Районен съд - Мездра
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.9.2018г. до 30.9.2018г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

Резултат

1

НОХД No 459/2018

Неправомерно присъедняване към електропреносна и други мрежи или системи

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.МЕЗДРА

Т.М.П.

Докладчик:
ИВАНКА Н. КОЖУХАРОВА

Споразумение от 7.9.2018г.

За РП-Г.К. прокурор Георги Палански.

Обвиняемият лично и с адв. Г.П. от ВрАК, редовно упълномощен.

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

АДВ. П.: Да се даде ход на делото.

Съдът, след като изслуша становищата на страните

 

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ПРИЕМА и ПРИЛАГА представеното от страните споразумение за решаване на делото, съгласно чл.381 и сл. НПК, както и 1 бр. декларация по чл.381 ал.6 НПК.

САМОЛИЧНОСТ НА ОБВИНЯЕМИЯ:

Т.М.П. ЕГН:**********, роден на *** ***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, женен, неосъждан, средно образование, работи във фирма „Витоша Фасилити“ ООД гр. С..

ОБВИНЯЕМ: Запознат съм със споразумението и заявявам, че доброволно съм го подписал.     

ПРОКУРОР: Не правя отвод на състава.

АДВ. П.: Не правя отвод на състава.

Съдът

ОПРЕДЕЛИ:

 

На основание чл.382 НПК делото се докладва чрез прочитане на споразумението.

ОБВИНЯЕМ: Разбирам в какво ме обвиняват. Признавам се за виновен. Запознат съм с условията на споразумението. Разбирам какви са последиците от него. Доброволно съм го подписал, както и декларацията за отказ от разглеждане на делото по общия ред.

Съдът, след като се запозна с представеното споразумение за решаване на делото, становищата на страните и изявлението на обвиняемия, намира, че са спазени всички изисквания на чл.381 ал.5 НПК и намира, че окончателният вид на споразумението следва да се запише в протокола, както следва:

 

С  П  О  Р  А  З  У  М  Е  Н  И  Е 

ЗА РЕШАВАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО

На основание чл.381 и сл. НПК

/По ДП № 277/2018 г. по описа на РУ Г.К.

ДП 1526/2018 г. на РП Г.К./

 

Днес на 03.09.2018 г. в гр. Г.К., между :

1. Евтим Евтимов - Прокурор при Районна прокуратура гр. Г.К. и

2. адв. Г.П. – ВрАК, защитник на обвиняемия Т.М.П. ЕГН:**********, роден на *** ***, с постоянен адрес ***, , женен, неосъждан, средно образование,

Със споразумението страните постигат съгласие че обв. Т.М.П. ЕГН:**********, роден на *** ***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, женен, неосъждан, средно образование

  се признава за ВИНОВЕН за това, че на 23.08.2018 г. В с. Г.К., общ.Г.К., в имот на ул.»Георги Димитров» № 12, собственост на Р.М.С. и И.В. П.и дв. От гр. С. сам е осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа на селото, собственост на «ЧЕЗ Разпределение България» АД гр.С., чрез допълнително  изграждане на схема за присъединяване на ел.уред – бойлер към доставчика на ток, без същия да се измерва и отчита, посредством двужилен мостов проводник 2х2,5 кв.мм.- в точката над вратата, разделен /срязан/ на две жила, на които едното жило през автоматичен прекъсвач АП 20, е присъединено  към изходящата фазова клема на главен предпазител, тип Витлов А 25А, а другия край на това жило присъединява към таблото на бойлера; другото жило на мостовия проводник с единия край минаващ през тухлена стена е присъединено към нулев проводник в разклонителна кутия от ел.инсталация на къщата, а другия край на това жило е присъединено в таблото на бойлера, с което е създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия /неизмерване и отчитане на консумираната електроенергия/ -  престъпление по чл. 234в, ал.1 от НК.

На обв. Т.М.П., ЕГН **********, при условията на чл.55, ал. 1 т. 2 б.”б” от  НК се определи наказание: ПРОБАЦИЯ с пробационни мерки както следва: задължителна регистрация по настоящ адрес, за срок от 6 месеца с периодичност два пъти седмично – чл. 42а, ал. 2 т. 1 от НК и задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от: 6 месеца – чл. 42а, ал. 2, т. 2 от НК.

На основание чл. 55, ал. 3 от НК на обв. Т.М.П. не се налага предвиденото по-леко наказание „глоба”.

На обв. Т.М.П., ЕГН **********, се възлагат НАПРАВЕНИТЕ в производството разноски: 17,90 лв. Изготвяне фотоалбум; 71,00 лв. За изготвяне на СТЕ, в полза на държавата, вносими по сметка на ОД МВР Враца.

ДЕКЛАРИРАМ, че съм съгласен с така постигнатото споразумение, запознат съм с последиците от същото, а именно че има последиците на влязла в сила присъда и се отказвам от съдебното разглеждане на делото по общия ред.

 

 

ПРОКУРОР:                              ЗАЩИТНИК: 

         /Георги Палански/                  /Г.П./                

 

ОБВИНЯЕМ:……………………

               /Т.П./

 

Съдът намира, че постигнатото между страните споразумение не противоречи на закона и морала, разглежда всички относими въпроси за деянието, вината, вида и размера на наказателната санкция, поради което и на основание чл.382 ал.7 НПК

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА споразумение, сключено между ЕВТИМ ЕВТИМОВ - Прокурор при Районна прокуратура – Г.К. и поддържано днес от прокурор Георги Палански и адв. Г.П. – ВАК, като защитник на Т.М.П. ЕГН **********, роден на *** ***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, женен, неосъждан, средно образование за това, че  обвиняемия Т.М.П. ЕГН **********, се признава за виновен за това, че на 23.08.2018 г. в с. Г.К., общ.Г.К., в имот на ул.»Г=Д=» № 12, собственост на Р.М.С. и И.В. П.и дв. От гр. С. сам е осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа на селото, собственост на «ЧЕЗ Разпределение България» АД гр.С., чрез допълнително  изграждане на схема за присъединяване на ел.уред – бойлер към доставчика на ток, без същия да се измерва и отчита, посредством двужилен мостов проводник 2х2,5 кв.мм.- в точката над вратата, разделен /срязан/ на две жила, на които едното жило през автоматичен прекъсвач АП 20, е присъединено  към изходящата фазова клема на главен предпазител, тип В. А 25А, а другия край на това жило присъединява към таблото на бойлера; другото жило на мостовия проводник с единия край минаващ през тухлена стена е присъединено към нулев проводник в разклонителна кутия от ел.инсталация на къщата, а другия край на това жило е присъединено в таблото на бойлера, с което е създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия /неизмерване и отчитане на консумираната електроенергия/ -  престъпление по чл. 234в, ал.1 от НК.

На обвиняемия  Т.М.П., при условията на чл.55, ал.1 т.2 б.”б” НК се налага наказание ПРОБАЦИЯ с пробационни мерки, както следва:

- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 6 /шест/ МЕСЕЦА с периодичност на подписване два пъти седмично – чл.42а ал.2 т.1 НК и

- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /шест/ месеца – чл.42а ал.2 т.2 НК.

На основание чл.55 ал.3 НК на обвиняемия Т.М.П., не се налага предвиденото по-леко наказание глоба.

ОСЪЖДА обвиняемия Т.М.П. ЕГН ********** да заплати  направени по делото разноски в размер на 88.90 лв. в полза на държавата вносими по сметка на  ОД МВР гр. В..

Предвид факта, че с одобряването на настоящото споразумение е налице влязъл в сила съдебен акт по отношение на обвиняемия Т.М.П. съдът намира, че мярката за неотклонение „подписка“ следва да бъде отменена и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Отменя взетата по отношение на обвиняемия Т.М.П. мярка за неотклонение „подписка“ взета по ДП №277/2018 г. на РУ на МВР Г.К..

 

ПРЕКРАТЯВА на основание чл.382 ал.7 вр. чл.24 ал.3 НПК производството по НОХД № 459/2018 година по описа на Районен съд гр. Г.К.. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Протокола написан в с. з.

Протокола приключи в 9.44  часа.

В законна сила на 7.9.2018г.

2

НОХД No 460/2018

Продажба и държане на акцизни стоки без бандерол

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.МЕЗДРА

Н.А.И.

Докладчик:
ИВАНКА Н. КОЖУХАРОВА

Споразумение от 7.9.2018г.

За РП-М. прокурор Надежда Генова.

Обвиняемият лично и с адв. В.З. от ВрАК, редовно упълномощен.

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

АДВ. З.: Да се даде ход на делото.

ОБВИНЯЕМ: Да се гледа делото. 

Съдът, след като изслуша становищата на страните

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО по реда на Глава ХХІХ НПК.

ПРИЕМА и ПРИЛАГА представените от страните споразумение за решаване на дело в досъдебно производство и 1 бр. декларация по чл.381 ал.6 пр. последно НПК.

САМОЛИЧНОСТ НА ОБВИНЯЕМИЯТ:

Н.А.И. – роден на *** ***,българин, български гражданин, със средно образование, безработен, разведен, ЕГН **********, осъждан.

На основание чл.274 ал.1 НПК на страните се разясни правото на отвод. Искания за отвод не бяха направени.

На основание чл.382 НПК делото се докладва с прочитане на споразумението.    

ПРОКУРОР: Със защитата на обвиняемия сме постигнали споразумение, което сме предстаВ.в писмен вид. В него сме уточнили всички въпроси по чл.381 НПК. Промени в съдържанието на споразумението няма да правя и моля да го впишете в протокола в окончателен вид така, както сме го представили.   

АДВ. З.: С представителя на прокуратурата  сме постигнали внесеното от нас споразумение, което моля да одобрите с всички произтичащи законови последици. Промени в съдържанието на споразумението няма да правя и моля да го впишете в протокола в окончателен вид така, както сме го представили.   

ОБВИНЯЕМ: Разбирам в какво ме обвиняват. Признавам се за виновен. Запознат съм с условията на споразумението. Разбирам какви са последиците от него. Доброволно съм го подписал, както и декларацията за отказ от разглеждане на делото по общия ред. Промени в съдържанието на споразумението няма да правя и моля да го впишете в протокола в окончателен вид така, както сме го представили.   

Съдът, след като се запозна с представените от страните споразумение и 1 бр. декларация от обвиняемият, и взе предвид изразените от тях становища в днешното съдебно заседание, намира, че споразумението отговаря на всички условия, визирани в чл.381 ал.5 НПК и следва да бъде вписано в протокола в следният окончателен вид:

 

С   П   О   Р   А   З   У   М   Е   Н  И   Е

за решаване на дело в досъдебното производство

 

           Днес, 03.09.2018 г., в гр. М. между подписаните:

           Цветомила Пашовска- прокурор в Районна прокуратура М. и

          адв. В.З. ***,защитник на обв.Н.А.И. *** -по ДП  1044/2018 г.по описа на РП-М.,на основание чл.381 и следв.НПК се постигна следното споразумение,с което:

            Обвиняемият Н.А.И. ***, роден на *** ***,жител и живущ ***, българин, български гражданин, със средно образование, разведен, безработен, неосъждан,с ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН,в това,че:

  на 10.05. 2018 г. в гр. М., в приземен етаж /южно мазе/ находящо се на ул. „О.“.№ 33, на земята и на масата е държал акцизни стоки - 18 /осемнадесет/ броя кутии с цигари, марка „Карелия”, като всяка кутия съдържа по 20бр. къса с цигари, 4 /четири/ броя кутии с цигари марка „DON PREMIUM”, с червен надпис, като всяка кутия съдържа по 20 /двадесет/ броя къса цигари и 1 /една/ кутия с цигари марка „DON PREMIUM”, с червен надпис, съдържаща 18 /осемнадесет/ броя къса цигари, или общо  458 бр. /четиристотин петдесет и осем броя/ къса цигари/ с обща пазарна стойност 129,30 лв. /сто двадесет и девет лева и тридесет стотинки/, с общ дължим акциз в размер на 76,17лв. /седемдесет и шест лева и седемнадесет стотинки/ без български акцизен бандерол, когато такъв се изисква по закон, като  случаят не е маловажен, в нарушение на:

      Чл. 28 ал. 1 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия/ЗТТСТИ/ - „тютюневите изделия се транспортират, пренасят, съхраняват, предлаган или продават в търговските складове и обекти само с бандерол, залепен върху потребителската опаковка при условия и по реда на Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/”;

      Чл.2 т. 2 ЗАДС- „На облагане с акциз подлежат тютюневите изделия”;

      Чл. 12 ЗАДС- „ Тютюн за пушене/за лула и цигари/” е: 1. тютюн, който е нарязан или раздробен по друг начин, усукан или пресован на плочки и може да се пуши без допълнителна индустриална обработка;

1.             Чл. 64 ал. 4 ЗАДС- „Бандеролът се поставя върху потребителската опаковка по начин, от който да е видна обозначената върху него информация и който да гарантира, че употребата на стоката е невъзможна без неговото унищожаване чрез разкъсване”- престъпление по чл. 234 ал. 1 пр. ІІ от НК.

и не са налице основания за прекратяване на наказателното производство.

 На И. при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК се определи наказание „лишаване от свобода” за срок от 3 м., което на основание чл. 66, ал. 1 от НК се отлага от изтърпяване за срок от 3 години, считано от датата на одобрение на настоящото споразумение от съответния първоинстанционен съд.

На основание чл. 55, ал. 3 НК, на обвиняемия следва да не се налага предвиденото по-леко наказание – „глоба“, което законът предвижда с лишаването от свобода.

На основание чл. 234, ал. 3 НК- отнема се в полза на държавата, вещтите предмет на престъплението, притежаването на които е забранено, а именно: 18 /осемнадесет/ броя кутии с цигари, марка „Карелия”, като всяка кутия съдържа по 20бр. къса с цигари, 4 /четири/ броя кутии с цигари марка „DON PREMIUM”, с червен надпис, като всяка кутия съдържа по 20 /двадесет/ броя къса цигари и 1 /една/ кутия с цигари марка „DON PREMIUM”, с червен надпис, съдържаща 18 /осемнадесет/ броя къса цигари, или общо  458 бр. /четиристотин петдесет и осем броя/ къса цигари, без български акцизен бандерол.

 Веществени доказателства по делото: 18 /осемнадесет/ броя кутии с цигари, марка „Карелия”, като всяка кутия съдържа по 20бр. къса с цигари, 4 /четири/ броя кутии с цигари марка „DON PREMIUM”, с червен надпис, като всяка кутия съдържа по 20 /двадесет/ броя къса цигари и 1 /една/ кутия с цигари марка „DON PREMIUM”, с червен надпис, съдържаща 18 /осемнадесет/ броя къса цигари, или общо  458 бр. /четиристотин петдесет и осем броя/ къса цигари, без български акцизен бандерол.

Страните се съгласяват на обвиняемия да бъдат възложени направените разноски по делото – 27.00 лв. възнаграждение на експерт.

 

 

ПРОКУРОР:            ЗАЩИТНИК:            

              /Н. Генова/                /В. З./

 

ОБВИНЯЕМ:

                  /Н.И./

 

ПРОКУРОР: Моля споразумението да бъде одобрено във вида, в който сме го представили.

АДВ. З.: Моля споразумението да бъде одобрено във вида, в който сме го представили.

ОБВИНЯЕМ: Моля споразумението да бъде одобрено във вида, в който сме го представили.

Съдът намира, че постигнатото между страните споразумение не противоречи на закона и морала, разглежда всички относими въпроси за деянието, вината, вида и размерът на наказателната санкция, поради което и на основание чл.382 ал.7 НПК

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОДОБРЯВА, споразумението за решаване на делото, постигнато между ЦВЕТОМИЛА ПАШОВСКА - прокурор при Районна прокуратура – М. и поддържано днес от прокурор Надежда Генова и адв. Вили З. от ВрАК – адвокат на Н.А.И.,***, ЕГН ********** – обвиняем по НОХД № 460/2018 г. по описа на РС-М., при следните условия:

Обвиняемият Н.А.И.,***, ЕГН **********, ВИНОВНО При условията на продължавано престъпление на  10.05. 2018 г. в гр. М., в приземен етаж /южно мазе/ находящо се на ул. „О.“.№ 33, на земята и на масата е държал акцизни стоки - 18 /осемнадесет/ броя кутии с цигари, марка „Карелия”, като всяка кутия съдържа по 20бр. къса с цигари, 4 /четири/ броя кутии с цигари марка „DON PREMIUM”, с червен надпис, като всяка кутия съдържа по 20 /двадесет/ броя къса цигари и 1 /една/ кутия с цигари марка „DON PREMIUM”, с червен надпис, съдържаща 18 /осемнадесет/ броя къса цигари, или общо  458 бр. /четиристотин петдесет и осем броя/ къса цигари/ с обща пазарна стойност 129,30 лв. /сто двадесет и девет лева и тридесет стотинки/, с общ дължим акциз в размер на 76,17лв. /седемдесет и шест лева и седемнадесет стотинки/ без български акцизен бандерол, когато такъв се изисква по закон, като  случаят не е маловажен, в нарушение на:

              Чл. 28 ал. 1 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия/ЗТТСТИ/ - „тютюневите изделия се транспортират, пренасят, съхраняват, предлаган или продават в търговските складове и обекти само с бандерол, залепен върху потребителската опаковка при условия и по реда на Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/”;

              Чл.2 т. 2 ЗАДС- „На облагане с акциз подлежат тютюневите изделия”;

              Чл. 12 ЗАДС- „ Тютюн за пушене/за лула и цигари/” е: 1. тютюн, който е нарязан или раздробен по друг начин, усукан или пресован на плочки и може да се пуши без допълнителна индустриална обработка;

1.           Чл. 64 ал. 4 ЗАДС- „Бандеролът се поставя върху потребителската опаковка по начин, от който да е видна обозначената върху него информация и който да гарантира, че употребата на стоката е невъзможна без неговото унищожаване чрез разкъсване”- престъпление по чл. 234 ал. 1 пр. ІІ от НК

и не са налице основания за прекратяване на наказателното производство.

 На обвиняемият Н.А.И.,***, ЕГН ********** при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК се определи наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА, което на основание чл. 66, ал. 1 от НК се ОТЛАГА от изтърпяване за срок от 3 години, считано от датата на одобрение на настоящото споразумение от съответния първоинстанционен съд.

На основание чл. 55, ал. 3 НК, на обвиняемия Н.А.И.,***, ЕГН ********** следва да не се налага предвиденото по-леко наказание – „ГЛОБА“, което законът предвижда с лишаването от свобода.

