията на подсъдимия винаги трябва да се разглеждат в двуяка форма – като средство за защита и като доказателствен материал. Доказателства затова, че между тъжителката и подсъдимия е  имало конфликт се извличат и от самите обяснения на подсъдимия, който не отрича, че същия ден му е съставен Протокол за предупреждение от страна на служители на полицията, както и му е отправено предупреждение да не отправя закани, заплахи, обидни думи и да не се саморазправя и да не нанася психически и физически тормоз на тъжителката. Подсъдимият е категоричен, че не е хвърлял циментов кол по автомобила на тъжителката, но този факт се опроверга от показанията на разпитаните служители на полицията, както и от очевидците, в лицето на свидетелите Т. Н. и В.. В своите обяснения подсъдимия твърди, че свидетеля В. никога не е идвал с лек автомобил, като този факт е посочен, с оглед обстоятелството и твърдението на подсъдимия, че на инкриминираната дата и място свидетелите Т. Н. и В. не са били. Следва да се отбележи, че тази защитна позиция в обясненията на подсъдимия бе оборена с представените писмени доказателства, в лицето на преписи от Свидетелство за управление на МПС, Контролен талон и Регистрационен талон на притежавано МПС от свидетеля Н.В.. Тези писмени доказателства са намерили обективен израз и в гласните доказателства, в лицето на разпитаните по делото свидетели В. и Т. Н., които установяват, че на 04.05.2019 г. са се отдалечили от с.Л.Д. с МПС преди да пристигнат служителите на РУ на МВР гр.М.. Прави впечатление, че в обясненията си подсъдимия на практика признава за участието си в конфликта, като споменава, че познава сина на тъжителката и че последния му се е обадил по телефона и му е казал, че майка му се оплаква от него , както и че й е ударил капака на автомобила, обиждал я е и трябва да се разберат. Тази част от обясненията на подсъдимия е косвено потвърждение за обективността на изложеното в тъжбата. Както бе подчертано и в по-горните абзаци съдебния състав приема, че показанията на свидетелката А.Н. обслужват защитната позиция на нейния съпруг, като тук е мястото да се отбележи, че те са дадени непосредствено в края на съдебното следствие, когато последната е имала възможност да се запознае със събраните преди това гласни доказателства. Безспорно по делото е установено, че свидетелите Н.В.и Т. Н. непосредствено са възприели обидните изрази. Налице е обаждане на телефон 112 в деня на инцидента, налице е посещение на полицейски служители и предприети марки, във връзка с подадения сигнал от страна на тъжителката. Обективен факт е констатираното надраскване на предния капак на автомобила, ползван от тъжителката и собственост на нейния син. Обективен факт е нуждата този автомобил вечерта да нощува в двора на свидетелката М.Й., както обективен факт е, че след този инцидент е имало нови пререкания между тъжителката и подсъдимия, които са обективирани в приложената по делото преписка. Не следва да се подминава от съдебния състав, че до известна степен подсъдимия е бил провокиран от страна на тъжителката за това свое поведение. Тук е мястото да се отбележи, че за тъжителката се събраха данни от разпитаните по делото свидетели за конфликтност и пречка в комуникацията с останалите съселяни. Поведението на тъжителката, свързано с изхвърляне на камъни в кофите за боклук и създаването на пречки и възпрепятстване на сметосъбирането в селото е недопустимо и укоримо. Въпреки този коментар от страна на съдебния състав, последният намира, че безспорно подсъдимият В.Т. е осъществил от обективна и субективна страна състава на чл.146 ал.1 от НК, като на 04.05.2019 г. в с.Л.Д., община М., в местността „К.” пред дома на тъжителката Н.В.Г. *** е казал думи, унизителни за честта и достойнството й, в нейно присъствие, а именно: „курво, мръсница, некадърнице! Ще ти еба майката”.

От събраните по делото гласни доказателства по безспорен начин се установи, че подсъдимия е отправил обидните изрази „курво, мръсница, некадърнице”, съответно ”ще ти еба майката”. Това деяние обективира признаците на престъпление против личността, касателно  тъжителката. От обективна страна отправените от подсъдимия изрази към тъжителката „курво, мръсница, некадърнице” съдържат квалификации, които са унизителни по своя обективен характер за честта и достойнството на тъжителката и засягат нейната лична самооценка и самочувствие. Тези обидни думи са казани в присъствието на тъжителката, като са възприети от намиращите се по това време  и на това  място свидетели Н.В.и Т. Н.. Безспорно подсъдимия е извършил деянието с пряк умисъл. Същият е съзнавал, че отправените изрази са обидни и унизителни за честта и достойнството на тъжителката и че се извършват в нейно присъствие, както и в присъствието на посочените свидетели. Подсъдимият е предвиждал, че с посочените обидни изрази ще се унизи и ще се засегне достойнството, както и самочувствието на тъжителката и че тези обидни изрази ще станат достояние и на присъстващите на мястото свидетели. Категорично подсъдимият е целял, желаел и искал да обиди тъжителката и да унизи нейното достойнство и честта й, като това да стане в присъствието на свидетелите В. и  Т. Н.. Тук е мястото да се отбележи, че значението на думите, които подсъдимия е употребил е следното: Курва е жена, която живее развратно, а некадърница е негодна, бездарна, негодна и неспособна такава жена, а мръсница е жена, която е мръсник. Освен тези обидни думи подсъдимия е  отправил и псувня, а именно „ще ти еба майката”. По своето значение псувнята е вулгарна, груба, обидна дума, по адрес на някого или на нещо. Посочените обидни думи и изрази са със съдържание, което в достатъчна степен е накърнило честта и достойнството на тъжителката срещу която те са били отправени. Както подсъдимия, така и тъжителката не са били приятели и е недопустимо да се приеме, че може така да бъдат отправени тези обидни думи и изрази.

При анализа на събрания доказателствен материал съдебния състав отчита, че освен обидните изрази „курва, мръсница, некадърнице” и „ще ти еба майката”, в тъжбата се поддържа, че са били казани и изразите „ще продадеш къщата, няма да вирееш тук, такива комшии не ми трябват”. Доказани единствено бяха обидните изрази курва, мръсница, некадърнице” и „ще ти еба майката”, като по отношение на обвинението подсъдимия да е казал думите „ще продадеш къщата, няма да вирееш тук, такива комшии не ми трябват”, не бяха събрани никакви доказателства. Никой от разпитаните по делото свидетели не потвърди да е възприел подсъдимия да е отправил, респективно казал тези изрази. Ето защо, съдът призна подсъдимия за невинен и го оправда по така повдигнатото му обвинение.

Съгласно разпоредбата на чл.146 ал.2 от НК, ако обиденият е отвърнал веднага с обида, съдът може да освободи както подсъдимия, така и тъжителя от наказание. По делото не бяха събрани никакви доказателства, че тъжителката е отвърнала веднага с обида, касателно подсъдимия. По делото не се събират никакви данни, че тъжителката е нанесла обиди, касателно подсъдимия.

Причини за извършване на престъплението от страна на подсъдимия са невъздържаното му поведение и неуважение честта, личното достойнство и злепоставяне на тъжителката.

Подсъдимият е с основно образование, неженен, безработен и не е осъждан - реабилитиран.

При определяне вида и размера на наказанието за подсъдимият съдът отчете, че за това престъпление закона предвижда Глоба от 1 000 до 3 000 лева, както може да се наложи и наказание „Обществено порицание” по преценка на съда. Подсъдимият не представлява висока степен на обществена опасност, предвид чистото му съдебно минало и отличните характеристични данни. Същият не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на Глава 8, Раздел ІV от НК. Тук е мястото да се отбележи, че по делото, във връзка със съдебния статус на подсъдимия бяха събрани следните доказателства: 4 броя Справки от Районна прокуратура гр.М. под № П-00094/2011 от 19.07.2011 г., № Р-00094/2011 от 16.05.2012 г., № П-00094а/2011 от 19.07.2011 г. и № Р-00094а/2011 от 30.12.2011 г., относно изтърпените наказания от подсъдимия по НОХД № 283/2011 г. по описа на МРС. Съдебният състав приема от така събраните писмени доказателства, че безспорно подсъдимия е със статут на лице, което не е осъждано, тъй като по отношение на него са настъпили съответните реабилитационни срокове. От приложената Актуална справка за съдимост, както и от останалите писмени доказателства по делото е видно, че подсъдимия е бил осъждан само един път по НОХД № 283/2011 г. по описа на МРС, като му е наложено наказание „Пробация” в размер на десет месеца, както и седем месеца Лишаване от право да управлява МПС. Съответно споразумението, имащо сила на присъда е влязло в законна сила на 04.07.2011 г., а наказанието седем месеца Лишаване от право да се управлява МПС е изтърпяно на 11.11.2011 г., а наказанието „Пробация „ е изтърпяно на 12.05.2012 г., т.е. към 12.05.2014 г. е налице настъпила абсолютна реабилитация по силата на чл.88а ал.1, вр. с чл.82 ал.1 т.5 от НК. Безспорно към момента на извършване на настоящето деяние подсъдимия е с чисто съдебно минало. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Личността на подсъдимия не разкрива висока степен на обществена опасност и поправянето и превъзпитанието му, могат да се постигнат с налагане на Административно наказание по реда на чл.78а НК, който се прилага императивно. Това следва да бъде ГЛОБА в размер на 1 000 /ХИЛЯДА/ ЛЕВА, платими в полза на Държавата. Размерът на глобата бе съобразен с имотното състояние на подсъдимия, с доходите и семейните му задължения, а именно – неженен, безработен, без странични доходи и имущество. Аргументите обусловили минималният размер на санкцията са и невисоката степен на обществена опасност на дееца и деянието, както и чистото  съдебно минало.

Затова и съобразявайки се с разпоредбата на чл.78а ал.1 НК, съдът освободи подсъдимият  от наказателна отговорност и му наложи АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ – ГЛОБА  в размер на 1 000 /ХИЛЯДА/ ЛЕВА, платими в полза на Държавата.

Със своя съдебен акт съдът осъди подсъдимия да заплати на тъжителката направените от последната разноски в размер на 512 лева. Направените по делото разноски представляват адвокатски хонорар и такса за завеждане на делото.

По гореизложените съображения съдът постанови присъдата си.

 

8

АНД No 448/2019

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.МЕЗДРА

Н.Д.П.

Докладчик:
АНЕЛИЯ А. ДИМИТРОВА

Решение от 9.12.2019г.

Р    Е     Ш    И:

 

ПРИЗНАВА обвиняемия Н.Д.П. - роден на *** ***, жител и живущ ***, българин, български гражданин, със средно образование, женен, безработен, неосъждан-реабилитиран по право, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 02.10.2019 год. в с.З., община М., по ул.“Н.В.“, е управлявал МПС - мотопед „Я.“, без регистрационна табела,  с № на рама ХХХ, като мотопеда не е регистриран по надлежния ред, а именно по ред на чл.140 от ЗДвП /1/ „По пътищата, отворени за обществено ползване, се допускат само моторни превозни средства и ремаркета, които са регистрирани и са с табели с регистрационен номер, поставени на определените за това места и чл.10 ал.7 от Наредба № І-45 от 24.03.2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните-превозни средства и ремаркета, теглени от тях и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства, съгласно който „на мотоциклетите, мотопедите, тракторите и ремаркетата табелата с регистрационен номер се поставя само отзад“ – престъпление по чл.345 ал.2, вр. с ал.1 от НК, поради което и на основание чл.378 ал.4 т.1 от НПК, вр. с чл.78а ал.1 НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му налага АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕГЛОБА в размер на 1 000 /ХИЛЯДА/ ЛЕВА платими в полза на Държавата.

ОСЪЖДА Н.Д.П. да ЗАПЛАТИ в полза на Държавата по сметка на ОД на МВР гр. В.направените по делото разноски в размер на 23.48 лева.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВрОС в 15-дневен срок от днес за страните.

 

Мотиви от 10.12.2019г.

Районна прокуратура гр.М. на основание чл.375 от НПК е внесла Постановление за освобождаване на Н.Д.П. *** от наказателна отговорност, с налагане на Административно наказание.

За Районна прокуратура гр.М. се явява прокурор Г.П., който моли да бъде приложена разпоредбата на чл.78а от НК и бъде наложено на обвиняемия наказание Глоба в минимален размер.

Обвиняемият редовно призован, не се явява, нито пък се представлява. От същия е постъпила Писмена защита, видно от която същият се признава за виновен и съжалява за извършеното, като моли, да бъде приложена разпоредбата на чл.78а от НК и съответно му бъде наложено наказание Глоба в минимален размер.

