Районен съд - Мездра
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.9.2019г. до 30.9.2019г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

Резултат

1

НОХД No 307/2019

Противозаконно отнемане на МПС

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.МЕЗДРА

В.Р.И.

Докладчик:
ЕВГЕНИ А. БОЖИДАРОВ

Споразумение от 3.9.2019г.

За РП-Мездра районен прокурор П..

Обвиняемият лично и със  защитник  адв.М. С. от ВАК,  редовно упълномощен.

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.  Поддържам  постигнатото и подписано  от  прокурор М.споразумение.

АДВ. С.: Да се даде ход на делото.

Съдът, след като изслуша становищата на страните

 

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ПРИЕМА и ПРИЛАГА представеното от страните споразумение за решаване на делото, съгласно чл.381 и сл. НПК, както и 1 бр. декларация по чл.381 ал.6 НПК.

САМОЛИЧНОСТ НА ОБВИНЯЕМИЯТ:

В.Р.И., ЕГН:**********, роден на *** ***, община Мездра, ул. “……….” №2, българин,  български  гражданин, основно образование,  не женен, неосъждан.

ОБВИНЯЕМ: Запознат съм със споразумението и заявявам, че доброволно съм го подписал.     

ПРОКУРОР: Не правя отвод на състава.

АДВ. С.:Не правя отвод на състава.

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

На основание чл.382 НПК делото се докладва чрез прочитане на споразумението.

ОБВИНЯЕМ: Разбирам в какво ме обвиняват. Признавам се за виновен. Запознат съм с условията на споразумението. Разбирам какви са последиците от него. Доброволно съм го подписал, както и декларацията за отказ от разглеждане на делото по общият ред.

Съдът, след като се запозна с представеното споразумение за решаване на делото, становищата на страните и изявлението на обвиняемия, намира, че са спазени всички изисквания на чл.381 ал.5 НПК и намира, че окончателният вид на споразумението следва да се запише в протокола както следва:

 

               С  П  О  Р  А  З  У  М  Е  Н  И  Е 

ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО

На основание чл.381 и сл. НПК

 

По ДП № 743/2019 г. по описа на РП Мездра/

Днес на 28.08.2019  година в гр. Мездра между

1.И. М.- Прокурор при РП Мездра, поддържано и подписано в съдебно заседание от районен прокурор Ц..

2.адв. М.С. – ВАК като защитник на обв.В.Р.И., ЕГН **********,***, българин, български гражданин, с постоянен адрес ***, неосъждан.

Със споразумението страните постигат съгласие, че обв. В.Р.И., ЕГН **********, се признава за виновен, в това, че на 27.04.2019 г., в с.Върбешница, общ.Мездра, на ул.”Г. Д.”, срещу №21, противозаконно е отнел чуждо моторно превозно средство – мотопед „Yamaha”, с рег. № ……. P, от владението на ……… от гр.Враца, собственост на  …………., от с.Върбешница, общ.Мездра, на стойност 1000.00 лева без съгласието на К……, с намерение да го ползва, като е последвала повреда на превозното средство /изразяваща се в счупване на преден и страничен ляв спойлер, счупена степенка дясна, спукана задна гума/ на стойност 200.00 лева  и деянието е извършено в пияно състояние/, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно-3,20 промила, установено по надлежния ред с техническо средство Алкотест Дрегер 7510+ с фабричен №0014/-престъпление по чл. 346, ал. 2 т.1 и т.2 вр.  ал. 1 от НК,

Наказанието на обв.В.Р.И. се определя при условията на чл.55ал.1 т.1 НК –  СЕДЕМ  МЕСЕЦА  ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА,

На основание чл.66 ал.1 от НК отлага изтърпяването на наказанието за срок от ТРИ ГОДИНИ,

 И за това, че обв. В.Р.И., ЕГН **********, се признава за виновен в това, че 27.04.2019г., в с.Върбешница, общ.Мездра, на ул.”………”, срещу №21,е  управлявал моторно превозно средство – мотопед „Yamaha”, с рег. № ВР …….. P, собственост на  ……., от с.Върбешница, общ.Мездра,  с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда а именно– 3,20 промила, установено по надлежния ред с техническо средство  Алкотест Дрегер 7510 + с фабричен №0014 - престъпление по чл. 34,  ал.1 от НК,

Наказанието на обв.В.Р.И. се определя при условията на чл.55 ал.1 т.1 НК –  СЕДЕМ  МЕСЕЦА  ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА,

На основание чл.66 ал.1 от НК се отлага изтърпяването на наказанието за срок от ТРИ ГОДИНИ,

На основание чл.55 ал.3 от НК не се налага по лекото наказание глоба, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода.

    На основание  чл.23 ал.1 НК  на обв.В.Р.И. се определя едно  общо най-тежко наказание от СЕДЕМ  МЕСЕЦА  ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА,

    На основание чл.66 ал.1 от НК отлага изтърпяването на наказанието за срок от ТРИ ГОДИНИ,

    На основание чл.55 ал.3 от НК не се налага по лекото наказание глоба, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода.

    Разноски  по делото в размер на 108.48 лв., се възлагат на В.Р.И. да се преведат по сметка на ОД на МВР гр.Враца.

    С така постигнатото споразумение страните намират, че ще бъдат постигнати целите на чл.36 НК.

    Настоящото споразумение се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра.

 

                                            СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

 

ПРОКУРОР:                                             ЗАЩИТНИК:            

                      /Ц. П……../                                                 /М.С./

 

ОБВИНЯЕМ:

/В.И./

 

Съдът намира, че постигнатото между страните споразумение не противоречи на закона и морала, разглежда всички относими въпроси за деянието, вината, вида и размера на наказателната санкция, поради което и на основание чл.382 ал.7 НПК

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА  споразумение сключено между  И. М……- Прокурор при РП Мездра,  поддържано и подписано  в съдебно заседание от  районен прокурор Ц….. П……….. и адв. М.С. – ВАК, като защитник на обвиняемият В.Р.И., ЕГН:**********, роден на *** ***, община Мездра, ул. “……….” №2, българин,  български  гражданин, основно образование,  не женен, неосъждан, за  това, че обв. В.Р.И., ЕГН **********, се признава за виновен, в това, че на 27.04.2019 г., в с.Върбешница, общ.Мездра, на ул.”Г.Д……..”, срещу №21, противозаконно е отнел чуждо моторно превозно средство – мотопед „Yamaha”, с рег. № …., от владението на ………. от гр.Враца, собственост на  …….., от с.Върбешница, общ.Мездра, на стойност 1000.00 лева без съгласието на Кирилов, с намерение да го ползва, като е последвала повреда на превозното средство /изразяваща се в счупване на преден и страничен ляв спойлер, счупена степенка дясна, спукана задна гума/ на стойност 200.00 лева  и деянието е извършено в пияно състояние/, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно-3,20 промила, установено по надлежния ред с техническо средство Алкотест Дрегер 7510+ с фабричен №0014/-престъпление по чл. 346, ал. 2 т.1 и т.2 вр.  ал. 1 от НК,

Наказанието на обв. В.Р.И. се определя при условията на чл.55ал.1 т.1 НК –  СЕДЕМ  МЕСЕЦА  ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА,

На основание чл.66 ал.1 от НК отлага изтърпяването на наказанието за срок от ТРИ ГОДИНИ,

 И за това, че обв. В.Р.И., ЕГН:**********, се признава за виновен в това, че 27.04.2019г., в с.Върбешница, общ.Мездра, на ул.”……..”, срещу №21, е управлявал моторно превозно средство – мотопед „Yamaha”, с рег. № ВР …….., собственост на  В. Т.П, от с.Върбешница, общ.Мездра,  с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда а именно– 3,20 промила, установено по надлежния ред с техническо средство  Алкотест Дрегер 7510 + с фабричен №0014 - престъпление по чл. 34,  ал.1 от НК,

Наказанието на обв.В.Р.И. се определя при условията на чл.55 ал.1 т.1 НК –  СЕДЕМ  МЕСЕЦА  ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА,

На основание чл.66 ал.1 от НК се отлага изтърпяването на наказанието за срок от ТРИ ГОДИНИ,

На основание чл.55 ал.3 от НК не се налага по лекото наказание глоба, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода.

    На основание  чл.23 ал.1 НК  на обв.В.Р.И. се определя едно  общо най-тежко наказание от СЕДЕМ  МЕСЕЦА  ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА,

    На основание чл.66 ал.1 от НК отлага изтърпяването на наказанието за срок от ТРИ ГОДИНИ,

    На основание чл.55 ал.3 от НК не се налага по лекото наказание глоба, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода.

    ОСЪЖДА В.Р.И. да заплати  направените разноски  по делото в размер на 108.48 лв.,  които да се преведат по сметка на ОД на МВР гр.Враца.

              ПРЕКРАТЯВА на основание чл.382 ал.7 вр.чл.24 ал.3 НПК производството по НОХД №307/2019 година по описа на Районен съд гр. Мездра. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Протокола написан в с. з.

Протокола приключи в 09.45 часа.

В законна сила на 3.9.2019г.

2

НОХД No 36/2019

Средна телесна повреда

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.МЕЗДРА

С.Й.И.

Докладчик:
ЕВГЕНИ А. БОЖИДАРОВ

Присъда от 10.9.2019г.

ВЪЗ ОСНОВА НА ЗАКОНА И ДОКАЗАТЕЛСТВАТА

                                       и на основание чл.  305 ал.5 пр.3 НПК

 

П Р И С Ъ Д И:

    

ПРИЗНАВА подсъдимият С.Й.И., ЕГН:**********,***,  българин, български  гражданин, не женен, неосъждан, висше образование, работи като ел. техник във Ф”. Плевен, живущ *** , ЗА ВИНОВЕН в това, че  на 20.08.2018 г. в с. Долна Кремена , общ. Мездра, е причинил лека телесна повреда на В.Б.Д. от с. с.,  изразяваща се  в надлъжно счупване на далечната фаланга на пети пръст на дясното ходило, което увреждане му е  причинило  временно разстройство на здравето , не опасно за живота с оздравителен период около 30 дни, като деянието е извършено по хулигански подбуди – престъпление по чл. 131 т.12  вр. чл. 130 ал.1 НК.

ОСВОБОЖДАВА С.Й.И.  на основание чл.305 ал.5 предл. последно НПК от наказателна отговорност за извършеното престъпление по чл. 131 т.12  вр. чл. 130 ал.1 НК , като на основание чл.78а ал.1 НК му НАЛАГА  административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 /ХИЛЯДА/ лева в полза на Държавата.

ОСЪЖДА С.Й.И.  да заплати разноските по делото в полза на ОД МВР- Враца сумата от 125.00 лева, като разноски  в ДП,  за СМЕ, както и да заплати в полза на РС-Мездра  направени разноски  от 574.00 лева за защита на СМЕ  и изготвяне на тройна такава.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ  като неоснователен  и недоказан граждански иск предявен  от  пострадалия  В.Б.Д.  срещу подсъдимия  С.  Й.И.  за причинени от деянието  имуществени вреди в размер на 10 000 лева, ведно със законната лихва , считано от момента на увреждането.

ОТНЕМА  в полза  на Държавата   на основание чл. 53 ал.1 б.”а” НК  вещите  принадлежащи  на подсъдимия  и послужили  за извършване на умишленото престъпление , а именно: тесла с леко ръждясала метална част  и дървена дръжка с дължина 33 см.

ВРЪЩА   на пострадалия  В.Б.Д.  предадените от него материали за изготвяне на тройната СМЕ, а именно: 1 бр. SD диск с надпис „……” ЕООД  и оригинал  на искане за образно изследване.

     ПРИСЪДАТА  се обяви на страните и същата подлежи на  жалба и протест  пред ВрОС в 15-дневен срок, считано от днес.

 

Мотиви от 12.11.2019г.

РП-Мездра е внесла обвинителен акт срещу

С.Й.И. - роден на *** ***, живущ ***. С висше образование, неженен, неосъждан, работи като ел.техник във фирма „Неви Фешън Текстайл” ЕООД гр.Плевен, ЕГН **********

 

 

ЗА ТОВА, ЧЕ:

На 20.08.2018 г. в с.Долна Кремена, общ.Мездра, е причинил средна телесна повреда на В.Б. ***, изразяваща се в многофрагментно счупване на далечната фаланга на 5-ти пръст на дясното ходило, което увреждане му е причинило трайно затруднение на движението на долен десен крайник - престъпление по чл. 129 ал. 1 от НК.

След проведено РЗ  ход на делото  е даден по реда на Глава 27 НПК при хипотеза на чл. 371 т.1 НПК при  предварително изслушване на страните, като подсъдимия  и защитникът дадоха съгласие да не се провежда разпит на някой свидетели, а при постановяване на присъдата непосредствено да се ползва съдържанието на съответните протоколи от ДП. С протоколно определение от 03.05.2019 г.  в тази насока на основание чл. 372  ал.3 НПК е  одобрено изразеното съгласие на страните   да не се провежда разпит на свидетелите с изкл. на  вещото лице д-р Р.А. и свидетел Р.К., като съответните действия по разследването  са извършени при условията и по реда предвиден в НПК и при постановяване на присъдата непосредствено ще се ползва съдържанието  на  съответните протоколи при разпита на свидетелите на ДП.

 Предявен е от гр.иск от пострадалия В.Д. срещу подсъдимия С.Й. за причинени от деянието имуществени вреди в размер на 10 000 лв. , ведно със законната лихва върху тази сума,считано от момента на увреждането. В.Д. е конституиран в качеството на гр.ищец.   

     В съдебно заседание след приемате заключение на допълнителна тройна СМЕ и дадени показания от свид. Р.К. е допуснато по искане на прокурора на основание чл.287 ал.1 НПК съществено изменение на обстоятелствената част на обвинението , за това , че подсъдимият С.Й.И. на посочената дата , време и място в ОА причинил лека телесна повреда на В.Д. ,изразяваща се в надлъжно счупване на далечна фаланга на пети пръст  на дясно ходило , като увреждането му е причинило временно разстройство на здравето , не опасно за живота,с оздравителен период около 30 дни ,като деянието е извършено по хулигански подбуди –престъпление по чл.131 т.12 вр чл130 ал.1 НК .

   РП гр. Мездра поддържа измененото обвинението , като намира същото за доказано и иска налагане на наказание по чл.78а НК при наличните за това предпоставки , като размерът на наложената глоба предоставя по справедливост на съда .

    Защитникът адв. П. ***  намира, че измененото обвинение не е доказано , като подсъдимият е действал при условия на защита , съчетан с личен мотив, като действията не съдържат хулигански подбуди поради това , че са извършени в частен имот .

   Подсъдимият   поддържа заявеното от защитника. Дава обяснения че на въпросната дата , време и  място след скандал в домът му с пострадалия последният започнал да го обижда , след което отишъл в съседният двор и продължил тези действия , при което подсъдимият взел тесла , прескочил оградата и нанесъл удар по бетонна плоча , на който пострадалият бил стъпил. Отрича да е причинил с удара каквото и да е увреждане.

  Събрани са писмени  и гласни доказателства и доказателствени средства.

  Съдът, след като обсъди  събраните  в хода на досъдебното производство  и съдебното следствие доказателства и доказателствени средства,  както  и доводите на страните в процеса, приема за установено следното от фактическа страна:

Подсъдимия С.И. ***. Същият работи във фирма „Неви фешън текстайл“ ЕООД гр.Плевен. Там именно се запознал със св.Р.И.К., която има наследствена къща в с.Долна Кремена, община Мездра. Двамата станали интимни приятели от 2013 година. През месец август 2018г. св.К. била в годишен отпуск и двамата с подсъдимия  И. и дъщерята на К. – св.И. К., решили да посетят къщата в с.Долна Кремена за два-три дни.

На 20.08.2018г. след обяд подсъдимия  И. и св.К. работили по двора и за вечеря си приготвяли скара. Един от съседите на техния имот, е двора и къщата на пострадалият В.Б.Д., който работи като „гробар“ към ОП „Чистота“ гр.Мездра.  Същият живее на семейни начала със св.М. С.и петте им деца. Въпросния ден св.Д. бил на работа и се прибрал в къщи около обяд. Обядвал с жена си и голямата им дъщеря Борислава Красимирова. По време на обяда пил около 50 грама ракия. След обяда излязъл в двора си да поработи и видял другия си съсед – Б. М.. Двамата се заговорили. Дъщеря му Б. отишла при приятелки. Както си говорели двамата, при тях дошъл подсъдимия  С.И.. Той носел в ръката си чаша с бира и попитал В. може ли поговорят нещо. В. го поканил и двамата влезнали в къщата му. Тъкмо седнали и на портата им се появила св.Р.К.. Тя започнала да вика на С. да си тръгва веднага за домът им. Той станал, но забравил чашата си с бира. Затова св.Д. решил да му занесе чашата. Отишъл в тях, влязъл и С. бил седнал на масата. Вътре били и Р.К. и дъщеря й И.. Подсъдимия  попитал св.Д. ще му опита ли от ракията, която е направил и след като Д. се съгласил, подсъдимият му сипал 50 грама. Според показанията на св.Д., подсъдимия бил „подпийнал“. Самият подсъдимразказва, че за деня бил изпил около 1,5 литра бира и около 50 грама ракия. Алкохол бил употребил и св.Д.. Двамата започнали да говорят и по едно време подсъдимия  И. попитал св.Д., как е погребал бащата на Р., и как един ден ще погребе и майка й. Св.Д. му отговорил, че такива разговори са му неприятни и станал да си тръгва. Както се бил обърнал чул зад гърба си ръмжане и като се обърнал видял, че подсъдимия  тръгва да го удари в гръб и ръмжал като куче. Двамата започнали да се удрят, като и двамата си „разменили удари“. При боричкането счупили и стъкло на входната врата, на което подсъдимия се порязал. Като чули шума и виковете св.Р.К. и дъщеря й слезнали от втория етаж на къщата, развикали се и св.В.Д. си тръгнал. Прибрал се в къщи и разказал на съпругата си М. какво е станало в къщата на Р. и С.. Запалил цигара да се успокои и излязъл на терасата на къщата си. Вече се била прибрали голямата му дъщеря Б. с малкия си брат Г.. В това време подсъдимия  решил да отиде отново в домът на св.Д. и се саморазправя с него, защото чувал как последния говори с близките си по негов адрес, заканва се и го псува. Взел една тесла и прескочил оградата на двора на св.Д.. Вървейки през градината видял една метална тръба с която била подпрян клон от дюлево дърво и я взел. Отишъл при В. и започнали двамата да викат и се заплашват един друг. Свидетели на този скандал станали, както децата и съпругата на В., така и Р. и дъщеря й. Всичките започнали да пищят и викат. Св.Б. К. твърди в показанията си, че подсъдимия  викал към нея да „излязат всички деца пред него за да може да ги избие всичките“. След това замахнал да я удари с тръбата, но тя се отдръпнала. Тогава баща й В.Д. застанал пред нея да се разправя с подсъдимия и последния го ударил силно с тръбата през корема. След това хвърлил тръбата и започнал да удря с теслата по терасата и да се заканва. Св.Д. се качил на терасата да вземе една метла за да се отбранява от подсъдимия . Както стоял на терасата и с метлата бутал по лицето подсъдимия , последния с теслата му нанесъл удари по десния крак, в областта на глезена и пръстите на ходилото. Св.Д. бил бос, по чехли и се видяло, че от крака потекло кръв. Той подгонил подсъдимия  и когато били в двора последния се обърнал и ударил с тъпото на теслата в главата св.Д.. В двора вече били дошли други съседи, чули кавгата. След като видял как подсъдимия  удря с теслата в главата св.Д., св.Б. М.използвал един момент и издърпал теслата от ръцете на подсъдимия  И.. После я хвърлил в двора си до портата. Подсъдимия  я поискал, но М. отказал да му я даде и я предал на дошлите по късно служители на МВР. В това време пострадалият св.Д. бил „изпаднал в безсъзнание“ и паднал на земята. Започнали да го заливат с вода. Скоро пристигнала полицията и линейката на „Спешна помощ“. Те пристигнали, тъй като при започване на скандала св.Р.К. започнала да звъни на тел.112. По повод скандала, на тел.112 звъняла и съпругата на св.Б. М. – Боряна.

Натоварили св.Д. на линейката. В болницата в Мездра същият бил бинтован на главата и десния крак. Тъй като имало съмнения за комоцио /неадекватен, контузия на главата/, лекарите искали да го оставят под наблюдение в болницата, но последния отказал. Изпитвал болки в десния крак и не можел да стъпи на него, затова в „Спешния център“ му казали да отиде на сутринта и си направи рентгенова снимка на крака. От снимката и разчитането й се вижда, че същият е получил „многофрагментно счупване на нокътна фаланга на пети пръст на дясно стъпало“.

Наранявания получил и подсъдимия , който разказва, че бил бит в двора на св.Д. от неговите роднини и съседи. Освен от този побой, същият имал наранявания и от сбиването си със св.Д. в домът на приятелката му Р.К.. Същият е приложил и медицинско свидетелство за получените наранявания от съдебен лекар от гр.Плевен.

От заключението на назначената по делото допълнителна тройна СМЕ е видно, че В.Д. е получил еденично счупване на далечната фаланга на 5-ти пръст на дясно ходило с оздравителен период от около 30 дни , което увреждане му е причинило временно разстройство на здравето не опасна за живота , т.е касае се за лека телесна повреда по смисъла на чл.130 ал.1 НК , като промяна на медико.-биологичната  квалификация според тази в ОА се дължи на повторно разчитане на ренгеновото изследване с участие в експертизата на специалист-рентгенолог.

Фактическата обстановка се установява от обясненията на подсъдимия  от разпита пред съда  на свидетел Р.К. , от заключението на извършената тройна СМЕ, която съдът приема като обоснована при наличие на изследвани в оригинал рентгенови снимки по предоставен от пострадалият СД в резултат на извършени снимки в болнично заведение след увреждането   .  В подкрепа  на доказателствената съвкупност са и показанията на свидетелите В.Д., М. С. , Б. К. , Б. М. , К. С. ,А.С. , И. К. , който съдът ползва по протоколите от проведените разпити при протичане на делото по чл. 371 т.1 НПК.

Самият подсъдим не отрича ,че след скандал отишъл в домът на подсъдимия , носейки тесла. Целта била продължаване на саморазправата , като подсъдимият е действал по хулигански подбуди с цел да покаже неуважение към обществото , носейки тесла с готовност да нанася удари с нея,като за целта демонстративно през ограда навлязъл в чужд имот където се намирал пострадалия  .  Факта , че това е станало в частен имот и след наличие на вече потушен скандал между подсъдимия и пострадалия  не изключва наличието на хулигански подбуди поради своята публичност при наличие на много други хора в имота и съседните на него.Подсъдимия отрича да е нанасял удар по кракът на пострадалия с носената от него тесла . Обясненията съдът приема за защитна позиция , тъй като са налице свидетели очевидци на този удар с който е причинено съставомерното телесно увреждане- пострадалия Д.   , свид.Б. К. свид.Б.М. .Те сочат , как ясно са видели удар с теслата от подсъдимия към кракът на пострадалия.  За  удари с тесла по бетонната плоча говори  свидетел Р.К..  Съдът не кредитира показанията на тази свидетелска за изложеното обстоятелство поради противоречие с показанията на свидетелите Д. , К. и М. и заключението на тройната СМЕ. Съвкупността от доказателства сочи наличие на телесно увреждане в резултат на удар по начин и време посочен от пострадалия , поради което не са налице изводи друг подобен удар да е нанасят на пострадалия извън  този от подсъдимия с носената брадва  по крака върху бетонна плоча в неговият двор .

    От тази фактическа обстановка е видно, че подсъдимия  С.Й.И. е извършил престъпление против личността, като на  20.08.2018 г. в с.Долна Кремена, общ.Мездра, е причинил лека  телесна повреда на В.Б. ***, изразяваща се в  надлъжно счупване на далечната фаланга на 5-ти пръст на дясното ходило, което увреждане му е причинило временно разстройство на здравето , не опасно за живота с оздравителен период около 30 дни , като деянието е извършено по хулигански подбуди –престъпление по чл.131 т.12 вр чл.130 ал.1 НК .

Обвиняемият е извършил престъплението умишлено – с пряк умисъл. Съзнавал е обществено опасния характер на деянието и е искал да настъпят обществено опасните последици.

          За престъплението по чл. 131 т.12 вр. чл. 130 ал.1 НК се предвижда наказание „лишаване от свобода“ до три години .                   

           Подсъдимият не е осъждан и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл.78а и сл. НК  и от деянието не са причинени съставомерни имуществени вреди.Налице са задължителните предпоставки за приложение на чл.78а НК  .

При тези доводи съдът след като призна подсъдимият И.  за виновен  в извършено престъпление  по чл. чл. 131 т.12 вр. чл. 130 ал.1 НК  приложи разпоредбата  на чл. 305 ал.5 пр.3 НК като  го  освободи от наказателна отговорност с императивно приложение на чл.78а НК   налагайки   административно наказание глоба в размер на 1000 лева , който е минималният  предвиден в закона и е съобразен  с многобройните смекчаващи отговорността обстоятелства : семейно положение , често съдебно минало , положителна  характеристична справки , разполагаем доход и имущество , наличие на конфликт и агресивно поведение на пострадалият към него преди деянието .

Предявеният гр.иск бе оставен без уважение като недоказан , тъй като пострадалият се е позовал на направени разноски за лечение в резултат на което е търпял претендирани имуществени вреди , за който не е представил никакви доказателства . 

При този изход на процеса на подсъдимият  бяха възложени разноските по делото  от 125,00 лв.  в полза на ОД МВР-Враца  за изготвена СМЕ в ДП  , както и в полза на РС- Мездра в размер на 574 ,00   лева като разноски за допълнителна тройна СМЕ.

В полза на държавата бе отнета на основание чл.53 ал.1 б“а“ НК използваната  тесла като собственост на подсъдимия.

На пострадалия съдът постанови да се върне предаден в процеса СД  с надпис „МБАЛ Мездра“ и оригинал на искане за образно изследване.

Воден от изложените мотиви съдът постанови своята присъда.

В законна сила на 26.9.2019г.

3

АНД No 194/2019

ИААА

АЙ ФРИГО ЕООД

ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ГР.ВРАЦА

Докладчик:
ЕВГЕНИ А. БОЖИДАРОВ

Решение от 10.9.2019г.

