Районен съд - Мездра
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.4.2018г. до 30.4.2018г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

Резултат

1

НОХД No 52/2018

Подправка и използване на контролни знаци и идетификационни номера

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.МЕЗДРА

В.П.Т.

Докладчик:
АНЕЛИЯ А. ДИМИТРОВА

Споразумение от 21.3.2018г.

За Районна прокуратура гр.М. се явява прокурор Н.К..

Подсъдимият лично и със служебен защитник адв. М.С. от ВАК.

По делото е постъпила Актуална справка за съдимост, касаеща подсъдимия.

ПРОКУРОР: Да се даде ход на разпоредителното заседание.

АДВ. М. С.: Да се даде ход на разпоредителното заседание.

ПОДСЪДИМ: Да се даде ход на разпоредителното заседание.

Съдът намира, че няма процесуална пречка да бъде даден ход на разпоредителното заседание, поради което

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ДАВА ХОД НА РАЗПОРЕДИТЕЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ.

Пристъпва към обсъждане в разпоредителното заседание на въпросите по чл.248 ал.1 от НПК.

ПРОКУРОР: Становището на прокуратурата по въпросите, по които задължително трябва да бъде взето становище по чл.248 ал.1 от НПК е следното: Съобразно правилата на чл.35 ал.1 и чл.36 ал1 от НПК делото е подсъдно на Районен съд гр.М.. Намирам, че не са налице основания за спиране или прекратяване на наказателното производство. Становището на прокуратурата е, че по време на досъдебното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения, които да са довели до ограничаване на процесуалните права на защита на обвиняемия или пострадалия. Съобразно доказателствата по делото считам, че е възможно същото да се разгледа по реда на Глава 29 от НПК – споразумение. Намирам, че не се налага делото да се гледа при закрити врати или пък да се назначават резервни съдия или съдебни заседатели, нито да се назначава служебен защитник, вещо лице или преводач. По отношение мярката за неотклонение считам, че трябва да бъде оставен в сила наложената му такава „Подписка”. Нямам искания за провеждане на нови съдебно-следствени действия и към този етап считам, че няма допуснати очевидни фактически грешки в обвинителния акт. С оглед гореизложеното намирам, че делото следва да бъде разгледано незабавно.

АДВ. М. С.: Делото е подсъдно на съда. Към настоящия момент не са налице основания за прекратяване или спиране на производството. Няма допуснати съществени нарушения - процесуални, които да са довели до ограничаване правата на защита на подсъдимия. Налице са основания за разглеждане на делото по реда на особените правила, а именно Глава 29 от НПК. Не са налице и основания за разглеждане на делото при закрити врати. По отношение на мярката за процесуална принуда смятам, че същата не следва да бъде променяна. Няма да правим нови искания за събиране на доказателства. Моля, делото да бъде разгледано незабавно след приключване на разпоредителното заседание.

ПОДСЪДИМ: Изцяло искам да преповторя това, което каза моят адвокат. Аз съм прочел Вашето разпореждане и с моя адвокат сме обсъдили всички въпроси. Смятам, че няма пречка за даване ход на разпоредителното заседание. Делото е подсъдно на съда. Към настоящия момент не са налице основания за прекратяване или спиране на производството. Няма допуснати съществени нарушения - процесуални, които да са довели до ограничаване правата на защита на подсъдимата. Налице са основания за разглеждане на делото по реда на особените правила, а именно Глава 29 от НПК. Не са налице и основания за разглеждане на делото при закрити врати. По отношение на мярката за процесуална принуда смятам, че същата не следва да бъде променяна. Няма да правим нови искания за събиране на доказателства. Моля, делото да бъде разгледано незабавно след приключване на разпоредителното заседание.

Съдът, след изслушване на представителя на Районна прокуратура гр.М., подсъдимия и служебен защитник адв. М.С. от ВАК, а именно задължително лицата по чл.247б ал.1 и ал.2 от НПК, намира че безспорно делото е подсъдно на съда и няма основания за прекратяване и спиране на наказателното производство. На следващо място следва да се посочи, че не е допуснато на досъдебното производство отстранимо съществено нарушение на процесуалните правила, което да е довело до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия, респективно подсъдимия в настоящето производство, както и на пострадалия. Налице са основания за разглеждане на делото по реда на особените правила, а именно Глава 29 от НПК, като в тази насока съдът се съобразява и с взетите становище от страните по делото. Разглеждане на делото не е необходимо да бъде осъществено при закрити врати, нито пък да бъде привлечен резервен съдия или пък съдебен заседател, като в конкретния случай делото се разглежда еднолично. Не е необходимо назначаването на защитник, още повече, че подсъдимия се явява с такъв. Не е необходимо да бъдат назначени вещи лица, преводачи или тълковник, както и да бъдат извършени съдебно-следствени действия по делегация. Взетата мярка за процесуална принуда не следва да бъде променяна. Не са налице искания за събиране на нови доказателства, както и не са констатирани очевидни фактически грешки в обвинителния акт. В тази насока делото следва да бъде разгледано незабавно, след провеждане на разпоредителното заседание.

Водим от горното и на основание чл.248 ал.5 от НПК съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

Делото е подсъдно на съда. Няма основания за прекратяване или спиране на наказателното производство. Няма допуснато на досъдебното производство отстранимо съществено нарушение на процесуалните правила, довело до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия и на пострадалия. Налице са основания за разглеждане на делото по реда на особените правила, а именно Глава 29 от НПК, като в тази насока съдът се съобразява и с взетите становище от страните по делото. Не са налице основания за разглеждане на делото при закрити врати, привличане на резервен съдия или съдебен заседател, назначаване на защитник, вещо лице, преводач или тълковник и извършване на съдебно-следствени действия по делегация. Няма основания за изменение на взетата мярка за неотклонение „Подписка”. Не са налице искания за събиране на нови доказателства, както не е установено наличието на очевидни фактически грешки в обвинителния акт.

ПРИКЛЮЧВА разпоредителното заседание.

АДВ. М. С.: Моля, да се даде ход на съдебното заседание. Налице са предпоставки за сключване на споразумение. Моля, да ни дадете възможност да изготвим такова. Да се приеме като доказателство постъпилата Справка за съдимост.

ПОДСЪДИМ: Да се даде ход на съдебното заседание. Съгласен съм да сключим споразумение. Да се приеме като доказателство постъпилата Справка за съдимост.

ПРОКУРОР: Да се даде ход на съдебното заседание. Намирам, че са налице предпоставките на чл.384 НПК за сключване на споразумение. Да се приеме като доказателство по делото постъпилата Актуална справка за съдимост.

Съдът намира, че са налице изискванията на чл.252 ал.1 от НПК, а именно делото да бъде разгледано незабавно след провеждане на разпоредителното заседание по реда на Глава 29 от НПК. Намира за основателно да даде възможност на представителя на прокуратурата и процесуалния представител на подсъдимия да постигнат споразумение. Следва да се приеме и приложи като доказателство по делото Актуална справка за съдимост, касаеща подсъдимия.

Водим от горното съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ПРИСТЪПВА към незабавно разглеждане на делото по реда на Глава 29 от НПК, а именно решаване на делото със споразумение, съгласно чл.384, вр. с чл.381 от НПК.

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО ЗАСЕДАНИЕ по реда на Глава 29 от НПК.

ПРИЕМА и ПРИЛАГА като доказателство по делото Актуална справка за съдимост, касаеща подсъдимия.

САМОЛИЧНОСТ НА ПОДСЪДИМИЯ: В.П.Т. – роден на *** ***, жител и живущ ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН **********.

На основание чл.272 ал.4 от НПК съдът проверява връчени ли са преписите и съобщенията по чл.247б от НПК.

ПОДСЪДИМ: Получил съм препис от обвинителния акт и разпореждането на съдия-докладчика. Има повече от една седмица.

На страните се разясни правото на отвод по чл.274 от НПК, както и правата на подсъдимия по чл.15, чл.55 и чл.115 ал.3 и 4 от НПК, както се разясниха и правилата при споразумение.

ПРОКУРОР: Не правя отвод на състава.

АДВ. М. С.: Не правя отвод на състава.

ПОДСЪДИМ: Не правя отвод на състава.

ОТВОД не се направи.

ПРЕКЪСВА съдебното заседание и дава 30 минути на представителя на прокуратурата и защитника на подсъдимата за постигане на споразумение.

ВЪЗОБНОВЯВА съдебното заседание в 11.35 часа.

ПРИЕМА и ПРИЛАГА представеното от страните Споразумение за решаване на делото, съгласно чл.381 и сл. от НПК, както и 1 бр.Декларация по чл.381 ал.6 от НПК.

Делото се докладва от съдията с прочитане на внесеното споразумение с дата 21.03.2018 год.

ПРОКУРОР: Постигна се споразумение между Районна прокуратура гр.М. и адв. М.С. от ВАК – служебен защитник на подсъдимия, при условията на чл.384 НПК. Моля, да го одобрите и да прекратите наказателното производство.

АДВ. М. С.: Постигнали сме споразумение с представителя на прокуратурата при условията на чл.384 НПК, което моля да одобрите и да прекратите наказателното производство.

ПОДСЪДИМ: Разбирам в какво ме обвиняват. Признавам се за виновен. Запознат съм с условията на споразумението. Разбирам какви са последиците от него и доброволно съм го подписал, като съм декларирал, че се отказвам от съдебното разглеждане на делото по общия ред.

Съдът, след като се запозна с представеното споразумение за решаване на делото, становището на страните и изявлението на подсъдимия, намира, че са спазени всички изисквания на чл.381 ал.5 от НПК и намира, че окончателния вид на споразумението, следва да се впише в протокола.

Окончателно споразумение на основание чл.382 ал.6 от НПК:

 

С  П  О  Р  А  З  У  М  Е  Н  И  Е 

 

ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО

На основание чл.384   НПК

НОХД № 52/2018 г. по описа на РС М.

 

Днес на 21.03.2018 година в гр. М. между

1.Н.К.-  Прокурор при РП М. и

   2.адв. М.С. – ВАК като сл.защитник на подсъдимия В.П.Т., ЕГН **********, роден на ***г***, постоянен адрес:***   не женен,   осъждан, средно, безработен.

Със споразумението страните постигат съгласие, че  подсъдимия В.П.Т., ЕГН ********** , се признава за виновен в това, че на 09.11.2017 год. около 14.10 часа  в гр.М., в района на АК „К.”, на моста над река „И.”, е управлявал собственото си моторно превозно средство - мотопед, марка „H.”, модел „S. F.”, без регистрационен номер, с номер на рама ХХХ, което не е регистрирано по надлежния ред – по реда на чл.140 ЗДвП и по чл.10 ал.7 от Наредба № 1-45/24.03.2000 год. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на МПС и ремаркета, теглени от тях и реда за предоставяне на данни за регистриране на пътни превозни средства /действаща към момента на извършване на деянието/, съгласно който на мотоциклетите, мотопедите и ремаркетата, табела с регистрационен номер се поставя само отзад и Регламент /ЕО/ № 2411/98 г. на Съвета от 03.11.1998 год. – престъпление по чл.345 ал.2, вр. с ал.1 от НК.

На основание чл.345 ал.2 от НК, наказанието на В.П.Т., ЕГН **********  се определи  при условията на чл.54 ал.1  НК, като по отношение на него бъде наложено наказание – ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА при „строг” режим на изтърпяване, съгласно чл.57 ал.1 т.2 б.”в” от ЗИНЗС.

Разноските  по делото в размер на 7.20 лв.,се възлагат на В.П.Т., ЕГН ********** да се преведат по сметка на ОД на МВР гр.Враца.

С така постигнатото споразумение страните намират, че ще бъдат постигнати целите на чл.36 НК.

Настоящото споразумение се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра.

 

С П О Р А З У М Е Л И    С Е :

 

ПРОКУРОР:                 СЛ. ЗАЩИТНИК:

/Н.К./                    /адв. М. С./ 

 

ПОДСЪДИМ:

                /В.Т./

 

Съдът намира, че така постигнатото споразумение, вписано в съдебния протокол и подписано от прокурор Н.К., служебен защитник адв. М.С. от ВАК и подсъдимия В.Т., не противоречи на закона и морала, в интерес на правосъдието е и е изготвено по реда и изискванията на чл.384 вр. с чл.381 ал.5 НПК, поради което

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ОДОБРЯВА  на основание чл.384 ал.1 вр. с чл.382 ал.7 НПК така постигнатото споразумение между прокурор Н.К., служебен защитник адв. М.С. от ВАК и подсъдимия В.Т., при следните условия:

ПОДСЪДИМИЯТ В.П.Т. – роден на *** ***, жител и живущ ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 09.11.2017 год. около 14.10 часа  в гр.М., в района на АК „К.”, на моста над река „И.”, е управлявал собственото си моторно превозно средство - мотопед, марка „H.”, модел „S. F.”, без регистрационен номер, с номер на рама ХХХ, което не е регистрирано по надлежния ред – по реда на чл.140 ЗДвП и по чл.10 ал.7 от Наредба № 1-45/24.03.2000 год. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на МПС и ремаркета, теглени от тях и реда за предоставяне на данни за регистриране на пътни превозни средства /действаща към момента на извършване на деянието/, съгласно който на мотоциклетите, мотопедите и ремаркетата, табела с регистрационен номер се поставя само отзад и Регламент /ЕО/ № 2411/98 г. на Съвета от 03.11.1998 год. – престъпление по чл.345 ал.2, вр. с ал.1 от НК.

ПОДСЪДИМИЯТ В.П.Т. следва да изтърпи наказание при условията на чл.54 ал.1 от НК, а именно ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което следва да се изтърпи при първоначален „строг” режим, съгласно чл.57 ал.1 т.2 б.”в” от ЗИНЗС.

ОСЪЖДА подсъдимият В.П.Т. да заплати в полза на Държавата по сметка на ОД на МВР гр.В. направените по делото разноски, в размер на 7.20 лева.

Съдът след като одобри постигнатото между страните споразумение намира, че следва да се занимае с взетата по отношение на подсъдимия мярка за неотклонение „Подписка”.

Предвид факта, че с одобряването на настоящето споразумение е налице влязъл в сила съдебен акт по отношение на подсъдимия В.П.Т., съдът намира, че мярката за неотклонение „Подписка” следва да бъде отменена и

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ОТМЕНЯ взетата по отношение на подсъдимия В.П.Т. мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”, взета по ДП № 393/2017 год. по описа на РУ гр.М..

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 52/2018 год. по описа на МРС на основание чл.384 ал.1, вр. с чл.382 ал.7, вр. с чл.24 ал.3 НПК.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Протокола написан в с.з.

Протокола приключи в 11.55 часа.

В законна сила на 21.3.2018г.

2

НОХД No 576/2017

Кражба, представляваща опасен рецидив

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.МЕЗДРА

Х.К.И.

Докладчик:
ВЯРА А. АТАНАСОВА

Присъда от 27.3.2018г.

ВЪЗ ОСНОВА НА ЗАКОНА И ДОКАЗАТЕЛСТВАТА

 

П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимия Х.К.И. – роден на *** ***, българин, български гражданин, с основно образование, безработен, неженен, ЕГН **********, осъждан, за ВИНОВЕН в това, че при условията на опасен рецидив на 06.08.2017 г. в с. Моравица, общ. Мездра, от дома на Г.М.И. ***, е отнел от владението му движими вещи на обща стойност 670 лева, собственост на И., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои и на основание чл.196 ал.1 т.1 вр. чл.194 ал.1 вр. чл.29 ал.1 б.”а” и б.”б” вр. чл.58а ал.1 вр. чл.54 НК, му НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА при първоначален строг режим на изтърпяване, съобразно чл.57 ал.1 т.2 б.”б” ЗИНЗС.

ОСЪЖДА подсъдимия Х.К.И. да заплати в полза на Държавата по сметка на ОД МВР гр. Враца направени разноски в размер на 34 лева.

ПРИСЪДАТА може да се обжалва и протестира от страните пред ВрОС в 15-дневен срок от днес.

 

Мотиви от 16.4.2018г.

Подсъдимият Х.К.И. *** е предаден на съд по повдигнато от Мездренска районна прокуратура обвинение за извършено престъпление по чл.196 ал.1 т.1 вр. чл. 194 ал.1 вр. чл.29 ал.1 б.“а“ и б.“б“ НК, за това, че при условията на опасен рецидив на 06.08.2017 година в село Моравица, общ. Мездра от дома на Г.М.И. *** отнел от владението му движими вещи на обща стойност 670 лева, собственост на И., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои.

Производството във фазата на съдебното следствие е разгледано при условията на Глава ХХVІІ НПК – чл.371 т.2 НПК.

В съдебно заседание подсъдимият е признал вината си, като е изразил становище, че признава изцяло фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт. Наред с това е дал съгласие по отношение на тези факти да не се събират нови доказателства.

                Предвид становището на подсъдимия и след като е анализирал събраните по делото доказателства, на основание чл.372 ал.4 НПК, съдът е обявил, че при постановяване на присъдата ще използва самопризнанията на подсъдимия, без да се събират доказателства за фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт.

Участващият по делото прокурор поддържа обвинението така, както е възведено в обвинителният акт, мотивирайки се с обстоятелството, че същите се подкрепят от събраните по делото доказателства. С оглед направените пълни самопризнания и оказаното съдействие в хода на разследването, възстановените в по-голямата си част причинени вреди, изразеното съжаление за извършеното деяние, се предлага да бъде наложено наказание лишаване от свобода в рамките на предвидения минимум, чието изпълнение да бъде ефективно.

Служебният защитник адв. Г.П. от ВрАК е изразил становище, еднакво с представителя на прокуратурата, както по отношение вида, така и касателно размера на наказанието лишаване от свобода, като в тази връзка е акцентирал и върху влошеното семейно положение, и имотно състояние на И., а именно лице без постоянни доходи, непритежаващо движимо и недвижимо имущество, живущ в едно домакинство с болни майка и брат, за които единствен полага грижи. 

В с.з. подсъдимият е изразил съжаление за стореното и моли съда за по-леко наказание.

Съдът, след като взе предвид събраните по делото доказателства и самопризнанията на подсъдимия, и прецени същите по отделно и в тяхната съвкупност, приема за установена следната фактическа обстановка:

Подсъдимият Х.И. и свидетеля Г.И. се познавали. На 05.08.2017 г. свидетелят пристигнал от гр. София в с. Моравица, където имал къща. Вечерта той отишъл в заведение в центъра на селото. Там бил подсъдимият И., който, заедно с брат си Пепи И., празнувал рождения ден на третия брат Валери К.И.. Тъй като се познавал с тях, И. бил поканен на тяхната маса и почерпен с вино и бира. Към 22.30-23.00 часа празнуващите разбрали, че заведението се затваря. По предложение на свидетелят И., всички от групата отишли в неговия дом, за да продължат да пият. Свидетелят им предложил домашна ракия. В къщата му празнуващите се настанили в хола и продължили да пият и да се веселят. Всичко било наред. Празнуващите се обадили на племенника на подсъдимия - Трифон И. и той дошъл на сбирката. Малко след полунощ от къщата си тръгнали Пепи И. и Трифон И.. На И. му се доспало и той си легнал. Подсъдимият използвал момента, че свидетелят бил доста пиян и влязъл в стая, съседна на хола, в който били празнували. Там И. видял черен спортен сак, в който се намирали зарядно за батерия, апарат за кръвно, разписки за извършени плащания на името на И. и мобилен телефон „Нокия“ модел 101, работещ. Подсъдимият взел сака. На колана на панталона, който бил на леглото, свидетелят имал малка чантичка, в която държал два златни пръстена и един мъжки часовник с метална верижка марка „Q&Q“, работещ, закупен през 2017 година. Подсъдимият взел и чантичката с въпросните вещи. От същата стая, след като издърпал чекмеджето на един шкаф, И. взел един нов цифров водомер. От бюфет в хола, в който празнували, след като дръпнал плъзгащото се стъкло, подсъдимият взел 4 бр. стари неработещи мобилни телефони, два от които били „Нокия“ и два „Сони Ериксон“. На един от рафтовете той видял синджир с метален кръст на него с разпятие на Христос, един дезодорант „Solo“ и метална табакера, увита в черна кожа. Всички изброени до тук вещи подсъдимият взел и сложил в сака, след което напуснал къщата на И. и тръгнал в посока към стадиона на селото. Когато стигнал до долчината, той отворил сака, извадил от него синджира, флакона, мобилният телефон „Нокия 101“ и табакерата, взел ги и се прибрал в къщи. Сакът с другите вещи останали в долчината. На 06.08.2017 г., след като се наспал, свидетелят И. станал и влязъл в стаята, където държал личните си вещи. Той забелязал, че черният сак липсва, а след това установил, че липсват и посочените по-горе вещи. И. веднага се обадил на брат си Николай Иванчев и му казал, че в дома му е извършена кражба. Двамата отишли в РУ Мездра и там съобщили за кражбата, като свидетелят заявил, че се съмнява в Х.И., с когото цяла нощ празнували с къщата му в с. Моравица. Към обяд на 06.08.2017 г. свидетелят  Росен Ценов отивал с трактора към имота си, находящ се в близост до стадиона. Карайки по земния път, той видял в страни отворен малък черен сак. Ценов спрял трактора, слязъл, взел сака и го оставил в трактора. След като си свършил работата, свидетелят се прибрал в къщи и отворил сака, за да види какво има в него. Там той намерил изброените по-горе вещи и платежен документ на името на свидетеля Г.И.. Ценов не разполагал с телефонния номер на пострадалия, но имал този на неговия брат Николай Иванчев, живущ ***. Свидетелят му позвънил и му разказал за намереното. Тъй като знаел за кражбата на вещите от къщата на брат си, свидетелят Николай И. отишъл до дома на Ценов, за да вземе сака. Малката черна чантичка била вътре, а в нея се намирали златните пръстени на брат му. От сака липсвал само цифровия водомер. Свидетелят Николай Иванчев съобщил на брат си, че сака е при него и пръстените са там. За намереното свидетелите Иванчеви съобщили на Спас Петров – полицай в РУ Мездра, на когото било възложено да извърши проверката по жалбата. Свидетелят Петров призовал подсъдимия и му снел сведения. Пред полицейския служител И. признал за извършената кражба. У него били и част от откраднатите вещи – синджира, кръста, дезодоранта, телефон „Нокия“ модел 101 и табакерата. И. доброволно предал тези вещи, за което бил изготвен съответния протокол. В него подсъдимият изрично посочил, че „вещите взех от дома на Гришата от с. Моравица, но не знам защо“. В последствие същите били върнати на собственика им, за което била оформена разписка. От всички вещи не бил възстановен единствено цифровият водомер.

От заключението на назначената съдебно-оценителна експертиза става ясно, че общата стойност на откраднатите вещи възлиза на 670 лева, от които невъзстановени 40 лева.

Горната фактическа обстановка се установява от показанията на свидетелите Г.М. Иванчев, Николай М. Иванчев, Росен Валентинов Ценов, Спас Стоянов Петров, Пепи К.И., дадени на досъдебното производство на л.23, л.25, л.26, л.27, л.30; от самопризнанията на подсъдимия, направени в хода на съдебното производство, както и от събраните писмени доказателства: протокол за доброволно  предаване /л.16/; разписка за върнати вещи /л.21/, съдебно-оценителна експертиза /л.34/, характеристика /л.37/, данни за семейно положение и имотно състояние /л.46/, справка за съдимост /л.38-л.41 от ДП и л.17-л.20 от съдебното дело/, удостоверение по декларирани данни, издадено от отдел „Местни данъци и такси“ при Община Мездра /л.15 от съдебното дело/. 

При така установената фактическа обстановка е видно, че подсъдимият е извършил престъпление против собствеността – кражба. От обективна и субективна страни е осъществил състава на чл.196 ал.1 т.1 вр. чл.194 ал.1 вр. чл.29 ал.1 б.“а“ и б.“б“ НК.

Противозаконно подсъдимият е отнел с намерение да присвои движими вещи на обща стойност 670 лева, собственост на Г.И., като е прекъснал фактическата му власт върху тях и е установил своя трайна такава. На първо място, тук следва да се има предвид изложеното в показанията на свидетелят И., който подробно описва вида и количеството на отнетите вещи, местонахождението им и състоянието, в което са се намирали те преди и след процесното деяние, поведението на подсъдимия въпросната вечер по време на празнуването в заведението и в дома на пострадалия. В подкрепа на изложеното от този свидетел са показанията на разпитаните в хода на разследването Николай Иванчев, Росен Ценов, Спас Петров и Пепи И., които съобщават данни относно обстоятелствата, при които са намерени отнетите вещи, тяхното състояние в момента на откриването им и предприетите в последствие действия от страна на пострадалия. Полицейският служител Спас Петров описва поведението на подсъдимия след намирането на отнетите вещи. Изложеното от тези свидетели намира подкрепа в самопризнанията на подсъдимия, както и в писмените доказателства, в частност протокола за доброволно предаване. Установеното от тях е изцяло в унисон с твърденията на посочените по-горе свидетели, касателно състоянието на имотите и на отнетите вещи на пострадалите свидетели след извършеното спрямо тях престъпно посегателство.

                Доказателствата по делото позволяват да се приеме, че е налице опасен рецидив по смисъла на чл.29 ал.1 б.“а“ и б.“б“ НК. Според справката за съдимост, И. е бил многократно осъждан, като обект за нуждите на института на опасния рецидив е необходимо да се има предвид следното:

С определение от с.з., проведено на 05.04.2016 г. по НОХД № 379/2016 г. по описа на РС-Враца е одобрено споразумение, по силата на което подсъдимият се е признал за виновен за деяние, извършено на 03.01.2016 г., за което на основание чл.196 ал.1 т.1 вр. чл.194 ал.1 вр. чл.29 ал.1 б.“а“ и б.“б“ НК, му е наложено наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА при първоначален строг режим. Споразумението е в сила от 05.04.2016 г.

С определение по НЧД № 408/2016 г. по описа на ВрРС, на основание чл.25 ал.1 вр. чл.23 ал.1 НК, са групирани наказанията, наложени на И. по НОХД № 36/2016 г. на РС-Мездра със съдебен акт, влязъл в сила на 23.03.2016 година за деяние, извършено на 14.07.2015 г., за което, на основание чл.196 ал.1 т.1 вр. чл.194 ал.1 вр. чл.29 ал.1 б.“а“ и б.“б“ НК, е осъден на ЕДНА ГОДИНАи ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА при първоначален строг режим и по НОХД № 37/2016 г. по описа на РС-Мездра, с влязъл на 23.03.2016 г. в сила съдебен акт за деяние, извършено на 18/19.09.2015 г., за което, на основание чл.196 ал.1 т.1 вр. чл.194 ал.1 вр. чл.29 ал.1 б.“а“ и б.“б“ НК, е осъден на  ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА при строг режим и по НОХД № 379/2016 г. по описа на ВрРС, със съдебен акт, влязъл в сила на 05.04.2016 г. за извършено на 03.01.2016 г. деяние, за което, на основание чл.196 ал.1 т.1 вр. чл.194 ал.1 вр. чл.29 ал.1 б.“а“ и б.“б“ НК, е осъден на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА при първоначален строг режим, като е определено общо най-тежко наказание ЕДНА ГОДИНА И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА при първоначален строг режим на изтърпяване. Със същото определение, на основание чл.24 НК, наложеното общо наказание е било увеличено с шест месеца, като е определено Х.И. да изтърпи общо наказание ЕДНА ГОДИНА И ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА при първоначален строг режим. На основание чл.25 ал.2 НК, съдът е приспаднал изтърпяната част от наложеното наказание. Определението е влязло в сила на 28.05.2016 г.

Деянието,            предмет на настоящото дело подсъдимият е извършил, след като е бил осъждан за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода, не по-малко от една година, изпълнението на което не е било отложено по чл.66 НК и след като е бил осъждан два и повече пъти на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, като за поне едно от тях изпълнението на наказанието не е било отложено по чл.66 НК. При това положение, съдът приема, че са налице условията на чл.29 ал.1 б.“а“ и б.“б“ НК. Наред с това, данните по делото сочат, че към момента на процесното деяние, не са били изтекли пет години от изтърпяването на визираните по-горе наказания, така, както е посочено в чл.30 ал.1 НК. При това положение, настоящият състав счита, че описаната в настоящия обвинителен акт кражба е извършена при условията на опасен рецидив.

От субективна страна Х.И. е действал при условията на пряк умисъл. Същият е съзнавал обществено-опасните последици на деянието си и е желаел неговото настъпване.

Като причини за извършване на престъплението съдът приема ниското правно съзнание на подсъдимия и незачитане неприкосновеността на чуждата собственост.

Съгласно чл.373 ал.2 НПК, при провеждане на съдебното следствие при условията на чл.372 ал.4 от същия кодекс разпит на подсъдимия, свидетелите и вещите лица за фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт не се извършва, като съдът, ако постанови осъдителна присъда, определя наказанието при условията на чл.58а НК.

Признавайки Х.И. за виновен, съдът, при определяне вида и размера на наказанието, взе предвид като смекчаващи вината обстоятелства материалното положение и имотно състояние – лице, непритежаващо движимо и недвижимо имущество, без постоянни доходи, с тежко семейно положение /полагащ грижи за роднини по права линия с влошено здравословно състояние/, почти изцяло са възстановени причинените имуществени вреди /невъзстановен – като вещ или левовата й равностойност е единствено цифровия водомер/, оказано пълно съдействие в хода на ДП, критичното отношение към извършеното, а като отегчаващи такива – лоши характеристични данни, наличието на предишни осъждания извън описаните за нуждите на института опасен рецидив, характера на извършеното деяние и степента му на обществена опасност – посегателства върху вещи, частна собственост, и на основание чл.196 ал.1 т.1 вр. чл.194 ал.1 вр. чл.29 ал.1 б.“А“ и б.“Б“ вр. чл.58а ал.1 вр.чл.54 НК, му ОПРЕДЕЛИ наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДВЕ ГОДИНИ и след като намали така определеното наказание с една трета, му НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА при първоначален строг режим на изтърпяване, съобразно чл.57 ал.1 т.2 б.“б“ ЗИНЗС. 

С оглед изхода на делото пред настоящата инстанция, подсъдимият  Х.И. следва да заплати направени по делото разноски в полза на Държавата по сметка на ОД МВР гр. Враца в размер на 34 лева.

По горните съображения съдът постанови своята присъда.

В законна сила на 12.4.2018г.

3

АНД No 543/2017

Други административни от наказателен характер дела

Д.И.И.

РУ НА МВР ГР. МЕЗДРА

Докладчик:
ВЯРА А. АТАНАСОВА

Решение от 3.4.2018г.

ЗА ДА СЕ ПРОИЗНЕСЕ, ВЗЕ ПРЕДВИД СЛЕДНОТО:

Д.И.И. *** е обжалвал Наказателно постановление № 25/15.11.2017 година на Началника на РУ МВР гр. Мездра, с което за нарушение на чл.194 ал.3 вр. ал.1 вр. чл.18 ал.1 от Наказателния кодекс, на основание чл.218б ал.1 НК, му е наложено административно наказание глоба в размер на 200 лева. Възраженията са в смисъл, че описаното в актовете нарушение се разминава с действително настъпилите събития. Претендира се, че размера на наложената глоба е неоправдано завишен и се иска същият да бъде намален. На тези основания се иска отмяна на постановлението.

Жалбоподателят не се явява и не се представлява пред настоящата инстанция.

Наказващият орган, редовно призован, не е изпратил представител и не е изразил становище.