Производството е по реда на чл.378 НПК.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и с оглед разпоредбата на чл.378 ал.2 НПК, приема за установено следното от фактическа страна:

Обвиняемият Н.П. ***. Същият закупил през есента на 2019 г. от познато лице мотопед „Я.“ нов внос от Италия, който бил без регистрация. На 02.10.2019 г. около 13.30 часа Н.П. управлявал нерегистрираният си мотопед в с.З., по ул.“Н.В.“. Служителите на РУ на МВР гр.М. Г.Т.и Д.С.били в този район със служебен автомобил и се движели по същата улица. Забелязали мотопеда управляван от П. срещу тях и след разминаването им видели, че е без регистрационна табела, поради което решили да го спрат за извършване на проверка, като Г.Т.подал звуков и светлинен сигнал от полицейската кола. Обвиняемият П. не спрял на подадените сигнали, а се отдалечил и се прибрал в домът си. След като го изгубили от поглед полицаите се прибрали в РУ гр.М., където докладвали за случая. Служители на Полицейски участък в с.З. установили П. в домът му и паркираният там мотопед без регистрация. На мястото бил извършен оглед на мотопеда от експерт и разследващ полицай и изготвен фотоалбум. Било образувано досъдебно производство, по което след извършване на необходимите ПСД било повдигнато обвинение на Н.П. и при разпита си същият признал  вината си, но заявил, че не е чул и видял сигнала от полицейският автомобил, поради което не е спрял за проверка.

Горната фактическа обстановка се установява от събраните по делото гласни и писмени доказателства и доказателствени средства, а именно: Протокол за оглед на местопроизшествие от 02.10.2019 год.,  Албум на посетено местопроизшествие от 14.10.2019 г., копие от документ за собственост, Справка от Централна база „КАТ” на л.13 и л.14, Справка за нарушител-водач,  от показанията на свидетелите Г.Т.и Даниела Стоянова, Справка от Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр.М. под изх.№ 1414/07.10.2019 год., Характеристични данни, Декларация за семейно и материално положение и имотно състояние, Актуална справка за съдимост, заверен препис от Бюлетин за съдимост, Справка от Окръжен съд гр.В.под № 5208/11.12.2012 г., ведно с Определение № 338/30.11.2012 г., постановено по НЧД № 565/2012 г. по описа на ВОС, Справка от Началника на Затвора гр.В.под № 91/12 от 30.11.2012 г., Удостоверение под рег.№ 967000-7856/21.06.2018 г. от Началника на Сектор „ПП” гр.В.към ОД на МВР гр.В., Справка от Окръжна прокуратура гр.В.под вх.№ Р-8/2012 от 06.12.2019 г.,  Справка от Окръжна прокуратура гр.В.под вх.№ Р-8/2012 от 01.03.2012 г. и Справка от Началника на Сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР гр.В.под рег.№ КАТ-1794/27.02.2012 г. 

От изложената фактическа обстановка е видно, че на 02.10.2019 год. в с.З., община М., по ул.“Н.В.“, е управлявал МПС - мотопед „Я.“, без регистрационна табела,  с № на рама ХХХ, като мотопеда не е регистриран по надлежния ред, а именно по ред на чл.140 от ЗДвП /1/ „По пътищата, отворени за обществено ползване, се допускат само моторни превозни средства и ремаркета, които са регистрирани и са с табели с регистрационен номер, поставени на определените за това места и чл.10 ал.7 от Наредба № І-45 от 24.03.2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните-превозни средства и ремаркета, теглени от тях и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства, съгласно който „на мотоциклетите, мотопедите, тракторите и ремаркетата табелата с регистрационен номер се поставя само отзад“.  Действал е умишлено. От обективна и субективна страна е осъществил състава на чл.345 ал.2, вр.с ал.1 от НК.

Разпитан на досъдебното производство обвиняемия се признава за виновен и подробно описва начина на извършване на деянието. Самопризнанията му се подкрепят от събраните по делото доказателства.

За това престъплението по чл.345 ал.2, вр. с ал.1 от НК предвижда наказание „Лишаване от свобода” за срок до една година или с „Глоба” от 500 до 1 000 лева. От деянието не са произтекли имуществени вреди. Обвиняемият е неосъждан, тъй като е налице реабилитация по силата на чл.86 ал.1 т.2 и т.3 от НК към 11.06.2016 г. В тази насока са приложените по делото многобройни писмени доказателства, а именно: Актуална справка за съдимост, заверен препис от Бюлетин за съдимост, Справка от Окръжен съд гр.В.под № 5208/11.12.2012 г., ведно с Определение № 338/30.11.2012 г., постановено по НЧД № 565/2012 г. по описа на ВОС, Справка от Началника на Затвора гр.В.под № 91/12 от 30.11.2012 г., Удостоверение под рег.№ 967000-7856/21.06.2018 г. от Началника на Сектор „ПП” гр.В.към ОД на МВР гр.В., Справка от Окръжна прокуратура гр.В.под вх.№ Р-8/2012 от 06.12.2019 г.,  Справка от Окръжна прокуратура гр.В.под вх.№ Р-8/2012 от 01.03.2012 г. и Справка от Началника на Сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР гр.В.под рег.№ КАТ-1794/27.02.2012 г.  Тук е мястото да се отбележи, че настоящия съдебен състав приема, че безспорно обвиняемият е неосъждан, тъй като от събраните по делото доказателства се установява, че същият е бил осъждан един път по НОХД № 66/2012 г. по описа на Окръжен съд гр.В., като последния съд е определил на обвиняемия наказание от една година и три месеца Лишаване от свобода при първоначален „общ” режим, както и Лишаване от право да управлява МПС за срок от три години. Определението, имащо сила на присъда е влязло в законна сила на 17.02.2012 г. Съответно наказанието Лишаване от право да управлява МПС е изтърпяно на 14.05.2014 г., а наказанието Лишаване от свобода е изтърпяно на 30.11.2012 г. с постановено условно предсрочно освобождаване и изпитателен срок от шест месеца. Определението е влязло в законна сила на 11.12.2012 г., а изпитателния срок по него е изтекъл на 11.06.2013 г. Безспорно е налице настъпила реабилитация по право на основание чл.86 ал.1 т.2 и т.3 от НК към 11.06.2016 г., т.е. към момента на извършване на настоящето деяние, а именно 02.10.2019 г. обвиняемият има статус на неосъждан. Съответно не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл.78а НК. Налице са условията на чл.78а НК за освобождаването му от наказателна отговорност, с налагане на административно наказание. Обвиняемият не представлява висока степен на обществена опасност, предвид чистото му съдебно минало. Личността на П. не разкрива висока степен на обществена опасност и поправянето и превъзпитанието на обвиняемия могат да се постигнат с налагане на Административно наказание по реда на чл.78а НК, който се прилага императивно. Това следва да бъде ГЛОБА в размер на 1 000 /ХИЛЯДА/ ЛЕВА в полза на Държавата. Размерът на глобата бе съобразен с имотното състояние на обвиняемия, с доходите и семейното му задължение, а именно – женен с две малолетни деца и безработен.

Със своя съдебен акт съдът осъди обвиняемия да заплати в полза на Държавата, по сметка на ОД на МВР гр.В.направените по делото разноски, в размер на 23.48 лева.

По гореизложените съображения съдът постанови решението си.

9

НОХД No 435/2019

Самоуправство

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.МЕЗДРА

Г.Г.М.

Докладчик:
АНЕЛИЯ А. ДИМИТРОВА

Споразумение от 11.12.2019г.

За Районна прокуратура гр.М. се явява прокурор Е.Е..

Подсъдимия лично и със служебен защитник адв. П.М. от ВАК.

Пострадалата свидетелка редовно уведомена, не се явява, нито пък се представлява.

По делото е постъпила Актуална справка за съдимост, касаеща подсъдимия.

 ПРОКУРОР: Намирам, че няма пречка да бъде даден ход на разпоредителното заседание. Съгласно разпоредбата на чл.247в ал.2 от НПК неявяването на пострадалата не е пречка за провеждане на разпоредително заседание. Същата е редовно уведомена за днешното заседание, получила е препис от съответните книжа и не сочи уважителни причини за своето неявяване днес. Ето защо, моля да пристъпим към провеждане на разпоредително заседание.

АДВ. П. М.: Поддържам казаното от прокурора. Смятам, че няма пречка за даване ход на разпоредителното заседание.

ПОДСЪДИМ:  Поддържам казаното от адвоката ми. Да се даде ход на разпоредителното заседание.

Съдът констатира, че в срока по чл.247б ал.3 от НПК не са постъпили отговори от страните по въпросите, които се обсъждат по чл.248 ал.1 от НПК.

Съдът констатира че в срока по чл.247б ал.4 от НПК не е постъпило искане за конституиране като граждански ищец от страна на пострадалата.

Съдът намира, че няма процесуална пречка да бъде даден ход на разпоредителното заседание. Безспорно пострадалата свидетелка е редовно уведомена, не се явява, нито пък се представлява и не е  посочила причина от уважителен характер за своето неявяване, като неявяването на последната не е пречка за провеждане на разпоредителното заседание.

Водим от горното съдът

 

                               О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ДАВА ХОД НА РАЗПОРЕДИТЕЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ.

Съдебният състав провери самоличността на явилият се по делото подсъдим.

Пристъпва към обсъждане в разпоредителното заседание на въпросите по чл.248 ал.1 от НПК, като съдът разяснява на участниците в разпоредителното заседание разпоредбата на чл.248 ал.3 от НПК, а именно, че в съдебното заседание на първоинстанционния, въззивния  и касационния съд не могат да се правят възражения за допуснатите нарушения на процесуалните правила по ал.1 т.3 на чл.248 от НПК, които не са били поставени на обсъждане в разпоредителното заседание, включително по почин на съдия-докладчика или които са приети за несъществени.

ПРОКУРОР: Становището на прокуратурата по въпросите, по които задължително трябва да бъде взето становище по чл.248 ал.1 от НПК е следното: Съобразно правилата на чл.35 ал.1 и чл.36 ал.1 от НПК делото е подсъдно на Районен съд гр.М.. Намирам, че не са налице основания за спиране или прекратяване на наказателното производство. Становището на прокуратурата е, че по време на досъдебното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения, които да са довели до ограничаване на процесуалните права на защита на обвиняемия или пострадалата. Съобразно доказателствата по делото считам, че е възможно същото да се разгледа по реда на Глава 29 от НПК – споразумение. Намирам, че не се налага делото да се гледа при закрити врати или пък да се назначават резервни съдия или съдебни заседатели, нито да се назначава служебен защитник, вещо лице или преводач. По отношение на мярката за процесуална принуда смятам, че същата не следва да бъде променяна. Нямам искания за провеждане на нови съдебно-следствени действия и към този етап считам, че няма допуснати очевидни фактически грешки в обвинителния акт. С оглед гореизложеното намирам, че делото следва да бъде разгледано незабавно.

АДВ. П. М.: Делото е подсъдно на съда. Към настоящия момент не са налице основания за прекратяване или спиране на производството. Няма допуснати съществени нарушения - процесуални, които да са довели до ограничаване правата на защита на подсъдимия. Налице са основания за разглеждане на делото по реда на особените правила, а именно Глава 29 от НПК. Не са налице и основания за разглеждане на делото при закрити врати. По отношение на мярката за процесуална принуда смятам, че същата не следва да бъде променяна. Няма да правим нови искания за събиране на доказателства. Моля, делото да бъде разгледано незабавно след приключване на разпоредителното заседание.

ПОДСЪДИМ: Изцяло искам да преповторя това, което каза моят адвокат. Аз съм прочел Вашето разпореждане и с моя адвокат сме обсъдили всички въпроси. Смятам, че няма пречка за даване ход на разпоредителното заседание. Делото е подсъдно на съда. Към настоящия момент не са налице основания за прекратяване или спиране на производството. Няма допуснати съществени нарушения - процесуални, които да са довели до ограничаване правата на защита на подсъдимата. Налице са основания за разглеждане на делото по реда на особените правила, а именно Глава 29 от НПК. Не са налице и основания за разглеждане на делото при закрити врати. По отношение на мярката за процесуална принуда смятам, че същата не следва да бъде променяна. Няма да правим нови искания за събиране на доказателства. Моля, делото да бъде разгледано незабавно след приключване на разпоредителното заседание.

Съдът, след изслушване на представителя на Районна прокуратура гр.М., подсъдимия и служебен защитник адв. П.М. от ВАК, а именно задължително лицата по чл.247б ал.1 и ал.2 от НПК, намира че безспорно делото е подсъдно на съда и няма основания за прекратяване и спиране на наказателното производство. На следващо място следва да се посочи, че не е допуснато на досъдебното производство отстранимо съществено нарушение на процесуалните правила, което да е довело до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия, респективно подсъдимия в настоящето производство, както и на пострадалата. Налице са основания за разглеждане на делото по реда на особените правила, а именно Глава 29 от НПК, като в тази насока съдът се съобразява и с взетите становище от страните по делото. Разглеждане на делото не е необходимо да бъде осъществено при закрити врати, нито пък да бъде привлечен резервен съдия или пък съдебен заседател, като в конкретния случай делото се разглежда еднолично. Не е необходимо назначаването на защитник, още повече, че подсъдимия се явява с такъв. Не е необходимо да бъдат назначени вещи лица, преводачи или тълковник, както и да бъдат извършени съдебно-следствени действия по делегация. Взетата мярка за процесуална принуда не следва да бъде променяна. Не са налице искания за събиране на нови доказателства, както и не са констатирани очевидни фактически грешки в обвинителния акт. В тази насока делото следва да бъде разгледано незабавно, след провеждане на разпоредителното заседание.