На основание чл. 234, ал. 3 НК - ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА, вещите предмет на престъплението, притежаването на които е забранено, а именно: 18 /осемнадесет/ броя кутии с цигари, марка „Карелия”, като всяка кутия съдържа по 20бр. къса с цигари, 4 /четири/ броя кутии с цигари марка „DON PREMIUM”, с червен надпис, като всяка кутия съдържа по 20 /двадесет/ броя къса цигари и 1 /една/ кутия с цигари марка „DON PREMIUM”, с червен надпис, съдържаща 18 /осемнадесет/ броя къса цигари, или общо  458 бр. /четиристотин петдесет и осем броя/ къса цигари, без български акцизен бандерол, намиращи се на съхранение в РС М..

ОСЪЖДА обвиняемия Н.А.И.,***, ЕГН ********** да заплати направени по делото разноски в размер на 27.00 лева в полза на Държавата по сметка на ОД МВР гр. В..

Предвид факта, че с одобряването на настоящото споразумение е налице влязъл в сила съдебен акт по отношение на обвиняемия Н.А.И. съдът намира, че мярката за неотклонение „подписка“ следва да бъде отменена и

 

О П Р Е Д Е Л И:

Отменя взетата по отношение на обвиняемия Н.А.И. мярка за неотклонение „подписка“ взета по ДП №146/2018 г. на РУ на МВР М..

ПРЕКРАТЯВА, на основание чл. 382 ал. 7 вр. С чл.24 ал.3 НПК, наказателното производство по НОХД № 460/2018 г. по описа на РС-М..

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно. 

Протоколът написан в с.з. и приключи в 10.00 часа.

В законна сила на 7.9.2018г.

3

АНД No 424/2018

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.МЕЗДРА

И.С.Й.

Докладчик:
ЕВГЕНИ А. БОЖИДАРОВ

Решение от 10.9.2018г.

ВЪЗ ОСНОВА НА ЗАКОНА И ДОКАЗАТЕЛСТВАТА

 и на основание чл. 378 ал.4 т.1 НПК, съдът

Р   Е    Ш   И:

 

ПРИЗНАВА обвиняемият И.  С.Й., ЕГН:**********,***, общ. Мездра, ул. „……….. ” №3,  българин, български гражданин, неженен, средно образование, работи  в  гр. София,  ………, като н-к смяна, не осъждан, за виновен в това, че на 03.08.2018 година  в с. Игнатица, община Мездра на кръстовището на ул. „……….” и ул. „………………” е управлявал лек автомобил  марка „Мерцедес С220” с идентификационен номер /№ на рама/ ……….., нерегистриран по надлежния ред      престъпление по чл. 345 ал.2 вр. ал.1 НК.

 ОСВОБОЖДАВА  на основание чл. 78а НК  обвиняемият И.  С.Й.   от наказателна отговорност  за извършеното престъпление по чл. 345 ал.2 вр. ал.1 НК.

НАЛАГА на ОБВИНЯЕМИЯТ И.  С.Й.  на   основание чл. 78а ал.1 НК административно наказание  ГЛОБА   в размер на  1000 /ХИЛЯДА/  лева в полза на държавата.

ОСЪЖДА И.  С.Й. да заплати направените по делото разноски  в размер на 17.90 лева, вносими в полза на ОД МВР гр. Враца.

РЕШЕНИЕТО  подлежи на обжалване  пред ОС-Враца в 15-дневен срок от обявяването му.

 

Мотиви от 15.10.2018г.

С постановление от 10.08.2018 год. Районна прокуратура гр. Мездра е направила предложение на основание чл.375 от НПК за освобождаване на обвиняемото лице  И.  С.Й., ЕГН:**********,***, общ. Мездра, ул. „Юри  Гагарин ” №3,  българин, български гражданин, неженен, средно образование, работи  в  гр. София,  Ф”Юнимастърс” ЕООД, като н-к смяна, не осъждан,от наказателна отговорност  с налагане на административно наказание за извършено престъпление по чл. 345 ал.2 НК за  това, че на  03.08.2018 година  в с. Игнатица, община Мездра на кръстовището на ул. „Александър Стамболийски” и ул. „Георги Димитров” е управлявал лек автомобил  марка „Мерцедес С220” с идентификационен номер /№ на рама/ WDB2030081A663681, нерегистриран по надлежния ред   .

     Производството е по реда на чл.378 НПК.

     Районна прокуратура гр. Мездра редовно призована, представител не е изпратила.

     Обвиняемото лице редовно призовано-явява се лично. Признава се за виновен и съжалява за извършеното .

     Съдът, като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и с оглед разпоредбата на чл. 378 ал.2 НПК, приема за установено следното от фактическа страна:

      На 02.082018 г. обвиняемият И.С.Й. закупил лек автомобил „Мерцедес С220” с идентификационен номер /№ на рама/ WDB2030081A663681, нерегистриран. На следващият ден решил да го изпробва . Задно с баща си потеглили към с.Игнатица.Около 11,00 часа наближавали кръстовището на улиците „Ал.Стамболийски“ и „Г.Димитров“, където Й. бил спрян за проверка от патрулен полицейски автомобил в състав свидетелите Н. В.и Н. К. . Й. спрял ,като преди да представи документи отново потеглил с автомобила .Полицейският автомобил  го последвал , но поради неравности по пътя не могъл да настигне автомобилът с водач Й.. През това време Й. скрил автомобила в двор на ул.Райко Даскалов №8 в с. Игнатица , собственост на свид. Ц.Д. ,след което се прибрал в домът си в с Игнатица.Полицейските служители отправили запитване към колегата си А. Л. и Б. Н. от с.Игнатица знаят ли собственика на автомобил „Мерцедес“ . Те съобщили имената на обвиняемият , след което свид.Нецов се свързал по телефона с него . Й. *** с полицейските служители и признал факта на управление на МПС без регистрационен номер..На място бил извикан разследващ полицай и било образувано  бързо производство по което след извършване на необходимите ПСД било повдигнато обвинение на Й.  за извършено престъпление по чл.345 ал.2 НК . При  разпита  същият признал  вината си.

Горната фактическа обстановка се установява от събраните в хода на досъдебното производство доказателства, ценени по реда на чл. 378 ал.2 НПК. Това са показанията на МВР служителите Н. В. и Н. К.  /  установили престъплението / ,свидетелите А. Л. и Б.Н. / осъществили връзката с обвиняемият по предварителни данни за закупен от него автомобил /  и свидетел Ц. С.. в който двор бил укрит автомобила. Показанията на свидетелите са логични, последователни, правдоподобни и взаимно допълващи се , като установяват факта на деянието от обективна страна.Подкрепят се от протокола за оглед , изготвения фото албум  и обясненията на обвиняемия . Доказателствената съвкупност е изцяло в подкрепа на обвинението и не го разколебава дори в минимална степен .

От изложената фактическа обстановка е видно, че обв.И.С.Й. е извършил престъпление по транспорта- на  03.08.2018 година  в с. Игнатица, община Мездра на кръстовището на ул. „Александър Стамболийски” и ул. „Георги Димитров” е управлявал лек автомобил  марка „Мерцедес С220” с идентификационен номер /№ на рама/ WDB2030081A663681, нерегистриран по надлежния ред   съгласно чл.140 ЗДвП и Наредба №1-45/24.03.2000 година за регистрация, отчет и  пускане  в движение  и спиране  от движение на  МПС и ремаркета теглени от тях и реда за предоставяне на данни за регистриране на  пътни превозни средства. Действал е виновно с форма на вина-пряк умисъл ,като е съзнавал общественоопасният характер на деянието ,предвиждал е неговите общественоопасни последици и е искал тяхното настъпване. От обективна и субективна страна е осъществил състава на чл. 345ал.2 вр.с ал.1 от НК,поради което бе признат за виновен по предявеното обвинение .

  За това престъпление НК предвижда  наказание “Лишаване от свобода“ до една година или глоба от  500 лв. до 1000 лв.. Обвиняемият  не е осъждан. По отношение на същия не е прилагана Глава VІІІ, Раздел ІV НК. От деянието не са причинени имуществени вреди. Налице са лимитативно изброените задължителни предпоставки за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание, предвидено в чл.78а ал.1 от НК-глоба от 1000 до 5000 лв.       Размерът на наложеното наказание съдът съобрази с ниската обществена опасност на дееца, с добрите характеристични данни  и  с   имотното състояние на обвиняемия.  Отчете се също признание за вина , съдействие на разследващите и съда  , критичното отношение към извършеното и изразено съжаление .Многобройните смекчаващи отговорността обстоятелства  мотивираха  съдът да наложи глоба в минимален размер от 1000 /хиляда/ лева  ,която е достатъчна по размер да постигне целите на наказанието  по чл.12 ЗАНН свързани с личната,генералната и специалната превенция .

      Разноски по делото в размер на 17,90   лв. за фотоалбум бяха възложени в тежест на виновното лице  ,така както изисква чл.189 ал.3 НПК .

      ВД не са налице , поради което за тях не се дължи  произнасяне .

      По изложените съображения съдът постанови решението си.

В законна сила на 26.9.2018г.

4

НЧХД No 234/2018

Закана с убийство или с друго престъпление против личността и имота на другиго

М.Ц.Д.

М.Ц.Т.

Докладчик:
ЕВГЕНИ А. БОЖИДАРОВ

Определение от 13.9.2018г.

Тъжителят   лично и с адв. П.  от ВрАК.

Явява се адв.  З., като защитник на подс. М. Т..

АДВ.П. В дадения от съда срок сме постигнали спогодба ,като подсъдимия е  заплатил 500 лева, като направени разноски от тъжителя  и обезщетение чрез предоставяне на наследствени права  върху недвижим имот, находящ се в землището на с. Синьор бърдо, УПИ Парцел  І-64, кв. 81, по плана на с. С. бърдо,  незастроен, с което отношенията между страните по повод на  настоящето производство са окончателни уредени, с поемане на задължение от двете страни за в бъдеще да не влизат в саморазправи и конфликти.

АДВ. З.:  Поддържам казаното от колегата, като отношенията ни са уредени  изцяло, като моя подзащитен поема отговорност да не влиза в конфликт с тъжителя и неговото семейство. Заплатили сме както разноските,  както е и предоставена възможност тъжителя  с пълномощно да извърши съответните разпоредителни действия  върху описания имот.

Съдът намира ,че ход на делото не следва да се дава , тъй като съобразно изявлението на страните е налице  помирение между пострадалия  и дееца, като условията на помирението  са към момента вече изпълнени.

 При тези факти производството подлежи на прекратяване на основание чл. 24 ал.5 т.3 вр. чл.289 ал.1 НПК, поради което съдът

ОПРЕДЕЛИ:

 ПРЕКРАТЯВА  производството по НЧХД № 234/2018 година.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  се обяви на страните  и същото подлежи на жалба и протест  в 14-дневен срок, считано от днес.

Протокола написан в с.з.

Протокола приключи в 10,15 часа.

 

5

НОХД No 251/2018

Кражба, представляваща опасен рецидив

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.МЕЗДРА

В.Г.М.

Докладчик:
ВЯРА А. АТАНАСОВА

Споразумение от 13.9.2018г.

За РП-Мездра прокурор Евтимов. 

Подсъдимият лично и със служебен защитник адв. П.Ц. от ВрАК.

Свидетели, поредни №№ 5 и 6, редовно призовани, налице.

Свидетел, пореден № 7, редовно призован не се явява.

Свидетел, пореден № 4, редовно призован, не се явява. От същия е постъпила молба, от която става ясно, че не може да се яви в днешното с.з. поради влошено здравословно състояние, налагащо придвижване на лицето с инвалидна количка и чужда помощ. В молбата си Д.П. е изразил позицията си, че поддържа казаното от него при разпита му, проведен на ДП. Към молбата е приложено копие от експертно решение на Обща ТЕЛК гр. Враца при „МБАЛ” АД гр. Враца № 1132/18.03.2008 г., издадено на Д.П., от което става ясно, че същият е със 76% ТНР, изискваща 100% чужда помощ поради наличие на заболяване Артрозна болест и Кокс и ГонартрозаПолиартроза.

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото. Да се приемат постъпилите за днешното с.з. писмени доказателства.

АДВ. Ц.: Да се даде ход на делото. Да се приемат постъпилите за днешното с.з. писмени доказателства. От името на моя подзащитен предлагам на прокурора да обсъдим възможността за постигане на споразумение за решаване на делото.

ПОДСЪДИМ: Поддържам казаното от адвоката.

ПРОКУРОР: Съгласен съм да обсъдим въпроса за постигане на споразумение със защитата на подсъдимия и моля да ни се даде възможност за това.

Съдът, след като изслуша становищата на страните, намира, че не са налице процесуални пречки делото да бъде разгледано в днешното с.з. Следва да бъдат приети постъпилите писмени доказателства. Що се касае до възможността страните да постигнат споразумение за решаване на делото, то въпреки обстоятелството, че в предходното с.з. е прието делото да се разгледа по общия ред, законът не предвижда пречки при промяна на позицията на някоя от страните относно реда за разглеждане на делото този въпрос да бъде отново разгледан преди даване ход на същинското съдебно следствие. Ето защо, с оглед изразеното днес волеизявление от страна на подсъдимия, неговия защитник и представителя на прокуратурата, съдът приема, че на същите следва да бъде дадена възможност да постигнат споразумение за решаване на делото и същото за приключи по реда на Глава ХХІХ НПК.

С оглед на горното, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ПРИЕМА постъпилите писмени доказателства.

ДАВА възможност на страните да обсъдят възможността за постигане на споразумение за решаване на делото.

С оглед обстоятелството, че делото ще се разгледа по реда на Глава ХХІХ НПК, разпитът на явилите се днес свидетели и вещи лица не е необходим, поради което същите се освобождават от участие в с.з.

ПРЕКЪСВА  с.з. в 11.10 часа.

ВЪЗОБНОВЯВА с.з. в 11.40 часа.

ПРОКУРОР: Със служебния защитник на подсъдимия постигнахме споразумение, което Ви представяме в писмен вид. Моля производството да продължи по реда на Глава ХХІХ НПК.

АДВ. Ц.: С представителя на прокуратурата постигнахме споразумение, което считам, че отговаря на изискванията на закона. Моля да го приемете и да разгледате делото по реда на Глава ХХІХ НПК.

ПОДСЪДИМ: Съгласен съм със становището на адвоката.

Съдът, след като изслуша становищата на страните

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ДЕЛОТО СЕ РАЗГЛЕЖДА ПО РЕДА НА ГЛАВА ХХІХ НПК.

ПРИЕМА И ПРИЛАГА по делото 1 бр. споразумение за решаване на НОХД № 251/2018 г. по описа на РС-Мездра и 1 бр. декларация, саморъчно подписана от подсъдимия.

САМОЛИЧНОСТ НА ПОДСЪДИМИЯ: Лицето не представя лична карта или друг документ за удостоверяване на самоличност.

АДВ. Ц.: Подсъдимият е лице,което съм защитавал по други дела, както наказателни, така и граждански. Познавам го от много време. Категоричен съм, че подсъдимият е В.Г.М. ***.

ПОДСЪДИМ: Получил съм препис от обвинителният акт. Има седем дни до днес.

На основание чл.274 ал.1 НПК на страните се разясни правото на отвод. Искания за отводи не бяха направени.

На основание чл.382 НПК делото се докладва с прочитане на споразумението за решаване на делото и на представената декларация, с която подсъдимият заявява, че не желае делото да се разглежда по общия ред.

ПРОКУРОР: Нямам искания за поправки в съдържанието на споразумението. Моля същото да бъде вписано в протокола в окончателен вид, така, както сме го представили.

АДВ. Ц.: Нямам искания за поправки в съдържанието на споразумението. Моля същото да бъде вписано в протокола в окончателен вид, така, както сме го представили.

ПОДСЪДИМ: Разбирам в какво ме обвиняват. Признавам се за виновен. Запознат съм с условията на споразумението. Разбирам какви са последиците от него. Доброволно съм го подписал, както и декларацията за отказ от разглеждане на делото по общия ред. Поправки в съдържанието на споразумението няма да правя и моля да го впишете в протокола в окончателен вид.  

Съдът, след като се запозна с представените от страните споразумение и 1 бр. декларация, саморъчно подписана от подсъдимия, и взе предвид изразените от тях становища в днешното съдебно заседание, намира, че споразумението отговаря на всички условия, визирани в чл.381 ал.5 НПК и следва да бъде вписано в протокола в следният окончателен вид:

 

С П О Р А З У М Е Н И Е

ЗА

РЕШАВАНЕ НА НОХД № 251/2018 год. ПО ОПИСА НА РАЙОНЕН СЪД ГР. МЕЗДРА

                              СКЛЮЧЕНО НА ОСНОВАНИЕ чл.384 ал.1 от НПК

 

 Днес, 13.09.2018 година в гр. Мездра, обл. Враца се постигна настоящото споразумение между:                                                                                                            

1. ***** – прокурор при Районна прокуратура гр. Мездра  и          

2.Адвокат П.Ц. от ВрАК – защитник на В.Г.М., ЕГН ********** ***, които се споразумяха за следното: 

За това, че при условията на опасен рецидив на 24.02.2018 г. в гр. ***** от дома на Д.Р.П. ***, е отнел от владението му, без съгласието му, един брой мобилен телефон марка „Нокия” на стойност 30 лева, собственост на П., с намерение противозаконно да го присвои – престъпление по чл.196 ал.1 т.1 вр. чл.194 ал.1 вр. чл.29 ал.1 б.”а” и б.”б” НК.

За това престъпление на В.Г.М. се налага наказание при условията на чл.55 ал.1 т.1 НК, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА при строг режим на изтърпяване в затвор, на основание чл.57 ал.1 т.2 б.”б” ЗИНЗС.

На подсъдимия В.Г.М. се възлагат направените по делото разноски в размер на 35.19 лева, платими в полза на Държавата по сметка на ОДМВР гр. Враца.

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

Прокурор:                  Служебен защитник:

      /*****/                                   /адв. П.Ц./

 

Подсъдим:

      /В.М./

 

ПРОКУРОР: Моля споразумението да бъде одобрено във вида, в който сме го представили.

АДВ. Ц.: Моля споразумението да бъде одобрено във вида, в който сме го представили.

ПОДСЪДИМ: Моля споразумението да бъде одобрено във вида, в който сме го представили.