Жалбата е подадена в срока по чл.59 ал.2 ЗАНН и е процесуално допустима.

Анализирайки събраните по делото доказателства, по отделно и в тяхната съвкупност, съдът приема за установено следното:

На 06.04.2017 година около 13,30 часа свидетелите П.Т. и Р.Й. били в къщата на Т. ***. По улицата покрай тях преминал лек автомобил „Сеат“ с регистрационен номер ВН1415ВК, пълен с желязо. Свидетелите се усъмнили, че колата може да се отправи към вилната зона на селото в местността „Урвата“ и решили да я проследят. Непознатият автомобил спрял до едно лозе, за което Т. и Й. знаели, че е собственост на свидетеля М.К.. По това време К. ремонтирал оградата на имота си. Тъй като бил предвидил смяна на портата, свидетелят бил изхвърлил старата недалеч от лозето. Тя била изработена от винкел и ламарина, с размера 2х2 м. Свидетелите Т. и Й. видели, че водачът на автомобила се е приближил до портата и му извикали да си ходи. Непознатият се върнали при колата си и се отправил другите вили. Едната от тях била собственост на брата на свидетеля Т.. Последният уведомил собственика й, след което информирал за случая и свидетеля К.. Сигнал за инцидента бил подаден и на тел. 112. Междувременно Т. и Й. продължавали да следват непознатия автомобил. Когато достигнала до непроходим район, колата спряла. Свидетелите се приближили до водача и го попитали какво търси в чуждите лозя. Мъжът обяснил, че е болен, не разполага със средства и преживява от желязото. Междувременно на мястото пристигнали свидетелят К. ***. Лицето било отведено в управлението за установяване на самоличност. Проверката на данните показала, че това е Д.И.И. ***. Въз основа на жалба, подадена от свидетелят К., в Районна прокуратура гр.Мездра била образувана преписка №1008/2017 година. След преценка на събраните материали, с постановление от 11.05.2017 година прокуратурата приела, че И. е извършил престъпление по чл.194 ал.3 вр. ал.1 вр. чл.18 ал.1 НК и с оглед разпоредбата на чл.218б НК, е постановила преписката да бъде изпратена на Началника на РУ Мездра за налагане на административно наказание. На база дадените указания, в РУ гр.Мездра било образувано административно – наказателно производство. В тази връзка И. бил уведомен от свидетеля И.М., че на 31.10.2017 година следва да се яви в управлението за съставяне на АУАН. Тъй като нарушителят не се явил, актът бил съставен в негово отсъствие и в присъствието на свидетеля Б.Ц., след което бил изпратен в РУ гр.Враца при ОДМВР гр.Враца ПУ гр.Криводол за предприемане на действия по връчването му на И.. На 31.10.2017 година нарушителят бил извикан в участъка, където му бил предявен АУАН. И. отказал да го подпише и да получи препис, като последното обстоятелство било удостоверено с трите имена и подписа на служителя от ПУ Криводол свидетеля П.К..

Горната фактическа обстановка се установява от показанията на свидетелите И.М.М., Б.Ц.Ц., П.И.К., М.М.К., П.Т.Т. и Р.К.Й..

Освен гласни, по делото са събрани и писмени доказателства.

Преценявайки събраните по делото доказателства и изложеното в жалбата на Д.И., намира, че същата е основателна, но на други основания. Съображенията за това са следните:

АУАН е съставен на жалбоподателя за това, че в местността „Урвата“ в землището на село Дърманци, общ. Мездра е направил опит да отнеме от владението на М.К. *** съгласието му с намерение противозаконно да присвои 1 бр. метална порта на стойност 50 лева с размер 2х2 метра, изработена от винкел и ламарина, като се е опитал да я натовари в МПС. Акосъставителят, а в последствие и наказващият орган при издаването на обжалваното постановление, са приели, че с това си деяние Д.И. е извършил нарушение на чл.194 ал.3 вр. ал.1 вр. чл.18 ал.1 НК. След анализ на събраната по делото доказателствена маса, съдът приема, че същата изцяло подкрепя описаната в административните актове фактическа обстановка. Тук следва да бъдат отчетени показанията на свидетелите – очевидци Т.Й.. Двамата, независимо един от друг, описват поведението на жалбоподателя на инкриминираната в имота на свид. К.. Т. и Й. са категорични, че И. е извършил действия, с който ясно е демонстрирал поведението си да отнеме процесната вещ и единствено тяхната намеса е довела до прекратяването на тези действия. Дърпайки въпросната порта към лекия си автомобил, жалбоподателят е красноречиво е манифестирал желанието си да я отнеме от нейния собственик и да установи своята фактическа власт върху нея. Макар свидетелят К. да твърди, че процесната вещ е следвало да бъде сменена при ремонта на ограда, същият е категоричен, че не познава И. и последният не е разполагал с разрешението му да я вземе. С оглед на горното този съд приема, че жалбоподателят е извършил действия, осъществяващи престъплението кражба по чл.194 ал.1 НК. Налице е обаче опит по смисъла на чл.18 ал.1 НК,  тъй като, видно от показанията на визираните по-горе двама свидетели, е започнало изпълнението на умишленото престъпление, но изпълнителното деяние не е било довършено. Същевременно, правилно актосъставителят и наказващият орган са приели, че случаят е маловажен, съобразно чл.93 т.9 НК, изхождайки както от данните за личността на жалбоподателя, събрани в хода на прокурорската преписка, приложена по делото, така и от липсата на вредни последици, настъпили в резултат на деянието. При това положение правилно е отчетено, че извършеното от И. осъществява състава на чл.194 ал.3 вр. ал.1 вр. чл.194 ал.1 вр. чл.18 ал.1 НК.  

В разпоредбата на чл. 218 ал.1 б.“б“ НК е предвидено за деянието по чл. 194 ал.3 от НК, когато стойността на предмета е до размера на две минимални работни заплати за страната, наказанието е глоба от 100 до 300 лева, като същото се налага по административен ред, ако предмета на престъплението е възстановен или заместен. Налице са основанията за налагане на наказанието по административен ред, като се прилагат разпоредбите на ЗАНН. Наказателното постановление е издадено от компетентен за това орган, съобразно разпоредбата на чл.424 ал.5 от ПР на НК. В конкретният случай наказващият орган е наложил наказание в размер от 200 лв. Това наказание е несъразмерно с оглед извършеното от И. и изхождайки от доказателствата поделото, съдът счита, че при определянето му наказващият орган не е отчел в пълнота обстоятелствата, визирани в чл.27 ЗАНН. Имайки предвид характера на деянието и степента му на обществена опасност, липсата на вредни последици, сравнително ниската стойност на процесната вещ, данните за личността на дееца, влошеното му здравословно състояние, както и материалното му положение и имотно състояние, този състав приема, че размера на административното наказание следва да бъде определено при превес на смекчаващите вината обстоятелства. Ето защо същият следва да бъде намален на 100 лева, съобразно предвидения в закона минимум. По тези съображения наказателното постановление следва да бъде изменено.

В хода на проверката за законосъобразност на административните актове, която е длъжен служебно да извърши, съдът не констатира наличие на нарушения от категорията на съществените, които да са самостоятелни основания за отмяна на обжалваните актове.

При решаването на спора по същество, съдът е длъжен да се произнесе и относно възлагането на разноски, ако такива са реализирани в хода на производството – административно-наказателно и съдебно такова. Това произтича от чл.189 ал.3 НПК вр. чл.84 ЗАНН и ТР № 3/08.04.1985 г. по НД № 98/84 г. на ОС НК ВС. Данните по делото сочат, че в хода на съдебното следствие са били направени разноски за явяване на свидетел в размер на 19,93 лева, платими от бюджета на Районен съд гр.Мездра. С оглед изхода на делото пред настоящата инстанция, съдът счита, че въпросните разноски следва да бъдат възложени в тежест на жалбоподателя и същият следва да ги заплати в полза на ВСС по сметка на МзРС.

Водим от горното и на основание чл.63 ал.1 ЗАНН, съдът

 

Р  Е  Ш  И:

 

                ИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 25/15.11.2017 година на Началника на РУ МВР гр.Мездра, издадено на Д.И.И. *** за нарушение на чл.194 ал.3 вр. ал.1 вр. чл.18 ал.1 НК, като НАМАЛЯВА размера на наложеното, на основание чл.218б ал.1 НК, административно наказание глоба от 200 лева на 100 лева.

                ОСЪЖДА Д.И.И. с ЕГН ********** *** да заплати в полза на ВСС по сметка на Районен съд гр.Мездра направени по делото разноски в размер на 19,93 лева.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва от страните с касационна жалба пред Врачански административен съд в 14 - дневен срок от получаване на съобщението.

 

4

АНД No 101/2018

КАТ

Н.С.Д.

ОД НА МВР ГР.ВРАЦА

Докладчик:
АНЕЛИЯ А. ДИМИТРОВА

Решение от 3.4.2018г.

ВЪЗ ОСНОВА НА ЗАКОНА И ДОКАЗАТЕЛСТВАТА:

 

                           Р       Е       Ш       И :

 

ПОТВЪРЖДАВА Електронен фиш за налагане на глоба серия К № ХХХХна ОД на МВР гр.В., с който на нарушителя Н.С.Д. ***, е наложено АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ - ГЛОБА в размер на 100  /СТО/ ЛЕВА, за нарушение на чл.21 ал.1, вр. с чл.189 ал.4, вр. с чл.182 ал.1 т.3 от ЗДвП, като законосъобразно на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН.

ОСЪЖДА Н.С.Д. да заплати в полза на Държавата по бюджета на съдебната власт по сметка на МРС направените по делото разноски в размер на 10 лева.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба в 14-дневен срок от получаване на съобщението от страните пред ВрАС.

 

МОТИВИ: 

Н.С.Д. *** е обжалвал в срок Електронен фиш за налагане на глоба серия К № ХХХХна ОД на МВР гр.В..

Жалбоподателят редовно призован, не се явява, нито пък се представлява. С депозираната по делото жалба се поддържа, че атакуваният Електронен фиш е незаконосъобразен, тъй като са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила и неправилно отразяване на фактическата обстановка. Конкретни доводи и съображения обаче не са изложени нито в жалбата, нито на съдебното следствие.

Ответникът ОД на МВР гр.В. редовно призован, представител не е изпратил и не е ангажирал становище по делото.

Производството по делото е по реда на чл.59-63 ЗАНН.

Жалбата е подадена в срок и е процесуално допустима и разгледана по същество се явява неоснователна.

Съдът след като се запозна с депозираната по делото жалба, изложените в нея доводи и материалите по делото, намира за установено следното от фактическа срана:

На 19.10.2015 год. в 14.00 часа в с.Л.Д., ул.”И.Й.” до № 18, служителите на “Пътна полиция” към ОД на МВР гр.В. свидетелите Л.Ц. и М.Т., с автоматизирано техническо средство – мобилна система за видеоконтрол ТFR1-M-515 заснели лек автомобил “Ф.К.“ с рег.№ ХХХ, със скорост от 71 км/ч при разрешена скорост от 50 км/ч. Същият не е спрян, като лекият автомобил е заснет, след което в сектор “Пътна полиция” гр. В. в отсъствие на свидетелите и в отсъствие на жалбоподателя, съгласно разпоредбата на чл.189 ал.4 от ЗДвП е издаден процесния Електронен фиш на собственика на автомобила, в случая това е жалбоподателя. Двамата свидетели уточняват, че работят по предварително утвърден график със системата за видеоконтрол, като мобилната камера е монтирана в служебния автомобил и последната автоматично засича нарушението. Функциите на двамата свидетели се изчерпват с това да закарат автомобила на мястото, да въведат настройките за контрол на скоростта, като посока на движение, допуск на надвишение на скоростта и ограничението, което е за мястото, след което системата започва да работи автоматично.

Горната фактическа обстановка се установява от гласните доказателства по делото, в лицето на разпитаните свидетели М.Т. и Л.Ц., както и от събрания писмен доказателствен материал, а именно: Електронен фиш за налагане на глоба серия К № 1060808/19.10.2015 год., Приложение към Клип № 1444 от 19.10.2015 год., Удостоверение за одобрен тип средство за измерване № 10.02.4835, Протокол № 9.12.15 г. от проверката на мобилна система за видеоконтрол „ТFR-1М” № 4835 от 26.03.2015 год., Разпечатка на заснетите нарушения с „ТFR-1М-515” за дата 19.10.2015 год., Карта на мястото на нарушението с Клип № 1444, радар № 515, Заповед под № Із-305/04.02.2011 год. на Министъра на вътрешните работи, ведно с приложение към посочената заповед, Данни за собствеността на превозното средство, а именно МПС с рег.№ ХХХ, Снимка на п.з. Е-24, съгласно чл.7 ал.2 на Наредба № 8121з-532/14.11.2015 год., Протокол за използване на автоматизирано техническо средство или система от 20.10.2015 год., заверено ксерокопие на Обратна разписка за връчен Електронен фиш серия К № 1060808, издаден от ОД на МВР гр.В. и пощенски плик в оригинал с клеймо от 16.02.2018 год.

Безспорно жалбата е подадена в срок и е допустима.

Електронният фиш е издаден от компетентен орган и в рамките на неговите правомощия и компетентност, съгласно ЗАНН и ЗДвП.

Електронният фиш е връчен на жалбоподателя на 12.02.2018 год., видно от приложената по делото и приета като писмено доказателство Разписка, като същият не се възползвал от правото си на възражения по него по чл.189 ал.6 от ЗДвП, а обжалвал същия в срока по чл.189 ал.8 от ЗДвП пред съответния местно компетентен съд.

Изложената до тук фактическа обстановка е категорично установена от представените по делото писмени доказателства, посочени на съответното място по-горе, както и приложения снимков материал от заснет клип № 1444 с техническо средство радар № 515. Така приложения снимков материал, съгласно чл.189 ал.15 от Закона за движението по пътищата, като изготвено с техническо средство и система, заснемаща и записваща датата, точния час на нарушението и регистрационния номер на моторното превозно средство, съставлява веществено доказателствено средство в административнонаказателния процес и като такова е приобщено по съответния ред по делото.

При така установените факти съдът намира от правна страна следното:

Съгласно разпоредбата на чл.21 ал.1 от Закона за движението по пътищата при избиране скоростта на движение на водача на пътно превозно средство е забранено да превишава определените стойности на скоростта в км/ч, които за пътно превозно средство от Категория В за населеното място е 50 км/ч, извън населено място – 90 км/ч, а по автомагистрала – 140 км/ч, а според ал.2 когато стойността на скоростта, която не трябва да се превишава, е различна от посочената в ал.1, това се сигнализира с пътен знак. По силата на чл.182 ал.1 т.3  от ЗДвП, в редакцията й относима към датата на извършване на деянието за превишаване на разрешената максимална скорост в  населено място за превишаване от 21 до 30 км/ч, водачът се наказва с глоба от 100 лева. Следователно, деянието, за което е наложено на жалбоподателя административно наказание е обявено от закона за наказуемо.

В конкретния случай, съставеният електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство формално отговаря на изискванията на чл.189 ал.4 от Закона за движението по пътищата, установяваща вида на данните, които следва да бъдат вписани в него и съответства на утвърдения със Заповед № Iз – 305 от 04.02.2011 г. на Министъра на вътрешните работи образец.

          В този мисъл, настоящият съдебен състав намира за уместно да посочи, че макар Законът за движението по пътищата, в разпоредбата на чл.189 ал.11, да предвижда, че влезлият в сила електронен фиш се смята за влязло в сила наказателно постановление, това приравняване следва да се приеме, че е само относно последиците, с които се ползват влезлите в сила наказателни постановление и електронни фишове и не обосновава необходимост от механично пренасяне на правилата относно процедурата за съставяне и реквизити на наказателното постановление, въведени в разпоредбите на ЗАНН и по отношение на електронния фиш. За разликите между НП и електронния фиш, от гледна точка на реквизити и процедура по съставяне и връчване, следва да се държи сметка, като се изхожда не само от изричната законодателна уредба, но така също и тяхната специфика и правна природа, както и от целите на законодателя, преследвани при регламентиране на уредбата относно електронния фиш. По тези съображения, а и следвайки чисто етимологически от наименованието на атакувания акт, се налага най-напред извода, че в случая не е налице фигурата на административнонаказващ орган, а в закона е употребено понятието „издател на електронния фиш”, сред реквизитите, на който пък не е предвиден подпис на съответното длъжностно лице и печат на учреждението. Последното е от значение за формиране на извода на съда за липса на допуснати съществени процесуални нарушения в изложения аспект, като възраженията, базиращи се на формално, както се е изразила жалбоподателя основание, се явяват неоснователни.

          Категорично не могат да бъдат споделени възраженията на жалбоподателя и застъпената теза  относно приложението на чл. 189, ал. 4 ЗДвП, като дори само от етимологията на всеки от изразите, логическото, езиково и правно свързване на изразите в нормата, следва извода, че употребеният израз „в отсъствие на контролен орган”, касае заснемането на нарушението. В случай, че се приеме обратното, тогава средството за измерване на скоростта и заснемане няма да е посочено, че следва да бъде автоматизирано и би се достигнало до абсурдния извод, че е наложително присъствието и извършване на действия по боравене с това средство от нарочен оператор, каквато очевидно не е идеята на законодателя, насочена към стремеж за изключване или поне ограничаване на човешкия фактор при заснемане и установяване по този начин на нарушението. Освен това, така или иначе ел. фиш, както и наказателното постановление, за разлика от АУАН, няма изисквания да се съставят в присъствие на нарушителя, а само му се връчват, за да се приеме, че текста на чл.189 ал.4 ЗДвП въвежда такива, а все пак може да се открие и разлика в понятията контролен орган от една страна и административнонаказващ орган, респ. издател на електронния фиш – от друга, което също изключва възприетото от жалбоподателя тълкуване на закона.

          От материално правна страна, от анализа на доказателствените източници се достига до извод, че се потвърждават по категоричен и недвусмислен начин фактическите констатации, изложени в електронния фиш, а именно, че на посочената в него дата – 19.10.2015 год. в 14.00 часа, с техническо средство радар № 515, било заснето движение на лек автомобил марка “Ф.К.“, с рег.№ ХХХ със скорост от 71 км/ч над максимално разрешената за движение в  населено място 50 км/ч., каквото ограничение било въведено и е посочено отклонение от 21 км/ч.

          Най-напред следва да бъде отбелязано, че не липсва конкретно посочване на мястото на извършване нарушението. Действително в електронния фиш е отразено, че същото е извършено в с.Люти дол, ул.”И.Й.” до № 18, но следва да се отбележи, че електронният фиш не се ползва с доказателствена стойност относно възприетите в него фактически положения. Обратното освен, че не е предвидено изрично в закона, би противоречало на основните принципи за равенство на страните в процеса и на разпределение на доказателствената тежест, отчитайки факта, че електронният фиш всъщност се явява и предмета на обжалване по делото, чиято законосъобразност и доказаност са в обхвата на преценката на съда по същество – арг. чл.189 ал.10 и 11 от ЗДвП. С оглед на това принципно положение, следва и друго такова, а именно, че в тежест на издателя на електронния фиш е да бъдат установени по недвусмислен начин всички белези и признаци от обективна страна на нарушението чрез предвидените доказателствени средства. Такова по делото се явява приложения снимков материал и макар от същия да не става ясно при обикновения прочит кое е мястото на нарушението, тъй като посочените координати изискват допълнителен анализ и съпоставка /което принципно е възможно/, то последното не обосновава по никакъв начин наличието на процесуално нарушение, което да бъде квалифицирано като съществено такова, тъй като с посочените GPS – координати, мястото на нарушението се явява определяемо и същото очевидно съответства на посоченото в електронния фиш място на нарушението.

          Следващият съществен момент се явява този, касаещ авторството на деянието. В тази насока в съответната ОД на МВР се съдържа информация и в този смисъл при издаване на електронния фиш е било известно лицето – собственик на управляваното МПС. В тази насока е и приложената по административнонаказателната преписка справка от централна база данни – КАТ – В. за установяване на това обстоятелство. При това положение и с оглед възприетата и изложена по–горе фактическа обстановка, съдът счита, че административното нарушение по чл.21 ал.1 от ЗДВП, може да се вмени във вина на жалбоподателя, след като е установено, че лицето би могло да бъде субект на административната отговорност. Обосновано в електронния фиш името на жалбоподателя е посочено като нарушител именно в качеството му на собственик, на когото е регистрирано моторното-превозно средство, т.е. жалбоподателя попада в кръга на лицата по чл.188 ал.1 от ЗДвП, които могат да бъдат субекти на административна отговорност по наложени с електронен фиш административни наказания „глоба”. Обосновано в електронния фиш името на жалбоподателя е посочено като нарушител именно в качеството му на собственик, на когото е регистрирано моторното-превозно средство, т.е. жалбоподателя попада в кръга на лицата по чл.188 ал.1 от ЗДвП, които могат да бъдат субекти на административна отговорност по наложени с електронен фиш административни наказания „глоба”. За всичко от изложеното в хода на административното производство са събрани съответните доказателства и горепосочените обстоятелства са били изяснени. Електронният фиш е законосъобразно издаден, предвид наличието на доказателства, обуславящи административната отговорност на жалбоподателя за нарушението по чл.21 ал.1 от ЗДвП. В случай, че същият твърди, че не той е извършил вмененото му административно нарушение, е следвало същият да посочи на кого е предоставил управлението на собственият си лек автомобил на процесната дата. Като не е сторил това пред съда и преди това с подаване на възражение пред ОД на МВР, в съответствие с материалния закон спрямо същият е ангажирана отговорността му за нарушение по чл. 21, ал. 1 ЗДвП. Аргумент в тази насока изводът на съда намира и в разпоредбата на чл.188 ал.1 от ЗДвП. Следва да се отбележи, че в конкретния случай по безспорен начин е установено, че процесното МПС е собственост на жалбоподателя. В тази насока е посочената справка, относно собствениците на процесното превозно средство.

        Заслужава внимание и фактът, че отразеното в описателната част на електронния фиш относно конкретната скорост на движение на лекия автомобил не отговаря на отразеното в приложения към материалите по административната преписка снимков материал от заснет с техническо средство радар № 515 клип № 1444, т.е. създава се впечатление, че не намира опора в доказателствения материал по делото. Това принципно би могло да се прецени от настоящия съдебен състав като допуснато процесуално нарушение, което обаче не засяга правото на защита на жалбоподателя в конкретната хипотеза, доколкото е установен по-благоприятен за него режим, поради което нарушението не се явява съществено, откъдето пък да може да се приеме, че съставлява самостоятелно основание за отмяна на електронния фиш като незаконосъобразен.

          На следващо място, преценката на наказващия орган досежно установената скорост на движение на процесния лек автомобил се явява обоснована, като в хода на съдебното производство издателят на електронния фиш - ОД на МВР В. са представили Протокол № 9.12.15/26.03.2015 год. от проверка на мобилна система за видеоконтрол „TFR-1M“ с идентификационен № 515-07 и Удостоверение за одобрен тип средство за измерване № 10.02.4835, от което по безспорен начин се установява, че срока на валидност на мобилната система за видеоконтрол на нарушенията на правилата за движение тип “TFR1-M” е със срок на валидност 24.02.2020 год. при дата на издаване на удостоверението за одобрен тип на 24.02.2010 год. Безспорно установено е, че на 19.10.2015 год. в посочения час при ограничение на скоростта от 50 км/ч нарушителят е реализирал превишение на скоростта, което е намерило отражение и в Разпечатка от мобилно техническо средство “TFR1-M 515”, където са отразени регистрационния номер на процесното МПС, наказуемата скорост и наказуемото превишение, както и съответната преписка, радара и клипа.

Отново следва да се подчертае, че с разпоредбата на чл.189, ал.4 от ЗДвП е въведен нов ред за установяване на нарушенията по ЗДвП, за разлика от установения в ал.1 от същата разпоредба  ред за установяване на нарушенията с АКТ, съставен от длъжностно лице на службата за контрол по пътищата и в присъствието на нарушителя. В това производство нарушението се счита установено в момента на заснемането му с техническо средство. Безспорно в случая нарушението е установено с техническо средство, заснемащо и записващо датата, точния час на нарушението и регистрационния номер на МПС, приложената към делото разпечатка от което е веществено доказателствено средство, предвид разпоредбата на чл.189, ал.15 от ЗДвП. В разпоредбата на чл.189 от ЗДвП законодателят не прави разлика между стационарно монтирано техническо средство за видеоконтрол и мобилно такова, каквото е използвано в случая. Предвид това незаконосъобразен се явява изводът на жалбоподателя, че при заснемане на нарушение с процесното техническо средство следва да бъде съставен АУАН и издадено НП, за да се ангажира отговорността на нарушителя.

 Граматическото, логическото и систематическото тълкуване на нормата на чл.189, ал.4 от ЗДвП налага различен извод, а именно, че частта от изречението „в отсъствието на контролен орган и нарушител” се отнася до издаването на електронния фиш, а не до установяването и заснемането на нарушението с техническо средство.  Логическото тълкуване води именно до този извод, тъй като няма как едно нарушение от категорията на процесното, да бъде установено в отсъствието на нарушител, който в случая управлява заснетото МПС.

Според определението, съдържащо се в §6, т.63 от ДР на ЗДвП "Електронен фиш" е електронно изявление, записано върху хартиен, магнитен или друг носител, създадено чрез административно-информационна система въз основа на постъпили и обработени данни за нарушения от автоматизирани технически средства. След като е електронно изявление, записано върху хартиен носител и в разпоредбата на чл.189, ал.4 от ЗДвП, където са посочени изискуемите реквизити, подпис не се изисква, се стига до извода, че такъв не е необходим, за да е спазена формата. Задължителните реквизити на електронния фиш са изчерпателно изброени в разпоредбата на чл.189, ал.4 от ЗДвП, която разпоредба е специална и не препраща към ЗАНН относно формата на този вид санкционен акт. Предвид това настоящият състав приема, че за да е спазена формата на ЕФНГ е достатъчно същият да съдържа посочените в чл.189, ал.4 от ЗДвП реквизити. В тази връзка липсата на дата на издаване също не е нарушение, доколкото няма такова изискване и доколкото нарушението се счита установено в момента на заснемането му с техническо средство, когато се счита издаден и самия фиш.

Относно мотива за липса на надлежно описание на нарушението може да се приеме, че това донякъде е така, но не и до степен, че да води до извода, че това нарушение е от категорията на съществените, обуславящи отмяна на електронния фиш. Описанието не е пълно и всеобхватно, но с посочване на факта, че е извършено нарушение за скорост, при разрешена такава от 50 км/ч, установена – 71 км/ч и превишение на разрешената скорост с 21 км/ч, настоящият състав приема, че нарушителят е наясно какво нарушение се твърди, че е извършил. Липса на надлежно описание на нарушението би била налице тогава, когато от фактическото описание на нарушението не може да се направи извод какво нарушение е извършено или същото не съответства на приетата за нарушена правна норма, което в случая не е така.

Налице е констатираното несъответствие между скоростта на движение на лекия автомобил, отразена в разпечатката от автоматизираното техническо средство и тази, посочена във фиша, но настоящият съдебен състав приема, че това нарушение не е от категорията на съществените, обуславящи отмяна на акта. От една страна установената с техническото средство скорост е намалена, при което е намалено и превишението на допустимата скорост, което е в полза на нарушителя. От друга страна, намалението на превишената скорост не влияе върху нарушението, което е извършено и не води до преквалификация на деянието и на санкционната норма.

Безспорно установено е по делото, че заснетият с превишена скорост лек автомобил е бил засечен с автоматизирано техническо средство – № TFR1–М 515, което е преминало изискуемата проверка, видно от Протокол от проверка на мобилна система за видеоконтрол № 9.12.1/26.03.2015 г., приложен като доказателство по делото. Посоченото автоматизирано техническо средство TFR1–М 515 фиксира скоростта на превозното средство, регистрационен номер, датата и точния час, посоката на движение. Съгласно разпоредбата на чл. 189, ал. 4 от ЗДвП при нарушение, установено и заснето с автоматизирано техническо средство, в отсъствието на контролен орган и на нарушител се издава електронен фиш за налагане на глоба в размер, определен за съответното нарушение. Електронният фиш съдържа данни за: териториалната структура на Министерството на вътрешните работи, на чиято територия е установено нарушението, мястото, датата, точния час на извършване на нарушението, регистрационния номер на моторното превозно средство, собственика, на когото е регистрирано превозното средство, описание на нарушението, нарушените разпоредби, размера на глобата, срока, сметката или мястото на доброволното й заплащане. Образецът на електронния фиш се утвърждава от Министъра на вътрешните работи. С Тълкувателно решение № 1 от 26.02.2014г., ВАС е признал възможността за поставяне на технически средства, които автоматично да записват административни нарушения, но изрично е указал необходимостта това да се извършва по определена процедура и с оглед спазването на определени изисквания” (арг. чл. 32, ал. 2 от Конституцията). Използването на заснемащи технически средства е позволено (чл.165, ал.2, т.7 от ЗДвП), тъй като касае повишаване и гарантиране на сигурността при движението по пътищата, а наред с това тези технически средства могат да създадат висока степен на достоверност, изключваща намесата на субективен фактор. В конкретният случай скоростта на движение е отчетена от мобилна система за видеонаблюдение, която е функционирала след включването й от оператор, разположена на паркирания встрани от контролирания пътен участък полицейски автомобил. Това действие от страна на оператора - по стартиране на работния режим е изцяло в съответствие с цитираната горе дефинитивна норма, тъй като според б. „б” на т. 65, §6 ДР на ЗДвП - мобилни автоматизирани технически средства са тези, които са прикрепени към превозното средство и установяват нарушение в присъствието на контролен орган, който поставя началото на работния процес и неговия край. Възможността с такъв вид средство за измерване да се установява нарушение, за което може да се издаде електронен фиш, е законодателно призната с новата редакция на  чл.189 ал.4 от ЗДвП и с Наредбата № 8121з-532/12.05.2015 г. за условията и реда за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение по пътищата, издадена от Министъра на вътрешните работи и обн. ДВ, бр.36 от 19.05.2015 год. Ползваното средство за измерване на скоростта е напълно автоматично и независимо от човешка намеса. Единствените действия, които има операторът с уреда е активирането на бутона за начало на работен режим и първоначалните настройки, които касаят посоката, в която се движат автомобилите, които ще бъдат контролирани, обхвата на действие на уреда, които действия са също нормативно регламентирани в чл. 9 от посочената по-горе наредба и инструкцията за експлоатация на процесното средство за измерване, достъпна от производителя. Ето защо съдът счита, че няма намеса и липсва субективен фактор към момента на установяване на нарушението. Такава има едва след като са интегрирани всички отчетени и записани данни, за да се материализира информацията на хартиен носител. В резултат на този процес са изведени и приложени съдържащите и съответните данни фотоси – четири на брой. Освен визуализация на момента на заснемането, който съвпада с момента на отчитане на скоростта (Т = - 0 сек), са налице т.нар. в инструкцията на производителя "предистория" (Т = - 1 сек) - или 1 секунда преди установяване на нарушението, налице е фотос три (долния ляв ъгъл), отразяващ ситуацията 1 секунда след отчитането на скоростта (Т = 1.0 сек) и последният, четвърти фотос в долния десен ъгъл визира автомобила в близък план, така че от самия фотос да се обективира регистрационния му номер достатъчно ясно (последното изискване е също на производителя в инструкцията). Наред с това и отново предвид техническите възможности на системата за видеонаблюдение в няколко карета в крайна дясна част са разположени относимите към нарушението параметри. Част от тях са: посоката, обхвата на действие и режима, както и ограничението на скоростта, спрямо което се осъществява контрола са по предварително зададени параметри от оператора със системата. Останалите отразяват генерирани от сателитните връзки данни - дата и час, географски координати на точката, в която е извършено засичането на скоростта и номера на заснетия автомобил. В конкретният случай и достоверността на показанията на средството за измерване е гарантирана, тъй като данните в електронния фиш са възпроизведени от приложените като веществено доказателствено средство фотоси, отразяващи конкретните визирани горе параметри. Самото изображение ясно илюстрира процесният автомобил, разположението му на пътното платно и конкретно посоката, в която се сочи, че е станало измерването.