ЗА ДА СЕ ПРОИЗНЕСЕ ВЗЕ ПРЕДВИД:

 „АЙ ФРИГО “ ЕООД Мездра чрез пълномощника адв.В.Д. ***  обжалвало в срок  Наказателно постановление № 26-0000088 /16.05.2019 г.  на Началник отдел ИА-АА-Враца  , с което, на основание чл. 93 ал.1 т.1 от ЗАП е санкционирано с имуществена санкция в размер на 2000 /две хиляди/ лева за извършено нарушение на чл.6 ал.1 от ЗАП.

В Жалбата  се твърди , че нарушението не е извършено , тъй като посоченият в НП товарен автомобил не е притежание на дружеството и респ. с него не са извършване превози в нарушение на ЗАП както е отразено в НП.

В СЗ жалбоподателя се представлява от адв.В.Д. , която доразвива доводите в жалбата.

Ответната страна ,редовно призована ,не изпраща представител и не депозира писмено становище по допустимостта и основателността на жалбата, а в придружителното писмо, с което е изпратена в съда, предлага същата да бъде оставена без последствие и наложеното наказание да бъде потвърдено.

След преценка - поотделно и в съвкупност на събрания по делото доказателствен материал, доводите и становищата на страните, РС-Мездра  намира за установено следното от фактическа и правна страна:

Жалбата е допустима, предвид обстоятелствата, че е подадена от санкционираното лице в законоустановения 7-дневен срок от връчването му на оспореното наказателно постановление, като е произвела със завеждането си своя деволутивен

Събрани са писмени доказателства.Снети са показания от свидетели.

При анализ на доказателствата , съдът намира следното от фактическа и  правна страна:

Жалбата е основателна.

Предмет на обжалване е НП № 26-0000088/16.05.2019 г. на Началник отдел ИА-АА-Враца  , за това , че на 07.05.2019 г. около 15,15 ч. в гр.Мездра ул.“Св.Св.Кирил и Методий“ №11 , ет.1 офис 2 е съставен АУАН за това , че при комплексна проверка на  „АЙ ФРИГО“ ЕООД-Мездра за периода от 07.04.2018 г. до 07.04.2019 г. ,притежаваща лиценз на общността за превоз на товари №9141, валиден до 10.04.2027 г е констатирано , че правозвачът е допуснал да се извърши международен превоз на товари на товарен автомобил ДАФ катN3 с рег. № Вр2014 СА , собственост на „АЙ ФРИГО“ ЕООД-Мездра , който не е включен в лиценза на фирмата и не му е издадено заверено копие от лиценза, видно от СМР №2153235/26.04.2018 г. и СМР № 0001502 /19.11.2018 г.

Съдът служебно е приложил  справка от КАТ-Враца № 967000-8168/09.07.2019 г. , от която се установява , че „АЙ ФРИГО“ ЕООД-Мездра притежава товарен автомобил ДАФ с регВр 4014 СА .В НП не е посочен такъв автомобил с който е извършено нарушението, а е посочен автомобил с рег.№ 2014СА , какъвто не се притежава от жалбоподателя. Следователно посоченият автомобил в НП  след като не е собственост на жалбоподателя , то той не може да носи отговорност за извършени с него нарушения на ЗАП във връзка с дейност на дружеството превозвач ,поради което НП подлежи на отмяна като неправилно.

Отделно от това в НП не е посочено място на нарушението , като е отразено единствено мястото на съставяне на АУАН . Липсата на този задължителен реквизит по чл.57 ал.1 т.5 ЗАНН  представлява съществено процесуално нарушение водещо до отмяна на НП като незаконосъобразно .

                              Мотивиран при горните съображения  и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН този състав при РС-Мездра

                                                                          Р    Е   Ш     И

                       ОТМЕНЯ като неправилно и незаконосъобразно Наказателно постановление № 26-0000088 /16.05.2019 г.  на Началник отдел ИА-АА-Враца  , с което, на основание чл. 93 ал.1 т.1 от ЗАП „АЙ ФРИГО “ ЕООД Мездра е санкционирано с имуществена санкция в размер на 2000 /две хиляди/ лева за извършено нарушение на чл.6 ал.1 от ЗАП.

   РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред АС-Враца по реда на  АПК с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщението до страните.

4

НОХД No 238/2019

Неплащане на издръжка

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - МЕЗДРА

Т.Т.Б.

Докладчик:
ЕВГЕНИ А. БОЖИДАРОВ

Определение от 13.9.2019г.

Съдът докладва делото и  слага начало  на  РЗ.

За РП- Мездра прокурор П..

Подсъдимата редовно призована не се явява. Вместо нея защитник адв. М. Г. от АК-Враца, редовно упълномощена.

Пострадало лице налице.

ПРОКУРОР : Ход на РЗ.

АДВ. Г.:  Ход на РЗ. Упълномощена съм днес  като съм се запознала с делото и не правя възражения за срок за запознаване.

ПОСТРАДАЛО ЛИЦЕ : Предоставям на съда.

Съдът намира, че са налице условията  за провеждане на разпоредително заседание с участие на  явилите се страни по силата на императивната  разпоредба на чл. 247в ал.1 НПК.

 При тези доводи, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА РАЗПОРЕДИТЕЛНО ЗАСЕДАНИЕ.

Съдът подлага на  обсъждане от страните  въпросите по чл. 248 ал.1  НПК.

ПРОКУРОР:  Нямаме спорове и възражения  по отношение  изясняване на въпросите по чл. 248 ал.1 НПК. Делото е подсъдно на съда,  няма основания за прекратяване или спиране на наказателното производство, не е допуснато на  ДП  отстранимо съществено нарушение на процесуални правила, довело до ограничаване  на процесуалните права  на подсъдимата. На този етап не са налице основания за разглеждане на делото по реда на особените правила, делото следва да се гледа при открити врати  с участие на   защитника, като не следва да се назначават следствени действия по делегация. Не са налице  основания за изменение на мерките за процесуална принуда  и на този етап не правя искане за събиране на нови доказателства. 

АДВ. Г.: Нямаме спорове и възражения  по отношение  изясняване на някой въпросите по чл. 248 ал.1 НПК. Делото е подсъдно на съда,  но има основания  за прекратяване  на наказателното производство , като е допуснато на  ДП  отстранимо съществено нарушение на процесуални правила, довело до ограничаване  на процесуалните права  на подсъдимата или пострадалия.  Налице са съществени процесуални нарушения изразяващи се относно  описания инкриминаран обект, като пълнолетието на детето   е настъпило на 01.11.2018 година, а в инкриминирания период  в ОА е посочен период  след  тази дата до м. май 2019, като действително по СК издръжка се дължи  на учещо пълнолетно дете , когато то само я претендира.  В този смисъл обвинението  е неясно и са ограничени процесуалните права на подзащитната ми.

ПРОКУРОР : Не възразявам за прекратяване на съд. производство и връщане на тези основания.

ПОСТРАДАЛ :  Поддържам заявеното от прокурора.

Съдът намира, че  при разследването и изготвянето  на ОА е  допуснато отстранимо съществено нарушение на процесуалните правила, довело  до ограничаване на процесуалните права на подсъдимата и  пострадалото лице. От материалите по делото се установява  ,че детето  за което се дължи издръжка  е навършило пълнолетие на 01.11.2018 година, като в ОА до тази дата следва да се съдържа задължение за издръжка  платима от подсъдимата чрез законния представител на детето  И.И.. Недопустимо и незаконосъобразно обвинението е разширено като след навършване на пълнолетието е посочено  продължаване на дължима и неплатена издръжка именно на  законния представител И. Петков И.. Съгласно чл. 144 СК  издръжка на пълнолетно дете се дължи  след навършване на пълнолетие  до навършване на съответна възраст когато детето учи.  Тези  разпоредби не са отчетени  при изготвяне на ОА, поради което фактическата обстановка в него  не кореспондира с установените  факти и води  до неясно и вътрешно противоречиво обвинение  ,което несъмнено ограничава процесуалните права на страните, поради което  и на основание чл. 249 ал.1 НПК  вр.  чл. 248 ал.1 т.3 и чл. 248 ал.5 т.1  НПК, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА   съдебното производство по НОХД № 238/2019 година.

ВРЪЩА  на основание чл. 249 ал.2 НПК делото на прокурора  с указания  да се отчетат  разпоредбите на СК относно субектите  на които  и чрез които се дължи присъдена издръжка с оглед  рамката на повдигнатото обвинение, тъй като в сочения инкриминиран период  детето е навършило пълнолетие.

Определението се обяви на страните  и подлежи на обжалване с частна  жалба и частен протест  в 7-дневен срок, считано от днес пред ОС-Враца.

 Протокола написан в с.з.

 Протокола приключи в 10.30  часа.

5

АНД No 262/2019

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.МЕЗДРА

М.М.Б.

Докладчик:
ВЯРА А. АТАНАСОВА

Решение от 13.9.2019г.

ВЪЗ ОСНОВА НА ЗАКОНА И ДОКАЗАТЕЛСТВАТА

 

Р Е Ш И:

 

ПРИЗНАВА обвиняемият М.М.Б. – роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, без образование, неграмотен, безработен, неженен, ЕГН **********, неосъждан, за ВИНОВЕН в това, че на 22.04.2019 г. на Главен път Е-79 между селата Моравица и Руска Бела, общ. Мездра е управлявал МПС – мотопед марка „Пежо” модел „100,101”, тип скутер, което не е регистрирано по надлежния ред, съгласно чл.140 ал.1 ЗДвП, „По пътищата, отворени за обществено ползване се допускат само МПС и ремаркета, които са регистрирани и са с табели с регистрационен номер, поставени на определените за това места” и чл.10 ал.7 от Наредба № І-45/24.03.2000 г. за регистрация, отчет, пускане в движение и спиране от движение на МПС и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрирани на пътни превозни средства, съгласно който „На мотоциклетите, мотопедите, тракторите и ремаркетата табелите с регистрационен номер се поставят само отзад” - престъпление по чл.345 ал.2 вр. ал.1 НК.

ОСВОБОЖДАВА, на основание чл.78а ал.1 НК, М.М.Б. от наказателна отговорност за извършеното престъпление по чл.345 ал.2 вр. ал.1 НК.

НАЛАГА, на основание чл.78а ал.1 НК, на М.М.Б. административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 /ХИЛЯДА/ ЛЕВА в полза на Държавата.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва и протестира от страните пред ВрОС в 15-дневен срок от днес.

 

Мотиви от 7.10.2019г.

Районна прокуратура гр. Мездра е внесла постановление по реда на чл.375 и следващите от НПК, с което е направила предложение за освобождаване на М.М.Б. *** от наказателна отговорност за извършено престъпление по чл.345 ал.2 вр. ал.1 НК и налагане на административно наказание на същия, на основание чл.78а НК.

Районна прокуратура гр. Мездра, редовно призована, не е изпратила представител.

В с.з. обвиняемият твърди, че разбира в какво го обвиняват, признава да е извършил деянието, описано в прокурорското постановление и моли за по – леко наказание.

Служебният му защитник адв. П.М. от ВрАК счита, че са налице основанията за прилагане на чл.78а НК. Предвид данните за материалното положение и имотно състояние на обвиняемия, се иска да му бъде наложено административно наказание в минимален размер.

Производството е по реда на чл.375 и следващите от НПК.

Съдът, след като прецени, при спазване разпоредбата на чл.378 ал.2 НПК, събраните по делото доказателства, приема за установено следното:

Обвиняемият М.Б. притежавал мотопед, тип „скутер“, с педали. На 22.04.2019 година двамата с приятелят му – свидетелят Севдалин Георгиев от същия град, отишли в гр.Мездра, за да закупят за Георгиев подобен мотопед. До там пътували с мотопеда на Б.. Към 11 часа обвиняемият и свидетелят тръгнали обратно към гр. Враца без да са закупили МПС. Б. управлявал мотопеда си, а Георгиев седял на фабрично монтираната на МПС седалка. По същото време по главен път Е 79 пътувал свидетелят Калин Николов, служител на Криминална полиция гр.Мездра. Същият забелязал, че управлявания от обвиняемия мотопед е без табела с регистрационен номер. Полицейският служител направил жест с ръка към водача, подавайки му сигнал да спре и отбие в страни от пътното платно. Б. спрял. Свидетелят се приближил, представил служебната си карта и поискал за проверка документите на водача. Б. отговорил, че не ги носи. Николов попитал защо управлява нерегистрирано МПС, на което обвиняемият отговорил, че не е знаел за необходимостта от регистрация на мотопеда. Свидетелят направил снимки с мобилния си телефон и подал сигнал в РУ гр. Мездра. На място били изпратени свидетелите Габриел Георгиев, Николай Велчев и Николай Кръстев, които огледали мотопеда. Проверката показала, че действително МПС няма табела с регистрационен номер. Поради липса на надписи контролните органи не успели да установят номера на рамата. Свидетелят Велчев уведомил ОДЧ в управлението и поискал да направят справка за обвиняемия. Проверката показала, че Б. не притежава СУМПС. За констатираните нарушения свидетелят Велчев съставил на обвиняемия АУАН по Закона за движението по пътищата. Въз основа на събраните в хода на административно-наказателното производство доказателства, преписката била изпратена в РП-Мездра, където образували ДП № 484/2019 г. по описа на същата прокуратура за престъпление по чл.345 ал.2 НК. В хода на разследването била назначена автотехническа експертиза, по която вещото лице следвало да извърши оглед на МПС и да определи от техническа гледна точка неговата идентификация, да определи дали същото е технически изправно и дали е годно за движение по републиканската пътна мрежа, както и дали подлежи на регистрация. В представеното на ДП заключение вещото лице инж. Георги Величков е посочил, че процесното превозно средство е моторно превозно средство – мотопед тип „скутер“, двуколесен, с едноцилиндров, двутактов двигател с въздушно охлаждане, с наличие на педали за крайно задвижване и стартиране на двигателя и работен обем 49куб.см., задвижвано от двигател с вътрешно горене, категория „М“. Извършеният от него оглед е показал, че мотопедът „Пежо“, модел „100:,101“ е технически неизправен за движение по пътищата, отворени за обществено ползване, тъй като е без светлини и километропоказател. На тази база инж. Величков е счел, че МПС е негодно за употреба по предназначение. По отношение на третия въпрос вещото лице, изхождайки от разпоредбите на Наредба № І-45/24.03.2000 г. за регистрация, отчета, пускането в движение и спирането от движение на МПС и на ремаркетата, теглени от тях, е приело, че процесният мотопед тип „скутер“, марка „Пежо“, модел „100:,101“ подлежи на задължителна регистрация при спазване на нормативните изисквания за регистрация и не може да се движи по пътищата, отворени за обществено ползване, без наличие на регистрация в КАТ.  

Горната фактическа обстановка се установява от показанията на свидетелите Калин Радославов Николов, Николай Николов Кръстев, Габриел Александров Георгиев, Николай Цветанов Велчев, Севдалин Ангелов Георгиев, дадени на досъдебното производство на л.17, л.18, л.19, л.20, л.22, от самопризнанията на обвиняемия, както и от събраните писмени доказателства: АУАН № 154/22.04.2019 г. /л.9/; справка за нарушител/водач /л.10/; заключение на автотехническа експертиза /л.23-л.26/; писмо изх. № 1221/02.07.2019 г. от Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Мездра относно притежавани имоти и извършени сделки с тях, собственост на М.Б. /л.28/; характеристични данни /л.44/; справка за съдимост /л.46 от ДП и л.12 от съдебното дело/; декларация за семейно и материално положение и имотно състояние /л.49/; Писмо № 1100-1448/12.08.2019 г. от Община Враца Дирекция „Местни данъци и такси“ относно декларираното от М.Б. движимо и недвижимо имущество /л.11 от съдебното дело/.

При така установената фактическа обстановка е видно, че обвиняемият М.Б. е извършил престъпление по транспорта. Действал е умишлено. От обективна и субективна страна е осъществил състава на чл.345 ал.2 вр. ал.1 НК. На 22.04.2019 г. Б. е управлявал МПС – мотопед марка “Пежо“, модел „100:,101“ тип „скутер“, който не е бил регистриран по надлежния ред. Според показанията на свидетелите Велчев, Николов, Кръстев и Георгиев върху МПС е липсвала табела с регистрационен номер. Това обстоятелство се потвърждава и в показанията на свидетеля Севдалин Георгиев, който на инкриминираната дата и час е пътувал, заедно с обвиняемия. Липсата на регистрация се потвърждава и от писмените доказателства по делото, в частност справката, приложена на л.8 от ДП. Съобразно чл.140 ал.1 ЗДвП по отворените за обществено ползване пътища се допускат само МПС и ремаркета, които са регистрирани и са с табели с регистрационен номер, поставени на определените за това места. Редът за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на МПС и ремаркета, теглени от тях, се определя с Наредба на Министъра на вътрешните работи, съгласувана с Министъра на транспорта и Министъра на отбраната. На МПС и теглените от тях ремаркета при първоначалната регистрация се извършва преглед за тяхната техническа изправност и окомплектоването им от специализираните органи на Министерството на вътрешните работи. За всяко регистрирано МПС или ремарке се издава свидетелство за регистрация с безсрочна или с временна валидност. Дубликат на такова свидетелство се издава, когато то е изгубено, откраднато или унищожено, за което собственикът на превозното средство подписва декларация. В конкретния случай писмените и гласни доказателства сочат, че процесното МПС не е било регистрирано. По смисъла на т.14 от §6 на ДР ЗДвП мотопедът е дву- или триколесно пътно превозно средство, което има двигател с работен обем до 50 куб.см. и чиято конструктивна максимална скорост е надвишава 45 км/ч.  Видно от доказателствата по делото процесното МПС попада в тази категория, поради което същото е следвало да бъде регистрирано. От показанията на свидетелите става ясно, че такава регистрация по отношение на МПС не е била извършвана. Това обстоятелство е било известно на обвиняемия. Въпреки това обаче, същият е управлявал МПС, включително и в деня на проверката при положение, че последното не е било регистрирано, респ. не е притежавало табела са регистрационни номера. Тези свои действия обвиняемият е извършил умишлено.

За престъплението по чл.345 ал.2 НК законодателят е предвидил наказание лишаване от свобода до една година или глоба в размер от 500 до 1000 лева. Б. не е бил осъждан за престъпление от общ характер, видно от приложената в хода на съдебното производство справка за съдимост. По делото не са събрани данни, че обвиняемият е бил освобождаван от наказателна отговорност по реда на Глава Осма, Раздел IV на НК. От деянието му не са причинени имуществени вреди. Налице са предпоставките за приложение на чл.78а НК.

При определяне размера на административното наказание глоба, съдът взе предвид направените самопризнания, чистото съдебно минало на обвиняемия, липсата на други нарушения на правилата за движение освен процесното, материалното му положение и имотно състояние – липсата на постоянна работа, непритежаващ движимо и недвижимо имущества, според Писмо № 1100-1448/12.08.2019 г. от Община Враца, Дирекция „Местни данъци и такси“, а така също лошите характеристични данни, характера на деянието и степента му на обществена опасност, и му наложи, на основание чл.78а ал.1 НК, глоба в размер на 1000 /хиляда/ лева в полза на Държавата.

По гореизложените мотиви съдът постанови своето решение.

В законна сила на 1.10.2019г.

6

АНД No 279/2019

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.МЕЗДРА

Г.И.И.

Докладчик:
ВЯРА А. АТАНАСОВА

Решение от 13.9.2019г.

ВЪЗ ОСНОВА НА ЗАКОНА И ДОКАЗАТЕЛСТВАТА

 

Р Е Ш И:

 

ПРИЗНАВА обвиняемият Г.И.И. – роден на *** *** дол, общ. Мездра, българин, български гражданин, със средно образование, общ работник в „Акро Профит Владимир Величков” ООД с. Зверино, неженен, ЕГН **********, неосъждан, за ВИНОВЕН в това, че на 13.08.2019 г. около 16,10 часа в с. Зверино, общ. Мездра по ул. „Н. Войновски” срещу № 66А, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без съответно свидетелство за управление с НП № 19-0300-000-101/18.04.2019 г. на Началника на РУ Мездра, влязло в сила на 08.06.2019 г., е извършил такова деяние, като е управлявал лек автомобил „Опел Корса” с рег. № Р1793РХ, собственост на Валентин Милчев Петров от гр. Русе – престъпление по чл.343в ал.2 НК.

ОСВОБОЖДАВА, на основание чл.78а ал.1 НК, Г.И.И. от наказателна отговорност за извършеното престъпление по чл.343в ал.2 НК.

НАЛАГА, на основание чл.78а ал.1 НК, на Г.И.И. административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 /ХИЛЯДА/ ЛЕВА в полза на Държавата.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва и протестира от страните пред ВрОС в 15-дневен срок от днес.

 

Мотиви от 1.10.2019г.

Районна прокуратура гр. Мездра е внесла постановление за освобождаване на Г.И. *** от наказателна отговорност за извършено престъпление по чл.343в ал.2 НК и налагане на административно наказание по реда на чл.78а НК.

В съдебно заседание И. е заявил, че разбира в какво го обвиняват, дал е обяснения, в които подробно обстоятелствата, при които е извършил деянието и моли за по-леко наказание.

Държавното обвинение, редовно призовано, не е изпратило представител.

Съдът, след като взе предвид събраните по делото доказателства и прецените същите по отделно и в тяхната съвкупност, приема за установена следната фактическа обстановка:

Обвиняемият Г.И.И. е неправоспособен водач на МПС и по отношение на него не е издавано СУМПС. Въпреки това същият е управлявал МПС, за което бил санкциониран по административен ред.

На 13.08.2019 г. около 16.00 часа в с. Зверино И. управлявал лек автомобил марка „Опел Корса“ с рег. № Р1793РХ, собственост на В. М. П. от гр.Р.. По същото време в селото на улица „Колката“ № 1 се намирал дежурен автопатрул на РУ гр.Мездра в състав свидетелите З. Н. и Я. В., които извършвали контрол на пътното движение. Приближавайки се към контролните органи, обвиняемият ги видял и с цел да избегне проверка обърнал автомобил и продължил в обратна посока. Свидетелите го последвали със служебния си автомобил и го настигнали на улица „Н. Войновски“ до № 66. На водача била извършена проверка, при която било установено, че същият не носи в себе си свидетелство за управление на МПС. Посредством представената лична карта контролните органи установили самоличността на лицето. Прегледът на документите за самоличност показал, че това е Г.И.И. от с. З.. Извършената от полицейските служители проверка в АИС на КАТ ПП показала, че И. не притежавал СУМПС, т.е. същият е неправоспособен водач. При това положение свидетелят З. Н. съставил на водача АУАН за нарушение на правилата за движение, регламентирани в Закона за движението по пътищата /ЗДвП/. В хода на образуваното административно-наказателно производство било установено, че И. има и други нарушения на правилата за движение, за които е бил санкциониран по административен ред. Оказало се, че с НП № 19-0300-000-101/08.04.2019 г. на Началника на РУ Мездра, за извършено нарушение на чл.150 ЗДвП, на И. е било наложено, на основание чл.177 ал.1 т.2 ЗДвП, административно наказание глоба в размер на 300 лева за същото деяние, а именно управление на МПС без свидетелство за управление. Наказателното постановлението е било влязло в сила на 08.06.2019 г.   

Горната фактическа обстановка се установява от показанията на свидетелите З. Б. Н. и Я. Х. В., дадени на ДП на л.7 и л.8, от самопризнанията на обвиняемия, направени в хода на съдебното следствие, както и от събраните писмени доказателства: АУАН № 248859/13.08.2019 г. /л.12/; НП № 19-0300-000101/08.04.2019 г. на Началника на РУ Мездра /л.13/; справка за нарушител, издадена от КАТ ПП с информация за извършените от Г.И.И. нарушения на правилата за движение и наложените му наказания по ЗДвП /л.15-л.16/; Писмо № 1374/14.08.2019 г. от Служба по вписванията гр. Мездра относно притежавани от Г.И.И. имоти на територията на Република България и извършените с тях сделки за времето 2002 г. до 13.08.2019 г. /л.18/; Справка за съдимост /л.22/; характеристични данни /л.24/; декларация за семейно и материално положение и имотно състояние /л.25/; удостоверение по декларирани данни № 5607000471/26.08.2019 г., издадено от Община Мездра по отношение декларираното от Г.И. движимо и недвижимо имущества /л.11 от съдебното дело/; справка за съдимост /л.12 от съдебното дело/.

При така установената фактическа обстановка е видно, че обвиняемият Г.И. е извършил престъпление по транспорта. Действал е умишлено. От обективна и субективна страна е осъществил състава на чл.343в ал.2 НК. На инкриминираната дата обвиняемият е управлявал МПС без да притежава свидетелство за управление на МПС. Този факт е бил установен при извършената от свидетелите Николов и Вълчинов проверка. От техните показания е видно, че в качеството си на водач И. не е представил свидетелство за управление на МПС. Извършената в последствие проверка в АИС на КАТ ПП е показала, че по отношение на същия не е издавано свидетелство за управление на МПС. Същевременно с това, е било установено, че обвиняемият вече е бил наказан по административен ред за същото деяние, а именно управление на МПС без СУМПС с НП № 19-0300-000101/08.04.2019 г. на Началника на РУ Мездра, влязло в сила на 08.06.2019 г. С това постановление И. е бил санкциониран посредством административно наказание глоба в размер на 300 лева за нарушение на чл.150 ЗДвП. Деянието, предмет на настоящото производство, обвиняемият е извършил в едногодишния срок от наказването му по административен ред за същото деяние, а именно, че е управлявал МПС без СУМПС.

Като причини за извършване на престъплението съдът приема ниското правно съзнание на обвиняемия и незачитане на правилата за движение по пътищата на Република България.

За престъплението по чл.343в ал.2 НК законодателят е предвидил наказания лишаване от свобода от една до три години и глоба в размер от 500 до 1200 лева. От деянието на И. не са настъпили имуществени вреди. Според справките за съдимост, същият не е осъждан за престъпления от общ характер и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на Глава VІІІ Раздел ІV НК. При това положение, съдът приема, че са налице условия за прилагане на чл.78а ал.1 НК. Признавайки обвиняемия за виновен, съдът взе предвид като смекчаващи вината обстоятелства чистото му съдебно минало, материалното му положение и имотно състояние, съобразно събраните в тази насока доказателства, направените самопризнания, добрите характеристични данни, а като отегчаващи такива характерът на деянието, степента му на обществена опасност, наличието на други нарушения на правилата за движение, и на основание чл.78а ал.1 НК му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева в полза на Държавата.

