Районен съд - Мездра
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.8.2019г. до 31.8.2019г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

НОХД No 451/2018

Закана с убийство или с друго престъпление против личността и имота на другиго

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.МЕЗДРА

И.С.Р.

Докладчик:
ВЯРА А. АТАНАСОВА

Присъда от 7.5.2019г.

ВЪЗ ОСНОВА НА ЗАКОНА И ДОКАЗАТЕЛСТВАТА

 

ПРИСЪДИ:

 

ПРИЗНАВА подсъдимият И.С.Р. – роден на *** г. в гр. *****, живущ ***, българин, български гражданин, с начално образование, грамотен, безработен, неженен, ЕГН **********, осъждан, за ВИНОВЕН в това, че на 04.03.2018 г. в с. *****, общ. *****, в района на автобусна спирка се е заканил с убийство на Т.Р.В. *** ЕГН **********, а именно „ще те убия теб и баща ти, да видим майка ти за кого ще реве” и заканването е възбудило у В. основателен страх за осъществяването му и на основание чл.144 ал.3 пр.1 вр. ал.1 вр. чл.54 НК, му НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА при първоначален строг режим на изтърпяване, съобразно чл.57 ал.1 т.2 б.”б” НК.

ОСЪЖДА подсъдимия И.С.Р. да заплати на Т.Р.В. лично и със съгласието на законния й представител и баща Р.В.  сумата от 3000 /ТРИ ХИЛЯДИ/ ЛЕВА, представляващи неимуществени вреди – болки и страдания, ведно със законната лихва, считано от датата на причиняване на увреждането – 04.03.2018 г., както и направени по делото разноски под формата на адвокатско възнаграждение в размер на 500 /ПЕТСТОТИН/ ЛЕВА.

ОСЪЖДА подсъдимия И.С.Р. да заплати направени разноски по делото в размер на 600 лева в полза на ВСС по сметка на РС-***** и в размер на 500 лева в полза на Държавата по сметка на ОДМВР гр. Враца, както и Държавна такса в размер на 120 лева върху уваженият граждански иск.

 

ПРИСЪДАТА може да се обжалва и протестира от страните пред ВрОС в 15-дневен срок от днес.

 

Мотиви от 6.8.2019г.

Подсъдимият И.С.Р. *** е предаден на съд от Районна прокуратура гр. ***** по обвинение за извършено престъпление по чл.144 ал.3 пр.1 вр. ал.1 НК, за това, че на 04.03.2018 г. в с. *****, общ. *****, в района на автобусна спирка се е заканил с убийство на Т.Р.В. *** ЕГН **********, а именно „ще те убия теб и баща ти, да видим майка ти за кого ще реве” и заканването е възбудило у В. основателен страх за осъществяването му.

По делото е предявен граждански иск от Т.Р.В. лично и със съгласието на законния й представител и баща Р.В., против И.Р. за сумата от 3000 лева, представляващи обезщетение за причинени неимуществени вреди – болки и страдания в резултат на престъпление по чл.144 ал.3 пр.1 вр. ал.1 НК, ведно със законната лихва от датата на причиняване на увреждането, както и направените по делото разноски.  Направено е искане В. да бъде конституирана и като частен обвинител. След като е изслушал становищата на страните, съдът е приел за съвместно разглеждане в наказателния процес предявения граждански иск и е конституирал, а основание чл.84 ал.1 НПК, като граждански ищец Т.Р. лично и със съгласието на законния й представител Р.В., а по реда на чл.76 НПК, е конституирал Р. лично и със съгласието на законния й представител Р.В. като частен обвинител в процеса.

В с.з. подсъдимият е заявил, че е наясно с обвинението, което се претендира спрямо него и е дал обяснения, в които отрича да е извършил описаното в обвинителния акт деяние. Същият твърди, че на инкриминираната дата е бил в болницата в гр. *****, тъй като здравословното състояние на неговата съпруга рязко се е влошило. По тази причина същата е била настанена в здравното заведение, където е претърпяла оперативна интервенция. По отношение на пострадалата и нейното семейство Р. твърди, че същите няколкократно са проявявали към него и към една от дъщерите му физическа агресия, за което е подавал жалби в РУ *****.

Участващият по делото прокурор поддържа обвинението така, както е възведено в обвинителният акт, мотивирайки се с обстоятелството, че същото се подкрепя от събраните по делото доказателства. С оглед данните за личността, събрани в хода на производството, както и предвид характера на деянието и степента на обществена опасност, се иска на Р. да бъде наложено наказание лишаване от свобода в размер около средния, което да бъде изтърпяно ри първоначален строг режим, съобразно чл.57 ал.1 т.2 б.“б“ ЗИНЗС. По отношение на гражданския иск е изразено становище, че същият е основателен и доказан, и по тази причина следва да се уважи в пълния му размер.

Повереникът на частния обвинител адв. В.З. от ВрАК е изложил подробни доводи в подкрепа на тезата, че събраните по делото доказателства изцяло поддържат описаната в ОА фактическа обстановка. Подобно на представителя на прокуратурата същият е направил искане на подсъдимия да бъде наложено наказание лишаване от свобода, което да бъде изтърпяно ефективно. По отношение на гражданския иск се счита, че същият е основателен и доказан, поради което следва да бъде уважен в пълния му размер.

Частният обвинител/граждански ищец е изразил становище, еднакво с процесуалния си представител.

Защитникът адв. П.Ц. от ВрАК счита, че подсъдимият следва да бъде оправдан по възведеното му обвинение, тъй като събраните по делото доказателства не сочат по категоричен начин същият да е извършил престъпление по чл.144 ал.3 НК. В тази връзка се твърди, че според писмените доказателства Р. не притежава огнестрелно и газово оръжие, и на тази база се счита, че твърденията в обвинителния акт за използване на такова, са голословни. Относно поведението на подсъдимия на инкриминираната дата, защитникът твърди, че доказателствата са недостатъчни, тъй като обвинителната теза се базира единствено на показанията на пострадалата и нейния приятел. По тази причина се иска Р. да бъде оправдан по възведеното му обвинение, а предявеният граждански иск да бъде отхвърлен като недоказан.

Подсъдимият твърди, че обвинението срещу него е измислено и моли да бъде оправдан.

Съдът, след като взе предвид събраните по делото доказателства и прецени същите по отделно и в тяхната съвкупност, приема за установена следната фактическа обстановка:

Подсъдимият И.Р. работел в стопанството на свидетеля Р.В. ***, като му помагал в отглеждането на животни. Макар че бил многократно осъждан, Р. се ползвал с доверието на В., съпругата му – свидетелката Н. Дамянова и дъщеря му – свидетелката Т.В.. Единствено по-голямата дъщеря в семейството – свидетелката И.В. не поддържала близки отношения с него, тъй като считала поведението му за лицемерно. Освен, че били предоставили работа на подсъдимия, сем. Василеви се грижели и за семейството му. Това положение продължило до момента, в който В. установил, че от лекия му автомобил липсват акумулатор, резервна гума, помпа за помпане на гуми. Свидетелят споделил за липсващите вещи с подсъдимия. Последният се притеснил, но не коментирал чутото. На следващата вечер В. се прибрал в къщи, но не намерил подсъдимия. Последният престанал да идва на работа. Настъпила и промяна в поведението му спрямо семейство Василеви. Най-драстична тя била по отношение на свидетелката Т.В., с която поддържали най-близки отношения, тъй като била почти на възрастта на една от дъщерите му. При срещите им на публични места Р. започнал да се държи пренебрежително с малолетната към онзи момент свидетелка, обиждал я, наричайки я „малка курва“. Заплашил, че ще унищожи всички. Това поведение подсъдимият демонстрирал всеки път, когато виждал момичето. Действията на Р. започнали да притесняват свидетелката В., която с времето изпитвала страх от появата си на публично място. За проявите на подсъдимия тя споделила пред своята майка – свидетелката Н. Дамянова- В. и пред сестра си – свидетелката И.В.. Двете се опитвали да я успокоят, но момичето се страхувало, тъй като знаело, че подсъдимият е осъждан и има лоша репутация в селото. Това положение продължило до влизането на подсъдимия в затвора. На 02.03.2018 г. същият бил освободен от там поради изтърпяване на наказанието, което му било наложено. На 04.03.2018 г. около обяд свидетелката Т.В., заедно със своя познат – свидетеля Т.К. се разхождали в центъра на с. *****. Движейки се по пътя, те минали покрай автобусната спирка. Там се намирал подсъдимият. Виждайки свидетелката, той извадил от джоба си пистолет и възпроизвел с него два изстрела във въздуха. Тези му действия изплашили младежите и те спрели на място. В този момент подсъдимият се обърнал с невъзмутим тон към В. с думите „ще те убия теб и баща ти, да видим майка ти за кого ще реве“. Поведението на Р. и думите, които същият изрекъл, изплашили В.. Разплакана, тя се затичала към дома си. Там се намирала нейната майка – свидетелката Н. Дамянова и на нея момичето разказало за случилото се. За събитията узнала и сестрата – свидетелката И.В.. Притеснена от чутото, свидетелката Дамянова се обадила на съпруга си – свидетеля В., който в момента се намирал в с. Върбешница и го информирала за случая. На 06.03.2018 г. свидетелят подал жалба за станалото в РУ *****. След като служители от управлението извършили проверка по случая, било образувано досъдебно производство срещу Р. за престъпление по чл.144 ал.3 пр.1 вр. ал.1 НК. В резултат на деянието на подсъдимия настъпила промяна в поведението на пострадалата. Същата станала затворена, не желаела да напуска дома си и да контактува с приятелите и съучениците си, сънувала кошмари и се страхувала да посещава училище. Това довело до понижаване на успеха ѝ по учебните предмети. Промяна настъпила след около четири месеца, в резултат на разговорите на момичето с психолог. В хода на ДП била назначена съдебно-психологична експертиза с цел освидетелстване на пострадалата Т.В.. Вещите лица д-р П.К. – психиатър и Т.С. – психолог следвало да дадат отговор на въпросите, а именно: каква е степента на умствено развитие на малолетната Р. и какъв тип личност е тя; налице ли е била психическа годност у същата да участва в наказателното производство и да дава годни свидетелски показания; Разбирала ли е В. свойството и значението на отправените към нея закани и как ги е възприела, както и какво е било психическото ѝ състояние след отправените спрямо нея закани и как същите са ѝ се отразили. След извършено освидетелстване на пострадалата и преценка на доказателствата, вещите лица са приели, че В. няма нарушение в интелектуалната сфера, като интелектуалното ѝ равнище е на нивото на средна интелигентност, съответно на годините, образователното равнище и социалният ѝ опит. Не са регистрирани личностови деформации и индивидуалните ѝ характеристики отговарят на емотивен тип личност. В. има психическа годност да участва в наказателно производство и да дава годни свидетелски показания, тя е разбирала свойството и значението на отправените спрямо нея закани и ги е възприела като реално осъществими. В резултат на същите, у В. е било налице посттравматично стресово разстройство.

Горната фактическа обстановка се установява от показанията на свидетелите Т.Р.В., Р.Т.В., И.Р.В., Н.С. Дамянова – В., Т.Х.К., както и от писмените доказателства: жалба от Р.Т.В. *** /л.13/; протокол за предупреждение /л.23/; заключение по съдебно-психологична експертиза /л.38-л.42/; характеристични данни /л.54/; удостоверение по декларирани данни № 5607000730/06.11.2018 г., издадено от Дирекция „Местни данъци и такси“ в Община ***** /л.15; справка за съдимост /л.19-л.21/; удостоверение № 0604-94И-2275/20.11.2018 г., издадено от Дирекция „Социално подпомагане“ гр. ***** във връзка с изплатени помощи/добавки на И.Р. за периода 02.03.2018 г. – 31.10.2018 г. /л.34/. 

Съдът, след като взе предвид изложената по-горе фактическа обстановка и извърши преценка на събраните по делото писмени и гласни доказателства, намира, че същите установяват наличие на виновно поведение у подсъдимия И.Р.. От обективна и субективна страни същият е извършил престъпление по смисъла на чл.144 ал.3 предл.1 вр. ал.1 НК – закана с убийство. Престъплението по чл.144 ал.3 НК е квалифициран състав на престъплението по чл.144 ал.1 НК – закана с престъпление. С оглед обстоятелството, че се намира в раздел V “Принуда“ от глава II на Наказателния кодекс, с чл.144 ал.1 НК законодателят е защитил личната свобода на гражданите. С извършването на това престъпление се цели промяна на поведението и действията на заплашения противно на неговата воля в исканата от дееца насока. За това от обективна страна се изисква обективиране чрез думи или действия на закана с убийство спрямо определено лице, която да е възприета от него и би могла да възбуди основателен страх от осъществяването му. От субективна страна деецът следва да съзнава съдържанието на заканата, както и че тя е възприета от заплашения като действителна заплаха. Не е необходимо лицето действително да се е изплашило, а само да съществува основание, че заканата би могла да се осъществи. Имайки предвид така очертаната с ТР № 56/18.09.1989 година по н.д. №47/89 година ОСНК на ВС правна рамка относно престъплението по чл.144 ал.3 НК, съдът, след преценка на събраните в хода на наказателното производство доказателства, приема, че подсъдимият е извършил описаното в обвинителния акт деяние, съставляващо престъпление по смисъла на горецитираната разпоредба. От гласните доказателства става ясно, че Р. е работел в стопанството на сем. Василеви. Според показанията на свид. В. и свид. Н.В., същият се е отнасял отговорно и се е справял добре с ежедневните грижи към животните. Покрай работата семействата на подсъдимия и пострадалата започнали да поддържат много близки взаимоотношения, дори били заедно на празници. Тъй като била почти връстница на една от дъщерите му, Р. се отнасял към малолетната както към свое дете. Отношението на момичето към него също било много топло, обстоятелство, което свид. В., свидетелите Н.В. и И.В. категорично установяват. По това време Т.В. е малолетно момиче, с интелектуални възможности в границите на средна интелигентност, съответна на годините й, емоционална и твърде страхлИ.по природа, ученичка в СОУ „Иван Вазов“ гр.*****, редовно посещаваща училище, контактуваща с приятели и съученици. Отношенията на пълно доверие между нея и Р. продължават до момента, в който бащата свид. В. е провел разговор с подсъдимия липсващи вещи от лекия му автомобил. По делото не са налице данни, сочещи за съпричастност на подсъдимия към изчезването на вещите, но в показанията си свидетелите В., Н. В., И. В. и самата пострадала са категорични, че след този разговор Р. е спрял да работи в стопанството им и е прекратил отношенията си със семейството на бившия си работодател. Според този кръг от доказателствени източници, през същия времеви период настъпва и промяна в отношението на подсъдимия към малолетното момиче, което се превръща постепенно за него в обект за нанасяне на обидни думи от рода на „малка курва“, недвусмислени фрази към нея и семейството й, на пренебрежително отношение, демонстрирани на публично място. Това поведение на Р., станало достояние и на други лица, вкл. приятелите на Т.В. в селото, се възприема от настоящия състав като явна демонстрация на желанието му да въздейства върху все още недостатъчно стабилната предвид възрастта му психика на момичето, добре познавано от него, с цел промяна на поведението й съобразно исканата посока, а именно да изпитва непрекъснат страх при появата си на публични места без придружител. От показанията на В., Н. В., И. В. и самата пострадала става ясно, че във времето тази цел е започнала да се реализира. Според тези свидетели, малолетното момиче е изпитвало все по-голям страх при излизанията си извън дома, вкл. в рамките на населеното място, където семейството живее. Това обстоятелство е видно особено от показанията на свид. И. В., която заявява, че винаги, при наличие на възможност за това, е придружавала сестра си извън къщи. Според тази свидетелка, пострадалата е била изплашена от лошата репутация на подсъдимия в селото, вкл. от предишните му осъждания и пребивавания в затвора. Видно от показанията на посочените по-горе свидетели, относително спокойствие за малолетната настъпило през времето, в което Р. бил в затвора. Според справката за съдимост, приложена по делото, същият е бил освободен от там на 02.03.2018 година. При първата си среща с малолетната пострадала на 04.03.2018 година, същият е демонстрирал поведението, описано в обвинителния акт. Така изложената фактология категорично се подкрепя от събраните доказателства. Показанията на свидетелите Т. В. и Т. К. установяват по безспорен начин действията на Р., извършени в присъствието на частната обвинителка, а именно произведени два изстрела във въздуха с намиращ се у него пистолет, довели до настъпване на силна уплаха у двамата свидетели и отправени към пострадалата думи „ще те убия тебе и баща ти, да видим майка ти за кого ще реве“. Това поведение на подсъдимия се възприема от настоящия състав като явна демонстрация, че същият е съзнавал съдържанието на отправената закана, както и че тя ще бъде възприета от заплашената като действителна. Освен устната закана, били са извършени и действия, а именно стрелба във въздуха с оръжие, с които Р. практически е обективирал своята закана по такъв начин, който, възприет от В., би възбудил у нея основателен страх за осъществяването на заканата. От показанията на всички разпитани по делото свидетели е видно, че такъв страх е бил формиран у пострадалата. Същият обаче не е бил единствената проява на настъпилата коренна промяна в поведението на момичето. Според заключението на СППЕ, в процеса на освидетелстване частната обвинителка е била психомоторно напрегната, ситуативно притеснена, емоционално тревожна, с наличие на ограничително поведение, изпитваща страх, лежащ в основата на ограничителното й поведение, в постоянна готовност за възникване на тревожни ситуации. Същата няма нарушение в интелектуалната сфера и познавателните психични процеси. На тази база вещите лица д-р П. К. и Т.С. приемат, че В. е била в състояние да разбира свойството и значението на отправените й закани и ги е възприела като реално осъществими от страна на Р., изхождайки от криминалното му минало. В резултат от поведението, демонстрирано от подсъдимия спрямо нея, В. е живяла под продължителен стрес от психосоциален характер, довел до посттравматично стресово разстройство, характеризиращо се с тревожност, вътрешна напрегнатост, страх, несигурност, нарушение на съня, ограничително поведение, затруднения при справянето с рутинни задачи. Тези прояви в поведението на В., визирани в заключението на СППЕ, са били наблюдавани, както от близките, така и от околните й лица. Основание за този извод съдът черпи, както от показанията на членовете на семейството на пострадалата, а именно свидетелите В., Н. В. и И. В., така и от разпита на класната й ръководителка към онзи момент свид. П. Д.. От така очертания кръг доказателствени източници е видно, че след деянието, извършено от Р. на инкриминираната дата, В. е прекратила контактите с околните, демонстрирала е изолираност от заобикалящия свят, проявявала е нежелание да напуска дома си и да ходи на училище, станала по-затворена, в като тези нетипични за поведението й характеристики са били най-силно изразени в период около един месец. Промяна в положителна посока е настъпила едва след четири месеца в резултат от многократните посещение при психолог. Изложеното до тук позволява на настоящият състав да приеме, че в резултат на думите, изречени от подсъдимия на инкриминираната дата, промяната в поведението на Т. В. е настъпила. Въздействието, оказано върху нейната психика от отправената устна закана и поведението на Р. като цяло, включително продължаващия във времето психически тормоз, са довели до постигане на крайната ефект, търсен от подсъдимия, а именно промяна в поведението на пострадалата, изразяваща се в постоянен страх от поява на обществени места без придружител. Изхождайки от събраната доказателствена маса, съдът възприема твърденията на подсъдимия като неоснователни, част от защитната му теза. Същият заявява, че непритежава оръжие и отрича да е извършил описаното в обвинителния акт деяние, тъй като е бил ангажиран с болната си съпруга. Тези доводи обаче не намират опора в доказателствата по делото. Действително, на инкриминираната дата жената, с която Р. живеел на съпружески начала, е била с влошено здравословно състояние, което е наложило посещение, а в последствие и прием в лечебно заведение. Тези обстоятелства се установяват от показанията на свидетелката В.М. – сестра на болната жена. Пред съда М. заявява, че след обяд на 04.03.2018 година в дома й дошла нейната племенница и съобщила, че майка й е зле. Свидетелката веднага отишла при сестра си. В къщата, освен болната, бил и подсъдимия, който полагал грижи за по-малкото дете. След като се уверила, че здравословното състояние на сестра й не е добро, М. извикала такси, след което, заедно с болната, заминали за спешния център в гр.*****. М. е категорична, че това е станало около 16.00 часа, почти веднага след пристигането в дома на Р., тъй като сестра й се чувствала много зле. Подсъдимият не пътувал с тях, а останал в къщи при малкото дете. Изложеното от тази свидетелка, в което настоящият състав не намира основание да се съмнява, опровергава твърденията на Р. за негова ангажираност на инкриминираната дата. Влошаването на здравословното състояние на жената, с която живее, действително е настъпило на 04.03.2018 година, но в значително по-късен времеви период от посочения в обвинителния акт. По тази причина съдът не кредитира тази теза на подсъдимия. Наред с това, възраженията на Р. са насочени и към използването на оръжие, каквито данни са изложени във фактическата обстановка на ОА. В тази връзка същият твърди, че тъй като не притежава оръжие, няма как да е стрелял с него във въздуха. За изясняване на въпроса съдът е изискал информация от Районно управление гр. *****. От там е постъпило писмо № 300000-62/07.01.2019 година, от което става ясно, че извършената проверка в служба „КОС“ не е констатирала наличие на издадено на Р. разрешение за съхранение, носене и употреба на късо огнестрелно оръжие. Изрично е посочено, че подсъдимият не притежава и удостоверителен документ за извършено уведомление по чл.54 ал.4 ЗОБВВПИ за придобиване на неогнестрелно оръжие – газов пистолет. При това положение съдът приема, че действително на името на подсъдимия няма регистрирано огнестрелно или газово оръжие, но това не може да неглижира обстоятелството, че същият е държал оръжие на инкриминираните дата и място. Този факт беше доказан по несъмнен начин от показанията на свид. Т.В. и Т. К., в които съдът не намира основания да се съмнява. Освен това, действително следва да се има предвид, че по отношение на подсъдимия се претендира обвинение за престъпление по чл.144 ал.3 предл.1 НК, т.е. отправяне на закана с убийство чрез думи. Предвид на горното настоящият състав приема за неоснователни възраженията на Р. и счита същите за част от защитната му теза.