Несъмнено е, че заснемането е станало с мобилно автоматизирано техническо средство, което е поставено на позиционирания патрулен автомобил. При позиционирането му и преди активиране на системата за контрол е спазено изискването да се обозначи мястото на контрол в съответствие с нормата на чл.165, ал.2, т.8 от ЗДвП действаща към момента на извършване на деянието, към което изискване акцентира и задължителното за прилагане Тълкувателно решение №  1 от 26.02.2014 г. на ВАС. От приложената на л.19  фотоснимка се установява, че  преди мястото на засичане и измерване на скоростта на движение от автоматизираното техническо средство е бил поставен пътен знак Е24, уведомяващ водачите на МПС, че предстои място за контрол с мобилно автоматизирано техническо средство, с което са спазени изискванията на чл.7, ал.1 и ал.2 от Наредба № 8121з-532 от 12.05.2015 год.

Налице е и попълнен от служителя на „Пътна полиция“ към ОД на МВР гр.В., работещ със системата за контрол – мл. автоконтрольор Л.Ц. Протокол за използване на автоматизирано техническо средство TFR1–М 515 от 19.10.2015 г.  по чл.10 от посочената Наредба, в който е посочено началото и края на измерването като часове, мястото за контрол, максимално разрешената скорост, броя и номерата на клиповете, заснети с техническото средство, режима на измерване – стационарен, посоката на задействане – приближаващ, разстоянието от пътния знак с въведено ограничение до автоматизираното техническо средство за измерване, регистрационния номер на служебния автомобил, в който е било позиционирано средството за измерване. Предвид всичко изложено съдът приема, че  използването на заснемащото автоматизирано техническо средство е станало по нормативно определена процедура, при спазване на нормативно поставените изисквания и технически инструкции на производителя на измервателния уред.

За правна прецизност съдебния състав намира за основателно да отбележи, че що се отнася до табелата, сигнализираща извършването на видеонаблюдение, нормативно не съществуват конкретни параметри за отстояние на същата от системата за видеоконтрол. Наредба № 8121з-532/12.05.2015 год. за условията и реда за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение по пътищата поставя следното изискване: Пътният знак Е24 да се постави преди мястото за контрол във всяка посока на сработване на автоматизираните технически средства и системи. При указване на мястото на контрол с преносим пътен знак Е24 разположението му да се документира със снимка. Съдебният състав не възприема така направените възражения на жалбоподателя, като намира за безспорно установено, че системата за видеоконтрол е позиционирана, съобразно посоката на движение и заснема автомобилите, съобразно предварително направена настройка. Въведените ограничения и работен режим са криптирани и вградени в доказателствения материал. По този начин се изключва възможността отчетената скорост да е на друго МПС.

Настоящият съдебен състав намира, че в конкретния случай по отношение на нарушенията не може да намери приложение разпоредбата на чл.28 от ЗАНН за маловажен случай. Това е така, тъй като нарушението е формално и липсват съставомерни вреди, като законодателя е възприел, че самото нарушение на правилата за движение по пътищата е с достатъчно висока степен на обществена опасност. Контролът върху скоростта за движение е насочен към осигуряване на безопасността на движение, която дейност е с повишена опасност. Крайната цел на контрола е недопускане на ПТП, поради превишена скорост. Без правно значение, дали водачът е наказван за други нарушения по ЗДвП, тъй като глобата е определена във фиксиран размер и не подлежи на индивидуализация.

Със своя съдебен акт съдът осъди жалбоподателя да заплати в полза на Държавата по бюджета на съдебната власт по сметка на МРС направените по делото разноски в размер на 10 лева, представляващи дневни разходи, присъдени на свидетеля Л.Ц.. Съгласно разпоредбата на чл.84 от ЗАНН доколкото в закона няма особени правила за определяне разноски на свидетели и възнаграждения на вещи лица, се прилагат разпоредбите на НПК. В унисон с разпоредбата на чл.189 ал.3 от НПК и съобразно изхода на спора, санкционираното лице следва да се осъди да заплати по сметка на МРС сумата от 10 лева, както бе отбелязано представляващи направени дневни разходи от свидетеля и изплатени от бюджета на съда. Този извод на съда не противоречи на Тълкувателно решение № 2 от 03.06.2009 год. на ВАС по Тълкувателно дело № 7/2008 год., тъй като разноските се явяват дължими и следва да бъдат присъдени, съгласно препращащата норма на ЗАНН.

Мотивиран от изложеното и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН, съдът ПОТВЪРДИ Електронен фиш за налагане на глоба серия К № ХХХХна ОД на МВР гр. В..

По гореизложените съображения съдът постанови решението си.

 

5

АНД No 133/2018

НАП

МАРИЛИ БРИТ ООД

ТД НА НАП-ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Докладчик:
АНЕЛИЯ А. ДИМИТРОВА

Решение от 3.4.2018г.

ВЪЗ ОСНОВА НА ЗАКОНА И ДОКАЗАТЕЛСТВАТА:

 

                           Р       Е       Ш       И :

 

ИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 263014-0268746/03.04.2017 год. на Директора на ТД на НАП гр.В.Т., с което на нарушителят „М.Б.” ООД със седалище и адрес на управление гр.М., представлявано от М.Б.Е.и И.И.Е.и двамата от гр.М. е Административно наказание – ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 700 /СЕДЕМСТОТИН/ ЛЕВА, за нарушение на чл.25 ал.3 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 год. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти, чрез фискални устройства, издадена от Министъра на финансите, във връзка с чл.3 ал.1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 год. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти, чрез фискални устройства, издадена от Министъра на финансите, във връзка с чл.118 ал.1 от ЗДДС, като НАМАЛЯВА размера на глобата на 500 /ПЕТСТОТИН/ ЛЕВА, на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба в 14-дневен срок от получаване на съобщението от страните пред ВрАС.

 

МОТИВИ:

„М.Б.” ООД със седалище и адрес на управление гр.М., представлявано от М.Б.Е.и И.И.Е.и двамата от гр.М. са обжалвали в срок Наказателно постановление № 263014-0268746/03.04.2017 год. на Директора на ТД на НАП гр.В.Т.,

Жалбоподателите редовно призовани, не се явяват, нито пък се представляват. От депозираната по делото жалба се поддържа, че атакуваното НП е неправилно и незаконосъобразно. Визира се, че са нарушени разпоредбите на чл.42 т.3 от ЗАНН и чл.57 т.5 от ЗАНН, като в констативната част на НП е посочено, че е извършена проверка на 08.03.2016 г., а по-надолу в същия акт е посочено като доказателство Протокол от извършена проверка от 08.03.2017 год. Акцентува се, че такова разминаване в датите е недопустимо и е основание за отмяна на НП. Отделно от това се твърди, че плащането по неиздадената фискална касова бележка е прието от М.Е.в качеството му на продавач в обекта и на същия е следвало да се състави акт, съответно да се наложи глоба, а не имуществена санкция на дружеството. На следващо място се визира, че на дружеството е наложена санкция в размер по-висок от минималния, като не са посочени мотиви, обуславящи по-високият й размер. С посочените доводи се иска отмяна на атакуваното НП.

Ответникът, чрез своя процесуален представител главен юрисконсулт Д.М.е взел становище да бъде оставена жалбата без уважение и да бъде потвърдено издаденото НП като правилно и законосъобразно. Посочва се, че не са налице процесуални нарушения, нито  на чл.42 т.3 от ЗАНН, нито на чл.57 т.5 от ЗАНН. Визира се, че е безспорно установено извършването на нарушението и административноотговорното лице. Акцентува се, че безспорно извършената проверка е била на 08.03.2017 г., което се потвърждава от всички писмени доказателства, приложени към преписката. Посочени са законовите основания за образуване на преписката, съответно административнонаказателната такава е образувана срещу дружеството, а не срещу физическото лице, което е било продавач в обекта. На следващо място се посочва, че по преценка на съда може санкцията да бъде изменена в размер, по-нисък от така определеният в НП.

Производството по делото е по реда на чл.59-63 ЗАНН. Тук е мястото да се отбележи, че атакуваното НП е получено на 03.08.2017 г. от Илиана Елезова на длъжност управител, съответно жалбата е входирана пред ответника на 08.08.2017 г. и безспорно е в срок.

По делото са събрани гласни и писмени доказателства и доказателствени средства, а именно: НП № 263014-0268746/03.04.2017 год., АУАН № 0268746/08.03.2017 год., Дневен финансов оборот на „М.Б.” ООД гр.М. от 08.03.2017 год., Протокол за извършена проверка № 6233284/08.03.2017 год., Заповед № ЗЦУ-1582/23.12.2015 год. на Изп.Директор на НАП гр.С.,  Заповед № ЗЦУ-1657/29.12.2016 год. на Изп.Директор на НАП гр.С. и КАНД № 3/2018 год. по описа на Врачански административен съд. Съответно са разпитани свидетелите А.А. и М.И., съответно актосъставител и свидетел при констатиране на нарушението и при съставяне на акта и работещи като старши инспектори по приходите в ТД на НАП гр.В.Т..

Акт за установяване на административно нарушение № 0268746/08.03.2017 год. е съставен затова, че при извършена проверка на 08.03.2017 год. в 12.10 часа в търговски обект – заведение за бързо хранене, находящ се в гр.М., на ул.”Х.Б.” № 60Б, стопанисван от „М.Б.” ООД гр.М., е установено, че търговецът не е изпълнил задължението си да издаде фискална касова бележка за извършена в обекта продажба, за която заплащането не е извършено по банков път. Извършена е продажба на стока – 2 броя кюфтета на скара, на стойност 1.40 лева, за която е заплатено в брой от А.П.А. – старши инспектор по приходите в ТД на НАП гр.В.Т.. Плащането в брой е прието от М.Б.Е., продавач в обекта, като „М.Б.” ООД не е издал фискална касова бележка при извършване на плащането от клиента от наличния и работещ към момента на проверката ЕКАФП. За констатираното е съставен Протокол за извършена проверка № 0233284/08.03.2017 г. и е приложен дневен финансов отчет от 07.03.2017 г. до 08.03.2017 г. Въз основа на така съставения акт е издадено и атакуваното НП, като е прието, че е нарушена разпоредбата на чл.25 ал.3 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 год. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти, чрез фискални устройства, издадена от Министъра на финансите, във връзка с чл.3 ал.1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 год. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти, чрез фискални устройства, издадена от Министъра на финансите, във връзка с чл.118 ал.1 от ЗДДС.

Безспорно от всички събрани по делото доказателства се установява така отразеното в акта, а именно, че на 08.03.2017 г. около обяд служителите на ТД на НАП гр.В.Т. свидетелите А.А. и М.И. извършили проверка в търговски обект – заведение за бързо хранене, стопанисвано от дружеството на жалбоподателите в гр.М., ул.”Х.Б.” № 60Б. От показанията на свидетелите А. и И. се установява по безспорен начин, че в началото на проверката свидетелят А.А. е извършил покупка на стока, а именно 2 броя кюфтета на скара, на обща стойност 1.40 лева, за която покупка не му е бил издаден фискален бон. Безспорно е констатирано, че в обекта е имало работещо фискално устройство, като дружеството се е представлявало от двама управители, които са били на мястото, като единият от тях е извършил продажбата. Акта е бил съставен в присъствието на двамата представители на дружеството, като им е бил връчен препис от него, като същите са се запознали със съдържанието на акта, подписали са го, след което им е бил връчен препис от последния. Представителите на дружеството не са упражнили правото си на възражение в срока на чл.44 ал.1 от ЗАНН. Както бе отразено и в по-горните абзаци, гласните доказателствени средства се подкрепят и от всички събрани писмени доказателствени средства, каквито са: Дневен финансов оборот на „М.Б.” ООД гр.М. от 08.03.2017 год. и Протокол за извършена проверка № 6233284/08.03.2017 год.

В процесуален аспект, настоящия съд не констатира допуснати процесуални нарушения при съставяне на АУАН и издаване на НП, които да са съществени и да представляват формално основание за отмяна на атакуваното постановление, като такива не се сочат конкретно и от самия жалбоподател. Видно от АУАН и НП, същите съдържат всички задължителни реквизити по чл.42 и 57 ЗАНН, в т.ч. надлежна текстова индивидуализация на нарушението със съответните обективни признаци. Налице е и съответствие между текстовото описание на нарушението с посочените цифрова квалификация и правно основание на наложената санкция.

При издаване на АУАН и НП са спазени сроковете, предвидени в разпоредбите на чл.34 ал.2 и 3 от ЗАНН. Съдът не констатира нарушение на разпоредбите на чл. 42 от ЗАНН, относно описание на нарушението. В акта е направено пълно и детайлно описание на нарушението, както и на обстоятелствата, при които е извършено. Посочена е и законовата разпоредба, която е била нарушена, а именно чл.25 ал.3 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 год. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти, чрез фискални устройства, издадена от Министъра на финансите, във връзка с чл.3 ал.1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 год. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти, чрез фискални устройства, издадена от Министъра на финансите, във връзка с чл.118 ал.1 от ЗДДС. Тук е мястото да се отбележи, че настоящия съдебен състав не приема, че е налице съществено процесуално нарушение, като е посочено в НП, че нарушението е констатирано на 08.03.2016 г. Действително в НП е вписана датата 08.03.2016 г., но в НП в неговата обстоятелствена част е отразено по един ясен и безспорен начин номера и датата на акта и на Протокола от извършената проверка. По този начин на жалбоподателите много добре са известни датата на проверката, датата на нарушението и действителната воля на административнонаказващия орган. В случая погрешното посочване в НП на годината на извършване на нарушението не засяга правото на защита на санкционираните. В тази насока е и Решение № 88/12.03.2018 г. на Административен съд гр.Враца, постановено по КАНД № 3 по описа за 2018 год.

Актът за установяване на административно нарушение е издаден от компетентен орган по смисъла на чл.193 ал.2 от ЗДДС – инспектор по приходите, при спазване на изискванията на чл.40 от ЗАНН и както бе отбелязано в по-горните абзаци притежава изискуемите от чл.42 от ЗАНН реквизити и е подписан от съставителя, един свидетел и лицето, представляващо санкционирания търговски обект. Наказателното постановление също изхожда от компетентен орган по смисъла на чл.193 ал.2 от ЗДДС, доколкото съгласно цитирания законов текст наказателните постановления за нарушения на ЗДДС се издават от Изп.Директор на НАП или от определени от него длъжностни лица, а в случая е изготвено от Директора на ТД на НАП гр.В.Т., надлежно оправомощен по силата на Заповед № ЗЦУ-1582/23.12.2015 год., издадена от Изп.Директор на НАП.

Събраните по делото доказателства сочат, че на 08.03.2017 г. в търговския обект на жалбоподателите е извършена продажба на стока, изцяло заплатена в брой, без да се издаде касова бележка /касов бон/ от регистриран, технически изправен и работещ електронен касов апарат с фискална памет, какъвто към него момент се е намирал в обекта, или такава от кочан. Разпоредбата на чл.118 ал.1, предл. първо от ЗДДС въвежда в задължение на всяко регистрирано и нерегистрирано по този закон лице, да регистрира и отчита извършените от него доставки/продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство, независимо дали е поискан друг данъчен документ. Съгласно чл.118, ал.3 от ЗДДС, фискалната касова бележка /фискалният бон/ е хартиен документ, регистриращ продажба/доставка на стока или услуга в търговски обект, по която се плаща в брой, с чек, с ваучер, с банкова кредитна или дебитна карта или с други заместващи парите платежни средства, издаден от въведено в експлоатация фискално устройство от одобрен тип. По силата на законовата делегация от чл.118, ал.4 от ЗДДС, редът и начинът за издаване на фискални касови бележки се определят с Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. на МФ за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства. Съгласно чл.3 ал.1 от посочената Наредба, всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство /ФУ/, освен в изрично посочените в същата норма случаи, какъвто не е разглежданият. Съгласно чл.25 ал.1 и ал.3 от Наредбата, лицата, задължени да използват фискално устройство, издават фискална касова бележка за всяка продажба, независимо от документирането й с първичен счетоводен документ, като фискалната касова бележка се издава при извършване на плащането. В разглеждания случай не се спори, че на посочените по-горе дата и час в търговския обект на жалбоподателите е извършена продажба на стока по смисъла на чл.6 ал.1 от ЗДДС, която е заплатена на място в брой, и при която е следвало да бъде издадена касова бележка от фискално устройство. В случая е ангажирана отговорността на търговеца, стопанисващ обекта, от който е извършена неотчетената продажба, при което е без значение кое е конкретното физическо лице, фактически приело плащането. За пълнота следва само да се отбележи, че в АУАН и НП, като фактически извършил продажбата е посочен М.Б.Е.и тази констатация не е оборена в производството пред съда. Чрез неизпълнението на цитираното по-горе нормативно установено задължение, безспорно е установено по делото, че жалбоподателите са осъществили от обективна страна състава на деяние, представляващо административно нарушение по смисъла на чл. 185, ал. 1 от ЗДДС. Деянието е обявено за наказуемо по административен ред с цитираната санкционна норма на ЗДДС, съгласно която, в приложимата й редакция, на едноличните търговци и юридическите лица се налага имуществена санкция в размер от 500 до 2 000 лева. Не са налице основания за  прилагане на чл. 28 от ЗАНН, тъй като се касае за неизпълнение на административното задължение, насочено към спазване на данъчната дисциплина и охраняване интересите на фиска, чрез своевременното и вярно регистриране и отчитане на всички продажби, представляващи основание за възникване на публични държавни вземания. Вярно е, че в наказателното постановление липсват нарочни мотиви относно преценката за приложимост на чл. 28 от ЗАНН, но това не е основание за неговата отмяна, при положение, че процесното нарушение е типично за вида си и не разкрива по-ниска степен на опасност за установения ред на държавно управление в сравнение с други нарушения от същия вид. Извършване на деянието води до осъществяване състава на нарушението, което е формално на просто извършване, без да се изисква настъпване на определен противоправен резултат. Стойността на извършената покупка от 1.40 лева е ирелевантно обстоятелство, тъй като законодателя е предвидил едно и също наказание за нарушение от един и същи вид, без елемент от техния фактически състав да бъде размерът на неотчетената, чрез фискален бон сума. Обществената опасност не може да бъде определена като по-ниска в сравнение с обикновените случаи на нарушение от съответния вид, тъй като извършването му винаги води до неотчитане на извършените от проверяваното лице продажби. В случая е нарушена норма от публичен ред, регламентираща отчетността на търговците по отношение на извършваните от тях доставки, услуги или продажби. Установеното нарушение води до укриване на суми, получени в резултат на търговска дейност, включително и при неспазване на данъчните закони, с цел невнасяне на данъци и ощетяване на бюджета.

Съдебният състав намира за основателно да отбележи, че застъпеното от жалбоподателите, че отговорността следва да носи конкретният служител, приел плащането, а не търговецът, не може да бъде споделено, тъй като не съответства на установеното с приложената правна норма, а именно предвидената от законодателя санкция за юридическото лице – търговец. Дори да приемем, че търговецът е приел и въвел вътрешни правила, с които е  възложил издаването на касови бележки на конкретни служители, това не изключва неговата отговорност по чл.185 ал.1 от ЗДДС. Юридическото лице като субект на права и задължения в правния мир извършва всички свои действия, чрез физически лица, на които по закон или с друг акт е възложено да ги осъществяват от името на юридическото лице. По тази причина законодателят е установил и правилото на чл.83 от ЗАНН като изключение на принципа, че административнонаказателната отговорност е лична. Самият законодател е предвидил, че в определени случаи, макар да става въпрос за действие, респективно бездействие на конкретни физически лица, когато те представляват неизпълнение на задължение, вменено на юридическото лице, отговорността за неизпълнение на това задължение се понася от юридическото лице. Конкретният случай е именно такъв. Освен това, отговорността, която носи работника, респективно служителя за неизпълнение на възложените му от работодателя задължения не се покрива с предвидената административнонаказателна отговорност на юридическото лице, поради което не може да я изключи. 

Настоящият съдебен състав намира, че определеното административно наказание е завишено и е следвало да се приложи санкция от минимален размер от 500 лева. От събраните по делото доказателства  е видно, че нарушението  е извършено за първи път,  не се събраха данни жалбоподателите да са допускали други нарушения, респективно не са налице влезли в сила НП спрямо същите и с оглед на по-горе посочените обстоятелства, настоящият съдебен състав намира, че следва да бъде намален размера на наложената имуществена санкция от 700 лева в нейният законоустановен минимум от 500 лева, като в тази насока съдът намира, че ще бъдат изпълнени целите на наказанието, визирани в разпоредбата на чл.12 от ЗАНН.  Също така трябва да се отбележи, че неиздадената фискална касова бележка за извършената в обекта продажба е на стойност 1.40 лева, което обстоятелство е също мотивиращо съда да намали размера на наложената имуществена санкция.

Затова и съда ИЗМЕНИ обжалваното Наказателно постановление № 263014-0268746/03.04.2017 год. на Директора на ТД на НАП гр.В.Т..

 По гореизложените съображения съдът постанови решението си.

 

6

НОХД No 177/2018

Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.МЕЗДРА

М.А.М.

Докладчик:
АНЕЛИЯ А. ДИМИТРОВА

Споразумение от 5.4.2018г.

За Районна прокуратура гр.М. се явява Районен прокурор Г.П..

Обвиняемият лично и с адв. А.М. от САК.

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

АДВ. АЛ. М.: Да се даде ход на делото.

ОБВИНЯЕМ: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че са налице всички изисквания на закона за даване ход на делото за разглеждане на представеното споразумение, поради което

 

                           О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ПРИЕМА и ПРИЛАГА представеното от страните споразумение за решаване на делото, съгласно чл.381 и сл. от НПК, както и 1 брой Декларация по чл.381 ал.6 от НПК.

САМОЛИЧНОСТ НА ОБВИНЯЕМИЯ: М.А.М.  – роден на *** ***, жител и живущ ***, българин, български гражданин, с начално образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН **********.

ОБВИНЯЕМ: Запознат съм със съдържанието на споразумението и доброволно съм го подписал.

На основание чл.274 от НПК на страните се разясни правото на отвод.

ПРОКУРОР: Не правя отвод на състава.

АДВ.  АЛ. М.: Не правя отвод на състава.

ОБВИНЯЕМ: Не правя отвод на състава.

ОТВОД не се направи.

Съдът намира, че следва да бъде прочетено представеното споразумение за решаване на делото.

Водим от горното съдът

 

                          О П Р Е Д Е Л И :

 

На основание чл.382 от НПК се прочете споразумението за решаване на делото.

Съдът запитва обвиняемия за въпросите, визирани в чл.382 ал.4 от НПК.

ОБВИНЯЕМ: Разбирам в какво ме обвиняват. Признавам се за виновен. Запознат съм с условията на споразумението. Разбирам какви са последиците от него и доброволно съм го подписал, като съм декларирал, че се отказвам от съдебното разглеждане на делото по общия ред.

Съдът, след като се запозна с представеното споразумение за решаване на делото, становището на страните и изявлението на обвиняемия, намира, че са спазени всички изисквания, визирани в чл.381 ал.5 от НПК и намира, че окончателният вид на споразумението следва да се впише в протокола от днешното съдебно заседание в следният окончателен вид:

Окончателно споразумение на основание чл.382 ал.6 от НПК:

 

С  П  О  Р  А  З  У  М  Е  Н  И  Е

За прекратяване на наказателното производство по досъдебно производство № 39/2018г. по описа на РУ- Р., пр.пр. №340/2018 по описа на РП-М., на осн. чл. 381 и сл. от НПК.

 

I.                    СТРАНИ ПО СПОРАЗУМЕНИЕТО:

Днес- 05.04.2018 г. в гр.М., между Г.П.- прокурор при Районна прокуратура- гр. М. от една страна и А.В.М.-***- защитник и процесуален представител на М.А.М., ЕГН:**********, роден на *** ***, български гражданин, с постоянен адрес:***, обвиняем по досъдебно производство № 39/2018г. по описа на РУ- Р., пр.пр. №340/2018 по описа на РП-М., от друга, се сключи настоящото споразумение за прекратяване на наказателното производство на осн. чл.381 и сл. от НПК.

II.       ПРЕДВАРИТЕЛНИ УСЛОВИЯ:

1. На М.А.М., ЕГН:********** е повдигнато обвинение за извършено престъпление по чл.343в, ал.2 от НК. Наказателното производство е във фазата на досъдебно производство.

 2. Обвинението, по което М.А.М. е привлечен като обвиняем, e за престъпление, което не попада в хипотезата на чл. 381, ал.2 от НПК, поради което се явява допустимо.

3. Не са причинени имуществени вреди от престъплението.

4. На страните са известни и същите се съгласяват с правните последици от споразумението, а именно, че след одобряването му от първоинстанционния съд, определението на съда е окончателно и има последиците на влязла в сила осъдителна присъда.

5. По делото не са направени  разноски.

III.   ПРЕДМЕТ И УСЛОВИЯ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

1. С настоящето споразумение страните се съгласяват досъдебно производство № 39/2018г. по описа на РУ- Р., пр.пр. №340/2018г. по описа на РП-М., да бъде прекратено и по него да не бъде провеждано съдебно производство.   

2. С настоящото споразумение страните постигат съгласие, че обвиняемият М.А.М., ЕГН:**********, роден на *** ***, български гражданин, българин, с постоянен адрес:***

 Е ВИНОВЕН В ТОВА, ЧЕ:

на 20.02.2018 г. около 23.45 часа в гр. Р., по ул. „А.К.” срещу № 47, е управлявал МПС - лек автомобил “Ф.С.” с per. № ХХХХ, собственост на В.Т.П.от с. Г., без да притежава съответно свидетелство за управление на МПС и в едногодишен срок от наказването му по административен ред с наказателни постановления - НП № 17-0297-000204/29.06.2017 г. на началника на РУ - Л., влязло в сила на 02.11.2017 г. и НП № 17- 0297-000358/06.11.2017 г. на началника на РУ - Л., влязло в сила на 02.01.2018 г., за същото деяние - управление на МПС без съответно свидетелство за управление - престъпление по чл. 343в, ал.2 от НК.

IV. ВИД И РАЗМЕР НА НАКАЗАНИЕТО:

При горните обстоятелства страните се съгласиха на М.А.М., ЕГН:**********, роден на *** ***, български гражданин, българин, с постоянен адрес:*** на основание чл.343в, ал.2 от НК, във връзка чл.55, ал.1 т.1 от НК  да се наложи наказание 3 /три/ месеца „лишаване от свобода“, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК се отлага изпълнението на наказанието за срок от 3/три/ години и глоба в размер на 500/петстотин/ лева.

V. ПРИЧИНЕНИ МАТЕРИАЛНИ  ЩЕТИ :  Няма.

 VI. ВЕЩЕСТВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА: Няма

 I. РАЗНОСКИ ПО ДЕЛОТО:  Няма.

 

С П О Р А З У М Е Л И    С Е:

 

            ПРОКУРОР:                   ЗАЩИТНИК:

   /Г. П./                      /адв. Ал. М./

 

ОБВИНЯЕМ:

         /М.М./

Съдът намира, че така постигнатото споразумение, вписано в съдебния протокол и подписано от Районен прокурор Г.П., адв. А.М. от САК и обвиняемият М.М., не противоречи на закона и морала, в интерес на правосъдието е и е изготвено по реда и изискванията на чл.381 ал.5 НПК, поради което

 

                        О П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ОДОБРЯВА  на основание чл.382 ал.7 вр. чл.381 ал.5 НПК така постигнатото споразумение между Районен прокурор Г.П., адв. А.М. от САК и обвиняемият М.М., при следните условия:

ОБВИНЯЕМИЯТ М.А.М. – роден на *** ***, жител и живущ ***, българин, български гражданин, с начално образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 20.02.2018 г. около 23.45 часа в гр.Р., по ул. „А.К.” срещу № 47, е управлявал МПС - лек автомобил “Ф.С.” с per. № ХХХХ, собственост на В.Т.П.от с. Г., без да притежава съответно Свидетелство за управление на МПС и в едногодишен срок от наказването му по административен ред с наказателни постановления - НП № 17-0297-000204/29.06.2017 г. на Началника на РУ гр.Л., влязло в сила на 02.11.2017 г. и НП № 17- 0297-000358/06.11.2017 г. на Началника на РУ гр.Л., влязло в сила на 02.01.2018 г., за същото деяние - управление на МПС без съответно Свидетелство за управление - престъпление по чл.343в ал.2 от НК.

ОБВИНЯЕМИЯТ М.А.М. следва да изтърпи наказание при условията на чл.55 ал.1 т.1 от НК, а именно ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА  в размер на 500 /ПЕТСТОТИН/ ЛЕВА, платими в полза на Държавата.

ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 НК изтърпяването на така определеното наказание Лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ от одобряване на настоящето споразумение.

Съдът след като одобри постигнатото между страните споразумение намира, че следва да се занимае с взетата по отношение на обвиняемия М.М. мярка за неотклонение „Подписка”.

Предвид факта, че с одобряването на настоящето споразумение е налице влязъл в сила съдебен акт по отношение на обвиняемия М.М., съдът намира, че мярката за неотклонение „Подписка” следва да бъде отменена и

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ОТМЕНЯ  взетата по отношение на обвиняемия М.А.М. мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”, взета по ДП № 39/2018 год. по описа на РУ гр.Р..

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 177/2018 год. по описа на МРС на основание чл.382 ал.7 вр. с чл.24 ал.3 от НПК.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

 Протокола написан в с.з.

 Протокола приключи в 10.20 часа.

В законна сила на 5.4.2018г.

7

АНД No 139/2018

РДГ

Я.А.П.

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ГР.БЕРКОВИЦА

Докладчик:
ЕВГЕНИ А. БОЖИДАРОВ

Решение от 10.4.2018г.

Жалбоподателят лично и с адв. Н….. от АК-Враца, редовно  упълномощена.

Ответната страна редовно призована  не изпраща представител.

Свидетелите налице.

По делото  е приложен  АУАН №1372/12.12.2017 година  и издаденото въз основа на него НП., както и   констативен протокол, разписка за отговорно пазене, известие за  доставяне на НП , справка от РДГ-Берковица относно стойност на дървата предмет на нарушението  и липса на други образувани  производства срещу  жалбоподателя по ЗГ. Приложено е и постановление от 13.02.18 г. на РП- Мездра за отказ  за образуване на ДП. Приложена е и дл. характеристика на главен специалист- горски инспектор, както и тр. Договор на директор РДГ- Берковица и заповед  от 16.09.11 г.  удостоверяваща правото да издава НП  по ЗГ.

АДВ. Н….: Ход на делото. Да се приемат доказателствата.

Съдът намира, че са налице условия за даване ход на делото. Следва да се приемат описаните по-горе писмени доказателства.

Съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД  НА ДЕЛОТО.