По горните съображения съдът постанови своето решение.

В законна сила на 1.10.2019г.

7

АНД No 164/2019

ДИТ

НОВА ВАРОВА КОМПАНИЯ ЕООД

ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА

Докладчик:
ЕВГЕНИ А. БОЖИДАРОВ

Решение от 17.9.2019г.

ВЪЗ ОСНОВА НА ЗАКОНА И ДОКАЗАТЕЛСТВАТА

 

                                                           Р       Е       Ш       И :

 

 ИЗМЕНЯ  Наказателно постановление № 06-001119 / 09.05.2019 г. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда” - гр. Враца, с което на нарушителя  „Нова варова компания“  ЕООД-Мездра  , е наложено на основание чл.399 и чл.416 ал.5 КТ  административно наказание  ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 20 000 /  двадесет  хиляди  / лева  за нарушение на чл.128 т.2 от КТ , като приема нарушението за маловажно и на основание чл.415в КТ намалява имуществената санкция до размер от 300 /триста/лева .

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване  с касационна жалба чрез РС-Мездра пред АС-Враца в 14-дневен срок от получаване на съобщението от страните,че е изготвено  .

 

МОТИВИ:

 

“Нова Варова компания“ ЕООД-Мездра  чрез управителя П.Н.Б.  обжалвал в срок Наказателно постановление № 06-001119 / 09.05.2019 г. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда” - гр. Враца, с което на дружеството е наложено на основание чл.399 и чл.416 ал.5 КТ  административно наказание  ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 20 000 / двадесет хиляди  / лева  за нарушение на чл.128 т.2 от КТ .

В жалбата се сочи, че дължимите трудови възнаграждения  са изплатени няколко дни след съставяне на акта, като се пледира  за маловажност. Представени са писмени доказателства.

В с.з. санкционираното юридическо лице , редовно призовано не се явява и не се представлява.

Ответникът се представлява от старши юрисконсулт Мая Кирилова, която депозира писмено становище  за  потвърждаване на  издаденото НП при несъмнена доказаност  на вмененото административно нарушение  по чл. 128 т.2 от КТ.

Събрани са множество писмени доказателства .Снети са показания от свидетелите констатирали нарушението Т.И. и  К.П..

Анализирайки събраните по делото доказателства  преценени поотделно и в тяхната съвкупност, съдът приема за установено следното от фактическа и правна страна:

Жалбата е основателна.

Акт за установяване на административно нарушение № 06-001119/19.04.2019 год. е съставен на „Нова варова компания“ ЕООД гр. Мездра за нарушение на чл.128 т.2 от КТ. В същия е отразено, че при извършена проверка на 19.04.2019 година  съобразно представена справка за начислени и  изплатени  суми за трудови възнаграждения  за м. февруари 2019 година  от представените ведомости за заплати и разплащателни документи  за начислени  и  изплатени трудови възнаграждения за м. 02.2019 година дружеството  е начислило , но не е  изплатило  пълния размер на трудовите  възнаграждения на наетите по трудово правоотношение 27 бр. лица,  на обща стойност 16 661,36 лева , в т.ч. на счетоводителя Мариела Вълкова, назначена с трудов договор№ 32/20.07.2016 година, като нарушението е извършено в гр. Мездра на 15.04.2019 г. , т.е. първия работен ден след изтичане на договорената периодичност  на изплащане на трудовите договори – заплата до 5 число и до 12 число по 50% от окончателния размер на възнаграждението за месеца предхождащ предходния и аванс до 20 число на текущия месец.

Въз основа на съставения акт било издадено обжалваното НП  с вменена  допълнителна правна квалификация „повторност“, с наложена  санкция  на основание чл. 414 ал.2 КТ.

Фактическата обстановка се установява  от показанията на проверяващите служители  К.П. и Т.И.,  от протокол за извършена проверка  № 1913122 от 16 и 19 април 2019 година, трудов договор №32/20.07.2016 г. с посочване периодичност на изплащане на трудови възнаграждения , както  и от молба на дружеството  изх.№ 59 / 25.04.2019 г. с приложени     разплащателни ведомости за извършени банкови преводи в пълен размер на трудовите възнаграждения за м.02.2019 г..

Съдът установява , че по отношение  възведеното нарушение в АУАН по чл. 128 т.2 КТ в НП  недопустимо   е разширена правната квалификация на същото, като  е посочено, че то е  извършено при условия  на повторност.  Липсва идентичност в този смисъл между описанието на нарушението в АУАН и НП.  Едва с НП се претендира административно нарушение извършено при  условия на повторност , което не е отразено в АУАН.  По този начин  грубо е нарушено правото на защита на санкционираното лице, което следва да доведе  до налагане на санкция  извън новия  квалифициращ признак с основанието по чл.128 т.1 КТ . Това би било така, ако е налице  нарушение  по чл. 128 т.2 КТ, което с нищо не се различава от други  подобни по вид нарушения.  Фактите по делото сочат обаче, че  действително  към 15.04.2019 г. работодателят не е   изплатил трудовите възнаграждения на работниците в дружеството за м.02.2019 г.  като съгласно  трудовите им договори и в частност  този на счетоводителя  Мариела Вълкова  / л.29/ срокът за изплащане  на пълния размер  на трудовото възнаграждение  е  до 12 число на месеца предхождащ предходния. Сочи се, че възнагражденията касаят м.02.2019 г., което означава, че те следва да бъдат изплатени  до 12 число на месец април 2019 година /месеца предхождащ предходния по отразеното в АУАН и НП / .  При извършената проверка от служителите на ДИТ-Враца е установено, че към 15 април трудовите възнаграждения  не са изплатени   в пълен обем. Жалбоподателят е подал молба № 59/25.04.19 г., с която е приложил разплащателни документи за банков превод  на работните заплати за м. 02.2019 г.Посочил е в молбата, че дружеството временно  е спряло  работа на технологичните съоръжения , поради обективни причини  - наложена санкция за замърсяване на атмосферния въздух. Факта на   изплатените трудови  възнаграждения няколко дни след съставяне на АУАН ,  се установява и от показанията на св. К.П.. Отчитайки тези обстоятелства , съдът приема , че  извършеното нарушение е маловажно по смисъл на чл. 415в КТ, тъй като то е отстранено  няколко дни след установяването му по реда предвиден в КТ, като  е извършен пълен превод  на дължимите трудови възнаграждения за м. 02.2019 г., както изисква чл. 270 ал.3  КТ и не са налице доказателства за произтекли вредни последици за работниците и служителите. По приложените от л. 18 до л. 28 разплащателни документи за извършения банков превод не се установява точната дата кога това е станало , но  съобразно молбата с която документите са изпратени на  Инспекция по труда  под №59/25.04.2019 г.  става ясно, че  отстраняването на нарушението е преди тази дата, като акта за него е съставен  на 19.04.2019 г.  Съгласно ЗАНН именно АУАН е акта установяващ нарушението. В случая протокола за проверка  съответства с тази дата , а самото нарушение  е отстранено  преди 25.04.2019 г.Причината за забава от няколко дни  е обективна и се дължи на временно спиране на производствения процес в дружеството. Съвкупността на тези фактори и  краткия времеви период от установяване на  нарушението по чл. 128 т.2 КТ до неговото отстраняване  определя същото като маловажно , за което  санкционираното лице следва да търпи имуществена санкция  в размер от 100 до 300 лева. В този смисъл съдът измени НП , като на основание чл. 415в КТ  размера на имуществената санкция бе сведена до  максималната от 300.00 /триста/ лева за нарушението по чл. 128 т.2 КТ. 

По гореизложените съображения съдът постанови решението си.

8

АНД No 240/2019

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - МЕЗДРА

Б.Ц.В.

Докладчик:
ЕВГЕНИ А. БОЖИДАРОВ

Решение от 19.9.2019г.

ВЪЗ ОСНОВА НА ЗАКОНА И ДОКАЗАТЕЛСТВАТА

 и на основание чл. 378 ал.4 т.1 НПК, съдът

                                                           Р   Е    Ш   И:

 

ПРИЗНАВА обвиняемият Б.Ц.В., ЕГН:**********,***, българин, български гражданин, женен, средно образование, работи в ”…………” ЕООД гр. София, не осъждан,  за  НЕВИНЕН в това, че на 06.05.2019 година  около 10.20 часа  на кръстовище  на път ІІІ-308 с път ІІІ-3082 в  посока на движение от с. Хубавене  към гр. Роман  е управлявал МПС – товарен автомобил  марка „ГАЗ-66” с ДК № ……………, собственост на ……………….” с управител  Б.Ц.  В. ***, като МПС не е регистрирано  по надлежния ред – със служебно прекратена  от 29.05.2018 година  регистрация, на основание  чл. 143  ал.10 ЗДвП – поради неплащане на застраховка „Гражданска отговорност”, поради което го ОПРАВДАВА  по повдигнатото обвинение по чл. 345 ал.2 вр. ал.1 НК.

РЕШЕНИЕТО  се обяви на присъстващата страна и подлежи на обжалване   пред ОС-Враца в 15-дневен срок от обявяването му.

 

Мотиви от 21.11.2019г.

С постановление от 18.07.2019 год. Районна прокуратура гр. Мездра е направила предложение на основание чл.375 от НПК за освобождаване на обвиняемото лице  Б.Ц.В., ЕГН:**********, от наказателна отговорност  с налагане на административно наказание за извършено престъпление по чл. 345 ал.2 НК , за това , че на 06.05.2019 година  около 10.20 часа  на кръстовище  на път ІІІ-308 с път ІІІ-3082 в  посока на движение от с. Хубавене  към гр. Роман  е управлявал МПС – товарен автомобил  марка „ГАЗ-66” с ДК № Вр 7616 АН, собственост на ЕТ ”АННИ-ЛЕС-Б.В.” с управител  Б.Ц.  В. ***, като МПС не е регистрирано  по надлежния ред – със служебно прекратена  от 29.05.2018 година  регистрация на основание  чл. 143  ал.10 ЗДвП – поради неплащане на застраховка „Гражданска отговорност”.

 Производството е по реда на чл.378 НПК.

    Районна прокуратура гр. Мездра редовно призована, не изпраща представител .

    Обвиняемото лице редовно призовано-не се явява. Представлява се от адв. Г.П. ***, който пледира за оправдателен съдебен акт, поради  липса на елемент от  субективната страна предявеното обвинение , изразен в това, че  обвиняемото лице не е знаело и не е  съзнавало , че управлява  автомобил, собственост на  неговата  фирма ЕТ“АННИ-ЛЕС-Б.В.“***, който е бил със служебно прекратена  регистрация , поради неплащане на задължителна застраховка „Гражданска отговорност“, тъй като не е  уведомен за този факт от компетентните служби на КАТ в контекста  на задължително  уведомяване от тяхна страна с основанието по чл. 143 ал.10 ЗДвП.

    Събрани са  в хода на ДП  писмени и  гласни доказателства  и доказателствени средства , които в настоящето производство  по Глава 28 НПК са преценени от съда  по реда на чл. 378 ал.2 НПК. В съдебно следствие  е проведен допълнителен разпит на полицейския служител  Д.Д. /л.18 от делото /   участвал в полицейската проверка  по време и  място посочено в постановлението. Прието е по надлежния  процесуален ред  като писмено доказателство и писмо № 967000-9196/30.07.2019 г.  на сектор „ПП“ ОД на МВР  гр. Враца /л.9 от делото / относно служебно прекратена регистрация  на управлявания от обвиняемия  автомобил, съответно  предхождащи уведомления  за предстояща дерегистрация на автомобила и липса на уведомление до обвиняемия от страна на органите на МВР  за  извършената  служебно дерегистрация на автомобила, поради големия обем на административна дейност  в сектор „Пътна полиция“-Враца.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и с оглед разпоредбата на чл. 378 ал.2 НПК, приема за установено следното от фактическа страна:

       Обв. Б.Ц.В., като управител на ЕТ“АННИ-ЛЕС-Б.В.“*** притежавал товарен автомобил марка „Газ-66“ с ДК № Вр 7616 АН /л.9 от ДП / . За автомобила нямало сключен  договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност“, поради което  гаранционният фонд  чрез  информационният център  по чл. 574 ал.1 КЗ изпратил  до В.  на 30.03.2018 г. /л.21 от ДП /  уведомление  по чл. 574 ал.10 КЗ за липса на сключена застраховка „Гражданска отговорност“  на товарен автомобил марка „Газ-66“ с ДК № Вр 7616 АН с указване на 14-дневен законен срок от изпращане на уведомлението  да се представят доказателства  за сключен действащ застрахователен договор за тази застраховка. В Уведомлението /л.21 от ДП /  изрично било посочено, че при липса на такива доказателства ще се приложи чл. 574 ал.11 КЗ, като се  уведомят компетентните органи на МВР за тези обстоятелства  с оглед прекратяване регистрацията  на  моторното превозно средство. В.  не сключил  застраховка „Гражданска отговорност“ на посоченият   товарен автомобил, поради което на 29.05.2018 г. служебно била извършена   в сектор „Пътна полиция“ гр. Враца дерегистрация на автомобила на основание чл. 143 ал.10 ЗДвП , но за това обстоятелство не бил уведомен обвиняемият  като собственик на дерегистрираното пътно превозно средство, така, както императивно изисква  чл. 143  ал.10 ЗДвП и чл. 18 б ал.2 вр.  с ал.1 т.8  вр. чл. 18 т.2  от чл. 10 от Наредба №I-45 от 24.03.2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на МПС и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните ППС / наричана по – долу Наредбата /. Така на 06.05.2019 година обв. Б.В. без да знае, че   товарният  автомобил„Газ-66“ с ДК № Вр 7616 АН е със служебно прекратена регистрация управлявал същия около 10,20 часа  на кръстовище  на път ІІІ-308 с път ІІІ-3082 в  посока на движение от с. Хубавене  към гр. Роман, където бил спрян за полицейска проверка  от служителите на РУ МВР-Роман Д.Д. и М.Ц.. При направена справка с дежурния по управление  те установили , че автомобила е със служебно прекратена регистрация  по чл. 143 ал.10 ЗДвП на 29.05.2018 г. Пред полицейските служители водача В. заявил, че получил уведомление от гаранционният фонд   за предстоящо  прекратяване  регистрацията на автомобила. Била извършена полицейска проверка с оглед данни за престъпление по чл. 345 ал.2 НК и впослествие било образувано ДП.В дадените обяснение обвиняемият В. не се признава за виновен , като твърди , че не е бил уведомен за служебно прекратената регистрация. 

    Фактическата обстановка съдът извежда от  доказателствата събрани в ДП , а именно : Обяснения на обвиняемият от ДП /л.54 / ,  Справка за собственост на т.а. марка „Газ-66“ с № Вр 7616 АН /л.9 / , извадка от електронен регистър за прекратяване  на регистрацията на този автомобил по чл. 143  ал.10 ЗДвП на 29.05.2018 г. /л.10/  , уведомление  по чл. 574 ал.10 КЗ от 30.03.2018 г. /л.21/ , което  обвиняемият , като едноличен търговец и собственик на товарният автомобил  е уведомен за предстояща дейност по служебна дерегистрация на автомобила. В подкрепа на фактическата обстановка приета от съда са и показанията  на полицейските  служители извършили проверката на автомобила- св. Д.Д. /л.49 /  и М.Ц. /л.50 / . Сочат, че пред  тях обвиняемият заявил, че   е получил уведомление от гаранционния фонд, че ще бъде служебно прекратена  регистрацията на управлявания от  него  автомобил. Св.  Д.  в съдебна  фаза е дал допълнителни показания /л.18 от делото/   в които сочи, че обвиняемият  е уведомен за прекратената регистрация , но не може да бъде сигурен дали се касае за уведомление от КАТ или от застраховател.  В подкрепа на фактическата обстановка  е и служебно изискано писмо № 967000-9196/30.07.2019 г. на сектор „ПП“ при ОД на МВР-Враца /л.9 от делото / , установяващо, че действително на 29.05.2018 г. служебно е прекратена регистрацията на т.а. марка „Газ-66“ с № Вр 7616 АН на основание чл. 143 ал.10 ЗДвП, като собственика на  моторното превозно средство  ЕТ“АННИ-ЛЕС- Б.В.“ не  е уведомен с писмо за прекратяване на регистрацията , поради големия обем на работа.

     Всички доказателства са логични, последователни и взаимно допълващи се, поради което в пълен обем се кредитират от съда .Те в съвкупност установяват  липса на вина в обвиняемият В.   да е  извършил умишлено престъплението в което е  обвинен  по чл. 345 ал.2 НК , тъй като не е знаел  и не е съзнавал , че управлява автомобил със служебно прекратена регистрация. В този смисъл съдът кредитира обясненията му от ДП като правдоподобни , тъй като не се опровергават от останалите доказателства. Вината е субективно отношение на дееца към извършеното от него. Липсват доказателства обвиняемият да е действал с ясното съзнание по смисъла на чл.11 ал.2 НК  , че управлява МПС със служебно прекратена регистрация 

Съображенията за това  са следните:    

Не се спори от страните, че действително на посочената дата, време и място жалбоподателят управлявал автомобил т.а. марка „Газ-66“ с № Вр 7616 АН, собственост на  ЕТ“АННИ-ЛЕС-Б.В.“***, на което бил управител, след като същия бил със служебно прекратена регистрация на 29.05.2018 година. Съгласно чл. 143, ал.10 ЗДвП служебно се прекратява регистрацията на ППС, за което е получено уведомление от гаранционния фонд по  чл. 574, ал.11 КЗ, И СЕ УВЕДОМЯВА собственика на пътното превозно средство. В случая обв. В. не е уведомен от органите на МВР за служебно прекратената регистрация на собственото му МПС след уведомление от гаранционния фонд. Това обстоятелство се установява от писмо № 967000-9196/30.07.2019 г. където изрично е посочено, че  ЕТ“АННИ-ЛЕС-Б.В.“ не е е уведомен с писмо за прекратяване на регистрацията.

Установи се също, че след изпращане на уведомление на ГФ /л.21 от ДП/ до Сектор "ПП" при ОД на МВР-Враца на основание чл. 574, ал. 11 от КЗ и на база това уведомление от страна на сектора са били предприети действия за служебно прекратяване регистрацията на въпросното МПС по реда на чл. 143, ал. 10 от ЗДП. То е било дерегистрирано считано от 29.05.2018 г. / писмо № 967000-9196/30.07.2019 г. - лист 9 от делото/.

След служебното прекратяване на регистрацията на МПС обаче служителите на сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР-Враца не са изпълнили задължението си по чл. 143, ал. 10, изр. 1, предл. последно от ЗДП и по чл. 18б ал. 2, във вр. с ал. 1, т. 8, във вр. с чл. 18, т. 2 от Наредба № I-45 от 24.03.2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства, а именно да уведомят собственика на превозното средство за извършената служебна дерегистрация. Това, че собственикът на МПС е бил уведомен от Гаранционния фонд по реда на  чл. 574, ал. 10 от КЗ, а именно, че ако не представи в 14-дневен срок доказателства за наличие на валидна застраховка "ГО" за автомобила ще бъдат предприети действия по чл. 574, ал. 11 от КЗ, т. е. ще бъдат уведомени компетентните органи на Сектор "ПП" за предприемане на действия по дерегистрация, не освобождава органа извършил служебното прекратяване на регистрацията на автомобила  от задължението му да уведоми за това собственикът. Съгласно чл. 18б, ал. 1, т. 8 от Наредбата, регистрацията на ПС се прекратява служебно в случаите на чл. 143, ал. 10 от ЗДвП – след уведомление от Гаранционния фонд.Самото прекратяване на регистрацията се извършва от органите на МВР на основание чл. 143 ал.10 ЗДвП  и задължително се уведомява собственика на автомобила. Това е така за да  е ясно, че от момента на уведомлението  собственика има ясно съзнание  за действително настъпил  юридически факт по дерегистрация  за който  е бил предупреден  като бъдещо събитие  с предхождащото уведомление от гаранционния фонд по чл. 574 ал.10 КЗ.  Самото уведомление от  гаранционния фонд по чл. 574 ал.10 КЗ  не поражда  дерегистрация на автомобила, тъй като такава се извършва от  органите на МВР в по-късен момент по реда на чл. 143 ал.10 ЗДвП.  В този смисъл прокурора в Постановлението  е посочил  като елемент  от субективната страна на  деянието на В.  неговото знание , че бил уведомен от гаранционния фонд на основание чл. 574 ал.10 КЗ, че регистрацията му ще бъде прекратена, т.е прокурорът е приел вина при съзнание за настъпване на бъдещ релевантен факт по предстоящо служебно прекратяване на регистрация на МПС  . Съдът не приема такова тълкуване, тъй като  законът изисква  като  субективен  елемент от съставомерността на деянието по чл. 345 ал.2 НК знанието  на водач на МПС , че управлява  автомобил  със  служебно прекратена  регистрация, а не след уведомление от Гаранционният фонд за ПРЕДСТОЯЩО служебно прекратяване на регистрацията на автомобила,след като в закона при тази хипотеза не е уреден срок ,след който да се счита за настъпило събитието по служебно прекратената регистрация , т.е законът урежда алгоритъма на действия за служебна дерегистрация , но не и срокът в който да бъде извършена , поради което с оглед правата на собствениците на автомобили за който се отнася императивно е въведено изискването за УВЕДОМЛЕНИЕ  от органът извършил това действие съгласно чл.143 ал.10 ЗДвП   .  Уведомлението  по чл. 574 ал.10 КЗ  не води до  дерегистрация на автомобила , а има предупредителна функция за бъдещо такова събитие  по реда на чл. 574 ал.11 КЗ и чл. 143 ал.10 ЗДвП. В случая автомобила в момента на управление от обвиняемия  е бил  с  поставени на определените места регистрационни табели , като самия  обвиняем като управител на ЕТ собственик на автомобила  не е знаел  за служебно прекратената регистрация и не е бил уведомяван  за нея, каквото императивно задължение за уведомление на  СОБСТВЕНИКА е изрично посочено в чл.143 ал.10 от ЗДвП и чл. 18б ал. 2, във вр. с ал. 1, т. 8, във вр. с чл. 18, т. 2 от Наредба № I-45 от 24.03.2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства. Липсват каквито и да са други доказателства  това обстоятелство да е станало известно на обвиняемия по друг начин. Доводите в Постановлението на прокурора, че прекратяване на регистрацията ставала служебно и по силата на закон се приемат от съда, но са  относими  за обективната страна на деянието.  Субективната страна обаче обхваща  съзнанието за наличието на този обективен признак, като в случая  съдът не установи наличие на такъв, тъй като факта на служебното прекратяване на регистрацията на автомобила не отменя задължението  визирано в чл. 143 ал.10 ЗДвП да се уведоми за това прекратяване съответния собственик. /Решение №51/10.04.2019 г.  по в.а.н.д. № 189/2019 г. на Първи състав на Окръжен съд - Пазарджик/.

С оглед изложеното съдът установи  , че престъплението  в което е обвинен обв. Б.В. не е съставомерно от субективна страна, доколкото липсва каквото и да е доказателство, че той към инкриминираната дата е съзнавал, че управлява МПС със служебно прекратена регистрация . Напротив,  установи се именно обратно, че не е имал никакво знание и съзнание за извършената служебна дерегистрация, поради което съдът го оправда  по обвинението  за престъпление по чл. 345 ал.2 НК.

 

      По изложените съображения съдът постанови решението си.

 

9

АНД No 200/2019

ДИТ

НОВА ВАРОВА КОМПАНИЯ ЕООД

ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА

Докладчик:
ЕВГЕНИ А. БОЖИДАРОВ

Решение от 20.9.2019г.

ВЪЗ ОСНОВА НА ЗАКОНА И ДОКАЗАТЕЛСТВАТА

 

                                                           Р       Е       Ш       И :

 

ПОТВЪРЖДАВА  Наказателно постановление № 06-001125 / 30.05.2019 г. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда” - гр. Враца, с което на нарушителя  „Нова варова компания“  ЕООД-Мездра  , е наложено на основание чл.399 и чл.416 ал.5 КТ  административно наказание  ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 1 500 / хиляда и петстотин / лева  за нарушение на чл.415 ал.1 от КТ .

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване  с касационна жалба чрез РС-Мездра пред АС-Враца в 14-дневен срок от получаване на съобщението от страните,че е изготвено  .

 

МОТИВИ:

 

“Нова Варова компания“ ЕООД-Мездра  чрез управителя П.Н.Б.  обжалвал в срок Наказателно постановление № 06-001125 / 30.05.2019 г. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда” - гр. Враца, с което на дружеството е наложено на основание чл.399 и чл.416 ал.5 КТ  административно наказание  ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 1 500 / хиляда и петстотин / лева  за нарушение на чл.415 ал.1 от КТ .

В жалбата се сочи неправилност и незаконосъобразност на обжалваното НП. Твърдят се бланкетни нарушения  на процесуални правила  и материален закон.  Посочва се, че  от края на м.  февруари 2019 година дружеството е преустановила  за неопределен срок производството, което  е довело до закъснение по плащане на дължими суми по обезщетения на работниците на различни основания .   В тази насока се извеждат според жалбоподателя  извинителни причини за неизпълнение на даденото предписание с последващо от това приложение на чл. 28 ЗАНН  определящ нарушението като маловажно.

В с.з. санкционираното юридическо лице , редовно призовано не се явява и не се представлява.

Ответникът се представлява от старши юрисконсулт Мая Кирилова, която депозира писмено становище  за  потвърждаване на  издаденото НП при несъмнена доказаност  на вмененото административно нарушение  по чл. 415 ал.1 КТ.

Събрани са множество писмени доказателства .Снети са показания от свидетелите констатирали нарушението Т.И. , С.Ц. и К.П..

Анализирайки събраните по делото доказателства  преценени поотделно и в тяхната съвкупност, съдът приема за установено следното от фактическа и правна страна страна:

Жалбата е неоснователна.