От субективна страна И.Р. е действал при условията на пряк умисъл. Същият е съзнавал обществено-опасните последици на деянието и е желаел тяхното настъпване.

Причини за извършване на престъплението са ниското правно съзнание на дееца.

Признавайки подсъдимият И.Р. за виновен, съдът взе предвид като смекчаващи вината обстоятелства данните за материалното положение и имотно състояние – безработно лице, без постоянни доходи, непритежаващо движимо и недвижимо имущество, а като отегчаващи – наличие на голям брой предишни осъждания предимно за тежки умишлени престъпления; лошите характеристични данни, характера на деянието и степента му на обществена опасност и след като не намери основание за прилагане на чл.55 НК, на основание чл.144 ал.3 предложение 1 вр. ал.1 вр. чл.54 НК, му наложи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДВЕ ГОДИНИ и ШЕСТ МЕСЕЦА при строг режим на изтърпяване, съобразно чл.57 ал.1 т.2 б.„б“ ЗИНЗС.

По делото е подаден и приет за съвместно разглеждане в наказателния процес граждански иск от пострадалата Т.Р.В. лично и със съгласието на законния й представител и баща Р.В. за сумата от 3 000 лева, представляващи неимуществени вреди – болка и страдания, ведно със законната лихва, считано от датата на причиняване на увреждането – 04.03.2018 година, както и направените по делото разноски. В тази връзка следва да се отчетат показанията на свидетелите Р.В., Ива В., Н. Дамянова, съответно баща, сестра и майка на пострадалата, на самата В., както и на нейната класна ръководителка към онзи момент свидетелката П.Д.. В този кръг от доказателствени източници се съдържат данни относно влошеното психическо състояние на малолетната В., изразяващо се в продължил във времето отказ от общуване с близки и приятели, изолация от околния свят, страх от осъществяване на публични самостоятелни контакти, необходимост от придружител на обществено място, отсъствия от училище. Тук следва да бъде отчетена и информацията, съдържаща се в заключението на СППЕ на пострадалата, потвърдено от вещите лица при разпита им в с.з., от което става ясно, че в резултат от поведението на Р., продължило повече от година, включително процесния случай, малолетната е живяла под продължителен стрес от психо-социален характер, довел до посттравматично стресово разстройство, изразяващ се във вътрешна напрегнатост, тревожност, пълна изолация от заобикалящия я свят, страх, несигурност, нарушение на съня, ограничително поведение спрямо околните, ангажираността на мисленето с негативното преживяване. Промяна в състоянието е настъпила едва след около 4 месеца, в резултат на посещенията три пъти седмично при психолог. Въпреки това към настоящия момент все още не са отшумели някои от проявленията, като страх и вътрешна напрегнатост. Становището на вещите лице д-р К. и Т. С. е, че Т.В. се нуждае от време за своята пълно възстановяване, като същото е от порядъка на две години. За да се приложи чл.45 ЗЗД е необходимо да е налице виновно поведение на лицето, което да се намира в пряка причинно – следствена връзка с настъпването на вредоносния резултат. Събраните доказателства безспорно установяват, че подсъдимият е извършил деяние, съставляващо престъпление по чл.144 ал.3 предл.1 вр. ал.1 НК. Претендираните от Т.Р.В. лично и със съгласието на законния й представител и баща Р.В. неимуществени вреди са неизмерими с пари и затова размерът на следващото се за тях обезщетение се определя на принципа на справедливостта. По смисъла на чл.52 от Закона за задълженията и договорите, понятието "справедливост" не е абстрактно понятие. То е свързано с преценката на редица конкретни обективно съществуващи обстоятелства, които бяха установени по-горе. Обезщетението за неимуществени вреди, предвидено в чл. 52 от ЗЗД, възмездява главно болките и страданията – физически и психически, понесени от увредения вследствие на увреждането. В резултат на процесното деяние, пострадалата е получила посттравматично стресово разстройство, причинило й психически страдания и болки, през първия месец и особено през първите дни са били със значително по-интензивен характер. Съдът, като взе предвид възрастта на пострадалата към момента на непозволеното увреждане – малолетно момиче, навършило 13 години, обстановката, при която е извършено деянието, характера на причинените болки и страдания, и сравнително дългия период на цялостно възстановяване, а така също данните за материалното положение и имотно състояние на подсъдимия, характеризиращи го като лице без постоянни доходи, непритежаващо движимо и недвижимо имущество, и с оглед критерия за справедливост, визиран в чл.52 ЗЗД, счита, че за обезщетяване на претърпените неимуществени вреди е необходима сумата от 3 000 /три хиляди/ лева. За тази сума искът с правно основание чл.50 от ЗЗД е основателен и доказан, и като такъв следва да бъде уважен. Сумата се дължи ведно със законната лихва, считано от датата на причиняване на увреждането 04.03.2018 година, както и направените деловодни разноски в рамките на наказателния процес в размер на 500 лева под формата на адвокатско възнаграждение.

С оглед изхода на делото пред настоящата инстанция съдът осъжда подсъдимия И.Р. да заплати направени разноски по делото в размер на 600 лева в полза на ВСС по сметка на Районен съд гр.***** и размер на 500 лева в полза на Държавата по сметка на ОДМВР гр.Враца, както и държавна такса върху уважения граждански иск в размер на 120 лева.

По горните съображения съдът постанови своята присъда. 

 

2

АНД No 225/2019

КАТ

К.А.Г.

ОД НА МВР ГР.ВРАЦА

Докладчик:
АНЕЛИЯ А. ДИМИТРОВА

Определение от 5.8.2019г.

Жалбоподателката редовно уведомена, не се явява, нито пък се представлява.

Ответникът редовно призован, представител не е изпратил.

Свидетелят лично.

По делото е постъпила цялата административнонаказателна преписка ведно с Електронен фиш за налагане на глоба серия К № 1108730/24.12.2015 год., Приложение към Клип № 3250 от 24.12.2015 год., Удостоверение за одобрен тип средство за измерване № 10.02.4835, Протокол № 9.12.15 г. от проверката на мобилна система за видеоконтрол „ТFR-1М” № 4835 от 26.03.2015 год., Разпечатка на заснетите нарушения с „ТFR-1М-515” за дата 24.12.2015 год., Карта на мястото на нарушението с Клип № 3250, радар № 515, Заповед под № Із-305/04.02.2011 год. на Министъра на вътрешните работи, ведно с приложение към посочената заповед, Данни за собствеността на превозното средство, а именно МПС с рег.№ ХХХ, Снимка на п.з. Е-24, съгласно чл.7 ал.2 на Наредба № 8121з-532/14.11.2015 год., Протокол за използване на автоматизирано техническо средство или система от 24.12.2015 год., заверено ксерокопие на Разписка за връчен Електронен фиш серия К № 1108730, издаден от ОД на МВР гр.В.  и пощенски плик в оригинал с нечетливо клеймо.

С Разпореждане № 354/02.07.2019 год. настоящият съдия- докладчик е постановил да се изиска Справка от Началника на Пощенска станция гр.Б. за дата на подаване в Пощенската станция на пощенска пратка от подател М.Г.Н.от гр.Б. до получател Районен съд гр.М. с № на проследяване R PS 2140 0089 IJ 6. Такава е постъпила под вх.№ 2787/11.07.2019 г., от която се установява, че препоръчаното писмо с посочения номер е пуснато в ПС гр.Б. на 20.06.2019 г.

По делото от страна на жалбоподателката е представено заверено ксерокопие от Известие за доставяне, с което последната смята, че датата на приемане на пратката е 19.06.2019 г. С волеизявление в съдебно заседание жалбоподателката е помолила съда да й даде възможност да направи справка в Пощенската станция в гр.Б.. От своя страна съда отново е изискал от Началника на Пощенска станция гр.Б., справка, от която да е видно кога кореспондентската пратка с посочения бар-код е приета в Пощенската станция и кога е положено датно клеймо. В тази насока по делото е постъпила Справка от Пощенска станция гр.Б. под № 3011/25.07.2019 г., с която се уведомява съдебния състав, че относно препоръчано писмо с № R PS 2140 0089 IJ 6  е пуснато в гр.Б. на 20.06.2019 г. в 15.54 часа, като това е  видно от системата за приемане  и проследяване на пратките в системата на българските пощи. В подкрепа на гореизложеното ни е изпратено копие от издадения касов бон на клиента, от който се установява, че действително пратката е приета в 15.54 часа на 20.06.2019 г.

Съдът намира, че не са налице условия за разглеждане на делото в съдебно заседание, а са налице такива за прекратяване на административнонаказателното производство. Съгласно разпоредбата на чл.189 ал.8 от ЗДвП Електронния фиш подлежи на обжалване по реда на ЗАНН, като жалбата срещу Електронния фиш се подава в 14-дневен срок от получаването му, а когато е направено възражение по ал.6 в 14-дневен срок от съобщаването на отказа за анулиране на фиша. Видно от представените по делото доказателства, собственик на процесното МПС е именно жалбоподателката К.Г.. В това нейно качество на същата е изпратена разписка и съответно последната лично на 05.06.2019 год. е получила Електронен фиш серия К № 1108730 за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство за МПС с рег.№ ХХХ. В тази насока е приложеното по делото Приложение - Разписка за връчване на Електронен фиш, чрез РСОД и мобилен принтер. Жалбата е внесена в деловодството на ОД на МВР гр.В. с вх.№ 369000-9439 от 26.06.2019 год. По делото е приложен в оригинал пощенски плик, чието клеймо е напълно нечетливо, поради която причина по делото бяха изискани справки от Началника на Пощенска станция гр.Б. с оглед установяване датата на подаване в Пощенската станция на пощенска пратка от подател М.Г.Н.от гр.Б. до получател Районен съд гр.М. с № на проследяване R PS 2140 0089 IJ 6. В тази насока е постъпилата справка под вх.№ 2787/11.07.2019 г., от която се установява, че препоръчаното писмо с посочения номер е пуснато в ПС гр.Б. на 20.06.2019 г. За разкриване на обективната истина и във връзка с приложеното по делото Известие за доставяне, което също е с нечетливо клеймо, отново бе изискана справка и такава бе приложена под № 3011/25.07.2019 г., с която се уведомява съдебния състав, че относно препоръчано писмо с № R PS 2140 0089 IJ 6, същото е пуснато в гр.Б. на 20.06.2019 г. в 15.54 часа, като това е  видно от системата за приемане  и проследяване на пратките в системата на българските пощи. В подкрепа на гореизложеното е изпратено копие от издадения касов бон на клиента, от който се установява, че действително пратката е приета в 15.54 часа на 20.06.2019 г. След изчисляване на сроковете по ал.8 на чл.189 от ЗДвП, става ясно, че към 19.06.2019 год. е изтекъл 14-дневния срок, в който жалбоподателката е могла да упражни правото си на жалба. На практика жалбата е подадена на следващия ден след изтичане на срока за обжалване и в тази насока последната се явява просрочена и недопустима. Съгласно разпоредбата на чл.189 ал.10 от  ЗДвП Електронния фиш е влязъл в сила, тъй като не е обжалван в срока по ал.8.

Налице са условия за прекратяване на настоящето производство, каквато е насоката на чл.63 ал.2 от ЗАНН. Безспорно обжалвания Електронен фиш е влязъл в сила, тъй като не е обжалван в законния срок, в каквато насока е разпоредбата на чл.64 б.”б” от ЗАНН, вр. с чл.189 ал.10 т.2 от ЗДвП. Във връзка с посочената разпоредба и на основание чл.230 от АПК, настоящето производство следва да се прекрати и се укаже на страните по делото, че определението, с което се прекратява настоящето производство подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните.

Водим от горното съдът

 

                                О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ПРЕКРАТЯВАМ на основание чл.63 ал.2, вр. с чл.64 б.”б” от ЗАНН, вр. с чл.189 ал.10 т.2 от ЗДвП производството по АНХД № 225/2019 год. по описа на МРС.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните пред ВрАС.

Протокола написан в с.з.

Протокола приключи в 10.55 часа.

3

АНД No 234/2019

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - МЕЗДРА

М.З.М.

Докладчик:
АНЕЛИЯ А. ДИМИТРОВА

Решение от 5.8.2019г.