Водим от горното и на основание чл.248 ал.5 от НПК съдът

 

                             О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

Делото е подсъдно на съда и няма основания за прекратяване и спиране на наказателното производство. На следващо място следва да се посочи, че не е допуснато на досъдебното производство отстранимо съществено нарушение на процесуалните правила, което да е довело до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия, респективно подсъдимия в настоящето производство, както и на пострадалата. Налице са основания за разглеждане на делото по реда на особените правила, а именно Глава 29 от НПК, като в тази насока съдът се съобразява и с взетите становище от страните по делото. Разглеждане на делото не е необходимо да бъде осъществено при закрити врати, нито пък да бъде привлечен резервен съдия или пък съдебен заседател, като в конкретния случай делото се разглежда еднолично. Не е необходимо назначаването на защитник, още повече, че подсъдимия се явява с такъв. Не е необходимо да бъдат назначени вещи лица, преводачи или тълковник, както и да бъдат извършени съдебно-следствени действия по делегация. Взетата мярка за процесуална принуда не следва да бъде променяна. Не са налице искания за събиране на нови доказателства, както и не са констатирани очевидни фактически грешки в обвинителния акт. В тази насока делото следва да бъде разгледано незабавно, след провеждане на разпоредителното заседание.

ПРИКЛЮЧВА разпоредителното заседание.

ПРОКУРОР: Да се даде ход на съдебното заседание. Намирам, че са налице предпоставките на чл.384 НПК за сключване на споразумение. Да се приеме като доказателство по делото постъпилата Актуална справка за съдимост.

АДВ. П. М.: Моля, да се даде ход на съдебното заседание. Налице са предпоставки за сключване на споразумение. Моля, да ни дадете възможност да изготвим такова. Да се приеме като доказателство по делото постъпилата Актуална справка за съдимост.

ПОДСЪДИМ: Да се даде ход на съдебното заседание. Съгласен съм да сключим споразумение.

Съдът намира, че са налице изискванията на чл.252 ал.1 от НПК, а именно делото да бъде разгледано незабавно след провеждане на разпоредителното заседание по реда на Глава 29 от НПК. Намира за основателно да даде възможност на представителя на прокуратурата и  защитника на подсъдимия да постигнат споразумение. Следва да се приеме и приложи като доказателство по делото Актуална справка за съдимост, касаеща подсъдимия.

Водим от горното съдът

 

                               О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ПРИСТЪПВА към незабавно разглеждане на делото по реда на Глава 29 от НПК, а именно решаване на делото със споразумение, съгласно чл.384, вр. с чл.381 от НПК.

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО ЗАСЕДАНИЕ по реда на Глава 29 от НПК.

ПРИЕМА и ПРИЛАГА като доказателство по делото Актуална справка за съдимост, касаеща подсъдимия.

САМОЛИЧНОСТ НА ПОДСЪДИМИЯ: Г.Г.М. – роден на *** ***, жител и живущ ***, българин, български гражданин, със средно образование, женен, пенсионер, неосъждан, с ЕГН **********.

На основание чл.272 ал.4 от НПК съдът проверява връчени ли са преписите и съобщенията по чл.247б от НПК.

ПОДСЪДИМ: Получил съм препис от обвинителния акт и разпореждането на съдия-докладчика. Има повече от една седмица.

Съдът констатира, че пострадалата свидетелка М.Й. е била редовно уведомена за днешното съдебно заседание, като е получила Съобщението по чл.247б от НПК на 13.11.2019 год.

На страните се разясни правото на отвод по чл.274 от НПК, както и правата на подсъдимия по чл.15, чл.55 и чл.115 ал.3 и 4 от НПК, както се разясниха и правилата при споразумение.

ПРОКУРОР: Не правя отвод на състава.

АДВ. П. М.: Не правя отвод на състава.

ПОДСЪДИМ: Не правя отвод на състава.

ОТВОД не се направи.

ПРЕКЪСВА съдебното заседание и дава 30 минути на представителя на прокуратурата и защитника на подсъдимия за постигане на споразумение.

ВЪЗОБНОВЯВА съдебното заседание в 10.50 часа.

ПРИЕМА и ПРИЛАГА представеното от страните Споразумение за решаване на делото, съгласно чл.381 и сл. от НПК, както и 1 бр.Декларация по чл.381 ал.6 от НПК.

Делото се докладва от съдията с прочитане на внесеното споразумение с дата 11.12.2019 год.

ПРОКУРОР: Постигна се споразумение между Районна прокуратура гр.М. и адв. П.М. от ВАК – служебен защитник на подсъдимия, при условията на чл.384 НПК. Моля, да го одобрите и да прекратите наказателното производство.

АДВ. П. М.: Постигнали сме споразумение с представителя на прокуратурата при условията на чл.384 НПК, което моля да одобрите и да прекратите наказателното производство.

ПОДСЪДИМ: Разбирам в какво ме обвиняват. Признавам се за виновен. Запознат съм с условията на споразумението. Разбирам какви са последиците от него и доброволно съм го подписал, като съм декларирал, че се отказвам от съдебното разглеждане на делото по общия ред.

Съдът, след като се запозна с представеното споразумение за решаване на делото, становището на страните и изявлението на подсъдимия, намира, че са спазени всички изисквания на чл.381 ал.5 от НПК и намира, че окончателния вид на споразумението, следва да се впише в протокола.

Окончателно споразумение на основание чл.382 ал.6 от НПК:

 

С  П  О  Р  А  З  У  М  Е  Н  И  Е 

ЗА РЕШАВАНЕ НА НОХД № 435/2019г

На основание чл. 381 и сл. НПК

 

Днес на 11.12.2019 година, в град М. между Е.Е.   - прокурор при Районна прокуратура - М. и адв. П.М. от В. адвокатска колегия, като служебен защитник на подсъдимият Г.Г.М., роден на *** ***, общ. М., ул. „Н.В.“ № 52 , с ЕГН **********, се постигна настоящото споразумение за решаване на делото в следния смисъл:

Подсъдимият, Г.Г.М.,  се признава за виновен за това, че:

За времето от есента на 2018г до настоящият момент в с. З., ул. „И.“ №6, самоволно, не по установения от закона ред осъществява едно оспорвано от М.Н.Й. като Управител на „П.Й.“ ЕООД с. О. – собственик на имот с площ 7360 кв.м. в УПИ XIV, план 841, в квартал 40 по плана на с. З., свое право на собственост върху 170,00 кв.м. от същия имот, и случая е немаловажен - престъпление по чл. 323, ал. 1 от НК и не са налице основания за прекратяване на наказателното производство.

На подсъдимия Г.Г.М., роден на *** ***, общ. М., ул. „Н.В.“ № 52 , с ЕГН **********, се определя наказание, както следва:

За престъплението по чл. 323, ал. 1 от НК при условията на чл. 55, ал.1 т. 2, буква „б“ от НК - ПРОБАЦИЯ за срок от  ШЕСТ МЕСЕЦА със следните пробационни мерки - задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 6 месеца, с периодичност на подписване 2 /два/ пъти седмично, на основание чл.42а ал.2 т.1 НК и Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /шест/ месеца на основание чл.42 ал.2 т.2 от НК.

На основание чл.55 ал.3 от НК не налага по- лекото наказание глоба, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода.

В резултат на деянието не са причинени имуществени вреди.

Разходите по делото са в размер на 23,48лв. се възлагат на подсъдимият, които следва да бъдат внесени в полза на държавата по сметка на ОД на МВР – В..

Настоящото споразумение се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра.

 

                       С П О Р А З У М Е Л И    С Е :

 

         ПРОКУРОР:                                     СЛ. ЗАЩИТНИК:

    /Е.Е./                                 /адв. П. М./

 

 

                                                         ПОДСЪДИМ:

                                                                 /Г.М./

Съдът намира, че така постигнатото споразумение, вписано в съдебния протокол и подписано от прокурор Е.Е., служебен защитник адв. П.М. т ВАК и подсъдимия Г.М., не противоречи на закона и морала, в интерес на правосъдието е и е изготвено по реда и изискванията на чл.384 вр. с чл.381 ал.5 НПК, поради което

 

                          О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ОДОБРЯВА  на основание чл.384 ал.1 вр. с чл.382 ал.7 НПК така постигнатото споразумение между прокурор Е.Е., служебен защитник адв. П.М. т ВАК и подсъдимия Г.М., при следните условия:

ПОДСЪДИМИЯТ Г.Г.М. – роден на *** ***, жител и живущ ***, българин, български гражданин, със средно образование, женен, пенсионер, неосъждан, с ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че за времето от есента на 2018 г. до настоящият момент, в с.З., ул.„И.“ № 6, самоволно, не по установения от закона ред осъществява едно оспорвано от М.Н.Й. като Управител на „П.Й.-71“ ЕООД с.О. – собственик на имот с площ 7360 кв.м. в УПИ XIV, план 841, в квартал 40 по плана на с.З., свое право на собственост върху 170,00 кв.м. от същия имот и случая е немаловажен - престъпление по чл.323 ал.1 от НК.

ПОДСЪДИМИЯТ Г.Г.М. следва да изтърпи наказание при условията на чл.55 ал.1 т.2 б.”б” НК, а именно „ПРОБАЦИЯ”, както следва:

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА с периодичност на подписване ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО, съгласно чл.42а ал.2 т.1 от НК.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ С ПРОБАЦИОНЕН СЛУЖИТЕЛ за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, съгласно чл. 42а  ал.2 т.2 НК.

НЕ НАЛАГА на основание чл.55 ал.3 от НК на Г.Г.М. по-лекото наказание ГЛОБА, което закона предвижда, наред с наказанието Лишаване от свобода.

ОСЪЖДА Г.Г.М. да ЗАПЛАТИ в полза на Държавата по сметка на ОД на МВР гр.В. направените по делото разноски в размер на 23.48 лева.

Предвид факта, че с одобряването на настоящето споразумение е налице влязъл в сила съдебен акт по отношение на подсъдимия, съдът намира, че мярката за неотклонение „Подписка” следва да бъде отменена и

 

                                 О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ОТМЕНЯ  взетата по отношение на подсъдимия Г.Г.М. мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”, взета по ДП № 184/2019 год. по описа на РУ гр.М..

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 435/2019 год. по описа на МРС на основание чл.384 ал.1, вр. с чл.382 ал.7, вр. с чл.24 ал.3 НПК.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Протокола написан в с.з.

Протокола приключи в 11.10 часа.

В законна сила на 11.12.2019г.

10

НОХД No 475/2019

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.МЕЗДРА

Д.Т.Т.

Докладчик:
АНЕЛИЯ А. ДИМИТРОВА

Споразумение от 11.12.2019г.

За Районна прокуратура гр.М. се явява Районен прокурор Ц.П..

Обвиняемият лично и с адв. Г.П. от ВАК.

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

АДВ. Г. П.: Да се даде ход на делото.

ОБВИНЯЕМ: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че са налице всички изисквания на закона за даване ход на делото за разглеждане на представеното споразумение, поради което

 

                                              О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ПРИЕМА и ПРИЛАГА представеното от страните споразумение за решаване на делото, съгласно чл.381 и сл. от НПК, както и 1 брой Декларация по чл.381 ал.6 от НПК.

САМОЛИЧНОСТ НА ОБВИНЯЕМИЯ: Д.Т.Т. – роден на *** год. в гр.М., жител и живущ ***, българин, български гражданин, със средно образование, разведен, работи в ПЗ „Л.Б.“ гр.М., неосъждан, с ЕГН **********.

ОБВИНЯЕМ: Запознат съм със съдържанието на споразумението и доброволно съм го подписал.

На основание чл.274 от НПК на страните се разясни правото на отвод.

ПРОКУРОР: Не правя отвод на състава.

АДВ. Г. П.: Не правя отвод на състава.

ОБВИНЯЕМ: Не правя отвод на състава.

ОТВОД не се направи.

Съдът намира, че следва да бъде прочетено представеното споразумение за решаване на делото.

Водим от горното съдът

 

                                            О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

На основание чл.382 от НПК се прочете споразумението за решаване на делото.

Съдът запитва обвиняемия за въпросите, визирани в чл.382 ал.4 от НПК.