Акт за установяване на административно нарушение № 06-001125/16.05.2019 год. е съставен на „Нова варова компания“ ЕООД гр. Мездра за нарушение на чл.415 ал.1 от КТ. В същия е отразено, че при извършена проверка на 16.05.2019 година  съобразно представена справка за начислени и  изплатени  суми за трудови възнаграждения  за м. февруари 2019 година  и списък на служителите на дружеството  е установено , че работодателят не е изпълнил задължително предписание  по т.20 от Протокол на Д“Инспекция по труда“ № 1913122/19.04.2019 г.  със срок за  изпълнение на предписанието 13.05.2019 г., а именно  работодателят  „Нова варова компания“ ЕООД да изплати  дължимите обезщетения на основание чл. 224 ал.1 КТ на работника Иван Цветков Дамянов  след прекратяване на трудовото правоотношение със Заповед № 23/27.02.2019 г.  на основание чл. 328 ал.1 т.10 КТ , считано от 28.02.2019 г., като нарушението е извършено  на 14.05.2019 г.  – първи работен ден след изтичане на определения срок   за изпълнение на даденото предписание.  Въз основа на  така съставения АУАН било издадено атакуваното НП.

Фактическата обстановка се установява  от показанията на проверяващите служители  К.П., Т.И. и С.Ц., както и  от протоколи за извършена проверка  № 1913122/19.04.2019 г.  и № 1915546/16.05.2019 г.

От показанията на свидетелите К.П. и Т.И. е установено , че  те работят  като главни инспектори към Д “ИТ” гр. Враца. На 16.04. и на 19.04.2019 год.  била извършена от тях  проверка в офис в гр.Мездра на “Нова варова компания“ ЕООД  гр. Мездра и по документи в Д „ИТ“-Враца , при която било установено, че не е изплатено обезщетение  по чл. 224 ал.1 КТ /неизползван платен годишен отпуск/  на Иван Цветков Дамянов  в сроковете по чл. 228 ал.1 т.10 КТ при прекратяване на трудовото му   правоотношение  със Заповед №23/27.02.2019 г. . На 19.04.2019 г. за тези констатации бил изготвен протокол № 1913122, с  който  на основание чл. 404 ал.1 т.12 КТ в т.20 било дадено задължително предписание с което бил определен срок за  изпълнение по плащане на дължимото обезщетение  13.05.2019 г.

На 14.05.2019 г. от служители на Д“ИТ“-Враца била извършена отново проверка  в офиса на дружеството в гр. Мездра, а на 16.05.2019 г. в Д“ИТ“-Враца по представени документи  за изпълнение на даденото предписание , при което  се установило неизпълнение на същото, за което бил съставен протокол №1915546. Констатациите в този протокол  не са опровергани  от управителя на дружеството  и се подкрепят от свидетелските показания  на проверяващите служители  К.П., Т.И.  и С.  Ц..

 Към делото е приложен  заповедта с която е  прекратено  трудовото правоотношение на работника  Иван Цветков Дамянов   . Заповедта е  под № 23/27.02.2019 г., като е  връчена  на 28.02.2019 г.  Съобразно нея на Дамянов следва да се изплати обезщетение по чл. 224 ал.1 КТ за неизползван платен годишен отпуск.  КТ в чл. 228 ал.3   урежда сроковете за изплащане на такива обезщетения , а именно  не по-късно от последния ден на  месеца ,следващ месеца на прекратяване на трудовото правоотношение.  Проверяващите служители в проверката си на  19.04.2019 г. установили , че дължимото обезщетение не е било изплатено съобразно законните срокове до края на м.03.2019 г. , което наложило с протокола за проверка №1913122/19.04.19 г. да дадат  задължително предписание за изплащане на дължимото обезщетение с посочване на конкретен срок 13.05.2019 г.  В случая  дължимото обезщетение не е  изплатено както в този срок , така и към момента на проведеното съдебно заседание. Въз основа на констатациите по протокола с даденото предписание на 19.04.2019 г. и протокола установяващ неговото неизпълнение към 16.05.2019 г. бил съставен АУАН за нарушение на чл.415 ал.1 КТ .

Актът бил съставен в дирекцията, в присъствието на представител на фирмата П.Б., който не направил възражение.

Към гласните доказателства по делото се присъединяват и копие от справка за начислени , изплатени  и дължими суми за трудови възнаграждения в „Нова варова компания „ ЕООД гр. Мездра и списък на служителите на „Нова варова компания“ с дължими обезщетения за м. 02.2019 година , в които фигурира  работникът Иван Дамянов.  В тази справка  е посочен размерът на дължимото обезщетение  , но предмет на делото  не е  неговото неизплащане в брутна стойност  , а неизпълнението  на даденото   предписание за  изплащане  на дължимо  парично обезщетение при прекратяване на трудовия договор,   при което е без значение  съответния размер  подлежащ на изплащане, тъй като релевантни са фактите по отношение неизпълнение на предписание за това изплащане .  Не се представят доказателства дължимото обезщетение да е  било изплатено  в срока на даденото предписание  , а дори и след това.  Разпитаните свидетелки сочат пред съда , че и към момента на проведеното съдебно заседание   обезщетението не е   изплатено на работника.

  Съвкупността от доказателствената маса по категоричен начин  сочи неизпълнение на дадено предписание  в посочен срок , след който е налице нарушение на чл. 415 ал.1 КТ. В АУАН и в НП  срокът на нарушението  е правилно определен  на 14.05.2019 година-първият работен ден  след изтичане  на определения срок   за изпълнение на даденото предписание-13.05.2019 г. При последваща след този даден срок  проверка на 14.05.2019 г.  е установено, че е изтекъл даденият от контролните органи срок, без жалбоподателя да е изпълнил предписанието. Съгласно разпоредбата на чл.404 ал.1 от КТ контролните органи на Инспекцията по труда могат да прилагат ПАМ във връзка с предотвратяване и преустановяване на нарушения на трудовото законодателство. В т.12 на цитираната разпоредба на Кодекса на труда като вид такава мярка е посочено даването на задължителни предписания на работодателя за отстраняване на допуснати нарушения. Предписанията като вид ПАМ подлежат на контрол по друг ред, а именно АПК съгласно чл.405 от КТ, а неизпълнението им води до самостоятелна административнонаказателна отговорност по чл.415 ал.1 от КТ. Допустимо е да се издаде задължително предписание и едновременно с това да се състави АУАН, тъй като ПАМ са действия на администрацията по прилагане на диспозицията на съответната правна норма, докато административните наказания са по прилагане на нейната санкция. Изпълнението или не на дадени предписания е ирелевантно за отговорността на нарушителя на трудовото законодателство, относно констатирани  нарушения преди даването им. В конкретния случай от страна на дружеството-работодател е осъществен състава на административното нарушение, визирано в НП, тъй като първо е налице проверка на 16.04. и на 19 .04.2019 г. с извод за установена   забава в изплащане на дължимо обезщетение , след което е дадено предписание за това преодоляване, като е определен фиксиран срок /в случая 13.05.2019 г./, след което е последвала на 14.05 и 16.05.2019 г. втора проверка по контрол на предписанието , която установила неизпълнение на същото в даденият срок  , в резултат на което се пристъпило към съставяне на АУАН за нарушение по чл.415 ал.1 КТ и  въз основа на него  било издаденото атакувано НП.

Предмет на нарушението не е констатацията на проверяващите затова, че работодателя не е изплатил дължимото парично  обезщетение  към свой работник  , а неговото неизпълнение в даден предписан  срок. Самото бездействие да бъдат изпълнени задължителни предписания е въздигнато от законодателя в административно нарушение, съобразно нормата на чл.415 ал.1 от КТ,каквото по изложените доводи несъмнено е налице .

Не са налице основания за прилагането на чл.28 ЗАНН, тъй като безспорно от събраните по делото доказателства бе установено, че процесното дружество  не е спазвала трудовото законодателство и е допуснала нарушения в тази насока, които са надлежно описани в протокола от извършената проверка. В тази насока правилно наказващият орган не е приложил чл.28 от ЗАНН. На първо място в Кодекса на труда има специална правна уредба, относно отговорността за нарушения по този закон при маловажни случаи. Съгласно нормата на чл.415в ал.1 от КТ озаглавена “Отговорност за маловажно нарушение” за нарушение, което е отстранено веднага след установяването му от контролните органи и от което не са произтекли вредни последици за работниците и служителите, наказанието е глоба или имуществена санкция от 100 до 300 лева. Наличието на такава специална норма изключва приложението на общата такава по чл.28 от ЗАНН.Настоящият казус не се отличава с нищо от обикновените случаи на това нарушение, като следва да се отчете в същото време и характера на защитените с нарушената разпоредба обществени отношения. Нарушението по чл.415 ал.1 КТ  е установено по безспорен начин и се потвърждава от всички събрани по делото гласни и писмени доказателства. Административнонаказателното производство е водено законосъобразно, а акта и респективно наказателното постановление са издадени при спазване формалните изисквания на закона. Не са налице нарушения на процесуалните правила от кръга на съществените, които да водят до отмяна на атакуваното наказателно постановление. Наложената имуществена санкция е в минималният размер при санкционна рамка от 1500 до 10 000 лв , поради което не подлежат на обсъждане смекчаващи отговорността обстоятелства - финансови затруднения поради преустановяване на производството за неопределен срок с оглед намаляване на наказанието , за което е налице и забрана по чл.27 ал.5 ЗАНН

По гореизложените съображения съдът постанови решението си.

 

10

АНД No 203/2019

ДИТ

НОВА ВАРОВА КОМПАНИЯ ЕООД

ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА

Докладчик:
ЕВГЕНИ А. БОЖИДАРОВ

Решение от 20.9.2019г.

ВЪЗ ОСНОВА НА ЗАКОНА И ДОКАЗАТЕЛСТВАТА

 

                                                           Р       Е       Ш       И :

 

ПОТВЪРЖДАВА  Наказателно постановление № 06-001176 / 30.05.2019 г. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда” - гр. Враца, с което на нарушителя  „Нова варова компания“  ЕООД-Мездра  , е наложено на основание чл.399 и чл.416 ал.5 КТ  административно наказание  ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 1 500 / хиляда и петстотин / лева  за нарушение на чл.415 ал.1 от КТ .

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване  с касационна жалба чрез РС-Мездра пред АС-Враца в 14-дневен срок от получаване на съобщението от страните,че е изготвено  .

 

МОТИВИ:

 

“Нова Варова компания“ ЕООД-Мездра  чрез управителя П.Н.Б.  обжалвал в срок Наказателно постановление № 06-001176 / 30.05.2019 г. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда” - гр. Враца, с което на дружеството е наложено на основание чл.399 и чл.416 ал.5 КТ  административно наказание  ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 1 500 / хиляда и петстотин / лева  за нарушение на чл.415 ал.1 от КТ .

В жалбата се сочи неправилност и незаконосъобразност на обжалваното НП. Твърдят се бланкетни нарушения  на процесуални правила  и материален закон.  Посочва се, че  от края на м.  февруари 2019 година дружеството е преустановила  за неопределен срок производството, което  е довело до закъснение по плащане на дължими суми по обезщетения на работниците на различни основания .   В тази насока се извеждат според жалбоподателя  извинителни причини за неизпълнение на даденото предписание с последващо от това приложение на чл. 28 ЗАНН  определящ нарушението като маловажно.

В с.з. санкционираното юридическо лице , редовно призовано не се явява и не се представлява.

Ответникът се представлява от старши юрисконсулт Мая Кирилова, която депозира писмено становище  за  потвърждаване на  издаденото НП при несъмнена доказаност  на вмененото административно нарушение  по чл. 415 ал.1 КТ.

Събрани са множество писмени доказателства .Снети са показания от свидетелите констатирали нарушението  К.П., В. Панталеева и Т.И. .

Анализирайки събраните по делото доказателства  преценени поотделно и в тяхната съвкупност, съдът приема за установено следното от фактическа и правна страна страна:

Жалбата е неоснователна.

Акт за установяване на административно нарушение № 06-001176/16.05.2019 год. е съставен на „Нова варова компания“ ЕООД гр. Мездра за нарушение на чл.415 ал.1 от КТ. В същия е отразено, че при извършена проверка на 16.05.2019 година  съобразно представена справка за начислени и  изплатени  суми за трудови възнаграждения  за м. февруари 2019 година  и списък на служителите на дружеството  е установено , че работодателят не е изпълнил задължително предписание  по т.23 от Протокол на Д“Инспекция по труда“ № 1913122/19.04.2019 г.  със срок за  изпълнение на предписанието 13.05.2019 г., а именно  работодателят  „Нова варова компания“ ЕООД да изплати  дължимите обезщетения на основание чл. 224 ал.1 КТ на работника Румен Митов Вълков    след прекратяване на трудовото правоотношение със Заповед № 15/27.02.2019 г.  на основание чл. 328 ал.1 т.10 КТ , считано от 28.02.2019 г., като нарушението е извършено  на 14.05.2019 г.  – първи работен ден след изтичане на определения срок   за изпълнение на даденото предписание.  Въз основа на  така съставения АУАН било издадено атакуваното НП.

Фактическата обстановка се установява  от показанията на проверяващите служители К.П., В. Панталеева и Т.И., както и  от протоколи за извършена проверка  № 1913122/19.04.2019 г.  и № 1915546/16.05.2019 г.

От показанията на свидетелите П. , Панталеева и И.  е установено , че  те работят  като главни инспектори към Д “ИТ” гр. Враца. На 16.04. и на 19.04.2019 год.  била извършена от тях  проверка в офис в гр.Мездра на “Нова варова компания“ ЕООД  гр. Мездра и по документи в Д „ИТ“-Враца , при която било установено, че не е изплатено обезщетение  по чл. 224 ал.1 КТ /неизползван платен годишен отпуск /   на работника Румен Митов Вълков  в сроковете по чл. 228 ал.3  при прекратяване на трудовото    правоотношение  със Заповед №15/27.02.2019 г. . На 19.04.2019 г. за тези констатации бил изготвен протокол № 1913122, с  който  на основание чл. 404 ал.1 т.12 КТ в т.3 било дадено задължително предписание с което бил определен срок за  изпълнение по плащане на дължимото обезщетение  13.05.2019 г.

На 14.05.2019 г. от служители на Д“ИТ“-Враца била извършена отново проверка  в офиса на дружеството в гр. Мездра, а на 16.05.2019 г. в Д“ИТ“-Враца по представени документи  за изпълнение на даденото предписание , при което  се установило неизпълнение на същото, за което бил съставен протокол №1915546. Констатациите в този протокол  не са опровергани  от управителя на дружеството  и се подкрепят от свидетелските показания  на проверяващите служители К.П., В. Панталеева и Т.И..

 Към делото е приложен  заповедта с която е  прекратено  трудовото правоотношение на работника  Румен Вълков  . Заповедта е  под № 15/27.02.2019 г. /л.11/ , като е  връчена  на 28.02.2019 г.  Съобразно нея на Вълков в  следва да се изплати обезщетение по чл. 224 ал.1 КТ за неизползван платен годишен отпуск .  КТ в чл. 228 ал.3   урежда сроковете за изплащане на такива обезщетения , а именно  не по-късно от последния ден на  месеца ,следващ месеца на прекратяване на трудовото правоотношение.  Проверяващите служители в проверката си на  19.04.2019 г. установили , че дължимото обезщетение не е било изплатено съобразно законните срокове до края на м.03.2019 г. съпоставено с датата на прекратяване на трудовото правоотношение 27.02.2019 г.  , което наложило с протокола за проверка №1913122/19.04.19 г. да дадат  задължително предписание за изплащане на дължимото обезщетение с посочване на конкретен срок 13.05.2019 г.  В случая  дължимото обезщетение не е  изплатено както в този срок , така и към момента на проведеното съдебно заседание. Въз основа на констатациите по протокола с даденото предписание на 19.04.2019 г. и протокола установяващ неговото неизпълнение към 16.05.2019 г. бил съставен АУАН за нарушение на чл.415 ал.1 КТ .

Актът бил съставен в дирекцията, в присъствието на представител на фирмата П.Б., който не направил възражение.

Към гласните доказателства по делото се присъединяват и копие от справка за начислени , изплатени  и дължими суми за трудови възнаграждения в „Нова варова компания „ ЕООД гр. Мездра и списък на служителите на „Нова варова компания“ с дължими обезщетения за м. 02.2019 година , в които фигурира  работникът Румен Вълков  .  В тази справка  е посочен размерът на дължимото обезщетение  , но предмет на делото  не е  неговото неизплащане в брутна стойност  , а неизпълнението  на даденото   предписание за  изплащане  на дължимо  парично обезщетение при прекратяване на трудово правоотношение ,   при което е без значение  съответния размер  подлежащ на изплащане, тъй като релевантни са фактите по отношение неизпълнение на предписание за това изплащане .  Не се представят доказателства дължимото обезщетение да е  било изплатено  в срока на даденото предписание  , а дори и след това. 

  Съвкупността от доказателствената маса по категоричен начин  сочи неизпълнение на дадено предписание  в посочен срок , след който е налице нарушение на чл. 415 ал.1 КТ. В АУАН и в НП  срокът на нарушението  е правилно определен  на 14.05.2019 година-първият работен ден  след изтичане  на определения срок   за изпълнение на даденото предписание-13.05.2019 г. При последваща след този даден срок  проверка на 14.05.2019 г.  е установено, че е изтекъл даденият от контролните органи срок, без жалбоподателя да е изпълнил предписанието. Съгласно разпоредбата на чл.404 ал.1 от КТ контролните органи на Инспекцията по труда могат да прилагат ПАМ във връзка с предотвратяване и преустановяване на нарушения на трудовото законодателство. В т.12 на цитираната разпоредба на Кодекса на труда като вид такава мярка е посочено даването на задължителни предписания на работодателя за отстраняване на допуснати нарушения. Предписанията като вид ПАМ подлежат на контрол по друг ред, а именно АПК съгласно чл.405 от КТ, а неизпълнението им води до самостоятелна административнонаказателна отговорност по чл.415 ал.1 от КТ. Изпълнението или не на дадени предписания е ирелевантно за отговорността на нарушителя на трудовото законодателство, относно констатирани  нарушения преди даването им. В конкретния случай от страна на дружеството-работодател е осъществен състава на административното нарушение, визирано в НП, тъй като първо е налице проверка на 16.04. и на 19 .04.2019 г. с извод за установена   забава в изплащане от работодателя  на дължимо обезщетение на конкретен работник  , след което е дадено предписание за това преодоляване, като е определен фиксиран срок /в случая 13.05.2019 г./, след което е последвала на 14.05 и 16.05.2019 г. втора проверка по контрол на предписанието , която установила неизпълнение на същото в даденият срок  , в резултат на което се пристъпило към съставяне на АУАН за нарушение по чл.415 ал.1 КТ и  въз основа на него  било издаденото атакувано НП.

Предмет на нарушението не е констатацията на проверяващите затова, че работодателя не е изплатил дължимото парично  обезщетение  към свой работник  , а неговото неизпълнение в даден предписан  срок. Самото бездействие да бъдат изпълнени задължителни предписания е въздигнато от законодателя в административно нарушение, съобразно нормата на чл.415 ал.1 от КТ,каквото по изложените доводи несъмнено е налице .

Не са налице основания за прилагането на чл.28 ЗАНН, тъй като безспорно от събраните по делото доказателства бе установено, че процесното дружество  не е спазвала трудовото законодателство и е допуснала нарушения в тази насока, които са надлежно описани в протокола от извършената проверка. В тази насока правилно наказващият орган не е приложил чл.28 от ЗАНН. На първо място в Кодекса на труда има специална правна уредба, относно отговорността за нарушения по този закон при маловажни случаи. Съгласно нормата на чл.415в ал.1 от КТ озаглавена “Отговорност за маловажно нарушение” за нарушение, което е отстранено веднага след установяването му от контролните органи и от което не са произтекли вредни последици за работниците и служителите, наказанието е глоба или имуществена санкция от 100 до 300 лева. Наличието на такава специална норма изключва приложението на общата такава по чл.28 от ЗАНН.Настоящият казус не се отличава с нищо от обикновените случаи на това нарушение, като следва да се отчете в същото време и характера на защитените с нарушената разпоредба обществени отношения, поради което не може да бъде определено като маловажен случай . Нарушението по чл.415 ал.1 КТ  е установено по безспорен начин и се потвърждава от всички събрани по делото гласни и писмени доказателства. То не е отстранено след неговото установяване и несъмнено са произтекли вредни последици за работника поради лишаване от дължимо обезщетение в законен срок. Административнонаказателното производство е водено законосъобразно, а акта и респективно наказателното постановление са издадени при спазване формалните изисквания на закона. Не са налице нарушения на процесуалните правила от кръга на съществените, които да водят до отмяна на атакуваното наказателно постановление. Наложената имуществена санкция е в минималният размер при санкционна рамка от 1500 до 10 000 лв , поради което не подлежат на обсъждане смекчаващи отговорността обстоятелства  /финансови затруднения поради преустановяване на производството за неопределен срок / с оглед намаляване на наказанието , за което е налице и забрана по чл.27 ал.5 ЗАНН

По гореизложените съображения съдът постанови решението си.

 

11

АНД No 206/2019

ДИТ

НОВА ВАРОВА КОМПАНИЯ ЕООД

ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА

Докладчик:
ЕВГЕНИ А. БОЖИДАРОВ

Решение от 20.9.2019г.

ВЪЗ ОСНОВА НА ЗАКОНА И ДОКАЗАТЕЛСТВАТА

 

                                                           Р       Е       Ш       И :

 

ПОТВЪРЖДАВА  Наказателно постановление № 06-001177 / 30.05.2019 г. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда” - гр. Враца, с което на нарушителя  „Нова варова компания“  ЕООД-Мездра  , е наложено на основание чл.399 и чл.416 ал.5 КТ  административно наказание  ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 1 500 / хиляда и петстотин / лева  за нарушение на чл.415 ал.1 от КТ .

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване  с касационна жалба чрез РС-Мездра пред АС-Враца в 14-дневен срок от получаване на съобщението от страните,че е изготвено  .

 

МОТИВИ:

 

“Нова Варова компания“ ЕООД-Мездра  чрез управителя П.Н.Б.  обжалвал в срок Наказателно постановление № 06-001177 / 30.05.2019 г. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда” - гр. Враца, с което на дружеството е наложено на основание чл.399 и чл.416 ал.5 КТ  административно наказание  ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 1 500 / хиляда и петстотин / лева  за нарушение на чл.415 ал.1 от КТ .

В жалбата се сочи неправилност и незаконосъобразност на обжалваното НП. Твърдят се бланкетни нарушения  на процесуални правила  и материален закон.  Посочва се, че  от края на м.  февруари 2019 година дружеството е преустановила  за неопределен срок производството, което  е довело до закъснение по плащане на дължими суми по обезщетения на работниците на различни основания .   В тази насока се извеждат според жалбоподателя  извинителни причини за неизпълнение на даденото предписание с последващо от това приложение на чл. 28 ЗАНН  определящ нарушението като маловажно.

В с.з. санкционираното юридическо лице , редовно призовано не се явява и не се представлява.

Ответникът се представлява от старши юрисконсулт Мая Кирилова, която депозира писмено становище  за  потвърждаване на  издаденото НП при несъмнена доказаност  на вмененото административно нарушение  по чл. 415 ал.1 КТ.

Събрани са множество писмени доказателства .Снети са показания от свидетелите констатирали нарушението  К.П., В. П. и Т.И. .

Анализирайки събраните по делото доказателства  преценени поотделно и в тяхната съвкупност, съдът приема за установено следното от фактическа и правна страна страна:

Жалбата е неоснователна.

Акт за установяване на административно нарушение № 06-001177/16.05.2019 год. е съставен на „Нова варова компания“ ЕООД гр. Мездра за нарушение на чл.415 ал.1 от КТ. В същия е отразено, че при извършена проверка на 16.05.2019 година  съобразно представена справка за начислени и  изплатени  суми за трудови възнаграждения  за м. февруари 2019 година  и списък на служителите на дружеството  е установено , че работодателят не е изпълнил задължително предписание  по т.24 от Протокол на Д“Инспекция по труда“ № 1913122/19.04.2019 г.  със срок за  изпълнение на предписанието 13.05.2019 г., а именно  работодателят  „Нова варова компания“ ЕООД да изплати  дължимите обезщетения на основание чл. 224 ал.1 КТ на работника Цвятко Николов Чолаков   след прекратяване на трудовото правоотношение със Заповед № 16/27.02.2019 г.  на основание чл. 328 ал.1 т.10 КТ , считано от 28.02.2019 г., като нарушението е извършено  на 14.05.2019 г.  – първи работен ден след изтичане на определения срок   за изпълнение на даденото предписание.  Въз основа на  така съставения АУАН било издадено атакуваното НП.

Фактическата обстановка се установява  от показанията на проверяващите служители К.П., В. Панталеева и Т.И., както и  от протоколи за извършена проверка  № 1913122/19.04.2019 г.  и № 1915546/16.05.2019 г.

От показанията на свидетелите П. , П. и И.  е установено , че  те работят  като главни инспектори към Д “ИТ” гр. Враца. На 16.04. и на 19.04.2019 год.  била извършена от тях  проверка в офис в гр.Мездра на “Нова варова компания“ ЕООД  гр. Мездра и по документи в Д „ИТ“-Враца , при която било установено, че не е изплатено обезщетение  по чл. 224 ал.1 КТ /неизползван платен годишен отпуск /   на работника Цвятко Николов Чолаков   в сроковете по чл. 228 ал.3  при прекратяване на трудовото    правоотношение  със Заповед №16/27.02.2019 г. . На 19.04.2019 г. за тези констатации бил изготвен протокол № 1913122, с  който  на основание чл. 404 ал.1 т.12 КТ в т.3 било дадено задължително предписание с което бил определен срок за  изпълнение по плащане на дължимото обезщетение  13.05.2019 г.

На 14.05.2019 г. от служители на Д“ИТ“-Враца била извършена отново проверка  в офиса на дружеството в гр. Мездра, а на 16.05.2019 г. в Д“ИТ“-Враца по представени документи  за изпълнение на даденото предписание , при което  се установило неизпълнение на същото, за което бил съставен протокол №1915546. Констатациите в този протокол  не са опровергани  от управителя на дружеството  и се подкрепят от свидетелските показания  на проверяващите служители К.П., В. П. Т.И..