Р    Е     Ш    И:

 

ПРИЗНАВА обвиняемия М.З.М. – роден на *** год. в гр.М., жител и живущ ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, безработен, неосъждан, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 09.07.2019 г. около 11.55 часа, на път III-308, км.36+000, в посока от с.Р. към с.К., община Р., е управлявал МПС – мотопед „К.“, червен на цвят, с мощност 50 куб.см. - негова собственост, което не е регистрирано по надлежния ред - престъпление по чл.345 ал.2, вр. с ал.1 от НК, поради което и на основание чл.378 ал.4 т.1 от НПК, вр. с чл.78а ал.1 НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му налага АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕГЛОБА в размер на 1 000 /ХИЛЯДА/ ЛЕВА платими в полза на Държавата.

ОСЪЖДА М.З.М. да ЗАПЛАТИ в полза на Държавата по сметка на ОД на МВР гр. В. направените по делото разноски в размер на 24.98 лева.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВрОС в 15-дневен срок от днес за страните.

 

Мотиви от 6.8.2019г.

Районна прокуратура гр.М. на основание чл.375 от НПК е внесла Постановление за освобождаване на М.З.М. *** от наказателна отговорност, с налагане на Административно наказание.

Районна прокуратура гр.М. редовно призована, представител не е изпратила и не е ангажирала становище по делото.

Обвиняемият редовно призован, не се явява, нито пък се представлява.

Производството е по реда на чл.378 НПК.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и с оглед разпоредбата на чл.378 ал.2 НПК, приема за установено следното от фактическа страна:

На 09.07.2019 г. служителите от РУ гр.Р. и със служебен автомобил извършвали обход на селата в Община Р..  Около 11.55 часа те се намирали на главен път III-308, на км.36+000, между селата Р. и К.. Видели, че срещу тях се движи мотопед и го спрели за проверка. Лицето, което управлявало мотопеда било М.З.М., ЕГН  **********,***, като отзад се возела приятелката му от с.Р.. Мотоциклетът бил марка „К.“ 50 куб.см., червен на цвят, но без поставена регистрационна табела. Километражът бил с измерване на скорост до 60 км/час. Водачът не представил никакви документи за мотоциклета и заявил, че същият е негов от няколко години, но не го е регистрирал, въпреки, че знаел, че трябва мотопеда да има регистрационна табела. При проверката се оказало, че М.М. е и неправоспособен водач – никога не е имал СУМПС.

При тази ситуация двамата служители на РУ гр.Р. информирали дежурния по управление и изчакали пристигането на служител на управлението имащ правомощия да съставя актове по ЗДвП – свидетеля, работещ на длъжност „Инспектор Пътен контрол“ в РУ гр.Р.. Същият съставил два броя АУАН на водача М.М. – единия за управлението на нерегистрирано по съответния ред МПС и другия за управление на МПС без съответно СУМПС.

Съгласно §6, т.13 от Допълнителните разпоредби на ЗДвП, „мотоциклет е двуколесно ППС…, което има двигател с работен обем над 50 куб.см. Към мотоциклетите се приравняват и ….двуколесните ППС, които имат двигател до 50 куб.см. и чиято конструктивна максимална скорост надвишава 45 км.час.“

Съобразно чл.140 ал.1 от ЗДвП „по пътищата отворени за обществено ползване се допускат само МПС и ремаркета които са регистрирани и са с табели с регистрационен номер поставени на определените за това места.“, а чл.10 ал.1 от Наредба № I-45 от 24.03.2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства „За всяко регистрирано превозно средство се предоставят табели с регистрационен номер“.

От тази фактическа обстановка е видно, че обвиняемият М.З.М. ***, на 09.07.2019 г. около 11.55 часа на път III-308, км.36+000, в посока от с.Р. към с.К., общ.Р. е управлявал МПС – мотоциклет марка „К.“, червен на цвят, с мощност 50 куб.см., негова собственост, което не е регистрирано по надлежния ред - престъпление по чл.345 ал.2 от НК.

От субективна страна престъплението е извършено с пряк умисъл. Същият е съзнавал общественоопасния характер на деянието си, предвиждал е настъпването на общественоопасните последици.

Горната фактическа обстановка се установява от събраните по делото гласни и писмени доказателства и доказателствени средства, а именно: АУАН бланков № 070434/09.07.2019 г., АУАН бланков № 070435/09.07.2019 г., Справка за нарушител/водач, Протокол за предупреждение от 09.07.2019 г., Протокол за оглед на местопроизшествие от 09.07.2019 г., Фотоалбум, от показанията на свидетелите М.Н., П.П., В.П.и А.В., Характеристични данни, Декларация за семейно и материално положение и имотно състояние и Актуална справка за съдимост, Справка от Районна прокуратура гр.М. под вх.№ 1196/2019 от 17.07.2019 г., ведно с Справка от Агенция по вписванията – Служба по вписванията при Районен съд гр.М., удостоверяваща, че за обвиняемия няма данни за притежавани имоти и извършени прехвърлителни сделки с тях, Справка от Кмета на Община Р. под вх.№ 334000-1736/15.07.2019 г., удостоверяваща, че обвиняемия няма декларирани МПС и ППС, както и документи, удостоверяващи, че последният е собственик на недвижими имоти и Справка от Началник Сектор „ПП” към ОД на МВР гр.В. под рег.№ 967р-3212/11.07.2019 г., удостоверяваща, че в централната база АИС „КАТ” – „Регистрация  и отчет на ППС и собствениците им” няма данни за ППС, собственост на обвиняемия.

От изложената фактическа обстановка е видно, че обвиняемия е извършил престъпление по транспорта. На 09.07.2019 г. около 11.55 часа, на път III-308, км.36+000, в посока от с.Р. към с.К., община Р., е управлявал МПС – мотопед „К.“, червен на цвят, с мощност 50 куб.см. - негова собственост, което не е регистрирано по надлежния ред.. Действал е умишлено. От обективна и субективна страна е осъществил състава на чл.345 ал.2, вр.с ал.1 от НК.

Разпитан на досъдебното производство обвиняемия се признава за виновен и подробно описва начина на извършване на деянието. Самопризнанията му се подкрепят от събраните по делото доказателства.

За това престъплението по чл.345 ал.2, вр. с ал.1 от НК предвижда наказание „Лишаване от свобода” за срок до една година или „Глоба” от 500 до 1 000 лева. От деянието не са произтекли имуществени вреди. Обвиняемият не е осъждан и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл.78а НК. Налице са условията на чл.78а НК за освобождаването му от наказателна отговорност, с налагане на административно наказание. Обвиняемият не представлява висока степен на обществена опасност, предвид чистото му съдебно минало. Личността на М. не разкрива висока степен на обществена опасност и поправянето и превъзпитанието на обвиняемия могат да се постигнат с налагане на Административно наказание по реда на чл.78а НК, който се прилага императивно. Това следва да бъде ГЛОБА в размер на 1 000 /ХИЛЯДА/ ЛЕВА в полза на Държавата. Размерът на глобата бе съобразен с имотното състояние на обвиняемия, с доходите и семейното му задължение, а именно – неженен, безработен и без данни за доходи и имущество.

Със своя съдебен акт съдът осъди обвиняемия да заплати в полза на Държавата, по сметка на ОД на МВР гр.В. направените по делото разноски , в размер на 24.98 лева.

По гореизложените съображения съдът постанови решението си.

4

АНД No 236/2019

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - МЕЗДРА

В.Д.И.

Докладчик:
АНЕЛИЯ А. ДИМИТРОВА

Решение от 5.8.2019г.

Р    Е     Ш    И:

 

ПРИЗНАВА обвиняемия В.Д.И. – роден на *** ***, жител и живущ ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, работи като куриер в Куриерска фирма „О.Е.“, неосъждан, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 02.01.2019 г. около 22.00 часа, на ул.„Х.Б.“ при № 65 в гр.М., е управлявал МПС – лек автомобил „М.“, модел  626, с рег.№ ХХХХ, негова собственост, като автомобила не е регистриран по надлежния ред по чл.140 от ЗДвП и Наредба № I- 45/24.03.2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на МПС и ремаркетата, теглени от тях и реда за предоставяне на данни за регистрираните ППС /със служебно прекратена регистрация от 23.08.2018 г., на основание чл.143 ал.15 от ЗДвП/ – престъпление по чл.345 ал.2, вр. с ал.1 НК, поради което и на основание чл.378 ал.4 т.1 от НПК, вр. с чл.78а ал.1 НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му налага АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕГЛОБА в размер на 1 000 /ХИЛЯДА/ ЛЕВА платими в полза на Държавата.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВрОС в 15-дневен срок от днес за страните.

 

Мотиви от 6.8.2019г.

Районна прокуратура гр.М. на основание чл.375 от НПК е внесла Постановление за освобождаване на В.Д.И. *** от наказателна отговорност, с налагане на Административно наказание.

Районна прокуратура гр.М. редовно призована, представител не е изпратила, нито пък е ангажирала становище по делото.

Обвиняемият се явява лично, признава се за виновен и съжалява за извършеното.

Производството е по реда на чл.378 НПК.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и с оглед разпоредбата на чл.378 ал.2 НПК, приема за установено следното от фактическа страна:

На 22.06.2018 г. обвиняемия В.Д.И. ***, сключил със свидетеля Н.Ц.Р.от гр.В. Договор за покупко-продажба на МПС – лек автомобил „М.“, модел 626, с рег.№ ХХХХ. Сделката била изповядана в кантората на нотариус с рег.№ 338 на Нотариалната камара и район на действие районен съд гр.В.. След това контрагентите тръгнали към КАТ, за да регистрират автомобила на името на купувача. Тогава обаче установили, че малкия талон на колата липсва. След като не успели да го намерят, съобщили за проблема в КАТ гр.В., където им обяснили реда за издаване на нов талон, вече на името на новия собственик. И. не се погрижил да изпълни тази процедура. Съобразно разпоредбата на чл.145 ал.2 от ЗДвП, последния имал задължението в едномесечен срок да регистрира автомобила пред органите на КАТ. Той обаче не го сторил, поради посочената причина. Ето защо, регистрацията на автомобила била служебно прекратена на 23.08.2019 г. на основание чл.143 ал.15 от ЗДвП. От този момент насетне посоченото МПС било без валидна регистрация за движение по пътищата на страната. Съгласно чл.140 ал.1 от ЗДвП „По пътищата, отворени за обществено ползване, се допускат само МПС и ремаркета, които са регистрирани и са с табели с регистрационен номер, поставени на определените за това места, по реда на чл.140 от ЗДвП и Наредба № I-45/24.03.2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на МПС и ремаркетата, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните ППС“. Независимо от това, обвиняемият И. продължавал да ползва автомобила си. На 02.01.2019 г. около 22.00 часа той се движел по ул.„Х.Б.“ в гр.М.. По същото време там изпълнявали служебните си задължения служители на РУ гр.М., сред които бил свидетеля Н.К.М.. Пред № 65 те спрели за проверка автомобила, управляван от обвиняемия. В хода на извършената му проверка полицейските служители изяснили горепосочените обстоятелства, а именно, че И. управлява МПС със служебно прекратена регистрация. На същия бил съставен АУАН № 2/02.01.2019 г., отразяващ посоченото нарушение.

Горната фактическа обстановка се установява от събраните по делото гласни и писмени доказателства и доказателствени средства, а именно: АУАН № 2/02.01.2019 г., Данни за собствеността на превозно средство с рег.№ ХХХХ на л.5-7, Справка за нарушител/водач, Справка под изх.№ 31/17.04.2019 г., изготвена от нотариус В.В.с район на действие Районен съд гр.В., Договор за покупко-продажба на МПС от 22.06.2018 г., Декларация по чл.264 ал.2 от ДОПК, Декларация за гражданство и гражданско състояние по чл.25 ал.8 от ЗННД, от показанията на свидетелите Н.Р., Н.М.и В.В.,  Характеристични данни, Декларация за семейно и материално положение и имотно състояние и Актуална справка за съдимост.

От изложената фактическа обстановка е видно, че обвиняемия е извършил престъпление по транспорта. На 02.01.2019 г. около 22.00 часа на ул.„Х.Б.“ при № 65 в гр.М., е управлявал МПС – лек автомобил „М.“, модел  626 с рег. № ХХХХ, негова собственост, като автомобила не е регистриран по надлежния ред по чл.140 от ЗДвП и Наредба № I – 45/24.03.2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на МПС и ремаркетата, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните ППС /със служебно прекратена регистрация от 23.08.2018 г., на основание чл.143 ал.15 от ЗДвП/. От обективна и субективна страна е осъществил състава на чл.345 ал.2, вр.с ал.1 от НК.

От субективна страна престъплението е извършено с пряк умисъл. Същият е съзнавал общественоопасния характер на деянието си, предвиждал е настъпването на общественоопасните последици.

Разпитан на досъдебното производство обвиняемия се признава за виновен и подробно описва начина на извършване на деянието. Самопризнанията му се подкрепят от събраните по делото доказателства.

За това престъплението по чл.345 ал.2, вр. с ал.1 от НК предвижда наказание „Лишаване от свобода” за срок до една година или „Глоба” от 500 до 1 000 лева. От деянието не са произтекли имуществени вреди. Обвиняемият не е осъждан и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл.78а НК. Налице са условията на чл.78а НК за освобождаването му от наказателна отговорност, с налагане на административно наказание. Обвиняемият не представлява висока степен на обществена опасност, предвид чистото му съдебно минало. Личността на И. не разкрива висока степен на обществена опасност и поправянето и превъзпитанието на обвиняемия могат да се постигнат с налагане на Административно наказание по реда на чл.78а НК, който се прилага императивно. Това следва да бъде ГЛОБА в размер на 1 000 /ХИЛЯДА/ ЛЕВА в полза на Държавата. Размерът на глобата бе съобразен с имотното състояние на обвиняемия, с доходите и семейното му задължение, а именно – неженен, работещ, но получаващ не високо възнаграждение, без данни за движимо и недвижимо имущество.

По гореизложените съображения съдът постанови решението си.

5

НОХД No 250/2019

Подправка и използване на контролни знаци и идетификационни номера

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.МЕЗДРА

Х.Х.П.

Докладчик:
ЕВГЕНИ А. БОЖИДАРОВ

Споразумение от 6.8.2019г.

За Районна прокуратура гр. М.  се явява Районен прокурор Ц.П..

Обвиняемият се явява лично и със служебен защитник адв. В.Ч. от ВАК.

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

АДВ.В. Ч.: Да се даде ход на делото.

ОБВИНЯЕМ: Да се даде ход на делото. 

Съдът, след като изслуша становищата на страните

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ПРИЕМА и ПРИЛАГА представените от страните споразумение за прекратяване на наказателно производство, сключено на основание чл.381 и сл. НПК по ДП № 692/2019 г. по описа на РП-М. и 1 бр. декларация по чл.381 ал.6 НПК.

САМОЛИЧНОСТ НА ОБВИНЯЕМИЯ:

Х.Х.П. - роден на *** ***, българин, български гражданин, с основно образование, женен, пенсионер по болест, ЕГН **********, осъждан.

На основание чл.274 ал.1 НПК на страните се разясни правото на отвод. Искания за отвод не бяха направени.

На основание чл.382 НПК делото се докладва с прочитане на споразумението.    

ПРОКУРОР: Със защитата на обвиняемия сме постигнали споразумение, което сме представили в писмен вид. В него сме уточнили всички въпроси, посочени в чл.381 ал.5 НПК. Поправки в съдържанието му няма да правя и моля, да го впишете в протокола в окончателен вид така, както сме го представили.

АДВ. В. Ч.: С представителя на обвинението сме постигнали споразумение, което сме Ви представили в писмен вид. Искания за поправки в съдържанието му няма да правим и моля, да го впишете в протокола в окончателен вид така, както сме го представили. 

ОБВИНЯЕМ: Разбирам в какво ме обвиняват. Признавам се за виновен. Запознат съм с условията на споразумението. Разбирам какви са последиците от него. Доброволно съм го подписал, както и декларацията за отказ от разглеждане на делото по общия ред. Поправки в съдържанието на споразумението няма да правя и моля, да го впишете в протокола в окончателен вид така, както е представено.  

 Съдът, след като се запозна с представените от страните споразумение и 1 бр. декларация от обвиняемия и взе предвид изразените от тях становища в днешното с.з., намира, че споразумението отговаря на всички условия, визирани в чл.381 ал.5 НПК и следва да бъде вписано в протокола в следният окончателен вид:

 

С П О Р А З У М Е Н И Е

ЗА РЕШАВАНЕ НА ДЕЛОТО

На основание чл.381 и сл. НПК

По ДП № 81/2019 г. по описа на РУ Рома /ДП № 692/2019 по описа на РП М./

 

Днес на 30.07.2019 година в гр. М. между

1. Ц.П. – Районен прокурор при РП М. и

2. адв. В.Ч. – ВАК като служебен защитник на обвиняемия Х.Х.П., ЕГН **********, роден на *** ***, постоянен адрес:***, женен, осъждан, пенсионер по болест, с основно образование .

Със споразумението страните постигат съгласие, както следва:

Обв. Х.Х.П., ЕГН **********, се признава за виновен:

ЗА ТОВА, че на 06.04.2019 г. Между с.Д. и с.К.П., общ.Р., на км.28+200, на път – 134, е управлявал МПС – л.а. „О.А.“ с номер на рама W0L086F08X5025975 без регистрационен номер, като същия не е регистриран по надлежния ред, съгласно чл.140 ЗДвП и Наредба І-45 за регистрация и отчет, пускане в движение и спиране от движение на МПС и ремаркета, теглени от тях и реда за предоставяне на данни за регистриране на ППС – престъпление по чл.345 ал.2, вр. с ал.1 от НК.