ОБВИНЯЕМ: Разбирам в какво ме обвиняват. Признавам се за виновен. Запознат съм с условията на споразумението. Разбирам какви са последиците от него и доброволно съм го подписал, като съм декларирал, че се отказвам от съдебното разглеждане на делото по общия ред.

Съдът, след като се запозна с представеното споразумение за решаване на делото, становището на страните и изявлението на обвиняемия, намира, че са спазени всички изисквания, визирани в чл.381 ал.5 от НПК и намира, че окончателния вид на споразумението следва да се впише в протокола от днешното съдебно заседание в следният окончателен вид:

Окончателно споразумение на основание чл.382 ал.6 от НПК:

 

С П О Р А З У М Е Н И Е

за ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДП № 1955/2019 г. ПО ОПИСА НА РП – М.

СКЛЮЧЕНО НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.381 НПК

 

 

Днес, на 11.12.2019 год. година в гр. М. се постигна настоящото споразумение между:

                              1.Ц.П.– Прокурор при Районна прокуратура град М., и

                              2.Адвокат Г.П. от ВАК, като договорен защитник на: Д.Т.Т. от гр.М., с ЕГН:**********, роден на *** г. в гр.М., българин, българско гражданство, средно образование, разведен, живущ:***, неосъждан, обвиняем по ДП №1955/2019 год. по описа на РП – М., които се споразумяха за следното:

Д.Т.Т. от гр.М., се признава за виновен за това, че на 14.11.2019 г., около 21.00 ч. в гр.М., на улица  „Х.Б.”, пред дом 61 е управлявал МПС- лек автомобил Ф., модел „П.”, с рег.№ ХХХХ, негова собственост,  с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 промила на хиляда, а именно - 1,27 промила на хиляда, установено по надлежния ред/ Протокол от химическа експертиза №412/19.11.2019 г. на ЦСМП- П./- престъпление по чл.343б ал.1 от НК.

               Наказанието на Д.Т.Т. се определя при условията на чл. 55 ал.1 т.1 НК:

1.Лишаване от свобода, за срок от пет месеца. На основание чл. 66 ал.1 НК, изтърпяването на така определеното наказание се отлага за срок от три години.

2.Глоба в размер на 100/сто/ лв.

На основание чл.343г вр. с чл.37, ал.1, т.7 НК,  Д.Т.Т. се лишава от право да управлява МПС за срок от 5/пет/ месеца.

На основание чл.59, ал.4 НК се приспада времето, за което обвиняемият е лишен от право да управлява МПС,със заповед № 19-0300-000127/14.11.2019 г., до датата на одобряване на споразумението от съда.  

Разноските, в размер на 15.00 лв.- за лабораторно изследване на кръвна проба се възлагат в тежест на Д.Т.Т. и са вносими по сметка на ОД на МВР-Враца.

С настоящото споразумение страните намират, че ще бъдат изпълнени целите на наказанието, визирани в чл.36 НК.   

 

 

                    С П О Р А З У М Е Л И    С Е:

 

            ПРОКУРОР:                                    ЗАЩИТНИК:

                    /Ц. П./                                  /адв. Г. П./

 

                                                                     ОБВИНЯЕМ:

                                                                               /Д.Т./

 

Съдът намира, че така постигнатото споразумение, вписано в съдебния протокол и подписано от Районен прокурор Ц.П., адв. Г.П. от ВАК и обвиняемия Д.Т., не противоречи на закона и морала, в интерес на правосъдието е и е изготвено по реда и изискванията на чл.381 ал.5 НПК, поради което

 

                                          О П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ОДОБРЯВА  на основание чл.382 ал.7, вр. чл.381 ал.5 НПК така постигнатото споразумение между Районен прокурор Ц.П., адв. Г.П. от ВАК и обвиняемия Д.Т., при следните условия:

ОБВИНЯЕМИЯТ Д.Т.Т. – роден на *** год. в гр.М., жител и живущ ***, българин, български гражданин, със средно образование, разведен, работи в ПЗ „Л.Б.“ гр.М., неосъждан, с ЕГН **********, се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН  в това, че на 14.11.2019 г. около 21.00 часа в гр.М., на ул.„Х.Б.”, пред дом № 61, е управлявал МПС - лек автомобил „Ф.“, модел „П.”, с рег.№ ХХХХ, негова собственост, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 промила на хиляда, а именно 1,27 промила на хиляда, установено по надлежния ред /Протокол от химическа експертиза № 412/19.11.2019 г. на ЦСМП гр.П./ - престъпление по чл.343б ал.1 от НК.

ОБВИНЯЕМИЯТ Д.Т.Т. следва да изтърпи наказание при условията на чл.55 ал.1 т.1 от НК, а именно ПЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 НК изтърпяването на така определеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ от одобряване на настоящето споразумение.

НАЛАГА на основание чл.55 ал.2, вр. с ал.1 т.1 от НК на обвиняемия Д.Т.Т. и кумулативно предвиденото наказание ГЛОБА в размер на 100 /СТО/ ЛЕВА, платими в полза на Държавата.

ЛИШАВА на основание чл.343г от НК Д.Т.Т. от правото по чл.37 ал.1 т.7 от НК ДА УПРАВЛЯВА МПС за срок от ПЕТ МЕСЕЦА.

ПРИСПАДА на основание чл.59 ал.4 от НК, времето, през което Д.Т.Т. е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява правата си по чл.37 ал.1 т.7 от НК, считано от 14.11.2019 г. до 11.12.2019 г.

ОСЪЖДА Д.Т.Т. да ЗАПЛАТИ в полза на Държавата по сметка на ОД на МВР гр.В. направените по делото разноски в размер на 15 лева.

Съдът след като одобри постигнатото между страните споразумение намира, че следва да се занимае с взетата по отношение на обвиняемия мярка за неотклонение „Подписка”.

Предвид факта, че с одобряването на настоящето споразумение е налице влязъл в сила съдебен акт по отношение на обвиняемия, съдът намира, че мярката за неотклонение „Подписка” следва да бъде отменена и

 

                                 О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ОТМЕНЯ  взетата по отношение на обвиняемия Д.Т.Т. мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”, взета по БП № 373/2019 год. по описа на РУ гр.М..

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 475/2019 год. по описа на МРС на основание чл.382 ал.7, вр. с чл.24 ал.3 НПК.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

 Протокола написан в с.з.

 Протокола приключи в 10.20 часа.

В законна сила на 11.12.2019г.

11

АНД No 451/2019

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.МЕЗДРА

К.Н.В.

Докладчик:
ВЯРА А. АТАНАСОВА

Решение от 12.12.2019г.

ВЪЗ ОСНОВА НА ЗАКОНА И ДОКАЗАТЕЛСТВАТА

 

Р Е Ш И:

 

ПРИЗНАВА обвиняемият К.Н.В. – роден на *** г. в гр. ***, живущ ***, българин, български гражданин, с основно образование, ученик в VІІІ клас в СУ „***” гр. ***, неженен, ЕГН **********, осъждан, за ВИНОВЕН в това, че макар и непълнолетен, но след като е разбирал свойството и значението на деянието, и е могъл да ръководи постъпките си, на 08.05.2019 г. около 17.30 часа в гр. *** на ул. „***” при блок № 2 противозаконно е пречил на орган на властта – *** – полицейски инспектор Пътен контрол в РУ *** и ***– младши полицейски инспектор в РУ ***, да изпълнят задълженията си по контрол по спазване на разпоредбата на Закона за движението по пътищата (чл.171 т.2а б.”а” от ЗДвП) и като непълнолетен водач не е изпълнил разпорежданията им, укрил е и им е попречил да изземат 2 бр. регистрационни табели с номера *** от управлявания от него лек автомобил „***” със служебно прекратена регистрация от 29.06.2018 г. - престъпление по чл.270 ал.1 вр. чл.63 ал.1 т.4 НК.

ОСВОБОЖДАВА, на основание чл.78а НК, К.Н.В. от наказателна отговорност за извършеното престъпление по чл.270 ал.1 вр. чл.63 ал.1 т.4 НК.

НАЛАГА, на основание чл.78а ал.6 НК, на К.Н.В. административно наказание ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, което да се изпълни чрез обявяването на решението посредством залепването му на съответните за целта места в сградата на Община ***.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва и протестира от страните пред ВрОС в 15-дневен срок от днес.

12

АНД No 478/2019

КАТ

Ц.Д.Д.

ОД НА МВР ГР.ВРАЦА

Докладчик:
ЕВГЕНИ А. БОЖИДАРОВ

Разпореждане от 12.12.2019г.

Р А З П О Р Е Ж Д А М 

 

ОСТЯВАМ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като НЕДОПУСТИМА, респ. подадена извън законоустановеният преклузивен срок по чл.189 ал.8 ЗДвП вр.чл.59 ал.2 ЗАНН , жалба на жалба на Ц.Д. *** против електронен фиш за налагане на глоба /ЕФНГ / № 3006770   на ОД-МВР-Враца .

ПРЕКРАТЯВАМ административно наказателното производство по АНХД № 478/19г.  по описа на РС-Мездра .

ВРЪЩАМ  жалбата на жалбоподателя Ц.Д.Д. .

РАЗПОРЕЖДАНЕТО подлежи на обжалване с частна жалба  пред Административен Съд-Враца по реда на чл.229 ал.1 т.1 АПК вр.чл.63 ал.2 ЗАНН в 7 дневен срок, считано от получаване на уведомлението  от страните.

13

НОХД No 337/2019

Състави на придобиване и държане на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.МЕЗДРА

Г.Д.Д.

Докладчик:
ВЯРА А. АТАНАСОВА

Споразумение от 13.12.2019г.

За РП-Мездра прокурор ****.

Подсъдимият, редовно призован, лично и с адв. С.К. от ВрАК, редовно упълномощен.

Свидетелите налице.

Вещите лица налице.

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото. Със защитника на подс. Д. постигнахме споразумение, с което сме уговорили всички предвидени в НПК елементи, изготвили сме го писмено и го представяме. Моля да го одобрите и на това основание да прекратите наказателното производство.

АДВ. К.: Да се даде ход на делото. С прокурора сме постигнали споразумение за решаване на наказателното производство, което е съобразено с изискванията на закона. Не противоречи на морала. Моля да го одобрите и да прекратите наказателното производство.

ПОДСЪДИМ: Да се даде ход на делото.  Съгласен съм с казаното от адв. К..

Съдът, след като изслуша становищата на страните намира, че не са налице процесуални пречки за разглеждане на делото в днешното с.з. по реда на Глава ХХІХ НПК предвид обстоятелството, че същите са постигнали споразумение, което представят в с.з., ведно със саморъчно подписаната от подсъдимия декларация по чл.381 ал.6 НПК 5и в тази връзка

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО РЕДА НА ГЛАВА ХХІХ НПК.

ПРИЕМА и ПРИЛАГА представените от страните споразумение за решаване на НОХД № 337/2019 г. по описа на РС-Мездра, сключено на основание чл.384 ал.1 НПК и 1 бр. декларация по чл.381 ал.6 НПК.

САМОЛИЧНОСТ НА ПОДСЪДИМИЯ:

Г.Д.Д. - роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, със средно образование, безработен, неженен, ЕГН **********, неосъждан.

На основание чл.274 ал.1 НПК на страните се разясни правото на отвод. Искания за отвод не бяха направени.

На основание чл.382 НПК съдът докладва споразумението.

ПРОКУРОР: Със защитника на подсъдимия постигнахме споразумение в предвидената от закона форма и сме отговорили предвидените параметри. Намирам, че същото не противоречи на закона и морала. Моля да го одобрите във вида, в който сме го внесли на разглеждане пред Вас. Моля на това основание да прекратите наказателното производство и като последица от същото да отмените взетата по отношение на подс. Д. мярка за неотклонение „Задържане под стража”.

АДВ. К.: С прокурора сме постигнали споразумение, което е представено пред Вас. Намирам, че същото не противоречи на закона и морала. В него са уредени последиците спрямо моя подзащитен. Моля да одобрите това споразумение и се произнесете по мярката за неотклонение като отмените взетата мярка „Задържане под стража” и подсъдимият бъде освободен в с.з.

ПОДСЪДИМ: Разбирам в какво ме обвиняват. Признавам се за виновен. Запознат съм с условията на споразумението. Разбирам какви са последиците от него. Доброволно съм го подписал, както и декларацията за отказ от разглеждане на делото по общия ред. Промени в съдържанието на споразумението няма да правя и моля да го впишете в протокола в окончателен вид така, както е представено.  