ПРИЕМА  писмените доказателства подробно  описани  по-горе.

САМОЛИЧНОСТ НА СВИДЕТЕЛИТЕ:

И.  М.И. - 47 години, българин, български гражданин, средно образование,  живущ ***,   не осъждан,  женен;

Н.Н.  К. - 45 години, българин, български гражданин, средно образование,  живущ ***,   не осъждан,  женен;

З.  Б.Н. - 33 години, българин, български гражданин, средно образование,  живущ ***,   не осъждан,  женен.

На свидетелите се напомни отг. по чл. 290 НК   и те обещаха да кажат истината, след което се отстраниха от залата с изкл. на св.  И..

АДВ. Н…. :  Поддържаме жалбата.

СВ. ИЛ. И.:  Нямам роднински връзки със страните по делото.  Актосъставител съм. Работя като гл. специалист – горски инспектор в РДГ-Берковица.  На 12.12.17 г. след обяд ми се обадиха    колегите от РУ-Мездра, че са спрели  за проверка л.а. марка „Опел Омега”, като автомобила е бил спрян в гр. Мездра , ул. „…….”. Отидох на място, като там бяха    колегите   З.Н. и Н.К. ***.  Колата беше „Опел Омега” , но ДК номер не помня. Водач беше  жалбоподателя. Сам беше в колата. Не го познавам.  В автомобила на задната седалка и в багажника бяха натоварени дърва ,  мисля, че бяха дъб.  Не бяха маркирани ,  нямаха превозен билет, нямаха никакви документи. Попитах го от къде ги е купил, той  каза от с. Крапец.  Като каза, че няма документи  за тях, на място му съставих констативен протокол и АУАН. Дървата премерихме със стандартна  рулетка, како дървата бяха отрязани на 1 м. и се оказа 1  пр. кубик.  Жалбоподателя   подписа акта  без възражение, като каза, че ги  е закупил от с. Крапец.  Копие от протокола и акта му дадохме, като колегите от полицията К. и Н. станаха свидетели при установяване на нарушението.  Марката която се поставя на дървата се слага преди транспортиране  от сечището и тогава се издава и превозен билет. В случая и двата документа липсваха.

СВ. Н. К.: Нямам роднински връзки със страните по делото.    Работя в РУ- Мездра като старши полицай ООР. На 12.12.17 г. бяхме на работа по график  на ул. „Л. К…..” в гр. Мездра. Спряхме за проверка  л.а. ……., с водач Я.П. ***. При  извършената проверка установихме, че на задната седалка и в  багажника има дърва за огрев. Поискахме му документ,но той не представи такъв. Дървата бяха завити с одеяла , за да не се виждат. Обадихме се на ОД и той  ни изпрати горска стража. И.  Горския дойде , като ги премери със стандартна  рулетка, бяха мисля от дъб. На място се състави констативен протокол и акт, като дървата се иззеха. Я. пред нас каза, че дървата ги е закупил от с. Крапец.  Същия не представи превозен  билет и дървата не бяха маркирани.  Я. беше сам в автомобила.  Пътувам от с. Хубавене , работя в РУ-Мездра и моля да ми се изплатят дневни  разходи, тъй като съм в момента почивка.

Съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ДА СЕ ИЗПЛАТИ ДНЕВЕН РАЗХОД  от бюджета на съда на св.  Н.К.  във връзка с явяване по делото в размер на 10.00 лева.

 СВ. З.Н. : Нямам роднински връзки със страните по делото. Работя като младши автоконтрольор в РУ-Мездра. На 12.12.17 г. около 16,20 ч. се намирахме на установъчен пункт в гр. Мездра на ул. ……..”.  Спрях на случаен принцип преминаващ автомобил марка „Опел Омега” с Монтански номер, но не  го помня. Управляваше се от  Я.П.. Сам беше в колата. При  проверка на документи  установихме  нарушение на ЗДвП, като установихме, че  на задната седалка и в багажника има завити дърва, нарязани на около 1 метър.  След като установихме това нещо уведомихме ОД и поискахме съдействие от горски инспектор. На място пристигна горския И. И.. Той състави констативен протокол за дървата, както и акт  за дървата на място.  Аз си гледах моите документи и не мога да кажа точно с какво се мериха   дървата , но той ги мери с нещо . На място той   състави акт по ЗГ.  Я. каза, че дървата ги кара от с. Крапец, но не мога да си спомня  дали той ги е добивал или ги  е закупил от там. Нямаше горска марка на тях и превозен билет липсваше

АДВ. Н……. :  Нямам искания. Моля за ход по същество.

Съдът намира, че делото е  изяснено  от фактическа страна, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

ОБЯВЯВА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ ЗА ПРИКЛЮЧИЛО.

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

АДВ. Н……:  Моля за съдебен акт, като отмените атакуваното НП и уважите  жалбата. Алтернативно за нарушение по чл. 213  т.1 и т.2 ЗГ с което му е наложено на основание чл. 266 ал.1 ЗГ наказания глоба в размер на 100 лева- чл. 213 ал.1 т.1 ЗГ и по чл. 213 ал.1 т.2 ЗГ   пак глоба в размер на 100 лева,  моля да бъдат намалени в предвидения от закона минимум, а именно  по 50 лева. По отношение вещите  предмет на  нарушението  , а именно 1 брой лек автомобил с ДК №М…… ВВ, марка „Опел Омега”  моля да отмените НП в тази му част , като незаконосъобразно и неоснователно. Действително чл. 273 ал.1 ЗГ  предвижда такова отнемане , но съгласно чл. 20 ал.4 ЗАНН, такова отнемане не се допуска когато стойността на вещите  явно не  съответства на характера и тежестта на адм. нарушение. Безспорно в случая стойността на лекия автомобил  не съответства на характера и тежестта на нарушението  изразяващо се в транспортиране на 1 пр. куб. м. дърва за огрев . В случая  АНО  не е доказал , че  стойността на превозното средство  не съответства на тежестта на нарушението.  Моля в тази част НП да бъде отменено, ведно с произтичащите от това законови последици.

ЖАЛБОПОДАТЕЛ: Признавам се за виновен за нарушенията, но не  съм знаел, че дървата трябва да са маркирани , тъй като ги закупих от частно лице. Превозих ги със собствения ми лек автомобил марка „Опел Омега” с № М 6304 ВВ.

   Съдът счете делото за изяснено и  се оттегли на тайно съвещание ,за да се произнесе с решение.

След проведено тайно съвещание, съдът

Р Е Ш И:

ИЗМЕНЯ  НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1372/01.03.2018 г.  на Директор РДГ- Берковица , в частта с която на  Я.А.П. ***,  на основание чл. 266 ал.1 ЗГ са му наложени   ГЛОБИ  в размер от по 100.00 /СТО/лева за нарушения  на чл. 213 ал.1 т.1 и т.2 ЗГ, като   НАМАЛЯ  размера на глобите  на  50.00 / ПЕТДЕСЕТ/ лева  за нарушение  на чл. 213 ал.1 т.1 ЗГ  и на  50.00  /ПЕТДЕСЕТ / лева  за нарушение на чл. 213 ал.1 т.2 ЗГ.

ПОТВЪРЖДАВА   наказателното постановление в частта относно  отнемане в полза на дървата  на 1 пр. кубик дърва за огрев на дървесен  вид дъб, като сумата от продажбата следва да се преведе в Приход на изпълнителна агенция по горите-Берковица.

ОТМЕНЯ  като  незаконосъобразно НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1372/01.03.2018 г.  на Директор РДГ- Берковица в частта  с която  на основание чл. 273 ал.1 ЗГ  е отнета  в полза на Държавата, вещта послужила за извършване на нарушението – лек автомобил марка „Опел Омега”  с № М 6304 ВВ, собственост на Я.А.П. ***.

Решението се обяви на присъстващите страни и същото подлежи на жалба и протест  в 14 дневен срок  пред АС-Враца, считано от днес.

Протокола написан в с.з.

Протокола приключи в  09.55 часа.

 

8

АНД No 19/2018

КАТ

С.С.В.

ОД НА МВР - СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ВРАЦА

Докладчик:
ЕВГЕНИ А. БОЖИДАРОВ

Решение от 11.4.2018г.

ЗА ДА СЕ ПРОИЗНЕСЕ ВЗЕ ПРЕДВИД:

       С.С.В. ***  обжалвал в срок наказателно постановление № 17-0967-000773 /22.06.2017 г. на  Началник сектор Пътна Полиция   при ОД МВР гр. Враца, с което на основание чл.182 ал.1 т.6 ЗДвП за извършено нарушение на чл. 21 ал.1 ЗДвП  са му наложени кумулативно административни наказания  Глоба в размер на 350.00 лева и лишаване от правоуправление за срок от три месеца , като на основание Наредба Iз-2539 на МВР са му отнети и 12 контролни точки .

В жалбата  се излагат   доводи за нарушена процедура при съставяне на АУАН в отсъствие на нарушител и неясно описание на нарушението . Жалбоподателят, редовно призован, не се явява и не се представлява. Постъпило е  писмено становище от защитника адв.Славов от САК доразвиващо доводите в жалбата .

           Наказващият орган, редовно призован, не е изпратил представител и не е изразил становище пред настоящата инстанция, а в писмото изпращащо преписката в съда иска цялостно потвърждаване на атакуваното НП .   

Снети са показания от свидетели.Събрани са писмени доказателства .

Анализирайки събраните по делото доказателства, по отделно и в тяхната съвкупност, съдът приема за установено следното:

Представен по делото е АУАН бл. № 516625/18.04.2017 г.   съставен срещу Стоят С.В. *** , за това , че на  20.01.2017 г. около 15,45 часа в с.Люти Дол, общ.Мездра , в посока гр.Ботевград , управлявал л.а Пежо 307 с рег.№ Х5272 ВМ , със скорост 107 км/час при максимално разрешена за населено място 50 км/час ,наказуема скорост след приспадане толеранс от 3 % 104 км/час и наказуемо превишение от 54 км/час , като нарушението е установено със система за видеоконтрол TFR1-М №515 и видеоклип № 9955 , като АУАН е съставен в отсъствие на нарушителя съгласно чл.42 ал.2 ЗАНН .Нарушението е квалифицирано по чл 21 ал.1 ЗДвП .

Въз основа на така съставения  АУАН било издадено атакуваното НП .

При тези факти съдът намира следното от правна страна:

Жалбата е основателна !

Не се спори по факта , че АУАН е съставен в отсъствие на нарушителя . Съгласно чл.40 ал.2 ЗАНН АУАН може да се състави в отсъствие на нарушител ,когато е известен , но не може да бъде открит или когато след покана не се яви за съставяне на акта. В случая акта е подписан от нарушителя на 02.05.2017 г. , след като на 18.04.2017 г. е съставен в негово отсъствие без покана,която недвусмислено да сочи явяване на лицето пред контролните органи в определена дата и час за неговото съставяне     . Не се представиха доказателства за изпратена и надлежно получена покана за съставяне на АУАН .Установява се по делото ръкописно уведомление за проведен на 04.04.2017 г. телефонен разговор със жалбоподателя , при което той заявил желание за съставяне на АУАН в негово отсъствие /л.11/ . Цитираният документ не съдържа реквизити на покана за явяване ,нито е подписан от издателя,поради което не поражда правни последици удостоверяващи съставяне на АУАН при хипотеза на чл. 40 ал.2 ЗАНН,поради което АУАН се явява порочен , а издаденото въз основа на него НП незаконосъобразно .

При тези доводи НП подлежи на цялостна отмяна, предвид установената  незаконосъобразност, поради което  е безпредметно обсъждане на  доводи за неговата правилност   по същество на нарушенията и относимите  за това  съставомерни признаци  относно  обект, субект , обективна и субективна страна.

               При изложените съображения  и на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН РС-Мездра в този съдебен състав

Р    Е   Ш     И

 ОТМЕНЯ   като  незаконосъобразно наказателно постановление № 17-0967-000773 /22.06.2017 г. на  Началник сектор Пътна Полиция   при ОД МВР гр. Враца, с което на С.С.В. *** на  основание чл.182 ал.1 т.6 ЗДвП за извършено нарушение на чл. 21 ал.1 ЗДвП  са му наложени кумулативно административни наказания  Глоба в размер на 350.00 лева и лишаване от правоуправление за срок от три месеца , като на основание Наредба Iз-2539 на МВР са му отнети и 12 контролни точки .

 

9

НОХД No 174/2018

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.МЕЗДРА

П.Ф.Т.

Докладчик:
ЕВГЕНИ А. БОЖИДАРОВ

Споразумение от 11.4.2018г.

За РП-Мездра се явява  районен  прокурор П..

Обвиняемата се явява лично и с  адв. М. Д. ***, редовно упълномощена.

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото. Поддържам така  изготвеното и подписано  от  прокурор Евтимов  споразумение.

АДВ. Д.: Да се даде ход на делото. 

Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ПРИЕМА и ПРИЛАГА представеното от страните споразумение за решаване на делото, съгласно чл.381 и сл. НПК, както и 1 бр. декларация по чл.381 ал.6 НПК.

САМОЛИЧНОСТ НА ОБВИНЯЕМАТА:

П.  Ф.Т., ЕГН:**********, родена на *** ***, с постоянен адрес:***, българка, българска гражданка, разведена, висше образование, безработна,  не осъждана.  

ОБВИНЯЕМА Т.: Запозната съм със споразумението и заявявам, че доброволно съм го подписала.     

ПРОКУРОР: Не правя отвод на състава.

АДВ. Д.:Не правя отвод на състава.

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

На основание чл.382 НПК делото се докладва чрез прочитане на споразумението.

ОБВИНЯЕМА Т.: Разбирам в какво ме обвиняват. Признавам се за виновна. Запозната съм с условията на споразумението. Разбирам какви са последиците от него. Доброволно съм го подписала, както и декларацията за отказ от разглеждане на делото по общият ред.

Съдът, след като се запозна с представеното споразумение за решаване на делото, становищата на страните и изявлението на обвиняемата, намира, че са спазени всички изисквания на чл.381 ал.5 НПК и намира, че окончателният вид на споразумението следва да се запише в протокола както следва:

С П О Р А З У М Е Н И Е

ЗА

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА БП №96/2018 година по описа на РУ-Мездра и №572/2018 Г.  по описа на РАЙОННА ПРОКУРАТУРА  ГР.МЕЗДРА.

СКЛЮЧЕНО НА ОСНОВАНИЕ чл.381 от НПК

 

Днес на 04.04.2018 година в гр.Мездра, обл. Враца се постигна настоящото споразумение между:

1.Е. Е.-прокурор при Районна прокуратура гр.Мездра,  поддържано  и подписано в съдебно заседание от районен прокурор  Г. П.   и

2.Адвокат М.Д. ***, като  договорен защитник на обв. П.  Ф.Т., ЕГН:**********, родена на *** ***, с постоянен адрес:***, българка, българска гражданка, разведена, висше образование, безработна,  не осъждана, които се споразумяха за следното:

                За това, че обв. П.Ф.Т., ЕГН:**********, родена на *** ***, с постоянен адрес:***, българка, българска гражданка, разведена, висше образование, безработна,  не осъждана, се признава за  ВИНОВНА, за това, че  на 31.03.2018 година около 01,32 часа  в гр. Мездра на кръстовището  на ул. „….  и ул. „……  е управлявала  МПС-лек автомобил  „Мерцедес Е320 ЦДИ”, с ДК №  ВР …. ВН, собственост на  ……….. от гр. Мездра с концентрация на алкохол  в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,56 на хиляда,  установено по надлежния ред с техническо средство  „Алкотест Дрегер”7510, с фабричен № 0014 – престъпление по чл. 343б ал.1 НК.

 На обв. П.  Ф.Т.  при условията на чл. 343б ал.1 вр. чл.55, ал. 1 т.1  от  НК   се определя  наказание  лишаване от свобода за срок от  ТРИ МЕСЕЦА,  изпълнението на което на основание чл. 66 ал.1 НК се отлага от изтърпяване за срок от  ТРИ ГОДИНИ.

На основание чл. 55 ал. 3 НК НЕ НАЛАГА предвиденото по-леко наказание, което законът предвижда, а именно  глоба”.

На основание чл. 343г вр. чл. 343б ал.1 вр. чл. 37 ал.1 т.7  от НК на обв. П.  Ф.Т.,  да бъде  наложено наказание „лишаване от право да управлява МПС” за срок от  ШЕСТ МЕСЕЦА.

На основание чл. 59 ал.4 НК  при изпълнение на  наказанието  лишаване от право да управлява МПС  се  приспада времето, през което за същото  деяние  обвиняемата е  била лишена по административен  ред от възможността да упражнява това си право, считано от 31.03.2018 година.

Невъзстановени щети по делото няма.

Разноски не са направени.

Веществени доказателства по делото не са иззети.

На страните е известно  и същите се съгласяват с правните последици  от споразумението, а именно, че след одобряването му от първоинстанционния съд , определението на съда  по чл. 382 ал.7 НПК  е окончателно и има  последиците на влязла в сила присъда за П.  Ф.Т. и  не подлежи на въззивно и  касационно обжалване.

С така постигнатото споразумение страните намират,   че ще бъдат постигнати целите  на чл. 36 НК, да се поправи  и превъзпита  обвиняемата към спазване на  законите и добрите нрави.

                 Настоящото споразумение се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра.

 

 

СПОРАЗУМЕЛИ  СЕ:

 

1………………………………

       . П- Районен прокурор при РП-Мездра/

 

2…………………………………

       /адв.М.Д.,като защитник  на обвиняемата /

 

3…………………………………..

           /П.  Ф.Т.-обвиняема/

 

 

Съдът намира, че постигнатото между страните споразумение не противоречи на закона и морала, разглежда всички относими въпроси за деянието, вината, вида и размера на наказателната санкция, поради което и на основание чл.382 ал.7 НПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА споразумение сключено между Е…. Е….-прокурор при Районна прокуратура гр.Мездра,  поддържано  и подписано в съдебно заседание от районен прокурор  Г П…..   и

адвокат М.Д. ***, като  договорен защитник на обв. П.  Ф.Т., ЕГН:**********, родена на *** ***, с постоянен адрес:***, българка, българска гражданка, разведена, висше образование, безработна,  не осъждана, за това, че обв. П.Ф.Т., ЕГН:**********, родена на *** ***, с постоянен адрес:***, българка, българска гражданка, разведена, висше образование, безработна,  не осъждана, се признава за  ВИНОВНА, за това, че  на 31.03.2018 година около 01,32 часа  в гр. Мездра на кръстовището  на ул. „Ш  и ул. „…….  е управлявала  МПС-лек автомобил  „Мерцедес Е320 ЦДИ”, с ДК №  ВР ….. ВН, собственост на  ….. от гр. Мездра с концентрация на алкохол  в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,56 на хиляда,  установено по надлежния ред с техническо средство  „Алкотест Дрегер”7510, с фабричен № 0014 – престъпление по чл. 343б ал.1 НК.

 На обв. П.  Ф.Т.  при условията на чл. 343б ал.1 вр. чл.55, ал. 1 т.1  от  НК   се налага  наказание  лишаване от свобода за срок от  ТРИ МЕСЕЦА,  изпълнението на което на основание чл. 66 ал.1 НК се отлага от изтърпяване за срок от  ТРИ ГОДИНИ.

На основание чл. 55 ал. 3 НК НЕ НАЛАГА предвиденото по-леко наказание, което законът предвижда, а именно  глоба”.

На основание чл. 343г вр. чл. 343б ал.1 вр. чл. 37 ал.1 т.7  от НК на обв. П.  Ф.Т.,  да бъде  наложено наказание „лишаване от право да управлява МПС” за срок от  ШЕСТ МЕСЕЦА.

На основание чл. 59 ал.4 НК  при изпълнение на  наказанието  лишаване от право да управлява МПС  се  приспада времето, през което за същото  деяние  обвиняемата е  била лишена по административен  ред от възможността да упражнява това си право, считано от 31.03.2018 година.

                 ПРЕКРАТЯВА  на   основание чл.382 ал.7 вр. чл.24 ал.3 НПК производството по НОХД №174/2018 година по описа на Районен съд гр. Мездра. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Протокола написан в с. з.

Протокола приключи в 14.10 часа.

В законна сила на 11.4.2018г.

10

НОХД No 180/2018

Квалифицирани състави на кражба

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.МЕЗДРА

Р.Х.Ц.

Докладчик:
ЕВГЕНИ А. БОЖИДАРОВ

Споразумение от 11.4.2018г.

За РП-Мездра се явява   районен  прокурор П..

Обвиняемият се явява лично и с  адв. В. З. ***, редовно упълномощен.

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото. Поддържам така  изготвеното и подписано  от  прокурор Е……  споразумение.

АДВ. З.: Да се даде ход на делото.  Моля да бъдат приети като доказателство 2 бр. вносни бележки  представляващи  равностойността на отнетите и невъзстановени  вещи, предмет на престъплението.

ПРОКУРОР : Да се приемат.

Съдът  намира, че са налице условията на закона за даване ход на делото. Следва да се приемат    представените   от защитата вносни бележки.

Мотивиран от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ПРИЕМА 2 бр. вносни бележки, представляващи  равностойността на отнетите и невъзстановени  вещи, предмет на престъплението.

ПРИЕМА и ПРИЛАГА представеното от страните споразумение за решаване на делото, съгласно чл.381 и сл. НПК, както и 1 бр. декларация по чл.381 ал.6 НПК.

САМОЛИЧНОСТ НА ОБВИНЯЕМИЯТ:

Р.  Х.Ц., ЕГН:**********, роден на  *** ***, живущ ***, българин, български  гражданин, начално образование, неженен, осъждан.

ОБВИНЯЕМ: Запознат съм със споразумението и заявявам, че доброволно съм го подписал.     

ПРОКУРОР: Не правя отвод на състава.

АДВ. З.:Не правя отвод на състава.

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

На основание чл.382 НПК делото се докладва чрез прочитане на споразумението.

ОБВИНЯЕМ: Разбирам в какво ме обвиняват. Признавам се за виновен. Запознат съм с условията на споразумението. Разбирам какви са последиците от него. Доброволно съм го подписал, както и декларацията за отказ от разглеждане на делото по общият ред.

Съдът, след като се запозна с представеното споразумение за решаване на делото, становищата на страните и изявлението на обвиняемия, намира, че са спазени всички изисквания на чл.381 ал.5 НПК и намира, че окончателният вид на споразумението следва да се запише в протокола както следва:

С П О Р А З У М Е Н И Е

ЗА

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДП № 196/2018 год.  ПО ОПИСА НА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА  ГР. МЕЗДРА

СКЛЮЧЕНО НА ОСНОВАНИЕ чл. 381 от НПК

 

Днес на 05.04.2018 година в гр. Мездра, обл. Враца се постигна настоящото споразумение между  Е Е……- Прокурор при Районна прокуратура гр. Мездра   и поддържано в съдебно заседание от районен прокурор Г….П и адвокат В.З. ***, редовно упълномощен, като  защитник  обв. Р.Х.Ц. *** с ЕГН:**********, които се споразумяха за следното:

За това, че  обв. Р.Х.Ц., ВИНОВНО, макар и непълнолетен, но след като е разбирал свойството и значението на деянието си е могъл да ръководи постъпките си, след предварително сговаряне, като случаят не е маловажен, с непълнолетния ………, ЕГН-********** с. Камено поле, за времето от 24.12.2017 г. до 28.12.2017 г. в с. Камено поле, общ. Роман, от селскостопанска постройка намираща се на ул.” ………” №9  е отнел чужди движими вещи- 12 бр. чувала от по 40 кг.  Фуражна царевица, 8 бр. чувала от по 30 кг. с овес и 120 кг. ечемик, всичко на обща  стойност 252 /двеста петдесет и два/ лева, от владението на  Н……. Х. ***, негова собственост, без съгласието му и с намерение противозаконно да ги присвои , като за извършване на деянието е разрушил прегради здраво направени за защита на имот- престъпление по  чл.195, ал.1, т.3 и т.5 вр. с чл.194, ал.1 с чл. 63, ал.1 т.3  от НК.

Наказанието на обв.Р.Х.Ц.,  се определя при условията на чл. 55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, като по отношение  на него бъде наложено наказание- ПРОБАЦИЯ с пробационни мерки, както следва:

1. По чл.42а,  ал.3, т.2, във вр. с ал.2 т. 1 и 2 от НК – ШЕСТ МЕСЕЦА  задължителна регистрация по настоящ адрес:*** с подпис пред пробационен служител-ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО;

2. По чл.42а, ал.2, т.2 от НК – ШЕСТ МЕСЕЦА задължителни периодични срещи с пробационен служител.

                   Веществени доказателства по делото- НЯМА.

                   Причинените в резултат на деянието  имуществени вреди са възстановени.

                    На обвиняемият Р.Х.Ц.  се възлагат направените по делото разноски в размер  на 29.50, които следва да се заплатят в полза на държавата – по сметка на ОД на МВР-Враца.  

 

СПОРАЗУМЕЛИ  СЕ:

 

1……………………………

  . П…….. -Прокурор при РП-Мездра/

 

2……………………………

                    /адв.В.З., като  защитник на  обвиняемият/

 

3……………………………..

                      / Р.Х.Ц. -обвиняем/

 

Съдът намира, че постигнатото между страните споразумение не противоречи на закона и морала, разглежда всички относими въпроси за деянието, вината, вида и размера на наказателната санкция, поради което и на основание чл.382 ал.7 НПК

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА  споразумение сключено между  Е…. Е…….- Прокурор при Районна прокуратура гр. Мездра   и поддържано в съдебно заседание от районен прокурор Г…. П…… и  адвокат В.З. ***, редовно упълномощен, като  защитник  обв. Р.  Х.Ц., ЕГН:**********, роден на  *** ***, живущ ***, българин, български  гражданин, начално образование, неженен, осъждан, за това, че  обв. Р.Х.Ц., ВИНОВНО, макар и непълнолетен, но след като е разбирал свойството и значението на деянието си е могъл да ръководи постъпките си, след предварително сговаряне, като случаят не е маловажен, с непълнолетния …… Й……., ЕГН-********** с. Камено поле, за времето от 24.12.2017 г. до 28.12.2017 г. в с. Камено поле, общ. Роман, от селскостопанска постройка намираща се на ул.” ……..” №9  е отнел чужди движими вещи-12 бр. чувала от по 40 кг.  фуражна царевица, 8 бр. чувала от по 30 кг. с овес и 120 кг. ечемик, всичко на обща  стойност 252 /двеста петдесет и два/ лева, от владението на  НХ. ***, негова собственост, без съгласието му и с намерение противозаконно да ги присвои, като за извършване на деянието е разрушил прегради здраво направени за защита на имот - престъпление по  чл.195, ал.1, т.3 и т.5 вр. с чл.194, ал.1 с чл. 63, ал.1 т.3  от НК.

Наказанието на обв.Р.Х.Ц.,  се налага при условията на чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, като по отношение  на него бъде наложено наказание-ПРОБАЦИЯ с пробационни мерки, както следва:

       1. По чл.42а,  ал.3, т.2, във вр. с ал.2 т. 1 и 2 от НК – ШЕСТ МЕСЕЦА  задължителна регистрация по настоящ адрес:***  с подпис пред пробационен служител-ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО;

       2. По чл.42а, ал.2, т.2 от НК – ШЕСТ МЕСЕЦА задължителни периодични срещи с пробационен служител.

ОСЪЖДА  Р.Х.Ц.  да заплати  направените по делото разноски в размер  на 29.50,  в полза на държавата – по сметка на ОД на МВР-Враца.  

ПРЕКРАТЯВА на основание чл.382 ал.7 вр. чл.24 ал.3 НПК производството по НОХД №180/2018 година по описа на Районен съд гр. Мездра. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

След одобрение на споразумението ДП да се върне на РП- Мездра за произнасяне по отношение на другия  обвиняем …………...

Протокола написан в с. з.

Протокола приключи в 15.40 часа.

В законна сила на 11.4.2018г.

11

НОХД No 167/2018

Състави на придобиване и държане на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.МЕЗДРА

Д.С.М.

Докладчик:
ВЯРА А. АТАНАСОВА

Споразумение от 12.4.2018г.

За РП-Мездра прокурор В..

Подсъдимият лично и с адв. В.З. от ВрАК.

Свидетелите налице.

Вещото лице М.С. налице.

ПРОКУРОР: Представям и моля да приемете призовки за всички свидетели по делото, от които е видно, че са получили и в днешното с.з. същите се явиха. Освен призовки за свидетели, Ви представям и призовка, адресирана до подс. М., удостоверяваща връчването й в срок на обвинителния акт по делото. Освен това, представям  като доказателство  и приемо-предавателен протокол, от който е видно, че остатък от наркотичното вещество след извършеното изследване е предаден в Митницата София за съхранение до приключване на наказателното производство. Моля да го приемете като доказателство по делото, тъй като след това следва да се произнесем по него в споразумението.

АДВ. З.: Да се приеме.

ПРОКУРОР: Със защитата и подсъдимия постигнахме споразумение, което Ви представям в писмен вид днес в съдебна зала и моля да го приемете по делото, като същевременно допуснете промяна в реда за разглеждане на делото, като същият протече по Глава ХХІХ НПК вместо по Глава ХХІV НПК.

АДВ. З.: Действително с прокуратурата постигнахме споразумение, с което сме уредили всички императивно уредени в закона обстоятелства. Подписано е лично от мен и от моя подзащитен, моля Ви да го приемете, одобрите и прекратите съдебното производство.

ПОДСЪДИМ: Поддържам казаното от адвоката и съм съгласен със споразумението, което съм подписал.

Съдът, след като изслуша становищата на страните, намира, че не са налице процесуални пречки делото да бъде разгледано в днешното с.з. В съдебна зала страните заявиха, че са постигнали споразумение за решаване на делото и представиха същото, ведно с декларация по чл.381 ал.6 НПК, подписана от подс. М., с която същият е съгласен със споразумението и се отказва от разглеждане по общия ред на делото. Имайки предвид горното, съдът приема, че не са налице процесуални пречки съдебното производство да продължи по реда на Глава ХХІХ НПК и с оглед на същото

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯВА разпореждане на съдията-докладчик от 02.04.208 г. в частта, с която е разпоредено делото да се разглежда по реда на Глава ХХІV НПК.

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО РЕДА НА ГЛАВА ХХІХ НПК.

ПРИЕМА И ПРИЛАГА по делото 1 бр. споразумение за прекратяване на НОХД № 167/2018 г. по описа на РС-Мездра, сключено на основание чл.384 ал.1 НПК и 1 бр. декларация по чл.381 ал.6 НПК.

ПРИЕМА И ПРИЛАГА по делото представените в днешното с.з. от прокурора 8 бр. призовки и писмо № БП-85/05.04.2018 г. от РУ Мездра, с приложени към него приемо-предавателен Протокол № 53883/08.04.2018 г. на Отдел „НОП – ЦМУ” и съпроводително писмо рег. № 300000-1385/28.03.2018 г.

САМОЛИЧНОСТ НА ПОДСЪДИМИЯ:

Д.С.М.  - роден на *** ***, българин, български гражданин, с основно образование, ученик в ХІІ клас в ППМГ „А.И.Ц.(” гр. В., ЕГН **********, неосъждан.

ПОДСЪДИМ: Получил съм препис от ОА преди повече от три дни.

На основание чл.274 ал.1 НПК на страните се разясни правото на отвод. Искания за отводи не бяха направени.

С оглед обстоятелството, че делото се разглежда по реда на Глава ХХІХ НПК, то отпада необходимостта да бъдат разпитани явилите се днес свидетели, поради което същите се освобождават от участие в с.з.