 Към делото е приложен  заповедта с която е  прекратено  трудовото правоотношение на работника  Цвятко Чолаков  . Заповедта е  под № 16/27.02.2019 г. /л.11/ , като е  връчена  на 28.02.2019 г.  Съобразно нея на Чолаков  следва да се изплати обезщетение по чл. 224 ал.1 КТ за неизползван платен годишен отпуск .  КТ в чл. 228 ал.3   урежда сроковете за изплащане на такива обезщетения , а именно  не по-късно от последния ден на  месеца ,следващ месеца на прекратяване на трудовото правоотношение.  Проверяващите служители в проверката си на  19.04.2019 г. установили , че дължимото обезщетение не е било изплатено съобразно законните срокове до края на м.03.2019 г. съпоставено с датата на прекратяване на трудовото правоотношение 27.02.2019 г.  , което наложило с протокола за проверка №1913122/19.04.19 г. да дадат  задължително предписание за изплащане на дължимото обезщетение с посочване на конкретен срок 13.05.2019 г.  В случая  дължимото обезщетение не е  изплатено както в този срок , така и към момента на проведеното съдебно заседание. Въз основа на констатациите по протокола с даденото предписание на 19.04.2019 г. и протокола установяващ неговото неизпълнение към 16.05.2019 г. бил съставен АУАН за нарушение на чл.415 ал.1 КТ .

Актът бил съставен в дирекцията, в присъствието на представител на фирмата П.Б., който не направил възражение.

Към гласните доказателства по делото се присъединяват и копие от справка за начислени , изплатени  и дължими суми за трудови възнаграждения в „Нова варова компания „ ЕООД гр. Мездра и списък на служителите на „Нова варова компания“ с дължими обезщетения за м. 02.2019 година , в които фигурира  работникът Цвятко Чолаков  .  В тази справка  е посочен размерът на дължимото обезщетение  , но предмет на делото  не е  неговото неизплащане в брутна стойност  , а неизпълнението  на даденото   предписание за  изплащане  на дължимо  парично обезщетение при прекратяване на трудово правоотношение ,   при което е без значение  съответния размер  подлежащ на изплащане, тъй като релевантни са фактите по отношение неизпълнение на предписание за това изплащане .  Не се представят доказателства дължимото обезщетение да е  било изплатено  в срока на даденото предписание  , а дори и след това. 

  Съвкупността от доказателствената маса по категоричен начин  сочи неизпълнение на дадено предписание  в посочен срок , след който е налице нарушение на чл. 415 ал.1 КТ. В АУАН и в НП  срокът на нарушението  е правилно определен  на 14.05.2019 година-първият работен ден  след изтичане  на определения срок   за изпълнение на даденото предписание-13.05.2019 г. При последваща след този даден срок  проверка на 14.05.2019 г.  е установено, че е изтекъл даденият от контролните органи срок, без жалбоподателя да е изпълнил предписанието. Съгласно разпоредбата на чл.404 ал.1 от КТ контролните органи на Инспекцията по труда могат да прилагат ПАМ във връзка с предотвратяване и преустановяване на нарушения на трудовото законодателство. В т.12 на цитираната разпоредба на Кодекса на труда като вид такава мярка е посочено даването на задължителни предписания на работодателя за отстраняване на допуснати нарушения. Предписанията като вид ПАМ подлежат на контрол по друг ред, а именно АПК съгласно чл.405 от КТ, а неизпълнението им води до самостоятелна административнонаказателна отговорност по чл.415 ал.1 от КТ. Изпълнението или не на дадени предписания е ирелевантно за отговорността на нарушителя на трудовото законодателство, относно констатирани  нарушения преди даването им. В конкретния случай от страна на дружеството-работодател е осъществен състава на административното нарушение, визирано в НП, тъй като първо е налице проверка на 16.04. и на 19 .04.2019 г. с извод за установена   забава в изплащане от работодателя  на дължимо обезщетение на конкретен работник  , след което е дадено предписание за това преодоляване, като е определен фиксиран срок /в случая 13.05.2019 г./, след което е последвала на 14.05 и 16.05.2019 г. втора проверка по контрол на предписанието , която установила неизпълнение на същото в даденият срок  , в резултат на което се пристъпило към съставяне на АУАН за нарушение по чл.415 ал.1 КТ и  въз основа на него  било издаденото атакувано НП.

Предмет на нарушението не е констатацията на проверяващите затова, че работодателя не е изплатил дължимото парично  обезщетение  към свой работник  , а неговото неизпълнение в даден предписан  срок. Самото бездействие да бъдат изпълнени задължителни предписания е въздигнато от законодателя в административно нарушение, съобразно нормата на чл.415 ал.1 от КТ,каквото по изложените доводи несъмнено е налице .

Не са налице основания за прилагането на чл.28 ЗАНН, тъй като безспорно от събраните по делото доказателства бе установено, че процесното дружество  не е спазвала трудовото законодателство и е допуснала нарушения в тази насока, които са надлежно описани в протокола от извършената проверка. В тази насока правилно наказващият орган не е приложил чл.28 от ЗАНН. На първо място в Кодекса на труда има специална правна уредба, относно отговорността за нарушения по този закон при маловажни случаи. Съгласно нормата на чл.415в ал.1 от КТ озаглавена “Отговорност за маловажно нарушение” за нарушение, което е отстранено веднага след установяването му от контролните органи и от което не са произтекли вредни последици за работниците и служителите, наказанието е глоба или имуществена санкция от 100 до 300 лева. Наличието на такава специална норма изключва приложението на общата такава по чл.28 от ЗАНН.Настоящият казус не се отличава с нищо от обикновените случаи на това нарушение, като следва да се отчете в същото време и характера на защитените с нарушената разпоредба обществени отношения, поради което не може да бъде определено като маловажен случай . Нарушението по чл.415 ал.1 КТ  е установено по безспорен начин и се потвърждава от всички събрани по делото гласни и писмени доказателства. То не е отстранено след неговото установяване и несъмнено са произтекли вредни последици за работника поради лишаване от дължимо обезщетение в законен срок. Административнонаказателното производство е водено законосъобразно, а акта и респективно наказателното постановление са издадени при спазване формалните изисквания на закона. Не са налице нарушения на процесуалните правила от кръга на съществените, които да водят до отмяна на атакуваното наказателно постановление. Наложената имуществена санкция е в минималният размер при санкционна рамка от 1500 до 10 000 лв , поради което не подлежат на обсъждане смекчаващи отговорността обстоятелства  /финансови затруднения поради преустановяване на производството за неопределен срок / с оглед намаляване на наказанието , за което е налице и забрана по чл.27 ал.5 ЗАНН

По гореизложените съображения съдът постанови решението си.

 

12

АНД No 209/2019

ДИТ

НОВА ВАРОВА КОМПАНИЯ ЕООД

ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА

Докладчик:
ЕВГЕНИ А. БОЖИДАРОВ

Решение от 20.9.2019г.

ВЪЗ ОСНОВА НА ЗАКОНА И ДОКАЗАТЕЛСТВАТА

 

                                                           Р       Е       Ш       И :

 

ПОТВЪРЖДАВА  Наказателно постановление № 06-001058 / 30.05.2019 г. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда” - гр. Враца, с което на нарушителя  „Нова варова компания“  ЕООД-Мездра  , е наложено на основание чл.399 и чл.416 ал.5 КТ  административно наказание  ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 1 500 / хиляда и петстотин / лева  за нарушение на чл.415 ал.1 от КТ .

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване  с касационна жалба чрез РС-Мездра пред АС-Враца в 14-дневен срок от получаване на съобщението от страните,че е изготвено  .

 

МОТИВИ:

 

“Нова Варова компания“ ЕООД-Мездра  чрез управителя П.Н.Б.  обжалвал в срок Наказателно постановление № 06-001058 / 30.05.2019 г. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда” - гр. Враца, с което на дружеството е наложено на основание чл.399 и чл.416 ал.5 КТ  административно наказание  ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 1 500 / хиляда и петстотин / лева  за нарушение на чл.415 ал.1 от КТ .

В жалбата се сочи неправилност и незаконосъобразност на обжалваното НП. Твърдят се бланкетни нарушения  на процесуални правила  и материален закон.  Посочва се, че  от края на м.  февруари 2019 година дружеството е преустановила  за неопределен срок производството, което  е довело до закъснение по плащане на дължими суми по обезщетения на работниците на различни основания .   В тази насока се извеждат според жалбоподателя  извинителни причини за неизпълнение на даденото предписание с последващо от това приложение на чл. 28 ЗАНН  определящ нарушението като маловажно.

В с.з. санкционираното юридическо лице , редовно призовано не се явява и не се представлява.

Ответникът се представлява от старши юрисконсулт Мая Кирилова, която депозира писмено становище  за  потвърждаване на  издаденото НП при несъмнена доказаност  на вмененото административно нарушение  по чл. 415 ал.1 КТ.

Събрани са множество писмени доказателства .Снети са показания от свидетелите констатирали нарушението Т.И. , С.Ц. и К.П..

Анализирайки събраните по делото доказателства  преценени поотделно и в тяхната съвкупност, съдът приема за установено следното от фактическа и правна страна страна:

Жалбата е неоснователна.

Акт за установяване на административно нарушение № 06-001058/16.05.2019 год. е съставен на „Нова варова компания“ ЕООД гр. Мездра за нарушение на чл.415 ал.1 от КТ. В същия е отразено, че при извършена проверка на 16.05.2019 година  съобразно представена справка за начислени и  изплатени  суми за трудови възнаграждения  за м. февруари 2019 година  и списък на служителите на дружеството  е установено , че работодателят не е изпълнил задължително предписание  по т.12 от Протокол на Д“Инспекция по труда“ № 1913122/19.04.2019 г.  със срок за  изпълнение на предписанието 13.05.2019 г., а именно  работодателят  „Нова варова компания“ ЕООД да изплати  дължимите обезщетения на основание чл. 222 ал.3 КТ на работника Георги Борисов Милетиев   след прекратяване на трудовото правоотношение със Заповед № 21/27.02.2019 г.  на основание чл. 328 ал.1 т.10 КТ , считано от 28.02.2019 г., като нарушението е извършено  на 14.05.2019 г.  – първи работен ден след изтичане на определения срок   за изпълнение на даденото предписание.  Въз основа на  така съставения АУАН било издадено атакуваното НП.

Фактическата обстановка се установява  от показанията на проверяващите служители  К.П., Т.И. и С.Ц., както и  от протоколи за извършена проверка  № 1913122/19.04.2019 г.  и № 1915546/16.05.2019 г.

От показанията на свидетелите К.П. и Т.И. е установено , че  те работят  като главни инспектори към Д “ИТ” гр. Враца. На 16.04. и на 19.04.2019 год.  била извършена от тях  проверка в офис в гр.Мездра на “Нова варова компания“ ЕООД  гр. Мездра и по документи в Д „ИТ“-Враца , при която било установено, че не е изплатено обезщетение  по чл. 222 ал.3 КТ /придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст /  на работника Георги Борисов Милетиев  в сроковете по чл. 228 ал.3  при прекратяване на трудовото му   правоотношение  със Заповед №21/27.02.2019 г. . На 19.04.2019 г. за тези констатации бил изготвен протокол № 1913122, с  който  на основание чл. 404 ал.1 т.12 КТ в т.12 било дадено задължително предписание с което бил определен срок за  изпълнение по плащане на дължимото обезщетение  13.05.2019 г.

На 14.05.2019 г. от служители на Д“ИТ“-Враца била извършена отново проверка  в офиса на дружеството в гр. Мездра, а на 16.05.2019 г. в Д“ИТ“-Враца по представени документи  за изпълнение на даденото предписание , при което  се установило неизпълнение на същото, за което бил съставен протокол №1915546. Констатациите в този протокол  не са опровергани  от управителя на дружеството  и се подкрепят от свидетелските показания  на проверяващите служители  К.П., Т.И.  и С.  Ц..

 Към делото е приложен  заповедта с която е  прекратено  трудовото правоотношение на работника  Георги Борисов Милетиев   . Заповедта е  под № 21/27.02.2019 г. /л.11/ , като е  връчена  на 28.02.2019 г.  Съобразно нея на Милетиев  следва да се изплати обезщетение по чл. 222 ал.3 КТ за придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст .  КТ в чл. 228 ал.3   урежда сроковете за изплащане на такива обезщетения , а именно  не по-късно от последния ден на  месеца ,следващ месеца на прекратяване на трудовото правоотношение.  Проверяващите служители в проверката си на  19.04.2019 г. установили , че дължимото обезщетение не е било изплатено съобразно законните срокове до края на м.03.2019 г. , което наложило с протокола за проверка №1913122/19.04.19 г. да дадат  задължително предписание за изплащане на дължимото обезщетение с посочване на конкретен срок 13.05.2019 г.  В случая  дължимото обезщетение не е  изплатено както в този срок , така и към момента на проведеното съдебно заседание. Въз основа на констатациите по протокола с даденото предписание на 19.04.2019 г. и протокола установяващ неговото неизпълнение към 16.05.2019 г. бил съставен АУАН за нарушение на чл.415 ал.1 КТ .

Актът бил съставен в дирекцията, в присъствието на представител на фирмата П.Б., който не направил възражение.

Към гласните доказателства по делото се присъединяват и копие от справка за начислени , изплатени  и дължими суми за трудови възнаграждения в „Нова варова компания „ ЕООД гр. Мездра и списък на служителите на „Нова варова компания“ с дължими обезщетения за м. 02.2019 година , в които фигурира  работникът Георги Милетиев .  В тази справка  е посочен размерът на дължимото обезщетение  , но предмет на делото  не е  неговото неизплащане в брутна стойност  , а неизпълнението  на даденото   предписание за  изплащане  на дължимо  парично обезщетение при прекратяване на трудово правоотношение ,   при което е без значение  съответния размер  подлежащ на изплащане, тъй като релевантни са фактите по отношение неизпълнение на предписание за това изплащане .  Не се представят доказателства дължимото обезщетение да е  било изплатено  в срока на даденото предписание  , а дори и след това.  Разпитаните свидетелки сочат пред съда , че и към момента на проведеното съдебно заседание   обезщетението не е   изплатено на работника.

  Съвкупността от доказателствената маса по категоричен начин  сочи неизпълнение на дадено предписание  в посочен срок , след който е налице нарушение на чл. 415 ал.1 КТ. В АУАН и в НП  срокът на нарушението  е правилно определен  на 14.05.2019 година-първият работен ден  след изтичане  на определения срок   за изпълнение на даденото предписание-13.05.2019 г. При последваща след този даден срок  проверка на 14.05.2019 г.  е установено, че е изтекъл даденият от контролните органи срок, без жалбоподателя да е изпълнил предписанието. Съгласно разпоредбата на чл.404 ал.1 от КТ контролните органи на Инспекцията по труда могат да прилагат ПАМ във връзка с предотвратяване и преустановяване на нарушения на трудовото законодателство. В т.12 на цитираната разпоредба на Кодекса на труда като вид такава мярка е посочено даването на задължителни предписания на работодателя за отстраняване на допуснати нарушения. Предписанията като вид ПАМ подлежат на контрол по друг ред, а именно АПК съгласно чл.405 от КТ, а неизпълнението им води до самостоятелна административнонаказателна отговорност по чл.415 ал.1 от КТ. Допустимо е да се издаде задължително предписание и едновременно с това да се състави АУАН, тъй като ПАМ са действия на администрацията по прилагане на диспозицията на съответната правна норма, докато административните наказания са по прилагане на нейната санкция. Изпълнението или не на дадени предписания е ирелевантно за отговорността на нарушителя на трудовото законодателство, относно констатирани  нарушения преди даването им. В конкретния случай от страна на дружеството-работодател е осъществен състава на административното нарушение, визирано в НП, тъй като първо е налице проверка на 16.04. и на 19 .04.2019 г. с извод за установена   забава в изплащане на дължимо обезщетение , след което е дадено предписание за това преодоляване, като е определен фиксиран срок /в случая 13.05.2019 г./, след което е последвала на 14.05 и 16.05.2019 г. втора проверка по контрол на предписанието , която установила неизпълнение на същото в даденият срок  , в резултат на което се пристъпило към съставяне на АУАН за нарушение по чл.415 ал.1 КТ и  въз основа на него  било издаденото атакувано НП.

Предмет на нарушението не е констатацията на проверяващите затова, че работодателя не е изплатил дължимото парично  обезщетение  към свой работник  , а неговото неизпълнение в даден предписан  срок. Самото бездействие да бъдат изпълнени задължителни предписания е въздигнато от законодателя в административно нарушение, съобразно нормата на чл.415 ал.1 от КТ,каквото по изложените доводи несъмнено е налице .

Не са налице основания за прилагането на чл.28 ЗАНН, тъй като безспорно от събраните по делото доказателства бе установено, че процесното дружество  не е спазвала трудовото законодателство и е допуснала нарушения в тази насока, които са надлежно описани в протокола от извършената проверка. В тази насока правилно наказващият орган не е приложил чл.28 от ЗАНН. На първо място в Кодекса на труда има специална правна уредба, относно отговорността за нарушения по този закон при маловажни случаи. Съгласно нормата на чл.415в ал.1 от КТ озаглавена “Отговорност за маловажно нарушение” за нарушение, което е отстранено веднага след установяването му от контролните органи и от което не са произтекли вредни последици за работниците и служителите, наказанието е глоба или имуществена санкция от 100 до 300 лева. Наличието на такава специална норма изключва приложението на общата такава по чл.28 от ЗАНН.Настоящият казус не се отличава с нищо от обикновените случаи на това нарушение, като следва да се отчете в същото време и характера на защитените с нарушената разпоредба обществени отношения. Нарушението по чл.415 ал.1 КТ  е установено по безспорен начин и се потвърждава от всички събрани по делото гласни и писмени доказателства. Административнонаказателното производство е водено законосъобразно, а акта и респективно наказателното постановление са издадени при спазване формалните изисквания на закона. Не са налице нарушения на процесуалните правила от кръга на съществените, които да водят до отмяна на атакуваното наказателно постановление. Наложената имуществена санкция е в минималният размер при санкционна рамка от 1500 до 10 000 лв , поради което не подлежат на обсъждане смекчаващи отговорността обстоятелства  /финансови затруднения поради преустановяване на производството за неопределен срок / с оглед намаляване на наказанието , за което е налице и забрана по чл.27 ал.5 ЗАНН

По гореизложените съображения съдът постанови решението си.

 

13

АНД No 212/2019

ДИТ

НОВА ВАРОВА КОМПАНИЯ ЕООД

ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА

Докладчик:
ЕВГЕНИ А. БОЖИДАРОВ

Решение от 20.9.2019г.

ВЪЗ ОСНОВА НА ЗАКОНА И ДОКАЗАТЕЛСТВАТА

 

                                                           Р       Е       Ш       И :

 

ПОТВЪРЖДАВА  Наказателно постановление № 06-001136 / 30.05.2019 г. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда” - гр. Враца, с което на нарушителя  „Нова варова компания“  ЕООД-Мездра  , е наложено на основание чл.399 и чл.416 ал.5 КТ  административно наказание  ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 1 500 / хиляда и петстотин / лева  за нарушение на чл.415 ал.1 от КТ .

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване  с касационна жалба чрез РС-Мездра пред АС-Враца в 14-дневен срок от получаване на съобщението от страните,че е изготвено  .

 

МОТИВИ:

 

“Нова Варова компания“ ЕООД-Мездра  чрез управителя П.Н.Б.  обжалвал в срок Наказателно постановление № 06-001136 / 30.05.2019 г. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда” - гр. Враца, с което на дружеството е наложено на основание чл.399 и чл.416 ал.5 КТ  административно наказание  ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 1 500 / хиляда и петстотин / лева  за нарушение на чл.415 ал.1 от КТ .

В жалбата се сочи неправилност и незаконосъобразност на обжалваното НП. Твърдят се бланкетни нарушения  на процесуални правила  и материален закон.  Посочва се, че  от края на м.  февруари 2019 година дружеството е преустановила  за неопределен срок производството, което  е довело до закъснение по плащане на дължими суми по обезщетения на работниците на различни основания .   В тази насока се извеждат според жалбоподателя  извинителни причини за неизпълнение на даденото предписание с последващо от това приложение на чл. 28 ЗАНН  определящ нарушението като маловажно.

В с.з. санкционираното юридическо лице , редовно призовано не се явява и не се представлява.

Ответникът се представлява от старши юрисконсулт Мая Кирилова, която депозира писмено становище  за  потвърждаване на  издаденото НП при несъмнена доказаност  на вмененото административно нарушение  по чл. 415 ал.1 КТ.

Събрани са множество писмени доказателства .Снети са показания от свидетелите констатирали нарушението  К.П., С.Ц. и Д.И.  .

Анализирайки събраните по делото доказателства  преценени поотделно и в тяхната съвкупност, съдът приема за установено следното от фактическа и правна страна страна:

Жалбата е неоснователна.

Акт за установяване на административно нарушение № 06-001136/16.05.2019 год. е съставен на „Нова варова компания“ ЕООД гр. Мездра за нарушение на чл.415 ал.1 от КТ. В същия е отразено, че при извършена проверка от инспектори при ДИТ-Враца  на 16.05.2019 година  съобразно представена справка за начислени и  изплатени  суми за трудови възнаграждения  за м. февруари 2019 година  и списък на служителите на дружеството  е установено , че работодателят не е изпълнил задължително предписание  по т.7 Наталия Николаевна Христова  от Протокол на Д“Инспекция по труда“ № 1913122/19.04.2019 г.  със срок за  изпълнение на предписанието 13.05.2019 г., а именно  работодателят  „Нова варова компания“ ЕООД да изплати  дължимите обезщетения на основание чл. 224 ал.1 КТ на работника Н- Н- Х.      след прекратяване на трудовото правоотношение със Заповед № 19/27.02.2019 г.  на основание чл. 328 ал.1 т.10 КТ , считано от 28.02.2019 г., като нарушението е извършено  на 14.05.2019 г.  – първи работен ден след изтичане на определения срок   за изпълнение на даденото предписание.  Въз основа на  така съставения АУАН било издадено атакуваното НП.

Фактическата обстановка се установява  от показанията на проверяващите служители К.П., С.Ц. и Д.И.  , както и  от протоколи за извършена проверка  № 1913122/19.04.2019 г.  и № 1915546/16.05.2019 г.

От показанията на свидетелите П. , Ц. и И.    е установено , че  те работят  като главни инспектори към Д “ИТ” гр. Враца. На 16.04. и на 19.04.2019 год.  била извършена от тях  проверка в офис в гр.Мездра на “Нова варова компания“ ЕООД  гр. Мездра и по документи в Д „ИТ“-Враца , при която било установено, че не е изплатено обезщетение  по чл. 222 ал.3 КТ / придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст /   на работника Н.Н. Х.  в сроковете по чл. 228 ал.3  при прекратяване на трудовото    правоотношение  със Заповед №19/27.02.2019 г. . На 19.04.2019 г. за тези констатации бил изготвен протокол № 1913122, с  който  на основание чл. 404 ал.1 т.12 КТ в т.3 било дадено задължително предписание с което бил определен срок за  изпълнение по плащане на дължимото обезщетение  13.05.2019 г.

На 14.05.2019 г. от служители на Д“ИТ“-Враца била извършена отново проверка  в офиса на дружеството в гр. Мездра, а на 16.05.2019 г. в Д“ИТ“-Враца по представени документи  за изпълнение на даденото предписание , при което  се установило неизпълнение на същото, за което бил съставен протокол №1915546. Констатациите в този протокол  не са опровергани  от управителя на дружеството  и се подкрепят от свидетелските показания  на проверяващите служители К.П., С.Ц. и Д.И.  .

 Към делото е приложен  заповедта с която е  прекратено  трудовото правоотношение на работника  Наталия Христова  . Заповедта е  под № 19/27.02.2019 г. /л.11/ , като е  връчена  на 28.02.2019 г.  Съобразно нея на Христова   следва да се изплати обезщетение по чл. 222 ал.3 КТ за придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст  .  КТ в чл. 228 ал.3   урежда сроковете за изплащане на такива обезщетения , а именно  не по-късно от последния ден на  месеца ,следващ месеца на прекратяване на трудовото правоотношение.  Проверяващите служители в проверката си на  19.04.2019 г. установили , че дължимото обезщетение не е било изплатено съобразно законните срокове до края на м.03.2019 г. съпоставено с датата на прекратяване на трудовото правоотношение 27.02.2019 г.  , което наложило с протокола за проверка №1913122/19.04.19 г. да дадат  задължително предписание за изплащане на дължимото обезщетение с посочване на конкретен срок 13.05.2019 г.  В случая  дължимото обезщетение не е  изплатено както в този срок , така и към момента на проведеното съдебно заседание. Въз основа на констатациите по протокола с даденото предписание на 19.04.2019 г. и протокола установяващ неговото неизпълнение към 16.05.2019 г. бил съставен АУАН за нарушение на чл.415 ал.1 КТ .

Актът бил съставен в дирекцията, в присъствието на представител на фирмата П.Б., който не направил възражение.

Към гласните доказателства по делото се присъединяват и копие от справка за начислени , изплатени  и дължими суми за трудови възнаграждения в „Нова варова компания „ ЕООД гр. Мездра и списък на служителите на „Нова варова компания“ с дължими обезщетения за м. 02.2019 година , в които фигурира  работникът Наталия Христова  В тази справка  е посочен размерът на дължимото обезщетение  , но предмет на делото  не е  неговото неизплащане в брутна стойност  , а неизпълнението  на даденото   предписание за  изплащане  на дължимо  парично обезщетение при прекратяване на трудово правоотношение ,   при което е без значение  съответния размер  подлежащ на изплащане, тъй като релевантни са фактите по отношение неизпълнение на предписание за това изплащане .  Не се представят доказателства дължимото обезщетение да е  било изплатено  в срока на даденото предписание  , а дори и след това. 

  Съвкупността от доказателствената маса по категоричен начин  сочи неизпълнение на дадено предписание  в посочен срок , след който е налице нарушение на чл. 415 ал.1 КТ. В АУАН и в НП  срокът на нарушението  е правилно определен  на 14.05.2019 година-първият работен ден  след изтичане  на определения срок   за изпълнение на даденото предписание-13.05.2019 г. При последваща след този даден срок  проверка на 14.05.2019 г.  е установено, че е изтекъл даденият от контролните органи срок, без жалбоподателя да е изпълнил предписанието. Съгласно разпоредбата на чл.404 ал.1 от КТ контролните органи на Инспекцията по труда могат да прилагат ПАМ във връзка с предотвратяване и преустановяване на нарушения на трудовото законодателство. В т.12 на цитираната разпоредба на Кодекса на труда като вид такава мярка е посочено даването на задължителни предписания на работодателя за отстраняване на допуснати нарушения. Предписанията като вид ПАМ подлежат на контрол по друг ред, а именно АПК съгласно чл.405 от КТ, а неизпълнението им води до самостоятелна административнонаказателна отговорност по чл.415 ал.1 от КТ. Изпълнението или не на дадени предписания е ирелевантно за отговорността на нарушителя на трудовото законодателство, относно констатирани  нарушения преди даването им. В конкретния случай от страна на дружеството-работодател е осъществен състава на административното нарушение, визирано в НП, тъй като първо е налице проверка на 16.04. и на 19 .04.2019 г. с извод за установена   забава в изплащане от работодателя  на дължимо обезщетение на конкретен работник  , след което е дадено предписание за това преодоляване, като е определен фиксиран срок /в случая 13.05.2019 г./, след което е последвала на 14.05 и 16.05.2019 г. втора проверка по контрол на предписанието , която установила неизпълнение на същото в даденият срок  , в резултат на което се пристъпило към съставяне на АУАН за нарушение по чл.415 ал.1 КТ и  въз основа на него  било издаденото атакувано НП.