 Съдът, след като се запозна с представените от страните споразумение и 1 бр. декларация от обвиняемия, и взе предвид изразените от тях становища в днешното с.з., намира, че споразумението отговаря на всички условия, визирани в чл.381 ал.5 НПК и следва да бъде вписано в протокола в следният окончателен вид:

С П О Р А З У М Е Н И Е 

 

ЗА РЕШАВАНЕ НА НОХД № 337/2019 г. ПО ОПИСА НА РАЙОНEН СЪД–МЕЗДРА,

СКЛЮЧЕНО НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.384 АЛ.1 ОТ НПК

 

Днес, 13.12.2019 година, в град Мездра, област Враца, се постигна настоящото споразумение между:

1. ****    Прокурор при Районна прокуратура – гр. Мездра и

2. Адвокат С.К. от ВАК, защитник на подсъдимия  Г.Д.Д., ЕГН **********, постоянен адрес: ***, Които се споразумяха за това, че: 

Г.Д.Д. на 10.09.2019г. в бърз влак № 2642 от Мездра за София, на територията на с. Елисейна, община Мездра, без надлежно разрешително, в нарушение на чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /абсолютна забрана/ е държал в себе си - в раница, високорисково наркотично вещество - поставено под контрол в Списък I “Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотреба с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина” от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, издадена въз основа на чл.3, ал.2 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите/, а именно - 6 бр. прозрачни полиетиленови плика, тип спейсбек“, с размери 10/7см., съдържащи коноп /канабис/, с общо нето тегло 33,014 грама, със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 9,04%, на стойност 198,08 лева по цени за пласмент на улицата, който спада към високорисковите наркотични вещества - престъпление по чл.354а ал.3 т.1 НК.

Наказанието на Г.Д.Д. се определя при условията на чл.55 ал.1 т.1 от НК, а именно: ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл.66 ал.1 НК, изтърпяването на така определеното наказание се ОТЛАГА за срок от ТРИ ГОДИНИ.

На основание чл.55 ал.3 от НК не се налага предвиденото в чл.354а  ал.3  т.1 от НК наказание глоба.

На основание чл.59 ал.1 т.1 от НК, се приспада времето, през което подсъдимият е бил задържан под стража, считано от 25.11.2019г. до влизане в сила на определението на съда за одобряване на настоящото споразумение.

Веществените доказателства – 32,884 грама канабис, понастоящем намиращи се на съхранение в ЦМУ Агенция Митници София, се ОТНЕМАТ, на основание чл.354а ал.6 НК, в полза на Държавата.

Причинени в резултат на деянието имуществени вреди няма.

На подсъдимия Г.Д.Д. се възлагат направените по делото разноски в размер на 209.87 лева, платими в полза на Държавата по сметка на ОДМВР гр. Враца.

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

Прокурор:                                      Защитник:            

      (****)                 (адв. С.К.)

 

                                                        Подсъдим:

                                                                               (Г.Д.)

 

 

ПРОКУРОР: Моля споразумението да бъде одобрено във вида, в който сме го представили.

АДВ. К.: Моля споразумението да бъде одобрено във вида, в който сме го представили.

ПОДСЪДИМ: Моля споразумението да бъде одобрено във вида, в който сме го представили.

Съдът намира, че постигнатото между страните споразумение не противоречи на закона и морала, разглежда всички относими въпроси за деянието, вината, вида и размерът на наказателната санкция, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОДОБРЯВА, на основание чл.382 ал.7 НПК, споразумение за решаване на делото, постигнато между **** – прокурор при Районна прокуратура град Мездра, адв. С.К. от ВрАК – защитник на Г.Д.Д. и Г.Д.Д., ЕГН ********** – подсъдим по НОХД № 337/2019 г. по описа на РС-Мездра, при следните условия:

Подсъдимият Г.Д.Д., ЕГН **********, ВИНОВНО на 10.09.2019 г. в бърз влак № 2642 от Мездра за София, на територията на с. Елисейна, община Мездра, без надлежно разрешително, в нарушение на чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /абсолютна забрана/ е държал в себе си - в раница, високорисково наркотично вещество - поставено под контрол в Списък I “Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотреба с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина” от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, издадена въз основа на чл.3, ал.2 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите/, а именно - 6 бр. прозрачни полиетиленови плика, тип спейсбек“, с размери 10/7см., съдържащи коноп /канабис/, с общо нето тегло 33,014 грама, със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 9,04%, на стойност 198,08 лева по цени за пласмент на улицата, който спада към високорисковите наркотични вещества - престъпление по чл.354а ал.3 т.1 НК.

На Г.Д.Д. се определя, при условията на чл.55 ал.1 т.1 от НК, наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА.

ОТЛАГА, на основание чл.66 ал.1 НК, изпълнението на наказанието за срок от ТРИ ГОДИНИ.

На основание чл.55 ал.3 от НК на Г.Д.Д. не се налага предвиденото в чл.354а  ал.3  т.1 от НК наказание глоба.

ПРИСПАДА, на основание чл.59 ал.1 т.1 от НК, времето, през което подсъдимият Г.Д.Д. е бил задържан под стража, считано от 25.11.2019г. до влизане в сила на определението на съда за одобряване на настоящото споразумение.

ОТНЕМА, на основание чл.354а ал.6 НК, в полза на Държавата веществените доказателства – 32,884 грама канабис, понастоящем намиращи се на съхранение в ЦМУ Агенция Митници София.

На подсъдимия Г.Д.Д. се възлагат направените по делото разноски в размер на 209.87 лева, платими в полза на Държавата по сметка на ОДМВР гр. Враца.

ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24 ал.3 НПК, наказателното производство по НОХД № 337/2019 г. по описа на РС-Мездра.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно. 

Протоколът написан в с.з. и приключи в 11.09 часа.

 

                             Районен съдия:

 

1.

 

                               Съдебни заседатели:

 

2.

 

                                         Секретар:

 

Съдът намира, че мярката за неотклонение „Задържане под стража”, взета по отношение на подсъдимия Г.Д.Д. с протоколно определение от с.з., проведено на 29.10.2019 г., следва да бъде отменена и

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯВА, на основание чл.309 ал.4 НПК, мярката за неотклонение „Задържане под стража”, взета по отношение на подсъдимия Г.Д.Д. с протоколно определение от с.з., проведено на 29.10.2019 г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта относно мярката за неотклонение може да се обжалва и протестира пред ВрОС в 7-дневен срок от днес.

В законна сила на 13.12.2019г.

14

НОХД No 481/2019

Квалифицирани състави на кражба

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.МЕЗДРА

Х.М.Б.,
Д.К.Б.

Докладчик:
ЕВГЕНИ А. БОЖИДАРОВ

Споразумение от 16.12.2019г.

За РП-Мездра   прокурор Е..

Обвиняемите лично и с адв. Г.П. ***, редовно упълномощен.

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

АДВ. П.: Да се даде ход на делото.

Съдът, след като изслуша становищата на страните

 

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ПРИЕМА и ПРИЛАГА представеното от страните споразумение за решаване на делото, съгласно чл.381 и сл. НПК, както и 1 бр. декларация за двамата обвиняеми по чл.381 ал.6 НПК.

САМОЛИЧНОСТ НА ОБВИНЯЕМИТЕ:

  Х.М.  Б.,  роден на  *** ***, ЕГН:**********, с постоянен адрес: ***, българин, български гражданин, неженен, средно образование,  неосъждан;

 Д.К.Б.,  роден на  *** ***, ЕГН:**********, с постоянен адрес: ***, българин, български гражданин, неженен, ученик,  неосъждан.

ОБВИНЯЕМ ХР. Б.: Запознат съм със споразумението и заявявам, че доброволно съм го подписал.  

 ОБВИНЯЕМ Д. Б.: Запознат съм със споразумението и заявявам, че доброволно съм го подписал.     

 ПРОКУРОР: Не правя отвод на състава.

 АДВ. П.:Не правя отвод на състава.

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

На основание чл.382 НПК делото се докладва чрез прочитане на споразумението.

ОБВИНЯЕМ ХР. Б.: Разбирам в какво ме обвиняват. Признавам се за виновен. Запознат съм с условията на споразумението. Разбирам какви са последиците от него. Доброволно съм го подписал, както и декларацията за отказ от разглеждане на делото по общият ред.

ОБВИНЯЕМ Д. Б.: Разбирам в какво ме обвиняват. Признавам се за виновен. Запознат съм с условията на споразумението. Разбирам какви са последиците от него. Доброволно съм го подписал, както и декларацията за отказ от разглеждане на делото по общият ред.

Съдът, след като се запозна с представеното споразумение за решаване на делото, становищата на страните и изявлението на обвиняемите, намира, че са спазени всички изисквания на чл.381 ал.5 НПК и намира, че окончателният вид на споразумението следва да се запише в протокола както следва:

 

С  П  О  Р  А  З  У  М  Е  Н  И  Е 

ЗА РЕШАВАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО

 

На основание чл.381 и сл. НПК

По ДП № 260/19 г. по описа на РУ – Мездра

/ДП № 1437/19 г.по описа на РП гр. Мездра/

 

Днес на 09.12.2019 година в гр.Мездра между:

1. Е. Е. – Прокурор при Районна прокуратура гр. Мездра и

    2. адв. Г.П. – ВАК като защитник на: обв. Х.М.Б., ЕГН ********** пост.адрес: ***, български гражданин, със средно образование,  неосъждан, неженен и

Обв. Д.К.Б., ЕГН **********, пост.адрес ***, ученик, неосъждан, неженен.

Със споразумението страните постигат съгласие, че обв. Х.М.Б., ЕГН ********** пост.адрес: ***, български гражданин, със средно образование,  неосъждан, неженен и обв. Д.К.Б., ЕГН **********, пост.адрес ***, ученик, неосъждан, неженен

   се признават за ВИНОВНИ за това, че на 19.07.2019 г. в суска бела, общ.Мездра, след предварителен сговор помежду си като съизвършители, от паркиран на ул.»……» № ….., лек автомобил «Ауди А4», са направили опит да отнемат от владението на ……. от същото село, без съгласието му, с намерение противозаконно да присвоят движими вещи – 4 броя алуминиеви джанти 17 цола, със зимни гуми на тях, на обща стойност 440 лева, собственост на К….., чрез използване на техническо средство –крик и гаечен ключ, като случаят е немаловажен, и деянието е недовършено по независещи от дейците причини – престъпление по чл. 195, ал.1, т. 4, предл. 2-ро, и т. 5, във вр. чл. 194, ал.1,вр. чл. 18, ал.1 от НК.

   На обв. Х.М.Б., ЕГН ********** при условията на чл. 55, ал. 1 т. 1 от НК се определи наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 /три/месеца, което на основание чл. 66, ал.1 от НК се отлага от изтърпяване за срок от 3 /три/ години, считано от датата на одобряване на настоящото споразумение от съответния първоинстанционен съд.

Обв. Д.К.Б., ЕГН **********, при условията на чл. 55, ал. 1 т. 1 от НК се определи наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 /три/месеца, което на основание чл. 66, ал.1 от НК се отлага от изтърпяване за срок от 3 /три/ години, считано от датата на одобряване на настоящото споразумение от съответния първоинстанционен съд.

На обв. Х.М.Б., ЕГН ********** и обв. Д.К.Б., ЕГН **********, съразмерно се възлагат НАПРАВЕНИТЕ в производството разноски: по 42 лева на всеки един от тях /за изготвяне на СОЕ/, в полза на държавата, вносими по сметка на ОД МВР Враца.

Настоящото споразумение се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра.

 

                              СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

 

ПРОКУРОР:                                               ЗАЩИТНИК: 

         . Е./                                   /Г.П./                                      

 

 

 

               ОБВИНЯЕМИ: 1……………………….

 

     /Х.Б./

 

 

                                     2.

 

      /Д. Б./

 

                              Съдът намира, че постигнатото между страните споразумение не противоречи на закона и морала, разглежда всички относими въпроси за деянието, вината, вида и размера на наказателната санкция, поради което и на основание чл.382 ал.7 НПК

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА  споразумение сключено между Е. Е.Прокурор при Районна прокуратура гр. Мездра и  адв. Г.П. – ВАК, като защитник на обв.Х.М.  Б.,  роден на  *** ***, ЕГН:**********, с постоянен адрес: ***, българин, български гражданин, неженен, средно образование,  неосъждан и обв.Д.К.Б.,  роден на  *** ***, ЕГН:**********, с постоянен адрес: ***, българин, български гражданин, неженен, ученик,  неосъждан,за това, че обв. Х.М.Б. и обв. Д.К.Б.,  се признават за ВИНОВНИ, за това, че на 19.07.2019 г. в суска бела, общ.Мездра, след предварителен сговор помежду си като съизвършители, от паркиран на ул.»…..» № … лек автомобил «Ауди А4», са направили опит да отнемат от владението на …….. от същото село, без съгласието му, с намерение противозаконно да присвоят движими вещи – 4 броя алуминиеви джанти 17 цола, със зимни гуми на тях, на обща стойност 440 лева, собственост на К…., чрез използване на техническо средство–крик и гаечен ключ, като случаят е немаловажен, и деянието е недовършено по независещи от дейците причини – престъпление по чл. 195, ал.1, т. 4, предл. 2-ро, и т. 5, във вр. чл. 194, ал.1,вр. чл. 18, ал.1  НК.