Съдът намира, че постигнатото между страните споразумение не противоречи на закона и морала, разглежда всички относими въпроси за деянието, вината, вида и размерът на наказателната санкция, поради което и на основание чл.384 ал.3 вр. чл.382 ал.7 НПК

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОДОБРЯВА, споразумение за решаване на делото, постигнато между ***** – прокурор при Районна прокуратура град Мездра и адв. П.Ц. от ВрАК, като служебен защитник на подсъдимия В.Г.М. и В.Г.М. ***, ЕГН ********** – подсъдим по НОХД № 251/2018 г. по описа на РС-Мездра, при следните условия:

Подсъдимият В.Г.М. ***, ЕГН **********, ВИНОВНО при условията на опасен рецидив на 24.02.2018 г. в гр. ***** от дома на Д.Р.П. ***, е отнел от владението му, без съгласието му, един брой мобилен телефон марка „Нокия” на стойност 30 лева, собственост на П., с намерение противозаконно да го присвои – престъпление по чл.196 ал.1 т.1 вр. чл.194 ал.1 вр. чл.29 ал.1 б.”а” и б.”б” НК.

На подсъдимия В. ГЕРОГИЕВ М. се ОПРЕДЕЛЯ, при условията на чл.55 ал.1 т.1 НК, наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА при строг режим на изтърпяване в затвор, на основание чл.57 ал.1 т.2 б.”б” ЗИНЗС.

На подсъдимия В.Г.М. се възлагат направените по делото разноски в размер на 35.19 лева, платими в полза на Държавата по сметка на ОДМВР гр. Враца.

ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24 ал.3 НПК, наказателното производство по НОХД № 251/2018 г. по описа на РС-Мездра.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно. 

Протоколът написан в с.з. и приключи в 12.20 часа.

В законна сила на 13.9.2018г.

6

НОХД No 243/2018

Квалифицирани състави на хулиганство

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.МЕЗДРА

А.Г.Д.

Докладчик:
ЕВГЕНИ А. БОЖИДАРОВ

Споразумение от 18.9.2018г.

За РП- Мездра  прокурор П.

Подсъдимият лично и със служебен защитник адв. С. ***.

ПРОКУРОР: Да се даде  ход на  разпоредително  заседание.

АДВ.С.:Да се даде ход на  разпоредително заседание.

ПОДС.Д.: Да се даде ход на разпоредително заседание. Ще ползвам назначения ми служебен защитник, като съм уведомен,че при осъдителна присъда разноските ще бъдат заплатени от мен.

Съдът намира, че са налице условията  за провеждане на разпоредително заседание с участие на  явилите се страни по силата на императивната  разпоредба на чл. 247в ал.1 НПК.

 При тези доводи, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА РАЗПОРЕДИТЕЛНО ЗАСЕДАНИЕ.

Съдът подлага на  обсъждане от страните  въпросите по чл. 248 ал.1  НПК.

ПРОКУРОР: Нямаме спорове и възражения  по отношение  изясняване на въпросите по чл. 248 ал.1 НПК. Делото е подсъдно на съда,  няма основания за прекратяване или спиране на наказателното производство, не е допуснато на  ДП  отстранимо съществено нарушение на процесуални правила, довело до ограничаване  на процесуалните права  на обвиняемия  или пострадалия. На този етап не са налице основания за разглеждане на делото по реда на особените правила, делото следва да се гледа при открити врати  с участие на  назначеният защитник, като не следва да се назначават следствени действия по делегация. Не са налице  основания за изменение на мерките за процесуална принуда  и на този етап не правя искане за събиране на нови доказателства.  Принципно е възможно постигане на споразумение или съкратена процедура ако  подсъдимият признае вина.

АДВ. С.: Нямаме спорове и възражения  по отношение  изясняване на въпросите по чл. 248 ал.1 НПК. Делото е подсъдно на съда,  няма основания за прекратяване или спиране на наказателното производство , не е допуснато на  ДП  отстранимо съществено нарушение на процесуални правила, довело до ограничаване  на процесуалните права  на обвиняемия  или пострадалия. Предлагам споразумение, като подзащитният ми заяви, че ще се признае за виновен.Делото следва да се гледа при открити врати  с участие на  назначените защитници, като не следва да се назначават следствени действия по делегация. Не са налице  основания за изменение на мерките за процесуална принуда  и на този етап не правя искане за събиране на нови доказателства. 

ПРОКУРОР: Принципно изразявам съгласие за постигане на споразумение.

ПОДС. Д.:  Поддържам  становището    на  защитника ми. Желая споразумение, като ще призная вина.

Съдът намира, че в проведеното РЗ са обсъдени  всички лимитативно изброени въпроси по чл. 248 ал.1 НПК, при което  съдът

ОПРЕДЕЛИ:

УСТАНОВЯВА, че делото е подсъдно на РС-Мездра, няма  основания за прекратяване или спиране на наказателното производство, не е допуснато на ДП отстранимо съществено нарушение на процесуални правила, довели до ограничаване на процесуалните права на обвиняемата  и пострадалия. Налице са основания  за постигане на споразумение  по реда на Глава 29 НПК, като делото следва да се разгледа при открити врати , не следва да се привлича резервен съдия , не следва да се назначават защитници, поради  тяхното назначаване при  насрочване на РЗ, не следва да се призовават вещите лица и свидетелите, поради принципна възможност за постигане на споразумение, не следва да се назначава преводач или тълковник и не са налице  основания за извършване на  съдебно следствени действия по делегация, не са налице и основания  за изменение на взетите мерки за процесуална принуда и не са налице искания за събиране на нови доказателства. 

Определението  се обяви на страните и подлежи на жалба или протест в 7-дневен срок пред ОС-Враца, относно липса на основания за изменение на МН  и констатациите за липса на  допуснати  отстраними съществени процесуални нарушения.

 При тези доводи, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ПРИКЛЮЧВА  РАЗПОРЕДИТЕЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ.

На основание чл. 252 ал.1 НПК  дава ход на делото , което следва да се разгледа по реда на Глава 29 НПК.

Прекъсва с.з. в 09,15 часа с оглед даване  възможност на страните да изготвят параметрите на споразумението.

Възобновява  с.з. в 09,30 часа.

АДВ. С.: Постигнали сме споразумение за прекратяване на делото, което прилагам.

ПРОКУРОР: Постигнали сме съгласие и сме сключили споразумение, копие от което Ви предоставяме.

Съдът

Определи:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА представеното от страните споразумение за решаване на делото, съгласно чл.384 и сл. НПК, както и 1 бр. декларация по чл.381 ал.6 НПК.

САМОЛИЧНОСТ НА ПОДСЪДИМИЯТ:

А.Г.Д., ЕГН:**********, роден  на *** година в гр.Оряхово,  живущ ***, българин, български гражданин, неженен, основно образование, безработен, осъждан.

ПОДС. Д.: Запознат съм със споразумението и заявявам, че доброволно съм го подписал.     

ПРОКУРОР: Не правя отвод на състава.

АДВ.С.:Не правя отвод на състава.

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

На основание чл.384 НПК делото се докладва чрез прочитане на споразумението.

ПОДС. Д.: Разбирам в какво ме обвиняват. Признавам се за виновен. Запознат съм с условията на споразумението. Разбирам какви са последиците от него. Доброволно съм го подписал, както и декларацията за отказ от разглеждане на делото по общият ред.

Съдът, след като се запозна с представеното споразумение за решаване на делото, становищата на страните и изявлението на подсъдимият, намира, че са спазени всички изисквания на чл.381 ал.5 НПК и намира, че окончателният вид на споразумението следва да се запише в протокола както следва:

 

С  П  О  Р  А  З  У  М  Е  Н  И  Е

 

За прекратяване на НОХД № 243/2018 г. по описа на Районен съд гр. Мездра, сключено на основание чл.384  НПК

 

Днес, 18.09.2018 г. в гр.Мездра се постигна настоящото споразумение между:

1. Г. П.– прокурор при Районна прокуратура гр.Мездра, и

2. Адв. Д.С. от ВрАК – като сл. защитник на обвиняемият А.Г.Д., ЕГН **********, роден на *** г.  в гр. Оряхово, жив. с. Камено поле, общ Роман,  които се споразумяха за следното:

ПОДСЪДИМИЯТ А.Г.Д. се признава за виновен за това, че на 12.01.2018 г около 01.00 часа в с.Камено поле, общ. Роман пред дом № ….. на ул. „…….”, е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, изразяващи се в обиди и псувни спрямо полицейските служители на РУ МВР гр. Роман: …… и …….., както и закани, че ще „изпочупи и обърне” патрулния им автомобил, като деянието е съпроводено със съпротива срещу орган на властта, изпълняващ задължения по опазване на обществения ред, изразяваща се в дърпане и буйстване при задържането му и по своето съдържание се отличават с изключителен цинизъм и дързост – престъпление по чл. 325, ал. 2 във вр с ал.1 от  НК. 

        Наказанието на подс.А.Г.Д. за това престъпление се определя при условията на чл.54 ал.1 от НК, а именно Пробация, с пробационни мерки, както следва:

      1. По чл. 42а, ал.2, т.1от НК – ОСЕМНАДЕСЕТ МЕСЕЦА задължителна регистрация по настоящ адрес с периодичност на подписване три пъти седмично;

      2. По чл. 42а, ал.2, т.2 от НК – ОСЕМНАДЕСЕТ МЕСЕЦА задължителни периодични срещи с пробационен служител.

 Веществени доказателства - няма

От деянието не са причинени имуществени щети.

Разноските по делото за вещи лица - няма.

С настоящото споразумение страните намират, че ще бъдат изпълнени целите на наказанието, визирани в чл.36 НК.

 

С П О Р А З У М Е Л И   С Е:

 

ПРОКУРОР: _______     ЗАЩИТНИК: ________

     / Г. П…./                        /Д.С./

 

ОБВИНЯЕМ: ____________

        /А.Д./

 

 

Съдът намира, че постигнатото между страните споразумение не противоречи на закона и морала, разглежда всички относими въпроси за деянието, вината, вида и размера на наказателната санкция, поради което и на основание чл. 384  ал.1 вр. чл.382 ал.7 НПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА споразумение за решаване на делото, сключено между  Г…..  П…… –прокурор при Районна прокуратура гр. Мездра  и адв. Д.С. от ВрАК – като сл. защитник на обвиняемият А.Г.Д., ЕГН:**********, роден  на *** година в гр.Оряхово,  живущ ***, българин, български гражданин, неженен, основно образование, безработен, осъждан, за това, че подс.А.Г.Д. се признава за виновен за това, че на 12.01.2018 г около 01.00 часа в с.Камено поле, общ. Роман пред дом № на ул. „……”, е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, изразяващи се в обиди и псувни спрямо полицейските служители на РУ МВР гр. Роман: Ц.. И и М….Ц…., както и закани, че ще „изпочупи и обърне” патрулния им автомобил, като деянието е съпроводено със съпротива срещу орган на властта, изпълняващ задължения по опазване на обществения ред, изразяваща се в дърпане и буйстване при задържането му и по своето съдържание се отличават с изключителен цинизъм и дързост – престъпление по чл. 325, ал. 2 във вр с ал.1 от  НК. 

        Наказанието на подс.А.Г.Д. за това престъпление се налага при условията на чл.54 ал.1 от НК, а именно Пробация, с пробационни мерки, както следва:

      1. По чл. 42а, ал.2, т.1 НК – ОСЕМНАДЕСЕТ МЕСЕЦА задължителна регистрация по настоящ адрес с периодичност на подписване три пъти седмично;

      2. По чл. 42а, ал.2, т.2  НК – ОСЕМНАДЕСЕТ МЕСЕЦА задължителни периодични срещи с пробационен служител.

ПРЕКРАТЯВА на основание  чл.24 ал.3 НПК производството по НОХД № 243/2018 година по описа на Районен съд гр. Мездра. 

Да се уведомят служителите на РУ МВР- Роман …………….., за сключеното споразумение и че могат  да предявят гр. иск за неимуществени вреди .

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Протокола написан в с. з.

 Протокола приключи в 09.45 часа.

В законна сила на 18.9.2018г.

7

НОХД No 468/2018

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.МЕЗДРА

Е.Ц.Г.

Докладчик:
ВЯРА А. АТАНАСОВА

Споразумение от 18.9.2018г.

За РП-Мездра прокурор ******.

Обвиняемият лично и с адв. М.С. от ВрАК, редовно упълномощен.

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

АДВ. С.: Да се даде ход на делото.

ОБВИНЯЕМ: Да се даде ход на делото. 

Съдът, след като изслуша становищата на страните

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО по реда на ГЛАВА ХХІХ НПК.

ПРИЕМА и ПРИЛАГА представените от страните споразумение за прекратяване на наказателно производство, сключено на основание чл.381 и сл. НПК по БП № 1575/2018 г. по описа на РП-Мездра и 1 бр. декларация по чл.381 ал.6 НПК.

САМОЛИЧНОСТ НА ОБВИНЯЕМИЯ:

Е.Ц.Г. - роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, с висше образование, локомотивен машинист в „БЖК” АД, разведен, ЕГН **********, неосъждан.

На основание чл.274 ал.1 НПК на страните се разясни правото на отвод. Искания за отвод не бяха направени.

На основание чл.382 НПК делото се докладва с прочитане на споразумението.    

ПРОКУРОР: Със защитата на обвиняемия сме постигнали споразумение, което сме представили в писмен вид. В него сме уточнили всички въпроси, посочени в чл.381 ал.5 НПК. Промени в съдържанието му няма да правя и моля да го впишете в протокола в окончателен вид така, както сме го представили.

АДВ. С.: С представителя на обвинението сме постигнали споразумение, което сме Ви представили в писмен вид. Искания за промени в съдържанието му няма да правим и моля да го впишете в протокола в окончателен вид така, както сме го представили. 

ОБВИНЯЕМ: Разбирам в какво ме обвиняват. Признавам се за виновен. Запознат съм с условията на споразумението. Разбирам какви са последиците от него. Доброволно съм го подписал, както и декларацията за отказ от разглеждане на делото по общия ред. Промени в съдържанието на споразумението няма да правя и моля да го впишете в протокола в окончателен вид така, както е представено.  

 Съдът, след като се запозна с представените от страните споразумение и 1 бр. декларация от обвиняемия, и взе предвид изразените от тях становища в днешното с.з., намира, че споразумението отговаря на всички условия, визирани в чл.381 ал.5 НПК и следва да бъде вписано в протокола в следният окончателен вид:

 

С П О Р А З У М Е Н И Е

ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО

На основание чл.381 и сл. НПК

 

По БП № 1575/2018 г. по описа на РП Мездра

Днес на 11.09.2018 година в гр. Мездра между

1. **** ****** - Прокурор при РП Мездра и

2. адв. М.С. – ВАК като защитник на обвиняемия Е.Ц.Г., ЕГН **********, роден на *** ***, постоянен адрес:***, разведен, неосъждан, БЖК – София – локомотивен машинист.

Със споразумението страните постигат съгласие, че обвиняемият Е.Ц.Г., ЕГН ********** се признава за виновен в това, че на 01.09.2018г. в гр. Мездра на ул. „****“ срещу дом № 11, върху транспортен коловоз е управлявал лек автомобил „****“ с рег. № ****, негова собственост, с концентрация на алкохол в кръвта си – 2,41 на хиляда, установено по надлежния ред – с Протокол от ФХЕ № 156/03.09.2018 г. на БНТЛ при ОДМВР-Враца – престъпление по чл.343б ал.1 НК.

На основание чл.343б ал.1 НК наказанието на обвиняемия Е.Ц.Г., ЕГН **********, се определи при условията на чл.55 ал.1 т.1 НК, като по отношение на него бъде наложено наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. 

На основание чл.66 ал.1 НК отлага изтърпяването на наказанието за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на в сила на настоящото споразумение.

На основание чл.55 ал.3 от НК не налага по-лекото наказание глоба, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода.

На основание чл.343г НК – лишава от право да управлява МПС за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.

На основание чл.59 ал.4 НК приспада времето, през което е бил лишен от това право по административен ред от 01.09.2018 г. до влизане в сила на настоящото споразумение.

Разноски  по делото в размер на 58,20 лв. се възлагат на Е.Ц.Г., ЕГН **********, да се преведат по сметка на ОД на МВР гр. Враца.

С така постигнатото споразумение страните намират, че ще бъдат постигнати целите на чл.36 НК.

Настоящото споразумение се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра.

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

Прокурор:                       Защитник:            

(**** ******)                        (адв. М.С.)

 

Обвиняем:

(Е.Г.)

 

 

ПРОКУРОР: Моля споразумението да бъде одобрено във вида, в който сме го представили.

АДВ. С.: Моля споразумението да бъде одобрено във вида, в който сме го представили.

ОБВИНЯЕМ: Моля споразумението да бъде одобрено във вида, в който сме го представили.

Съдът намира, че постигнатото между страните споразумение не противоречи на закона и морала, разглежда всички относими въпроси за деянието, вината, вида и размерът на наказателната санкция, поради което

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОДОБРЯВА, на основание чл.382 ал.7 НПК, споразумение за решаване на делото, постигнато между **** ****** – прокурор в Районна прокуратура  Мездра, адв. М.С. от ВрАК - защитник на Е.Ц.Г. и Е.Ц.Г., ЕГН ********** – обвиняем по НОХД № 468/2018 г. по описа на РС-Мездра, при следните условия:

Обвиняемият Е.Ц.Г., ЕГН **********, ВИНОВНО на 01.09.2018 г. в гр. Мездра на ул. „****“ срещу дом № 11, върху транспортен коловоз е управлявал лек автомобил „****“ с рег. № ****, негова собственост, с концентрация на алкохол в кръвта си – 2,41 на хиляда, установено по надлежния ред – с Протокол от ФХЕ № 156/03.09.2018 г. на БНТЛ при ОДМВР-Враца – престъпление по чл.343б ал.1 НК.

На основание чл.343б ал.1 НК, наказанието на обвиняемия Е.Ц.Г., ЕГН **********, се определи при условията на чл.55 ал.1 т.1 НК, като по отношение на него бъде наложено наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. 

ОТЛАГА, на основание чл.66 ал.1 НК, изпълнението на наказанието за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на в сила на настоящото споразумение.

На основание чл.55 ал.3 от НК не налага по-лекото наказание глоба, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода.

ЛИШАВА, на основание чл.343г НК, обвиняемия Е.Ц.Г. от право да управлява МПС за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.

ПРИСПАДА, на основание чл.59 ал.4 НК, времето, през което Е.Ц.Г. е бил лишен от това право по административен ред от 01.09.2018 г. до влизане в сила на настоящото споразумение.

Разноските по делото в размер на 58,20 лв. се възлагат на Е.Ц.Г. да се преведат по сметка на ОД на МВР гр. Враца.

ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24 ал.3 НПК, наказателното производство по НОХД № 468/2018 г. по описа на РС-Мездра.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно. 

Протоколът написан в с.з. и приключи в 10.15 часа.

В законна сила на 18.9.2018г.

8

НОХД No 382/2018

Кражба, представляваща опасен рецидив

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.МЕЗДРА

Д.П.Б.

Докладчик:
ЕВГЕНИ А. БОЖИДАРОВ

Споразумение от 20.9.2018г.