ВЕЩО ЛИЦЕ: Моля да ми бъдат присъдени разноски за явяването ми днес под формата на дневни.

По направеното от вещото лице искане, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРИСЪЖДА на вещото лице М.С.С. разноски за явяването й в с.з. в размер на 10 лева, под формата на дневни разходи, платими от бюджета на РС-Мездра, съобразно наредбата за командировките в страната.

Вещото лице М.С. се освобождава от участие в с.з. поради отпадане на необходимостта да бъде разпитвана в това си качество.

На основание чл.382 НПК делото се докладва с прочитане на споразумението за решаване на делото и на представената декларация, с която подсъдимият заявява, че не желае делото да се разглежда по общия ред.

ПРОКУРОР: Във връзка с направеното искане от страна на вещото лице за изплащане на дневни разходи, за явяването й в днешното с.з., моля да направим промяна в споразумението, като подсъдимият Д.М. се осъди да плати направените разноски по делото в размер на 81.46 лева за експертиза плюс 10 лева дневни разноски за явяването на вещото лице. Други промени няма да правя. Моля да приемете споразумението в този вид с така направената промяна.

АДВ. З.: От името на моя подзащитен заявявам, че несе противопоставяме на изменението относно размера на дължимите от него разноски, а именно към така вече посочените в споразумението и направени на ДП разноски, които са за експертиза и фотоалбум по сметка на ОДМВР- В., да бъдат добавени и 10 лева, които да бъдат по сметка на РС-Мездра за дневни на вещото лице. Нямаме претенции за други изменения. Моля да бъде одобрено.

ПОДСЪДИМ: Разбирам в какво ме обвиняват. Признавам се за виновен. Запознат съм с условията на споразумението. Разбирам какви са последиците от него. Доброволно съм го подписал, както и декларацията за отказ от разглеждане на делото по общия ред. Съгласен съм в съдържанието на споразумението да бъдат направени промените, за които говорят прокурора и моя адвокат. Аз нямам искания за промени в съдържанието на споразумението.

Съдът, след като изслуша становищата на страните и взе предвид съдържанието на представеното от тях в с.з. споразумение за решаване на делото, счита направените от тях предложения за промени в частта за разноски, реализирани в наказателното производство до момента, за основателни. В тази част на споразумението страните са отразили стойността на разноските, направени в хода на ДП до датата на с.з., съобразно писмените материали и данните, съдържащи се в тях, приложени в кориците на ДП. В с.з. днес бяха реализирани допълнителни разноски, представляващи запратени от бюджета на МРС дневни разходи за явяване на вещото лице по делото М.С.. Тези парични средства не са включени в съдържанието на споразумението, тъй като към момента на неговото изготвяне не са били налични в обективната действителност. Тъй като със споразумението за решаване на делото се слага край на наказателното производство, съдът, респ. страните дължат произнасяне по въпроса за разноските, реализирани в неговия ход. По тази причина към наличните вече разноски следва да бъдат включени и реализираните днес в с.з. такива в размер на 10 лева, които следва да бъдат възложени в тежест на подс. М. и платими от него в полза на ВСС по сметка на РС-Мездра. Това следва да бъде отразено в съдържанието на споразумението, постигнато между страните. По отношение на останалите въпроси, намерили решение в съдържанието на споразумението, съдът не установи неправилно прилагане на материалния закон или нарушение на закона и морала, поради които да настъпят промени в съдържанието на споразумението. По тази причина същото, ведно с коментираните по-горе промени, следва да бъде вписано в съдебния протокол по делото в следния вид:

 

С П О Р А З У М Е Н И Е

ЗА

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА НОХД № 167/2018 г. ПО ОПИСА НА РАЙОНЕН СЪД 

ГР. МЕЗДРА.

СКЛЮЧЕНО НА ОСНОВАНИЕ чл.384 НПК

 

Днес на 12.04.2018 година в гр. Мездра, обл. В. се постигна настоящото споразумение между:

1. Л.В. - прокурор при Районна прокуратура гр. Мездра и

2. Адвокат В.З. ***, като  договорен защитник на Д.С.М. ***, с ЕГН **********, които се споразумяха за следното:

За това, че Д.С.М. ***, в района на Автогара - Мездра, без надлежно разрешително /абсолютна забрана по чл.30 вр. чл.3 ал.2 т.1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите/ е държал в себе си високорискови наркотични вещества – коноп /канабис/ /Списък І „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотреба с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина“ от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, издадена въз основа на чл.3 ал.2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите/, с него тегло 3,853 грама, с концентрация на активно действащ компонент тетрахидроканабинол 6% с цена за пласмент на улицата 23,11 лв., в нарушение на установените правила в чл.30 вр. чл.3 ал.2 т.1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /абсолютна забрана/, като случаят е маловажен -престъпление по чл.354а ал.3 т.1 НК.

Наказанието на Д.С.М. се определя при условията на чл.55 ал.1 т.1 НК - ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА.

На основание чл.66 ал.1 НК изпълнението на наказанието се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.

На основание чл.55 ал.3 НК не се налага по лекото наказание глоба, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода.

Веществени доказателства по делото: коноп /канабис/ с нето маса 3,853 грама с концентрация на активно действащ компонент тетрахидроканабинол 6% коноп /канабис/ са изпратени за съхранение в ЦМУ - София.

На основание  чл.354а ал.6 НК се отнема в полза на Държавата - коноп /канабис/ с нето маса 3,853 грама с концентрация на активно действащ компонент тетрахидроканабинол 6% предмет на престъплението, притежаването на които е забранено.

В резултат на деянието не са причинени имуществени вреди.

На подсъдимия Д.С.М. се възлагат направените по делото разноски, както следва: 81.46 лева за СФХЕ и фотоалбум по сметка на ОД на МВР – В. и 10 лева, представляващи разходи за явяване на вещо лице под формата на дневни, платими в полза на ВСС по сметка на РС-Мездра.

 

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

Прокурор:

                         Защитник:

/Л.В./                            /адв. В.З./

 

 Подсъдим:

      /Д.М./

 

 

ПРОКУРОР: Моля споразумението да бъде одобрено във вида, в който сме го представили.

АДВ. З.:       Моля споразумението да бъде одобрено във вида, в който сме го представили.

ПОДСЪДИМ: Моля споразумението да бъде одобрено във вида, в който сме го представили.

Съдът намира, че постигнатото между страните споразумение не противоречи на закона и морала, разглежда всички относими въпроси за деянието, вината, вида и размерът на наказателната санкция, поради което и на основание чл.384 ал.3 вр. чл.382 ал.7 НПК

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОДОБРЯВА, споразумение за решаване на делото, постигнато между Л.В. - прокурор при Районна прокуратура – Мездра, адв. В.З. от ВрАК - защитник на подсъдимия Д.С.М. и Д.С.М. с ЕГН ********** – подсъдим по НОХД № 167/2018 г. по описа на РС-Мездра, при следните условия:

Подсъдимият Д.С.М. с ЕГН **********, ВИНОВНО на 22.03.2018 г. в гр. Мездра, в района на Автогара - Мездра, без надлежно разрешително /абсолютна забрана по чл.30 вр. чл.3 ал.2 т.1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите/ е държал в себе си високорискови наркотични вещества – коноп /канабис/ /Списък І „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотреба с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина“ от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, издадена въз основа на чл.3 ал.2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите/, с него тегло 3,853 грама, с концентрация на активно действащ компонент тетрахидроканабинол 6% с цена за пласмент на улицата 23,11 лв., в нарушение на установените правила в чл.30 вр. чл.3 ал.2 т.1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /абсолютна забрана/, като случаят е маловажен -престъпление по чл.354а ал.3 т.1 НК.

ОПРЕДЕЛЯ, при условията на чл.55 ал.1 т.1 НК, на Д.С.М. наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА.

ОТЛАГА, на основание чл.66 ал.1 НК, изпълнението на наказанието за срок от ТРИ ГОДИНИ.

На основание чл.55 ал.3 НК на подсъдимия Д.С.М. НЕ СЕ НАЛАГА по лекото наказание глоба, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода.

Веществени доказателства по делото: коноп /канабис/ с нето маса 3,853 грама с концентрация на активно действащ компонент тетрахидроканабинол 6% коноп /канабис/ СА ИЗПРАТЕНИ за съхранение в ЦМУ - София.

ОТНЕМА, на основание чл.354а ал.6 НК, в полза на Държавата - коноп /канабис/ с нето маса 3,853 грама с концентрация на активно действащ компонент тетрахидроканабинол 6% предмет на престъплението, притежаването на които е забранено.

На подсъдимия Д.С.М. се възлагат направените по делото разноски в размер на 81.46 лева за СФХЕ и фотоалбум по сметка на ОД на МВР - В. и 10 лева, представляващи разходи за явяване на вещо лице под формата на дневни, платими в полза на ВСС по сметка на РС-Мездра.

ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24 ал.3 НПК, наказателното производство по НОХД № 167/2018 г. по описа на РС-Мездра.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно. 

Протоколът написан в с.з. и приключи в 15.08 часа.

В законна сила на 12.4.2018г.

12

НОХД No 40/2018

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.МЕЗДРА

В.П.Т.

Докладчик:
ВЯРА А. АТАНАСОВА

Споразумение от 13.4.2018г.

За РП-М. прокурор П..

Подсъдимият, уведомен от предходното с.з. и редовно уведомен в съответствие с чл.247б НПК, лично.

Адв. М.С. от ВрАК, редовно уведомен, налице.

По делото са постъпили: 2 бр. справки за съдимост на Т.,*** след проверка в Бюро съдимост на ВрРС. 

ПОДСЪДИМ: Съгласен съм адв. С. да ме защитава. Нямам възражения и искания за друг защитник.

АДВ. С.: Запознат съм с материалите по делото и не се нуждая от допълнително време за подготовка.

Съдът, след като изслуша становището на подсъдимия и взе предвид съдържанието на уведомително писмо изх. № 549/12.04.2018г. от Председателя на САК – Враца

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

НАЗНАЧАВА на основание чл.94 ал.3 вр. ал.1 т.6 НПК, адв. М.С. от ВрАК за служебен защитник на подс. В.П.Т. по настоящото дело до приключването му на всички инстанции.

ПРОКУРОР: Да се даде ход на р.з. Да се приемат постъпилите доказателства.

АДВ. С.: Да се даде ход на р.з. Да се приемат постъпилите доказателства.

ПОДСЪДИМ: Съгласен съм с адвоката.

Съдът, след като изслуша становищата на прокурора, защитника и подсъдимия, намира, че не са налице процесуални пречки за разглеждане на делото в днешното р.з. и в тази връзка

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО В РАЗПОРЕДИТЕЛНО ЗАСЕДАНИЕ.

ПРИЕМА постъпилите писмени доказателства.

ПОДСЪДИМ: Получил съм препис от ОА още за първото с.з. Има повече от седем дни от получаването им до днес.

На основание чл.274 ал.1 НПК на страните се разясни правото на отвод. Искания за отводи не бяха направени.

Разпоредителното заседание продължава с обсъждане на въпросите, посочени в чл.248 ал.1 т.1-т.8 НПК и излагане на становища по тях от страна на прокурора, служебния защитник и подсъдимия.

ПРОКУРОР: Делото е подсъдно на съда, пред който е внесено. Не са допуснати съществени нарушения на фаза ДП, не е необходимо да се разглежда при закрити врати. Моля да потвърдите мярката за процесуална принуда. Нямам искания за събиране на допълнителни доказателства и за призоваване на лице. Тъй като в случая са налице основания за разглеждане на делото по Глава ХХІХ НПК, депозирам Ви постигнато със защитата споразумение за решаване на наказателното производство.

АДВ. С.: Поддържам казаното от представителя на прокуратурата. Моля делото да бъде приключено по реда на Глава ХХІХ НПК с така представеното Ви споразумение. Моля да одобрите същото.

ПОДСЪДИМ: Поддържам това, което каза адвоката.

Съдът, след като изслуша становищата на прокурора, служебния защитник и подсъдимия по въпросите, посочени в чл.248 ал.1 т.1-т.8 НПК и взе предвид съдържанието на материалите, събрани на ДП и на ОА, намира, че делото е подсъдно за разглеждане от РС-М. предвид обстоятелството, че описаното в ОА деяние е извършено на територията на този съдебен район. Прегледът на събраните доказателства в процеса до момента не сочи наличие на основание за прекратяване или спиране на наказателното производство, както и за наличие на допуснати на ДП отстраними съществени нарушения на процесуалните правила, довели до ограничаването процесуалните права на обвиняемия, пострадалия или на неговите наследници. Не са налице основания за разглеждане на делото при разглеждане на делото при закрити врата, както и за привличане на резервен съдия или съдебен заседател, вещо лице, преводач или тълковник, или извършване на съдебни следствени действия по делегация. В хода на съдебното производство участие взима адв. М.С. в качеството си на служебен защитник и това само по себе си е гаранция, че правата на подсъдимия ще бъдат гарантирани в максимална степен. По отношение на мерките за процесуална принуда, на ДП спрямо подсъдимия е била взета мярка за неотклонение „Подписка”. Имайки предвид процесуалното поведение на подсъдимия към настоящия момент, съдът счита, че не са налице основания за изменение на взетата по отношение на подсъдимия мярка в по-тежка, поради което същата следва да бъде потвърдена. Страните не направиха днес искания за събиране на нови доказателства, но представиха в с.з. споразумение за решаване на делото, като изразиха категорично желанието си производството да продължи по реда на Глава ХХІХ НПК. Съдът приема, че не са налице процесуални пречки това да бъде сторено  предвид престъпния състав, за който подсъдимият е предаден на съд.

С оглед на горното, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА мярката за неотклонение „Подписка” взета по отношение на подсъдимия В.П.Т. на ДП.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта относно мярката за неотклонение може да бъде обжалвано пред ВрОС от страните в 7-дневен срок.

ДЕЛОТО СЕ РАЗГЛЕЖДА ПО РЕДА НА ГЛАВА ХХІХ НПК.

ПРИЕМА и ПРИЛАГА представените от страните споразумение за решаване на делото, постигнато на основание чл.384 НПК и 1 бр. декларация по чл.381 ал.6 НПК.

САМОЛИЧНОСТ НА ПОДСЪДИМИЯ:

В.П.Т. - роден на *** ***, понастоящем в затвора гр. Враца, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, безработен, ЕГН **********, осъждан.

На основание чл.274 ал.1 НПК на страните се разясни правото на отвод. Искания за отвод не бяха направени.

На основание чл.382 НПК делото се докладва с прочитане на споразумението.    

ПРОКУРОР: Със защитата на подсъдимия постигнахме  споразумение, което Ви представихме в писмен вид днес. В него сме уточнили всички въпроси, посочени в чл.381 ал.5 НПК. Предложения за промени в съдържанието на споразумението няма да правя и моля да го впишете в протокола в окончателен вид така, както е представено.

АДВ. С.: С представителя на прокуратурата постигнахме споразумение, което съдържа отговори на всички въпроси, посочени в чл.381 ал.5 НПК. Промени в съдържанието на споразумението няма да предлагам и моля да го впишете в протокола в окончателен вид така, както сме го представили.

ПОДСЪДИМ: Разбирам в какво ме обвиняват. Признавам се за виновен. Запознат съм с условията на споразумението. Разбирам какви са последиците от него. Доброволно съм го подписал, както и декларацията за отказ от разглеждане на делото по общия ред. Поправки в съдържанието на споразумението няма да правя и моля да го впишете в протокола в окончателен вид така, както сме го представили.

Съдът, след като се запозна с представените от страните споразумение и 1 бр. декларация от подсъдимия, и взе предвид изразените от тях становища в днешното съдебно заседание, намира, че споразумението отговаря на всички условия, визирани в чл.381 ал.5 НПК и следва да бъде вписано в протокола в следният окончателен вид: 

 

 

С  П  О  Р  А  З  У  М  Е  Н  И  Е 

ЗА РЕШАВАНЕ НА ДЕЛОТО,

постигнато на основание чл.384 НПК

по НОХД № 40/2018 г. по описа на РС М.

 

Днес, 13.04.2018 година в гр. М. между

1. Ц. П.-  Прокурор при РП М. и

2. адв. М.С. – ВАК като служебен защитник на подсъдимия В.П.Т., ЕГН **********, роден на *** ***, постоянен адрес:***, неженен, осъждан, средно, безработен.

Със споразумението страните постигат съгласие, че  подсъдимия В.П.Т., ЕГН **********, се признава за виновен в това, че на 22.07.2017 г. по път VRC-1084 на км. 3,000 от с. Върбешница в посока с. Боденец, общ. М., е управлявал лек автомобил, марка “П.“ с рег. № ////////, собственост на С.Ц.Т.от гр. М., с концентрация на алкохол в кръвта си 2,15 промила, установена по надлежния ред – с протокол № 136/25.07.2017 г. на БНТЛ при ОДМВР-Враца - престъпление по чл.343б ал.1 НК.

На основание чл.343б ал.1 от НК наказанието на В.П.Т., ЕГН ********** се определи при условията на чл.55 ал.1 т.1 НК, като по отношение на него бъде наложено наказание – ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА при общ режим на изтърпяване, съобразно чл.57 ал.1 т.3 ЗИНЗС.

На основание чл.55 ал.3 НК на подсъдимия В.П.Т. не се налага наказание глоба, което е по-лекото предвидено в чл.343б НК наред с наказанието лишаване от свобода. 

Разноски по делото в размер на 30.72 лв. се възлагат на В.П.Т., ЕГН ********** да се преведат по сметка на ОД на МВР гр.Враца.

С така постигнатото споразумение страните намират, че ще бъдат постигнати целите на чл.36 НК.

Настоящото споразумение се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра.

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

 

Прокурор:             Служебен защитник:            

  /Ц. П./                   /адв. М.С./

 

Подсъдим:

          /В.Т./

 

 

ПРОКУРОР: Моля споразумението да бъде одобрено във вида, в който сме го представили.

АДВ. С.: Моля споразумението да бъде одобрено във вида, в който сме го представили.

ПОДСЪДИМ: Моля споразумението да бъде одобрено във вида, в който сме го представили.

Съдът намира, че постигнатото между страните споразумение не противоречи на закона и морала, разглежда всички относими въпроси за деянието, вината, вида и размерът на наказателната санкция, поради което и на основание чл.382 ал.7 НПК

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОДОБРЯВА, споразумението за решаване на делото, постигнато между Ц. П. - прокурор при Районна прокуратура – М., адв. М.С. от ВрАК – служебен защитник на В.П.Т. и В.П.Т. с ЕГН ********** – подсъдим по НОХД № 40/2018 г. по описа на РС-М., при следните условия:

Подсъдимият В.П.Т. с ЕГН **********, ВИНОВНО на 22.07.2017 г. по път VRC-1084 на км.3,000 от с. Върбешница в посока с. Боденец, общ. М., е управлявал лек автомобил, марка “П.“ с рег. № ////////, собственост на С.Ц.Т.от гр. М., с концентрация на алкохол в кръвта си 2,15 промила, установена по надлежния ред – с протокол № 136/25.07.2017 г. на БНТЛ при ОДМВР-Враца - престъпление по чл.343б ал.1 НК.

На основание чл.343б ал.1 от НК наказанието на В.П.Т., ЕГН ********** се определи при условията на чл.55 ал.1 т.1 НК, като по отношение на него бъде наложено наказание – ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА при общ режим на изтърпяване, съобразно чл.57 ал.1 т.3 ЗИНЗС.

На основание чл.55 ал.3 НК на подсъдимия В.П.Т. НЕ СЕ НАЛАГА наказание глоба, което е по-лекото предвидено в чл.343б НК наред с наказанието лишаване от свобода. 

Разноски по делото в размер на 30.72 лв. се възлагат на В.П.Т., ЕГН ********** да се преведат по сметка на ОД на МВР гр.Враца.

ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24 ал.3 НПК, наказателното производство по НОХД № 40/2018 г. по описа на РС-М..

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно. 

Протоколът написан в с.з. и приключи в 11.50  часа.

В законна сила на 13.4.2018г.

13

НОХД No 111/2018

Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.МЕЗДРА

Б.Б.А.

Докладчик:
ВЯРА А. АТАНАСОВА

Споразумение от 13.4.2018г.

За РП-Мездра прокурор П..

Подсъдимият, редовно призован и уведомен в съответствие с чл.247б НПК, лично и с адв. М.Б. от ВрАК, редовно упълномощен.

По делото са постъпили: Справка за съдимост на Б.А., издадена от Бюро съдимост при РС-Мездра след проверка в Бюро съдимост на ВрРС.

ПРОКУРОР: Да се даде ход на р.з.

АДВ. Б.: Да се даде ход на р.з.

ПОДСЪДИМ: Да се разгледа делото. 

Съдът, след като изслуша становищата на страните, намира, че не са налице процесуални пречки за провеждане на р.з. по делото днес и в тази връзка

ОПРЕДЕЛИ:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО В РАЗПОРЕДИТЕЛНО ЗАСЕДАНИЕ.

ПРИЕМА постъпилите писмени доказателства.

ПОДСЪДИМ: Получил съм препис от ОА, който сте връчили на моя адвокат. Прочел съм го и знам за какво е делото. От предаването на ОА от адв. Б. до днес има повече от седем дни.

На основание чл.274 ал.1 НПК на страните се разясни правото на отвод. Искания за отводи не бяха направени.

Разпоредителното заседание продължава с обсъждане на въпросите, посочени в чл.248 ал.1 т.1-т.8 НПК и излагане на становища по тях от страна на прокурора, защитника и подсъдимия.

ПРОКУРОР: Делото, което е внесено е подсъдно на съда за решаване. Не са налице нито основания за прекратяване, нито за спиране. Не са налице също допуснати процесуални нарушения. Налице са предпоставки за разглеждане на същото по особените правила с оглед обстоятелството, че със защитата на подсъдимия към момента сме постигнали споразумение, което представяме в днешното с.з. и предлагам делото да бъде разгледано по този ред. Не са налице предпоставки за разглеждането на същото при закрити врати, резервен съдия, съдебни заседател. Моля да потвърдите взетата мярка за неотклонение. Предвид реда, по който искаме да приключи съдебното следствие, намирам, че не са налице основания, нямаме такива за събиране на нови доказателства, нито за призоваване на лица за разпит в съдебното следствие.

АДВ. Б.: Придържам се към становището на прокуратурата. Считам, че делото е подсъдно за разглеждане. Не са налице основания за спиране или прекратяване на съдебното производство. Не са допуснати нарушения на ДП, както прокурора каза, обсъдили сме и сме постигнали споразумение за решаване на делото по реда на Глава ХХІХ НПК. Ще моля да бъде разгледано делото по този ред. Не са налице условия за разглеждане на делото при закрити врати. Мярката също може да бъде потвърдена. Нямаме искания за нови доказателства. 

ПОДСЪДИМ: Поддържам това, което каза адвоката. Нямам какво да добавя към неговата становище. Съгласен съм делото да продължи по реда на Глава ХХІХ НПК.

Съдът, след като изслуша становищата на прокурора, защитника и подсъдимия по въпросите, посочени в чл.248 ал.1 т.1-т.8 НПК и взе предвид съдържанието на приложените на ДП материали и на ОА, намира, че делото е подсъдно за разглеждане на РС-Мездра предвид обстоятелството, че описаното в ОА деяние е извършено на територията на този съдебен район. Прегледът на събраните доказателства в процеса до момента не сочи данни за наличие на условия за прекратяване или спиране на наказателното производство, нито допуснати на ДП отстраними съществени нарушения на процесуалните правила, които да са довели до ограничаване процесуалните права на обвиняемия, пострадалия или на негови наследници. Предвид описания в ОА престъпен състав, не се налага делото да бъде разгледано при закрити врата, да бъде привлечен резервен съдия или съдебен заседател, назначаване на вещо лице, преводач или тълковник, или извършване на съдебни следствени действия по делегация. В съдебното производство участва защитник, упълномощен по договор за процесуално представителство и защита, в лицето на адв. М.Б. от ВрАК, и това е гаранция, че правата на подсъдимия при разглеждането на делото във фазата на съдебното производство ще бъдат гарантирани в максимална степен. По отношение на мерките за процесуална принуда, според наличните до момента материали спрямо подсъдимия е била взета мярка за неотклонение „Подписка”. Изхождайки от поведението, демонстрирано до момента от Б.А. настоящият състав не намира основание за промяна на взетата мярка за неотклонение и взетата на ДП такава следва да остане същата. Страните днес не направиха искане за събиране на допълнителни доказателства. Същите обаче представиха споразумение за решаване на делото и изразиха категорично становище, че желаят производството да продължи по реда на Глава ХХІХ НПК. Изхождайки от наведените в тази насока доводи от страна на прокурора, защитника и подсъдимия, и имайки предвид описаното в ОА деяние, съдът счита, че не са налице процесуални пречки делото да бъде разгледано по реда на особеното производство на Глава ХХІХ НПК.

С оглед на горното, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА мярката за неотклонение „Подписка” взета по отношение на подсъдимия Б.Б.А. на ДП.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта относно мярката за неотклонение може да бъде обжалвано пред ВрОС от страните в 7-дневен срок.

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО по реда на Глава ХХІХ НПК.

ПРИЕМА и ПРИЛАГА представените от страните споразумение за решаване на НОХД № 111/2018 г. по описа на РС-Мездра, постигнато на основание чл.384 и сл. НПК и 1 бр. декларация по чл.381 ал.6 НПК.

САМОЛИЧНОСТ НА ПОДСЪДИМИЯ:

Б.Б.А. – роден на *** ***, с постоянен адрес ***, понастоящем живущ ***, българин, български гражданин, с начално образование, грамотен, безработен, неженен, ЕГН **********, осъждан.

На основание чл.382 НПК делото се докладва с прочитане на споразумението.    

ПРОКУРОР: Със защитата на подсъдимия сме постигнали споразумение, което представихме в писмен вид. С него сме уточнили всички въпроси, посочени в чл.381 ал.5 НПК. Предложения за промени в съдържанието на споразумението няма да правя и моля да го впишете в протокола в окончателен вид така, както е представено.

АДВ. Б.: С представителя на прокуратурата сме постигнали споразумение, в което сме уточнили всички въпроси, посочени в чл.381 ал.5 НПК. Нямам искания за промени в съдържанието. Моля да го впишете в протокола в окончателен вид така, както сме го представили.

ПОДСЪДИМ: Разбирам в какво ме обвиняват. Признавам се за виновен. Запознат съм с условията на споразумението. Разбирам какви са последиците от него. Доброволно съм го подписал, както и декларацията за отказ от разглеждане на делото по общия ред. Поправки в съдържанието на споразумението няма да правя и моля да го впишете в протокола в окончателен вид така, както сме го представили.

Съдът, след като се запозна с представените от страните споразумение и 1 бр. декларация от подсъдимия, и взе предвид изразените от тях становища в днешното съдебно заседание, намира, че споразумението отговаря на всички условия, визирани в чл.381 ал.5 НПК и следва да бъде вписано в протокола в следният окончателен вид: 

 

СПОРАЗУМЕНИЕ

ЗА РЕШАВАНЕ НА НОХД № 111/2018г.на РС-Мездра

 ПО РЕДА НА ЧЛ.384 И СЛЕДВАЩИТЕ ОТ НПК

 

Днес 13.04.2018г. в град Мездра по предложение на Ц. П. –Зам.Районен Прокурор при Районна прокуратура – Мездра,  се изготви и подписа споразумение за прекратяване на наказателното производство на основание чл.384  от НПК при следните условия:

І. СТРАНИ:

Ц. П. – Зам. Районен Прокурор в Районна прокуратура–Мездра, наблюдаващ досъдебно производство № 6/2018 г. по описа на Районна прокуратура гр. Мездра /ДП № 2/2018 г. по описа на РУ-Мездра/ от една страна и от друга,

М.Б. – адвокат от Врачанска адвокатска колегия, в качеството му на договорен защитник на подсъдимия Б.Б.А. - роден на *** ***, българин, български  гражданин, с начално образование, неженен, безработен, осъждан, ЕГН **********

 

ІІ. ПРЕДВАРИТЕЛНИ УСЛОВИЯ:

1. Разследването  по  досъдебно производство № 6/2018 г.  по описа на Районна прокуратура град Мездра, е приключило и обстоятелствата в хода на разследване на наказателното производство са установени обективно, всестранно и пълно от фактическа и правна страна. При провеждане на разследването не са допуснати нарушения на процесуалните правила.

2. Повдигнатото срещу Б.Б. ***, ЕГН **********.

обвинение е за престъпление по чл.343в,ал.2 от НК.

3. На страните са известни и същите се съгласяват с правните последици от споразумението, а именно, че след одобряването му от първоинстанционния съд и прекратяване на наказателното производство по делото, определението на съда е окончателно, има последиците на влязла в сила осъдителна присъда за подсъдимия Б.Б.А. и не подлежи на въззивна и касационна проверка.

 

ІІІ. ПРЕДМЕТ И УСЛОВИЯ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

1. С настоящото споразумение страните се съгласяват наказателното производство по делото да бъде прекратено по отношение на подсъдимия  Б.Б.А..

2. Страните постигат съгласие, че: подсъдимия – Б.Б.А. – със снета по-горе самоличност, се признава за виновен за извършено от него престъпление от общ характер, а именно:  

За това, че на 03.01.2018г.около 04.20 ч. на главен път Е-79 км.162 100 в посока на движение гр. София - гр. В.(, е управлявал МПС - лек автомобил „О.В.” с рег.№ ////////собственост на А.М.И.от с. Г., обл. В., без съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство, в едногодишния срок от наказването му по административен ред за същото деяние - управление на МПС без свидетелство за управление, с наказателно постановление № 16-0967-002032/19.12.2016 г., влязло в законна сила на 11.08.2017 г. на Началник група към ОДМВР - В.(, Сектор „Пътна полиция”-В.( - престъпление по чл.343в ал.2 НК.

3. Вид и размер на наказанието:                  

Страните се споразумяха за извършеното от Б.Б. ***, престъпление по чл.343в ал.2 НК, наказанието да се определи, на основание чл.55 ал.1 т.1 от НК – като му се наложи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ 6 /шест/ МЕСЕЦА при първоначален „строг” режим, на основание чл.57 ал.1 т.2 б.„б” ЗИНЗС. 

На основание чл.55 ал.3 от НК, не се налага  кумулативно предвиденото по-леко наказание „глоба”.

4. Имуществени вреди от престъплението – няма

5. Веществени доказателства – няма.

6. Разноските по делото – не са направени.

Настоящето споразумение се изготви в три еднообразни екземпляра по един за подсъдимия, прокурора и за делото.

 

 

СПОРАЗУМЕЛИ  СЕ:

 

 

ПРОКУРОР: …...               ЗАЩИТНИК: .........

  /Цв.П./                                /адв. М.Б./

 

 

ПОДСЪДИМ:….......

           /Б.А. /

 

 

ПРОКУРОР: Моля споразумението да бъде одобрено във вида, в който сме го представили.

АДВ. Б.: Моля споразумението да бъде одобрено във вида, в който сме го представили.

ПОДСЪДИМ: Моля споразумението да бъде одобрено във вида, в който сме го представили.