На основание чл.345 ал.2, вр. с ал.1, вр. с чл.55 ал.1 т.1, вр. с ал.2 от НК на обвиняемия Х.Х.П., ЕГН ********** се определя наказание  ГЛОБА в размер на 250 /ДВЕСТА И ПЕТДЕСЕТ ЛЕВА/, платими в полза на Държавата.

Веществени доказателства не са иззети.

Материални щети не са причинени.

Разноски не са направени.

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

 

ПРОКУРОР:                                   СЛ. ЗАЩИТНИК:            

  /Ц.П./                            /адв.В.Ч./

 

                                                                                        

                                      ОБВИНЯЕМ:

                                         /Х.П./

 

 

ПРОКУРОР: Моля споразумението да бъде одобрено във вида, в който сме го представили.

АДВ. В. Ч.: Моля споразумението да бъде одобрено във вида, в който сме го представили.

ОБВИНЯЕМ: Моля споразумението да бъде одобрено във вида, в който сме го представили.

Съдът намира, че постигнатото между страните споразумение не противоречи на закона и морала, разглежда всички относими въпроси за деянието, вината, вида и размерът на наказателната санкция, поради което

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОДОБРЯВА, на основание чл.382 ал.7 НПК, споразумение за решаване на делото, постигнато между Ц.П. – Районен прокурор в Районна прокуратура град М., адв. В.Ч. от ВрАК – служебен защитник на Х.Х.П. и Х.Х.П., ЕГН ********** – обвиняем по НОХД № 250/2019 г. по описа на РС-М., при следните условия:

ОБВИНЯЕМИЯТ Х.Х.П., роден на *** ***, българин, български гражданин, с основно образование, женен, пенсионер по болест, ЕГН **********, осъждан, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 06.04.2019 г. между с.Д. и с.К.П., общ., на км.28+200, на път – 134, е управлявал МПС – л.а. „О.А.“ с номер на рама W0L086F08X5025975 без регистрационен номер, като същия не е регистриран по надлежния ред, съгласно чл.140 ЗДвП и Наредба І-45 за регистрация и отчет, пускане в движение и спиране от движение на МПС и ремаркета, теглени от тях и реда за предоставяне на данни за регистриране на ППС – престъпление по чл.345 ал.2, вр. с ал.1 от НК.

На обвиняемия Х.Х.П. се налага наказание при условията на с чл.55 ал.1 т.1, вр. с ал.2 от НК, а именно ГЛОБА в размер на 250 /ДВЕСТА И ПЕТДЕСЕТ ЛЕВА/, платими в полза на Държавата.

ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.382 ал.7, вр. с чл.24 ал.3 НПК, наказателното производство по НОХД № 250/2019 г. по описа на Районен съд гр.М..

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно. 

Протоколът написан в с.з. и приключи в 11.15 часа.

В законна сила на 6.8.2019г.

6

НОХД No 260/2019

Подправка и използване на контролни знаци и идетификационни номера

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.МЕЗДРА

Ц.Л.Л.

Докладчик:
ЕВГЕНИ А. БОЖИДАРОВ

Споразумение от 9.8.2019г.

За Районна прокуратура гр. М. се явява прокурорЛ.В..

Обвиняемият се явява лично и със служебен защитник адв. М.Н. от ВАК.

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото. Поддържам  постигнатото  и подписано  от  прокурор Пашовска  споразумение.

АДВ. М. Н.: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото и разглеждане на представеното споразумение, поради което

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ПРИЕМА и ПРИЛАГА представеното от страните споразумение за решаване на делото, съгласно чл.381 и сл. НПК както и 1 бр. декларация по чл.381 ал.6 НПК.

САМОЛИЧНОСТ НА ОБВИНЯЕМИЯ:

Ц.Л.Л. - роден на *** г. в гр.М., живущ ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, безработен, ЕГН **********, осъждан.

ОБВИНЯЕМ: Запознат съм със споразумението и заявявам, че доброволно съм го подписал.

ПРОКУРОР: Не правя отвод на състава.

АДВ. М. Н.: Не правя отвод на състава.

Съдът

 

                                О П Р Е Д Е Л И:

 

На основание чл.382 НПК делото се докладва чрез прочитане на споразумението.

Съдът предлага промени в споразумението, тъй като в случая не може да се приложи условно осъждане на Лишаване от свобода, поради обстоятелството, че подсъдимия  е осъждан три пъти, включително и на лишаване от свобода по НОХД № 360/2010 г. за което не е реабилитиран, както по чл.86 ал.1 т.1 НК, така и по чл.88а ал.1 НК. В този смисъл  споразумението следва да се измени, като се наложи съобразно договорката между страните или ефективно лишаване от свобода или глоба от 500 до 1000 лева по чл.54 НК.

ПРОКУРОР: Предлагам наказанието да бъде глоба в размер на 500 лева.

АДВ. М. Н.: Съгласни сме на изменението и налагането на глобата.

ОБВИНЯЕМ: съгласен съм на изменението за налагане на глоба.

Съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ДОПУСКА  изменение на споразумението в частта относно наложеното наказание ,като същото следва да бъде глоба от 500 лева за описаното в споразумението деяние.

Съдът докладва сключеното споразумение, съобразно изменението по-горе, относно наложеното наказание Глоба от 500 лева.

ОБВИНЯЕМ: Разбирам в какво ме обвиняват. Признавам се за виновен. Запознат съм с условията на споразумението. Разбирам какви са последиците от него. Доброволно съм го подписал, както и декларацията за отказ от разглеждане на делото по общият ред.

Съдът след като се запозна с представеното споразумение за решаване на делото, становищата на страните и изявлението на обвиняемия намира, че са спазени всички изисквания  на чл.381 ал.5 НПК и намира, че окончателния вид на споразумението следва да се запише в протокола както следва:

 

С  П  О  Р  А  З  У  М  Е  Н  И  Е 

За прекратяване на ДП № 838/2019 г. по описа на Районна прокуратура гр.М., сключено на основание чл.381 НПК

 

Днес, 02.08.2019 г. в гр.М. се постигна настоящето споразумение между:

1. Ц.П.– районен прокурор при Районна прокуратура гр.М. и  поддържано в съдебно заседание от прокурорЛ.В. и

    2. АДВ. М.Н. – ВАК, Служебен защитник на Ц.Л.Л., ЕГН **********,***, тел. ХХХ

Които се споразумяха за следното:

Ц.Л.Л., се признава за виновен ,за това, че:

На 08.05.2019 г. около 23.10 часа в гр.Р., по ул.“Х.Ш.“, кръстовището с ул.“И.“,  е управлявал МПС – челен мини товарач „В.“ с номер на рама ХХХ – негова собственост, което не е регистрирано по надлежния ред, а именно по Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника – престъпление по чл.345 ал.2, вр. с ал.1 НК.

Наказанието на обвиняемия Ц.Л.Л. се определя при условията на чл.54 ал1 НК –  ГЛОБА  в размер на 500 /ПЕТСТОТИН/ ЛЕВА в полза на Държавата.

 

                                         СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

 

         ПРОКУРОР:                                         СЛ. ЗАЩИТНИК:            

              /Л. В./                                                                 /адв. М. Н./                             

                                              ОБВИНЯЕМ:

                                                           /Ц.Л./

 

Съдът намира,  че постигнатото между страните споразумение не противоречи на закона и морала, разглежда всички относими въпроси за деянието, вината и размера на наказателната санкция, поради което и на основание чл.382 ал.7 НПК

 

                                О П Р Е Д Е Л И:

 

 ОДОБРЯВА споразумение за решаване на делото, сключено между Ц.П.– районен прокурор при Районна прокуратура гр.М. и поддържано в съдебно заседание от прокурорЛ.В. и АДВ. М.Н. от ВАК, като служебен защитник на обвиняемия Ц.Л.Л., ЕГН **********,***, при следните условия:

ОБВИНЯЕМИЯТ Ц.Л.Л. - роден на *** г. в гр.М., живущ ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, безработен, ЕГН **********, осъждан, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 08.05.2019 г. около 23.10 часа в гр.Р., по ул.“Х.Ш.“, кръстовището с ул.“И.“, е управлявал МПС – челен мини товарач „В.“ с номер на рама ХХХ – негова собственост, което не е регистрирано по надлежния ред, а именно по Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника – престъпление по чл.345 ал.2, вр. с ал.1 от НК.

На обвиняемия Ц.Л.Л. се налага наказание при условията на чл.54 ал.1 от НК, а именно ГЛОБА  в размер на 500 /ПЕТСТОТИН/ ЛЕВА в полза на Държавата.

ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.382 ал.7, вр. с чл.24 ал.3 НПК, наказателното производство по НОХД № 260/2019 г. по описа на Районен съд гр.М..

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно. 

Протоколът написан в с.з. и приключи в 09.45 часа.

В законна сила на 9.8.2019г.

7

НОХД No 263/2019

Подправка и използване на контролни знаци и идетификационни номера

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.МЕЗДРА

Г.Т.Г.

Докладчик:
АНЕЛИЯ А. ДИМИТРОВА

Споразумение от 12.8.2019г.

За Районна прокуратура гр.М. се явява прокурор Л.В..

Обвиняемият лично и с адв. М.Н. от ВАК.

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

АДВ. М. Н.: Да се даде ход на делото.

ОБВИНЯЕМ: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че са налице всички изисквания на закона за даване ход на делото за разглеждане на представеното споразумение, поради което

 

                                              О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ПРИЕМА и ПРИЛАГА представеното от страните споразумение за решаване на делото, съгласно чл.381 и сл. от НПК, както и 1 брой Декларация по чл.381 ал.6 от НПК.

САМОЛИЧНОСТ НА ОБВИНЯЕМИЯ: Г.Т.Г.  – роден на *** ***, жител и живущ ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, работи като монтажник в „Т.Г.С.,“ ЕООД гр.Б., осъждан, с ЕГН **********.

ОБВИНЯЕМ: Запознат съм със съдържанието на споразумението и доброволно съм го подписал.

На основание чл.274 от НПК на страните се разясни правото на отвод.

ПРОКУРОР: Не правя отвод на състава.

АДВ.  М. Н.: Не правя отвод на състава.

ОБВИНЯЕМ: Не правя отвод на състава.

ОТВОД не се направи.

Съдът намира, че следва да бъде прочетено представеното споразумение за решаване на делото.

Водим от горното съдът

 

                                            О П Р Е Д Е Л И :

 

На основание чл.382 от НПК се прочете споразумението за решаване на делото.

Съдът запитва обвиняемия за въпросите, визирани в чл.382 ал.4 от НПК.

ОБВИНЯЕМ: Разбирам в какво ме обвиняват. Признавам се за виновен. Запознат съм с условията на споразумението. Разбирам какви са последиците от него и доброволно съм го подписал, като съм декларирал, че се отказвам от съдебното разглеждане на делото по общия ред.

Съдът, след като се запозна с представеното споразумение за решаване на делото, становището на страните и изявлението на обвиняемия, намира, че са спазени всички изисквания, визирани в чл.381 ал.5 от НПК и намира, че окончателният вид на споразумението следва да се впише в протокола от днешното съдебно заседание в следният окончателен вид:

Окончателно споразумение на основание чл.382 ал.6 от НПК:

 

С П О Р А З У М Е Н И Е

За решаване на ДП № 684/ 2019 год. със споразумение

сключено на основание,чл.384 ал.1 НПК

 

               Днес на 12.08.2019 г. в град М. се постигна споразумение между:

               1.Л.В. - прокурор в Районна прокуратура гр. М. и

               2.Адв. М.Н. ***, като договорен защитник на обв.Г.Т.Г. ***, българин, с българско гражданство, не женен, със средно образование, осъждан, живущ ***, с ЕГН:**********,  се споразумяха за следното:

               За това, че на 05.03.2019 г. в гр.М., на ул.„Х.Б.“ пред № 61,  е управляван лек автомобил „П.“ с рег.№  ХХХ, собственост на М.К.П., който не е регистриран по надлежния ред - /със служебно прекратена регистрация на 06.02.2019 г. на основание чл.143 ал.15 от ЗДвП/ съгласно, който „Служебно, с отбелязване в автоматизираната информационна система, се прекратява регистрацията на регистрирано пътно превозно средство на собственик, който в двумесечен срок от придобиването не изпълни задължението си да регистрира превозното средство, в нарушение на чл.140 ал.1 от ЗДвП „По пътищата, отворени за обществено ползване, се допускат само моторни превозни средства и ремаркета, които са регистрирани и са с табели с регистрационен номер, поставени на определените за това места и в нарушение на НАРЕДБА № I-45 от 24.03.2000 година за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета теглени от тях и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства - чл.3 ал.1 от същата, според който моторните превозни средства и ремаркетата се регистрират в срок от 1 месец от придобиване на собствеността“, чл.4 ал.1 от същата, „Собственикът е длъжен да представи превозното средство и необходимите документи в определения срок за извършване на регистрация, промяна в регистрацията или прекратяване на регистрацията“ – престъпление по чл.345 ал.2 от НК.

               На обв. Г.Т.Г.  се определя наказание  при условията на чл.54 ал.1 от НК, а именно „Глоба“ в размер на 500 лв.

 

 

                       С П О Р А З У М Е Л И    С Е:

 

 

            ПРОКУРОР:                                     ЗАЩИТНИК:

 /Л. В./                                      /адв. М. Н./

 

ОБВИНЯЕМ:

/Г.Г./

 

 

 Съдът намира, че така постигнатото споразумение, вписано в съдебния протокол и подписано от прокурор Л.В., адв. М.Н. от ВАК и обвиняемия Г.Г., не противоречи на закона и морала, в интерес на правосъдието е и е изготвено по реда и изискванията на чл.381 ал.5 НПК, поради което

 

                                          О П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ОДОБРЯВА  на основание чл.382 ал.7 вр. чл.381 ал.5 НПК така постигнатото споразумение между прокурор Л.В., адв. М.Н. от ВАК и обвиняемия Г.Г., при следните условия:

ОБВИНЯЕМИЯТ Г.Т.Г.  – роден на *** ***, жител и живущ ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, работи като монтажник в „Т.Г.С.,“ ЕООД гр.Б., осъждан, с ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН  в това, че на 05.03.2019 г. в гр.М., на ул.„Х.Б.“ пред № 61, е управляван лек автомобил „П.“ с рег.№  ХХХ, собственост на М.К.П., който не е регистриран по надлежния ред - /със служебно прекратена регистрация на 06.02.2019 г. на основание чл.143 ал.15 от ЗДвП/ съгласно, който „Служебно, с отбелязване в автоматизираната информационна система, се прекратява регистрацията на регистрирано пътно превозно средство на собственик, който в двумесечен срок от придобиването не изпълни задължението си да регистрира превозното средство, в нарушение на чл.140 ал.1 от ЗДвП „По пътищата, отворени за обществено ползване, се допускат само моторни превозни средства и ремаркета, които са регистрирани и са с табели с регистрационен номер, поставени на определените за това места и в нарушение на Наредба № I-45/24.03.2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета теглени от тях и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства - чл.3 ал.1 от същата, според който моторните превозни средства и ремаркетата се регистрират в срок от 1 месец от придобиване на собствеността“, чл.4 ал.1 от същата, „Собственикът е длъжен да представи превозното средство и необходимите документи в определения срок за извършване на регистрация, промяна в регистрацията или прекратяване на регистрацията“ – престъпление по чл.345 ал.2, вр. с ал.1 от НК.

ОБВИНЯЕМИЯТ Г.Т.Г. следва да изтърпи наказание при условията на чл.54 ал.1 от НК, а именно ГЛОБА  в размер на 500  /ПЕТСТОТИН/ ЛЕВА, платими в полза на Държавата.

Съдът след като одобри постигнатото между страните споразумение намира, че следва да се занимае с взетата по отношение на обвиняемия Г.Т.Г. мярка за неотклонение „Подписка”.

Предвид факта, че с одобряването на настоящето споразумение е налице влязъл в сила съдебен акт по отношение на обвиняемия Г.Т.Г., съдът намира, че мярката за неотклонение „Подписка” следва да бъде отменена и

 

                                 О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ОТМЕНЯ  взетата по отношение на обвиняемия Г.Т.Г. мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”, взета по ДП № 94/2019 год. по описа на РУ гр.М..

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 263/2019 год. по описа на МРС на основание чл.382 ал.7 вр. с чл.24 ал.3 от НПК.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

 Протокола написан в с.з.

 Протокола приключи в 9.35 часа.

В законна сила на 12.8.2019г.

8

НОХД No 270/2019

Състави на придобиване и държане на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - МЕЗДРА

Ц.И.Т.

Докладчик:
АНЕЛИЯ А. ДИМИТРОВА

Споразумение от 13.8.2019г.

За Районна прокуратура гр.М. се явява прокурор Л.В..

Обвиняемата лично и със съгласието на баща си И.Ц.Т. и със служебен защитник адв. П.Ц. от ВАК.

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

АДВ. П. Ц.: Да се даде ход на делото.

ОБВИНЯЕМА: Да се даде ход на делото.