На обв. Х.М.Б., ЕГН ********** при условията на чл. 55, ал. 1 т. 1 от НК се налага наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 /три/месеца, което на основание чл. 66, ал.1 от НК се отлага от изтърпяване за срок от 3 /три/ години, считано от датата на одобряване на настоящото споразумение от съответния първоинстанционен съд.

Обв. Д.К.Б., ЕГН **********, при условията на чл. 55, ал. 1 т. 1 от НК се налага наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 /три/месеца, което на основание чл. 66, ал.1 от НК се отлага от изтърпяване за срок от 3 /три/ години, считано от датата на одобряване на настоящото споразумение от съответния първоинстанционен съд.

ОСЪЖДА Х.М.Б., ЕГН ********** и  Д.К.Б., ЕГН **********, съразмерно се възлагат НАПРАВЕНИТЕ в производството разноски: по 42 лева на всеки един от тях /за изготвяне на СОЕ/, в полза на държавата, вносими по сметка на ОД МВР Враца.

ПРЕКРАТЯВА на основание чл.382 ал.7 вр. чл.24 ал.3 НПК производството по НОХД №481/2019 година по описа на Районен съд гр. Мездра. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Протокола написан в с. з.

Протокола приключи в 11.30 часа.

В законна сила на 16.12.2019г.

15

АНД No 195/2019

РДГ

Ц.И.Х.

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ГР.БЕРКОВИЦА

Докладчик:
ВЯРА А. АТАНАСОВА

Решение от 17.12.2019г.

ЗА ДА СЕ ПРОИЗНЕСЕ, ВЗЕ ПРЕДВИД СЛЕДНОТО:

Ц.И.Х. *** чрез пълномощника си адв. С.С. от СфАК е обжалвал Наказателно постановление № 26/17.05.2019 година на Директора на РДГ гр. Берковица, с което за извършено нарушение на чл.209 от Закона за горите /ЗГ/, на основание чл.268 ал.1 т.1 от същия закон, му е наложено административно наказание глоба в размер на 1 000 лева. Възраженията са в смисъл, че описаното в АУАН и НП нарушение не кореспондира с действително настъпилите събития. В тази връзка се посочва, че визираната в актовете контролна горска марка не е била преотстъпена от Х. на лицето И.Г., както неправилно са приели актосъставителя и наказващия орган, а е била отнета от автомобила на жалбоподателя. По този повод последният подал жалба в РП гр.Ботевград. С оглед на горното се прави извода, че Х. не е извършил описаното в актовете нарушение, поради което се иска отмяна на постановлението като незаконосъобразно и неправилно.

В с.з. жалбоподателят, редовно призован, не се явява. Процесуалният му представител адв. С.С. от СфАК е изразил становище за отмяна на обжалвания акт, тъй като събраните доказателства не подкрепят описаната в НП фактическа обстановка.

Наказващият орган, редовно призован, не е изпратил представители. По делото са постъпили писмени бележки от ст. юрисконсулт И. Йорданов в качеството му на процесуален представител на Директора на РДГ Берковица, в които се посочва, че при издаването и връчването на АУАН и НП са спазени процедурните изисквания на ЗАНН, същите съдържат всички необходими реквизити, а събраните в хода на производството доказателства подкрепят изцяло изложените в тях факти и обстоятелства досежно процесното нарушение.

Жалбата е подадена в срока по чл.59 ал.2 ЗАНН и е процесуално допустима.

Анализирайки събраните по делото доказателства, по отделно и в тяхната съвкупност, съдът приема за установено следното:

На 04.12.2018 година свидетелите К.К. и И.И. *** извършвали обход в землището на село Курново, общ.Роман. Двамата забелязали следи от МПС, водещи към гората и решили да извършат проверка. За целта те оставили служебния автомобил на пътя и се отправили към сечището. Приближавайки го, контролните органи чули шум от работещ бензинов моторен трион и видели лице, което държало в ръце КГМ и маркирало дървета със спрей. Тъй като мъжът прецизно оглеждал дърветата преди да ги маркира, свидетелите решили, че това е горски служител или лице на частна лесовъдска практика. При появата на служителите в сечището, лицето прибрало КГМ в дрехите си. След като се представили, контролните органи поискали от него да установи своята самоличност. Непознатият заявил, че се казва И.Г. и обяснил, че КГМ е на Ц. ***, който имал частна лесовъдска практика. След това Г. представил позволителното за сеч и КГМ с № Б0553. От проверката на позволителното станало ясно, че въпросната горска марка е вписаната в съдържанието му. При това положение И. и К. поискали да се срещнат с горския Ц.Х.. При проведения разговор Х. отрекъл да е дал КГМ на Г. и обвинил последният в извършване на кражба. Въпреки това, свидетелят К. съставил на жалбоподателя АУАН за нарушение на Закона за горите за това, че е преотстъпил на друго лице КГМ. Констатациите от проверката били описани в констативен протокол, изготвен от свидетеля И.. Образуваната по случая административно-наказателна преписка била изпратена в Районна прокуратура гр. Мездра. Въз основа на материалите, съдържащи се в нея, била образувана прокурорска преписка с вх. № 56/2019 година. След запознаване със събраните в нея доказателства, с постановление от 27.02.2019 година решаващата прокуратура отказала да образува досъдебно производство поради липса на данни за извършено престъпление и изпратила материалите по компетентност на Директора на РДГ – Берковица за реализиране на административно-наказателна отговорност при наличие на доказателства за извършено административно нарушение. След преценка на събраните доказателства било издадено наказателно постановление № 26/17.05.2019 г., с което на Ц.Х. било наложено наказание глоба в размер на 1 000 лева, съгласно чл.268 ал.1 т.1 ЗГ, за нарушение на чл.209 от същия закон. Междувременно, на 05.12.2018 година Х. подал жалба в РП гр.Ботевград срещу И.Г. за открадната от автомобила му КГМ № Б0553. На база материалите, съдържащи се в пр. преписка № 1694/2018 година, решаващата прокуратура е образувала ДП за престъпление по чл.194 ал.1 НК.

Горната фактическа обстановка се установява от показанията на свидетелите К.Х.К. и И.М.И..

По искане на процесуалният представител на жалбоподателя, като свидетел в с.з. е разпитан Ивайло Радков Г.. Същият твърди, че към инкриминираната дата работел в дърводобивната фирма „Ушко Комерс“ с. Трудовец, общ. Ботевград с управител Владимир Димитров. Като служител на дружеството свидетелят имал уверението на управителя, че ще получи 6-7 пр. куб. м. дърва за огрев от обекта, намиращ се в землището на с.Курново, общ. Роман. По този въпрос Г. разговарял и с Ц.Х., който като частен лесовъд следвало да маркира подлежащите на сеч дървета. Х. заявил на свидетеля, че още е рано за това и по-късно ще получи дървата. От служебните си контакти Г. знаел, че жалбоподателя държи КГМ в черната си брезентова чанта. Една вечер свидетелят отишъл до дома на жалбоподателя в с.Трудовец, общ. Ботевград. По същото време Х. свалял багаж от автомобила си и го носел в гаража. Г. се приближил, видял чантата на предната дясна седалка в колата и взел от там КГМ на жалбоподателя. На следващият ден свидетелят отишъл на обекта в землището на с. Курново и започнал да маркира с КГМ на Х. дървета за сеч. Така маркирал 5-6 броя, след което на мястото пристигнали горските инспектори. Пред съда свидетелят е категоричен, че е взел КГМ без знанието и разрешението на жалбоподателя.

Освен гласни, по делото са събрани и писмени доказателства.

Преценявайки наличната доказателствена маса и след като взе предвид изложеното в жалбата, подадена от Ц.Х. и съдържанието на НП, съдът приема същата за основателна по следните съображения:

АУАН е съставен на жалбоподателя за това, че е преотстъпил КГМ № Б0553 на лицето И. Радков Г., с което е извършил нарушение по смисъла на чл.209 ЗГ. С въпросната разпоредба законодателят е въвел забрана за преотстъпване на контролни горски марки и производствени горски марки. Изхождайки от събраните по делото доказателства, съдът приема, че същите не подкрепят изложената в административните актове фактическа обстановки. За да е налице нарушение по смисъла на чл.209 ЗГ, то следва да е установено преотстъпване на КГМ, което предполага предоставянето й на друго лице и използването й от това лице в отсъствието на нейният притежател и без осъществяван контрол от страна на последния. /арг. чл.56 от Наредба № 1 от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на горските територии/. В настоящият случай, свидетелите К. и И. са установили, че свидетелят Г. маркира дървета за сеч с КГМ на жалбоподателя в отсъствието на последния и без той да осъществява контрол върху тези действия. Неизяснен по категоричен начин от доказателствата по делото обаче е начинът, по който Г. се е снабдил с въпросната горска марка. Според свидетелите К. и И., същата му е била предоставена от жалбоподателя. Наличните по делото доказателства не съдържат данни, които да подкрепят тази теза и по тази причина съдът я възприема като голословна. От друга страна, Х. твърди, че КГМ е била открадната от неговия автомобил и лицето, което е извършило това деяние, е именно Г.. Доводи в тази насока са развити, както в жалбата, така и в с.з. от процесуалния представител адв. С.. Във връзка с направените възражения съдът е изискал информация от РП Ботевград. От там е постъпило писмо изх. №1694/19.07.2019 година с приложено към него копие от постановление за образуване на досъдебно производство, от които е видно, че въз основа на образуваната по жалба на Х. прокурорска преписка е образувано досъдебно производство срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.194 ал.1 НК, което към момента не е приключило. Преценявайки в съвкупност доказателствената маса, настоящият състав счита, че същата не съдържа каквито и да са данни, сочещи жалбоподателят да е преотстъпил на свидетеля Г. процесната контролна горска марка. При това положение не може да се приеме, че същият е извършил описаното в АУАН и НП нарушение. Ето защо обжалваното постановление следва да бъде отменено.

               Водим от горното и на основание чл.63 ал.1 ЗАНН, съдът

 

Р  Е  Ш  И:

 

               ОТМЕНЯВА Наказателно постановление № 26/17.05.2019 година на Директора на РДГ гр. Берковица, с което за извършено нарушение на чл.209 от Закона за горите /ЗГ/, на Ц.И. *** е наложено, на основание чл.268 ал.1 т.1 ЗГ, административно наказание глоба в размер на 1 000 лева.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва от страните с касационна жалба пред Врачански административен съд в 14 - дневен срок от получаване на съобщението.

 

16

АНД No 301/2019

ДИТ

НОВА ВАРОВА КОМПАНИЯ ЕООД

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА

Докладчик:
ВЯРА А. АТАНАСОВА

Решение от 18.12.2019г.

ЗА ДА СЕ ПРОИЗНЕСЕ, ВЗЕ ПРЕДВИД СЛЕДНОТО:

„НОВА ВАРОВА КОМПАНИЯ“ ЕООД гр.Мездра, представлявано от управителя П.Н.Б., е обжалвало Наказателно постановление № 06-000800/01.08.2019 година на Изпълнителен директор на ИА „Главна инспекция по труда“ гр.София, с което, за нарушение на чл.415 ал.1 от Кодекса на труда /КТ/, е наложена имуществена санкция в размер на 1 500 лева. По същество дружеството-жалбоподател не оспорва обстоятелството, че към датата на проверката – 18.07.2019 г., извършена от служители на наказващия орган, даденото предписание за изплащане на обезщетение на работник след прекратяване на трудовото правоотношение в съответствие с чл.221 ал.1 КТ не е било изпълнено. Оплакванията в жалбата са в смисъл, че в административните актове не са анализирани причините, поради които не са изплатени дължимите суми, както и доколко същите са извинителни, с оглед обстоятелството, че от 28.02.2019 година производството е било преустановено за неопределен период от време. Тъй като наказващият орган е бил наясно със затрудненията на „Нова Варова Компания“ ЕООД гр.Мездра, е следвало да обсъди възможността за прилагане на чл.28 ЗАНН, вместо да наложи имуществена санкция с обжалваното постановление.

Дружеството-жалбоподател, редовно призовано, не е изпратило представители.

Наказващият орган, чрез процесуалния си представител ст.юрисконсулт Мая Кирилова, е изразил становище, че обжалваното постановление следва да бъде потвърдено, тъй като описаното в него нарушение се подкрепя изцяло от събраните по делото доказателства. Представена е и писмена защита, в която са развити подробни съображения в подкрепа на горното.

Жалбата е подадена в срока по чл.59 ал.2 ЗАНН и е процесуално допустима.