Съдът намира, че постигнатото между страните споразумение не противоречи на закона и морала, разглежда всички относими въпроси за деянието, вината, вида и размерът на наказателната санкция, поради което и на основание чл.382 ал.7 НПК

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОДОБРЯВА, споразумението за решаване на делото, постигнато между Ц. П. - прокурор при Районна прокуратура – Мездра, адв. М.Б. от ВрАК – защитник на Б.Б.А. и Б.Б.А. с ЕГН ********** – подсъдим по НОХД № 111/2018 г. по описа на РС-Мездра, при следните условия:

Подсъдимият Б.Б.А. с ЕГН **********, ВИНОВНО на 03.01.2018 г. около 04.20 ч. на главен път Е-79 км.162 100 в посока на движение гр. София - гр. В.(, е управлявал МПС - лек автомобил „О.В.” с рег.№ ////////собственост на А.М.И.от с. Г., обл. В.(, без съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство, в едногодишния срок от наказването му по административен ред за същото деяние - управление на МПС без свидетелство за управление, с наказателно постановление № 16-0967-002032/19.12.2016 г., влязло в законна сила на 11.08.2017 г. на Началник група към ОДМВР - В.(, Сектор „Пътна полиция”-В.( - престъпление по чл.343в ал.2 НК.

На подсъдимия Б.Б.А. се ОПРЕДЕЛЯ при условията на чл.55 ал.1 т.1 от НК, наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА при първоначален „строг” режим, на основание чл.57 ал.1 т.2 б.„б” ЗИНЗС. 

На подсъдимия Б.Б.А. не се налага, на основание чл.55 ал.3 от НК, кумулативно предвиденото по-леко наказание „глоба”.

ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24 ал.3 НПК, наказателното производство по НОХД № 111/2018 г. по описа на РС-Мездра.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно. 

Протоколът написан в с.з. и приключи в 10.38 часа.

В законна сила на 13.4.2018г.

14

НОХД No 186/2018

Квалифицирани състави на хулиганство

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.МЕЗДРА

Е.И.Т.

Докладчик:
ЕВГЕНИ А. БОЖИДАРОВ

Споразумение от 13.4.2018г.

За РП-Мездра прокурор В..

Обвиняемият лично и с адв.Н. А. ***,  редовно упълномощена.

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

АДВ. А.: Да се даде ход на делото.

Съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ПРИЕМА   удостоверение за настоящ адрес на обвиняемия.

ПРИЕМА и ПРИЛАГА представеното от страните споразумение за решаване на делото, съгласно чл.381 и сл. НПК, както и 1 бр. декларация по чл.381 ал.6 НПК.

САМОЛИЧНОСТ НА ОБВИНЯЕМИЯ: Е.И.  Т., ЕГН:**********, роден на *** ***-съгласно приложено удостоверение за настоящ адрес на л. 5 от делото, българин,български гражданин, грамотен, не женен, не осъждан.

ОБВИНЯЕМ: Запознат съм със споразумението и заявявам, че доброволно съм го подписал.     

ПРОКУРОР: Не правя отвод на състава.

АДВ. А.: Не правя отвод на състава.

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

На основание чл.382 НПК делото се докладва чрез прочитане на споразумението.

ОБВИНЯЕМ: Разбирам в какво ме обвиняват. Признавам се за виновен. Запознат съм с условията на споразумението. Разбирам какви са последиците от него. Доброволно съм го подписал, както и декларацията за отказ от разглеждане на делото по общия ред.

Съдът, след като се запозна с представеното споразумение за решаване на делото, становищата на страните и изявлението на обвиняемия, намира, че са спазени всички изисквания на чл.381 ал.5 НПК и намира, че окончателният вид на споразумението следва да се запише в протокола както следва:

С П О Р А З У М Е Н И Е

За решаване на ДП № 145/ 2018 год. със споразумение

сключено на основание,чл.381 ал.1 НПК

               Днес на 13.04.2018 г. в град Мездра се постигна споразумение между:

               1.Л.В. - прокурор в Районна прокуратура гр. Мездра и

2.Адв.  Н.А. *** , като договорен защитник на обв. Е.И.Т. живущ ***,  роден на ***г***, българин  с българско гражданство, не женен, не осъждан, с ЕГН:**********  се споразумяха за следното:

  Обв. Е.И.Т.   се признава за виновен за това, че  на  18.01.2018г. около 08.40 ч. в бърз влак № 7620 „София-Видин” в района на гара Мездра-юг в пътнически вагон, без обособени купета е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, а именно: отправяне на  закани, обидни думи, псувни, нанасяне на удари  с ръка, глава, ритници по отношение на пътниците във влака, както и на превозната бригада,  като деянието  е съпроводено  със съпротива срещу орган на властта- на  служителите от ЗЖУ на МВР Монтана:  полицаите -.  …………….., изпълняващи  задължения по опазване на обществения ред, като тези действия се изразяват в дърпане, блъскане, удряне, ритане на посочените полицаи, отказ да слезе от влака и  деянието по своето съдържание се  отличава с изключителен цинизъм и дързост- престъпление по чл.325 ал.2 вр. с ал.1 от НК.

               На обв. Е.И.Т.   се определя наказание  при  условията на чл.55, ал. 1 т. 2 б.”б”от  НК, като се заменя наказанието лишаване от свобода с пробация със следните пробационни мерки:

1.Задължителна регистрация по настоящ адрес-***: „………“ № 25, ет.4, ап.5,  за срок от шест месеца  с периодичност два  пъти седмично съгласно  – чл. 42а, ал. 2 т. 1 от НК и

                  2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от  шест месеца по  – чл. 42а, ал. 2, т. 2 от НК.

 В резултат на деянието няма причинени имуществени вреди.

 Разноските по досъдебното производство  в размер на  100лв. за съдебномедицинска експертиза се възлагат на  обв.  Е.И.Т. *** платими  в полза на ОД МВР Враца.      

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

Прокурор:          Защитник:            

         . В.  /                         /Н.А./

 

Обвиняем:

               /Е.Т./

 

Съдът намира, че постигнатото между страните споразумение не противоречи на закона и морала, разглежда всички относими въпроси за деянието, вината, вида и размера на наказателната санкция, поради което и на основание чл.382 ал.7 НПК

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОДОБРЯВА  споразумение сключено между Л. В.- прокурор в Районна прокуратура гр. Мездра и адв.  Н.А. *** , като договорен защитник на обв. Е.И.  Т., ЕГН:**********, роден на *** ***, българин,български гражданин, грамотен, не женен, не осъждан, за това, че обв. Е.И.Т.   се признава за виновен за това, че  на  18.01.2018г. около 08.40ч. в бърз влак № 7620 „София-Видин” в района на гара Мездра-юг в пътнически вагон, без обособени купета е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, а именно: отправяне на  закани, обидни думи, псувни, нанасяне на удари  с ръка, глава, ритници по отношение на пътниците във влака, както и на превозната бригада,  като деянието  е съпроводено  със съпротива срещу орган на властта- на  служителите от ЗЖУ на МВР Монтана:  полицаите -.  ……… , изпълняващи  задължения по опазване на обществения ред, като тези действия се изразяват в дърпане, блъскане, удряне, ритане на посочените полицаи, отказ да слезе от влака и  деянието по своето съдържание се  отличава с изключителен цинизъм и дързост- престъпление по чл.325 ал.2 вр. с ал.1 от НК.

               На обв.Е.И.Т. се налага наказание  при  условията на чл.55, ал.1 т.2 б.”б”  НК, като се заменя наказанието лишаване от свобода с пробация със следните пробационни мерки:

1.Задължителна регистрация по настоящ адрес-***,  за срок от шест месеца  с периодичност два  пъти седмично съгласно  – чл. 42а, ал. 2 т. 1 от НК и

2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от: шест месеца по  – чл. 42а, ал. 2, т. 2 от НК.

ОСЪЖДА  Е.И.  Т.,  да заплати  направените по делото разноски по досъдебното производство  в размер на  100 лв. за съдебномедицинска експертиза, платими  в полза на ОД МВР Враца.      

ПРЕКРАТЯВА на основание чл.382 ал.7 вр.чл.24 ал.3 НПК производството по НОХД № 186/2018 г. по описа на РС-Мездра.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Протокола написан в с.з. и приключи в 11,55 часа.

В законна сила на 13.4.2018г.

15

НОХД No 195/2018

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.МЕЗДРА

Л.Б.Д.

Докладчик:
ЕВГЕНИ А. БОЖИДАРОВ

Споразумение от 13.4.2018г.

За РП-Мездра районен прокурор П.

Обвиняемият лично и със  защитник  адв.М. С. от ВАК,  редовно упълномощен.

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

АДВ. С.: Да се даде ход на делото.

Съдът, след като изслуша становищата на страните

 

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ПРИЕМА и ПРИЛАГА представеното от страните споразумение за решаване на делото, съгласно чл.381 и сл. НПК, както и 1 бр. декларация по чл.381 ал.6 НПК.

САМОЛИЧНОСТ НА ОБВИНЯЕМИЯТ:

Л.Б.Д., ЕГН:**********, роден на *** ***, обл. Враца, ул. “Дунав” №1, вх.А, ет.3, ап.7, българин, български  гражданин, средно образование, осъждан-реабилитиран, работи  БДЖ-ЕАД ПП, жп работник.

ОБВИНЯЕМ: Запознат съм със споразумението и заявявам, че доброволно съм го подписал.     

ПРОКУРОР: Не правя отвод на състава.

АДВ. С.:Не правя отвод на състава.

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

На основание чл.382 НПК делото се докладва чрез прочитане на споразумението.

ОБВИНЯЕМ: Разбирам в какво ме обвиняват. Признавам се за виновен. Запознат съм с условията на споразумението. Разбирам какви са последиците от него. Доброволно съм го подписал, както и декларацията за отказ от разглеждане на делото по общият ред.

Съдът, след като се запозна с представеното споразумение за решаване на делото, становищата на страните и изявлението на обвиняемия, намира, че са спазени всички изисквания на чл.381 ал.5 НПК и намира, че окончателният вид на споразумението следва да се запише в протокола както следваL

 

С  П  О  Р  А  З  У  М  Е  Н  И  Е 

ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО

На основание чл.381 и сл. НПК

По БП № 596/2018 г. по описа на РП Мездра/

Днес на 13.04.2018  година в гр. Мездра между

1.Г. П..- Районен Прокурор при РП Мездра и

     2.адв. М.С. – ВАК като защитник на обвиняемия Л.Б.Д., роден на ***г***, ЕГН **********, адрес: ***, женен,   осъждан-реабилитиран, грамотен, работи  БДЖ-ЕАД ПП, жп работник.

Със споразумението страните постигат съгласие, че обвиняемия Л.Б.Д., се признава за виновен в това, че на 07.04.2018г. около 14:17 ч. в гр. Мездра, по ул.“……..“ при №27, е управлявал МПС-лек автомобил. „Ауди”, модел „А4“ с рег. № …… АТ, негова собственост, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,82 на хиляда, установено по надлежния ред – с Химическа експертиза с Протокол № 50 от 11.04.2018г. на БНТЛ при ОД на МВР - Враца-престъпление по чл. 343б ал.1 от НК.

На основание чл.343б ал.1 от НК, наказанието на  обв. Л.Б.Д., ЕГН **********, се определи  при условията на чл.55 ал.1 т.1  НК, като по отношение на него бъде наложено наказание   ШЕСТ МЕСЕЦА  ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл.66 ал.1 от НК отлага изтърпяването на наказанието за срок от ТРИ ГОДИНИ.

На основание чл.55, ал.3 от НК на обвиняемия Л.Б.Д., ЕГН:********** не  се налага и по лекото наказание глоба, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода.

На основание чл.343г от НК лишава обв. Л.Б.Д. от правото да управлява МПС за срок от ДВАНАДЕСЕТ  МЕСЕЦА .

На основание чл.59 ал.4 от НК приспада времето през което бил лишен от това право по административен ред  от 07.04.2018г., до влизане в сила на настоящото споразумение.

Разноски  по делото в размер на 39.30 лв. се възлагат на Л.Б.Д., ЕГН ********** да се преведат по сметка на ОД на МВР  гр.Враца.

С така постигнатото споразумение страните намират, че ще бъдат постигнати целите на чл.36 НК.

Настоящото споразумение се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра.

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

ПРОКУРОР:       ЗАЩИТНИК:

 /…. П…..И/                       /М.  С./

 

ОБВИНЯЕМ:

               /Л.Д./

 

Съдът намира, че постигнатото между страните споразумение не противоречи на закона и морала, разглежда всички относими въпроси за деянието, вината, вида и размера на наказателната санкция, поради което и на основание чл.382 ал.7 НПК

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА  споразумение сключено между  Г П…. - районен прокурор при Районна прокуратура гр. Мездра и адв.М.С. - защитник на обвиняемия Л.Б.Д., ЕГН:**********, роден на *** ***, обл. Враца, ул. “Дунав” №1, вх.А, ет.3, ап.7, българин, български  гражданин, средно образование, женен, осъждан-реабилитиран, работи  БДЖ-ЕАД ПП, жп работник, за това,  че обвиняемия Л.Б.Д., се признава за виновен в това, че на 07.04.2018 г. около 14:17 ч. в гр. Мездра, по ул.“Св……..“ при №27, е управлявал МПС-лек автомобил. „Ауди”, модел „А4“ с рег. ….. АТ, негова собственост, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,82 на хиляда, установено по надлежния ред – с Химическа експертиза с Протокол № 50 от 11.04.2018г. на БНТЛ при ОД на МВР - Враца-престъпление по чл. 343б ал.1 от НК.

На основание чл.343б ал.1 от НК наказанието на  обв. Л.Б.Д., ЕГН **********, се налага  при условията на чл.55 ал.1 т.1  НК, като по отношение на него бъде наложено наказание   ШЕСТ МЕСЕЦА  ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл.66 ал.1 от НК отлага изтърпяването на наказанието за срок от ТРИ ГОДИНИ.

На основание чл.55, ал.3 от НК на обвиняемия Л.Б.Д., ЕГН:********** не  се налага и по лекото наказание глоба, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода.

На основание чл.343г от НК лишава обв. Л.Б.Д. от правото да управлява МПС за срок от ДВАНАДЕСЕТ  МЕСЕЦА .

На основание чл.59 ал.4 от НК приспада времето през което обв. Л.Б.Д. е бил лишен от това право по административен ред  от 07.04.2018г., до влизане в сила на настоящото споразумение.

ОСЪЖДА Л.Б.Д.  да заплати  направените  по делото  разноски в размер на 39.30  лева, които  да се преведат по сметка на ОД на МВР  гр.Враца.

ПРЕКРАТЯВА на основание чл.382 ал.7 вр.чл.24 ал.3 НПК производството по НОХД №195/2018 година по описа на Районен съд гр. Мездра. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Протокола написан в с. з.

Протокола приключи в 15.00 часа.
В законна сила на 13.4.2018г.

16

НОХД No 88/2018

Квалифицирани състави на хулиганство

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.МЕЗДРА

С.Д.С.

Докладчик:
ЕВГЕНИ А. БОЖИДАРОВ

Споразумение от 17.4.2018г.

Отправено е искане до АК-Враца за назначаване служебен защитник на  подсъдимият  С.Д.С.. С писмо  №519/04.04.18 година  на АК-Враца, за   защитник е определен  адв. И.Ж. ***. При това положение същият следва да  бъде назначен за такъв.

Мотивиран от горното  и на основание чл. 26  ал.2 ЗПрП, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НАЗНАЧАВА адв. И.Ж. за служебен защитник на   подсъдимият  С.Д.С..

ПОДС. С.:  Ще ползвам назначения ми служебен защитник, като съм уведомена ,че при осъдителна присъда разноските ще бъдат заплатени от мен.

Съдът докладва делото и  слага начало  на  РЗ.

За РП- Мездра прокурор М…….

Подсъдимият лично и с служебен защитник адв. Ж. ***..

ПРОКУРОР: Да се даде  ход на  разпоредително  заседание.

АДВ. Ж.:Да се даде ход на  разпоредително заседание.

ПОДС.С.: Да се даде ход на разпоредително заседание. 

Съдът намира, че са налице условията  за провеждане на разпоредително заседание с участие на  явилите се страни по силата на императивната  разпоредба на чл. 247в ал.1 НПК.

 При тези доводи, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА РАЗПОРЕДИТЕЛНО ЗАСЕДАНИЕ.

Съдът подлага на  обсъждане от страните  въпросите по чл. 248 ал.1  НПК.

ПРОКУРОР:  Нямаме спорове и възражения  по отношение  изясняване на въпросите по чл. 248 ал.1 НПК. Делото е подсъдно на съда,  няма основания за прекратяване или спиране на наказателното производство, не е допуснато на  ДП  отстранимо съществено нарушение на процесуални правила, довело до ограничаване  на процесуалните права  на обвиняемия  или пострадалия. На този етап не са налице основания за разглеждане на делото по реда на особените правила, делото следва да се гледа при открити врати  с участие на  назначените защитници, като не следва да се назначават следствени действия по делегация. Не са налице  основания за изменение на мерките за процесуална принуда  и на този етап не правя искане за събиране на нови доказателства.  Принципно е възможно постигане на споразумение или съкратена процедура ако  подсъдимият признае вина.

АДВ. Ж.: Нямаме спорове и възражения  по отношение  изясняване на въпросите по чл. 248 ал.1 НПК. Делото е подсъдно на съда,  няма основания за прекратяване или спиране на наказателното производство , не е допуснато на  ДП  отстранимо съществено нарушение на процесуални правила, довело до ограничаване  на процесуалните права  на обвиняемия  или пострадалия. Предлагам споразумение, като подзащитният ми заяви, че ще се признае за виновен.Делото следва да се гледа при открити врати  с участие на  назначените защитници, като не следва да се назначават следствени действия по делегация. Не са налице  основания за изменение на мерките за процесуална принуда  и на този етап не правя искане за събиране на нови доказателства. 

ПРОКУРОР: Принципно изразявам съгласие за постигане на споразумение.

ПОДС. С.:  Поддържам  становището    на  защитника ми. Желая споразумение, като ще призная вина.

Съдът намира, че в проведеното РЗ са обсъдени  всички лимитативно изброени въпроси по чл. 248 ал.1 НПК, при което  съдът

ОПРЕДЕЛИ:

УСТАНОВЯВА, че делото е подсъдно на РС-Мездра, няма  основания за прекратяване или спиране на наказателното производство, не е допуснато на ДП отстранимо съществено нарушение на процесуални правила, довели до ограничаване на процесуалните права на обвиняемата  и пострадалия. Налице са основания  за постигане на споразумение  по реда на Глава 29 НПК, като делото следва да се разгледа при открити врати , не следва да се привлича резервен съдия , не следва да се назначават защитници, поради  тяхното назначаване при  насрочване на РЗ, не следва да се призовават вещите лица и свидетелите, поради принципна възможност за постигане на споразумение, не следва да се назначава преводач или тълковник и не са налице  основания за извършване на  съдебно следствени действия по делегация, не са налице и основания  за изменение на взетите мерки за процесуална принуда и не са налице искания за събиране на нови доказателства. 

При тези доводи, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ПРИКЛЮЧВА  РАЗПОРЕДИТЕЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ.

На основание чл. 252 ал.1 НПК  дава ход на делото , което следва да се разгледа по реда на Глава 29 НПК.

Прекъсва с.з. в 11,15 часа с оглед даване  възможност на страните да изготвят параметрите на споразумението.

Възобновява  с.з. в 11,30 часа.

АДВ. Ж.: Постигнали сме споразумение за прекратяване на делото, което прилагам.

ПРОКУРОР: Постигнали сме съгласие и сме сключили споразумение, копие от което Ви предоставяме.

Съдът

Определи:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА представеното от страните споразумение за решаване на делото, съгласно чл.384 и сл. НПК, както и 1 бр. декларация по чл.381 ал.6 НПК.

САМОЛИЧНОСТ НА ПОДСЪДИМИЯТ:

С.Д.С., ЕГН:**********, роден  на *** ***, обл. Враца, Жилищен к-с  Роман, бл.7,  вх.Д, ет.1 , ап.2, българин, български гражданин, неженен,   средно образование, осъждан.

ПОДС. С.: Запознат съм със споразумението и заявявам, че доброволно съм го подписал.     

ПРОКУРОР: Не правя отвод на състава.

АДВ. Ж.:Не правя отвод на състава.

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

На основание чл.384 НПК делото се докладва чрез прочитане на споразумението.

ПОДС. С.: Разбирам в какво ме обвиняват. Признавам се за виновен. Запознат съм с условията на споразумението. Разбирам какви са последиците от него. Доброволно съм го подписал, както и декларацията за отказ от разглеждане на делото по общият ред.

Съдът, след като се запозна с представеното споразумение за решаване на делото, становищата на страните и изявлението на подсъдимият, намира, че са спазени всички изисквания на чл.381 ал.5 НПК и намира, че окончателният вид на споразумението следва да се запише в протокола както следва:

 

С П О Р А З У М Е Н И Е

ЗА  РЕШАВАНЕ НА НОХД № 88/2018 г. ПО ОПИСА НА РАЙОНЕН СЪД

- МЕЗДРА, СКЛЮЧЕНО НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.384 НПК

 

 

Днес на 17.04.2017 година в гр. Мездра, обл. Враца се постигна настоящото споразумение между:

1.И. М….. – Прокурор при Районна прокуратура гр. Мездра  и

2.Адвокат И.Ж. ***, като служебен   защитник на С.Д.С., ЕГН:**********, роден на *** ***,  които се споразумяха за следното:

 Подсъдимият С.Д.С. се признава за виновен за това, че  при условията на продължавано престъпление, на 26.08.2017 г., около 22.00 часа в гр. Роман, в апартамент в бл. ………….. и в сградата на РУ-Роман, е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, а именно проникване противозаконно в същото жилище, нанасяне на побой на живущия в него ……….. от гр. Роман, употреба на псувни, цинични изрази, на обиди и закани/” ще ви заколя, какви сте вие, ще ви еба майката, боклуци такива”/ спрямо служителите от РУ-Роман- ……… ………. … и Ц……, като деянието е съпроводено със съпротива срещу орган на властта, изпълняващ задължения по опазване на обществения ред и по своето съдържание се отличава с изключителен цинизъм и дързост- престъпление по чл.325, ал. 2, предл. първо и второ вр. с ал. 1 вр. с чл. 26 ал. 1 от НК

Наказанието на подс. С.Д.С. се определя при условията на чл.55, ал.1, т.2 б. „б“  от  НК - “ПРОБАЦИЯ” с пробационни мерки, както следва:

1.Задължителна регистрация по настоящ адрес ***. за 8 месеца, с периодичност  на подписване три пъти седмично – на основание чл. 42а ал.2 т.1 НК;  

2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител, за срок от 8  месеца  на основание чл. 42а ал.2 т.2 НК.

 Веществени доказателства по делото- НЯМА.

 Разноски по делото, в размер на 46.92 лева  се възлагат на подсъдимия. 

 

СПОРАЗУМЕЛИ  СЕ:

 

1…………………………

 /И. М……-Прокурор при РП-Мездра/

 

2…………………………

   /адв. И.Ж., като  служебен защитник на подсъдимият/

 

3....................................

   / С.Д.С. - подсъдим/

 

Съдът намира, че постигнатото между страните споразумение не противоречи на закона и морала, разглежда всички относими въпроси за деянието, вината, вида и размера на наказателната санкция, поради което и на основание чл. 384  ал.1 вр. чл.382 ал.7 НПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА споразумение за решаване на делото, сключено между   И. М…… – Прокурор при Районна прокуратура гр. Мездра  и адвокат И.Ж. ***, като служебен   защитник на  подс. С.Д.С., ЕГН:**********, роден  на *** ***, обл. Враца, Жилищен к-с  Роман, ……………, българин, български гражданин, неженен,   средно образование, осъждан, за това, че подсъдимият С.Д.С. се признава за виновен за това, че  при условията на продължавано престъпление, на 26.08.2017 г., около 22.00 часа в гр. Роман, в апартамент в бл. № 7, вх. Д, ет.2, ап. 5 и в сградата на РУ-Роман, е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, а именно проникване противозаконно в същото жилище, нанасяне на побой на живущия в него ……. от гр. Роман, употреба на псувни, цинични изрази, на обиди и закани/” ще ви заколя, какви сте вие, ще ви еба майката, боклуци такива”/ спрямо служителите от РУ-Роман- ……… …….. и ………….., като деянието е съпроводено със съпротива срещу орган на властта, изпълняващ задължения по опазване на обществения ред и по своето съдържание се отличава с изключителен цинизъм и дързост- престъпление по чл.325, ал. 2, предл. първо и второ вр. с ал. 1 вр. с чл. 26 ал. 1 от НК

Наказанието на подс. С.Д.С. се налага при условията на чл.55, ал.1, т.2 б. „б“  от  НК - “ПРОБАЦИЯ” с пробационни мерки, както следва:

1.Задължителна регистрация по настоящ адрес ***. за 8 месеца, с периодичност на подписване  три пъти седмично – на основание чл. 42а ал.2 т.1 НК;  

2.Задължителни  периодични срещи с пробационен служител, за срок от 8  месеца  на основание чл. 42а ал.2 т.2 НК.

 ОСЪЖДА С.Д.С.   да заплати  направените по делото разноски  в размер на 46.92 лева, платими в полза на ОД МВР гр. Враца. 

 

ПРЕКРАТЯВА на основание  чл.24 ал.3 НПК производството по НОХД № 88/2018 година по описа на Районен съд гр. Мездра. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

 Протокола написан в с. з.

 Протокола приключи в 11,40 часа.

В законна сила на 17.4.2018г.

17

НОХД No 190/2018

Ползване на неистински или преправен документ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.МЕЗДРА

Г.К.Г.

Докладчик:
ВЯРА А. АТАНАСОВА

Споразумение от 18.4.2018г.

За РП-Мездра прокурор В..

Обвиняемият лично и с адв. Д.К. от ВрАК.

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

АДВ. К.: Да се даде ход на делото.

ОБВИНЯЕМ: Да се гледа делото. 

Съдът, след като изслуша становищата на страните

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО по реда на Глава ХХІХ НПК.

ПРИЕМА и ПРИЛАГА представените от страните споразумение за прекратяване на ДП № 1733/2017 г. по описа на РП-Мездра сключено на основание чл.381 НПК и 1 бр. декларация по чл.381 ал.6 НПК.

САМОЛИЧНОСТ НА ОБВИНЯЕМИЯ:

Г.К.Г. – роден на *** г. в гр. Л., живущ ***, българин, български гражданин, с начално образование, грамотен, безработен, женен, ЕГН **********, неосъждан.

На основание чл.274 ал.1 НПК на страните се разясни правото на отвод. Искания за отвод не бяха направени.

На основание чл.382 НПК делото се докладва с прочитане на споразумението.    

ПРОКУРОР: Със защитата на обвиняемия сме постигнали споразумение, в което сме уточнили всички въпроси по чл.381 ал.5 НПК. Предложение за промени в съдържанието на споразумението няма да правя и моля да го впишете в протокола в окончателен вид така, както сме го представили.

АДВ. К.: С представителя на прокуратурата сме постигнали внесеното от нас споразумение. Промени в съдържанието на споразумението няма да правя и моля да го впишете в протокола в окончателен вид така, както сме го представили.

ОБВИНЯЕМ: Разбирам в какво ме обвиняват. Признавам се за виновен. Запознат съм с условията на споразумението. Разбирам какви са последиците от него. Доброволно съм го подписал, както и декларацията за отказ от разглеждане на делото по общия ред. Промени в съдържанието на споразумението няма да правя и моля да го впишете в протокола в окончателен вид така, както сме го представили.

Съдът, след като се запозна с представените от страните споразумение и декларация от обвиняемия, и взе предвид изразените от тях становища в днешното съдебно заседание, намира, че споразумението отговаря на всички условия по чл.381 ал.5 НПК и следва да бъде вписано в протокола в следният окончателен вид:

 

С П О Р А З У М Е Н И Е

ЗА

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДП № 1733/2017 г. ПО ОПИСА НА РП-МЕЗДРА, СКЛЮЧЕНО НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.381 НПК

                                               

         Днес на 12.04.2018 година в гр. Мездра се постигна настоящото споразумение между:

1. Л. В. – Прокурор при Районна прокуратура град Мездра и

2. Адвокат Д.К. от ВрАК, като защитник на Г.К.Г. ***, ЕГН ********** - обвиняем по ДП № 1733/2017 г. по описа на РП-Мездра, които се споразумяха за следното:

За това, че на 25.05.2017г. около 10,15 ч. в гр. Р.на ул. ”Хубавенско шосе” при кръстовището с ул. ”Стояновско шосе” при управление на лек автомобил „О.А.” с рег. № ////// - Република Германия, съзнателно се ползва от неистински официален документ - гръцки документ за правоуправление - СУМПС № //////, категория „А” и „В”, издадено на 11.07.2016 г. от Гърция на името на Г.Г., роден на *** г. от България, когато от него за самото съставяне не може да се търси наказателна отговорност - престъпление по чл.316 вр. чл.308 ал.2 вр. ал.1 НК и не са налице основания за прекратяване на наказателното производство.

Наказанието на обвиняемия Г.К.Г.  се определя при условията на чл.54 ал.1 НК ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ 8 МЕСЕЦА.  

а/На основание чл.66 ал.1 НК отлага изпълнението на наказанието за срок от три години.

б/ На основание чл.53 т.1 б./а/ НК, се отнема в полза на Държавата СУМПС № //////, категория „А” и „В”, издадено на 11.07.2016 г. от Гърция на името на Г.Г., роден на *** г. от България, като след одобряване на споразумението същото подлежи на УНИЩОЖАВАНЕ.

в/ Направените в хода на производството разноски в размер на 116.80 лева се възлагат в тежест на обвиняемия Г.К.Г. и следва да се заплатят в полза на Държавата по сметка на ОДМВР гр. Враца.

С настоящото споразумение страните намират, че ще бъдат изпълнени целите на наказанието, визирани в чл.36 НК

 

                СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

Прокурор:                      Защитник:

         /Л. В./             /адв. Д.К./ 

 

Обвиняем:

/Г.Г./

 

ПРОКУРОР: Моля споразумението да бъде одобрено във вида, в който сме го представили.

АДВ. К.: Моля споразумението да бъде одобрено във вида, в който сме го представили.

ОБВИНЯЕМ: Моля споразумението да бъде одобрено във вида, в който сме го представили.

Съдът намира, че постигнатото между страните споразумение не противоречи на закона и морала, разглежда всички относими въпроси за деянието, вината, вида и размерът на наказателната санкция, поради което и на основание чл.382 ал.7 НПК

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОДОБРЯВА, споразумението за решаване на делото, постигнато между Л. В. - прокурор при Районна прокуратура – Мездра, адв. Д.К. от ВрАК – защитник на Г.К.Г. и Г.К.Г. с ЕГН ********** – обвиняем по НОХД № 190/2018 г. по описа на РС-Мездра, при следните условия:

Обвиняемият Г.К.Г. с ЕГН **********, ВИНОВНО на 25.05.2017 г. около 10,15 ч. в гр. Р.на ул. ”Хубавенско шосе” при кръстовището с ул. ”Стояновско шосе” при управление на лек автомобил „О.А.” с рег. № ////// - Република Германия, съзнателно се ползва от неистински официален документ - гръцки документ за правоуправление - СУМПС № //////, категория „А” и „В”, издадено на 11.07.2016 г. от Гърция на името на Г.Г., роден на *** г. от България, когато от него за самото съставяне не може да се търси наказателна отговорност - престъпление по чл.316 вр. чл.308 ал.2 вр. ал.1 НК.

ОПРЕДЕЛЯ, при условията на чл.54 ал.1 НК, на обвиняемия Г.К.Г. наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.  