РОДИТЕЛ: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че са налице всички изисквания на закона за даване ход на делото за разглеждане на представеното споразумение, поради което

 

                                              О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ПРИЕМА и ПРИЛАГА представеното от страните споразумение за решаване на делото, съгласно чл.381 и сл. от НПК, както и 1 брой Декларация по чл.381 ал.6 от НПК.

САМОЛИЧНОСТ НА ОБВИНЯЕМАТА: Ц.И.Т. – родена на *** ***, жител и живуща ***, българка, българска гражданка, с основно образование, неомъжена, ученичка в 12-ти клас, неосъждана, с ЕГН **********.

ОБВИНЯЕМА: Запозната съм със съдържанието на споразумението и доброволно съм го подписала.

На основание чл.274 от НПК на страните се разясни правото на отвод.

ПРОКУРОР: Не правя отвод на състава.

АДВ. П. Ц.: Не правя отвод на състава.

ОБВИНЯЕМА: Не правя отвод на състава.

РОДИТЕЛ: Не правя отвод на състава.

ОТВОД не се направи.

Съдът намира, че следва да бъде прочетено представеното споразумение за решаване на делото.

Водим от горното съдът

 

                                            О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

На основание чл.382 от НПК се прочете споразумението за решаване на делото.

Съдът запитва обвиняемата за въпросите, визирани в чл.382 ал.4 от НПК.

ОБВИНЯЕМА: Разбирам в какво ме обвиняват. Признавам се за виновна. Запозната съм с условията на споразумението. Разбирам какви са последиците от него и доброволно съм го подписала, като съм декларирала, че се отказвам от съдебното разглеждане на делото по общия ред.

Съдът, след като се запозна с представеното споразумение за решаване на делото, становището на страните и изявлението на обвиняемата, намира, че са спазени всички изисквания, визирани в чл.381 ал.5 от НПК и намира, че окончателния вид на споразумението следва да се впише в протокола от днешното съдебно заседание в следният окончателен вид:

Окончателно споразумение на основание чл.382 ал.6 от НПК:

 

С П О Р А З У М Е Н И Е

За решаване на ДП № 461/ 2018 год. със споразумение

сключено на основание чл.381 ал.1 НПК

 

               Днес на 13.08.2019г. в град М. се постигна споразумение между:

               1.Л.В. - прокурор в Районна прокуратура гр. М. и

               2. Ц.И.Т., лично и със съгласието на бащата  И.Ц.Т.  и Адв. П.Ц., служебен  защитник на Ц.Т.-  българка  с българско гражданство, неомъжена  не осъждана с основно образование   с ЕГН:**********, т-н ХХХ, които се споразумяха за следното:

За това, че макар и непълнолетна, но след като е разбирала свойството и значението на деянието и е могла да ръководи постъпките си   на 13.03.2018г. в двора на ОУ „ С.К.М.“, без надлежно разрешително, е държала в себе си високорискови наркотични вещества,  а именно: зелената листна маса  с нетно тегло 2.998гр./ обекти 1,3 и 4/, които сдържат метил-2-1-/1-5 флуорпентил- 1-Н-индазол-3-карбоксамидо -3,3 диметилбутаноат/ 5F-ADB, 5F-MDМB-PINACA ,които  спадат към така наречените синтетични канабиноиди,   в нарушение на Единната конвенция на ООН за наркотичните средства от 1961г. изменена с протокол от 1972г., ратифицирана от Р Б.и абсолютна забрана по чл.30 вр. с чл.3  т.1 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите/, /Списък І/ “Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотреба с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина” от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, приета с Постановление № 6 от 11.01.2018г  за изм. и  допълн. на МС, обн. ДВ бр.6/ 16.01.2018г.- престъпление по чл.354а,ал.3,т.1 пр.1,в с чл.63 ал.1,т.3 пр.1 от НК.

      На обв. Ц.И.Т. за престъпление по чл.354а,ал.3,т.1 пр.1,в с чл.63 ал.1,т.3 пр.1,вр. с чл.55 ал.1 т.2,буква „б“ от НК, се  заменя наказанието лишаване от свобода с  пробация със следните пробационни мерки :

1. 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, за срок от 6 /шест/ месеца с периодичност два пъти седмично – съгласно  чл. 42а, ал. 2 т. 1 от НК,  с настоящ адрес-***

2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от  6 /шест/ месеца – съгласно чл. 42а, ал. 2, т. 2 от НК.

По отношение на кумулативно  предвиденото наказание  „Глоба“предвидено за това престъпление, наред с наказанието лишаване от свобода  при редукцията , съгласно   чл.354а,ал.3,т.1 пр.1вр с  чл.63 ал.1,т.5,вр. с чл.55 ал.3 вр с ал.1 т.2,буква „б“ пр.2 НК „обществено порицание“ не се налага .

               На основание 354а,ал.6, във вр. ал.3,т.1 пр.1,от НК  се ОТНЕМАТ в полза на държавата наркотичното вещество- зелената листна маса  с нетно тегло 2.998г.предадено за съхранение в ЦМУ Агенция Митници гр. С. отдел МРР-НОП с писмо рег.№ 300000-2690/26.07.2019г.

               На основание чл.53 ал.1 ,буква“а“ от НК се отнема в полза на държавата- 1 /един/бр. електронна везна сива на  цвят, която принадлежи на обвиняемата и е предназначена за извършване на престъплението, както и два бр. опаковки по ФХЕ от БНТЛ С. и НИКК-МВР С..

               Направените разноски по делото в  размер общо на – 298.38лв. за експертиза и фотоалбум се присъждат в полза на ОД МВР С. и НИКК МВР С. и  се възлагат на  обв. Ц.И.Т.  със съгласието на бащата-  И.Ц.Т. .

 

 

                         С П О Р А З У М Е Л И    С Е:

 

 

            ПРОКУРОР:                                    СЛ. ЗАЩИТНИК:

                     /Л. В./                                  /адв.П. Ц./

 

            РОДИТЕЛ:                                       ОБВИНЯЕМА:

                      /Ив. Т./                                 /Ц.Т./

 

 

Съдът намира, че така постигнатото споразумение, вписано в съдебния протокол и подписано от прокурор Л.В., служебен защитник адв. П.Ц. от ВАК, обвиняемата Ц.Т. и родителят И.Т., не противоречи на закона и морала, в интерес на правосъдието е и е изготвено по реда и изискванията на чл.381 ал.5 НПК, поради което

 

                                          О П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ОДОБРЯВА на основание чл.382 ал.7, вр. чл.381 ал.5 НПК така постигнатото споразумение между прокурор Л.В., служебен защитник адв. П.Ц. от ВАК, обвиняемата Ц.Т. и родителят И.Т., при следните условия:

ОБВИНЯЕМАТА Ц.И.Т. – родена на *** ***, жител и живуща ***, българка, българска гражданка, с основно образование, неомъжена, ученичка в 12-ти клас, неосъждана, с ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВНА в това, че макар и непълнолетна, но след като е разбирала свойството и значението на деянието и е могла да ръководи постъпките си, на 13.03.2018 г. в двора на ОУ „С.С.К.М.“, без надлежно разрешително, е държала в себе си високорискови наркотични вещества, а именно: зелена листна маса с нето тегло 2.998 гр./обекти 1,3 и 4/, които сдържат метил-2-1-/1-5 флуорпентил- 1-Н-индазол-3-карбоксамидо -3,3 диметилбутаноат/ 5F-ADB, 5F-MDМB-PINACA, които  спадат към така наречените синтетични канабиноиди, в нарушение на Единната конвенция на ООН за наркотични средства от 1961 г., изменена с протокол от 1972 г., ратифицирана от Република Б.и абсолютна забрана по чл.30, вр. с чл.3  т.1 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, /Списък І “Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотреба с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина” от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, приета с Постановление № 6 от 11.01.2018 г  за изм. и  допълн. на МС, обн. ДВ бр.6/16.01.2018 г./ - престъпление по чл.354а, ал.3, т.1, пр.1, вр. с чл.63 ал.1, т.3 от НК.

ОБВИНЯЕМАТА Ц.И.Т. следва да изтърпи наказание при условията на чл.354а, ал.3, т.1, пр.1, вр. чл.63 ал.1 т.3 и т.5, вр. с чл.55 ал.1 т.2 б.”б” НК, а именно „ПРОБАЦИЯ”, както следва:

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС:*** за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА с периодичност на подписване ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО, съгласно чл.42а ал.2 т.1 от НК.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ С ПРОБАЦИОНЕН СЛУЖИТЕЛ за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, съгласно чл. 42а  ал.2 т.2 НК.

НЕ НАЛАГА на основание чл.354а ал.3 пр.2 т.1, вр. с чл.63 ал.1 т.5, вр. с чл.55 ал.3 от НК на обвиняемата  Ц.И.Т. кумулативно предвиденото в закона наказание „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ“ след редукцията по чл.63 ал.1 т.5 от НК

ОТНЕМА на основание чл.354а ал.6 от НК в полза на Държавата предмета на престъплението, а именно: зелената листна маса  с нетно тегло 2.998г.предадено за съхранение в ЦМУ Агенция Митници гр.С. отдел МРР-НОП с писмо рег.№ 300000-2690/26.07.2019 г., които подлежат на унищожаване на основание чл.8 ал.3 от Инструкцията за осъществяване на взаимодействието между Агенцията за държавни вземания и Висшия съдебен съвет.

ПОСТАНОВЯВА на основание чл.301 ал.1 т.11 вр. с чл.381 ал.5 т.6 НПК веществените доказателства, а именно: два броя опаковки по ФХЕ от БНТЛ гр.С. и ФХЕ от НИК-МВР гр.С., прикрепени към делото, поради липса на стойност, след одобряване на настоящето споразумение да бъдат унищожени.

НА ОСНОВАНИЕ чл.53 ал.1 б.”а” от НК ОТНЕМА в полза на Държавата вещите, които принадлежат на обвиняемата Ц.И.Т. и са били предназначени и са послужили за извършване на умишленото престъпление, а именно: 1 брой електронна везна, сива на цвят.

ОСЪЖДА обвиняемата Ц.И.Т. лично и със съгласието на баща й И.Ц.Т. да заплати в полза на Държавата по сметка на ОД на МВР гр.С. направените по делото разноски в размер на 163.06 лева и в полза на Държавата по сметка на НИК-МВР гр.С. направените по делото разноски в размер на 135.32 лева.

Съдът след като одобри постигнатите между страните споразумения намира, че следва да се занимае с взетата по отношение на обвиняемата Ц.И.Т. мярка за неотклонение „Надзор на родител”.

Предвид факта, че с одобряването на настоящето споразумение е налице влязъл в сила съдебен акт по отношение на обвиняемата, съдът намира, че мярката за неотклонение „Надзор на родител” следва да бъде отменена и

 

                                 О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ОТМЕНЯ взетата по отношение на обвиняемата Ц.И.Т. мярка за неотклонение „НАДЗОР на РОДИТЕЛ”, взета по ДП № 77/2018 год. по описа на РУ гр.М..

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 270/2019 год. по описа на МРС на основание чл.382 ал.7, вр. с чл.24 ал.3 НПК.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

 Протокола написан в с.з.

 Протокола приключи в 10.30 часа.

В законна сила на 13.8.2019г.

9

НОХД No 245/2019

Кражба

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.МЕЗДРА

Д.А.А.

Докладчик:
АНЕЛИЯ А. ДИМИТРОВА

Споразумение от 14.8.2019г.

За Районна прокуратура гр.М. се явява прокурор И.М..

Подсъдимият лично и със служебен защитник адв. М.С. от ВАК.

Пострадалият свидетел редовно призован, не се явява, нито пък се представлява. От същият са постъпили Молба, от която е видно, че причинените му имуществени вреди по делото са напълно възстановени и няма претенции към подсъдимия. Моли съда да разгледа делото в негово отсъствие и не се противопоставя делото да приключи със споразумение или по друг предвиден ред. От пострадалия е постъпила и Разписка под вх.№ 3272/12.08.2019 г., в която писмено е заявено, че на 12.08.2019 г. е получил от бащата на подсъдимия сумата от 152 лева и по този начин изцяло му е възстановена вредата по делото.

Родителят А.А. лично.

По делото са постъпили Актуална справка за съдимост, касаеща подсъдимия и Справка от НБД „Население”, от която е видно, че на 01.07.2019 г. имаме промяна в името на подсъдимия, като старото име на подсъдимия е било Д.А.Е., а промяната и новото му име е Д.А. А.. Именно на постъпилата актуализация е издадена актуалната справка за съдимост.

ПРОКУРОР: Намирам, че няма пречка да бъде даден ход на разпоредителното засеД.е.

АДВ. М. С.: Да се даде ход на разпоредителното засеД.е.

РОДИТЕЛ А. А.: Да се даде ход на разпоредителното засеД.е.

ПОДСЪДИМ:  Да се даде ход на разпоредителното засеД.е.

Съдът констатира, че в срока по чл.247б ал.3 от НПК не са постъпили отговори от страните по въпросите, които се обсъждат по чл.248 ал.1 от НПК.

Съдът констатира, че в срока по чл.247б ал.4 от НПК не е постъпило искане за конституиране като частен обвинител и граждански ищец от страна на пострадалия свидетел Е.С.В. ***. От същият е приложена Разписка под вх.№ 3272/12.08.2019 г., в която писмено и чрез подписа си пострадалия свидетел е заявил, че сумата от 152 лева, представляващи причинени му имуществени вреди по делото са му изцяло възстановени.

Съдът намира, че няма процесуална пречка да бъде даден ход на разпоредителното засеД.е. Безспорно пострадалия свидетел е редовно призован, не се явява, нито пък се представлява и не е посочил причина от уважителен характер за своето неявяване, като неявяването на последния не е пречка за провеждане на разпоредителното засеД.е.

Водим от горното съдът

 

 

                               О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ДАВА ХОД НА РАЗПОРЕДИТЕЛНОТО ЗАСЕД.Е.

Съдебният състав провери самоличността на явилите се по делото подсъдим и родител и констатира, че подсъдимия Д.А.Е. е с променено име и с ново такова, а именно Д. А. А.. В тази насока са и приложената по делото Актуална справка за съдимост и Данни за лица, променили името си, изготвена от съответен служител при Районен съд гр.М., оторизиран за работа с НБД „Население”.

ПРОКУРОР: Предвид приложените по делото документи и с оглед внесения обвинителен акт е видно, че е налице идентичност между обвиняемия по делото Д.А.Е. и установеният от приложените писмени доказателства Д. А. А.. Касае се за едно и също лице, поради коте о от името на Районна прокуратура гр.М. поддържам обвинението срещу лицето, което е идентифицирано към настоящия момент като Д.А. А.

АДВ. М. С.: Действително се касае за едно и също лице. Промяната в имената на подсъдимия са наложени от обстоятелството, че бащата го е припознал. Ето защо, моля обвинението да се поддържа по отношение на Д. А. А..

РОДИТЕЛ А. А.: Действително аз припознах Д.и сега новото му име е Д. А. А..

ПОДСЪДИМ:  Баща ми ме припозна и новото ми име е Д. А. А..

Съдът намира, че следва да се приемат и приложат като доказателства по делото  Актуална справка за съдимост, касаеща подсъдимия и Справка от НБД „Население”, от която е видно, че на 01.07.2019 г. има промяна в името на подсъдимия, като старото име на подсъдимия е било Д.А.Е., а промяната и новото му име е Д. А. А..

Водим от горното съдът

 

                            О  П  Р   Е  Д  Е  Л  И :

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА като доказателства по делото Актуална справка за съдимост, касаеща подсъдимия и Справка от НБД „Население”, от която е видно, че на 01.07.2019 г. има промяна в името на подсъдимия, като старото име на подсъдимия е било Д. А.Е., а промяната и новото му име е Д. А. А..

Въз основа на така приетите по делото доказателства и волеизявлението на страните съдът намира, че следва да бъде допусната конкретизация в името на подсъдимия, тъй като след внасянето на обвинителния акт е настъпила промяна в презимето и фамилията на подсъдимия, в резултат на припознаването му от страна на неговия баща А.А.А., като вместо старото име, с което е внесено в разпоредително засеД.е настоящето дело, а именно Д.А.Е., следва да бъде продължено разпоредителното засеД.е по отношение на Д.А. А..

Водим от горното съдът

 

                             О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ДОПУСКА провеждане на разпоредително засеД.е, като подсъдимия ще се защитава под новото си име Д. А. А..

Пристъпва към обсъждане в разпоредителното засеД.е на въпросите по чл.248 ал.1 от НПК, като съдът разяснява на участниците в разпоредителното засеД.е разпоредбата на чл.248 ал.3 от НПК, а именно, че в съдебното засеД.е на първоинстанционния, въззивния  и касационния съд не могат да се правят възражения за допуснатите нарушения на процесуалните правила по ал.1 т.3 на чл.248 от НПК, които не са били поставени на обсъждане в разпоредителното засеД.е, включително по почин на съдия-докладчика или които са приети за несъществени.