Анализирайки събраните по делото доказателства, по отделно и в тяхната съвкупност, съдът приема за установено следното:

На 18.07.2019 г. служители на Дирекция „Инспекция по труда“ гр. Враца, сред които свидетелите П.Т. и К.П., извършили проверка относно спазване на трудовото законодателство от страна на „Нова варова компания“ ЕООД в град Мездра. В тази връзка представители на дружеството предоставили в седалището на дирекцията в гр.Враца счетоводни документи и протоколи от предходни проверки на контролните органи. При прегледа на ведомостите за заплати, списъка на служителите, разплащателните документи и изготвената за нуждите на проверката справка за начислени и изплатени суми за трудови възнаграждения за месец април 2019 година, контролните органи констатирали неизпълнение на задължително предписание № 4, дадено с протокол ПР № 1919282/14.06.2019 година, според което, в качеството си на работодател „Нова варова компания“ ЕООД следвало да изплати на Стилиян Кръстев Кръстев дължимото по чл.221 ал.1 КТ обезщетение след прекратяване на трудовото му правоотношение със заповед №34/18.04.2019, считано от 18.04.2019 година. Срокът за изпълнение на предписанието бил 15.07.2019 година. За констатираното нарушение свидетелката Т. съставила на дружеството - жалбоподател АУАН по Кодекса на труда, който бил връчен на управителя П.Б.. Тази и други констатации от проверката били описани в протокол ПР №1923797/18.07.2019 година.

Горната фактическа обстановка се установява от показанията на П.Г.Т. и К.И.П..

Освен гласни, по делото са събрани и писмени доказателства.

Съдът, след като взе предвид събраните по делото доказателства, изложеното в НП и в подадената жалба от „Нова Варова компания“ ЕООД гр. Мездра, намира същата за основателна, но на други основания. Съображенията за това са следните:

АУАН е съставен за това, че дружеството-жалбоподател не е изпълнило задължително предписание № 4, дадено му в предходна проверка с протокол на Д „ИТ“ гр.Враца №1919282/14.06.2019 година с краен срок 15.07.2019 година, с което е нарушен чл.415 ал.1 КТ. Преценявайки събраните в хода на делото писмени и гласни доказателства, настоящият състав счита, че същите изцяло подкрепят описаната в актовете фактическа обстановка. От приложената на стр.21 от делото Заповед № 34/18.04.2019 година е видно, че трудовото правоотношение между дружеството – жалбоподател и визираният в АУАН и НП Стелиян Кръстев Кръстев, заемал длъжността „портиер“, е било прекратено от работника без предизвестие поради неизплатени заплати, считано от 18.04.2019 година. Заповедта е била връчена на Кръстев на 18.04.2019 година. С оглед прекратяването на трудовия договор, дружеството в качеството си на работодател е следвало да изплати на работника обезщетения по чл.224 ал.1 КТ за 2018 година и за 2019 година и по чл.221 ал.1 КТ – БТВ /брутно трудово възнаграждение/ за 1 месец. Според чл.228 ал.1 КТ, брутното трудово възнаграждение за определяне на обезщетенията по този раздел е полученото от работника или служителя брутно трудово възнаграждение за месеца, предхождащ месеца, в който е възникнало основанието за съответното обезщетение или последното получено от работника или служителя месечно брутно трудово възнаграждение, доколкото друго не е предвидено. Дължимите при прекратяване на трудовото правоотношение обезщетения, съгласно чл.228 ал.3 КТ, се изплащат не по-късно от последния ден на месеца, следващ месеца, през който правоотношението е прекратено, освен ако в колективния трудов договор е договорен друг срок. След изтичане на този срок работодателят дължи обезщетението, заедно със законната лихва. Служители на наказващия орган, извършили проверка при дружеството – жалбоподател на 18.07.2019 година, са установили, че дължимото обезщетение по чл.221 ал.1 КТ не е било изплатено на работника Стилиян Кръстев до края на месец май 2019 г., а именно до 31.05.2019 г., включително, съобразно изискванията на ал.3 на чл.228 КТ. При това положение, отчитайки и моментното финансово състояние на работодателя, контролните органи са дали с ПР № 1919282/14.06.2019 г. задължително предписание за изплащане на дължимото обезщетение, посочвайки като краен срок датата 15.07.2019 г. От показанията на разпитаните по делото свидетели става ясно, че според представената документация, дължимото обезщетение не е било изплатено, както в този срок, така и към момента на документалната проверка, извършена на 18.07.2019 г. Въз основа на констатациите от протокола с даденото предписание от 14.06.2019 година и от протокола, установяващ неговото неизпълнение към 18.07.2019 г., е съставен АУАН за нарушение на чл.415 ал.1 КТ. Освен от гласните, изложеното в обстоятелствената част на административните актове се подкрепя и от писмените доказателства. Тук следва да се имат предвид приложените по делото в копие справка за начислени, изплатени дължими суми за трудови възнаграждения в „Нова варова компания“ ЕООД гр. Мездра и списък на служителите на „Нова варова компания“ с дължими обезщетения за м. 04.2019 година, в които присъства Стелиян Кръстев. В тази справка са посочени по отделно размера на дължимите работна заплата и обезщетения. По делото не са представени доказателства, от които да е видно, че дружеството – жалбоподател е изплатило на Кръстев дължимите парични средства, вкл. за обезщетението по чл.221 ал.1 КТ, в срока, посочен в предписанието, дадено от органите на Дирекция „Инспекция по труда“. От показанията на свидетелите, разпитани по делото, става ясно, че и към настоящия момент няма данни обезщетението да е платено на работника. Преценявайки събраната доказателствена маса, настоящият състав приема, че същата изцяло подкрепя описаното в АУАН и НП нарушение. При извършената на 18.07.2019 г. документна проверка е установено, че в рамките на срока, определен с протокол от предходна проверка на служители от същата институция, дружеството-жалбоподател не е изпълнило задължението си да изплати дължимото обезщетение на Стелиян Кръстев при прекратяване на трудовото правоотношение. Към датата на проверката – 18.07.2019 г., с бездействието си дружеството-жалбоподател е нарушило разпоредбата на чл.415 ал.1 КТ. За това нарушение е наложена имуществена санкция в размер на 1 500 лева. При прегледа на съдържанието на НП този съд констатира липса на посочена административно-наказателна разпоредба, послужила като основание за налагане на визираната по – горе имуществена санкция. Вероятно наказващият орган е имал предвид текста на чл.415 ал.1 КТ, тъй като същият предвижда имуществена санкция или глоба за неизпълнение на задължителни предписания на контролен орган за спазване на трудовото законодателство, но това не е било изрично упоменато. Настоящият състав е имал възможност нееднократно да отбележи, че в производството по издаване на НП следва стриктно да се съблюдават изискванията за съдържание на административния акт, визирани в чл.57 ал.1 ЗАНН. Това предполага ясно и точно изпълване на всички реквизити, което да изключва възможността за тълкуване волята на наказващия орган. В съдържанието на обжалваното наказателно постановление това не е сторено, в резултат на което е налице порок, който няма как да бъде отстранен в рамките на съдебното производство. Ето защо административният акт следва да бъде отменен.

Водим от горното и на основание чл.63 ал.1 ЗАНН, съдът

 

Р  Е  Ш  И:

 

ОТМЕНЯВА Наказателно постановление № 06-000800/01.08.2019 година на Изпълнителен директор на ИА „Главна инспекция по труда“ гр. София, с което, за нарушение на чл.415 ал.1 от Кодекса на труда, на „НОВА ВАРОВА КОМПАНИЯ“ ЕООД гр. Мездра е наложената имуществена санкция в размер на 1 500 лева.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва от страните с касационна жалба пред Административен съд гр. Враца в 14 - дневен срок от получаване на съобщението.

 

17

НОХД No 395/2019

Неплащане на издръжка

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.МЕЗДРА

Р.М.Р.

Докладчик:
АНЕЛИЯ А. ДИМИТРОВА

Споразумение от 18.12.2019г.

За Районна прокуратура гр.М. се явява прокурор Н.К..

Подсъдимият лично и със служебен защитник адв. П.М. от ВАК.

Пострадалата свидетелка лично.

По делото са постъпили Актуална справка за съдимост, касаеща подсъдимия и заверени ксерокопия от 2 броя системни бонове, от които е видно, че на пострадалата свидетелка К.В.П. са изпратени два парични превода, в общ размер на 700 лева.

ПРОКУРОР: Намирам, че няма пречка да бъде даден ход на разпоредителното заседание.

ПОСТРАДАЛА СВ. К.П.: Да се гледа делото.

АДВ. П. М.: Да се даде ход на разпоредителното заседание.

ПОДСЪДИМ:  Да се даде ход на разпоредителното заседание.

Съдът констатира, че в срока по чл.247б ал.3 от НПК не са постъпили отговори от страните по въпросите, които се обсъждат по чл.248 ал.1 от НПК.

Съдът констатира, че в срока по чл.247б ал.4 от НПК не е постъпило искане за конституиране като частен обвинител от страна на пострадалата К.П..

Съдът намира, че няма процесуална пречка да бъде даден ход на разпоредителното заседание.

Водим от горното съдът

 

 

                               О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ДАВА ХОД НА РАЗПОРЕДИТЕЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ.

Съдебният състав провери самоличността на явилите се по делото подсъдим и пострадала свидетелка.

Пристъпва към обсъждане в разпоредителното заседание на въпросите по чл.248 ал.1 от НПК, като съдът разяснява на участниците в разпоредителното заседание разпоредбата на чл.248 ал.3 от НПК, а именно, че в съдебното заседание на първоинстанционния, въззивния  и касационния съд не могат да се правят възражения за допуснатите нарушения на процесуалните правила по ал.1 т.3 на чл.248 от НПК, които не са били поставени на обсъждане в разпоредителното заседание, включително по почин на съдия-докладчика или които са приети за несъществени.

На основание чл.247б ал.4 от НПК съдът проверява получен ли е препис от съобщението от пострадалата свидетелка.

ПОСТРАДАЛА СВ. К.П.: Получила съм препис от Съобщението по чл.247б от НПК. Има повече от седем дни.

Съдът разяснява на пострадалата правата й по чл.76 от НПК, а именно правото да се конституира в качеството си на частен обвинител.

ПОСТРАДАЛА СВ. К.П.: Разяснено ми е правото да се конституирам като частен обвинител по делото. Не искам да се конституирам като частен обвинител по делото. Р. ми е изпратил и аз съм получила сумата от 700 лева, с което изцяло ми е изплатена издръжката.

ПРОКУРОР: Становището на прокуратурата по въпросите, по които задължително трябва да бъде взето становище по чл.248 ал.1 от НПК е следното: Съобразно правилата на чл.35 ал.1 и чл.36 ал.1 от НПК делото е подсъдно на Районен съд гр.М.. Намирам, че не са налице основания за спиране или прекратяване на наказателното производство. Становището на прокуратурата е, че по време на досъдебното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения, които да са довели до ограничаване на процесуалните права на защита на обвиняемия или пострадалия. Съобразно доказателствата по делото считам, че е възможно същото да се разгледа по реда на Глава 29 от НПК – споразумение. Намирам, че не се налага делото да се гледа при закрити врати или пък да се назначават резервни съдия или съдебни заседатели, нито да се назначава служебен защитник, вещо лице или преводач. По отношение на мярката за процесуална принуда смятам, че същата не следва да бъде променяна. Нямам искания за провеждане на нови съдебно-следствени действия и към този етап считам, че няма допуснати очевидни фактически грешки в обвинителния акт. С оглед гореизложеното намирам, че делото следва да бъде разгледано незабавно.

ПОСТРАДАЛА СВ. К.П.: Аз не се противопоставям да се сключи споразумение, като както казах не искам да участвам. Нямам никакви претенции към подсъдимия. Не искам делото да се връща на прокуратурата. Смятам, че няма никакви грешки. Не са ми нарушени нито моите права, нито пък на подсъдимия. Моля, да си осъдите подсъдимия, както Вие прецените.

АДВ. П. М.: Делото е подсъдно на съда. Към настоящия момент не са налице основания за прекратяване или спиране на производството. Няма допуснати съществени нарушения - процесуални, които да са довели до ограничаване правата на защита на подсъдимия. Налице са основания за разглеждане на делото по реда на особените правила, а именно Глава 29 от НПК. Не са налице и основания за разглеждане на делото при закрити врати. По отношение на мярката за процесуална принуда смятам, че същата не следва да бъде променяна. Няма да правим нови искания за събиране на доказателства. Моля, делото да бъде разгледано незабавно след приключване на разпоредителното заседание.

ПОДСЪДИМ: Изцяло искам да преповторя това, което каза моят адвокат. Аз съм прочел Вашето разпореждане и с моя адвокат сме обсъдили всички въпроси. Смятам, че няма пречка за даване ход на разпоредителното заседание. Делото е подсъдно на съда. Към настоящия момент не са налице основания за прекратяване или спиране на производството. Няма допуснати съществени нарушения - процесуални, които да са довели до ограничаване правата на защита на подсъдимия. Налице са основания за разглеждане на делото по реда на особените правила, а именно Глава 29 от НПК. Не са налице и основания за разглеждане на делото при закрити врати. По отношение на мярката за процесуална принуда смятам, че същата не следва да бъде променяна. Няма да правим нови искания за събиране на доказателства. Моля, делото да бъде разгледано незабавно след приключване на разпоредителното заседание.