ОТЛАГА, на основание чл.66 ал.1 НК, изпълнението на наказанието за срок от ТРИ ГОДИНИ.

ОТНЕМА, на основание чл.53 т.1 б.”а” НК, в полза на Държавата СУМПС № //////, категория „А” и „В”, издадено на 11.07.2016 г. от Гърция на името на Г.Г., роден на *** г. от България, като след одобряване на споразумението същото подлежи на УНИЩОЖАВАНЕ.

Направените в хода на производството разноски в размер на 116.80 лева се възлагат в тежест на обвиняемия Г.К.Г. и следва да се заплатят в полза на Държавата по сметка на ОДМВР гр. Враца.

ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24 ал.3 НПК, наказателното производство по НОХД № 190/2018 г. по описа на РС-Мездра.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно. 

Протоколът написан в с.з. и приключи в 10.27 часа.

В законна сила на 18.4.2018г.

18

НОХД No 112/2018

Изтезаване на гръбначно животно, довело до смърт, тежко или трайно увреждане

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.МЕЗДРА

Т.Г.Ц.

Докладчик:
ВЯРА А. АТАНАСОВА

Присъда от 19.4.2018г.

ВЪЗ ОСНОВА НА ЗАКОНА И ДОКАЗАТЕЛСТВАТА

 

ПРИСЪДИ:

 

ПРИЗНАВА подсъдимият Т.Г.Ц. – роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, аварийчик във „ВиК” ООД гр. В., клон М., женен, ЕГН **********, неосъждан, за ВИНОВЕН в това, че на 12.08.2017 г. в с. Върбешница, общ. М., като е проявил жестокост към гръбначно животно - куче на пет години от мъжки пол, на стойност 50 лева, собственост на Г.Н.Н.от същото село, му е причинил противозаконно смърт, като го е застрелял с ловна пушка „ИЖ–27”, с № 13324, 12 калибър, законно притежавана, като деянието е извършено по начин и със средства, опасни за живота на хора и животни, и е извършено на публично място – престъпление по чл.325б ал.2 т.2 пр.1, т.3 пр.1 вр. ал.1 НК.

ОСВОБОЖДАВА, на основание чл.78а ал.1 НК, Т.Г.Ц. от наказателна отговорност за престъпление по чл.325б ал.2 т.2 пр.1, т.3 пр.1 вр. ал.1 НК и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 /ХИЛЯДА/ ЛЕВА в полза на Държавата.      

ПОСТАНОВЯВА веществените доказателства – протривки от ловна пушка и 2 бр. сачми от ловна пушка да останат приложени по делото след влизане в сила на настоящата присъда.

ОТНЕМА, на основание чл.53 ал.1 б.”а” пр.2 НК, в полза на Държавата вещественото доказателство – 1 бр. ловна пушка „ИЖ–27”, с № 13324, 12 калибър, понастоящем на съхранение в РУ-М..

ОСЪЖДА подсъдимия Т.Г.Ц. да заплати направени по делото разноски в полза на Държавата по сметка на ОДМВР гр. В. в размер на 226.95 лева.  

ПРИСЪДАТА може да се обжалва и протестира от страните пред ВрОС в 15-дневен срок от днес.

 

Мотиви от 9.5.2018г.

Подсъэдимчият Т.Г.Ц. *** е предаден на съд от Районна прокуратура гр. М. по обвинение за извършено престъпление по чл.325б ал.2 т.2 пр.1 т.3 пр.1 вр. ал.1 НК, за това, че на 12.08.2017 г. в с. Върбешница, общ. М. като е проявил жестокост към гръбначно животно – куче на пет години от мъжки пол, на стойност 50 лева, собственост на Г.Н.Н.от същото село, му е причинил противозаконно смърт като го е застрелял с ловна пушка „ИЖ-27“ с № 13324, 12 калибър, законно притежавана, като деянието е извършено по начин и със средства, опасни за живота на хора и животни, и е извършено на публично място.

Производството по делото е протекло по реда на Глава ХХVІІІ НПК.

В с.з. подсъдимият е заявил, че разбира в какво го обвиняват, но не желае да дава обяснения. Същият моли съда да му бъде наложено по-леко наказание.

Участващият по делото прокурор поддържа обвинението така, както е възведено в обвинителния акт, мотивирайки се с обстоятелството, че същото се подкрепя от събраните по делото доказателства. На тази база е направено искане Ц. да бъде освободен от наказателна отговорност по реда на чл.78а ал.1 НК и да му бъде наложено административно наказание глоба, както размерът му бъде съобразен със събраните доказателства, касателно материално и имотно състояние, и семейно положение на подсъдимия, както и данните относно неговата личност. По отношение на веществените доказателства се предлага иззетата ловна пушка да остане на съхранение в РУ М. до влизане в сила на съдебния акт, а сачмите и протривките от пушката да продължат да се съхраняват по делото.    

Защитникът адв. Х.Х. от СфАК е изложил становище, еднакво с представителя на прокуратурата. Различия са наблюдават единствено в изложените доводи, касателно веществените доказателства, в частност ловната пушка, за която е направено искане да бъде върната на подсъдимия след влизане в сила на съдебния акт и изпълнение на съответните процедури, предвидени в специалното законодателство.

Съдът, след като взе предвид събраните по делото доказателства и прецени същите по отделно и в тяхната съвкупност, приема за установена следната фактическа обстановка:

Свидетелят Г.Н.Н.живеел със семейството си на ул. „Искър“ № 4 в с. Върбешница. Същият притежавал куче на 5 години от мъжки пол, непородисто, на име Боби, което не било връзвано, движело се свободно из двора на къщата и понякога излизало из селото, тъй като имотът нямал порта. Подсъдимият Т.Г.Ц. *** бил ловец и разполагал с ловна пушка „ИЖ-27“ с № 13324, 12-ти калибър, законно притежавана. На 12.08.2017 г. около 19.30 часа свидетелката Христина Димитрова Сивкова, живуща на семейни начала с Ц., отивала към магазин в селото и водела със себе си тяхното дете – момиченце на 4 години. По това време посоченото по-горе куче било напуснало имота на свидетеля Насков и се движело безконтролно из селото. На едно кръстовище то видяло свидетелката и дъщеря й, и започнало да лае по тях, а после се спуснало към краката на детето, което много се уплашило. Свидетелката дръпнала настрани дъщеря си и се опитала да ритне кучето, с което го прогонила. Случката разстроила Сивкова и момиченцето й. На връщане към дома те срещнали подсъдимия. Той се прибирал след ловен излет, носейки със себе си посочената по-горе пушка и бил употребил значително количество алкохол. На Ц. му направило впечатление, че близките му са уплашени и ги попитал какво се е случило. Сивкова му разказала за инцидента с кучето. Под въздействие на алкохола подсъдимият се ядосал и решил да застреля животното. Тръгнал към дома на свидетеля Наков. Сивкова завела детето им в къщи и на свой ред тръгнала нататък. Тя застигнала подсъдимия в дома на свидетеля Мариян Радославов Илиев – сват на свидетеля Наков, където Ц. се отбил пътьом. Илиев бил в имота си. Видимо пиян и афектиран, подсъдимият започнал да се разправя с него на висок глас, като му съобщил за инцидента и за намерението си да застреля животното. Ц. предупредил Илиев да не се меси и се отправил към дома на Наков, придружен от Сивкова. Илиев ги последвал на известно разстояние. По това време Наков бил в двора на къщата си, заедно със своя баща – свидетелят Наско Кънчов Наков. Там било и кучето им. Генади Наков пръв видял подсъдимия, застанал на входа на имота /портата липсвала/. Свидетелят забелязал, че подсъдимият носи пушка и извикал на баща си да се прибират, за да не пострадат. През това време Ц. стрелял два пъти с пушката и убил кучето. Свидетелите Накови се уплашили и влезли в къщата, а подсъдимият и свидетелката Сивкова си тръгнали. Малко по-късно свидетелят Генади Наков посетил в дома й свидетелката Магдалина Венкова Дилкова – кмет на с. Върбешница. Той й разказал за събитията и получил съвет веднага да се обади на тел.112. Свидетелят така и постъпил. Той останал в дома на кмета Дилкова до момента, в който дошъл екип на РУ М.. След това двамата с Дилкова отишли заедно с полицаите на местопроизшествието, където бил извършен оглед и изготвен фотоалбум. Двама полицейски служители, единият от които свидетелят Цветан Х. Петков, посетили дома на подсъдимия. Пред тях той разказал описаната по-горе фактическа обстановка и ги запознал с мотивите си за деянието, след което доброволно предал ловната пушка, с която бил стрелял. На 13.08.2017 г. била извършена аутопсия на убитото животно, при която било установено, че причина за смъртта е масиран кръвоизлив, причинен от огнестрелно оръжие. От трупа били иззети 2 бр. сачми. Тези обстоятелства намерили потвърждение в заключението на изготвената ветеринарна експертиза. Приложената по делото химическа експертиза е  установила наличието на барутни частици в цевите на пушката като следи от изстрел. Според заключението на съдебно-ветеринарната експертиза, стойността на убитото животно е 50 лева.

Горната фактическа обстановка се установява от показанията на свидетелите Генади Насков Наков, Мариян Радославов Илиев, Наско Кънчов Наков, Христина Димитрова Сивкова, Цветан Х. Петков, Сашка Шибилева Накова, Магдалена Венкова Дилкова, Галя Павлинова Борисова, Илия Георгиев Митов, Татяна Бориславова Николова, Т.Х. Вуцински, Цветозар Любомиров Мишовски, дадени на досъдебното производство на л.15 и л.78; л.16; л.17; л.19; л.20; л.21; л.22; л.72; л.73; л.74; л.75; л.79, от самопризнанията на подсъдимия, както и от събраните писмени доказателства: Протокол за оглед на местопроизшествие и фотоалбум /л.10-л.14/; Протокол за аутопсия № 2/13.08.2017 год. /л.24/; съдебно-медицинска /ветеринарна/ експертиза на труп на животно /л.26/; химическа експертиза /л.29-л.32/; съдебно-балистична експертиза /л.37-л.41/; протокол за доброволно предаване /л.43/; протокол за оставяне на вещи на отговорно пазене /л.44/; протокол за доброволно предаване /л.45/; разписка /л.46/; характеристични данни /л.67/; декларация за семейно и материално положение и имотно състояние /л.68/; ветеринарно-оценителна експертиза /л.81/; справка за съдимост /л.22 от съдебното дело/; удостоверение по декларирани данни № 5607000230/21.03.2018 г., издадено от Община М. /л.14 от съдебното дело/.

Преценявайки събраните доказателства, съдът приема, че подсъдимият Т.Ц. е извършил престъпление против реда и общественото спокойствие. От обективна и субективна страни е осъществил състава на чл.325б ал.2 т.2 пр.1, т.3 пр.1 вр. ал.1 НК. Това престъпление е резултатно и се счита за осъществено при извършване на изпълнително деяние в някоя от предвидените в  текста на основния състав форми, с визираните средства и при настъпване на съставомерния резултат, посочен в ал.1 на чл.325б НК. Тази разпоредбата от специалната част на НК систематически се намира в Глава Х, озаглавена "Престъпления против реда и общественото спокойствие", като тук се има предвид дейност, насочена към засягане на този родов обект от обществени отношения, които се охраняват с престъпленията в тази глава, при която, наред с обективната страна на престъплението, деецът трябва да има и съзнанието, че я осъществява с особената му проявна форма, а именно жестокост. Анализът на събраните в хода на производството доказателствени източници сочи по категоричен начин, че подсъдимият е осъществил визирания в обвинителния акт престъпен състав. Заключенията на назначените в хода на ДП експертизи сочат по категоричен начин, че смъртта на процесното куче е настъпила в резултат на огнестрелна рана от ловна пушка. Вещото лице д-р Калина Христова, изготвила ветеринарно-медицинската експертиза по делото, е визирала като причина за смъртта на животното масиран кръвоизлив, причинен от нанесени рани след прострелване с огнестрелно оръжие. Изводите в заключението кореспондират изцяло с фактическите констатации, изложени в протокола за аутопсия, извършена на 03.08.2017 г. От показанията на разпитаните по делото свидетели става ясно, че ловната пушка, с която е осъществена стрелбата по процесното куче, е била собственост на подс. Т.Ц.. Същата, доброволно предадена от него на органите по разследването, е била обект на анализ на назначената химическа експертиза, която е следвало да даде отговор на това дали по въпросната пушка има следи от загар и възможно ли е да се установи времевия период, в който последно е била използвана. От заключението на вещото лице Галина Георгиева – химик в ОД МВР гр. В. става ясно, че при проведеното химично изследване на протривките от цевите на представената за анализ пушка „ИЖ“ № 13324 е установено наличие на неизгорели барутни частици като следи от произвеждан изстрел. Самата пушка, видно от съдебно-балистичната експертиза, е стандартно огнестрелно оръжие, ловна пушка 12 кал., технически изправна и годна да се ползва по предназначение, и да произвежда изстрели с ловни патрони 12 кал. Предоставените, заедно с нея 2 бр. ловни сачми с неустановен диаметър, в резултат на деформация и тегло 3,76 грама всяка една са стандартни ловни сачми за снаряжение на ловни патрони 13/0. Видно от приложената на л.49 ДП справка, издадена от Отдел „КОС“ в РУ М., подсъдимият Ц. има издадено разрешение за дейности с огнестрелни оръжия и боеприпаси, и в тази връзка притежава разрешение за носене, употреба и съхранение на огнестрелно оръжие и боеприпаси за тях № 20170303263, валидно до 25.08.2019 г. Същият притежава и ловна гладкостенна пушка надцевка „ИЖ“ кал.12, фабр. № 13324. Въз основа на изложените до тук доказателствени източници, съдът приема, че стрелбата, довела до причиняване на смърт на процесното животно, е била извършена посредством ловната пушка, собственост на подс. Т.Ц., кал.12 с № 13324 „ИЖ-27“. В унисон с писмените доказателства поделото са и гласните такива. Посочените по-горе свидетели изцяло подкрепят описаната в обвинителния акт фактическа обстановка. С оглед преценката на съда, основана на свидетелските показания и конкретно на заключението на вещото лице по назначената ветеринарно–медицинска експертиза констатираните увреждания могат да се характеризират като тежки, а вследствие на тях е настъпила и смърт на животното. В случая обектите на посегателството са установени по необходимия конкретен начин с индивидуализиране на животното, като фактът, свързан с правото на собственост е ирелеванетен от гледна точка съставомерността на деянието и за положителния извод за осъществяване всички предпоставки за реализиране на наказателната отговорност. Нещо повече, тези предпоставки биха били налице дори и ако животното е било собственост или е стопанисвано от дееца.

          Използването на огнестрелно оръжие, установено по категоричен начин с гласни, писмени и веществени доказателства, сочи на извода за наличието на квалифициращите по чл.325б ал.2 т.2 пр.1 и т.3 пр.1 НК признаци, а именно, че деянието е извършено по начин и със средства, опасни за живота на хора и животни, и поради горните особености се отличава като проява на особена жестокост, а освен това огнестрелното оръжие е било използвано публично в присъствието, при това в непосредствена близост на трети лица, което безспорно е предизвикало у тях силна уплаха и е застрашило техния живот и здраве.

          От субективна страна подсъдимият е извършил деянието виновно при условията на пряк умисъл. В интелектуалното и волевото съдържание на умисъла е установено съзнаването от страна на подсъдимия, че се касае за гръбначни животни, а използваното средство и начина на „служене с него”, показващ проява на агресия и жестокост ще доведе до съставомерния резултат. Прекият умисъл в случая съдът извежда от белезите на конкретното деяние и фактическите положения, при което то е било осъществено - при интелектуалното ниво  и житейски и социален опит на дееца. Проявата му в пълна степен илюстрира и визираната, в разпоредбата на чл.6 ал.2 от Закона за защита на животните, категория „нехуманно отношение към животните”. За такова се смята причиняване на болка или страдание на животно или предизвикване на силен страх, което също е особено показателно за субективното му отношение към деянието от гледна точка на акта на боравене с огнестрелното оръжие.

Като причини за извършване на престъплението съдът приема ниското правно съзнание на подсъдимия, незачитане неприкосновеността на частната собственост и установените правила и ред в Държавата.

За това престъпление НК предвижда наказание лишаване от свобода от една до три години и глоба от 2000 до 5000 лева. От приложената по делото справка за съдимост е видно, че към момента на извършване на деянието подсъдимият не е бил осъждан и по отношение на него не е прилагана Глава Осма Раздел ІV НК. При това положение съдът счита, че са налице всички предпоставки за приложение на чл.78а НК.

Признавайки Т.Ц. за виновен, съдът, при определяне размера на наказанието, взе предвид като смекчаващи вината обстоятелства чистото съдебно минало, много добрите характеристични данни, липсата на  движимо и недвижимо имущества, направените самопризнания, а като отегчаващи такива – вида и характера на деянието и степента му на обществена опасност, и по тези съображения му НАЛОЖИ административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 /ХИЛЯДА/ лева в полза на Държавата.

На основание чл.53 ал.1 б.“а“ пр.2 НК, съдът отнема в полза на Държавата вещественото доказателство – 1 бр. ловна пушка „ИЖ-274 с № 13324, 12 калибър, понастоящем на съхранение в РУ М.. Наред с това, настоящият състав постановява веществените доказателства – протривки от ловна пушка и 2 бр. сачми от ловна пушка да останат приложени по делото, след влизане в сила на съдебния акт.

С оглед изхода на делото пред настоящата инстанция подс. Ц. следва да заплати направените по делото разноски в полза на Държавата по сметка на ОДМВР гр. В. в размер на 226.95 лева.

По горните съображения съдът постанови своята присъда.

В законна сила на 5.5.2018г.

19

АНД No 149/2018

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.МЕЗДРА

Г.В.Г.

Докладчик:
ВЯРА А. АТАНАСОВА

Решение от 19.4.2018г.

ВЪЗ ОСНОВА НА ЗАКОНА И ДОКАЗАТЕЛСТВАТА

 

Р Е Ш И:

 

ПРИЗНАВА обвиняемият Г.В.Г. – роден на *** г. в гр. , живущ ***, българин, български гражданин, със средно образование, дървосекач в „ГТ-ЛД 2003” ЕООД с. Лютидол, неженен, ЕГН **********, неосъждан, за ВИНОВЕН в това, че в периода 23-25.10.2017 г. в землището на с. Лютидол, общ. , с редовно писмено позволително, издадено на Фирма „ГТ – ЛД 2003” ЕООД гр. , но извън указаните в него дървета, е отсякъл от Горския фонд - Отдел 112, Подотдел Е, 14 бр. немаркирани дървета от дървесен вид „бук”, с обем 4 плътни куб.м. на стойност 240 лева и случаят е маловажен - престъпление по чл.235 ал.6 вр. ал.1 НК.

ОСВОБОЖДАВА, на основание чл.78а НК, Г.В.Г. от наказателна отговорност за извършеното престъпление по чл.235 ал.6 вр. ал.1 НК.

НАЛАГА, на основание чл.78а ал.1 НК, на Г.В.Г. административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 /ХИЛЯДА/ ЛЕВА в полза на Държавата.

ОСЪЖДА Г.В.Г. да заплати в полза на Държавата по сметка на ОД МВР – Враца направени по делото разноски в размер на 70.38 лева. 

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва и протестира от страните пред ВрОС в 15-дневен срок от днес.

 

Мотиви от 4.5.2018г.

Районна прокуратура гр.  е внесла постановление с предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане, на основание чл.78а НК, на административно наказание на Г.В.Г. *** за извършено престъпление по чл.235 ал.6 вр. ал.1 НК, за това, че в периода от 23-25.10.2017 г. в землището на с. Лютидол, общ.  с редовно писмено позволително, издадено на „ГТ – ЛД 2003“ ЕООД гр. , но извън указаните в него дървета, е отсякъл от горския фонд - Отдел 112, Подотдел Е, 14 бр. немаркирани дървета от дървесен вид „бук“ с обем 4 плътни кубични метра на стойност 240 лева и случаят е маловажен.

Делото е разгледано по реда на глава 28 НПК.

В съдебно заседание обвиняемият е заявил, че разбира в какво го обвиняват и е дал обяснения, в които признава, че е отсякъл процесните 14 бр. немаркирани дървета, за които не е имал съответните документи. Като причина за това Г. посочва, че същите са били опасни за него и колегите му, тъй като короните им са били прекалено увиснали и при закачване е била реална възможността да се счупят и да застрашат живота и здравето на намиращите се в района работници.

Участващият по делото прокурор поддържа обвинението така, както е възведено в обвинителният акт, мотивирайки се с обстоятелството, че същото се подкрепя от събраните по делото доказателства. На тази база се иска на Г. да бъде наложено предвиденото в закона административно наказание глоба, което предвид събраните данни, касателно личността и материалното, и имотно положение на обвиняемия, да бъде определено в минимален размер.

Съдът, след като взе предвид събраните по делото доказателства и прецени същите по отделно и в тяхната съвкупност, приема за установена следната фактическа обстановка:

Обвиняемият Г.Г. *** работи като дървосекач в „ГТ-ЛД 2003“ ЕООД гр.  от 2016 г. и има издадено свидетелство за правоспособност за работа с моторни триони и храсторези, издадено на 19.07.2013 г. със срок на валидност до 19.07.2021 г. Основната дейност на дружеството се извършвала в землището на с. Люти дол, общ.  и включвала дърводобив и обработка на дървения материал. Управител на дружеството била Сотирка Цекова Томова, но фактически с организацията на дейността се занимавал нейния син Григор Григоров. За да има право да участва в търгове за дърводобив, дружеството сключило договор с лицензирания лесовъд Маргарита Стефановска от гр. Враца. След спечелен търг за добив на дървесина в Отдел 112, Подотдел Е от горския фонд, на Стефановска, като представител на дружеството, било издадено позволително за сеч № 0357264 от 30.03.2017 г., по силата на което на площ от 15,7 хектара имот, част от ДГФ, за времето от 02.04.2017 г. до 30.12.2017 г. се разрешавало извършване на сеч на 875 плътни куб.м. дървесина от дървесен вид „бук“. Въз основа на заповед № РД – 08-289/2017 г. на Директора на Изпълнителна агенция по горите гр. София, свидетелите Павел Делчев, Г. Атанасов и Михаил Николов, всички служители на РДГ – София извършили на 26.10.2017 г. проверка в землището на с. Лютидол за нарушение по Закона за горите. При проверка в Отдел 112, подотдел Е, за който посоченото по-горе дружество имало издадено разрешение за сеч, контролните органи установили отсечени 14 бр. немаркирани дървета от дървесен вид „бук“. На 26.10.2017 г. в 12.30 часа свидетелят Делчев съставил констативен протокол РО14 № 0001740, в който били описани констатациите от проверката. На място свидетелите не намерили въпросните 14 бр. дървета, а установили нарушението по пъновете на прясно отрязаните такива, които нямали в основата на пъна поставена контролна горска марка. Пъновете били измерени, при което било установено, а в последствие и изчислено, че въпросните 14 бр. отрязани дървета се равняват на общо 4 плътни куб.м. дървесина. Тъй като разполагали с информация за дружеството,  извършващо сеч в този район, контролните органи осъществили контакт с Григор Томов и го уведомили за констатираното неправомерно отсичане на 14 бр. дървета. След известно време на мястото пристигнали Томов и обвиняемия Г.Г.. Последният признал, че преди няколко дни е извършвал сеч на маркирани дървета, но тъй като при отсичането им те се кръстосали с немаркирани такива, се принудил да отсече и немаркираните. Г. изцяло признал за констатираното от горските служители нарушение. За същото му бил съставен АУАН № 1087/26.10.2017 г.

Според заключението на назначената в хода на ДП лесовъдно-оценителна експертиза стойността на дървата, предмет на престъплението, възлиза на 240 лева по пазарни цени. С вносна бележка от 07.03.2018 г. равностойността на предмета на престъплението е внесена по сметката на ДГС гр. . Въпросната бележка е приложена като доказателство по делото. Местонахождението на отрязаните немаркирани дървета обаче не е било установено в хода на разследването.

Горната фактическа обстановка се установява от показанията на свидетелите Павел Николов Делчев, Г. Анев Атанасов, Михаил Симеонов Николов, дадени на досъдебното производство на л.31; л.32, л.33, както и от събраните писмени доказателства: писмо, изх. № РП-1087/16.11.2017 г. от РДГ Берковица до РП- /л.7/; АУАН № 1087/26.10.2017 г. /л.8/; констативен протокол Серия Р014 № 0001740/26.10.2017 година от РДГ–София /л.9/; сортиментна ведомост за изчисляване на обем и сортиментите от маркирания лесосечен фонд в пл.куб.м. /л.12/; писмо № РДГ 14-10398/31.10.2017 г. от Директора на РДГ-София до РДГ-Берковица /л.13/; лесовъдо-оценителна експертиза /л.34-л.35/; НЧД № 113/18 г. по описа на РС- /л.44/; справка за съдимост /л.45 ДП и л.13 от съдебното дело/; характеристична справка /л.48/; декларация за семейно и материално положение и имотно състояние /л.50/;  удостоверение по декларирани данни № 7303004199/29.03.2018 година, издадено от Община Ботевград /л.12 от съдебното дело/.

Преценявайки събраните доказателства, съдът приема, че обвиняемият Г.В.Г. е извършил престъпление против стопанството. Същият, практически без редовно писмено позволително е отсякъл 14 бр. немаркирани дървета от дървесен вид „бук“ с обем 4 плътни куб.м. от имот, част от горския фонд. Според чл.59 ал.1 ЗГ, сеч и извоз на дървесина се извършват след издаване на позволително от директора на ДГС или от упълномощено от него лице. Разпитаните по делото свидетели Делчев, Атанасов и Николов са категорични, че в хода на извършената от тях проверка дружеството, в което обвиняемият е работел като дървосекач, не е представило необходимият документ за процесните дървета. Такъв не е бил представен и от самия Г..   От събраната в хода на производството доказателствена маса е видно, че „ГТ-ЛД 2003“ ЕООД е разполагало с позволително, позволяващо извършване на сеч на дървета в землището на с. Люти дол, Отдел 112, подотдел Е. такава е била извършвана, но на маркирани дървета, какъвто е редът, визиран в Закона за горите. Процесните 14 бр. дървета са били немаркирани и извън количеството, посочено във въпросното позволително. При това положение същите са отрязани без за тях да има съответните документи и без да са били маркирани с контролната горска марка. Дървесината е била отрязана от гора от горския фонд и при това положение издаването на такова позволително е задължително. В резултат на деянието, извършено от обвиняемия, не са настъпили значителни вредни последици. Преценявайки доказателствената маса, този съд счита, че е налице маловажен случай с оглед характерът на извършеното и степента му на обществена опасност, обстоятелството, че отсечените дървета са сравнително малко количество и причинените вреди под формата на тяхната стойност като дървесна маса са били възстановени под формата на заплащане на тяхната равностойност по сметка на ДГС – . Тук следва са се отчете и стойността на отсечената дървесина, която по размер е до две минимални работни заплати за страната /към 04.08.2017 година МРЗ е била 460 лева съобр. ПМС № 141/13.07.2017 година/. От друга страна, данните за обвиняемия сочат, че същият е личност с ниска степен на обществена опасност, неосъждан и с добри характеристични данни.

Като причини за извършване на престъплението съдът приема ниското правно съзнание на подсъдимия, незачитане неприкосновеността на държавната собственост и установените правила и ред в Държавата.

За това престъпление НК предвижда наказание лишаване от свобода до една година или пробация, или глоба от 100 до 300 лева. От приложената по делото справка за съдимост е видно, че към момента на извършване на деянието обвиняемият не е бил осъждан и по отношение на него не е прилагана Глава Осма Раздел ІV НК. Причинените вреди са били възмездени. При това положение съдът счита, че са налице всички предпоставки за приложение на чл.78а НК.

Признавайки Г.Г. за виновен, съдът, при определяне размера на наказанието, взе предвид като смекчаващи вината обстоятелства чистото съдебно минало, много добрите характеристични данни, липсата на други нарушения на Закона за горите, за които да е санкциониран по административен ред, а като отегчаващи такива – вида и характера на деянието и степента му на обществена опасност, и по тези съображения му НАЛОЖИ административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 /ХИЛЯДА/ лева в полза на Държавата.

С оглед изхода на делото пред настоящата инстанция, обвиняемият Г.Г. следва да заплати в полза на Държавата по сметка на ОДМВР гр. Враца направени разноски в размер на 70,38 лева. 

По горните съображения съдът постанови своето решение.

В законна сила на 5.5.2018г.

20

АНД No 152/2018

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.МЕЗДРА

П.Ц.А.

Докладчик:
ВЯРА А. АТАНАСОВА

Решение от 19.4.2018г.

ВЪЗ ОСНОВА НА ЗАКОНА И ДОКАЗАТЕЛСТВАТА

 

Р Е Ш И:

 

ПРИЗНАВА обвиняемата П.Ц.А. – родена на *** г. в гр. М., живуща ***, българка, българска гражданка, с основно образование, грамотна, общ работник към Дирекция „Бюро по труда” гр. Роман, неомъжена, ЕГН **********, неосъждана, за ВИНОВНА в това, че на 19.12.2017 г. в с. Камено поле, общ. Роман, по ул. „Паисий Хилендарски” /кръстовище с ул. „Димчо Дебелянов” в посока към центъра на селото/ е управлявала МПС – лек автомобил марка „Опел” с рег. № //////, собственост на Д.В.К.от с. /С., общ. Роман, без да притежава СУМПС и управлява в едногодишния срок от наказването й по административен ред с НП № 17-0334-000257/10.07.2017 г. на Началника на РУ Роман за същото деяние – управление на МПС без съответното свидетелство за управление, влязло в сила на 09.08.2017 г. – престъпление по чл.343в ал.2 НК.

ОСВОБОЖДАВА, на основание чл.78а НК, П.Ц.А. от наказателна отговорност за извършеното престъпление по чл.343в ал.2 НК.

НАЛАГА, на основание чл.78а ал.1 НК, на П.Ц.А. административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 /ХИЛЯДА/ ЛЕВА в полза на Държавата.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва и протестира от страните пред ВрОС в 15-дневен срок от днес.

 

Мотиви от 2.5.2018г.

Районна прокуратура гр. М. е внесла постановление за освобождаване на П.Ц.А. *** от наказателна отговорност за извършено престъпление по чл.343в ал.2 НК и налагане на административно наказание по реда на чл.78а НК.

В съдебно заседание А. е заявила, че разбира в какво я обвиняват, но е отказала да даде обяснения. Същата моли за по-леко наказание, тъй като е с влошено финансово състояние и невъзможност да заплати глоба в размер над минималния.

Държавното обвинение, редовно призовано, не е изпратило представител.  

Съдът, след като взе предвид събраните по делото доказателства и прецените същите по отделно и в тяхната съвкупност, приема за установена следната фактическа обстановка:

Обвиняемата П.Ц.А. е неправоспособен водач на МПС и по отношение на нея не е издавано СУМПС. Въпреки това обвиняемата управлявала МПС, за което била санкционирана по административен ред.