ПРОКУРОР: Становището на прокуратурата по въпросите, по които задължително трябва да бъде взето становище по чл.248 ал.1 от НПК е следното: Съобразно правилата на чл.35 ал.1 и чл.36 ал.1 от НПК делото е подсъдно на Районен съд гр.М.. Намирам, че не са налице основания за спиране или прекратяване на наказателното производство. Становището на прокуратурата е, че по време на досъдебното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения, които да са довели до ограничаване на процесуалните права на защита на обвиняемия или пострадалия. Съобразно доказателствата по делото считам, че е възможно същото да се разгледа по реда на Глава 29 от НПК – споразумение. Делото следва да се гледа при закрити врати. Намирам, че не се налага да се назначават резервни съдия или съдебни заседатели, нито да се назначава служебен защитник, вещо лице или преводач. По отношение на мярката за процесуална принуда смятам, че същата не следва да бъде променяна. Нямам искания за провеждане на нови съдебно-следствени действия и към този етап считам, че няма допуснати очевидни фактически грешки в обвинителния акт. С оглед гореизложеното намирам, че делото следва да бъде разгледано незабавно.

АДВ. М. С.: Делото е подсъдно на съда. Към настоящия момент не са налице основания за прекратяване или спиране на производството. Няма допуснати съществени нарушения - процесуални, които да са довели до ограничаване правата на защита на подсъдимия. Налице са основания за разглеждане на делото по реда на особените правила, а именно Глава 29 от НПК. Налице са основания за разглеждане на делото при закрити врати. По отношение на мярката за процесуална принуда смятам, че същата не следва да бъде променяна. Няма да правим нови искания за събиране на доказателства. Моля, делото да бъде разгледано незабавно след приключване на разпоредителното засеД.е.

РОДИТЕЛ А. А.: Делото е подсъдно на съда. Към настоящия момент не са налице основания за прекратяване или спиране на производството. Няма допуснати съществени нарушения - процесуални, които да са довели до ограничаване правата на защита на подсъдимия. Налице са основания за разглеждане на делото по реда на особените правила, а именно Глава 29 от НПК. Налице са основания за разглеждане на делото при закрити врати. По отношение на мярката за процесуална принуда смятам, че същата не следва да бъде променяна. Няма да правим нови искания за събиране на доказателства. Моля, делото да бъде разгледано незабавно след приключване на разпоредителното засеД.е.

ПОДСЪДИМ: Изцяло искам да преповторя това, което каза моят адвокат. Аз съм прочел Вашето разпореждане и с моя адвокат сме обсъдили всички въпроси. Смятам, че няма пречка за даване ход на разпоредителното засеД.е. Делото е подсъдно на съда. Към настоящия момент не са налице основания за прекратяване или спиране на производството. Няма допуснати съществени нарушения - процесуални, които да са довели до ограничаване правата на защита на подсъдимата. Налице са основания за разглеждане на делото по реда на особените правила, а именно Глава 29 от НПК. Налице са основания за разглеждане на делото при закрити врати. По отношение на мярката за процесуална принуда смятам, че същата не следва да бъде променяна. Няма да правим нови искания за събиране на доказателства. Моля, делото да бъде разгледано незабавно след приключване на разпоредителното засеД.е.

Съдът, след изслушване на представителя на Районна прокуратура гр.М., подсъдимия, служебен защитник адв. М.С. от ВАК и родителят А.А., а именно задължително лицата по чл.247б ал.1 и ал.2 от НПК, намира че безспорно делото е подсъдно на съда и няма основания за прекратяване и спиране на наказателното производство. На следващо място следва да се посочи, че не е допуснато на досъдебното производство отстранимо съществено нарушение на процесуалните правила, което да е довело до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия, респективно подсъдимия в настоящето производство, както и на пострадалия. Налице са основания за разглеждане на делото по реда на особените правила, а именно Глава 29 от НПК, като в тази насока съдът се съобразява и с взетите становище от страните по делото. Разглеждане на делото е необходимо да бъде осъществено при закрити врати. Не е необходимо да бъде привлечен резервен съдия или пък съдебен заседател, като в конкретния случай делото се разглежда в състав. Не е необходимо назначаването на защитник, още повече, че подсъдимия се явява с такъв. Не е необходимо да бъдат назначени вещи лица, преводачи или тълковник, както и да бъдат извършени съдебно-следствени действия по делегация. Взетата мярка за процесуална принуда не следва да бъде променяна. Не са налице искания за събиране на нови доказателства, както и не са констатирани очевидни фактически грешки в обвинителния акт. В тази насока делото следва да бъде разгледано незабавно, след провеждане на разпоредителното засеД.е.

Водим от горното и на основание чл.248 ал.5 от НПК съдът

 

                             О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

Делото е подсъдно на съда и няма основания за прекратяване и спиране на наказателното производство. На следващо място следва да се посочи, че не е допуснато на досъдебното производство отстранимо съществено нарушение на процесуалните правила, което да е довело до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия, респективно подсъдимия в настоящето производство, както и на пострадалия. Налице са основания за разглеждане на делото по реда на особените правила, а именно Глава 29 от НПК, като в тази насока съдът се съобразява и с взетите становище от страните по делото. Разглеждане на делото е необходимо да бъде осъществено при закрити врати. Не е необходимо да бъде привлечен резервен съдия или пък съдебен заседател, като в конкретния случай делото се разглежда в състав. Не е необходимо назначаването на защитник, още повече, че подсъдимия се явява с такъв. Не е необходимо да бъдат назначени вещи лица, преводачи или тълковник, както и да бъдат извършени съдебно-следствени действия по делегация. Взетата мярка за процесуална принуда не следва да бъде променяна. Не са налице искания за събиране на нови доказателства, както и не са констатирани очевидни фактически грешки в обвинителния акт. В тази насока делото следва да бъде разгледано незабавно, след провеждане на разпоредителното засеД.е.

ПРИКЛЮЧВА разпоредителното засеД.е.

ПРОКУРОР: Да се даде ход на съдебното засеД.е. Намирам, че са налице предпоставките на чл.384 НПК за сключване на споразумение. Да се приемат като доказателства по делото постъпилите писмени документи.

АДВ. М. С.: Моля, да се даде ход на съдебното засеД.е. Налице са предпоставки за сключване на споразумение. Моля, да ни дадете възможност да изготвим такова. Да се приемат като доказателства по делото постъпилите писмени документи.

РОДИТЕЛ А. А.: Да се даде ход на съдебното засеД.е. Съгласен съм да се сключи споразумение. Да се приемат като доказателства по делото постъпилите писмени документи.

ПОДСЪДИМ: Да се даде ход на съдебното засеД.е. Съгласен съм да сключим споразумение. Да се приемат като доказателства по делото постъпилите писмени документи.

Съдът намира, че са налице изискванията на чл.252 ал.1 от НПК, а именно делото да бъде разгледано незабавно след провеждане на разпоредителното засеД.е по реда на Глава 29 от НПК. Намира за основателно да даде възможност на представителя на прокуратурата и  защитника на подсъдимия да постигнат споразумение. Следва да се приеме и приложи като доказателство по делото Разписка под вх.№ 3272/12.08.2019 г., от която е видно, че на пострадалия свидетел изцяло му е възстановена причинената по делото имуществена вреда, в размер на 152 лева.

Водим от горното съдът

 

                               О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ПРИСТЪПВА към незабавно разглеждане на делото по реда на Глава 29 от НПК, а именно решаване на делото със споразумение, съгласно чл.384, вр. с чл.381 от НПК.

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО ЗАСЕД.Е по реда на Глава 29 от НПК.

ПРИЕМА и ПРИЛАГА като доказателства по делото Разписка под вх.№ 3272/12.08.2019 г., от която е видно, че на пострадалия свидетел изцяло му е възстановена причинената по делото имуществена вреда, в размер на 152 лева.

САМОЛИЧНОСТ НА ПОДСЪДИМИЯ: Д. А. А. – роден на *** ***, жител и живущ ***, българин, български гражД.н, с начално образование, неженен, ученик в 7-ми клас, неосъждан, с ЕГН **********.

На основание чл.272 ал.4 от НПК съдът проверява връчени ли са преписите и съобщенията по чл.247б от НПК.

ПОДСЪДИМ: Получил съм препис от обвинителния акт и разпореждането на съдия-докладчика. Няма повече от една седмица, но аз не искам да ми се дава допълнителен срок да се запознавам с делото.

Съдът констатира, че пострадалия свидетел Е.С.В. е бил редовно призован за днешното съдебно засеД.е, като е получил Съобщението по чл.247б от НПК на 09.08.2019 год. Същият обаче с писмена молба по делото под вх.№ 3292/13.08.2019 г. е заявил, че желае делото да се гледа в негово отсъствие и не се противопоставя то да приключи със споразумение, тъй като са му възстановени причинените имуществени вреди по делото.

На страните се разясни правото на отвод по чл.274 от НПК, както и правата на подсъдимия по чл.15, чл.55 и чл.115 ал.3 и 4 от НПК, както се разясниха и правилата при споразумение.

ПРОКУРОР: Не правя отвод на състава.

АДВ. М. С.: Не правя отвод на състава.

РОДИТЕЛ А. А.: Не правя отвод на състава.

ПОДСЪДИМ: Не правя отвод на състава.

ОТВОД не се направи.

ПРЕКЪСВА съдебното засеД.е и дава 30 минути на представителя на прокуратурата и защитника на подсъдимия за постигане на споразумение.

ВЪЗОБНОВЯВА съдебното засеД.е в 11.40 часа.

ПРИЕМА и ПРИЛАГА представеното от страните Споразумение за решаване на делото, съгласно чл.381 и сл. от НПК, както и 1 бр.Декларация по чл.381 ал.6 от НПК.

Делото се докладва от съдията с прочитане на внесеното споразумение с дата 14.08.2019 год.

ПРОКУРОР: Постигна се споразумение между Районна прокуратура гр.М., адв. М.С. от ВАК – служебен защитник на подсъдимия и родителя А.А., при условията на чл.384 НПК. Моля, да го одобрите и да прекратите наказателното производство.

АДВ. М. С.: Постигнали сме споразумение с представителя на прокуратурата при условията на чл.384 НПК, което моля да одобрите и да прекратите наказателното производство.

РОДИТЕЛ А. А.: Моля, да одобрите споразумението.

ПОДСЪДИМ: Разбирам в какво ме обвиняват. Признавам се за виновен. Запознат съм с условията на споразумението. Разбирам какви са последиците от него и доброволно съм го подписал, като съм декларирал, че се отказвам от съдебното разглеждане на делото по общия ред.

Съдът, след като се запозна с представеното споразумение за решаване на делото, становището на страните и изявлението на подсъдимия, намира, че са спазени всички изисквания на чл.381 ал.5 от НПК и намира, че окончателния вид на споразумението, следва да се впише в протокола.

Окончателно споразумение на основание чл.382 ал.6 от НПК:

 

С П О Р А З У М Е Н И Е

                                                           за прекратяване на НОХД №245 /2019 г. по описа на Районен Съд  гр.М., сключено на основание чл.384 НПК

 

Днес на 14.08.2019год. в гр. М., се постигна настоящото споразумение между:

И.М. – прокурор при Районна прокуратура град М..       

                                                             и                                                      

               Адв.М.С. от ВАК,  като служебен защитник на подсъдимия Д. ***,  с ЕГН **********,  грамотен, не женен, не осъждан, които се споразумяха за следното: Подсъдимия  Д. А. А. се признава за виновен в това, че макар и непълнолетен, но като е разбирал свойствата и значението на деянието си и е могъл да ръководи постъпките си, при условията на продължавано престъпление на 01.05.2019г., и на 02.05.2019г., в с.М., общ.М. от дом №4 на ул.”С.В.” е отнел от владението на Е.С.В.,*** от общо 152 лева , собственост на В., без негово съгласие, с намерение противозаконно да я присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд, откраднатите вещи са върнати на собственика-престъпление по чл.197 т.1, вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.26 ал.1,  вр.с чл.63, ал.1 т.4 от НК.

Наказанието на подсъдимия  Д. А. А. се определя при условията на чл.55 ал.1 т.2 б.”б” НК, като по отношение на него бъде наложено наказание  -  Обществено порицание, което да се изпълни чрез обявяване на настоящето споразумение от Директора пред всички ученици на ОУ „В. В.” с.М., община М..

          Няма направени  по делото разходи.

 

                                     С П О Р А З У М Е Л И    С Е :

 

 

           ПРОКУРОР:                                   СЛ. ЗАЩИТНИК:

                      /И.М./                                  /адв. М. С./     

 

     

           РОДИТЕЛ:                                      ПОДСЪДИМ:

                /А.А./                               /Д. А./

 

 

 

Съдът намира, че така постигнатото споразумение, вписано в съдебния протокол и подписано от прокурор И.М., служебен защитник адв. М.С. от ВАК, родителят А.А. и подсъдимия Д. А., не противоречи на закона и морала, в интерес на правосъдието е и е изготвено по реда и изискванията на чл.384 вр. с чл.381 ал.5 НПК, поради което

 

                                             О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ОДОБРЯВА  на основание чл.384 ал.1 вр. с чл.382 ал.7 НПК така постигнатото споразумение между прокурор И.М., служебен защитник адв. М.С. от ВАК, родителят А.А. и подсъдимия Д. А., при следните условия:

ПОДСЪДИМИЯТ Д. А. А. – роден на *** ***, жител и живущ ***, българин, български гражД.н, с начално образование, неженен, ученик в 7-ми клас, неосъждан, с ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че макар и непълнолетен,но след като е разбирал свойството и значението на деянието си и е могъл да ръководи постъпките си, при условията на продължавано престъпление на 01.05.2019 г. и на 02.05.2019г. в с.М., община М., от дом № 4 на ул.„С.В.“, е отнел от владението на Е.С.В. *** от общо 152 лева, собственост на В., без съгласието му, с намерение противозаконно да я присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатата вещ е била върната - престъпление по чл.197 т.1, вр. с чл.194 ал.1, вр. с чл.26 ал.1, вр. с чл.63 ал.1 т.4 от НК.

ПОДСЪДИМИЯТ Д. А. А. следва да изтърпи наказание при условията на чл.55 ал.1 т.2 б.”б” от НК, а именно, а именно „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ”.

ПОСТАНОВЯВА на основание чл.52 от НК наказанието „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ” да се изпълни, чрез обявяване на настоящето споразумение от Директора пред всички ученици на ОУ „В. В.” с.М., община М..

Съдът след като одобри постигнатото между страните споразумение намира, че следва да се занимае с взетата по отношение на подсъдимия Д. А. А. мярка за неотклонение „Надзор на ИДПС”.

Предвид факта, че с одобряването на настоящето споразумение е налице влязъл в сила съдебен акт по отношение на подсъдимия, съдът намира, че мярката за неотклонение „Надзор на ИДПС” следва да бъде отменена и

 

                                 О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ОТМЕНЯ  взетата по отношение на подсъдимия Д. А. А. мярка за неотклонение „НАДЗОР на ИДПС”, взета по ДП № 174/2019 год. по описа на РУ гр.М..

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 245/2019 год. по описа на МРС на основание чл.384 ал.1, вр. с чл.382 ал.7, вр. с чл.24 ал.3 НПК.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Протокола написан в с.з.

Протокола приключи в 11.55 часа.

В законна сила на 14.8.2019г.

10

АНД No 261/2019

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.МЕЗДРА

М.Т.П.

Докладчик:
АНЕЛИЯ А. ДИМИТРОВА

Решение от 14.8.2019г.

Р    Е     Ш    И:

 

ПРИЗНАВА обвиняемия М.Т.П. - роден на *** год. в гр.М., жител и живущ ***, българин, български гражданин, със средно образование, разведен, работи като старши надзирател в Затвора гр.В., неосъждан, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че при условията на продължавано престъпление, за времето от 18.12.2018 г. до 12.01.2019 г. е подал неверни повиквания за злополука и тревога, а именно на 18.12.2018 г. до Единния европейски номер за спешни повиквания /ЕЕНСП/ 112 и на 12.01.2019 г. по Национална телефонна линия за деца /НТЛД/ 116111, че лицето Й.Д.П.от гр.Р.е оставила без надзор 14-годишния си син и две деца, съответно на 10 и 11 години, чиито приемен родител е, без надзор, както и че по същото време тя е пияна и дрогирана в заведения в гр.Р.– престъпление по чл.326 ал.1,  вр. с чл. 26 ал.1 от НК, поради което и на основание чл.378 ал.4 т.1 от НПК, вр. с чл.78а ал.1 НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му налага АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕГЛОБА в размер на 1 000 /ХИЛЯДА/ ЛЕВА платими в полза на Държавата.

ПОСТАНОВЯВА вещественото доказателство по делото, а именно: 1 брой компакт диск CD-R с данни за повиквания на телефон 112, изискан и изпратен от Началник на РЦ 112 – М. с писмо рег.№ 10583р-339/25.03.2019 г., да бъде върнато на Началника на РЦ 112 гр.М..

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВрОС в 15-дневен срок от днес за страните.

 

Мотиви от 15.8.2019г.

С Предложение от 02.08.2019 год. Районна прокуратура гр.М. е направила искане на основание чл.375 от НПК за освобождаване на обвиняемия М.Т.П. ***, от наказателна отговорност, с налагане на Административно наказание.

Районна прокуратура гр.М. редовно призована, представител не е изпратила, нито пък е ангажирала становище по делото.

Обвиняемият редовно призован,  не се явява, а се представлява от адв. М.Н.от ВАК. Последната взема становище, че са налице предпоставките за освобождаване по чл.78а от НК на подзащитният й, тъй като същият е с чисто съдебно минало. Акцентува се наказанието да бъде към минимума.