Съдът, след изслушване на представителя на Районна прокуратура гр.М., пострадалата свидетелка, подсъдимия и служебен защитник адв. П.М. от ВАК, а именно задължително лицата по чл.247б ал.1 и ал.2 от НПК, намира че безспорно делото е подсъдно на съда и няма основания за прекратяване и спиране на наказателното производство. На следващо място следва да се посочи, че не е допуснато на досъдебното производство отстранимо съществено нарушение на процесуалните правила, което да е довело до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия, респективно подсъдимия в настоящето производство, както и на пострадалата. Налице са основания за разглеждане на делото по реда на особените правила, а именно Глава 29 от НПК, като в тази насока съдът се съобразява и с взетите становище от страните по делото. Разглеждане на делото не е необходимо да бъде осъществено при закрити врати, нито пък да бъде привлечен резервен съдия или пък съдебен заседател, като в конкретния случай делото се разглежда еднолично. Не е необходимо назначаването на защитник, още повече, че подсъдимия се явява с такъв. Не е необходимо да бъдат назначени вещи лица, преводачи или тълковник, както и да бъдат извършени съдебно-следствени действия по делегация. Взетата мярка за процесуална принуда не следва да бъде променяна. Не са налице искания за събиране на нови доказателства, както и не са констатирани очевидни фактически грешки в обвинителния акт. В тази насока делото следва да бъде разгледано незабавно, след провеждане на разпоредителното заседание.

Водим от горното и на основание чл.248 ал.5 от НПК съдът

 

                             О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

Делото е подсъдно на съда и няма основания за прекратяване и спиране на наказателното производство. На следващо място следва да се посочи, че не е допуснато на досъдебното производство отстранимо съществено нарушение на процесуалните правила, което да е довело до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия, респективно подсъдимия в настоящето производство, както и на пострадалата. Налице са основания за разглеждане на делото по реда на особените правила, а именно Глава 29 от НПК, като в тази насока съдът се съобразява и с взетите становище от страните по делото. Разглеждане на делото не е необходимо да бъде осъществено при закрити врати, нито пък да бъде привлечен резервен съдия или пък съдебен заседател, като в конкретния случай делото се разглежда еднолично. Не е необходимо назначаването на защитник, още повече, че подсъдимия се явява с такъв. Не е необходимо да бъдат назначени вещи лица, преводачи или тълковник, както и да бъдат извършени съдебно-следствени действия по делегация. Взетата мярка за процесуална принуда не следва да бъде променяна. Не са налице искания за събиране на нови доказателства, както и не са констатирани очевидни фактически грешки в обвинителния акт. В тази насока делото следва да бъде разгледано незабавно, след провеждане на разпоредителното заседание.

ПРИКЛЮЧВА разпоредителното заседание.

ОСВОБОЖДАВА от съдебната зала пострадалата свидетелка К.П..

ПРОКУРОР: Да се даде ход на съдебното заседание. Намирам, че са налице предпоставките на чл.384 НПК за сключване на споразумение. Да се приемат като доказателства по делото постъпилите писмени документи.

АДВ. П. М.: Моля, да се даде ход на съдебното заседание. Налице са предпоставки за сключване на споразумение. Моля, да ни дадете възможност да изготвим такова. Да се приемат като доказателства по делото постъпилите писмени документи.

ПОДСЪДИМ: Да се даде ход на съдебното заседание. Съгласен съм да сключим споразумение. Да се приемат като доказателства постъпилите писмени документи.

Съдът намира, че са налице изискванията на чл.252 ал.1 от НПК, а именно делото да бъде разгледано незабавно след провеждане на разпоредителното заседание по реда на Глава 29 от НПК. Намира за основателно да даде възможност на представителя на прокуратурата и  защитника на подсъдимия да постигнат споразумение. Следва да се приемат и приложат като доказателства по делото Актуална справка за съдимост, касаеща подсъдимия и заверени ксерокопия от 2 броя системни бонове, от които е видно, че на пострадалата свидетелка К.В.П. са изпратени два парични превода, в общ размер на 700 лева.

Водим от горното съдът

 

                               О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ПРИСТЪПВА към незабавно разглеждане на делото по реда на Глава 29 от НПК, а именно решаване на делото със споразумение, съгласно чл.384, вр. с чл.381 от НПК.

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО ЗАСЕДАНИЕ по реда на Глава 29 от НПК.

ПРИЕМА и ПРИЛАГА като доказателства по делото Актуална справка за съдимост, касаеща подсъдимия и заверени ксерокопия от 2 броя системни бонове, от които е видно, че на пострадалата свидетелка К.В.П. са изпратени два парични превода, в общ размер на 700 лева.

САМОЛИЧНОСТ НА ПОДСЪДИМИЯ: Р.М.Р. - роден на *** ***, жител и живущ ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, работи като лозар в Лозов масив „Д.С.Ж.” с.Д.Б., община Р., осъждан, с ЕГН **********.

На основание чл.272 ал.4 от НПК съдът проверява връчени ли са преписите и съобщенията по чл.247б от НПК.

ПОДСЪДИМ: Получил съм препис от обвинителния акт и разпореждането на съдия-докладчика. Има повече от една седмица.

Съдът констатира, че пострадалата свидетелка К.П. е получила Съобщението по чл.247б от НПК на 29.10.2019 год. и както бе отразено в по-горните абзаци същата не желае да участва като частен обвинител по делото и не се противопоставя делото да приключи по реда на Глава 29 от НПК.

На страните се разясни правото на отвод по чл.274 от НПК, както и правата на подсъдимия по чл.15, чл.55 и чл.115 ал.3 и 4 от НПК, както се разясниха и правилата при споразумение.

ПРОКУРОР: Не правя отвод на състава.

АДВ. П. М.: Не правя отвод на състава.

ПОДСЪДИМ: Не правя отвод на състава.

ОТВОД не се направи.

ПРЕКЪСВА съдебното заседание и дава 30 минути на представителя на прокуратурата и защитника на подсъдимия за постигане на споразумение.

ВЪЗОБНОВЯВА съдебното заседание в 9.50 часа.

ПРИЕМА и ПРИЛАГА представеното от страните Споразумение за решаване на делото, съгласно чл.381 и сл. от НПК, както и 1 бр.Декларация по чл.381 ал.6 от НПК.

Делото се докладва от съдията с прочитане на внесеното споразумение с дата 18.12.2019 год.

ПРОКУРОР: Постигна се споразумение между Районна прокуратура гр.М. и адв. П.М. от ВАК – служебен защитник на подсъдимия, при условията на чл.384 НПК. Моля, да го одобрите и да прекратите наказателното производство.

АДВ. П. М.: Постигнали сме споразумение с представителя на прокуратурата при условията на чл.384 НПК, което моля да одобрите и да прекратите наказателното производство.

ПОДСЪДИМ: Разбирам в какво ме обвиняват. Признавам се за виновен. Запознат съм с условията на споразумението. Разбирам какви са последиците от него и доброволно съм го подписал, като съм декларирал, че се отказвам от съдебното разглеждане на делото по общия ред.

Съдът, след като се запозна с представеното споразумение за решаване на делото, становището на страните и изявлението на подсъдимия, намира, че са спазени всички изисквания на чл.381 ал.5 от НПК и намира, че окончателния вид на споразумението, следва да се впише в протокола.

Окончателно споразумение на основание чл.382 ал.6 от НПК:

С  П  О  Р  А  З  У  М  Е  Н  И  Е 

ЗА РЕШАВАНЕ НА НОХД № 395/2019г

На основание чл. 381 и сл. НПК

 

Днес на 18.12.2019 година, в град М. между Н.К.   - прокурор при Районна прокуратура - М. и адв. П.М. от Врачанската адвокатска колегия, като служебен защитник на подсъдимия Р.М.Р., роден на ***г***, с ЕГН **********,***, български гражданин, със средно образование, неженен, осъждан, се постигна настоящото споразумение за решаване на делото в следния смисъл:

ПОДСЪДИМИЯТ Р.М.Р.,  се признава за виновен, за това че:

За времето от месец април 2019 г. до месец август 2019 г. включително, в гр.Р., след като е осъден с влязло в сила съдебно решение – съдебна спогодба, постигната по гражданско дело № 1612/2018 г. по описа на Районен съд гр.М., влязла в законна сила на 22.03.2019 г., да издържа свой низходящ, а именно малолетния М.Р.Р., с ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител К.В.П. ***, съзнателно не е изпълнил задължението си  в размер на повече от две месечни вноски, а именно 5 /пет/ месечни вноски от по 140.00 лв., или общо сумата от 700.00 лв., като деянието е извършено повторно – престъпление по чл.183 ал.4 вр.ал.1 НК.

На подс. Р.М.Р., роден на ***г***, с ЕГН **********,***, се определя наказание, както следва:

За престъплението по чл. 183, ал. 4, вр.ал.1 от НК при условията на чл. 54 ал.1  от НК - ПРОБАЦИЯ за срок от  ДВАДЕСЕТ МЕСЕЦА със следните пробационни мерки - задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 20 /двадесет/ месеца, с периодичност на подписване 2 /два/ пъти седмично, на основание чл.42а ал.2 т.1 НК и Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 20 /двадесет/ месеца на основание чл.42 ал.2 т.2 от НК, както и „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ”, което да се изпълни чрез прочитане на споразумението от Управителя пред колектива на

В резултат на деянието са причинени имуществени вреди в размер на 700.00 лв., които са възстановени.

Разходите по делото – не са направени.

 Настоящото споразумение се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра.

 

                       С П О Р А З У М Е Л И    С Е :

 

         ПРОКУРОР:                                     СЛ. ЗАЩИТНИК:

    /Н.К./                                 /адв. П. М./

 

                                                         ПОДСЪДИМ:

                                                                     /Р.Р./

 

Съдът намира, че така постигнатото споразумение, вписано в съдебния протокол и подписано от прокурор Н.К., служебен защитник адв. П.М. от ВАК и подсъдимия Р.Р., не противоречи на закона и морала, в интерес на правосъдието е и е изготвено по реда и изискванията на чл.384 вр. с чл.381 ал.5 НПК, поради което

 

                          О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ОДОБРЯВА  на основание чл.384 ал.1 вр. с чл.382 ал.7 НПК така постигнатото споразумение между прокурор Н.К., служебен защитник адв. П.М. от ВАК и подсъдимия Р.Р., при следните условия:

ПОДСЪДИМИЯТ Р.М.Р. - роден на *** ***, жител и живущ ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, работи като лозар в Лозов масив „Д.С.Ж.” с.Д.Б., община Р., осъждан, с ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че за времето от месец април 2019 г. до месец август 2019 г. включително, в гр.Р., след като е осъден с влязло в сила съдебно решение – съдебна спогодба, постигната по гражданско дело № 1612/2018 г. по описа на Районен съд гр.М., влязла в законна сила на 22.03.2019 г., да издържа свой низходящ, а именно малолетния М.Р.Р., с ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител К.В.П. ***, съзнателно не е изпълнил задължението си  в размер на повече от две месечни вноски, а именно 5 /пет/ месечни вноски от по 140.00 лв., или общо сумата от 700.00 лв., като деянието е извършено повторно – престъпление по чл.183 ал.4, вр. с ал.1 от НК.

ПОДСЪДИМИЯТ Р.М.Р. следва да изтърпи наказание при условията на чл.54 ал.1 НК, а именно „ПРОБАЦИЯ” и “ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ”, както следва:

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ по чл.42а ал.2 т.1 НК, по настоящ адрес, за срок от ДВАДЕСЕТ МЕСЕЦА с периодичност ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ С ПРОБАЦИОНЕН СЛУЖИТЕЛ по чл.42а ал.2 т.2 НК за срок от ДВАДЕСЕТ  МЕСЕЦА.

ПОСТАНОВЯВА наказанието “ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ” да се изпълни, чрез обявяване на настоящето споразумение пред съответния колектив от Управителя на Лозов масив „Д.С.Ж.” с.Д.Б., община Р..

Предвид факта, че с одобряването на настоящето споразумение е налице влязъл в сила съдебен акт по отношение на подсъдимия, съдът намира, че мярката за неотклонение „Подписка” следва да бъде отменена и

 

                                 О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ОТМЕНЯ  взетата по отношение на подсъдимия Р.М.Р. мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”, взета по ДП № 140/2019 год. по описа на РУ гр.Р..

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 395/2019 год. по описа на МРС на основание чл.384 ал.1, вр. с чл.382 ал.7, вр. с чл.24 ал.3 НПК.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Протокола написан в с.з.

Протокола приключи в 10.10 часа.

В законна сила на 18.12.2019г.