За РП-Мездра  прокурор П..

Подсъдимия лично  и със сл. защитник  адв.П. ***, назначен за такъв в ДП.

Пострадало лице налице.

ПРОКУРОР: Да се даде  ход на  разпоредително  заседание.

АДВ. П.:  Да се даде ход на  разпоредително заседание.

ПОСТРАДАЛА  : Ход на РЗ.

ПОДС. Д. Б. :  Ход на РЗ.  Ще ползвам назначения  ми сл. защитник, като съм уведомен , че при евентуална осъдителна присъда  разноските ще бъдат заплатени от мен. Признавам се за виновен.

 Съдът намира, че са налице условията  за провеждане на разпоредително заседание с участие на  явилите се страни по силата на императивната  разпоредба на чл. 247в ал.1 НПК.

При тези доводи, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА РАЗПОРЕДИТЕЛНО ЗАСЕДАНИЕ.

Съдът подлага на  обсъждане от страните  въпросите по чл. 248 ал.1  НПК.

ПРОКУРОР:  Нямаме спорове и възражения  по отношение  изясняване на въпросите по чл. 248 ал.1 НПК. Делото е подсъдно на съда,  няма основания за прекратяване или спиране на наказателното производство, не е допуснато на  ДП  отстранимо съществено нарушение на процесуални правила, довело до ограничаване  на процесуалните права  на обвиняемия  или пострадалия. На този етап са налице основания за разглеждане на делото по реда на особените правила, при условия  на съкратено съдебно следствие при хипотеза на чл. 371 т.2 НПК, като  делото следва  да се гледа при открити врати  с участие на  упълномощения защитник, като не следва да се назначават следствени действия по делегация. Не са налице  основания за изменение на мерките за процесуална принуда  и на този етап не правя искане за събиране на нови доказателства. 

ПОСТРАДАЛА: Щетата ми е възстановена с изключение на  една прахосмукачка.  Не съм юрист и не мога да  изкажа становище по въпросите които се изясняват в РЗ. Нямам претенции към подсъдимия, а за една прахосмукачка не желая да претендирам и да предявявам иск.

ПОДСЪДИМ: Представям  на пострадалата сумата от 25.00 лева като щета на липсващата прахосмукачка съобразно СОЕ.

ПОСТРАДАЛА: Получих сумата от 25 лева и по този начин щетата   ми е възстановена  изцяло по отношение на отнетите вещи.

ПРОКУРОР : С оглед  пълното  възстановяване на щетата  са на лице условия за сключване на споразумение.

АДВ. П.:  Поддържам заявеното от прокурора. Нямаме спорове и възражения  по отношение  изясняване на въпросите по чл. 248 ал.1 НПК. Делото е подсъдно на съда,  няма основания за прекратяване или спиране на наказателното производство, не е допуснато на  ДП  отстранимо съществено нарушение на процесуални правила, довело до ограничаване  на процесуалните права  на обвиняемия  или пострадалия. .Делото следва да се гледа при открити врати, като не следва да се назначават следствени действия по делегация. Не са налице  основания за изменение на мерките за процесуална принуда  и на този етап не правя искане за събиране на нови доказателства. Принципно е възможно постигане на споразумение, тъй като щетата  е възстановена изцяло.

Съдът намира, че в проведеното РЗ са обсъдени  всички лимитативно изброени въпроси по чл. 248 ал.1 НПК, при което  съдът

ОПРЕДЕЛИ:

УСТАНОВЯВА, че делото е подсъдно на РС-Мездра, няма  основания за прекратяване или спиране на наказателното производство, не е допуснато на ДП отстранимо съществено нарушение на процесуални правила, довели до ограничаване на процесуалните права на обвиняемата  и пострадалия. Налице са основания  за постигане на споразумение  по реда на Глава 29 НПК, като делото следва да се разгледа при открити врати , не следва да се привлича резервен съдия , не следва да се назначават защитници, поради  тяхното назначаване при  насрочване на РЗ, не следва да се призовават вещите лица и свидетелите, поради принципна възможност за постигане на споразумение, не следва да се назначава преводач или тълковник и не са налице  основания за извършване на  съдебно следствени действия по делегация, не са налице и основания  за изменение на взетите мерки за процесуална принуда и не са налице искания за събиране на нови доказателства. 

Определението  се обяви на страните и подлежи на жалба или протест в 7-дневен срок пред ОС-Враца, относно липса на основания за изменение на МН  и констатациите за липса на  допуснати  отстраними съществени процесуални нарушения.

 При тези доводи, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ПРИКЛЮЧВА  РАЗПОРЕДИТЕЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ.

На основание чл. 252 ал.1 НПК  дава ход на делото, което следва да се разгледа по реда на Глава 29 НПК.

Прекъсва с.з. в 10.25 часа с оглед даване  възможност на страните да изготвят параметрите на споразумението.

Възобновява  с.з. в 10.40 часа.

АДВ. П.: Постигнали сме споразумение за прекратяване на делото, което прилагам.

ПРОКУРОР: Постигнали сме съгласие и сме сключили споразумение, копие от което Ви предоставяме.

Съдът

Определи:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА представеното от страните споразумение за решаване на делото, съгласно чл.384 и сл. НПК, както и 1 бр. декларация по чл.381 ал.6 НПК.

САМОЛИЧНОСТ НА ПОДСЪДИМИЯТ:

Д.П.Б., ЕГН:**********, роден  на *** година в гр.Мездра,  живущ ***, българин, български гражданин, неженен, начално образование, безработен, осъждан.

ПОДС. Б.:Запознат съм със споразумението и заявявам, че доброволно съм го подписал.     

ПРОКУРОР: Не правя отвод на състава.

АДВ.П.:Не правя отвод на състава.

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

На основание чл.384 НПК делото се докладва чрез прочитане на споразумението.

ПОДС. Б.: Разбирам в какво ме обвиняват. Признавам се за виновен. Запознат съм с условията на споразумението. Разбирам какви са последиците от него. Доброволно съм го подписал, както и декларацията за отказ от разглеждане на делото по общият ред.

Съдът, след като се запозна с представеното споразумение за решаване на делото, становищата на страните и изявлението на подсъдимият, намира, че са спазени всички изисквания на чл.381 ал.5 НПК и намира, че окончателният вид на споразумението следва да се запише в протокола както следва:

 

С  П  О  Р  А  З  У  М  Е  Н  И  Е

 

ЗА РЕШАВАНЕ НА ДЕЛОТО на основание чл. 384 НПК

по НОХД № 382/2018 г. по описа на РС гр. Мездра

 

   Днес на 20.09.2018 година в гр. Мездра между:

Ц. П. – РАЙОНЕН Прокурор при РП Мездра и адв. Г.П. – ВАК като сл.защитник на подс. Д.П.Б., ЕГН **********, р.*** ***, българин, български гражданин, с начално образование, неженен, неработи, осъждан.

                 Със споразумението страните постигат съгласие, както следва:

 Подс. Д.П.Б., ЕГН **********, р.*** ***, българин, български гражданин, с начално образование, неженен, неработи, осъждан се признава за виновен  ЗА ТОВА, ЧЕ при условията на повторност по средата на м. март 2018 г. в с. Камено поле, общ.Роман,на ул.”………….” № 7 от дома на Г.Й.Х. ***, е отнел от владението на Х. без съгласието й, движими вещи, на обща стойност 417,00 лв., нейна собственост, с намерение противозаконно да ги присвои, като за извършване на деянието е разрушил прегради, здраво направени за защита на имоти и случаят е немаловажен -   престъпление по чл. 195, ал.1, т.3 и т. 7,  вр. чл. 194, ал.1 , вр. чл. 28, ал. 1 от НК.

Наказанието на подс. Д.П.Б., ЕГН **********, се определя при условията на чл. 55 ал.1 т. 1 от НК като на същия се наложи наказание „лишаване от свобода” за срок от 10 месеца, което на основание чл.  57 ал.1 т. 2 б.”б” от ЗИНЗС  да се изтърпи при първоначален режим „строг”.

Причинени в резултат на деянието имуществени вреди са възстановени изцяло.

Направените по производството разноски в размер на 46,92 лв. за изготвяне на СОЕ  се възлагат на подсъдимия Б., в полза на държавата, вносими по сметка на ОД МВР Враца.

Веществените доказателства: няма.

 

Настоящото споразумение се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра.

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

 

РАЙОНЕН ПРОКУРОР:               

Сл.  ЗАЩИТНИК:     

. П./           /адв. Г.П./

 

ПОДСЪДИМ:

           /Д.  Б./

 

 

Съдът намира, че постигнатото между страните споразумение не противоречи на закона и морала, разглежда всички относими въпроси за деянието, вината, вида и размера на наказателната санкция, поради което и на основание чл. 384  ал.1 вр. чл.382 ал.7 НПК

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 ОДОБРЯВА споразумение за решаване на делото, сключено между  Ц. П. – Районен прокурор при РП гр. Мездра и адв. Г.П. – ВАК като сл.защитник на подс. Д.П.Б., ЕГН:**********, роден  на *** година в гр.Мездра,  живущ ***, българин, български гражданин, неженен, начално образование, безработен, осъждан, за това, че подс. Д.П.Б., се признава за виновен  за това, че при условията на повторност по средата на м. март 2018 г. в с. Камено поле, общ.Роман,на ул.”…….” № 7 от дома на Г.Й.Х. ***, е отнел от владението на Х. без съгласието й, движими вещи, на обща стойност 417,00 лв., нейна собственост, с намерение противозаконно да ги присвои, като за извършване на деянието е разрушил прегради, здраво направени за защита на имоти и случаят е немаловажен -  престъпление по чл. 195, ал.1, т.3 и т. 7,  вр. чл. 194, ал.1 , вр. чл. 28, ал. 1 от НК.

Наказанието на подс. Д.П.Б., ЕГН **********, се налага при условията на чл. 55 ал.1 т. 1 от НК наказание „лишаване от свобода” за срок от 10 месеца, което на основание чл.  57 ал.1 т. 2  б.”б” от ЗИНЗС  да се изтърпи при първоначален режим „строг”.

ОСЪЖДА Д.П.Б.  да заплати направените  по делото разноски в размер на 46,92 лв. за изготвяне на СОЕ, в полза на държавата, вносими по сметка на ОД МВР Враца.

ПРЕКРАТЯВА на основание  чл.24 ал.3 НПК производството по НОХД № 382/2018 година по описа на Районен съд гр. Мездра. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Протокола написан в с. з.

 Протокола приключи в 11.00 часа.

В законна сила на 20.9.2018г.

9

НОХД No 401/2018

Квалифицирани състави на кражба

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.МЕЗДРА

Д.П.Б.

Докладчик:
ВЯРА А. АТАНАСОВА

Споразумение от 20.9.2018г.

За РП-**** прокурор ****.

Подсъдимият, редовно призован и уведомен в съответствие с чл.247б НПК, лично и със служебен защитник адв. Г.П. от ВрАК.

Пострадалият Т.В., редовно призован и уведомен в съответствие с чл.247б НПК, не се явява и не се представлява.

По делото са постъпили: справка за съдимост на подсъдимия, издадена от Бюро съдимост при РС-**** и Удостоверение по декларирани данни № 5610000346/14.08.2018 г. от Дирекция „Местни данъци и такси” Община **** с информация за декларираното от Б. движимо и недвижимо имущества.

ПРОКУРОР: Да се даде ход на р.з. да се приемат доказателствата.

АДВ. П.: Желаем да дадете ход на делото за р.з. моля да приемете докладваните току-що писмени доказателства.

ПОДСЪДИМ: Да се гледа делото.

Съдът, след като изслуша становищата на страните, намира, че не са налице процесуални пречки за провеждане на р.з. днес, въпреки неявяването на пострадалия Т.В.. При положение, че същият не е представил уважителни причини за отсъствието си, са налице основания за прилагане на чл.247в ал.2 НПК.

В тази връзка настоящият състав

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО В РАЗПОРЕДИТЕЛНО ЗАСЕДАНИЕ.

ПРИЕМА постъпилите писмени доказателства.

ПОДСЪДИМ: Не си спомням кога съм получил препис от ОА, но има седем дни от получаването му до днес. Знам за какво е делото.

Разпоредителното заседание продължава с обсъждане на въпросите, посочени в чл.248 ал.1 т.1-т.8 НПК и изслушване на становищата на страните по тях.

ПРОКУРОР: Въпросното дело е подсъдно на РС-**** и следва да бъде разгледано от него. Към момента не са налице основания за прекратяване или спиране на наказателното производство. Намирам, че по воденото разследване не са допуснати отстраними съществени нарушения на процесуалните правила, с които да е ограничено по някакъв начин правото на обвиняемия. Няма основания за разглеждането му при закрити врати, за привличане на резервен съдия или съдебен заседател, за назначаване на защитник или друго вещо лице, или извършване на съдебно-следствени действия по делегация. Моля, да потвърдите така взетата мярка по отношение на обвиняемия за процесуална принуда. От страна на прокуратурата нямам искания за събиране на нови доказателства. Смятам, че ако не се премине по някой от особения ред за разглеждане на делото, същото трябва да бъде насрочено в посочения едномесечен срок.

АДВ. П.: От страна на защитата също заявявам, че намирам, че родовата подсъдност е на РС-****. Не намирам основания за прекратяване или спиране на наказателното производство. Няма допуснати на ДП съществени нарушения на процесуални правила, което да са довели до ограничаване на процесуалните права на подсъдимия в процеса. Нашето предложение е делото да се гледа по реда на Глава ХХІХ НПК касае се за престъпление против собствеността и причинената вреда е възстановена изцяло. Нямаме искания за гледане на делото при закрити врати. Не е необходима нуждата от привличане на резервен съдия и съдебен заседател, за назначаване на защитник или друго вещо лице или извършване на съдебно-следствени действия по делегация. По отношение на процесуалната мярка за процесуална принуда, намираме, че е не е налице основание за нейното изменение. С представителя на обвинението сме постигнали споразумение за решаване на делото при условията на чл.384 вр. чл.381 НПК, в което сме уредили всички поставени въпроси, което моля да разгледате и одобрите с всички законови последици.

ПОДСЪДИМ: Изцяло съм съгласен с това, което каза адвоката ми. Желая постигане на споразумение.

ПРОКУРОР: Действително със защитника на подсъдимия постигнахме споразумение за решаване на делото и предвид становищата, изразени днес от него и от подсъдимия  заявявам, че и прокуратурата е съгласна със съдържанието на споразумението. Моля да го приемете и делото да се разглежда по реда на Глава ХХІХ НПК.

Съдът, след като изслуша становищата на прокурора, защитника и подсъдимия, и взе предвид съдържанието на ОА, предмет на настоящото производство и на материалите, приложени в ДП по делото, намира, че делото е подсъдно за разглеждане пред РС-**** предвид правилата на местната и родова подсъдност, регламентирани в НПК. Прегледът на доказателствата по делото, съдържащи се в ДП, както и на изложеното в ОА, не сочи наличие на основание за прекратяване или спиране на наказателното производство. Същевременно не са налице и основания, позволяващи да се приеме, че са налице нарушения от категорията на съществените на процесуалните правила, допуснати на ДП, които да са довели до ограничаване процесуалните права на обвиняемия, на пострадалия или на неговите наследници. Липсват също така основания за разглеждане на делото при закрити врати, привличане на резервен съдия или съдебен заседател, за назначаване на допълнителен защитник за участие в настоящото производство, за вещо лице, преводач или тълковник, или извършване на съдебно следствени действия по делегация. Страните днес не направиха искане за събиране на нови доказателства. Същевременно същите изразиха категорично желанието си делото да протече по реда на особеното производство, регламентирано в Глава ХХІХ НПК и за целта представиха споразумение за решаване на делото, съдържащо отговори на всички посочени в НПК въпроси. При това положение, съдът приема, че са налице основания за разглеждане на делото по реда на Глава ХХІХ НПК и в този смисъл искането на страните е основателно. Към момента, според данните по делото, подс. Б. се намира в места за лишаване от свобода, където изтърпява наказание лишаване от свобода, наложено по друго дело. По тази причина не са налице основания за промяна във взетата на ДП мярка за неотклонение „Подписка” в по-тежка.

С оглед на горното, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА мярката за неотклонение „Подписка”, взета по отношение на подсъдимия Д.П.Б. на ДП.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО относно мярката за неотклонение може да се обжалва от страните пред ВрОС в 7-дневен срок от днес.

ДЕЛОТО СЕ РАЗГЛЕЖДА ПО РЕДА НА ГЛАВА ХХІХ НПК.

ПРИЕМА И ПРИЛАГА по делото споразумение за решаване на делото по НОХД № 401/2018 г. по описа на РС-****, на основание чл.384 НПК и 1 бр. декларация по чл.381 ал.6 НПК.

САМОЛИЧНОСТ НА ПОДСЪДИМИЯ:

Д.П.Б. - роден на *** г. в гр. ****, живущ ***, понастоящем в Затвора гр. ****, българин, български гражданин, с начално образование, неграмотен, неженен, ЕГН **********, осъждан.

На основание чл.274 ал.1 НПК на страните се разясни правото на отвод. Искания за отводи не бяха направени.

На основание чл.382 НПК делото се докладва с прочитане на споразумението за решаване на делото и на представената декларация, с която подсъдимият заявява, че не желае делото да се разглежда по общия ред.

ПРОКУРОР: Нямам искания за промени в съдържанието на споразумението. Моля същото да бъде вписано в протокола в окончателен вид, така, както сме го представили.

АДВ. П.: Нямам искания за промени в съдържанието на споразумението. Моля същото да бъде вписано в протокола в окончателен вид, така, както сме го представили.

ПОДСЪДИМ: Разбирам в какво ме обвиняват. Признавам се за виновен. Запознат съм с условията на споразумението. Разбирам какви са последиците от него. Доброволно съм го подписал, както и декларацията за отказ от разглеждане на делото по общия ред. Поправки в съдържанието на споразумението няма да правя и моля да го впишете в протокола в окончателен вид, както е представено.