Предмет на нарушението не е констатацията на проверяващите затова, че работодателя не е изплатил дължимото парично  обезщетение  към свой работник  , а неговото неизпълнение в даден предписан  срок. Самото бездействие да бъдат изпълнени задължителни предписания е въздигнато от законодателя в административно нарушение, съобразно нормата на чл.415 ал.1 от КТ,каквото по изложените доводи несъмнено е налице .

Не са налице основания за прилагането на чл.28 ЗАНН, тъй като безспорно от събраните по делото доказателства бе установено, че процесното дружество  не е спазвала трудовото законодателство и е допуснала нарушения в тази насока, които са надлежно описани в протокола от извършената проверка. В тази насока правилно наказващият орган не е приложил чл.28 от ЗАНН. На първо място в Кодекса на труда има специална правна уредба, относно отговорността за нарушения по този закон при маловажни случаи. Съгласно нормата на чл.415в ал.1 от КТ озаглавена “Отговорност за маловажно нарушение” за нарушение, което е отстранено веднага след установяването му от контролните органи и от което не са произтекли вредни последици за работниците и служителите, наказанието е глоба или имуществена санкция от 100 до 300 лева. Наличието на такава специална норма изключва приложението на общата такава по чл.28 от ЗАНН.Настоящият казус не се отличава с нищо от обикновените случаи на това нарушение, като следва да се отчете в същото време и характера на защитените с нарушената разпоредба обществени отношения, поради което не може да бъде определено като маловажен случай . Нарушението по чл.415 ал.1 КТ  е установено по безспорен начин и се потвърждава от всички събрани по делото гласни и писмени доказателства. То не е отстранено след неговото установяване и несъмнено са произтекли вредни последици за работника поради лишаване от дължимо обезщетение в законен срок. Административнонаказателното производство е водено законосъобразно, а акта и респективно наказателното постановление са издадени при спазване формалните изисквания на закона. Не са налице нарушения на процесуалните правила от кръга на съществените, които да водят до отмяна на атакуваното наказателно постановление. Наложената имуществена санкция е в минималният размер при санкционна рамка от 1500 до 10 000 лв , поради което не подлежат на обсъждане смекчаващи отговорността обстоятелства  /финансови затруднения поради преустановяване на производството за неопределен срок / с оглед намаляване на наказанието , за което е налице и забрана по чл.27 ал.5 ЗАНН

По гореизложените съображения съдът постанови решението си.

 

14

АНД No 214/2019

ДИТ

НОВА ВАРОВА КОМПАНИЯ ЕООД

ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА

Докладчик:
ЕВГЕНИ А. БОЖИДАРОВ

Решение от 20.9.2019г.

ВЪЗ ОСНОВА НА ЗАКОНА И ДОКАЗАТЕЛСТВАТА

 

                                                           Р       Е       Ш       И :

 

ПОТВЪРЖДАВА  Наказателно постановление № 06-001123 / 30.05.2019 г. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда” - гр. Враца, с което на нарушителя  „Нова варова компания“  ЕООД-Мездра  , е наложено на основание чл.399 и чл.416 ал.5 КТ  административно наказание  ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 1 500 / хиляда и петстотин / лева  за нарушение на чл.415 ал.1 от КТ .

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване  с касационна жалба чрез РС-Мездра пред АС-Враца в 14-дневен срок от получаване на съобщението от страните,че е изготвено  .

 

МОТИВИ:

 

“Нова Варова компания“ ЕООД-Мездра  чрез управителя П.Н.Б.  обжалвал в срок Наказателно постановление № 06-001123 / 30.05.2019 г. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда” - гр. Враца, с което на дружеството е наложено на основание чл.399 и чл.416 ал.5 КТ  административно наказание  ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 1 500 / хиляда и петстотин / лева  за нарушение на чл.415 ал.1 от КТ .

В жалбата се сочи неправилност и незаконосъобразност на обжалваното НП. Твърдят се бланкетни нарушения  на процесуални правила  и материален закон.  Посочва се, че  от края на м.  февруари 2019 година дружеството е преустановила  за неопределен срок производството, което  е довело до закъснение по плащане на дължими суми по обезщетения на работниците на различни основания .   В тази насока се извеждат според жалбоподателя  извинителни причини за неизпълнение на даденото предписание с последващо от това приложение на чл. 28 ЗАНН  определящ нарушението като маловажно.

В с.з. санкционираното юридическо лице , редовно призовано не се явява и не се представлява.

Ответникът се представлява от старши юрисконсулт Мая Кирилова, която депозира писмено становище  за  потвърждаване на  издаденото НП при несъмнена доказаност  на вмененото административно нарушение  по чл. 415 ал.1 КТ.

Събрани са множество писмени доказателства .Снети са показания от свидетелите констатирали нарушението Т.И. , С.Ц. и К.П..

Анализирайки събраните по делото доказателства  преценени поотделно и в тяхната съвкупност, съдът приема за установено следното от фактическа и правна страна страна:

Жалбата е неоснователна.

Акт за установяване на административно нарушение № 06-001123/16.05.2019 год. е съставен на „Нова варова компания“ ЕООД гр. Мездра за нарушение на чл.415 ал.1 от КТ. В същия е отразено, че при извършена проверка на 16.05.2019 година  съобразно представена справка за начислени и  изплатени  суми за трудови възнаграждения  за м. февруари 2019 година  и списък на служителите на дружеството  е установено , че работодателят не е изпълнил задължително предписание  по т.3 от Протокол на Д“Инспекция по труда“ № 1913122/19.04.2019 г.  със срок за  изпълнение на предписанието 13.05.2019 г., а именно  работодателят  „Нова варова компания“ ЕООД да изплати  дължимите обезщетения на основание чл. 224 ал.1 КТ на работника Зоя Антонова Стоянова   след прекратяване на трудовото правоотношение със Заповед № 17/27.02.2019 г.  на основание чл. 328 ал.1 т.10 КТ , считано от 28.02.2019 г., като нарушението е извършено  на 14.05.2019 г.  – първи работен ден след изтичане на определения срок   за изпълнение на даденото предписание.  Въз основа на  така съставения АУАН било издадено атакуваното НП.

Фактическата обстановка се установява  от показанията на проверяващите служители  К.П., Т.И. и С.Ц., както и  от протоколи за извършена проверка  № 1913122/19.04.2019 г.  и № 1915546/16.05.2019 г.

От показанията на свидетелите К.П. и Т.И. е установено , че  те работят  като главни инспектори към Д “ИТ” гр. Враца. На 16.04. и на 19.04.2019 год.  била извършена от тях  проверка в офис в гр.Мездра на “Нова варова компания“ ЕООД  гр. Мездра и по документи в Д „ИТ“-Враца , при която било установено, че не е изплатено обезщетение  по чл. 224 ал.1 КТ /неизползван платен годишен отпуск /   на работника Зоя Антонова Стоянова  в сроковете по чл. 228 ал.3  при прекратяване на трудовото    правоотношение  със Заповед №17/27.02.2019 г. . На 19.04.2019 г. за тези констатации бил изготвен протокол № 1913122, с  който  на основание чл. 404 ал.1 т.12 КТ в т.3 било дадено задължително предписание с което бил определен срок за  изпълнение по плащане на дължимото обезщетение  13.05.2019 г.

На 14.05.2019 г. от служители на Д“ИТ“-Враца била извършена отново проверка  в офиса на дружеството в гр. Мездра, а на 16.05.2019 г. в Д“ИТ“-Враца по представени документи  за изпълнение на даденото предписание , при което  се установило неизпълнение на същото, за което бил съставен протокол №1915546. Констатациите в този протокол  не са опровергани  от управителя на дружеството  и се подкрепят от свидетелските показания  на проверяващите служители  К.П., Т.И.  и С.  Ц..

 Към делото е приложен  заповедта с която е  прекратено  трудовото правоотношение на работника  Зоя Антонова Стоянова   . Заповедта е  под № 17/27.02.2019 г. /л.11/ , като е  връчена  на 28.02.2019 г.  Съобразно нея на Стоянова   следва да се изплати обезщетение по чл. 224 ал.1 КТ за неизползван платен годишен отпуск .  КТ в чл. 228 ал.3   урежда сроковете за изплащане на такива обезщетения , а именно  не по-късно от последния ден на  месеца ,следващ месеца на прекратяване на трудовото правоотношение.  Проверяващите служители в проверката си на  19.04.2019 г. установили , че дължимото обезщетение не е било изплатено съобразно законните срокове до края на м.03.2019 г. съобразно датата на прекратяване на трудовото правоотношение 27.02.2019 г.  , което наложило с протокола за проверка №1913122/19.04.19 г. да дадат  задължително предписание за изплащане на дължимото обезщетение с посочване на конкретен срок 13.05.2019 г.  В случая  дължимото обезщетение не е  изплатено както в този срок , така и към момента на проведеното съдебно заседание. Въз основа на констатациите по протокола с даденото предписание на 19.04.2019 г. и протокола установяващ неговото неизпълнение към 16.05.2019 г. бил съставен АУАН за нарушение на чл.415 ал.1 КТ .

Актът бил съставен в дирекцията, в присъствието на представител на фирмата П.Б., който не направил възражение.

Към гласните доказателства по делото се присъединяват и копие от справка за начислени , изплатени  и дължими суми за трудови възнаграждения в „Нова варова компания „ ЕООД гр. Мездра и списък на служителите на „Нова варова компания“ с дължими обезщетения за м. 02.2019 година , в които фигурира  работникът Зоя Стоянова  .  В тази справка  е посочен размерът на дължимото обезщетение  , но предмет на делото  не е  неговото неизплащане в брутна стойност  , а неизпълнението  на даденото   предписание за  изплащане  на дължимо  парично обезщетение при прекратяване на трудово правоотношение ,   при което е без значение  съответния размер  подлежащ на изплащане, тъй като релевантни са фактите по отношение неизпълнение на предписание за това изплащане .  Не се представят доказателства дължимото обезщетение да е  било изплатено  в срока на даденото предписание  , а дори и след това.  Разпитаните свидетелки сочат пред съда , че и към момента на проведеното съдебно заседание   обезщетението не е   изплатено на работника.

  Съвкупността от доказателствената маса по категоричен начин  сочи неизпълнение на дадено предписание  в посочен срок , след който е налице нарушение на чл. 415 ал.1 КТ. В АУАН и в НП  срокът на нарушението  е правилно определен  на 14.05.2019 година-първият работен ден  след изтичане  на определения срок   за изпълнение на даденото предписание-13.05.2019 г. При последваща след този даден срок  проверка на 14.05.2019 г.  е установено, че е изтекъл даденият от контролните органи срок, без жалбоподателя да е изпълнил предписанието. Съгласно разпоредбата на чл.404 ал.1 от КТ контролните органи на Инспекцията по труда могат да прилагат ПАМ във връзка с предотвратяване и преустановяване на нарушения на трудовото законодателство. В т.12 на цитираната разпоредба на Кодекса на труда като вид такава мярка е посочено даването на задължителни предписания на работодателя за отстраняване на допуснати нарушения. Предписанията като вид ПАМ подлежат на контрол по друг ред, а именно АПК съгласно чл.405 от КТ, а неизпълнението им води до самостоятелна административнонаказателна отговорност по чл.415 ал.1 от КТ. Допустимо е да се издаде задължително предписание и едновременно с това да се състави АУАН, тъй като ПАМ са действия на администрацията по прилагане на диспозицията на съответната правна норма, докато административните наказания са по прилагане на нейната санкция. Изпълнението или не на дадени предписания е ирелевантно за отговорността на нарушителя на трудовото законодателство, относно констатирани  нарушения преди даването им. В конкретния случай от страна на дружеството-работодател е осъществен състава на административното нарушение, визирано в НП, тъй като първо е налице проверка на 16.04. и на 19 .04.2019 г. с извод за установена   забава в изплащане на дължимо обезщетение , след което е дадено предписание за това преодоляване, като е определен фиксиран срок /в случая 13.05.2019 г./, след което е последвала на 14.05 и 16.05.2019 г. втора проверка по контрол на предписанието , която установила неизпълнение на същото в даденият срок  , в резултат на което се пристъпило към съставяне на АУАН за нарушение по чл.415 ал.1 КТ и  въз основа на него  било издаденото атакувано НП.

Предмет на нарушението не е констатацията на проверяващите затова, че работодателя не е изплатил дължимото парично  обезщетение  към свой работник  , а неговото неизпълнение в даден предписан  срок. Самото бездействие да бъдат изпълнени задължителни предписания е въздигнато от законодателя в административно нарушение, съобразно нормата на чл.415 ал.1 от КТ,каквото по изложените доводи несъмнено е налице .

Не са налице основания за прилагането на чл.28 ЗАНН, тъй като безспорно от събраните по делото доказателства бе установено, че процесното дружество  не е спазвала трудовото законодателство и е допуснала нарушения в тази насока, които са надлежно описани в протокола от извършената проверка. В тази насока правилно наказващият орган не е приложил чл.28 от ЗАНН. На първо място в Кодекса на труда има специална правна уредба, относно отговорността за нарушения по този закон при маловажни случаи. Съгласно нормата на чл.415в ал.1 от КТ озаглавена “Отговорност за маловажно нарушение” за нарушение, което е отстранено веднага след установяването му от контролните органи и от което не са произтекли вредни последици за работниците и служителите, наказанието е глоба или имуществена санкция от 100 до 300 лева. Наличието на такава специална норма изключва приложението на общата такава по чл.28 от ЗАНН.Настоящият казус не се отличава с нищо от обикновените случаи на това нарушение, като следва да се отчете в същото време и характера на защитените с нарушената разпоредба обществени отношения. Нарушението по чл.415 ал.1 КТ  е установено по безспорен начин и се потвърждава от всички събрани по делото гласни и писмени доказателства. Административнонаказателното производство е водено законосъобразно, а акта и респективно наказателното постановление са издадени при спазване формалните изисквания на закона. Не са налице нарушения на процесуалните правила от кръга на съществените, които да водят до отмяна на атакуваното наказателно постановление. Наложената имуществена санкция е в минималният размер при санкционна рамка от 1500 до 10 000 лв , поради което не подлежат на обсъждане смекчаващи отговорността обстоятелства  /финансови затруднения поради преустановяване на производството за неопределен срок / с оглед намаляване на наказанието , за което е налице и забрана по чл.27 ал.5 ЗАНН

По гореизложените съображения съдът постанови решението си.

 

15

АНД No 215/2019

ДИТ

НОВА ВАРОВА КОМПАНИЯ ЕООД

ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА

Докладчик:
ЕВГЕНИ А. БОЖИДАРОВ

Решение от 20.9.2019г.

ВЪЗ ОСНОВА НА ЗАКОНА И ДОКАЗАТЕЛСТВАТА

 

                                                           Р       Е       Ш       И :

 

ПОТВЪРЖДАВА  Наказателно постановление № 06-001059 / 30.05.2019 г. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда” - гр. Враца, с което на нарушителя  „Нова варова компания“  ЕООД-Мездра  , е наложено на основание чл.399 и чл.416 ал.5 КТ  административно наказание  ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 1 500 / хиляда и петстотин / лева  за нарушение на чл.415 ал.1 от КТ .

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване  с касационна жалба чрез РС-Мездра пред АС-Враца в 14-дневен срок от получаване на съобщението от страните,че е изготвено  .

 

МОТИВИ:

 

“Нова Варова компания“ ЕООД-Мездра  чрез управителя П.Н.Б.  обжалвал в срок Наказателно постановление № 06-001059 / 30.05.2019 г. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда” - гр. Враца, с което на дружеството е наложено на основание чл.399 и чл.416 ал.5 КТ  административно наказание  ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 1 500 / хиляда и петстотин / лева  за нарушение на чл.415 ал.1 от КТ .

В жалбата се сочи неправилност и незаконосъобразност на обжалваното НП. Твърдят се бланкетни нарушения  на процесуални правила  и материален закон.  Посочва се, че  от края на м.  февруари 2019 година дружеството е преустановила  за неопределен срок производството, което  е довело до закъснение по плащане на дължими суми по обезщетения на работниците на различни основания .   В тази насока се извеждат според жалбоподателя  извинителни причини за неизпълнение на даденото предписание с последващо от това приложение на чл. 28 ЗАНН  определящ нарушението като маловажно.

В с.з. санкционираното юридическо лице , редовно призовано не се явява и не се представлява.

Ответникът се представлява от старши юрисконсулт Мая Кирилова, която депозира писмено становище  за  потвърждаване на  издаденото НП при несъмнена доказаност  на вмененото административно нарушение  по чл. 415 ал.1 КТ.

Събрани са множество писмени доказателства .Снети са показания от свидетелите констатирали нарушението Т.И. , С.Ц. и К.П..

Анализирайки събраните по делото доказателства  преценени поотделно и в тяхната съвкупност, съдът приема за установено следното от фактическа и правна страна страна:

Жалбата е неоснователна.

Акт за установяване на административно нарушение № 06-001059/16.05.2019 год. е съставен на „Нова варова компания“ ЕООД гр. Мездра за нарушение на чл.415 ал.1 от КТ. В същия е отразено, че при извършена проверка на 16.05.2019 година  съобразно представена справка за начислени и  изплатени  суми за трудови възнаграждения  за м. февруари 2019 година  и списък на служителите на дружеството  е установено , че работодателят не е изпълнил задължително предписание  по т.13 от Протокол на Д“Инспекция по труда“ № 1913122/19.04.2019 г.  със срок за  изпълнение на предписанието 13.05.2019 г., а именно  работодателят  „Нова варова компания“ ЕООД да изплати  дължимите обезщетения на основание чл. 224 ал.1 КТ на работника Георги Борисов Милетиев   след прекратяване на трудовото правоотношение със Заповед № 21/27.02.2019 г.  на основание чл. 328 ал.1 т.10 КТ , считано от 28.02.2019 г., като нарушението е извършено  на 14.05.2019 г.  – първи работен ден след изтичане на определения срок   за изпълнение на даденото предписание.  Въз основа на  така съставения АУАН било издадено атакуваното НП.

Фактическата обстановка се установява  от показанията на проверяващите служители  К.П., Т.И. и С.Ц., както и  от протоколи за извършена проверка  № 1913122/19.04.2019 г.  и № 1915546/16.05.2019 г.

От показанията на свидетелите К.П. и Т.И. е установено , че  те работят  като главни инспектори към Д “ИТ” гр. Враца. На 16.04. и на 19.04.2019 год.  била извършена от тях  проверка в офис в гр.Мездра на “Нова варова компания“ ЕООД  гр. Мездра и по документи в Д „ИТ“-Враца , при която било установено, че не е изплатено обезщетение  по чл. 224 ал.1 КТ /неизползван платен годишен отпуск/  на работника Георги Борисов Милетиев  в сроковете по чл. 228 ал.3  при прекратяване на трудовото му   правоотношение  със Заповед №21/27.02.2019 г. . На 19.04.2019 г. за тези констатации бил изготвен протокол № 1913122, с  който  на основание чл. 404 ал.1 т.12 КТ в т.13 било дадено задължително предписание с което бил определен срок за  изпълнение по плащане на дължимото обезщетение  13.05.2019 г.

На 14.05.2019 г. от служители на Д“ИТ“-Враца била извършена отново проверка  в офиса на дружеството в гр. Мездра, а на 16.05.2019 г. в Д“ИТ“-Враца по представени документи  за изпълнение на даденото предписание , при което  се установило неизпълнение на същото, за което бил съставен протокол №1915546. Констатациите в този протокол  не са опровергани  от управителя на дружеството  и се подкрепят от свидетелските показания  на проверяващите служители  К.П., Т.И.  и С.  Ц..

 Към делото е приложен  заповедта с която е  прекратено  трудовото правоотношение на работника  Георги Борисов Милетиев   . Заповедта е  под № 21/27.02.2019 г. /л.11/ , като е  връчена  на 28.02.2019 г.  Съобразно нея на Милетиев  следва да се изплати обезщетение по чл. 224 ал.1 КТ за неизползван платен годишен отпуск.  КТ в чл. 228 ал.3   урежда сроковете за изплащане на такива обезщетения , а именно  не по-късно от последния ден на  месеца ,следващ месеца на прекратяване на трудовото правоотношение.  Проверяващите служители в проверката си на  19.04.2019 г. установили , че дължимото обезщетение не е било изплатено съобразно законните срокове до края на м.03.2019 г. , което наложило с протокола за проверка №1913122/19.04.19 г. да дадат  задължително предписание за изплащане на дължимото обезщетение с посочване на конкретен срок 13.05.2019 г.  В случая  дължимото обезщетение не е  изплатено както в този срок , така и към момента на проведеното съдебно заседание. Въз основа на констатациите по протокола с даденото предписание на 19.04.2019 г. и протокола установяващ неговото неизпълнение към 16.05.2019 г. бил съставен АУАН за нарушение на чл.415 ал.1 КТ .

Актът бил съставен в дирекцията, в присъствието на представител на фирмата П.Б., който не направил възражение.

Към гласните доказателства по делото се присъединяват и копие от справка за начислени , изплатени  и дължими суми за трудови възнаграждения в „Нова варова компания „ ЕООД гр. Мездра и списък на служителите на „Нова варова компания“ с дължими обезщетения за м. 02.2019 година , в които фигурира  работникът Георги Милетиев .  В тази справка  е посочен размерът на дължимото обезщетение  , но предмет на делото  не е  неговото неизплащане в брутна стойност  , а неизпълнението  на даденото   предписание за  изплащане  на дължимо  парично обезщетение при прекратяване на трудовия договор,   при което е без значение  съответния размер  подлежащ на изплащане, тъй като релевантни са фактите по отношение неизпълнение на предписание за това изплащане .  Не се представят доказателства дължимото обезщетение да е  било изплатено  в срока на даденото предписание  , а дори и след това.  Разпитаните свидетелки сочат пред съда , че и към момента на проведеното съдебно заседание   обезщетението не е   изплатено на работника.

  Съвкупността от доказателствената маса по категоричен начин  сочи неизпълнение на дадено предписание  в посочен срок , след който е налице нарушение на чл. 415 ал.1 КТ. В АУАН и в НП  срокът на нарушението  е правилно определен  на 14.05.2019 година-първият работен ден  след изтичане  на определения срок   за изпълнение на даденото предписание-13.05.2019 г. При последваща след този даден срок  проверка на 14.05.2019 г.  е установено, че е изтекъл даденият от контролните органи срок, без жалбоподателя да е изпълнил предписанието. Съгласно разпоредбата на чл.404 ал.1 от КТ контролните органи на Инспекцията по труда могат да прилагат ПАМ във връзка с предотвратяване и преустановяване на нарушения на трудовото законодателство. В т.12 на цитираната разпоредба на Кодекса на труда като вид такава мярка е посочено даването на задължителни предписания на работодателя за отстраняване на допуснати нарушения. Предписанията като вид ПАМ подлежат на контрол по друг ред, а именно АПК съгласно чл.405 от КТ, а неизпълнението им води до самостоятелна административнонаказателна отговорност по чл.415 ал.1 от КТ. Допустимо е да се издаде задължително предписание и едновременно с това да се състави АУАН, тъй като ПАМ са действия на администрацията по прилагане на диспозицията на съответната правна норма, докато административните наказания са по прилагане на нейната санкция. Изпълнението или не на дадени предписания е ирелевантно за отговорността на нарушителя на трудовото законодателство, относно констатирани  нарушения преди даването им. В конкретния случай от страна на дружеството-работодател е осъществен състава на административното нарушение, визирано в НП, тъй като първо е налице проверка на 16.04. и на 19 .04.2019 г. с извод за установена   забава в изплащане на дължимо обезщетение , след което е дадено предписание за това преодоляване, като е определен фиксиран срок /в случая 13.05.2019 г./, след което е последвала на 14.05 и 16.05.2019 г. втора проверка по контрол на предписанието , която установила неизпълнение на същото в даденият срок  , в резултат на което се пристъпило към съставяне на АУАН за нарушение по чл.415 ал.1 КТ и  въз основа на него  било издаденото атакувано НП.

Предмет на нарушението не е констатацията на проверяващите затова, че работодателя не е изплатил дължимото парично  обезщетение  към свой работник  , а неговото неизпълнение в даден предписан  срок. Самото бездействие да бъдат изпълнени задължителни предписания е въздигнато от законодателя в административно нарушение, съобразно нормата на чл.415 ал.1 от КТ,каквото по изложените доводи несъмнено е налице .

Не са налице основания за прилагането на чл.28 ЗАНН, тъй като безспорно от събраните по делото доказателства бе установено, че процесното дружество  не е спазвала трудовото законодателство и е допуснала нарушения в тази насока, които са надлежно описани в протокола от извършената проверка. В тази насока правилно наказващият орган не е приложил чл.28 от ЗАНН. На първо място в Кодекса на труда има специална правна уредба, относно отговорността за нарушения по този закон при маловажни случаи. Съгласно нормата на чл.415в ал.1 от КТ озаглавена “Отговорност за маловажно нарушение” за нарушение, което е отстранено веднага след установяването му от контролните органи и от което не са произтекли вредни последици за работниците и служителите, наказанието е глоба или имуществена санкция от 100 до 300 лева. Наличието на такава специална норма изключва приложението на общата такава по чл.28 от ЗАНН.Настоящият казус не се отличава с нищо от обикновените случаи на това нарушение, като следва да се отчете в същото време и характера на защитените с нарушената разпоредба обществени отношения. Нарушението по чл.415 ал.1 КТ  е установено по безспорен начин и се потвърждава от всички събрани по делото гласни и писмени доказателства. Административнонаказателното производство е водено законосъобразно, а акта и респективно наказателното постановление са издадени при спазване формалните изисквания на закона. Не са налице нарушения на процесуалните правила от кръга на съществените, които да водят до отмяна на атакуваното наказателно постановление. Наложената имуществена санкция е в минималният размер при санкционна рамка от 1500 до 10 000 лв , поради което не подлежат на обсъждане смекчаващи отговорността обстоятелства  / финансови затруднения поради преустановяване на производството за неопределен срок / с оглед намаляване на наказанието , за което е налице и забрана по чл.27 ал.5 ЗАНН

По гореизложените съображения съдът постанови решението си.