Производството е по реда на чл.378 НПК.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и с оглед разпоредбата на чл. 378 ал.2 НПК, приема за установено следното от фактическа страна:

Обвиняемият М.Т.П. и свидетелката Й.Д.П.били съпрузи от 1999 г. до м.11.2018 г. От брака си имали родени две деца: дъщеря –на 18 години и син –П. на 14 години. От четири години свидетелката П. била професионален приемен родител на две деца - момчета с увреждания на 10 и 11 години. Свидетелката П., синът й Д.П. и двете приемни деца, за които се грижела, живеели в гр.Р.в дома на родителите й. С тях живеел и баща й – Д.Т.Д., който й помагал в грижите за децата. Майката на свидетелката П. живеела в къща в близост до тази на баща й и също помагала в грижите за трите момчета. Дъщерята на свидетелката П. и обвиняемия П. живеела в дома на последния в с.К., община Р..  След развода отношенията между свидетелката П. и обвиняемия П. били доста влошени и често възниквали конфликти при разговорите им по телефона.

На 18.12.2018 г. около 18.45 часа обвиняемия П. позвънил чрез Единния европейски телефонен номер за спешни повиквания /ЕЕНСП/ 112, като сигналът бил насочен от оператор на тел.112 към ОДЧ при РУ гр.Р..  Свидетелят Г.М.– мл.ПИ при РУ гр.Р.приел сигнала и провел разговор с обвиняемия П.. Последният заявил,  че свидетелката П. е в нетрезво състояние извън дома си в гр.Р., като там е оставила три непълнолетни деца, за които полага грижи без надзор. Свидетелят М. веднага изпратил дежурен екип от служители при РУ гр.Р.– свидетелите  Ц.Т.и Н.С.на посочения  в сигнала адрес в гр.Р., за да проверят. Служителите на полицията пристигнали на място, като при проверката на адреса установили, че така подадения сигнал е недействителен. Свидетелката П. при проверката била в дома си при децата, като същата била в трезво и адекватно състояние. При тях бил и бащата на свидетелката П. – свидетелят Д.Д.. По повод сигнала в РУ гр.Р.била образувана преписка. 

На 12.01.2019 г. около 22.50 часа на тел.116111 НТЛД обвиняемия П. подал отново сигнал за деца в риск в дома на свидетелката П. в гр. Р., на ул.„В.Л.“ № 13. Обвиняемият П. заявил в сигнала, че бившата му съпруга - свидетелката П. е извън дома си в нетрезво състояние и дрогирана, като е оставила трите непълнолетни деца – сина им и двете, чиито приемен родител е в дома си без надзор. Сигналът бил пренасочен чрез телефон 112, за проверка към ОДЧ при РУ гр.Р.. На място пристигнали служители на РУ гр.Р.- свидетелите Д.К.и Б.М.. При проверката било установено, че децата си били в къщи и вече били заспали. За тях се грижел свидетелят Д., който обяснил, че преди да ги сложат да спят дъщеря му свидетелката П. ги нахранила, приготвила за сън и след като заспали ги оставила на него, а тя излязла, за да се види с приятелки. Свидетелят Д. обяснил, че децата винаги са оставали в дома си под грижа на възрастен и дори когато дъщеря му излизала, децата са били обгрижвани от него и от майката на П., която живеела наблизо.  След като установили, че сигналът е недействителен и не е налице никакъв риск за здравето и живота на трите момчета, служителите на полицията си тръгнали. По случая отново била образувана преписка в РУ гр.Р..

Горната фактическа обстановка се установява от събраните по делото гласни и писмени доказателства и доказателствени средства,  а именно: извадка от Дневник за получени и предадени сигнали и разпореждания в ОДЦ /ОДЧ/ на РУ гр.Р.на л.12,13,15 и 16, Докладна записка под рег.№ 334р-405/14.01.2019 г., Справка от Агенция за социално подпомагане – Дирекция „Социално подпомагане” гр.М. под изх.№ СГ/Д-ВР-М/4-006/ от 17.01.2019 г., Социален доклад за оценка на постъпил сигнал от 16.01.2019 г., 4 броя Протоколи от 14.01.2019 г. и от 15.01.2019 г. на служители на отдел „Закрила на детето” ИРМ Р.при ДСП гр.М., Справка от Началника на РЦ 112 – М. под рег.№ 10583р-339/25.03.2019 г., Справка за лице – АИС „Български документи за самоличност”, от показанията на свидетелите Й. П., Г. М., Ц.Т., Б.М., Д.К., Д.Д. и Д. Й.Д., от Актуалната справка за съдимост, Характеристичните данни, Декларация за семейно и материално положение и имотно състояние, от вещественото доказателство по делото, а именно 1 бр. CD-R, с данни за повиквания по т.112 и Справка от служител Бюро съдимост при Районен съд гр.М. под вх.№ 3182/06.08.2019 г., ведно със заверено копие от Бюлетин за съдимост на обвиняемия, както и копие от Вносна бележка за заплатена глоба по НОХД № 176/97 г. по описа на МРС.

При така установената фактическа обстановка е видно, че обвиняемият М.Т.П. *** е извършил престъпление против реда и общественото спокойствие. При условията на продължавано престъпление  в периода от 18.12.2018 г. до 12.01.2019 г. е подал неверни повиквания за злополука и тревога, а именно на 18.12.2018 г. до Единния европейски телефонен номер за спешни повиквания /ЕЕНСП/ 112 и на 12.01.2019 г по Национална Телефонна линия за деца /НТЛД/ 116111, че лицето Й.Д.П.от гр.Р.е оставила без надзор 14-годишния си син и две деца съответно на 10 и 11 години, чиито приемен родител е, както и че по същото време тя е пияна и дрогирана в заведение в гр.Р.. Действал е умишлено. От обективна и субективна страна е осъществил състава на чл.326 ал.1, вр. с чл.26 ал.1 от НК. Обект на престъплението по чл.326 ал.1 от НК са обществените отношения, свързани с установения в страната обществен ред. Предмет на престъплението са неверни повиквания или заблуждаващи знаци за помощ, злополука или тревога. Изпълнителното деяние се извършва чрез действие, при което деецът предава по радио, телефон или по друг начин неверни повиквания. Предаването по своята същност представлява съобщаване на някого другиго на нещо, в случая довеждане до негово знание на невярно повикване за помощ, злополука или тревога. Престъплението по чл.326 ал.1 от НК е довършено, когато съобщението е възприето от този, към който е насочено. Деянието е довършено с приемането на сигнала за помощ, доколкото фактическия състав на престъплението не предвижда настъпването на общественоопасни последици и не изисква определен адресат.

От субективна страна деянието е извършено виновно с пряк умисъл. Предвид гореизложеното обвиняемия е съзнавал общественоопасния характер на деянието, предвиждал е неговите общественоопасни последици и е искал тяхното настъпване, Обвиняемият е знаел, че   информацията, която подава не отговаря на истината. Той е съзнавал и предназначението на номер 112 – това, че на този телефон може да бъде потърсена помощ при пожари, наводнения, спешни медицински случаи, пътнотранспортни произшествия и други. Конкретният случай не може да бъде определен като малозначителен или с явно незначителна обществена опасност по смисъла на чл.9 ал.2 от НК. В случая, с оглед характера на самото престъпление, което е такова против реда и общественото спокойствие, не може да се приеме, че е незначителна обществената му опасност, а напротив, принципно то е такова със завишена степен на обществена опасност предвид особените обществени отношения, които засяга. Следва да се има предвид и начина на осъществяване на деянието, който включва предаване по телефона на невярно повикване за  помощ, при това и на телефонния номер 112, който е специализиран номер за спешни повиквания. В резултат на това   в случая е бил ангажиран държавен ресурс за отреагиране на невярното повикване. Затова деянието не може да се определи и като малозначително.

Предвид изложеното, съдът прие за безспорно, че обвиняемият е виновен в извършването на престъпление по чл.326 ал.1 от НК. Обвиняемият е действал в условията на продължавано престъпление по смисъла на чл.26 от НК, тъй като е извършил няколко на брой деяния така, както са описани по-горе, които осъществяват поотделно състава на едно и също престъпление – това по чл.326 ал.1 от НК. Извършени са през непродължителен период от време, при една и съща обстановка и при еднородност на вината, при което последващото деяние се явява от обективна и субективна страна продължение на предшестващото деяние.

За това престъпление НК предвижда наказание Лишаване от свобода до 2 години. Обвиняемият не е осъждан. Тук е мястото да се отбележи, че по отношение на последния е налице абсолютна реабилитация по смисъла на чл.88а ал.1, вр. с чл.82 ал.1 т.5 от НК по отношение на осъждането му по НОХД № 176/97 г. по описа на МРС. Видно от приложените по делото доказателства към 22.12.2014 г. е заплатена наложената глоба на обвиняемия по посоченото дело. Настоящият съдебен състав приема, че това е датата, на която е заплатена глобата, тъй като предходен съдия не е отразил към кой момент е платена глобата,  нито пък от приложената Вносна бележка, която е ксерокопие става ясно това. Единствено е отразено, че съдията направил отметка в Бюлетина за съдимост се е произнесъл на 22.12.2014 г. От този момент към 22.12.2016 г. е налице реабилитация по силата на чл.88а ал.1, вр. с чл.82 ал.1 т.5 от НК. Безспорно деянието е осъществено в периода от 18.12.2018 г. до 12.01.2019 г. и обвиняемият е с чисто съдебно минало.

По отношение на същия не е прилагана Глава VІІІ, Раздел ІV НК. От деянието не са причинени имуществени вреди. Налице са задължителните предпоставки за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание, предвидени в чл.78а от НК.

Обвиняемият не представлява висока степен на обществена опасност, предвид чистото му съдебно минало и добрите характеристични данни. Личността на обвиняемия не разкрива висока степен на обществена опасност и поправянето и превъзпитанието на обвиняемия могат да се постигнат с налагане на Административно наказание по реда на чл.78а НК, който се прилага императивно. Това следва да бъде ГЛОБА в размер на 1 000 /ХИЛЯДА/ ЛЕВА в полза на Държавата. Размерът на глобата бе съобразен с имотното състояние на обвиняемия, с доходите и семейното му задължение, а именно – разведен, работещ и без данни за допълнителни доходи и имоти. Посочените обстоятелства мотивираха съда да определи глобата в минималния предвиден от закона размер.

Със своя съдебен акт съдът постанови вещественото доказателство по делото, а именно 1 брой компакт диск CD-R, с данни за повиквания по телефон 112 да бъде върнат на Началника на РЦ 112 гр.М..                                       

По гореизложените съображения съдът постанови решението си.

В законна сила на 30.8.2019г.

11

НОХД No 271/2019

Състави на придобиване и държане на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - МЕЗДРА

А.Р.Ц.

Докладчик:
АНЕЛИЯ А. ДИМИТРОВА

Споразумение от 16.8.2019г.

За Районна прокуратура гр.М. се явява прокурор Н.Г..

Обвиняемият лично и с адв. М.С. от ВАК.

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

АДВ. М. С.: Да се даде ход на делото.

ОБВИНЯЕМ: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че са налице всички изисквания на закона за даване ход на делото за разглеждане на представеното споразумение, поради което

 

                                              О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ПРИЕМА и ПРИЛАГА представеното от страните споразумение за решаване на делото, съгласно чл.381 и сл. от НПК, както и 1 брой Декларация по чл.381 ал.6 от НПК.

САМОЛИЧНОСТ НА ОБВИНЯЕМИЯ: А.Р.Ц. - роден на *** ***, жител и живущ ***, българин, български гражданин, със средно образование, работи като складов работник в „Б.Л.“ гр.С., осъждан, с ЕГН **********.

ОБВИНЯЕМ: Запознат съм със съдържанието на споразумението и доброволно съм го подписал.

На основание чл.274 от НПК на страните се разясни правото на отвод.

ПРОКУРОР: Не правя отвод на състава.

АДВ. М. С.: Не правя отвод на състава.

ОБВИНЯЕМ: Не правя отвод на състава.

ОТВОД не се направи.

Съдът намира, че следва да бъде прочетено представеното споразумение за решаване на делото.

Водим от горното съдът

 

                                            О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

На основание чл.382 от НПК се прочете споразумението за решаване на делото.

Съдът запитва обвиняемия за въпросите, визирани в чл.382 ал.4 от НПК.

ОБВИНЯЕМ: Разбирам в какво ме обвиняват. Признавам се за виновен. Запознат съм с условията на споразумението. Разбирам какви са последиците от него и доброволно съм го подписал, като съм декларирал, че се отказвам от съдебното разглеждане на делото по общия ред.

На основание чл.382 ал.5 от НПК съдът предлага на страните следните промени и допълнения в споразумението:

Съгласно последната редакция на НПК извън компетентността на съда е определя педитенциарното заведение, в което да се търпи наказанието. По тази причина предлагам да отпадне в абзаца, в който  се определя наказанието изразът „затворническо общежитие от закрит тип”. Правилото на чл.354а ал.6 НПК може да бъде приложено само по отношение на вещественото доказателство, придружаващо делото при внасянето му в съда. В случая това е остатъка в размер общо на 46.071 гр. или за обект № 1 е 2.652 грама, а за обект № 2 е 43.419 грама, който подлежи на отнемане. Ето защо предлагам промяна в тази насока. И на последно място в споразумението страните не са договори какво да стане с приложеното веществено доказателство 1 брой опаковка от ФХЕ на л.42. Тъй като същото няма стойност да бъде унищожено.

ПРОКУРОР: Съгласна съм с предложените от съда промени и допълнения. Същите са законосъобразни и следва да бъдат приети в този им вид. Моля, да одобрите споразумението като непротиворечащо на закона и морала, ведно с посочените допълнения и изменения.

АДВ. М. С.: Съгласен съм с предложените от съда промени и допълнения. Същите са законосъобразни и следва да бъдат приети в този им вид. Моля, да одобрите споразумението като непротиворечащо на закона и морала, ведно с посочените допълнения и изменения.

ОБВИНЯЕМ: Съгласен съм с предложените от съда промени и допълнения в споразумението. Моля съда, да одобри подписаното от мен споразумение с тези промени.

Съдът, след като се запозна с представеното споразумение за решаване на делото и с предложените по-горе промени и допълнения,  с които страните са съгласни намира, че са спазени всички изисквания, визирани в чл.381 ал.5 от НПК. Съдът намира, че с тези промени и допълнения споразумението следва да се впише в протокола от днешното съдебно заседание, в следния окончателен вид:

 

 

Окончателно споразумение на основание чл.382 ал.6 от НПК:

 

С  П  О  Р  А  З  У  М  Е  Н  И  Е

ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО

На основание чл.381 и сл. НПК

БП 1322 /2019 г. по описа на РП М./

 

 

Днес на 16.08.2019 година в гр. М. между

1. И.М.– прокурор РП М. и поддържано в съдебно заседание от прокурор Н.Г.  и

2.адв. М.С. – ВАК като защитник на обв. А.Р.Ц. – ЕГН: **********, роден на *** ***, пост. адрес:***, не женен, осъждан, средно специално, работи. Със споразумението страните постигат съгласие, че  обвиняемия. А.Р.Ц. – ЕГН: **********  , се признава за виновен в това, че на 07.08.2019 г. на Път II-16 км. 22 600 на изхода на с. Е., общ. М. в посока гр. С., и в дома си в  с. З., общ. М., ул. „В.Л.“ № 23, при условията на продължавано престъпление, без надлежно разрешително /абсолютна забрана по чл.30 вр. с чл.3  ал.2 т.1 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите/ е държал високо рискови наркотични вещества- коноп /канабис/ /Списък І “Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотреба с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина” от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, издадена въз основа на чл.3 ал.2 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите/, с общо нето тегло 46,331 грама, както следва: с нето тегло 2,782 грама и концентрация на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 5,42 %, на стойност 16,69 лв. по цени за пласмент на улицата и с нето тегло 43,549 грама и концентрация на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 3,48 %, на стойност 261,29 лв. по цени за пласмент на улицата- престъпление по чл. 354a, ал. 3, т. 1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК

    Наказанието на  А.Р.Ц. – ЕГН: **********,  се определя при условията на чл.55 ал.1 т.1 НК –  ЧЕТИРИ МЕСЕЦА  ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което следва да се изтърпи, при първоначален „общ” режим, съгласно чл.57 ал.1, т.3 от ЗИНЗС

На основание чл. 55 ал.3 от НК не  налага по-лекото наказание глоба.

               На основание чл.354а, ал.6 от НК предметът  на престъплението /канабис/ нето тегло 2.652 грама и концентрация на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 5,42 %,/канабис/ с нето тегло 43.419 грама и концентрация на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 3,48 %,в делото се отнемат в полза на държавата.

Разноски  по делото в размер на 205.39лв., се възлагат на обвиняемия А.Р.Ц..

Веществено доказателство по делото, а именно: 1 брой опаковка от ФХЕ на л.42  поради липса на стойност да бъде унищожено.

С така постигнатото споразумение страните намират, че ще бъдат постигнати целите на чл.36 НК.

Настоящото споразумение се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра.