Съдът, след като се запозна с представените от страните споразумение и 1 бр. декларация от подсъдимия, и взе предвид изразените от тях становища в днешното съдебно заседание, намира, че споразумението отговаря на всички условия, визирани в чл.381 ал.5 НПК и следва да бъде вписано в протокола в следния окончателен вид:

 

С П О Р А З У М Е Н И Е 

 

ЗА РЕШАВАНЕ НА ДЕЛОТО на основание чл.384 НПК

По НОХД № 401/2018 г. по описа на РС гр. ****

 

Днес на 20.09.2018 година в гр. **** между:

 

1.              **** **** – Прокурор при РП **** и

2.              адв. Г.П. – ВАК като служебен защитник на Подсъдимия Д.П.Б., ЕГН **********, р.*** г. в гр. ****, живущ ***, българин, български гражданин, с начално образование, неженен, неработи, осъждан, се постигна съгласие, както следва:

Подсъдимият Д.П.Б., ЕГН **********, р.*** г. в гр. ****, живущ ***, българин, български гражданин, с начално образование, неженен, неработи, осъждан се признава за ВИНОВЕН за това, че на 10/11.03.2018 г. в с. ****, общ. ****, пред дом № 25 на ул. ”****” от лек автомобил „***” с ДК№ ****, е отнел от владението на Т.И.В. от с.с.  движими вещи – 1 бр. акумулаторна батерия „Весна” и 2 бр. автомобилни акумулаторни клеми на обща стойност 123 лв., собственост на В., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои и деянието е извършил при условията на повторност, като случаят е немаловажен - престъпление по чл.195 ал.1 т.7 вр. чл.194 ал.1 вр. чл.28 ал.1 от НК.

Наказанието на подсъдимия Д.П.Б., ЕГН **********, се определя при условията на чл.55 ал.1 т.1 от НК като на същия се наложи наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 10 месеца, което на основание чл.57 ал.1 т. 2 б.”б” от ЗИНЗС  да се изтърпи при първоначален режим „строг”.

Причинени в резултат на деянието имуществени вреди са възстановени изцяло.

Веществените доказателства: няма.

Настоящото споразумение се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра.

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

Прокурор:               Служебен защитник:

(**** ****)             (адв. Г.П.)

 

Подсъдим:

              (Д.Б.)

 

 

ПРОКУРОР: Моля споразумението да бъде одобрено във вида, в който сме го представили.

АДВ. П.: Моля споразумението да бъде одобрено във вида, в който сме го представили.

ПОДСЪДИМ: Моля споразумението да бъде одобрено във вида, в който сме го представили.

Съдът намира, че постигнатото между страните споразумение не противоречи на закона и морала, разглежда всички относими въпроси за деянието, вината, вида и размерът на наказателната санкция, поради което и на основание чл.384 ал.3 вр. чл.382 ал.7 НПК

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОДОБРЯВА, споразумение за решаване на делото, постигнато между **** **** - прокурор при Районна прокуратура – ****, адв. Г.П. от ВрАК, като служебен защитник на подсъдимия Д.П.Б. и Д.П.Б. с ЕГН ********** – подсъдим по НОХД № 401/2018 г. по описа на РС-****, при следните условия:

Подсъдимият Д.П.Б. с ЕГН **********, ВИНОВНО на 10/11.03.2018 г. в с. ****, общ. ****, пред дом № 25 на ул. ”****” от лек автомобил „***” с ДК№ ****, е отнел от владението на Т.И.В. от с.с.  движими вещи – 1 бр. акумулаторна батерия „Весна” и 2 бр. автомобилни акумулаторни клеми на обща стойност 123 лв., собственост на В., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои и деянието е извършил при условията на повторност, като случаят е немаловажен - престъпление по чл.195 ал.1 т.7 вр. чл.194 ал.1 вр. чл.28 ал.1 от НК.

На подсъдимия Д.П.Б. се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА при условията на чл. 55 ал.1 т. 1 от НК за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, при първоначален строг режим, на основание чл.57 ал.1 т. 2 б.”б” от ЗИНЗС.

ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24 ал.3 НПК, наказателното производство по НОХД № 401/2018 г. по описа на РС-****.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно. 

Протоколът написан в с.з. и приключи в 12.40 часа.

В законна сила на 20.9.2018г.

10

НОХД No 360/2018

Квалифицирани състави на кражба

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.МЕЗДРА

Л.К.У.

Докладчик:
ВЯРА А. АТАНАСОВА

Присъда от 25.9.2018г.

ВЪЗ ОСНОВА НА ЗАКОНА И ДОКАЗАТЕЛСТВАТА

 

ПРИСЪДИ:

 

ПРИЗНАВА подсъдимият Л.К.У. - роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, без образование, неграмотен, безработен, неженен, ЕГН **********, осъждан, за ВИНОВЕН в това, че при условията на повторност на 20.05.2018 година в с. *****, общ. *****, на ул. „*****” № 88 от дома на Ц.В.Д. ***, е отнел от владението на Д. сумата от 4000 лева и фиш от казино за сумата от 2000 лева, собственост на Д., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като за извършване на кражбата е разрушил прегради, здраво направени за защита на имот и случая не е маловажен и на основание чл.195 ал.1 т.3 и т.7 вр. чл.194 ал.1 вр. чл.58а ал.4 вр. чл.55 ал.1 т.1 НК, му НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА при първоначален общ режим, на основание чл.57 ал.1 т.3 ЗИНЗС.

ПОСТАНОВЯВА веществените доказателства по делото – 1 бр. мъжки черен кожен портфейл да бъде унищожен след влизане в сила на присъдата поради липса на стойност.

ОСЪЖДА подсъдимия Л.К.У. да заплати направени по делото разноски в размер на 110,75 лева в полза на Държавата по сметка на ОДМВР гр. Враца.

ПРИСЪДАТА може да се обжалва и протестира от страните пред ВрОС в 15-дневен срок от днес.

 

Мотиви от 15.10.2018г.

Подсъдимият Л. *** е предаден на съд от Районна прокуратура гр. Мездра по обвинение за извършено престъпление по чл.195 ал.1 т.3 и т.7 вр. чл.194 ал.1 НК, за това, че   при условията на повторност на 20.05.2018 година в с. *****, общ. *****, на ул. „*****” № 88 от дома на Ц.В.Д. ***, е отнел от владението на Д. сумата от 4000 лева и фиш от казино за сумата от 2000 лева, собственост на Д., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като за извършване на кражбата е разрушил прегради, здраво направени за защита на имот и случая не е маловажен.

Производството във фазата на съдебното следствие е разгледано при условията на Глава ХХVІІ НПК – чл.371 т.2 НПК.

В съдебно заседание подсъдимият е признал вината си, като е изразил становище, че признава изцяло фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт. Наред с това е дал съгласие по отношение на тези факти да не се събират нови доказателства.

               Предвид становището на подсъдимия и след като е анализирал събраните по делото доказателства, на основание чл.372 ал.4 НПК, съдът е обявил, че при постановяване на присъдата ще използва самопризнанията на подсъдимия, без да се събират доказателства за фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт.

Участващият по делото прокурор поддържа обвинението така, както е възведено в обвинителния акт, мотивирайки се с обстоятелството, че същите се подкрепят от събраните по делото доказателства. С оглед характера на деянието и степента му на обществена опасност, както и данните за личността на подсъдимия, събрани в хода на наказателното производство, се иска да бъде определено наказание при условията на чл.58а НК в размер около предвидения в закона минимум, който да бъде намелен с една трета, съобразно изискванията на закона, чието изтърпяване да бъде ефективно.  

Защитникът адв. В.З. от ВрАК е изложил становище, еднакво с представителя на прокуратурата.

В с.з. подсъдимият е изразил съжаление за стореното и моли съда за по-леко наказание.

Съдът, след като взе предвид събраните по делото доказателства и самопризнанията на подсъдимия, и прецени същите по отделно и в тяхната съвкупност, приема за установена следната фактическа обстановка:

На 19.05.2018 г. вечерта обвиняемият Л.У. и свидетелят Н.А. - син на жената, с която У. живеел, решили да отидат в казиното в гр. Мездра, за да играят на игралните автомати. Около 22,30 часа те отишли в центъра на с. ***** и там заварили свидетеля Ц.Д. с прякор „Ацата“. Същият бил употребил алкохол. Подсъдимият У. му предложил да отиде с него и с доведения му син до гр. Мездра, за да играят на покер машинките, като си разделят разходите за пътя до гр. Мездра и обратно. Свидетелят Д. се съгласил. Тримата намерили човек, който да ги закара с автомобила си до града. Това бил свидетелят Л.М.А. ***. А. поискал 20 лева за превоза и към 23,30 часа четиримата били в казиното в гр. Мездра. Още преди тръгване подс. Л.У. платил исканите 20 лева за превоза. В казиното играели само У., сина му Н.А. и свидетелят Ц.Д.. На свидетеля Л.А., който не играел на машинките, му направило впечатление, че свидетеля Ц.Д. има много пари в портфейла си. Според свидетеля Ц.П. - крупие в казино „Уйн бет“ гр. Мездра, тримата играещи на машинките печелели и губели пари, като крайния резултат бил следния: подсъдимият У. загубил около 60 лева при играта, като плащал, вадейки дребни банкноти от джобовете си; синът му Н.А. загубил 260 лева, като преди това печелел пари и на крупието направило впечатление, че и той има пари в себе си. С най-много пари първоначално бил пострадалият Ц.Д., като вадел банкноти по 50 лева. Д. спечелил голяма сума пари като краен резултат. Общата сума била 6000 лева, като от казиното му изплатили веднага в брой сумата от 4000 лева, а за останалите 2000 лева му дали „чек“, с който в следващите дни да дойде, за да му бъдат изплатени останалите пари. Според свидетеля Ц.П., когато започнал да печели пари от играта, Ц.Д. давал на подс. У. и свидетеля Н.А. дребни суми на заем, за да играят. Около 01,00 часа на 20.05.2018 г. Д., У.,            Н.А. и Л.А. си тръгнали от казиното. Отвън свидетелят Д. казал, че няма да се прибира с останалите в с. *****, след което се върнал в казиното. Вътре свидетелят казал на крупието – свидетеля П., че се е изплашил да се прибере с такава голяма сума пари /4000 лева/, заедно с останалите трима и за това решил да се прибере по-късно сам с такси. При новата игра крайният резултат бил на нула, тоест свидетелят нито бил спечелил, нито пък загубил от новата игра. Около 02,30 часа Д. помолил свидетеля П. да му извика такси и последния позвънил по телефона на своя познат свидетеля П.П. ***. След около 20 минути той дошъл пред казиното, намиращо се на кръговото кръстовище в гр. Мездра, с личния си автомобил. Когато видял свидетеля Ц.Д., П. разбрал, че го познава, тъй като го е возил и друг път. От приятеля си свидетелят П. разбрал, че Ц.Д. бил спечелил голяма сума пари от играта. Преди да го закара до домът му в с. *****, с автомобила отишли до бензиностанция „Лукойл“ в гр. Мездра, от която свидетелят Д. купил кутия цигари  и я дал на качило се при тях лице, известно с прякора си „Кирчо“. След като го оставили отново пред казиното, Ц.Д. и П.П. заминали за с. *****. Пътували до там около 30-40 минути, като в селото свидетелят Д. напътствал свидетеля П. по кои улици да кара до дома му. Пред дома си свидетелят Д. извадил от джоба на панталона си голяма пачка банкноти от по 20 лева, взел една и с нея платил за услугата на П.. По пътя до с. ***** свидетелят Д. споделил с П., че в казиното е бил заедно с още три момчета от неговото село, но след като спечелил парите, го било страх да се върне с тях в селото, за да не го бият и да му ги вземат. Споделил, че в казиното „пастира на Генчо“ /подс. Л.У./ го е дърпал и му е искал пари. Според свидетеля Ц.П. привечер на 20.05.2018 г. свидетелят Д. дошъл в казиното и въпреки, че не носел „чека“ за спечелената вечерта сума, колежките на свидетеля му изплатили останалите 2000 лева от печалбата, след като проверили в системата на казиното. След като закарал и оставил в центъра на с. ***** подс. У. и свидетеля Н.А., свидетелят Л.А. се прибрал с автомобила в домът си. Подсъдимият и Н.А. се прибрали в дома си заедно. А. легнал в стаята на първия етаж, а У. се качил на втория етаж, където живеел с майката на А.. Свидетеля А. заспал и не знаел какво е станало през нощта. Малко, след като си влязъл в стаята, подсъдимият решил да отиде и обере спечелилия от играта в казиното свидетел Ц.Д.. У. излязъл от стаята си и отишъл пред дома на Д.. Било около 02,30 часа. Подсъдимият се качил на дърво, от което се виждала стаята на Д.. След известно време подсъдимият видял как пристига автомобил и от него слиза свидетелят. После видял как в стаята си Д. пие бира от кутия „кен“ и брои парите си, сложил ги в портфейл и после изгасил лампата. Подсъдимият изчакал известно време и решил да влезе в стаята на свидетеля Д.. Той влязъл в къщата и бутнал вратата на стаята, в която спял Д.. Тя била заключена. Подсъдимият натиснал с рамо и с напън успял да изкърти резето, с което се затваряла вратата. Така и била заварена сутринта - отворена врата, с издаден напред език и резе, като насрещната планка била изкъртена. Бравата била обикновена, а не секретна. Влизайки вътре, подс. У. потърсил портфейла на нощното шкафче, но там го нямало. Огледал се, но не го видял никъде. За това решил да провери под възглавницата на спящия Д.. Напипал портфейла и като го взел излязъл навън. В двора извадил всичките 4000 лева от портфейла, заедно с „чека“ за 2000 лева и като захвърлил празния черен кожен портфейл на земята, си заминал. Под една улична лампа видял, че банкнотите са от по 100, 50 и 20 лева. Там запалил с запалката си „чека“ за сумата от 2000 лева и се прибрал в къщи. На 20.05.2018 г. около обяд подс. Л.У. отишъл до дома на свидетеля Л.А.. Личало, че бил все още повлиян от алкохола. Подсъдимият поискал от свидетеля да го закара отново с автомобила си до казиното в гр. Мездра, като казал, че от работодателя си Т. бил взел заем от 100 лева. У. бил с другия си син Томас, но тъй като имал своя си работа, свидетеля му отказал. След известно време, по-късно през деня, като си свършил работата свидетелят А. се обадил на подсъдимия и го закарал с автомобила си до гр. Мездра. На бензиностанция „Лукойл“ в гр. Мездра У. му дал 20 лева, за да зареди гориво и заминали за казиното. Тъкмо спрели пред него и полицаи от гр. ***** и гр. Мездра арестували подсъдимия. Тогава именно свидетелят Л.А. разбрал, че през нощта някой бил откраднал спечелените от Ц.Д. в казиното пари. При тази проверка обаче У. отрекъл пред органите на МВР да знае нещо за кражбата на парите. На 22.05.2018 г. около 15,00 часа следобед при свидетеля Б.М. дошъл подс. У.. Той поискал да закупи конска каруца на М., като му казал, че ще си купува кон. Двамата спазарили едната от общо три каруци, които имал М., за сумата от 250 лева. подсъдимият платил с пет банкноти от по 50 лева. След три дни У. отново дошъл при свидетеля М. и поискал да закупи младото му конче. М. казал, че цената за животното е 600 лева и не сваля от нея. Подсъдимият броил веднага исканата сумата, като заплатил в банкноти от по 50 лева. На 04.06.2018 г. подс. У. отново отишъл при свидетеля М., като го помолил да дойде с него, за да говорят с човек от селото за продажба на конче. У. предложил на М. да казва, че животното е за него и така да свалят цената, която била 350 лева. Двамата отишли при И.Д. ***. Съгласно уговорката свидетелят М. казал, че купува кончето за себе си и така успял да спазари цена от 280 лева за животното. М. платил с банкноти от по 50 лева и двамата с У. взели кончето, след което си тръгнали. Парите за животното свидетелят бил получил предварително от подсъдимия. В последствие това конче У. подали на малкия си син Томас. На свидетеля М. направило впечатление обстоятелството, че сумите, които У. плащал били веднага и в брой, но въпреки съмнението си, не го попитал откъде са, тъй като знаел, че работи за „богати хора“ в с. *****. За това решил, че парите му са от тях.  В края на месец май 2018 г. около 11,30 часа в дома на свидетеля Б.А. дошъл свидетеля Н.А., чиято майка живеела с подсъдимия.  А. знаел, че свидетеля Б.А. продава кон и искал да го купи. Б.А. му обяснил, че продава кобила, заедно с кончето, която била родила преди дни. Двамата спазарили цена от 1050 лева и Н.А. веднага му предал сумата от 1000 лева. Останали в задължение още 50 лева. Банкнотите, с които Н.А. платил, били от 50 и 20 лева. няколко дни след посещението си в казиното подс. У. бил дал на свидетеля Н.А. сумата от 1050 лева, като го изпратил да купи кон от свидетеля Б.А.. Когато Н.А. довел в къщи закупения кон, подсъдимият казал, че конят остава за него. Няколко дни след това свидетеля А. видял в двора си каруцата, закупена от подсъдимия, както и двете кончета, които бил взел за него и брат му Томас. Подсъдимият не обяснил от къде са парите, с които бил закупил каруцата и животните, а свидетелят Н.А. не проявил интерес, тъй като смятал, че У. ги е взел от работодателите си, които били богати хора. Един от въпросните „богати хора“ – свидетелят Т.П. отглеждал, заедно със семейството си животни, предимно биволи и там като пастир работел подсъдимият. В деня на кражбата П. дал на У. сумата от 100 лева под формата на 5 банкноти по 20 лева и никакви други пари. 

Горната фактическа обстановка се установява от показанията на свидетелите Ц.В.Д., П.М.П., Ц.А.П., Л.М.А., И.Ц.Д., Н.Ц.А., Т.П.П., Б.Б.М. и Б.Б.А., дадени на досъдебното производство на л.20-л.21 и л.67-л.68; л.22-л.23; л.24-л.25; л.26; л.27-л.28; л.29; л.30-л.31, от самопризнанията на подсъдимия, направени в хода на съдебното производство, както и от събраните писмени доказателства: протокол за оглед на местопроизшествие и фотоалбум към него /л.5-л.8/; съдебно-дактилоскопна експертиза /л.32-л.36/; приемо-предавателен протокол за веществени доказателства /л.37/; декларация за семейно и материално положение и имотно състояние /л.57/; справка за съдимост /л.61 от ДП и л.20 от съдебното дело/; характеристика /л.62/; разписка и приемо-предавателен протокол за веществено доказателство /л.71-л.72/; удостоверение по декларирани данни № 5610000307/05.07.2018 г. от Община ***** /л.18 от съдебното дело/. 

При така установената фактическа обстановка е видно, че подсъдимият е извършил престъпление против собствеността – кражба. От обективна и субективна страни е осъществил състава на чл.195 ал.1 т.3 и т.7 вр. чл.194 ал.1 НК.