 

16

НОХД No 331/2019

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.МЕЗДРА

В.Х.М.

Докладчик:
ВЯРА А. АТАНАСОВА

Споразумение от 20.9.2019г.

За РП-Мездра прокурор Г. П..

Обвиняемият лично и с адв. М.А.Н. ***, редовно упълномощена.

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

АДВ. Н.: Да се даде ход на делото.

ОБВИНЯЕМ: Да се даде ход на делото. 

Съдът, след като изслуша становищата на страните

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО по реда на ГЛАВА ХХІХ НПК.

ПРИЕМА и ПРИЛАГА представените от страните 1 брой споразумение за решаване на делото, постигнато на основание чл.381 ал. 1 и сл. НПК  по БП № 279/2019 г. по описа на РУ Мездра /БП № 1472/2019 г. по описа на РП-Мездра/ и 1 бр. декларация по чл.381 ал.6 НПК.

САМОЛИЧНОСТ НА ОБВИНЯЕМИЯ:

В.Х.М. - роден на *** ***, живущ ***,  българин, български гражданин, със средно професионално образование, оператор на машина във фирма „Т. М. гр. Б., неженен, ЕГН **********, неосъждан.

На основание чл.274 ал.1 НПК на страните се разясни правото на отвод. Искания за отвод не бяха направени.

На основание чл.382 НПК делото се докладва с прочитане на споразумението.    

ПРОКУРОР: Постигнато е споразумение между РП-Мездра и адв. Н., като защитник и пълномощник на обвиняемия В.М.. Същото не противоречи на закона и морала, в интерес на правосъдието е и е изпълнено в съответствие с разпоредбите на чл.381 НПК, поради което моля да одобрите същото и да сложите край на наказателното производство.

АДВ. Н.: С представител на обвинението сме постигнали съгласие по смисъла на чл.381 и сл. НПК, изготвили сме споразумение в писмен вид, в което сме уредили всички визирани в закона въпроси. Поддържаме съдържанието му към настоящия момент и моля да го одобрите с всички законови последици от това.

ОБВИНЯЕМ: Разбирам в какво ме обвиняват. Признавам се за виновен. Запознат съм с условията на споразумението. Разбирам какви са последиците от него. Доброволно съм го подписал, както и декларацията за отказ от разглеждане на делото по общия ред. Промени в съдържанието на споразумението няма да правя и моля да го впишете в протокола в окончателен вид така, както е представено.  

 Съдът, след като се запозна с представените от страните споразумение и 1 бр. декларация от обвиняемия, и взе предвид изразените от тях становища в днешното с.з., намира, че споразумението отговаря на всички условия, визирани в чл.381 ал.5 НПК и следва да бъде вписано в протокола в следният окончателен вид:

С П О Р А З У М Е Н И Е 

 

Днес на 13.09.2019 година в гр. М…., на основание чл. 381 НПК се изготви и подписа настоящото споразумение между:

1. Районна Прокуратура гр. Мездра, представлявана от Прокурор Г. П. и

2. Адвокат М.А.Н., адвокат от Адвокатска колегия София, като защитник на обвиняемия В.Х.М. – роден на *** г., български гражданин, семейно положение – неженен, образование - средно,неосъждан, работи, с постоянен и настоящ адрес:***, ЕГН **********

Страните по настоящото споразумение постигнаха съгласие последните въпроси:

I.По чл. 381, ал. 5, т. 1 от НПК:

Обвиняемият В.Х.М. – роден на *** г., български гражданин, семейно положение – неженен, образование – средно, неосъждан, работи, с постоянен и настоящ адрес ***, ЕГН **********,

СИ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, в това че

На 06.09.2019 г., около 18.10 ч., в с. Т., община М. по улица 7-ми септември, срещу № 46, е управлявал МПС – лек автомобил „Р.“ 620, с рег. № …….. лична собственост, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда – 2.80 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство „Д.“ 7510 с фабричен № ARDN 0014 - Престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК.

Престъплението е извършено при пряк умисъл.

II. По чл. 381, ал. 5, т. 2 от НПК:

По отношение на обвиняемия В.Х.М. по чл. 381, ал. 5, т. 2 от НПК за престъплението по чл 343б,ал. 1от НК и на основание чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК се определя наказание ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода.

На основание чл.66, ал.1 от НК наказанието лишаване от свобода за срок от осем месеца се ОТЛАГА за изпълнение за срок от три години, считано от датата на одобряване на настоящото споразумение.

На основание чл.55, ал.3 от НК на обвиняемия В.Х.М. НЕ СЕ НАЛАГА наказание глоба, предвидено в закона за това престъпление наред с наказанието лишаване от свобода.

На основание чл.343г от НК на обвиняемия В.Х.М. се налага наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от ДЕСЕТ месеца.

На основание чл. 59 ал. 4 НК СЕ ПРИСПАДА времето през което обвиняемия В.Х.М. е бил лишен по административен ред от правото да управлява МПС, считано от 06.09.2019 г. до датата на одобряване на настоящото споразумение.

III. По чл. 381, ал. 5, т. 6 от НПК:

Обвиняемият В.Х.М. с установена по-горе самоличност не дължи разноски на досъдебното производство.

   От престъплението няма причинени съставомерни имуществени вреди.

Веществени доказателства: няма.

ДЕЙСТВИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

С това споразумение страните уреждат окончателно всички въпроси, касаещи наказателната отговорност на подсъдимия по отношение на описаното по-горе престъпление. След одобрението от съда на настоящото споразумение с определение по реда на чл. 383, ал. 1 от НПК същото има последиците на влязла в сила присъда.

Съгласни сме със споразумението по отношение на извършеното престъпление и наказание на обв. В.Х.М..

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

Прокурор:                                     Защитник:            

                              (Г. П.)                    (адв. М.Н.)

 

                              Обвиняем:

                                            (В.М.)

 

ПРОКУРОР: Моля споразумението да бъде одобрено във вида, в който сме го представили.

АДВ. Н.: Моля споразумението да бъде одобрено във вида, в който сме го представили.

ОБВИНЯЕМ: Моля споразумението да бъде одобрено във вида, в който сме го представили.

Съдът намира, че постигнатото между страните споразумение не противоречи на закона и морала, разглежда всички относими въпроси за деянието, вината, вида и размерът на наказателната санкция, поради което

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОДОБРЯВА, на основание чл.382 ал.7 НПК, споразумение за решаване на делото, постигнато между Г. П. – прокурор при Районна прокуратура град М. и поддържано в днешното с.з. от Г. П. – прокурор в същата прокуратура, адв. М.Н. от СфрАК - защитник на В.Х.М. и В.Х.М., ЕГН ********** – обвиняем по НОХД № 331/2019 г. по описа на РС-Мездра, при следните условия:

Обвиняемият В.Х.М., ЕГН **********, ВИНОВНО на 06.09.2019 г. около 18.10 ч. в с. Т., община М. по улица ……… …….. срещу № ……. е управлявал МПС – лек автомобил „Р.“ 620 с рег. № ……., лична собственост, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда – 2.80 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство „Дрегер“ 7510 с фабричен № ARDN 0014 - престъпление по чл.343б ал.1 НК.

НАЛАГА, на основание чл.54 ал.1 НК, на обвиняемия В.Х.М. наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.

ОТЛАГА, на основание чл.66 ал.1 НК, изпълнението на наказанието лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от датата на одобряване на настоящото от съответния първоинстанционен съд

На основание чл.55 ал.3 НК, на обвиняемия В.Х.М. НЕ СЕ НАЛАГА наказание глоба, предвидено в закона наред с наказанието лишаване от свобода.

На основание чл.343г НК на обвиняемият В.Х.М., ЕГН ********** се налага наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА.

ПРИСПАДА, на основание чл.59 ал.4 НК, времето, през което обвиняемия В.Х.М. е лишен от правото да управлява МПС по административен ред, считано от 06.09.2019 г. до датата на одобряване на настоящото споразумение от съответния първоинстанционен съд.

ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24 ал.3 НПК, наказателното производство по НОХД № 331/2019 г. по описа на РС-Мездра.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно. 

Протоколът написан в с.з. и приключи в 11.10 часа.

В законна сила на 20.9.2019г.

17

НОХД No 264/2019

Разпространение на порнографски материали

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.МЕЗДРА

И.Х.Н.

Докладчик:
ЕВГЕНИ А. БОЖИДАРОВ

Споразумение от 24.9.2019г.

За РП-Мездра  прокурор П..

Подсъдимият лично и със  защитник адв. Г. П. от АК-Враца.

Пострадалите  непълнолетни налице, като присъстват техните законни представители  А.Г. и Р.Г..

ПРОКУРОР: Да се даде  ход на  разпоредително  заседание.

АДВ. П. : Ход на РЗ.

ПОСТРАДАЛИ ЛИЦА: Ход на РЗ.

Съдът намира, че са налице условията  за провеждане на разпоредително заседание с участие на  явилите се страни по силата на императивната  разпоредба на чл. 247в ал.1 НПК.

 При тези доводи, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА РАЗПОРЕДИТЕЛНО ЗАСЕДАНИЕ.

Съдът подлага на  обсъждане от страните  въпросите по чл. 248 ал.1  НПК.

ПРОКУРОР: Нямаме спорове и възражения  по отношение  изясняване на въпросите по чл. 248 ал.1 НПК. Делото е подсъдно на съда,  няма основания за прекратяване или спиране на наказателното производство, не е допуснато на  ДП  отстранимо съществено нарушение на процесуални правила, довело до ограничаване  на процесуалните права  на подсъдимия. На този етап не са налице основания за разглеждане на делото по реда на особените правила, делото следва да се гледа при закрити врати, с участието на защитникът, като не следва да се назначават следствени действия по делегация. Не са налице  основания за изменение на мерките за процесуална принуда  и на този етап не правя искане за събиране на нови доказателства.  Принципно е възможно постигане на споразумение или съкратена процедура ако  подсъдимият признае вина.

АДВ. П.: Нямаме спорове и възражения  по отношение  изясняване на въпросите по чл. 248 ал.1 НПК. Делото е подсъдно на съда,  няма основания за прекратяване или спиране на наказателното производство , не е допуснато на  ДП  отстранимо съществено нарушение на процесуални правила, довело до ограничаване  на процесуалните права  на подсъдимия. Предлагам споразумение, като подзащитният ми заяви, че ще се признае за виновен.Делото следва да се гледа при закрити врати  с участие на  защитникът, като не следва да се назначават следствени действия по делегация. Не са налице  основания за изменение на мерките за процесуална принуда  и на този етап не правя искане за събиране на нови доказателства.  Подсъдимия се признава за виновен и желае  сключване на споразумение.

  ПОСТРАДАЛ Г.Н.  С РОДИТЕЛ АД. Г. : Не мога да взема становище. Желая лицето да се осъди. Гр. иск ще  предявим  по- късно.

  ПОСТРАДАЛ В.Г.  С РОДИТЕЛ Р. Г. : Не мога да взема становище. Желая лицето да се осъди. Гр. иск ще  предявим  по- късно.

ПРОКУРОР: Принципно изразявам съгласие за постигане на споразумение.

ПОДС. И.Н.:  Поддържам  становището    на  защитника ми. Желая споразумение, като ще призная вина.

Съдът намира, че в проведеното РЗ са обсъдени  всички лимитативно изброени въпроси по чл. 248 ал.1 НПК, при което  съдът

ОПРЕДЕЛИ:

УСТАНОВЯВА, че делото е подсъдно на РС-Мездра, няма  основания за прекратяване или спиране на наказателното производство, не е допуснато на ДП отстранимо съществено нарушение на процесуални правила, довели до ограничаване на процесуалните права на подсъдимият. Налице са основания  за постигане на споразумение  по реда на Глава 29 НПК, като делото следва да се разгледа при закрити врати,не следва да се привлича резервен съдия , не следва да се назначават защитници, поради  тяхното назначаване при  насрочване на РЗ, не следва да се призовават вещите лица и свидетелите, поради принципна възможност за постигане на споразумение, не следва да се назначава преводач или тълковник и не са налице  основания за извършване на  съдебно следствени действия по делегация, не са налице и основания  за изменение на взетите мерки за процесуална принуда и не са налице искания за събиране на нови доказателства. 

Определението  се обяви на страните и подлежи на жалба или протест в 7-дневен срок пред ОС-Враца, относно липса на основания за изменение на МН  и констатациите за липса на  допуснати  отстраними съществени процесуални нарушения.

 При тези доводи, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ПРИКЛЮЧВА  РАЗПОРЕДИТЕЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ.

На основание чл. 252 ал.1 НПК  дава ход на делото , което следва да се разгледа по реда на Глава 29 НПК при закрити врати.

Прекъсва с.з. в 10,15 часа с оглед даване  възможност на страните да изготвят параметрите на споразумението.

Възобновява  с.з. в 10,30 часа.

АДВ. П.: Постигнали сме споразумение за прекратяване на делото, което прилагам.

ПРОКУРОР: Постигнали сме съгласие и сме сключили споразумение, копие от което Ви предоставяме.

Съдът

Определи:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА представеното от страните споразумение за решаване на делото, съгласно чл.384 и сл. НПК, както и 1 бр. декларация по чл.381 ал.6 НПК.

САМОЛИЧНОСТ НА ПОДСЪДИМИЯТ:

И.Х.Н., ЕГН:**********, роден  на *** ***, българин, български гражданин, неженен, средно образование, безработен,  неосъждан, тел.:……..

ПОДС. Н.: Запознат съм със споразумението и заявявам, че доброволно съм го подписал.     

ПРОКУРОР: Не правя отвод на състава.

АДВ.ПАВЛОВ:Не правя отвод на състава.

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

На основание чл.384 НПК делото се докладва чрез прочитане на споразумението.

ПОДС. Н.: Разбирам в какво ме обвиняват. Признавам се за виновен. Запознат съм с условията на споразумението. Разбирам какви са последиците от него. Доброволно съм го подписал, както и декларацията за отказ от разглеждане на делото по общият ред.

Съдът, след като се запозна с представеното споразумение за решаване на делото, становищата на страните и изявлението на подсъдимият, намира, че са спазени всички изисквания на чл.381 ал.5 НПК и намира, че окончателният вид на споразумението следва да се запише в протокола както следва:

 

С  П  О  Р  А  З  У  М  Е  Н  И  Е 

 

ЗА РЕШАВАНЕ НА ДЕЛОТО на основание чл. 384 НПК

  По НОХД № 264/2019 г. по описа на РС гр. Мездра

 

І.Днес на 24.09.2019 година в гр. Мездра между:

 

1.        Г. П. – Прокурор при РП Мездра и

2.        адв. Г. П.– ВАК като защитник на подс.                                            И.Х.Н., ЕГН:**********,***, бълг.гражданин, средно образование, неженен, неосъждан.

ІІ.Със споразумението страните постигат съгласие, както следва:

Подс.И.Х.Н., ЕГН **********,***, бълг.гражданин, средно образование, неженен, неосъждан  се признава за виновен,  ЗА ТОВА, ЧЕ:

1.На 09.04.2018 г. в 20,38 часа в гр. Роман, чрез използване на информационна съобщителна технология – мобилен телефон „……” с ИМЕИ ……, е набавил и държал за себе си порнографски материал – видеофайл, за създаването на който е използвал лице, ненавършило 18 години, а именно Г.В.Н. с ЕГН ********** – на 15 години от гр.Роман – престъпление по чл. 159 ал. 6 от НК, за което при условията на чл. 55, ал.1, т. 2 б.”б” от НК на подс. И.Х.Н. се налага наказание ПРОБАЦИЯ с пробационни мерки както следва: задължителна регистрация по настоящ адрес, за срок от 9 /девет/ месеца с периодичност два пъти седмично – чл. 42а, ал. 2 т. 1 от НК и задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от: 9 /девет/ месеца  – чл. 42а, ал. 2, т. 2 от НК.

2.И за това, че на 21.05.2018 г. в 21,11 часа и в 22,45 часа в гр. Роман, чрез използване на информационна съобщителна технология – мобилен телефон „….” с ИМЕИ ….., е набавил и държал за себе си порнографски материал –  2 бр. Снимкови изображения, за създаването на който е използвал лице, ненавършило 18 години, а именно В.В.Г. с ЕГН ********** *** – престъпление по чл. 159 ал. 6 от НК, за което при условията на чл. 55, ал.1, т. 2 б.”б” от НК на подс. И.Х.Н. се налага наказание ПРОБАЦИЯ с пробационни мерки както следва: задължителна регистрация по настоящ адрес, за срок от 9 /девет/ месеца с периодичност два пъти седмично – чл. 42а, ал. 2 т. 1 от НК и задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от: 9 /девет/ месеца  – чл. 42а, ал. 2, т. 2 от НК.

3. На основание чл. 23, ал. 1 от НК, на подс.И.Х.Н., ЕГН **********, се налага едно общо най-тежко наказание ПРОБАЦИЯ с пробационни мерки както следва: задължителна регистрация по настоящ адрес, за срок от 9 /девет/ месеца с периодичност два пъти седмично – чл. 42а, ал. 2 т. 1 от НК и задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 9 /девет/ месеца  – чл. 42а, ал. 2, т. 2 от НК.

4. На основание чл. 55 ал.3 от НК на подс. Н. не се налага предвиденото кумулативно по-леко наказание „глоба”.

5. На основание чл. 159, ал.9 от НК, предмета на престъплението- 1 бр. мобилен телефон „…..” с ИМЕИ ……., собственост на подс. И.Х.Н. се отнема в полза на държавата.

6. В резултат на деянието не са причинени имуществени вреди.

7. Направените по производството разноски в размер на 892,22 лв. за изготвяне на СТЕ  се възлагат на подсъдимия Н., в полза на държавата, вносими по сметка на ОДМВР Враца.

8. Веществените доказателства: 1 бр. ….” 700MB CD-R  с информационни данни към експертиза №,  запечатан след експертиза № …… и 1 бр. Диск CD-R с информационни данни към експертиза № …., запечатан в бял плик се отнемат в полза на държавата./да се унищожат  след приключване на производството поради липса на стойност/.

      Настоящото споразумение се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра.

                                                           СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

 ПРОКУРОР:                                    ЗАЩИТНИК:            

              /Г. П…../                                       /Г.П…../

 

                                            ПОДСЪДИМ:

                                                            /И.Н./

 

Съдът намира, че постигнатото между страните споразумение не противоречи на закона и морала, разглежда всички относими въпроси за деянието, вината, вида и размера на наказателната санкция, поради което и на основание чл. 384  ал.1 вр. чл.382 ал.7 НПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА споразумение за решаване на делото, сключено между  Г. П…… – прокурор при Районна прокуратура гр.Мездра и  адв. Г П….– ВАК като защитник на подс.И.Х.Н., ЕГН:**********, роден  на *** ***, българин, български гражданин, неженен, средно образование, безработен,  неосъждан, за това, че подс.И.Х.Н., ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН, за това, че  на 09.04.2018 г. в 20,38 часа в гр. Роман, чрез използване на информационна съобщителна технология – мобилен телефон „……” с ИМЕИ ….., е набавил и държал за себе си порнографски материал – видеофайл, за създаването на който е използвал лице, ненавършило 18 години, а именно Г.В.Н. с ЕГН:********** – на 15 години от гр.Роман – престъпление по чл. 159 ал. 6 от НК, за което при условията на чл. 55, ал.1, т. 2 б.”б” от НК на подс. И.Х.Н. се налага наказание ПРОБАЦИЯ с пробационни мерки както следва: задължителна регистрация по настоящ адрес, за срок от 9 /девет/ месеца с периодичност два пъти седмично – чл. 42а, ал. 2 т. 1 от НК и задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от  9 /девет/ месеца  – чл. 42а, ал. 2, т. 2 от НК.

И за това, че на 21.05.2018 г. в 21,11 часа и в 22,45 часа в гр. Роман, чрез използване на информационна съобщителна технология – мобилен телефон „…..” с ИМЕИ .., е набавил и държал за себе си порнографски материал –  2 бр. снимкови изображения, за създаването на който е използвал лице, ненавършило 18 години, а именно В.В.Г. с ЕГН ********** *** – престъпление по чл. 159 ал. 6 от НК, за което при условията на чл. 55, ал.1, т. 2 б.”б” от НК на подс. И.Х.Н. се налага наказание ПРОБАЦИЯ с пробационни мерки както следва: задължителна регистрация по настоящ адрес, за срок от 9 /девет/ месеца с периодичност два пъти седмично – чл. 42а, ал. 2 т. 1 от НК и задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 9 /девет/ месеца  – чл. 42а, ал. 2, т. 2 от НК.

 На основание чл. 23, ал. 1 от НК, на подс.И.Х.Н., ЕГН **********, се налага едно общо най-тежко наказание ПРОБАЦИЯ с пробационни мерки както следва: задължителна регистрация по настоящ адрес, за срок от 9 /девет/ месеца с периодичност два пъти седмично – чл. 42а, ал. 2 т. 1 от НК и задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 9 /девет/ месеца  – чл. 42а, ал. 2, т. 2 от НК.

На основание чл. 55 ал.3 от НК на подс. Н. не се налага предвиденото кумулативно по-леко наказание „глоба”.

 На основание чл. 159, ал.9 от НК, предмета на престъплението- 1 бр. мобилен телефон „……” с ИМЕИ ….., собственост на подс. И.Х.Н. се отнема в полза на държавата.

ОСЪЖДА И.Х.Н.  да заплати направените по делото разноски в размер на 892,22 лв. за изготвяне на СТЕ, вносими по сметка на ОД-МВР Враца.

Веществените доказателства: 1 бр. Диск”….  с информационни данни към експертиза №…..,  запечатан след експертиза № …. и 1 бр. Диск CD-R с информационни данни към експертиза № 2018/ИКУ-188, запечатан в бял плик се отнемат в полза на държавата./да се унищожат  след приключване на производството, поради липса на стойност/.

   ПРЕКРАТЯВА на основание  чл.24 ал.3 НПК производството по НОХД № 264/2019 година по описа на Районен съд гр. Мездра. 

 ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

  Протокола написан в с. з.

  Протокола приключи в 10.40 часа.

В законна сила на 24.9.2019г.

18

НОХД No 265/2019

Неплащане на издръжка

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.МЕЗДРА

Х.Б.М.

Докладчик:
АНЕЛИЯ А. ДИМИТРОВА

Споразумение от 30.9.2019г.

За Районна прокуратура гр.М. се явява Районен прокурор Ц.П..

Подсъдимият лично и с адв. В.Ч.от ВАК.

Пострадалата свидетелка лично.

По делото са постъпили Актуална справка за съдимост, касаеща подсъдимия, Вносна бележка от 30.09.2019 г. и Нареждане за касов паричен превод от 20.06.2019 г., от които се установява, че в полза на А.Ц.М. са преведени сумите общо от 1 200 лева, като основанието е издръжка от подсъдимия Х.Б.М..

ПРОКУРОР: Намирам, че няма пречка да бъде даден ход на разпоредителното заседание.

ПОСТРАДАЛА СВ. А.М.: Да се гледа делото.

АДВ. В. Ч.: Да се даде ход на разпоредителното заседание.

ПОДСЪДИМ:  Да се даде ход на разпоредителното заседание.

Съдът констатира, че в срока по чл.247б ал.3 от НПК не са постъпили отговори от страните по въпросите, които се обсъждат по чл.248 ал.1 от НПК.

Съдът констатира, че в срока по чл.247б ал.4 от НПК не е постъпило искане за конституиране като частен обвинител от стрА.на пострадалата свидетелка А.М. ***.

Съдът намира, че няма процесуална пречка да бъде даден ход на разпоредителното заседание.

Водим от горното съдът

 

 

                               О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ДАВА ХОД НА РАЗПОРЕДИТЕЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ.

Съдебният състав провери самоличността на явилите се по делото подсъдим и пострадала свидетелка.

Пристъпва към обсъждане в разпоредителното заседание на въпросите по чл.248 ал.1 от НПК, като съдът разяснява на участниците в разпоредителното заседание разпоредбата на чл.248 ал.3 от НПК, а именно, че в съдебното заседание на първоинстанционния, въззивния  и касационния съд не могат да се правят възражения за допуснатите нарушения на процесуалните правила по ал.1 т.3 на чл.248 от НПК, които не са били поставени на обсъждане в разпоредителното заседание, включително по почин на съдия-докладчика или които са приети за несъществени.

На основание чл.247б ал.4 от НПК съдът проверява получен ли е препис от съобщението от пострадалата свидетелка.

ПОСТРАДАЛА СВ. А.М.: Получила съм препис от Съобщението по чл.247б от НПК. Има повече от седем дни.

Съдът разяснява на пострадалата правата й по чл.76 от НПК, а именно правото да се конституира в качеството си на частен обвинител.

ПОСТРАДАЛА СВ. А.М.: Разяснено ми е правото да се конституирам като частен обвинител по делото. Не искам да се конституирам като частен обвинител по делото. Днес Вие ми дадохте препис от документите от Банката и аз виждам, че по сметката ми са заплатени сумите по обвинението от 1 200 лева. Нямам повече претенции към подсъдимия.

ПРОКУРОР: Становището на прокуратурата по въпросите, по които задължително трябва да бъде взето становище по чл.248 ал.1 от НПК е следното: Съобразно правилата на чл.35 ал.1 и чл.36 ал.1 от НПК делото е подсъдно на Районен съд гр.М.. Намирам, че не са налице основания за спиране или прекратяване на наказателното производство. Становището на прокуратурата е, че по време на досъдебното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения, които да са довели до ограничаване на процесуалните права на защита на обвиняемия или пострадалия. Съобразно доказателствата по делото считам, че е възможно същото да се разгледа по реда на Глава 29 от НПК – споразумение. Намирам, че не се налага делото да се гледа при закрити врати или пък да се назначават резервни съдия или съдебни заседатели, нито да се назначава служебен защитник, вещо лице или преводач. По отношение на мярката за процесуална принуда смятам, че същата не следва да бъде променяна. Нямам искания за провеждане на нови съдебно-следствени действия и към този етап считам, че няма допуснати очевидни фактически грешки в обвинителния акт. С оглед гореизложеното намирам, че делото следва да бъде разгледано незабавно.