 

 

                  С П О Р А З У М Е Л И    С Е:

 

                    

            ПРОКУРОР:                                    ЗАЩИТНИК:

                   /Н.Г./                            /адв. М. С./

 

                                                                     ОБВИНЯЕМ:

                                                                              /А.Ц./

 

 

Съдът намира, че така постигнатото споразумение, вписано в съдебния протокол и подписано от прокурор И.М.и поддържано в съдебно заседание от прокурор Н.Г., адв. М.С. от ВАК и обвиняемият А.Ц., не противоречи на закона и морала, в интерес на правосъдието е и е изготвено по реда и изискванията на чл.381 ал.5 НПК, поради което

 

                                          О П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ОДОБРЯВА  на основание чл.382 ал.7, вр. чл.381 ал.5 НПК така постигнатото споразумение, вписано в съдебния протокол и подписано от прокурор И.М.и поддържано в съдебно заседание от прокурор Н.Г., адв. М.С. от ВАК и обвиняемият А.Ц., при следните условия:

ОБВИНЯЕМИЯТ А.Р.Ц. - роден на *** ***, жител и живущ ***, българин, български гражданин, със средно образование, работи като складов работник в „Б.Л.“ гр.С., осъждан, с ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 07.08.2019 г. на Път II-16 км. 22 600 на изхода на с. Е., общ. М. в посока гр. С., и в дома си в  с. З., общ. М., ул. „В.Л.“ № 23, при условията на продължавано престъпление, без надлежно разрешително /абсолютна забрана по чл.30 вр. с чл.3  ал.2 т.1 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите/ е държал високо рискови наркотични вещества- коноп /канабис/ /Списък І “Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотреба с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина” от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, издадена въз основа на чл.3 ал.2 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите/, с общо нето тегло 46,331 грама, както следва: с нето тегло 2,782 грама и концентрация на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 5,42 %, на стойност 16,69 лв. по цени за пласмент на улицата и с нето тегло 43,549 грама и концентрация на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 3,48 %, на стойност 261,29 лв. по цени за пласмент на улицата - престъпление по чл. 354a, ал. 3, т. 1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК

ОБВИНЯЕМИЯТ А.Р.Ц. следва да изтърпи наказание при условията на чл.55 ал.1 т.1 от НК, а именно ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което следва да се изтърпи при първоначален „общ” режим, съгласно чл.57 ал.1 т.3 от ЗИНЗС.

НЕ НАЛАГА на основание чл.55 ал.3 от НК на А.Р.Ц. по-лекото наказание ГЛОБА, което закона предвижда, наред с наказанието Лишаване от свобода.

ОТНЕМА на основание чл.354а ал.6 от НК в полза на Държавата предмета на престъплението, а именно: /канабис/ с нето тегло 2.652 грама и концентрация на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 5,42 % и /канабис/ с нето тегло 43.419 грама и концентрация на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 3,48 %, или общо 46.071 грама, които подлежат на унищожаване на основание чл.8 ал.3 от Инструкцията за осъществяване на взаимодействието между Агенцията за държавни вземания и Висшия съдебен съвет.

ПОСТАНОВЯВА на основание чл.301 ал.1 т.11 вр. с чл.381 ал.5 т.6 НПК вещественото доказателство, а именно: 1 брой опаковка от ФХЕ на л.42 от делото, поради липса на стойност, след одобряване на настоящето споразумение да бъде унищожено.

ОСЪЖДА обвиняемия А.Р.Ц. да заплати по сметка на ОД на МВР гр.В. направените по делото разноски в размер на 205.39 лева.

Съдът след като одобри постигнатото между страните споразумение намира, че следва да се занимае с взетата по отношение на обвиняемия А.Р.Ц. мярка за неотклонение „Подписка”.

Предвид факта, че с одобряването на настоящето споразумение е налице влязъл в сила съдебен акт по отношение на обвиняемия А.Р.Ц., съдът намира, че мярката за неотклонение „Подписка” следва да бъде отменена и

 

                                 О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ОТМЕНЯ  взетата по отношение на обвиняемия А.Р.Ц. мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”, взета по БП № 242/2019 год. по описа на РУ гр.М..

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 271/2019 г. по описа на МРС на основание чл.382 ал.7, вр. с чл.24 ал.3 НПК.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

 Протокола написан в с.з.

 Протокола приключи в 11.25 часа.

В законна сила на 16.8.2019г.

12

НОХД No 287/2019

Състави на придобиване и държане на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.МЕЗДРА

И.П.А.

Докладчик:
ЕВГЕНИ А. БОЖИДАРОВ

Споразумение от 28.8.2019г.

За РП-Мездра прокурор М..

Обвиняемият лично и с адв.М. Н. от ВАК, редовно упълномощена.

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

АДВ. Н.: Да се даде ход на делото.

Съдът, след като изслуша становищата на страните

 

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ПРИЕМА и ПРИЛАГА представеното от страните споразумение за решаване на делото, съгласно чл.381 и сл. НПК, както и 1 бр. декларация по чл.381 ал.6 НПК.

САМОЛИЧНОСТ НА ОБВИНЯЕМИЯТ:

И.П.А., ЕГН:**********, роден на *** ***, българин, български  гражданин, средно образование, не женен,  работи като ел. техник във Ф“Л“, осъждан.

ОБВИНЯЕМ: Запознат съм със споразумението и заявявам, че доброволно съм го подписал.     

ПРОКУРОР: Не правя отвод на състава.

АДВ. Н.:Не правя отвод на състава.

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

На основание чл.382 НПК делото се докладва чрез прочитане на споразумението.

ОБВИНЯЕМ: Разбирам в какво ме обвиняват. Признавам се за виновен. Запознат съм с условията на споразумението. Разбирам какви са последиците от него. Доброволно съм го подписал, както и декларацията за отказ от разглеждане на делото по общият ред.

Съдът, след като се запозна с представеното споразумение за решаване на делото, становищата на страните и изявлението на обвиняемия, намира, че са спазени всички изисквания на чл.381 ал.5 НПК и намира, че окончателният вид на споразумението следва да се запише в протокола както следва:

 

С П О Р А З У М Е Н И Е

 

За прекратяване на БП № 1357/2019 г. по описа на Районна прокуратура гр. Мездра, сключено на основание Чл. 381 НПК

 Днес, 22.08.2019 г. в гр. Мездра се постигна настоящото споразумение между:

1.    И. М-Прокурор, при Районна прокуратура гр. Мездра,

2.    АДВ. М.Н.-ВАК, защитник на обв. И.П.А., ЕГН **********, с адрес: ***, тел. 0876113504,които се споразумяха за следното:

ОБВИНЯЕМИЯТ И.П.А., се признава за виновен, за това че:

На 14.08.2019 г. в с. Зверино, общ. Мездра, в лек автомобил Форд Фокус, с рег. № ВР4435ВТ, собственост на К. П. Г. от с. Зверино, без надлежно разрешително /абсолютна забрана по Чл 30 вр. Чл. 3 ал. 2 т. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите/, е държал  високорисково наркотично вещество – канабис /Списък І „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в в хуманната и ветеринарната медицина“ от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, издадена въз основа на Чл. 3 ал. 2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите/, както следва: обект № 1, с нето тегло 5.304 грама, със съдържание наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 2.42%, на стойност 31.82 лв. по цени за пласмент на улицата и обект № 2, с нето тегло 5.841 грама със съдържание наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 1.69%, на стойност 35.05 лв. или всичко общо 11.145 грама, на обща стойност 66.87 лева по цени за пласмент на улицата – престъпление по чл. 354а ал. 3 т. 1 НК.

     Наказанието на обвиняемия И.П.А. се определя при условията на чл. 55 ал. 1 т. 1 НК – Лишаване от свобода за срок от 6 /шест/ месеца, като на основание чл. 66 ал. 1 НК изпълнението на наказанието се отлага за срок от 3 /три/ години.

     На основание Чл. 55 ал. 3 НК, на обвиняемия И.П.А. не се налага предвиденото в закона по-леко наказание – Глоба, наред с наказанието Лишаване от свобода.

      На основание Чл. 354а ал. 6 НК, се отнемат в полза на Държавата, вещите предмет на престъплението, притежаването на които е забранено, а имено – 11.145 грама канабис, оставени на  съхранение в ЦМУ-Агенция „Митници“, отдел МРР-НОП гр. София.      

      На основание Чл. 189 ал. 3 НПК на обвиняемия И.П.А. се възлагат разноските по делото в размер на 185.91 лв. в полза на Държавата, вносими по сметка на ОД на МВР гр. Враца.  

 

С П О Р А З У М Е Л И   С Е:

 

1. ПРОКУРОР:                                                      2. ЗАЩИТНИК:

   /И. М./                                               /адв. М.Н./    

 

3. ОБВИНЯЕМ: 

/И.А./

Съдът намира, че постигнатото между страните споразумение не противоречи на закона и морала, разглежда всички относими въпроси за деянието, вината, вида и размера на наказателната санкция, поради което и на основание чл.382 ал.7 НПК

О П Р Е Д Е Л И:

 

           ОДОБРЯВА  споразумение сключено между И. М.-Прокурор, при Районна прокуратура гр. Мездра и адв. М.Н.-ВАК, защитник на обвиняемият  И.П.А., ЕГН:**********, роден на *** ***, българин, български  гражданин, средно образование, не женен,  работи като ел. техник във Ф“Л.“, осъждан, за това, че обв. И.П.А., се признава за виновен, за това, че на 14.08.2019 г. в с. Зверино, общ. Мездра, в лек автомобил Форд Фокус, с рег. № ВР4435ВТ, собственост на К.П. Г. от с. Зверино, без надлежно разрешително /абсолютна забрана по Чл 30 вр. Чл. 3 ал. 2 т. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите/, е държал  високорисково наркотично вещество – канабис /Списък І „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в в хуманната и ветеринарната медицина“ от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, издадена въз основа на Чл. 3 ал. 2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите/, както следва: обект № 1, с нето тегло 5.304 грама, със съдържание наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 2.42%, на стойност 31.82 лв. по цени за пласмент на улицата и обект № 2, с нето тегло 5.841 грама със съдържание наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 1.69%, на стойност 35.05 лв. или всичко общо 11.145 грама, на обща стойност 66.87 лева по цени за пласмент на улицата – престъпление по чл. 354а ал. 3 т. 1 НК.

     Наказанието на обвиняемия И.П.А. се налага при условията на чл. 55 ал. 1 т. 1 НК – Лишаване от свобода за срок от 6 /шест/ месеца, като на основание чл. 66 ал. 1 НК изпълнението на наказанието се отлага за срок от 3 /три/ години.

     На основание чл. 55 ал. 3 НК, на обвиняемия И.П.А. не се налага предвиденото в закона по-леко наказание – Глоба, наред с наказанието Лишаване от свобода.

     На основание чл. 354а ал. 6 НК, се отнемат в полза на Държавата, вещите предмет на престъплението, притежаването на които е забранено, а имено – 11.145 грама канабис, оставени на  съхранение в ЦМУ-Агенция „Митници“, отдел МРР-НОП гр. София.      

     Осъжда  И.П.А. да заплати  направените  разноски по делото в размер на 185.91 лв. в полза на Държавата, вносими по сметка на ОД на МВР гр. Враца.  

    ПРЕКРАТЯВА на основание чл.382 ал.7 вр.чл.24 ал.3 НПК производството по НОХД №287/2019 година по описа на Районен съд гр. Мездра. 

    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

     Протокола написан в с. з.

     Протокола приключи в 12.00 часа.

В законна сила на 28.8.2019г.

13

НОХД No 291/2019

Подправка и използване на контролни знаци и идетификационни номера

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.МЕЗДРА

С.И.И.

Докладчик:
ЕВГЕНИ А. БОЖИДАРОВ

Споразумение от 28.8.2019г.

За РП-Мездра  прокурор Е..

Обвиняемият лично и със  защитник  адв.М. С. от ВАК,  редовно упълномощен.

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

АДВ. С.: Да се даде ход на делото.

Съдът, след като изслуша становищата на страните

 

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ПРИЕМА и ПРИЛАГА представеното от страните споразумение за решаване на делото, съгласно чл.381 и сл. НПК, както и 1 бр. декларация по чл.381 ал.6 НПК.

САМОЛИЧНОСТ НА ОБВИНЯЕМИЯТ:

С.И.И., ЕГН:**********, роден на *** ***, община Мездра, ул. “К.” №6, българин,  български  гражданин, средно образование,   не женен, безработен, осъждан.

ОБВИНЯЕМ: Запознат съм със споразумението и заявявам, че доброволно съм го подписал.     

ПРОКУРОР: Не правя отвод на състава.

АДВ. С.:Не правя отвод на състава.

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

На основание чл.382 НПК делото се докладва чрез прочитане на споразумението.

ОБВИНЯЕМ: Разбирам в какво ме обвиняват. Признавам се за виновен. Запознат съм с условията на споразумението. Разбирам какви са последиците от него. Доброволно съм го подписал, както и декларацията за отказ от разглеждане на делото по общият ред.

Съдът, след като се запозна с представеното споразумение за решаване на делото, становищата на страните и изявлението на обвиняемия, намира, че са спазени всички изисквания на чл.381 ал.5 НПК и намира, че окончателният вид на споразумението следва да се запише в протокола както следва:

                                               

С  П  О  Р  А  З  У  М  Е  Н  И  Е 

ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО

На основание чл.381   НПК

БП №1368/2019 г. по описа на РП Мездра/

Днес 26.08.2019 година в гр. Мездра между

1.Е. Е.-  Прокурор при РП Мездра и

    2.адв. М.С. – ВАК като защитник на обвиняемия С.И.И., ЕГН:**********, роден на *** ***, постоянен адрес:***, не женен, осъждан, грамотен, безработен.

Със споразумението страните постигат съгласие, че  обвиняемия С.И.И., ЕГН:********** се признава за виновен в това, че  на 17.08.2019 г., в с.Ребърково, общ.Мездра на ул. Б. Б. до дом №15А е  управлявал -мотопед „Я.” с идентификационен номер на рама YMT *3NT-301954,  като  същият не е регистриран  по надлежния ред /  без регистрационни табели/ съгласно чл.140 ЗДвП вр. с. чл.10 ал.1 от Наредба №І-45/24.03.2000г., за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемате, прекратяване и възстановяване  на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях и реда за предоставяне на данни за регистрираните  пътни превозни средства  - престъпление по чл.345, ал. 2 вр. с ал.1 от  НК.

    На основание чл.345, ал.2 вр. с ал.1 от НК, наказанието на обв.С.И.И., ЕГН:**********  се определи  при условията на чл.54  НК, като по отношение на него бъде наложено наказание – ЧЕТИРИ МЕСЕЦА  ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА,

На основание чл.66 ал,1 от НК отлага изтърпяването на наказанието  за срок от ТРИ ГОДИНИ.

 Разноски по делото в размер на 23,48 лв., се възлагат на обв.С.И.И., ЕГН:**********  да се преведат по сметка на ОД на МВР-гр.Враца.

С така постигнатото споразумение страните намират, че ще бъдат постигнати целите на чл.36 НК.

Настоящото споразумение се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра.

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

ПРОКУРОР:                                                                                    ЗАЩИТНИК:            

                      /Е.Е./                                                                         /М.С./

 

                                                                                                          ОБВИНЯЕМ:

                                                                                                                                                                                                                                              /С.И./

 

Съдът намира, че постигнатото между страните споразумение не противоречи на закона и морала, разглежда всички относими въпроси за деянието, вината, вида и размера на наказателната санкция, поради което и на основание чл.382 ал.7 НПК

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА  споразумение сключено между  Е. Е.-Прокурор при РП Мездра и адв. М.С. – ВАК като защитник на обвиняемият С.И.И., ЕГН:**********, роден на *** ***, община Мездра, ул. “К.” №6, българин,  български  гражданин, средно образование,   не женен, безработен, осъждан, за това, че  обвиняемия С.И.И., ЕГН:********** се признава за виновен в това, че  на 17.08.2019 г., в с.Ребърково, общ.Мездра на ул. Б. Б до дом №15А е  управлявал мотопед „Я….” с идентификационен номер на рама YMT *3NT-301954,  като  същият не е регистриран  по надлежния ред/ без регистрационни табели/ съгласно чл.140 ЗДвП вр. с. чл.10 ал.1 от Наредба №І-45/24.03.2000г., за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемате, прекратяване и възстановяване  на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях и реда за предоставяне на данни за регистрираните  пътни превозни средства  - престъпление по чл.345, ал. 2 вр. с ал.1 от  НК.

    На основание чл.345, ал.2 вр. с ал.1 от НК, наказанието на обв.С.И.И., ЕГН:**********  се налага  при условията на чл.54  НК, като по отношение на него бъде наложено наказание – ЧЕТИРИ МЕСЕЦА  ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА,

  На основание чл.66 ал,1 от НК отлага изтърпяването на наказанието  за срок от ТРИ ГОДИНИ.

  ОСЪЖДА  С.И.И. да заплати направените по делото разноски в размер на 23,48 лв., по сметка на ОД на МВР-гр.Враца.

             ПРЕКРАТЯВА на основание чл.382 ал.7 вр.чл.24 ал.3 НПК производството по НОХД №291/2019 година по описа на Районен съд гр. Мездра. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Протокола написан в с. з.

Протокола приключи в 11.45 часа.

В законна сила на 28.8.2019г.