От събраните по делото доказателства безспорно е установено, че У. е отнел с намерение да присвои движими вещи – пари на стойност 4000 лева и фиш от казино за сумата от 2000 лева, собственост на Ц.Д. ***, като е прекъснал фактическата му власт върху тях и е установил своя трайна такава. За целта подсъдимият противозаконно, без съгласието на собственика Д. проникнал в имота на последния, след което отнел черен кожен портфейл, в който се намирали процесните вещи, измъквайки го изпод възглавницата на леглото, в което спял пострадалия. След като установил своята фактическа власт върху процесните пари, У. се разпоредил частично с тях в своя полза, в резултат на което получил облаги, които не му се следвали. Основание за този извод се съдържа в наличната по делото доказателствена маса. На първо място, следва да се има предвид изложеното в показанията на свидетеля Ц.Д., който подробно е описал обстоятелствата, при които се е снабдил с въпросните парични средства и фиш от казино за сумата от 2000 лева, а така също съобщава информация за мястото, където бил сложил въпросните вещи на съхранение. От показанията на същия става ясно, че за да проникне в стаята, в която са били отнетите парични средства, подсъдимият е взломил вратата, като успял с рамо и напън да изкърти резето й, в резултат на което същата не била в състояние да се затваря. В този й вид пострадалият я намерил на следващата сутрин. Твърденията на този свидетел намират опора в останалите доказателства по делото. В тази връзка следва да се вземат предвид данните, съобщени от свидетеля Б.М., Н.А., И.Д., които спомагат да се изясни начина, по който подсъдимият се е разпоредил с отнетите от пострадалия пари, както и облагите, които чрез тях е успял да си набави. Според тази група свидетели У. е закупил с част от процесните пари конска каруца, заедно с три броя кончета и една кобила. Всички свидетели са имали съмнения относно факта, че подсъдимият разполага с парични средства, които не е в състояние да спечели от работата, която вършел като гледач на животни, но същите знаели, че неговите работодатели са състоятелни хора, които вероятно са му дали въпросните пари. По тази причина тези свидетели не са предполагали, че парите са резултат от противоправно деяние. Същевременно следва да се има предвид, че подсъдимият е придружавал пострадалия Д. по време на престоя му в казиното и е бил наясно с факта, че последният е спечелил значителна парична сума като награда. В унисон с показанията на свидетелите са и писмените доказателства по делото, които подкрепят данните, съобщени от свидетелите по отношение начина на проникване в дома на пострадалия.

Анализът на доказателствената маса по делото дава възможност да се приеме, че е налице квалифицираният признак на чл.195 ал.1 т.3 НК. По делото безспорно е установено, че за извършване на кражбата на описаните по-горе вещи подсъдимият е разрушил прегради, здраво направени за защита на имот, като, за да проникне в стаята, в която са се намирали въпросните парични средства, разбивайки за целта с рамо и напън вратата, като по този начин е изкъртил резето на бравата, в резултат на което същата не е била в състояние да се затваря.

От писмените доказателства става ясно, че деянието е извършено от подсъдимия при условията на повторност и случаят не е маловажен. Това е така, тъй като с присъда по НОХД № 603/2013 г. на РС-Мездра, влязла в сила на 09.03.2013 г. подсъдимият е признат за виновен за деяние, съставляващо престъпление по чл.195 ал.1 т.3, т.4 пр.2 и т.5 вр. чл.194 ал.1 НК, за което му е наложено наказание лишаване от свобода за срок от една година и два месеца с тригодишен изпитателен срок по чл.66 ал.1 НК. Деянието, предмет на настоящото дело подсъдимият е извършил, след като е бил осъждан с влязла в сила присъда за друго такова деяние и преди да е изтекъл предвидения в чл.30 ал.1 НК петгодишен срок от изтърпяване на наказанието. При това положение, настоящият състав приема, че са налице условията на чл.195 ал.1 т.7 НК.

От субективна страна Л.У. е действал при условията на пряк умисъл. Същият е съзнавал обществено-опасните последици на деянието си и е желаел неговото настъпване.

Като причини за извършване на престъплението съдът приема ниското правно съзнание на подсъдимия и незачитане неприкосновеността на чуждата собственост.

Съгласно чл.373 ал.2 НПК, при провеждане на съдебното следствие при условията на чл.372 ал.4 от същия кодекс разпит на подсъдимия, свидетелите и вещите лица за фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт не се извършва, като съдът, ако постанови осъдителна присъда, определя наказанието при условията на чл.58а НК.

Признавайки Л.У. съдът, при определяне вида и размера на наказанието, взе предвид като смекчаващи вината обстоятелства материалното положение и имотно състояние  - лице, непритежаващо движимо и недвижимо имущество, без постоянна работа и доходи /липсват писмени доказателства за наличие на трудова дейност/, критичното отношение към стореното, указаното в хода на досъдебното производство пълно съдействие на органите по разследването, а като отегчаващи такива – характера на извършеното деяние и степента му на обществена опасност – посегателство върху вещи, частна собственост, размера на причинените вреди, лошите характеристични данни, наличие на предишни осъждания, и на основание чл.195 ал.1 т.3 и т.7 вр. чл.194 ал.1 вр. чл.58а ал.4 вр. чл.55 ал.1 т.1 НК, му налага наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА при първоначален общ режим, на основание чл.57 ал.1 т.3 ЗИНЗС.

С настоящата присъда съдът постановява веществените доказателства по делото – 1 бр. мъжки черен кожен портфейл да бъде унищожен след влизане в сила на съдебния акт поради липса на стойност.

С оглед изхода на делото пред настоящата инстанция, подсъдимият  Л.К.У. следва да заплати в полза на Държавата по сметка на ОДМВР гр.Враца направени разноски в размер на 110,75 лева.

По горните съображения съдът постанови своята присъда.

В законна сила на 10.10.2018г.

11

НОХД No 432/2018

Неправомерно присъедняване към електропреносна и други мрежи или системи

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.МЕЗДРА

К.П.К.

Докладчик:
ЕВГЕНИ А. БОЖИДАРОВ

Споразумение от 25.9.2018г.

Отправено е искане до АК-Враца за назначаване служебен защитник на  подсъдимият  К.  П.К.. С писмо  №1433/05.09.18 година  на АК-Враца, за   защитник е определен  адв. И.Ж. ***. При това положение същият следва да  бъде назначен за такъв.

Мотивиран от горното  и на основание чл. 26  ал.2 ЗПрП, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НАЗНАЧАВА адв. И.Ж. за служебен защитник на   подсъдимият  К.П.  К..*** прокурор П..

Подсъдимия лично и със сл. защитник адв. Ж. ***.

ПРОКУРОР: Ход на делото.  Предлагам  на подсъдимият  и  неговият защитник споразумение.

АДВ.Ж.: Да се  даде ход на делото.  Съгласни  сме на споразумение и моля съдът  да ни даде възможност да изготвим неговите параметри.

ПОДСЪДИМ : Да се даде ход на делото. Желая  делото да приключи със споразумение. Ще ползвам назначения ми сл. защитник, като съм уведомен сега от съда , че разходите по  тази защита впоследствие ще  бъдат заплатени от мен.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото. Следва редът да бъде изменен с оглед одобряване на споразумение, мотивиран от което , съдът

Определи:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ПРЕКЪСВА  съдебното заседание в 09.40 часа, като дава възможност на страните да уговорят параметрите на споразумението.

ВЪЗОБНОВЯВА  съдебното заседание в 09,50 часа.

АДВ. Ж.: Постигнали сме споразумение за прекратяване на делото, което прилагам.

ПРОКУРОР: Постигнали сме съгласие и сме сключили споразумение, копие от което Ви предоставяме.

Съдът

Определи:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА представеното от страните споразумение за решаване на делото, съгласно чл.384 и сл. НПК, както и 1 бр. декларация по чл.381 ал.6 НПК.

САМОЛИЧНОСТ НА ПОДСЪДИМИЯТ:

К.П.  К., ЕГН:**********, роден на *** ***, общ. Мездра,  ул. „………….” №27, българин, български  гражданин, средно образование, женен, пенсионер, неосъждан.

ПОДСЪДИМ: Запознат съм със споразумението и заявявам, че доброволно съм го подписал.     

ПРОКУРОР: Не правя отвод на състава.

АДВ. Ж.:Не правя отвод на състава.

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

На основание чл.384 НПК делото се докладва чрез прочитане на споразумението.

ПОДСЪДИМ: Разбирам в какво ме обвиняват. Признавам се за виновен. Запознат съм с условията на споразумението. Разбирам какви са последиците от него. Доброволно съм го подписал, както и декларацията за отказ от разглеждане на делото по общият ред.

Съдът, след като се запозна с представеното споразумение за решаване на делото, становищата на страните и изявлението на подсъдимия, намира, че са спазени всички изисквания на чл.381 ал.5 НПК и намира, че окончателният вид на споразумението следва да се запише в протокола както следва:

 

С П О Р А З У М Е Н И Е

ЗА

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА НОХД  № 432 /2018 год. ПО ОПИСА НА РАЙОНЕН СЪД  ГР. МЕЗДРА

СКЛЮЧЕНО НА ОСНОВАНИЕ чл. 384 от НПК

 

Днес на 25.09.2018 година в гр. Мездра, обл. Враца се постигна настоящото споразумение между:

 

1.Ц. П.   – Прокурор при Районна прокуратура гр. Мездра 

и

2.Адвокат И.Ж. ***, като служебен   защитник на подс.К.П.К., ЕГН:**********, роден на ***г***, които се споразумяха за следното:

ПОДСЪДИМИЯТ К.П.К. се признава за виновен за това, че за времето от неустановена дата до 08.08.2018 г. в с. Дърманци, общ. Мездра, на ул. „…..” № 27, в къща негова собственост сам е осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа за ниско напрежение на „ЧЕЗ Разпределение България” ЕАД, чрез изграждане на второ захранване с проводник ПВА1-10 кв.мм., присъединен към фазовия проводник на въвода за къщата преди уреда за търговско измерване, подвързан към предпазител 50А и свързан към фазовия проводник на един от контактите на електрическата инсталация, с което е създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия- престъпление по чл. 234в ал. 1 от НК.

  Наказанието на подс.К.П.К. се определя при условията на чл.55, ал.1, т.2, „б“  от  НК - “ПРОБАЦИЯ” за срок от  ШЕСТ МЕСЕЦА с пробационни мерки както следва:

  На основание чл.42а ал.2 т.1 НК „Задължителна регистрация по настоящ адрес“ за срок от 6 /шест/ месеца с периодичност на подписване  два пъти седмично;

  На основание чл.42а ал.2 т.2 НК „Задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок от 6 /шест/ месеца.

На основание чл.55, ал. 3 от НК не се налага предвиденото в закона за това престъпление по- леко наказание „ГЛОБА“.

Веществените доказателства по делото-ел. проводник, с обща дължина 8м. и автоматичен предпазител 50А се отнемат в полза на държавата и подлежат на унищожение, поради липса на  стойност.

В резултат на деянието няма причинени имуществени.

Разноски по делото  са в размер на 21.90 лева  и се присъждат в полза на държавата по сметка на  ОД на МВР гр. Враца. 

 

СПОРАЗУМЕЛИ  СЕ:

 

1…………………

.П.- Прокурор при РП-Мездра/

 

2…………………

/адв.И.Ж., като  служебен защитник на подсъдимият/

 

3.......................

/ К.П.К.-подсъдим/

 

Съдът намира, че постигнатото между страните споразумение не противоречи на закона и морала, разглежда всички относими въпроси за деянието, вината, вида и размера на наказателната санкция, поради което и на основание чл. 384  ал.1 вр. чл.382 ал.7 НПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА споразумение за решаване на делото, сключено между  Ц.П.      – Прокурор при Районна прокуратура гр. Мездра и адвокат И.Ж. ***, като служебен   защитник на подс. К.П.  К., ЕГН:**********, роден на *** ***, общ. Мездра,  ул. „Г. Д.” №27, българин, български  гражданин, средно образование, женен, пенсионер, неосъждан, за това, че ПОДСЪДИМИЯТ К.П.К. се признава за виновен за това, че за времето от неустановена дата до 08.08.2018 г. в с. Дърманци, общ. Мездра, на ул. „Г.Д.” № 27, в къща негова собственост сам е осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа за ниско напрежение на „ЧЕЗ Разпределение България” ЕАД, чрез изграждане на второ захранване с проводник ПВА1-10 кв.мм., присъединен към фазовия проводник на въвода за къщата преди уреда за търговско измерване, подвързан към предпазител 50А и свързан към фазовия проводник на един от контактите на електрическата инсталация, с което е създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия- престъпление по чл. 234в ал. 1 от НК.

Наказанието на подс.К.П.К. се налага при условията на чл.55, ал.1, т.2, „б“  от  НК - “ПРОБАЦИЯ” за срок от  ШЕСТ МЕСЕЦА с пробационни мерки както следва:

 На основание чл.42а ал.2 т.1 НК „Задължителна регистрация по настоящ адрес“ за срок от 6 /шест/ месеца с периодичност на подписване  два пъти седмично;

На основание чл.42а ал.2 т.2 НК „Задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок от 6 /шест/ месеца.

На основание чл.55, ал. 3 от НК не се налага предвиденото в закона за това престъпление по-леко наказание „ГЛОБА“.

Веществените доказателства по делото-ел. проводник, с обща дължина 8м. и автоматичен предпазител 50А се отнемат в полза на държавата и подлежат на унищожение, поради липса на  стойност.

ОСЪЖДА К.П.К.  да заплати направените по  делото  разноски в размер на 21,90 лв., в полза на държавата  по сметка на  ОД на МВР гр. Враца. 

ПРЕКРАТЯВА на основание  чл.24 ал.3 НПК производството по НОХД № 432/2018 година по описа на Районен съд гр. Мездра. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Протокола написан в с. з.

Протокола приключи в 10.00 часа.

В законна сила на 25.9.2018г.

12

НОХД No 474/2018

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.МЕЗДРА

В.А.Б.

Докладчик:
ВЯРА А. АТАНАСОВА

Споразумение от 25.9.2018г.

За РП-**** прокурор ****. 

Обвиняемият лично и с адв. В.З. от ВрАК, редовно упълномощен.

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

АДВ. З.: Да се даде ход на делото.

ОБВИНЯЕМ: Да се гледа делото. 

Съдът, след като изслуша становищата на страните

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО по реда на ГЛАВА ХХІХ НПК.

ПРИЕМА и ПРИЛАГА представените от страните споразумение за решаване на БП № 1617/2018 г. по описа на Районна прокуратура гр. **** със споразумение, сключено на основание чл.357 ал.1 т.4 вр. чл.381 ал.1 НПК и 1 бр. декларация по чл.381 ал.6 НПК.

САМОЛИЧНОСТ НА ОБВИНЯЕМИЯ:

В.А.Б. – роден на *** ***, българин, български гражданин, с висше образование, Специалност „Компютърни науки”, програмист в ЕТ „****” гр. ****, неженен, ЕГН **********, неосъждан.

На основание чл.274 ал.1 НПК на страните се разясни правото на отвод. Искания за отвод не бяха направени.

На основание чл.382 НПК делото се докладва с прочитане на споразумението.    

ПРОКУРОР: Със защитата на обвиняемия сме постигнали споразумение, в което сме уточнили всички въпроси по чл.381 ал.5 НПК. Искания за промени в съдържанието му няма да правя и моля да го впишете в протокола в окончателен вид така, както сме го представили.

АДВ. З.: С представителя на прокуратурата сме постигнали споразумение, в което сме уточнили всички въпроси по чл.381 ал.5 НПК. Искания за промени в съдържанието му няма да правя и моля да го впишете в протокола в окончателен вид така, както сме го представили.

ОБВИНЯЕМ: Разбирам в какво ме обвиняват. Признавам се за виновен. Запознат съм с условията на споразумението. Разбирам какви са последиците от него. Доброволно съм го подписал, както и декларацията за отказ от разглеждане на делото по общия ред. Нямам искания за промени в съдържанието на споразумението и моля да го впишете в протокола в окончателен вид така, както сме го представили.

Съдът, след като се запозна с представените от страните споразумение и декларация от обвиняемия, и взе предвид изразените от тях становища в днешното съдебно заседание, намира, че споразумението отговаря на всички условия по чл.381 ал.5 НПК и следва да бъде вписано в протокола в следният окончателен вид:

 

СПОРАЗУМЕНИЕ

ЗА РЕШАВАНЕ НА БП № 1617/2018 Г. ПО ОПИСА НА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. **** СЪС СПОРАЗУМЕНИЕ, СКЛЮЧЕНО НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.357 АЛ.1 Т.4 ВР. ЧЛ.381 АЛ.1 НПК

 

Днес на 17.09.2018 година в гр. ****, обл. ****, се постигна настоящото споразумение между:

1.**** **** - прокурор при Районна прокуратура **** и

2. адв. В.З. ***, редовно упълномощен като защитник на В.А.Б., ЕГН **********,***, които се споразумяха за следното:

За това, че В.А.Б. на 09.09.2018 г. около 01:40 часа в гр. **** на ул. „****“ пред дом № 68 е управлявал личния си лек автомобил „****“, модел „А3“ с рег. № ****, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 промила на хиляда, а именно 1,64 промила на хиляда, установено по надлежния ред /Протокол от химическа експертиза № 158/11.09.2018 г. на БНТЛ гр. ****/ – престъпление по чл.343б ал.1 НК.

Наказанието на В.А.Б. се определя при условията на чл.55 ал.1 т.2 НК, ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА.

На основание чл.66 ал.1 НК, изпълнението на наложеното наказание се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.

На основание чл.55 ал.3 НК на В.А.Б. не се налага по-лекото наказание глоба, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода.

На основание чл.343г НК на В.А.Б. се налага наказание лишаване от право по чл.37 ал.1 т.1 НК ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.

На основание чл.59 ал.4 НК се приспада времето, през което В.А.Б. е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява правата си по чл.37 ал.1 т.7 НК, считано от 09.09.2018 г. до датата на одобрение на споразумението от РС-****.

Веществени доказателства по делото няма.

В резултат на деянието не са причинени имуществени вреди.

На обвиняемия В.А.Б. се възлагат направените по делото разноски в размер на 39,30 лв. (тридесет и девет лв. и 30 ст.), които да се заплатят по сметка на ОДМВР гр. ****.

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

Прокурор:                         Защитник:

 (**** ****)                  (адв. В.З.)

 

                 Обвиняем:

(В.Б.)

 

ПРОКУРОР: Моля споразумението да бъде одобрено във вида, в който сме го представили.

АДВ. З.: Моля споразумението да бъде одобрено във вида, в който сме го представили.

ОБВИНЯЕМ: Моля споразумението да бъде одобрено във вида, в който сме го представили.