ПОСТРАДАЛ СВ. А.М.: Аз не се противопоставям да се сключи споразумение, като както казах не искам да участвам. Нямам никакви претенции. Не искам делото да се връща на прокуратурата. Смятам, че няма никакви грешки. Не са ми нарушени нито моите права, нито пък на подсъдимия. Моля, да си осъдите подсъдимия, както Вие прецените.

АДВ. В. Ч.: Делото е подсъдно на съда. Към настоящия момент не са налице основания за прекратяване или спиране на производството. Няма допуснати съществени нарушения - процесуални, които да са довели до ограничаване правата на защита на подсъдимия. Налице са основания за разглеждане на делото по реда на особените правила, а именно Глава 29 от НПК. Не са налице и основания за разглеждане на делото при закрити врати. По отношение на мярката за процесуална принуда смятам, че същата не следва да бъде променяна. Няма да правим нови искания за събиране на доказателства. Моля, делото да бъде разгледано незабавно след приключване на разпоредителното заседание.

ПОДСЪДИМ: Изцяло искам да преповторя това, което каза моят адвокат. Аз съм прочел Вашето разпореждане и с моя адвокат сме обсъдили всички въпроси. Смятам, че няма пречка за даване ход на разпоредителното заседание. Делото е подсъдно на съда. Към настоящия момент не са налице основания за прекратяване или спиране на производството. Няма допуснати съществени нарушения - процесуални, които да са довели до ограничаване правата на защита на подсъдимата. Налице са основания за разглеждане на делото по реда на особените правила, а именно Глава 29 от НПК. Не са налице и основания за разглеждане на делото при закрити врати. По отношение на мярката за процесуална принуда смятам, че същата не следва да бъде променяна. Няма да правим нови искания за събиране на доказателства. Моля, делото да бъде разгледано незабавно след приключване на разпоредителното заседание.

Съдът, след изслушване на представителя на Районна прокуратура гр.М., пострадалата свидетелка, подсъдимия и адв. В.Ч.от ВАК, а именно задължително лицата по чл.247б ал.1 и ал.2 от НПК, намира че безспорно делото е подсъдно на съда и няма основания за прекратяване и спиране на наказателното производство. На следващо място следва да се посочи, че не е допуснато на досъдебното производство отстранимо съществено нарушение на процесуалните правила, което да е довело до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия, респективно подсъдимия в настоящето производство, както и на пострадалия. Налице са основания за разглеждане на делото по реда на особените правила, а именно Глава 29 от НПК, като в тази насока съдът се съобразява и с взетите становище от страните по делото. Разглеждане на делото не е необходимо да бъде осъществено при закрити врати, нито пък да бъде привлечен резервен съдия или пък съдебен заседател, като в конкретния случай делото се разглежда еднолично. Не е необходимо назначаването на защитник, още повече, че подсъдимия се явява с такъв. Не е необходимо да бъдат назначени вещи лица, преводачи или тълковник, както и да бъдат извършени съдебно-следствени действия по делегация. Взетата мярка за процесуална принуда не следва да бъде променяна. Не са налице искания за събиране на нови доказателства, както и не са констатирани очевидни фактически грешки в обвинителния акт. В тази насока делото следва да бъде разгледано незабавно, след провеждане на разпоредителното заседание.

Водим от горното и на основание чл.248 ал.5 от НПК съдът

 

                             О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

Делото е подсъдно на съда и няма основания за прекратяване и спиране на наказателното производство. На следващо място следва да се посочи, че не е допуснато на досъдебното производство отстранимо съществено нарушение на процесуалните правила, което да е довело до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия, респективно подсъдимия в настоящето производство, както и на пострадалата. Налице са основания за разглеждане на делото по реда на особените правила, а именно Глава 29 от НПК, като в тази насока съдът се съобразява и с взетите становище от страните по делото. Разглеждане на делото не е необходимо да бъде осъществено при закрити врати, нито пък да бъде привлечен резервен съдия или пък съдебен заседател, като в конкретния случай делото се разглежда еднолично. Не е необходимо назначаването на защитник, още повече, че подсъдимия се явява с такъв. Не е необходимо да бъдат назначени вещи лица, преводачи или тълковник, както и да бъдат извършени съдебно-следствени действия по делегация. Взетата мярка за процесуална принуда не следва да бъде променяна. Не са налице искания за събиране на нови доказателства, както и не са констатирани очевидни фактически грешки в обвинителния акт. В тази насока делото следва да бъде разгледано незабавно, след провеждане на разпоредителното заседание.

ПРИКЛЮЧВА разпоредителното заседание.

ОСВОБОЖДАВА от съдебната зала пострадалата свидетелка А.Ц.М..

ПРОКУРОР: Да се даде ход на съдебното заседание. Намирам, че са налице предпоставките на чл.384 НПК за сключване на споразумение. Да се приемат като доказателство по делото постъпилата Актуална справка за съдимост и платежни документи.

АДВ. В. Ч.: Моля, да се даде ход на съдебното заседание. Налице са предпоставки за сключване на споразумение. Моля, да ни дадете възможност да изготвим такова. Да се приемат като доказателство по делото постъпилата Актуална справка за съдимост и платежни документи.

ПОДСЪДИМ: Да се даде ход на съдебното заседание. Съгласен съм да сключим споразумение. Да се приемат като доказателство по делото постъпилата Актуална справка за съдимост и платежни документи.

Съдът намира, че са налице изискванията на чл.252 ал.1 от НПК, а именно делото да бъде разгледано незабавно след провеждане на разпоредителното заседание по реда на Глава 29 от НПК. Намира за основателно да даде възможност на представителя на прокуратурата и  защитника на подсъдимия да постигнат споразумение. Следва да се приемат и приложат като доказателства по делото Актуална справка за съдимост, касаеща подсъдимия, Вносна бележка от 30.09.2019 г. и Нареждане за касов паричен превод от 20.06.2019 г., от които се установява, че в полза на А.Ц.М. са преведени сумите общо от 1 200 лева, като основанието е издръжка от подсъдимия Х.Б.М..

Водим от горното съдът

 

                               О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ПРИСТЪПВА към незабавно разглеждане на делото по реда на Глава 29 от НПК, а именно решаване на делото със споразумение, съгласно чл.384, вр. с чл.381 от НПК.

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО ЗАСЕДАНИЕ по реда на Глава 29 от НПК.

ПРИЕМА и ПРИЛАГА като доказателство по делото Актуална справка за съдимост, касаеща подсъдимия, Вносна бележка от 30.09.2019 г. и Нареждане за касов паричен превод от 20.06.2019 г., от които се установява, че в полза на А.Ц.М. са преведени сумите общо от 1 200 лева, като основанието е издръжка от подсъдимия Х.Б.М..

САМОЛИЧНОСТ НА ПОДСЪДИМИЯ: Х.Б.М. – роден на *** ***, жител и живущ ***, българин, български гражданин, със средно образование, разведен, безработен, неосъждан, с ЕГН **********.

На основание чл.272 ал.4 от НПК съдът проверява връчени ли са преписите и съобщенията по чл.247б от НПК.

ПОДСЪДИМ: Получил съм препис от обвинителния акт и разпореждането на съдия-докладчика. Има повече от една седмица.

Съдът констатира, че пострадалата свидетелка А.М. е получила Съобщението по чл.247б от НПК на 04.09.2019 год. и както бе отразено в по-горните абзаци същата не желае да участва като частен обвинител по делото и не се противопоставя делото да приключи по реда на Глава 29 от НПК.

На страните се разясни правото на отвод по чл.274 от НПК, както и правата на подсъдимия по чл.15, чл.55 и чл.115 ал.3 и 4 от НПК, както се разясниха и правилата при споразумение.

ПРОКУРОР: Не правя отвод на състава.

АДВ. В. Ч.: Не правя отвод на състава.

ПОДСЪДИМ: Не правя отвод на състава.

ОТВОД не се направи.

ПРЕКЪСВА съдебното заседание и дава 30 минути на представителя на прокуратурата и защитника на подсъдимия за постигане на споразумение.

ВЪЗОБНОВЯВА съдебното заседание в 10.20 часа.

ПРИЕМА и ПРИЛАГА представеното от страните Споразумение за решаване на делото, съгласно чл.381 и сл. от НПК, както и 1 бр.Декларация по чл.381 ал.6 от НПК.

Делото се докладва от съдията с прочитане на внесеното споразумение с дата 30.09.2019 год.

ПРОКУРОР: Постигна се споразумение между Районна прокуратура гр.М. и адв. В.Ч.от ВАК – защитник на подсъдимия, при условията на чл.384 НПК. Моля, да го одобрите и да прекратите наказателното производство.

АДВ. В. Ч.: Постигнали сме споразумение с представителя на прокуратурата при условията на чл.384 НПК, което моля да одобрите и да прекратите наказателното производство.

ПОДСЪДИМ: Разбирам в какво ме обвиняват. Признавам се за виновен. Запознат съм с условията на споразумението. Разбирам какви са последиците от него и доброволно съм го подписал, като съм декларирал, че се отказвам от съдебното разглеждане на делото по общия ред.

Съдът, след като се запозна с представеното споразумение за решаване на делото, становището на страните и изявлението на подсъдимия, намира, че са спазени всички изисквания на чл.381 ал.5 от НПК и намира, че окончателния вид на споразумението, следва да се впише в протокола.

Окончателно споразумение на основание чл.382 ал.6 от НПК:

 

С  П  О  Р  А  З  У  М  Е  Н  И  Е

ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО

На основание чл.384 и сл. НПК

По НОХД № 265/2019 г. по описа на РС-М.

 

 

Днес на 30.09.2019  година в гр. М. между:

1.  Ц.П. - Районен прокурор при РП М. и

2. адв. В.Ч.– ВАК като защитник на подсъдимия Х.Б.М., ЕГН **********, роден на *** ***, постоянен адрес:*** , разведен, неосъждан, безработен, със средно образование.

Със споразумението страните постигат съгласие, за това че :

Подсъдимият Х.Б.М., ЕГН **********, се признава за виновен:

В това, че след като е осъден с влязъл в сила съдебен акт - Решение по гр.дело № 15/2012 г. по описа на Районен съд гр.М. да издържа свой низходящ в гр.М. – дъщеря си М.Х.М.с ЕГН **********, чрез нейният законен представител – майка й А.Ц. М., в размер на 100 лева месечно,съзнателно не е изпълнил това си задължение повече от две месечни вноски, а именно за времето от м.юли 2018 г. до м.юни 2019 г. включително - 12 месечни вноски в размер на 1 200 лева – престъпление по чл.183 ал.1 от НК.

На основание чл.183, ал.1 вр.чл.54,ал.1 от НК, на подс. Х.Б.М., ЕГН ********** се определя наказание  ТРИ МЕСЕЦА  ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл.66 ал.1 от НК отлага изтърпяването на наказанието за срок от ТРИ ГОДИНИ.

С така постигнатото споразумение страните намират, че ще бъдат постигнати целите на чл.36 НК.

Настоящото споразумение се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра.

 

 

                       С П О Р А З У М Е Л И    С Е :

 

                   

         ПРОКУРОР:                                     ЗАЩИТНИК:

      /Ц.П./                                 /адв. В. Ч./

 

                                                        ПОДСЪДИМ:

                                                                   /Х.М./

 

 

Съдът намира, че така постигнатото споразумение, вписано в съдебния протокол и подписано от Районен прокурор Ц.П., адв. В.Ч.от ВАК и подсъдимия Х.М., не противоречи на закона и морала, в интерес на правосъдието е и е изготвено по реда и изискванията на чл.384 вр. с чл.381 ал.5 НПК, поради което

 

                          О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ОДОБРЯВА  на основание чл.384 ал.1 вр. с чл.382 ал.7 НПК така постигнатото споразумение между Районен прокурор Ц.П., адв. В.Ч.от ВАК и подсъдимия Х.М., при следните условия:

ПОДСЪДИМИЯТ Х.Б.М. – роден на *** ***, жител и живущ ***, българин, български гражданин, със средно образование, разведен, безработен, неосъждан, с ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че след като е осъден с влязъл в сила съдебен акт - Решение по Гр.дело № 15/2012 г. по описа на Районен съд гр.М., да издържа свой низходящ в гр.М. – дъщеря си М.Х.М.с ЕГН **********, чрез нейния законен представител – майка й А.Ц.М., в размер на 100 лева месечно,               съзнателно не е изпълнил това си задължение повече от две месечни вноски, а именно за времето от м.юли 2018 г. до м.юни 2019 г. включително - 12 месечни вноски в размер на 1 200 лева – престъпление по чл.183 ал.1 от НК.

ПОДСЪДИМИЯТ Х.Б.М. следва да изтърпи наказание при условията на чл.54 ал.1 от НК, а именно  ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 НК изтърпяването на така определеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ от одобряване на настоящето споразумение.

Предвид факта, че с одобряването на настоящето споразумение е налице влязъл в сила съдебен акт по отношение на подсъдимия, съдът намира, че мярката за неотклонение „Подписка” следва да бъде отменена и

 

                                 О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ОТМЕНЯ взетата по отношение на подсъдимия Х.Б.М. мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”, взета по ДП № 37/2019 год. по описа на РУ гр.М..

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 265/2019 год. по описа на МРС на основание чл.384 ал.1, вр. с чл.382 ал.7, вр. с чл.24 ал.3 НПК.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Протокола написан в с.з.

Протокола приключи в 10.40 часа.

В законна сила на 30.9.2019г.

19

НОХД No 340/2019

Продажба и държане на акцизни стоки без бандерол

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.МЕЗДРА

Р.Л.Х.

Докладчик:
АНЕЛИЯ А. ДИМИТРОВА

Споразумение от 30.9.2019г.

За Районна прокуратура гр.М. се явява Районен прокурор Ц.П..

Обвиняемата лично и със служебен защитник адв. Т.П. от ВАК.

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

АДВ. Т. П.: Да се даде ход на делото.

ОБВИНЯЕМА: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че са налице всички изисквания на закона за даване ход на делото за разглеждане на представеното споразумение, поради което

 

                                              О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ПРИЕМА и ПРИЛАГА представеното от страните споразумение за решаване на делото, съгласно чл.381 и сл. от НПК, както и 1 брой Декларация по чл.381 ал.6 от НПК.

САМОЛИЧНОСТ НА ОБВИНЯЕМАТА: Р.Л.Х. - родена на *** ***, жител и живуща ***, българка, българска гражданка, с основно образование, вдовица, неосъждана, с ЕГН **********.

ОБВИНЯЕМА: Запозната съм със съдържанието на споразумението и доброволно съм го подписала.

На основание чл.274 от НПК на страните се разясни правото на отвод.

ПРОКУРОР: Не правя отвод на състава.

АДВ. Т. П.: Не правя отвод на състава.

ОБВИНЯЕМА: Не правя отвод на състава.

ОТВОД не се направи.

Съдът намира, че следва да бъде прочетено представеното споразумение за решаване на делото.

Водим от горното съдът

 

                                            О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

На основание чл.382 от НПК се прочете споразумението за решаване на делото.

Съдът запитва обвиняемата за въпросите, визирани в чл.382 ал.4 от НПК.

ОБВИНЯЕМА: Разбирам в какво ме обвиняват. Признавам се за виновна. Запозната съм с условията на споразумението. Разбирам какви са последиците от него и доброволно съм го подписала, като съм декларирала, че се отказвам от съдебното разглеждане на делото по общия ред.

Съдът, след като се запозна с представеното споразумение за решаване на делото, становището на страните и изявлението на обвиняемата, намира, че са спазени всички изисквания, визирани в чл.381 ал.5 от НПК и намира, че окончателния вид на споразумението следва да се впише в протокола от днешното съдебно заседание в следният окончателен вид:

Окончателно споразумение на основание чл.382 ал.6 от НПК:

 

Споразумение за прекратяване на наказателното производство по реда на чл.381 и сл. НПК

 

Днес, 30.09.2019 г. по предложение на Районен Прокурор Ц.П. при Районна Прокуратура М., се сключи настоящото споразумение за решаване на Пр.Пр. № 460/2019 г. по описа на Районна Прокуратура М. между:

Районен Прокурор Ц.П.  - Районна Прокуратура М.;  Р.Л.Х.  - обвиняема по Пр.Пр. №460/2019 г. по описа на МРП,               ЕГН **********, с адрес: ***

Адвокат Т.П.  - служебен защитник на обвиняемата Х. ***, със служебен адрес:*** , офис 3, тел. ХХХ;

Предварителни условия

Р.Л.Х., с постановление от 10.09.2019 г. е привлечена като обвиняема за престъпление по чл.234, ал.1, пр.2  НК.

На страните са известни, и са съгласни с правните последици на споразумението, а именно - че след одобрението му от страна на първоинстанционния съд, определението на същия по чл. 382 от НПК е окончателно, има последиците на влязла в сила осъдителна присъда за обвиняемата Х.  и не подлежи на въззивна и касационна проверка.

От престъплението няма настъпили имуществени вреди, които да подлежат на възстановяване или обезпечаване.

Предмет  на споразумението

С настоящото споразумение страните се съгласяват Пр.Пр. № 460/2019 г. по описа  на  Районна Прокуратура М. да бъде решена със споразумение и да не се провежда съдебно разглеждане на делото по общия ред.

Със споразумението страните постигат съгласие за това, че обвиняемата  Р.Л.Х., родена на *** г., с постоянен адрес: ***, българка, българска  гражданка,  основно образование, безработен, вдовица, неосъждана, с ЕГН  **********  е виновна за това, че:

На 24.03.2019 г. в 09.00 ч. в  района на с. Л.Д., общ. М., на главен път ХХХна километър 172, в л.а. марка „С.”, модел „С.” с рег. № ХХХХ, рама № ХХХХ – нейна собственост, е държала акцизни стоки, представляващи 55 бр. (петдесет и пет) пакета с общо тегло 10,800 кг., всички съдържащи „годен за консумация (годен за пушене) нарязан тютюн”, попадащ в дефиницията на чл.12, ал.1, т.1 и чл.3 от Закона за акциза и данъчните складове (ЗАДС), на обща пазарна стойност  в размер на 3024.00 лв.( три хиляди и двадесет и четири лева) и стойност на неплатения и дължим акциз 1641.60 лв. (хиляда шестотин четиридесет и един лева и 60 ст), без български акцизен бандерол, когато такъв се изисква по закон, съгласно чл.28, ал.1 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия „Тютюневи изделия се транспортират, пренасят, съхраняват… в търговски складове и обекти само с бандерол, залепен върху потребителската опаковка при условията и по реда на Закона за акцизите и данъчните складове”, в нарушение на: Чл.2, т.2 ЗАДС – „на облагане с акциз подлежат тютюневите изделия”; Чл.12 ЗАДС -  „Тютюн за пушене (за лула и цигари) е: 1. тютюн, който е нарязан или раздробен по друг начин, усукан или пресован на плочки и може да се пуши без допълнителна индустриална обработка”; Чл.64, ал.4 ЗАДС -  „Бандеролът се поставя върху потребителската опаковка по начин, от който да е видна обозначената върху него информация и който да гарантира, че употребата на стоката е невъзможна без неговото унищожаване чрез разкъсване” ; Чл.99, ал.2, т.2 ЗАДС, който забранява „държането… на тютюневи изделия без бандерол, когато такъв е задължителен, облепени с неистински или подправен бандерол или с бандерол с изтекъл срок на валидност”, като случаят не е маловажен.  – престъпление по чл.234, ал.1, пр.2  НК.

Вид и размер на наказанието

Страните се споразумяват на обв. Х. да бъдат наложени следните наказания:

На основание  на основание чл234, ал.1 във вр. чл.55, ал.1, т.1 НК, на обвиняемата Х.  да се определи наказание „лишаване от свобода” за срок от 6 (шест)  месеца, изпълнението на  което, на основание чл.66, ал.1 НК  да бъде отложено за срок от три години, считано от влизане в законна сила на определението на съда, с което се одобрява настоящото споразумение;

Страните се споразумяха, на основание чл. 55, ал.3 НК на обвиняемата Х. да не бъдат налагани по-леките предвидени в чл.234, ал.1 НК наказания ГЛОБА до 10-кратния размер на пазарната цена на продаваните стоки и ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО по чл.37 ал.1 т.7 от НК, което законът предвижда наред с другото наказание.

Щети

Невъзстановени щети по делото няма.

Веществени доказателства

Остатъкът от вещественото доказателство 29.300 кг. тютюн на основание чл. 234, ал. 5 НК, се отнема в полза на държавата.

Разноски

Разноските по делото  в общ размер на  390.80  лв. се възлагат в тежест на обв. Х.,  и следва да бъдат заплатени по сметка на  ТО на МРР Д. към Агенция „Митници“  : ХХХХХХ ***.

Заключение

 С така изготвеното споразумение страните намират, че ще бъдат постигнати целите на чл.36 НК, да се поправи и превъзпита подсъдимия към спазване на законите и добрите нрави.

Настоящето  споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – по един за страните и за съда , които се представиха на съда за одобрение.

Съгласието на страните с текстовете на настоящето споразумение се оформи чрез полагане на подписи на всички екземпляри, както следва:

 

                    С П О Р А З У М Е Л И    С Е :

 

 

          ПРОКУРОР:                                    СЛ. ЗАЩИТНИК:

                  /Ц.П./                                     /адв. Т. П./      

 

                                                                   ОБВИНЯЕМА:

                                                                               /Р.Х./

 

 

Съдът намира, че така постигнатото споразумение, вписано в съдебния протокол и подписано от Районен прокурор Ц.П., служебен защитник адв. Т.П. от ВАК и обвиняемата Р.Х., не противоречи на закона и морала, в интерес на правосъдието е и е изготвено по реда и изискванията на чл.381 ал.5 НПК, поради което

 

 

                                          О П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ОДОБРЯВА на основание чл.382 ал.7, вр. чл.381 ал.5 НПК така постигнатото споразумение между Районен прокурор Ц.П., служебен защитник адв. Т.П. от ВАК и обвиняемата Р.Х., при следните условия:

ОБВИНЯЕМАТА Р.Л.Х. - родена на *** ***, жител и живуща ***, българка, българска гражданка, с основно образование, вдовица, неосъждана, с ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВНА в това, че на 24.03.2019 г. в 09.00 часа в района на с.Л.Д., община М., на главен път ХХ, на километър 172, в лек автомобил марка „С.”, модел „С.” с рег.№ ХХХХ, рама № ХХХХ – нейна собственост, е държала акцизни стоки, представляващи 55 бр. (петдесет и пет) пакета с общо тегло 10,800 кг., всички съдържащи „годен за консумация (годен за пушене) нарязан тютюн”, попадащ в дефиницията на чл.12, ал.1, т.1 и чл.3 от Закона за акциза и данъчните складове (ЗАДС), на обща пазарна стойност  в размер на 3 024.00 лв. /три хиляди и двадесет и четири лева) и стойност на неплатения и дължим акциз 1 641.60 лв. (хиляда шестстотин четиридесет и един лева и 60 ст.), без български акцизен бандерол, когато такъв се изисква по закон, съгласно чл.28, ал.1 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия „Тютюневи изделия се транспортират, пренасят, съхраняват… в търговски складове и обекти само с бандерол, залепен върху потребителската опаковка при условията и по реда на Закона за акцизите и данъчните складове”, в нарушение на: чл.2, т.2 ЗАДС – „на облагане с акциз подлежат тютюневите изделия”; чл.12 ЗАДС -  „Тютюн за пушене (за лула и цигари) е: 1. тютюн, който е нарязан или раздробен по друг начин, усукан или пресован на плочки и може да се пуши без допълнителна индустриална обработка”; чл.64, ал.4 ЗАДС - „Бандеролът се поставя върху потребителската опаковка по начин, от който да е видна обозначената върху него информация и който да гарантира, че употребата на стоката е невъзможна без неговото унищожаване чрез разкъсване”; чл.99, ал.2, т.2 ЗАДС, който забранява „държането… на тютюневи изделия без бандерол, когато такъв е задължителен, облепени с неистински или подправен бандерол или с бандерол с изтекъл срок на валидност”, като случаят не е маловажен – престъпление по чл.234 ал.1 пр.2 от НК.

ОБВИНЯЕМАТА Р.Л.Х. следва да изтърпи наказание при условията на чл.55 ал.1 т.1 от НК, а именно ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 НК изтърпяването на така определеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ от одобряване на настоящето споразумение.

НЕ НАЛАГА на основание чл.55 ал.3 от НК на обвиняемата Р.Л.Х. по-леките наказания ГЛОБА до 10-кратния размер на пазарната цена на продаваните стоки и ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО по чл.37 ал.1 т.7 от НК, което законът предвижда наред с другото наказание.

ОТНЕМА в полза на Държавата на основание чл.53 ал.2 б.”а”, вр. с чл.234 ал.5 от НК предметът на престъплението, а именно: 105 броя пакета с общо тегло 29 300 кг., съдържащи нарязана суха листна маса, наподобяваща по цвят и мирис на тютюн, без български акцизен бандерол на съхранение в МБ – Видин към ТД „Д.”.

ОСЪЖДА обвиняемата Р.Л.Х. да заплати в полза на Държавата по сметка на Териториална Дирекция „Д.” към Министерство на финансите – Агенция „Митници” гр.София направените по делото разноски в размер 390.80 лева.

Съдът след като одобри постигнатото между страните споразумение намира, че следва да се занимае с взетата по отношение на обвиняемата Р.Л.Х. мярка за неотклонение „Подписка”.

Предвид факта, че с одобряването на настоящето споразумение е налице влязъл в сила съдебен акт по отношение на обвиняемия съдът намира, че мярката за неотклонение „Подписка” следва да бъде отменена и

 

                                 О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ОТМЕНЯ взетата по отношение на обвиняемата Р.Л.Х. мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”, взета по ДП № 100/2019 год. по описа на ТО на МРР Д. към АМ.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 340/2019 год. по описа на МРС на основание чл.382 ал.7, вр. с чл.24 ал.3 НПК.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

 Протокола написан в с.з.

 Протокола приключи в 11.30 часа.

В законна сила на 30.9.2019г.