Съдът намира, че постигнатото между страните споразумение не противоречи на закона и морала, разглежда всички относими въпроси за деянието, вината, вида и размерът на наказателната санкция, поради което и на основание чл.382 ал.7 НПК

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОДОБРЯВА, споразумението за решаване на делото, постигнато между **** **** - прокурор при Районна прокуратура – ****, адв. В.З. от ВрАК – защитник на В.А.Б. и В.А.Б. ***, ЕГН ********** – обвиняем по НОХД № 474/2018 г. по описа на РС-****, при следните условия:

Обвиняемият В.А.Б. ***, ЕГН **********, ВИНОВНО на 09.09.2018 г. около 01:40 часа в гр. **** на ул. „****“ пред дом № 68 е управлявал личния си лек автомобил „****“, модел „А3“ с рег. № ****, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 промила на хиляда, а именно 1,64 промила на хиляда, установено по надлежния ред /Протокол от химическа експертиза № 158/11.09.2018 г. на БНТЛ гр. ****/ – престъпление по чл.343б ал.1 НК.

Наказанието на В.А.Б. се определя при условията на чл.55 ал.1 т.2 НК, ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА.

ОТЛАГА, на основание чл.66 ал.1 НК, изпълнението на наказанието за срок от ТРИ ГОДИНИ.

На основание чл.55 ал.3 НК на В.А.Б. не се налага по-лекото наказание глоба, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода.

На основание чл.343г НК на В.А.Б. се налага наказание лишаване от право по чл.37 ал.1 т.1 НК ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.

ПРИСПАДА, на основание чл.59 ал.4 НК, времето, през което В.А.Б. е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява правата си по чл.37 ал.1 т.7 НК, считано от 09.09.2018 г. до датата на одобрение на споразумението от РС-****.

На обвиняемия В.А.Б. се възлагат направените по делото разноски в размер на 39,30 лв., платими по сметка на ОДМВР гр. ****.

ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24 ал.3 НПК, наказателното производство по НОХД № 474/2018 г. по описа на РС-****.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно. 

Протоколът написан в с.з. и приключи в 14.10 часа.

В законна сила на 25.9.2018г.

13

НОХД No 433/2018

Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред. Противозаконно проникване в чуждо моторно превозно средство без съгласието на собственика.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.МЕЗДРА

К.Н.Д.

Докладчик:
ЕВГЕНИ А. БОЖИДАРОВ

Споразумение от 27.9.2018г.

Отправено е искане до АК-Враца за назначаване служебен защитник на  подсъдимият  К.Н.Д.. С писмо  №1431/05.09.18 година  на АК-Враца, за   защитник е определен  адв. Н.П. ***. При това положение същият следва да  бъде назначен за такъв.

Мотивиран от горното  и на основание чл. 26  ал.2 ЗПрП, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НАЗНАЧАВА адв. Н.П.  за служебен защитник на   подсъдимият  К.Н.Д..

За РП- Мездра прокурор П..

Подсъдимия лично и със сл. защитник адв. П. ***.

ПРОКУРОР: Ход на делото.  Предлагам  на подсъдимият  и  неговият защитник споразумение.

АДВ..: Да се  даде ход на делото.  Съгласни  сме на споразумение и моля съдът  да ни даде възможност да изготвим неговите параметри.

ПОДСЪДИМ : Да се даде ход на делото. Желая  делото да приключи със споразумение. Ще ползвам назначения ми сл. защитник, като съм уведомен сега от съда , че разходите по  тази защита впоследствие ще  бъдат заплатени от мен.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

Определи:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ПРЕКЪСВА  съдебното заседание в 09.40 часа, като дава възможност на страните да уговорят параметрите на споразумението.

ВЪЗОБНОВЯВА  съдебното заседание в 09,50 часа.

АДВ. П.: Постигнали сме споразумение за прекратяване на делото, което прилагам.

ПРОКУРОР: Постигнали сме съгласие и сме сключили споразумение, копие от което Ви предоставяме.

Съдът

Определи:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА представеното от страните споразумение за решаване на делото, съгласно чл.384 и сл. НПК, както и 1 бр. декларация по чл.381 ал.6 НПК.

САМОЛИЧНОСТ НА ПОДСЪДИМИЯТ:

К.Н.Д., ЕГН:**********, роден на *** г. в гр.Мездра,  живущ ***, …………………, българин, български  гражданин, основно образование, неженен, безработен, осъждан.

ПОДСЪДИМ: Запознат съм със споразумението и заявявам, че доброволно съм го подписал.     

ПРОКУРОР: Не правя отвод на състава.

АДВ.П.:Не правя отвод на състава.

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

На основание чл.384 НПК делото се докладва чрез прочитане на споразумението.

ПОДСЪДИМ: Разбирам в какво ме обвиняват. Признавам се за виновен. Запознат съм с условията на споразумението. Разбирам какви са последиците от него. Доброволно съм го подписал, както и декларацията за отказ от разглеждане на делото по общият ред.

Съдът, след като се запозна с представеното споразумение за решаване на делото, становищата на страните и изявлението на подсъдимия, намира, че са спазени всички изисквания на чл.381 ал.5 НПК и намира, че окончателният вид на споразумението следва да се запише в протокола както следва:

 

С П О Р А З У М Е Н И Е

 

За решаване на НОХД № 433/2018 год.. год. на РС-Мездра, сключено на основание чл.384 от НПК

Днес на 27.09.2018 г. в гр. Мездра  се постигна споразумение между:

1.Ц.П.  Прокурор в Районна прокуратура - Мездра и 

2.адв.Н.П.,служебен защитник на К.  Н.Д.,ЕГН********** ***,подсъдим.                     .                                                                                                                           Страните постигнахме съгласие относно следното:          .                                                                     Подсъдимият К.Н.Д.,се признава за виновен за това, че на 09.08.2018 ,около  01.35 в с.Струпец,общ.Роман ,по ул.”…..” ,срещу сградата на кметството , е управлявал л.а. „Опел-Астра” с рег  ВР ……,собственост на ………….  от с.Горна Кремена,без свидетелство за правоуправление на МПС, в едногодишен срок  от наказването му по административен ред с НП № 17-0334-000271/14.07.2017 год. на Началника на РУ-МВР-Роман, в сила от 15.08.2017 год., за управление на МПС без съответно свидетелство за правоуправление . Действал е умишлено.От обективна и субективна страна  е осъществил състава на чл.343в ал.2 от НК. Извършеното престъпление е доказано и обвиняемият се признава за виновен. Щети от престъплението няма. За извършеното престъпление по чл. 343в, ал. 2 във връзка с ал. 1 от НК се предвижда наказание „лишаване от свобода” от 1 до 3 години и глоба от 500 до 1200 лв.    Страните по споразумението считаме, че на подсъдимия К.Н.Д. следва да бъде наложено наказание за извършеното от него престъпление по чл. 343в от НК, при приложение на чл. 384 от НПК, във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, а именно 4 (четири) месеца лишаване от свобода. Изтърпяването на така наложеното наказание следва да се отложи на основание чл. 66 ал. 1 от НК с изпитателен срок от 3 (три) години.

На основание чл. 55 ал. 3 от НК на подсъдимия К.Н.Д. не следва да се налага по-лекото наказание глоба, което закона предвижда наред с наказанието лишаване от свобода.

Веществени доказателства по делото няма.

Разноски по досъдебното производство няма направени.

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

 

Прокурор:……………Защитник:…………….

/Ц. П…../                                 /Н. П./

 

ОБВИНЯЕМ:………………..

              / К.Н.Д.  /

 

Съдът намира, че постигнатото между страните споразумение не противоречи на закона и морала, разглежда всички относими въпроси за деянието, вината, вида и размера на наказателната санкция, поради което и на основание чл. 384  ал.1 вр. чл.382 ал.7 НПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА споразумение за решаване на делото, сключено между  Ц….. П……                                               – Прокурор при Районна прокуратура гр. Мездра и адвокат Н.П. ***, като служебен   защитник на подс. К.Н.Д., ЕГН:**********, роден на *** г. в гр.Мездра,  живущ ***, Жилищен к-н Роман №………, българин, български  гражданин, основно образование, неженен, безработен, осъждан, за това, че подсъдимият К.Н.Д., се признава за виновен, за това, че на 09.08.2018 ,около  01.35 в с.Струпец,  общ.Роман ,по ул.”……” ,срещу сградата на кметството е управлявал л.а. „Опел-Астра” с рег  ВР ….., собственост на ………….  от с.Горна Кремена, без свидетелство за правоуправление на МПС, в едногодишен срок  от наказването му по административен ред с НП № 17-0334-000271/14.07.2017 год. на Началника на РУ-МВР-Роман, в сила от 15.08.2017 год., за управление на МПС без съответно свидетелство за правоуправление - престъпление по чл. 343в ал.2 НК.

На подс. К.Н.Д., при условията на чл.55 ал.1 т.1 от НК се налага наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЧЕТИРИ  МЕСЕЦА, което на основание чл.66 ал.1 от НК се отлага от изтърпяване за срок от 3 години, считано от датата на одобряване на настоящото от съответния първоинстанционен  съд.

На основание чл. 55 ал. 3 от НК на подсъдимия К.Н.Д. не следва да се налага по-лекото наказание глоба, което закона предвижда наред с наказанието лишаване от свобода.

 

ПРЕКРАТЯВА на основание  чл.24 ал.3 НПК производството по НОХД № 433/2018 година по описа на Районен съд гр. Мездра. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Протокола написан в с. з.

Протокола приключи в 10.00 часа.

В законна сила на 27.9.2018г.

14

НОХД No 303/2018

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.МЕЗДРА

А.З.Ц.

Докладчик:
АНЕЛИЯ А. ДИМИТРОВА

Присъда от 28.9.2018г.

ВЪЗ ОСНОВА НА ЗАКОНА И ДОКАЗАТЕЛСТВАТА

 

П  Р  И  С  Ъ  Д  И :

 

ПРИЗНАВА подсъдимия А.З.Ц. - роден на *** год. в гр.В., Република П., полски гражданин, със средно образование, разведен, работи като шофьор, неосъждан, с ЕГН ***********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 21.03.2018 г. около 14.45 часа на главен път I-1, Е-79, км.165+177, с посока на движение от гр.С. в посока гр.В. /при КПП с.Р./, е управлявал моторно превозно средство – товарен автомобил влекач „Даф ХF” с рег.№ ХХХХ, собственост на Ф.с Булстат ХХХХ, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 промила на хиляда, а именно 2,76 на хиляда /промила/, установено по надлежния ред с „АлкотестДрегер 7510“ с фабр.№ ARDN0014, поради което и на основание чл.343б ал.1, вр. с чл.54 ал.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 200 /ДВЕСТА/ ЛЕВА, платими в полза на Държавата.

ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК изтърпяването на така определеното наказание Лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ от влизане на присъдата в законна сила.

ЛИШАВА на основание чл.343г от НК А.З.Ц. от правото по чл.37 ал.1 т.7 от НК ДА УПРАВЛЯВА МПС за срок от ЕДНА ГОДИНА.

ОСЪЖДА подсъдимият А.З.Ц. да заплати в полза на Държавата по сметка на ОД на МВР гр.В. направените по делото разноски, в размер на 60 лева.

ОСЪЖДА подсъдимият А.З.Ц. да заплати в полза на Държавата по бюджета на съдебната власт по сметка на МРС направените по делото разноски, в размер на 583 лева.

ПРИСЪДАТА може да се обжалва и протестира в 15-дневен  срок от днес пред ВрОС от страните.

ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.308 ал.2 от НПК 15-дневен срок за изготвяне на мотивите на присъдата.

 

Мотиви от 2.10.2018г.

Против подсъдимия А.З.Ц. от гр.В., Република П., е внесено обвинение от М. районна прокуратура за извършено престъпление по чл.343б ал.1 НК затова, че на 21.03.2018 г. около 14.45 часа на главен път I-1, Е-79, км.165+177, с посока на движение от гр.С. в посока гр.В. /при КПП с.Р./, е управлявал моторно превозно средство - товарен автомобил влекач „Д.” с рег.№ ХХХХ, собственост на В.у с Булстат ХХХХ, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 промила на хиляда, а именно 2,76 на хиляда /промила/, установено по надления ред с „Алкотест Дрегер 7510” с фабр.№ ARDN0014.

Участвуващият по делото прокурор поддържа обвинението така, както е внесено с обвинителния акт.

Ход на делото е даден в отсъствие на подсъдимия на основание чл.269 ал.3 т.4 б.”в”от НПК.

С оглед ненакърняване правото на защита на подсъдимия е назначен служебен защитник, определен от Адвокатска колегия гр. В., в лицето на адв. Г.П. от ВАК, който го е представлявал и на досъдебната фаза в качеството му на обвиняем.

На досъдебното производство подсъдимия се признава за виновен. Дава обяснения за извършеното от него деяние и има критично отношение. Обясненията на подсъдимия, дадени на досъдебната фаза бяха присъединени към доказателствената маса на основание чл.279 ал.2, вр. с ал.1 т.2 от НПК, като безспорно същите са дадени в присъствието на служебния защитник и преводача Й.П..

Анализирайки събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, съдът приема за установено следното от фактическа страна:

Полският гражданин А.З.Ц. работел като шофьор на товарни автомобили, с които се извършват международни превози и управлявал товарен автомобил влекач „Д.” с рег.№ ХХХХ, собственост на В.. На 16.03.2018 г. А.Ц. се намирал в Република Т. в гр.М., където в управляваният от него автомобил били натоварени телевизори. Тръгнал за Република П., но още в Република Т. бил спрян за проверка от полицаи, които след като установили, че е употребил алкохол му отнели Свидетелството за управление на МПС, което той притежавал. Въпреки това Ц. продължил да управлява товарният автомобил и пристигнал на Т.Б.граница. Имало голяма опашка - 20 км. от чакащи автомобили и той престоял там 3 дни. Бил си купил уиски и бира, които консумирал. На 21.03.2018г. сутринта преминал на територията на Република Б.. Около 14.45 часа същият ден Ц. управлявал камиона си - товарен автомобил влекач „Д.” с рег.№ ХХХХ, собственост на В. на главен път I-1, Е-79, км.165+177, с посока на движение от гр.С. в посока гр.В. /при КПП с.Р./. В този участък от пътя имало служители на РУ гр.М., които осъществявали контрол на пътното движение. Свидетелят Я.К. подал сигнал със Стоп-палка и спрял за проверка автомобила, управляван от Ц.. При проверката на документите полицаите установили, че водачът не притежава Свидетелство за управление на МПС и усетили мирис на алкохол, поради което извикали мл.автоконтрольор при РУ гр.М. - свидетелят Г.Г.. Същият извършил проверка на Ц. с техническо средство „Алкотест Дрегер 7510” с фабр.№ ARDN0014. Уредът показал резултат от 2,76 промила алкохол в издишвания въздух. На Ц. бил съставен акт за административно нарушение от свидетеля Г.Г. в присъствието на преводач. На подсъдимия бил издаден и Талон за медицинско изследване, но той отказал  вземането на кръвна проба за лабораторна обработка. По случая било образувано Бързо производство, към което е приложено  Свидетелство за съдимост на А.Ц., от което е видно, че същият не е осъждан.

Горната фактическа обстановка се установява от обясненията на подсъдимия, дадени на досъдебната фаза, които бяха присъединени към доказателствената маса на основание чл.279 ал.2, вр. с ал.1 т.2 от НПК. Същите са дадени в присъствието на служебния защитник и преводача Й.П., като видно от последните подсъдимия се признава за виновен и има критично отношение към извършеното от него деяние. Обясненията на подсъдимия се подкрепят и от всички събрани по делото гласни и писмени доказателства и доказателствени средства, а именно: Акт по ЗДвП бланков № 163334/21.03.2018 г. на л.13, Талон за медицинско изследване № 0008578 на л.15, Уведомление за образуване на БП № 83/2018 г. по описа на РУ гр.М. на л.7, от показанията на свидетеля Я.К., свидетеля И.М. и свидетеля Г.Г., копие от документите на Ц. и на товарния автомобил на л.17-20, Справка за съдимост на л.36 и актуална такава, събрана на съдебното следствие и Декларация за семейно, материално и имотно състояние на л.28.

При така установената фактическа обстановка е видно, че подсъдимия А.Ц. е извършил престъпление по транспорта, като на 21.03.2018 г. около 14.45 часа на главен път I-1, Е-79, км.165+177, с посока на движение от гр.С. в посока гр.В. /при КПП с.Р./, е управлявал моторно превозно средство - товарен автомобил влекач „Д.” с рег.№ ХХХХ, собственост на В., с Булстат ХХХХ, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 промила на хиляда, а именно 2,76 на хиляда /промила/, установено по надлежния ред с „Алкотест Дрегер 7510” с фабр.№ ARDN0014. Деянието подсъдимия е извършил умишлено. От обективна и субективна страна е осъществил състава на чл.343б ал.1 от НК. Причината за извършване на престъплението е нежеланието на подсъдимия Ц. да се съобразява с установеният правов ред.

Подсъдимият е извършил престъпление по транспорта. Осъществил е от обективна и субективна страна състава на чл.343б ал.1 НК. Подсъдимият е управлявал МПС след употреба на алкохол, въпреки законовата забрана за стойност над 1,2 на хиляда. Касае се за умишлено престъпление, за което закона предвижда наказание Лишаване от свобода от една до три години и Глоба от 200 до 1 000 лева. Употребата на алкохол е установена по надлежния ред, а именно с техническо средство „Алкотест Дрегер 7510” с фабр.№ ARDN0014. Както вече бе посочено, подсъдимия е извършил престъплението умишлено, с пряк умисъл, като е съзнавал общественоопасният характер на извършеното, предвиждал е и е целял настъпването на общественоопасните последици.

Причини за извършване на престъплението са ниското правосъзнание и незачитане на установените правила и ред в държавата.

Подсъдимият е със средно образование, разведен, работи като шофьор и неосъждан.

При определяне вида и размера на наказанието за подсъдимия  съдът отчете като смекчаващи отговорността обстоятелства чистото му съдебно минало, критичното отношение, изразено на досъдебното производство и съдействието, което е оказал на разследващите органи, както и тежкото му социално положение, а именно безработен след извършване на деянието, без никакви странични средства, доходи и имоти. Като отегчаващо обстоятелство съдът отчете високата концентрация на алкохол в кръвта, а именно 2.76 на хиляда промила, както и обстоятелството, че същият е извършил същото деяние на територията на Република Т..

Ето защо, съобразявайки се с разпоредбата на чл.54 НК и на основание чл.343б ал.1 НК, съдът определи на подсъдимия наказание към минимума, а именно ЕДНА ГОДИНА Лишаване от свобода и ГЛОБА  в размер на 200 лева, платими в полза на Държавата.

С оглед целите на наказанието, визирани в чл.36 НК – личната и генералната превенция и най-вече за превъзпитанието на осъдения, съдът намира, че не е необходимо ефективно изтърпяване на така определеното наказание. Ето защо, на основание чл.66 ал.1 от НК, съдът ОТЛОЖИ изпълнението на така определеното наказание Лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ от влизане на присъдата в законна сила.

Безспорно от събраните по делото гласни доказателства, както и от обясненията на подсъдимия, дадени на досъдебната фаза се установява, че същият е правоспособен водач, но временно е бил лишен от това право, тъй като е извършил същото деяние и на територията на Република Т.. В тази насока същият следва да бъде ЛИШЕН ОТ ПРАВОТО ДА УПРАВЛЯВА МПС за срок от ЕДНА ГОДИНА на основание чл.343г , вр. с чл.37 ал.1 т.7 от НК. Безспорно следва да се подчертае, че съдебната практика на Върховния съд е категорична в Решение № 25/30.01.1985 г., постановено по н.д. № 698/1984 г. на 2-ро н.о. в насока, че правоспособни водачи на моторни-превозни средства, които временно са лишени от правоуправление, при извършване на престъпление по транспорта се наказват с Лишаване от право да управляват моторно-превозно средство, когато такова наказание е предвидено в законния състав, защото поначало не са загубили това право, а временно им е забранено да го упражняват, какъвто е конкретния случай.

Със своя съдебен акт съдът осъди подсъдимия да заплати в полза на Държавата по сметка на ОД на МВР гр.В. направените по делото разноски в размер на 60 лева и да заплати в полза на Държавата по бюджета на съдебната власт, по сметка на МРС разноски в размер на 583 лева, представляващи разходи за преводачески услуги по изготвена съдебна поръчка.

По гореизложените съображения съдът постанови присъдата  си.

В законна сила на 16.10.2018г.

15

АНД No 408/2018

КАТ

П.П.Х.

РУ НА МВР ГР. МЕЗДРА

Докладчик:
ЕВГЕНИ А. БОЖИДАРОВ

Решение от 28.9.2018г.

Жалбоподателят  лично.

Ответната страна редовно  призована не се явява и не се представлява.

Свидетелите налице.

Към  преписката  са приложени: АУАН  №418/30.03.2017 година  и издаденото въз основа на него НП, заповед  от 12.08.2016 година относно дл. лица  с поименно посочване на полицейски служители  да съставят АУАН за нарушения на ЗДвП.  Приложена е и заповед от 24.06.2015 година  на МВР относно дл. лица  имащи право да издават НП за нарушение на ЗДвП.

ЖАЛБОПОДАТЕЛ:  Ход на делото. Да се приемат доказателствата.

  Съдът  намира, че  са налице условията  на закона за даване ход на делото. Следва да  бъдат приети  описаните по-горе писмени доказателства, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ПРИЕМА  писмените доказателства подробно описани по-горе.

САМОЛИЧНОСТ НА СВИДЕТЕЛИТЕ:

Г.Р.Т. – 38 години, българин, български гражданин, женен, не осъждан,висше образование,  живущ ***;

Я.Т.К. – 31 години, българин, български гражданин,  женен, средно образование, живущ ***, не осъждан.

На свидетелите се напомни отговорността  по чл. 290 НК  и те обещаха да говорят истината, след което  се отстраниха от залата с изключение на св. Т..

ЖАЛБОПОДАТЕЛ : Поддържам жалбата.  Не съм бил на място ,не зная какъв е този автомобил. Впоследствие по номера на  автомобила издирих лицето което го управлява. Показа ми се в оригинал АУАН № 418/30.03.17 г. и подписа на нарушител не е мой.  Нямам на представа това лице от къде има моите данни.  Не мие за  тези 30 лева, но за това обжалвам    НП.

СВ. Г. Т.: Нямам роднински връзки с жалбоподателят.   Актосъставител съм. На 30.03.2017 г. в 15,45 часа при  входа на с. Л. дол с колегата Я.К.  извършвахме пътен контрол по път 1.1, км. 172.000 и спряхме за проверка л.а. марка „Хонда Сивик  № ОВ ., собственост на Радио „Вива Хит” – Троян. Нямам ясен спомен дали водача имаше документ за самоличност, но той ни каза  имената П.П.Х. със съответното ЕГН.   Не носеше СУМПС и не сме проверявали самоличността по документи, за което се състави акта , че не носи СУМПС, контролен талон към него и  СРМПС.  Имам добра  памет  и доколкото си спомням, не е това лицето  което  е управлявало автомобила. Въпросното лице мисля, че и не носеше лична карта. Лицето просто ни заяви три имена  и ЕГН. Спомням си ясно, че именно за това звъннахме на ОДЧ да провери има ли съответствие между имената и ЕГН. Спомням си ,че по това име ОДЧ ни каза дали лицето има СУМПС и след това по регистрационен номер на автомобила установихме собствеността. Пак пояснявам, че на място водача нямаше никакви документи и писахме по негови данни.  Лицето което е сега в залата мисля, че не е същото, за което  е съставен на място АУАН.  Искам да поясня, че аз съм на длъжност Полицейски инспектор и на място  бяхме с колегата на СПО, а не по линия на КАТ.  Само служителите на КАТ разполагат с таблет и на него могат да видят снимката на лицето по личните данни които  заяви спрямо  данните в масива от личната карта.  Ние нямахме таблет и такава визуална   проверка няма как да извършим.  За това действахме само по заявените данни от водача и съпоставка с ЕГН  чрез ОДЧ.  Спомням си, че на място  проверката  извършихме за около половин час и аз говорех  с представилия се с тези имена водач, като той беше по нисък и по-пълен  от жалбоподателя в залата сега П.Х., така, че това лице сега в залата П.Х. не е  лицето което се представи на мястото за него.

СВ. Я.К.: Нямам роднински връзки с жалбоподателят.      Работя в РУ-МВР – Мездра. На 30.03.2017 година около 15,45 часа  с колегата Г. Т.  извършвахме пътен контрол по път 1.1, км. 172.000, входа на с. Люти дол. Спряхме за проверка автомобил „…..” с посока  на движение София-Мездра. Номера е ОВ 4023 АХ. Жалбоподателя в залата  не мога да бъда категоричен  дали съм го виждал във връзка с тази проверка , тъй като беше  отдавна и не мога да си спомня точно физиономията на водача.Принципно когато спираме водач проверяваме самоличността чрез СУМПС и ако не носи СУМПС чрез личната карта.  За това направихме справка чрез ОДЧ по устни данни на водача, който ни каза трите си имена и ЕГН. Съответно проверихме съвпадението  и дали  това лице има СУМПС, тъй като не го носеше.  За това и не мога да си спомня  . Вероятно водача и не носеше лична карта, но не мога да си спомня , тъй като чрез личната карта ние сравняваме снимката. Поради това  мисля,  че водача не ни показа и лична карта.  Съставихме на  място АУАН за тези нарушения и лицето го подписа.  Въпросното лице  не носеше  както казах СУМПС и контролен талон към него  и не носеше СРМПС.  Автомобила  обаче със сигурност е имал застраховка, като собственика не ни интересува, а само валидността, поради това ако не е имал валидна застраховка, тя да е отразена в акта.

ЖАЛБОПОДАТЕЛ : Моля  за ход по същество.

Съдът намира делото за изяснено и

ОПРЕДЕЛИ:

ОБЯВЯВА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ ЗА ПРИКЛЮЧИЛО.

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

ЖАЛБОПОДАТЕЛ: Моля  да се отмени НП, тъй като от разпита на полицейските служители се установи, че не съм аз водача на  въпросния  проверен автомобил,  а те са действали с данни заявени устно от водача, без други документи за самоличност.  Водача е използвал моето име и ЕГН. Моля да се отмени НП на тези основания, тъй като аз не съм извършил нарушението. 

Съдът счете делото за изяснено и   се оттегли на тайно съвещание ,за да постанови своето решение.

След проведено тайно съвещание, съдът  намира следното:

От разпита на полицейските служители Г.Т. и Я.К. се установява, че на 30.03.2017 година  около 15,45 аса  на път   в с. Люти дол спрели за  проверка лек автомобил  марка „……..” с ДК №ОВ 4023 АХ. При проверка установили,че водача не носи  СУМПС, к.т. към СУМПС и СРМПС.  Водача не представил за проверка и лична карта, а само заявил имената  си като  П.П.Х. със съответно ЕГН.  Полицейските служители  се свързали с ОДЧ и установили   съпоставка между данните, като на място след това съставили  на представилото се лице Х. АУАН  за нарушение на чл. 100 ал.1 т.2 ЗДвП. В съдебно заседание  св. Т. и К.  поясняват тези обстоятелства, като са отразили Х.  като нарушител  по негови данни без да им се представя какъвто и да е документ  за самоличност.  Свидетел Т. пояснява,  че не са разполагали с електронен таблет за да извършат визуална проверка на него по външните белези  на водача съответно  чрез неговата снимка в информационния масив  на документите  за самоличност. Св. Т. заявява, че жалбоподателя в залата  присъствал днес при  разпита с установена от съда самоличност като П.П.Х.  не  е  водач  на сочения в АУАН автомобил марка „Хонда Сивик” при проверката от него на 30.03.2017 година.  В тази насока са  и показанията на другия  полицейски служител Я.К.. Самия  жалбоподател П.Х.  поддържа становище в жалбата ,че не е проверяван , а друго лице  е ползвало на мястото на проверката неговото име и ЕГН.  Съдът извърши съпоставка в с.з. между  данните от личната карта със съответната снимка на жалбоподател П.Х., присъствал лично в залата, като се потвърдиха твърденията му в жалбата, че това не е лицето отразено в АУАН. Тези обстоятелства се потвърждават и от полицейските служители Т. и К., които изрично сочат, че са отразили Х. като нарушител на мястото на  проверката  по данни на самото проверявано лице, поради липса на каквито и да е други документи за самоличност и на място  е било невъзможно  съпоставка  на водача  със снимка  от данни  на масив БДС, тъй като  не са разполагали  с електронен таблет.

При тези доводи НП следва да се отмени като незаконосъобразно, тъй като нарушенията не са извършени от жалбоподателя  П.П.Х. с данни за самоличност лично проверени от съда и потвърдени от показанията на полицейските служители, че  жалбоподателя не е лицето, което са поверили.

При тези доводи, съдът

Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ  като неправилно  НП № 17-0300-000414/20.04.2017 година на началник Група  РУ гр. Мездра при ОД на МВР гр. Враца, с което на   П.  П.Х. ***  са наложени  на основание чл. 183 ал.1 т.1 пр.1 ЗДвП , чл. 183 ал.1 т.1 пр.2 ЗДвП  и чл. 183 ал.1 т.1 пр.3 ЗДвП,  три броя административни наказания    ГЛОБА  от по  10.00 лева всяка,  съответно за извършено нарушение на  чл. 100 ал.1 т.1 ЗДвП ,  и чл. 100 ал.1 т.1 ЗДвП и чл. 100 ал.1 т.2 ЗДвП.

Решението се обяви  на жалбоподателя лично и същото подлежи на жалба  и протест в 14-дневен срок  пред АС-Враца.

Копие от решението да се изпрати за сведение на  РУ-Мездра.

След влизане  в сила на решението, преписката ведно с копие от всички материали по делото  да се изпрати на РП-Мездра с оглед данни за престъпление от общ характер извършено  от неустановено лице  и заявени от него  неверни данни  при полицейска проверка на 30.03.2017 година в с. Люти дол, общ. Мездра, като се има предвид, че в жалбата на жалб. П.Х.  това лице е отразено като Мартин Мирчев Танчев, роден на *** година.

Протокола написан в с.з.

Протокола приключи в 12.00 часа.

 

16

АНД No 450/2018

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.МЕЗДРА

И.К.Д.

Докладчик:
ЕВГЕНИ А. БОЖИДАРОВ

Решение от 28.9.2018г.

ВЪЗ ОСНОВА НА ЗАКОНА И ДОКАЗАТЕЛСТВАТА

 

Р Е Ш И:

 

ПРИЗНАВА И.К.Д., ЕГН:**********,***, българин, български гражданин, неженен, средно образование, не осъждан,  живущ ***, работи в Ф”Д. М.” ЕООД- Кариера с. Г. Кремена, като кариер, за ВИНОВЕН  в това, че  на 21.08.2018 г.около 19.10 ч.  на път II-16, км 15.700 на изхода на с. Зверино в посока с. Елисейна, е управлявал МПС - мотопед  марка “….. модел „….” без регистрационни табели, с № на рама …… като мотопеда е нерегистриран по надлежния ред, а именно по реда на чл. 140 от ЗДвП и чл. 10 от Наредба № I - 45/24.03.2000г. за регистрация, отчет, пускане в движение и спиране от движение на МПС и ремаркета, теглени от тях, и ред за предоставяне на данни за регистриране на пътни превозни средства–престъпление по чл. 345  ал.2  НК.

ОСВОБОЖДАВА И.К.Д.  на основание 378 ал.4 т.1  НПК вр. чл.78а НК от наказателна отговорност.

НАЛАГА на основание чл.78а  ал.1 НК  на И.К.Д. административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 /ХИЛЯДА/ лева  в полза на Държавата.

ОСЪЖДА И.К.Д. да заплати в полза на ОД МВР-Враца сумата от 17.90 лева, представляваща разноски по делото за фотоалбум.

РЕШЕНИЕТО  се обяви на обвиняемият и същото  може да се обжалва и протестира пред ВрОС в 15-дневен срок от него.

 

Мотиви от 1.11.2018г.

С постановление от 28.08.2018 год. Районна прокуратура гр. Мездра е направила предложение на основание чл.375 от НПК за освобождаване на обвиняемото лице  И.К.Д. *** , от наказателна отговорност  с налагане на административно наказание за извършено престъпление по чл. 345 ал.2 НК за  това, че  на 21.08.2018 г.около 19.10 ч.  на път II-16, км 15.700 на изхода на с. Зверино в посока с. Елисейна, е управлявал МПС - мотопед  марка EXPLORER модел „SPIN без регистрационни табели, с № на рама LBB10B05998578279, като мотопеда е нерегистриран по надлежния ред, а именно по реда на чл. 140 от ЗДвП и чл. 10 от Наредба № I - 45/24.03.2000г. за регистрация, отчет, пускане в движение и спиране от движение на МПС и ремаркета, теглени от тях, и ред за предоставяне на данни за регистриране на пътни превозни средства.

     Производството е по реда на чл.378 НПК.

     Районна прокуратура гр. Мездра редовно призована, представител не е изпратила.

     Обвиняемото лице редовно призовано-явява се лично. Признава се за виновен и съжалява за извършеното .

     Съдът, като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и с оглед разпоредбата на чл. 378 ал.2 НПК, приема за установено следното от фактическа страна:

     Бързото производство е образувано против И.К.Д. с ЕГН ********** ***, за престъпление по чл. 345, ал. 2 НК. Същото е приключено с мнение за предаване на обвиняемия И.К.Д.  на съд по цитирания текст.В хода на разследването е установено, че процесният мотопед  марка EXPLORER модел „SPIN без регистрационни табели, с № на рама LBB10B05998578279 бил закупен от брата на обвиняемия – Ц. К.Д. през 2015 г. от авто-къща в гр. Мездра. Мотопедът бил закупен с набор от документи, но Цветелин Д. ***, за да го регистрира. На 21.08.2018 г. обвиняемият И.Д. взел мотопеда, за да отиде до с. Зверино, общ. Мездра на басейн. Около 19.10 ч., след като си тръгнал от басейна управлявал мотопеда по път II-16. На км 15.700 на изхода на с. Зверино, общ. Мездра в посока с. Елисейна, общ. Мездра бил спрян за рутинна проверка от служители на РУ-Мездра. При проверката било установено, че мотопедът не е регистриран по надлежния ред, а и обвиняемият управлявал без СУМПС. На обв. Д. било разяснено, че ще му бъде съставен АУАН относно управлението без СУМПС, а на място бил извикан разследващ полицай при РУ-Мездра, за извършване на оглед на мотопеда. Било образувано бързо производство. 

Горната фактическа обстановка се установява от събраните в хода на досъдебното производство доказателства, ценени по реда на чл. 378 ал.2 НПК. Това са показанията на МВР служителите И. Н. и С. П.   установили престъплението . Показанията на свидетелите са логични, последователни, правдоподобни и взаимно допълващи се , като установяват факта на деянието от обективна и субективна страна.Подкрепят се от протокола за оглед , изготвения фото албум  и обясненията на обвиняемия . Доказателствената съвкупност е изцяло в подкрепа на обвинението и не го разколебава дори в минимална степен .

От така изложената фактическа обстановка е видно, че обвиняемият И.К.Д. ***  на 21.08.2018 г.около 19.10 ч.  на път II-16, км 15.700 на изхода на с. Зверино в посока с. Елисейна, е управлявал МПС - мотопед  марка EXPLORER модел „SPIN без регистрационни табели, с № на рама LBB10B05998578279, като мотопеда е нерегистриран по надлежния ред, а именно по реда на чл. 140 от ЗДвП и чл. 10 от Наредба № I - 45/24.03.2000г. за регистрация, отчет, пускане в движение и спиране от движение на МПС и ремаркета, теглени от тях, и ред за предоставяне на данни за регистриране на пътни превозни средства. Действал е виновно с форма на вина-пряк умисъл ,като е съзнавал общественоопасният характер на деянието ,предвиждал е неговите общественоопасни последици и е искал тяхното настъпване. От обективна и субективна страна е осъществил състава на чл. 345ал.2 вр.с ал.1 от НК,поради което бе признат за виновен по предявеното обвинение .

За това престъпление НК предвижда  наказание “Лишаване от свобода“ до една година или глоба от  500 лв. до 1000 лв.. Обвиняемият  не е осъждан. По отношение на същия не е прилагана Глава VІІІ, Раздел ІV НК. От деянието не са причинени имуществени вреди. Налице са лимитативно изброените задължителни предпоставки за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание, предвидено в чл.78а ал.1 от НК-глоба от 1000 до 5000 лв.       Размерът на наложеното наказание съдът съобрази с ниската обществена опасност на дееца, с добрите характеристични данни  и  с   имотното състояние на обвиняемия.  Отчете се също признание за вина , съдействие на разследващите и съда  , критичното отношение към извършеното и изразено съжаление.Многобройните смекчаващи отговорността обстоятелства  мотивираха  съдът да наложи глоба в минимален размер от 1000 /хиляда/ лева  ,която е достатъчна по размер да постигне целите на наказанието  по чл.12 ЗАНН свързани с личната,генералната и специалната превенция .

      Разноски по делото в размер на 17,90   лв. за фотоалбум бяха възложени в тежест на виновното лице на основание  чл.189 ал.3 НПК .

      ВД не са налице , поради което за тях не се дължи  произнасяне .

      По изложените съображения съдът постанови решението си.

В законна сила на 16.10.2018г.