На 19.12.2017 г. А. пътувала с лек автомобил марка „Опел Астра“ с рег. № //////, собственост на Д.В.К.от с. /С., общ. Роман. Около 15.30 часа управляваният от нея автомобил по ул. „Паисий Хилендарски“ – кръстовище с ул. „Димчо Дебелянов“ в посока центъра на селото бил спрян за рутинна проверка от патрул на РУ Роман в състав свидетелите Марин Недялков и Емил Христов. Контролните органи поискали от обвиняемата да представи документи за удостоверяване на самоличност и на автомобила. А. обяснила, че не може да представи СУМПС, тъй като няма такъв документ и никога не го е притежавала. Освен това, обвиняемата не носела и втора част на свидетелство за регистрация на МПС на управлявания от нея автомобил. Извършената от полицейските служители по служебен път проверка в АИС на КАТ ПП показала, че А. действително не притежавала СУМПС т.е. същата е неправоспособен водач. При това положение свидетелят Недялков съставил на обвиняемата АУАН за нарушение на правилата за движение, регламентирани в Закона за движението по пътищата /ЗДвП/. В хода на образуваното административно-наказателно производство било установено, че автомобилът е собственост на Димитър Вутов Котов от с. /С., общ. Роман. Допълнителната документална проверка показала наличие и на други нарушения на правилата за движение, извършени от А., за които същата е била санкционирана по административен ред. Оказало се, че с НП № 170334-000257/10.07.2017 г. на Началника на РУ Роман на обвиняемата е било наложено административно наказание по ЗДвП за същото деяние, а именно управление на МПС без свидетелство за управление. Постановлението е било влязло в сила на 09.08.2017 г.   

Горната фактическа обстановка се установява от показанията на свидетелите Марин Николаев Недялков и Емил Георгиев Христов, дадени на ДП на л.26 и л.27, от самопризнанията на обвиняемата, направени в хода на съдебното следствие, както и от събраните писмени доказателства: АУАН от 19.12.2017 г. /л.7/; НП № 17-0334-000257/10.07.2017 г. на Началника на РУП-Роман /л.8/; АУАН от 26.07.2017 г. /л.9/; справка за нарушител, издадена от КАТ ПП с информация за извършените от П.Ц.А. нарушения на правилата за движение и наложените й наказания по ЗДвП /л.11/; Писмо № 89/22.02.2018 г. от Служба по вписванията гр. М. относно притежавани от П.Ц.А. имоти на територията на общините М. и роман и и извършени с тях прехвърлителни сделки за времето 01.01.2002 г. до 22.02.2018 г. /л.17/; Писмо от ОД МВР гр. Враца Сектор ПП относно наличие на правоспособност у П.Ц.А. /л.18/; писмо изх. № 46-00-111/22.02.2018 г. от Директор офис НАП гр. Враца с приложена към него справка актуално състояние за трудови договори, сключени от П.Ц.А. /л.20-л.21/; удостоверение по декларирани данни № 5610000053/22.02.2018 г. издадено от Община Роман по отношение декларираното от П.Ц.А. движимо и недвижимо имущества /л.23 ДП и л.11 от съдебното дело/; Писмо № 334000-398/27.02.2018 г. от Директора на Дирекция „Бюро по труда“ гр. М. относно наличие на регистрация на П.Ц.А. *** и участие на същата в програми за заетост /л.25/; справка за съдимост /л.32 от ДП и л.12 от съдебното дело/; характеристична справка /л.33/; декларация за семейно и материално положение и имотно състояние /л.34/. 

При така установената фактическа обстановка е видно, че обвиняемата П.А. е извършила престъпление по транспорта. Действала е умишлено. От обективна и субективна страна е осъществила състава на чл.343в ал.2 НК. На инкриминираната дата обвиняемата е управлявала МПС без да притежава свидетелство за управление на МПС. Този факт е бил установен при извършената от свидетелите Недялков и Христов проверка. От техните показания е видно, че в качеството си на водач А. не е представила свидетелство за управление на МПС. Извършената в последствие проверка в АИС на КАТ ПП е показала, че по отношение на същата не е издавано свидетелство за управление на МПС. Същевременно с това е било установено, че обвиняемата вече е била наказана по административен ред за същото деяние, а именно управление на МПС без СУМПС с НП № 17-0334-000257/10.07.2017 година на Началника на РУ Роман, влязло в сила на 09.08.2017 година. С това постановление А. е била санкционирана посредством административно наказание глоба в размер на 100 лева за нарушение на чл.150 ЗДвП. Деянието, предмет на настоящото производство, обвиняемата е извършила в едногодишния срок от наказването й по административен ред за същото деяние, а именно, че е управлявала МПС без СУМПС.

Като причини за извършване на престъплението съдът приема ниското правно съзнание на обвиняемата и незачитане на правилата за движение по пътищата на Република България.

За престъплението по чл.343в ал.2 НК законодателят е предвидил наказания лишаване от свобода от една до три години и глоба в размер от 500 до 1200 лева. От деянието на А. не са настъпили имуществени вреди. Според справките за съдимост, същата не е осъждан за престъпления от общ характер и не е освобождавана от наказателна отговорност по реда на Глава VІІІ Раздел ІV НК. При това положение, съдът приема, че са налице условия за прилагане на чл.78а ал.1 НК. Признавайки обвиняемата за виновна, съдът взе предвид като смекчаващи вината обстоятелства чистото й съдебно минало, материалното й положение и имотно състояние, съобразно събраните в тази насока доказателства, направените самопризнания, сравнително добрите характеристични данни, а като отегчаващи такива – характера на деянието и степента му на обществена опасност, и на основание чл.78а ал.1 НК й налага административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева в полза на Държавата.

По горните съображения съдът постанови своето решение.

В законна сила на 5.5.2018г.

21

НОХД No 184/2018

Предаване на неверни знаци чрез средства за съобщения

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.МЕЗДРА

Г.М.М.

Докладчик:
ВЯРА А. АТАНАСОВА

Споразумение от 19.4.2018г.

За РП-Мездра прокурор Пашовска.

Обвиняемият лично и със служебен защитник адв. Н.П. от ВрАК.

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

АДВ. П.: Да се даде ход на делото.

ОБВИНЯЕМ: Да се гледа делото. 

Съдът, след като изслуша становищата на страните

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО по реда на ГЛАВА ХХІХ НПК.

ПРИЕМА и ПРИЛАГА представените от страните споразумение за решаване на ДП № 2637/2017 г. по описа на РП-Мездра, ДП № 179/2017 г. по описа на РУ Мездра, сключено на основание чл.381 НПК и декларация по чл.381 ал.6 НПК.

САМОЛИЧНОСТ НА ОБВИНЯЕМИЯ:

Г.М.М. – роден на *** г. в гр. Мездра, живущ ***, понастоящем в Затвора гр. Враца, българин, български гражданин, без образование, неграмотен, безработен, неженен, ЕГН **********, осъждан.

На основание чл.274 ал.1 НПК на страните се разясни правото на отвод. Искания за отвод не бяха направени.

На основание чл.382 НПК делото се докладва с прочитане на споразумението.    

ПРОКУРОР: Със защитата на обвиняемия сме постигнали споразумение, в което сме уточнили всички въпроси по чл.381 ал.5 НПК. Искания за промени в съдържанието на споразумението няма да правя и моля да го впишете в протокола в окончателен вид така, както сме го представили.

АДВ. П.: С представителя на прокуратурата сме постигнали внесеното от нас споразумение. Искания за промени в съдържанието на споразумението няма да правя и моля да го впишете в протокола в окончателен вид така, както сме го представили.

ОБВИНЯЕМ: Разбирам в какво ме обвиняват. Признавам се за виновен. Запознат съм с условията на споразумението. Разбирам какви са последиците от него. Доброволно съм го подписал, както и декларацията за отказ от разглеждане на делото по общия ред. Поправки в съдържанието на споразумението няма да правя и моля да го впишете в протокола в окончателен вид така, както сме го представили.

Съдът, след като се запозна с представените от страните споразумение и декларация от обвиняемия, и взе предвид изразените от тях становища в днешното съдебно заседание, намира, че споразумението отговаря на всички условия по чл.381 ал.5 НПК и следва да бъде вписано в протокола в следният окончателен вид:

 

СПОРАЗУМЕНИЕ

за решаване на ДП № 2637/2017 г. по описа на РП-Мездра,

ДП № 179/2017 г. по описа на РУ Мездра,

сключено на основание чл.381 НПК

 

 

Днес на 11.04.2018 г. в гр. Мездра се постигна споразумение между:

1.Цветомила Пашовска - прокурор в Районна прокуратура Мездра и

2.адв. Н.П. от ВрАК, служебен защитник на Г.М.М., ЕГН **********,*** – обвиняем, които се споразумяха за следното:

Г.М.М. се признава за виновен за това, че при условията на продължавано престъпление за времето от 13.15 часа до 13.20 часа на 28.11.2017 г. в гр. Роман в РУ – Роман и във ФСМП – Роман, чрез тел.112 – Единен европейски номер за спешни повиквания от телефонен номер 0894084896 е  предал две неревни повиквания за злополука и тревога, а именно:

1.    В РУ Роман е подал сигнал, че в гр. Роман пред бл.4 има масов бой и

2.    ФСМП – Роман е подал сигнал, че е пострадал от побой и има разцепване на главата и кърви – престъпление по чл.326 ал.1 вр. чл.26 ал.1 НК и не са налице основания за прекратяване на наказателното производство.

Наказанието на Г.М.М. се определя ри условията на чл.54 ал.1 НК - ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА, което следва да се изтърпи при първоначален строг режим, съгласно чл.57 ал.1 т.2 б.“б“ ЗИНЗС.

Веществените доказателства по делото – 1 бр. оптичен носител на данни /СД/ съдържащ запис, предоставен от РЦ 112 – Монтана, следва да остане на съхранение по делото.

 

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

Прокурор:           Служебен защитник:

/Цветомила Пашовска/          /адв. Н.П./

 

Обвиняем:

/Г.М./

 

ПРОКУРОР: Моля споразумението да бъде одобрено във вида, в който сме го представили.

АДВ. П.: Моля споразумението да бъде одобрено във вида, в който сме го представили.

ОБВИНЯЕМ: Моля споразумението да бъде одобрено във вида, в който сме го представили.

Съдът намира, че постигнатото между страните споразумение не противоречи на закона и морала, разглежда всички относими въпроси за деянието, вината, вида и размерът на наказателната санкция, поради което и на основание чл.382 ал.7 НПК

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОДОБРЯВА, споразумението за решаване на делото, постигнато между ЦВЕТОМИЛА ПАШОВСКА - прокурор при Районна прокуратура – Мездра, адв. Н.П. от ВрАК – служебен защитник на Г.М.М. и Г.М.М. ***, ЕГН ********** – обвиняем по НОХД № 184/2018 г. по описа на РС-Мездра, при следните условия:

Обвиняемият Г.М.М. ***, ЕГН **********, ВИНОВНО при условията на продължавано престъпление за времето от 13.15 часа до 13.20 часа на 28.11.2017 г. в гр. Роман в РУ – Роман и във ФСМП – Роман, чрез тел.112 – Единен европейски номер за спешни повиквания от телефонен номер 0894084896 е  предал две неревни повиквания за злополука и тревога, а именно:

1.    В РУ Роман е подал сигнал, че в гр. Роман пред бл.4 има масов бой и

2.    ФСМП – Роман е подал сигнал, че е пострадал от побой и има разцепване на главата и кърви – престъпление по чл.326 ал.1 вр. чл.26 ал.1 НК и не са налице основания за прекратяване на наказателното производство.

Наказанието на Г.М.М. се определя ри условията на чл.54 ал.1 НК -  ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА, което следва да се изтърпи при първоначален строг режим, съгласно чл.57 ал.1 т.2 б.“б“ ЗИНЗС.

Веществените доказателства по делото – 1 бр. оптичен носител на данни /СД/ съдържащ запис, предоставен от РЦ 112 – Монтана, следва да остане на съхранение по делото.

ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24 ал.3 НПК, наказателното производство по НОХД № 184/2018 г. по описа на РС-Мездра.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно. 

Протоколът написан в с.з. и приключи в 10.59 часа.

В законна сила на 19.4.2018г.

22

НОХД No 572/2017

Квалифицирани състави на кражба

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.МЕЗДРА

Д.П.Б.

Докладчик:
ЕВГЕНИ А. БОЖИДАРОВ

Споразумение от 20.4.2018г.

Съдът докладва делото и  слага начало  на  РЗ.

За РП- Мездра прокурор Г..

Подсъдимият не редовно призован не  се явява.  Явява се служебен защитник адв. Д. С. ***.

Пострадал налице.

ПРОКУРОР: Да  не се дава   ход на  разпоредително  заседание, тъй като   не се явява подсъдимия, който е задържан и в момента е в Следствени арести към Затвора-Враца.  Моля да се даде   възможност същия да бъде доведен в съдебната зала от органите на  ОЗ „Охрана „ –   Враца.

АДВ. С.:  При това положение   моля да не се дава ход на  разпоредително заседание  и се даде възможност подсъдимия да бъде доведен в  съдебна зала.

ПОСТРАДАЛ:  Щетата ми е възстановена и  нямам претенции към подсъдимия .

съдът установява, че  подсъдимия не се явява , тъй като не е  призован. Същи я е задържан под стража  и следва своевременно да се призове в рамките на днешния ден с оглед решаване на делото, като при тази хипотеза към този момент ход   на делото не може  да бъде даден , а следва съдебното заседание да бъде прекъснато с оглед призоваване на подсъдимия в максимално кратък срок.

Съдът прекъсва с.з. в 10.05 часа.

Разпорежда  деловодството незабавно по факс да призове подсъдимия  чрез н-к Арести – Враца с копие до ОЗ „Охрана” – Враца , като с.з. следва  да продължи в 14.00 часа.

Съдът възобновява  с.з. в 14,20 часа.

Страните се явяват, както и пострадалият.

ПРОКУРОР : Ход на РЗ.

АДВ. С. :  Ход на РЗ.

ПОСТРАДАЛ : Предоставям на съда.

Съдът намира, че са налице условията  за провеждане на разпоредително заседание с участие на  явилите се страни по силата на императивната  разпоредба на чл. 247в ал.1 НПК.

 При тези доводи, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА РАЗПОРЕДИТЕЛНО ЗАСЕДАНИЕ.

Съдът подлага на  обсъждане от страните  въпросите по чл. 248 ал.1  НПК.

ПРОКУРОР:  Нямаме спорове и възражения  по отношение  изясняване на въпросите по чл. 248 ал.1 НПК. Делото е подсъдно на съда,  няма основания за прекратяване или спиране на наказателното производство, не е допуснато на  ДП  отстранимо съществено нарушение на процесуални правила, довело до ограничаване  на процесуалните права  на обвиняемия  или пострадалия. На този етап не са налице основания за разглеждане на делото по реда на особените правила, делото следва да се гледа при открити врати  с участие на  назначените защитници, като не следва да се назначават следствени действия по делегация. Не са налице  основания за изменение на мерките за процесуална принуда  и на този етап не правя искане за събиране на нови доказателства.  Принципно е възможно постигане на споразумение или съкратена процедура ако  подсъдимият признае вина.

АДВ. С.: Нямаме спорове и възражения  по отношение  изясняване на въпросите по чл. 248 ал.1 НПК. Делото е подсъдно на съда,  няма основания за прекратяване или спиране на наказателното производство , не е допуснато на  ДП  отстранимо съществено нарушение на процесуални правила, довело до ограничаване  на процесуалните права  на обвиняемия  или пострадалия. Предлагам споразумение, като подзащитният ми заяви, че ще се признае за виновен.Делото следва да се гледа при открити врати  с участие на  назначените защитници, като не следва да се назначават следствени действия по делегация. Не са налице  основания за изменение на мерките за процесуална принуда  и на този етап не правя искане за събиране на нови доказателства. 

ПРОКУРОР: Принципно изразявам съгласие за постигане на споразумение.

ПОСТРАДАЛ : Не възразявам.

   ПОДС. Б.: Поддържам  становището    на  защитника ми. Желая споразумение, като ще призная вина. Ще ползвам назначения ми служебен защитник, като съм уведомен, че при осъдителна присъда разноските ще бъдат заплатени от мен.

Съдът намира, че в проведеното РЗ са обсъдени  всички лимитативно изброени въпроси по чл. 248 ал.1 НПК, при което  съдът

ОПРЕДЕЛИ:

УСТАНОВЯВА, че делото е подсъдно на РС-Мездра, няма  основания за прекратяване или спиране на наказателното производство, не е допуснато на ДП отстранимо съществено нарушение на процесуални правила, довели до ограничаване на процесуалните права на обвиняемата  и пострадалия. Налице са основания  за постигане на споразумение  по реда на Глава 29 НПК, като делото следва да се разгледа при открити врати , не следва да се привлича резервен съдия , не следва да се назначават защитници, поради  тяхното назначаване при  насрочване на РЗ, не следва да се призовават вещите лица и свидетелите, поради принципна възможност за постигане на споразумение, не следва да се назначава преводач или тълковник и не са налице  основания за извършване на  съдебно следствени действия по делегация, не са налице и основания  за изменение на взетите мерки за процесуална принуда и не са налице искания за събиране на нови доказателства. 

При тези доводи, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ПРИКЛЮЧВА  РАЗПОРЕДИТЕЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ.

На основание чл. 252 ал.1 НПК  дава ход на делото , което следва да се разгледа по реда на Глава 29 НПК.

Прекъсва с.з. в 14,40 часа с оглед даване  възможност на страните да изготвят параметрите на споразумението.

Възобновява  с.з. в 14.50 часа.

АДВ. С.: Постигнали сме споразумение за прекратяване на делото, което прилагам.

ПРОКУРОР: Постигнали сме съгласие и сме сключили споразумение, копие от което Ви предоставяме.

Съдът

Определи:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА представеното от страните споразумение за решаване на делото, съгласно чл.384 и сл. НПК, както и 1 бр. декларация по чл.381 ал.6 НПК.

САМОЛИЧНОСТ НА ПОДСЪДИМИЯТ:

Д.П.Б., ЕГН:**********, роден  на *** година в гр.Мездра,  живущ ***, българин, български гражданин, неженен,  начално образование, осъждан.

ПОДС. Б.: Запознат съм със споразумението и заявявам, че доброволно съм го подписал.     

ПРОКУРОР: Не правя отвод на състава.

АДВ. С.:Не правя отвод на състава.

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

На основание чл.384 НПК делото се докладва чрез прочитане на споразумението.

ПОДС. Б.: Разбирам в какво ме обвиняват. Признавам се за виновен. Запознат съм с условията на споразумението. Разбирам какви са последиците от него. Доброволно съм го подписал, както и декларацията за отказ от разглеждане на делото по общият ред.

Съдът, след като се запозна с представеното споразумение за решаване на делото, становищата на страните и изявлението на подсъдимият, намира, че са спазени всички изисквания на чл.381 ал.5 НПК и намира, че окончателният вид на споразумението следва да се запише в протокола както следва:

 

 

С  П  О  Р  А  З  У  М  Е  Н  И  Е 

 

ЗА РЕШАВАНЕ НА ДЕЛОТО на основание чл. 384 НПК

По НОХД № 572/2017 г. по описа на РС гр. Мездра

 

Днес на 20.04.2018 година в гр. Мездра между:

1.       Н. Г…. – Прокурор при РП Мездра и

2.         адв. Д.С. – ВАК като сл.защитник на подс.                                            Д.П.Б., ЕГН **********, р.*** ***, българин, български гражданин, с начално образование, неженен, неработи, осъждан.

3.         Със споразумението страните постигат съгласие, както следва:

 Подс. Д.П.Б., ЕГН **********, р.*** ***, българин, български гражданин, с начално образование, неженен, неработи, осъждан

се признава за виновен  за това, че на  13.08.2017 г. в с. Камено поле, общ.Роман, при условията на повторност, от обор стопанисван от Д.Г.Д. ***, е отнел от владението на Д., движима вещ – женски кон, на две години, собственост на същия, на стойност 700,00 лева, без негово съгласие, с намерение противозаконно да го присвои и случаят е немаловажен -  престъпление по чл. 195, ал.1, т.7,  вр. Чл. 194, ал.1  от НК.

Наказанието на подс. Д.П.Б., ЕГН **********, се определя при условията на чл. 55 ал.1 т. 1 от НК като на същия се наложи наказание „лишаване от свобода” за срок от 7 месеца, което на основание чл.  57 ал.1 т. 2 б.”б” от ЗИНЗС  да се изтърпи при първоначален режим „строг”.

На основание чл. 59 ал.1 НК   от така определеното наказание да се приспадне времето от 27.03.2018 година  до  20.04.2018 година , през което време подс. Б. е бил с МН „Задържане под стража” по същото дело.

     Причинени в резултат на деянието имуществени вреди са възстановени изцяло.

     Направените по производството разноски в размер на 20,00 лв. за изготвяне на СОЕ се възлагат на подсъдимия Б., вносими в полза на ОДМВР Враца.

    Веществените доказателства: няма.

    Настоящото споразумение се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра.

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

 

 ПРОКУРОР:                    Сл.  ЗАЩИТНИК:            

                Г……/                                       /Д. С./

 

ПОДСЪДИМ:

                / Д. Б./

 

Съдът намира, че постигнатото между страните споразумение не противоречи на закона и морала, разглежда всички относими въпроси за деянието, вината, вида и размера на наказателната санкция, поради което и на основание чл. 384  ал.1 вр. чл.382 ал.7 НПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА споразумение за решаване на делото, сключено между   Н Г……А – Прокурор при РП Мездра и адв. Д.С. – ВАК като сл.защитник на Д.П.Б., ЕГН:**********, роден  на *** година в гр.Мездра,  живущ ***, българин, български гражданин, неженен,  начално образование, осъждан, за това, че подс. Д.П.Б., се признава за виновен  за това, че на  13.08.2017 г. в с. Камено поле, общ.Роман, при условията на повторност, от обор стопанисван от Д.Г.Д. ***, е отнел от владението на Д., движима вещ – женски кон, на две години, собственост на същия, на стойност 700,00 лева, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои и случаят е немаловажен -  престъпление по чл. 195, ал.1, т.7,  вр. Чл. 194, ал.1  от НК.

Наказанието на подс. Д.П.Б., ЕГН:**********, се налага при условията на чл. 55 ал.1 т. 1 от НК като на същия се наложи наказание „лишаване от свобода” за срок от 7 месеца, което на основание чл.  57 ал.1 т. 2 б.”б” от ЗИНЗС  да се изтърпи при първоначален режим „строг”.

На основание чл. 59 ал.1 НК   от така определеното наказание да се приспадне времето от 27.03.2018 година  до  20.04.2018 година , през което време подс. Б. е бил с МН „Задържане под стража” по същото дело.

     Причинени в резултат на деянието имуществени вреди са възстановени изцяло.

     ОСЪЖДА  Д.П.Б.  да заплати направените по делото разноски в размер на 20,00 лв. за изготвяне на СОЕ, вносими в полза на ОД-МВР Враца.

        ПРЕКРАТЯВА на основание  чл.24 ал.3 НПК производството по НОХД №572/2017 година по описа на Районен съд гр. Мездра. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

На основание чл. 252  ал.1  ЗИНЗС  копие от  протокола да се изпрати на н-к Затвор гр. Враца за сведение с оглед  постановеното  ефективно наказание лишаване от свобода , считано от днес, както и да се изпрати копие  на ОЗ”Охрана”- Враца за транспортиране на  подс. Б. от съдебна зала в Затвора-Враца, както и да се представи на ОЗ”Охрана” – Враца справка за съдимост на лицето.

 Протокола написан в с. з.

 Протокола приключи в 15.00 часа.           

В законна сила на 20.4.2018г.

23

НОХД No 211/2018

Незаконно производство, придобиване, държане и предаване на оръжие, боеприпаси и взривове

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.МЕЗДРА

К.Л.К.

Докладчик:
АНЕЛИЯ А. ДИМИТРОВА

Споразумение от 20.4.2018г.

За Районна прокуратура гр.М. се явява прокурор Л.В..

Обвиняемият лично и с адв. В.З. от ВАК.

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

АДВ. В. З.: Да се даде ход на делото.

ОБВИНЯЕМ: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че са налице всички изисквания на закона за даване ход на делото за разглеждане на представеното споразумение, поради което

 

                                            О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ПРИЕМА и ПРИЛАГА представеното от страните споразумение за решаване на делото, съгласно чл.381 и сл. от НПК, както и 1 брой Декларация по чл.381 ал.6 от НПК.

САМОЛИЧНОСТ НА ОБВИНЯЕМИЯ: К.Л.К. – роден на *** ***, жител и живущ ***, българин, български гражданин, с висше образование, женен, пенсионер, неосъждан, с ЕГН **********.

ОБВИНЯЕМ: Запознат съм със съдържанието на споразумението и доброволно съм го подписал.

На основание чл.274 от НПК на страните се разясни правото на отвод.

ПРОКУРОР: Не правя отвод на състава.

АДВ. В. З.: Не правя отвод на състава.

ОБВИНЯЕМ: Не правя отвод на състава.

ОТВОД не се направи.

Съдът намира, че следва да бъде прочетено представеното споразумение за решаване на делото.

Водим от горното съдът

 

                       О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

На основание чл.382 от НПК се прочете споразумението за решаване на делото.

Съдът запитва обвиняемия за въпросите, визирани в чл.382 ал.4 от НПК.

ОБВИНЯЕМ: Разбирам в какво ме обвиняват. Признавам се за виновен. Запознат съм с условията на споразумението. Разбирам какви са последиците от него и доброволно съм го подписал, като съм декларирал, че се отказвам от съдебното разглеждане на делото по общия ред.

Съдът, след като се запозна с представеното споразумение за решаване на делото, становището на страните и изявлението на обвиняемия, намира, че са спазени всички изисквания, визирани в чл.381 ал.5 от НПК и намира, че окончателния вид на споразумението следва да се впише в протокола от днешното съдебно заседание в следният окончателен вид:

Окончателно споразумение на основание чл.382 ал.6 от НПК:

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И  Е     ЗА     С П О Р А З У М Е Н И Е

За решаване на БП № 613/ 2018 год.по описа на Районна прокуратура-М.  със споразумение,сключено на основание-чл.357 ал.1 т.4,вр с чл.381 ал.1 НПК

 

                Днес на 20.04.2018 г. в град М. се постигна споразумение между:

                1.Л.В. - прокурор в Районна прокуратура гр. М. и

                2.Адв. В.З., договорен защитник на К.Л.К. с  ЕГН **********, род. на ***г***, с постоянен адрес:***, българин с българско гражданство, женен, не осъждан ,с висше образование, пенсионер, които се споразумяха за следното:

                За това, че на неустановена дата и година е придобил и е държал до 13.04.2018г. в обитавания от него дом- къща, находяща се в с. Б., общ. М., обл. В., ул. „И.” № 7, следните огнестрелни оръжия и боеприпаси, без да има за това надлежно разрешение,  съгласно ЗОБВВПИ както следва :

- 1бр. ловна пушка едноцевна с надпис върху цевната кутия отляво F.D.C. -16кал., не установена марка и модел, но стандартно дълго-гладко цевно оръжие; годна да произведе изстрел.

- 1бр. ловна пушка едноцевна 16калибър, която е атипично ловно оръжие, годна да произведе изстрел

-  4бр. патрона модел 38 „Special, с надпис върху гилзата SPL за револвер,

- 1бр. ловен патрон 20 калибър с надпис върху гилзата SBP,

- 1бр. патрон 7,62х54R мм. с надпис върху гилзата 10х80.

- престъпление по чл. 339 ал. 1 от НК.      

                На обв. К.Л.К. се определя наказание  под най-ниския предел, при условията на чл.55 ал.1 т.1 от НК, а именно „лишаване от свобода” за срок от 6/шест/ месеца.

                На основание чл.66 ал.1 от НК, се отлага изпълнението на наложеното наказание за срок от 3 години.

                На основание чл.53 ал.2,буква „а”НК се ОТНЕМАТ в полза на държавата вещите , притежанието на които е забранено, а именно:

          -1бр. ловна пушка едноцевна с надпис върху цевната кутия, отляво F.D.C. -16кал., не установена марка и модел.

1бр. ловна пушка едноцевна 16калибър, която е атипично ловно оръжие, годна да произведе изстрел.

-  4бр. патрона модел 38 „Special, с надпис върху гилзата SPL за револвер,

- 1бр. ловен патрон 20 калибър с надпис върху гилзата SBP,

- 1бр. патрон 7,62х54R мм. с надпис върху гилзата 10х80.

                 Оръжията и боеприпасите се   съхраняват в служба КОС  в РУ - М..

                 Щети от престъплението няма.

                 Разноските по делото – 245.34 за експертиза и фотоалбум се възлагат на обв.К.Л.К., платими по сметка на ОД МВР В..      

 

      

С П О Р А З У М Е Л И    С Е:

 

            ПРОКУРОР:                    ЗАЩИТНИК:

                   /Л.В./                              /адв. В. З./

 

 

            ОБВИНЯЕМ:

                        /К.К./

 

Съдът намира, че така постигнатото споразумение, вписано в съдебния протокол и подписано от прокурор Л.В., адв. В.З. от ВАК и обвиняемият К.К., не противоречи на закона и морала, в интерес на правосъдието е и е изготвено по реда и изискванията на чл.381 ал.5 НПК, поради което

 

                        О П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ОДОБРЯВА  на основание чл.382 ал.7, вр. чл.381 ал.5 НПК така постигнатото споразумение между прокурор Л.В., адв. В.З. от ВАК и обвиняемият К.К., при следните условия:

ОБВИНЯЕМИЯТ К.Л.К. – роден на *** ***, жител и живущ ***,, българин, български гражданин, с висше образование, женен, пенсионер, неосъждан, с ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН  в това, че на неустановена дата и година е придобил и е държал до 13.04.2018 год. в обитавания от него дом - къща, находяща се в с.Б., община М., област В., ул.„И.” № 7, следните огнестрелни оръжия и боеприпаси, без да има за това надлежно разрешение, съгласно ЗОБВВПИ както следва: 1 бр. ловна пушка едноцевна с надпис върху цевната кутия отляво F.D.C.- 16 кал., неустановена марка и модел, но стандартно дълго-гладко цевно оръжие, годна да произведе изстрел; 1 бр. ловна пушка едноцевна 16 калибър, която е атипично ловно оръжие, годна да произведе изстрел;  4 бр. патрона модел 38 „Special“, с надпис върху гилзата SPL за револвер; 1 бр. ловен патрон 20 калибър с надпис върху гилзата SBP и 1 бр. патрон 7,62х54R мм. с надпис върху гилзата 10х80 - престъпление по чл.339 ал.1 от НК.      

ОБВИНЯЕМИЯТ К.Л.К. следва да изтърпи наказание при условията на чл.55 ал.1 т.1 от НК, а именно ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 НК изтърпяването на така определеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ от одобряване на настоящето споразумение.

НА ОСНОВАНИЕ чл.53 ал.2 б.”а” ОТНЕМА в полза на държавата вещите предмет на престъплението, притежаването на които е забранено, а именно: 1 бр. ловна пушка едноцевна с надпис върху цевната кутия отляво F.D.C. - 16 кал., неустановена марка и модел, но стандартно дълго-гладко цевно оръжие, годна да произведе изстрел; 1 бр. ловна пушка едноцевна 16 калибър, която е атипично ловно оръжие, годна да произведе изстрел;  4 бр. патрона модел 38 „Special“, с надпис върху гилзата SPL за револвер; 1 бр. ловен патрон 20 калибър с надпис върху гилзата SBP и 1 бр. патрон 7,62х54R мм. с надпис върху гилзата 10х80, които са на съхранение в служба „КОС” при РУ  гр.М..

ОСЪЖДА обвиняемия К.Л.К. да заплати в полза на Държавата по сметка на ОД на МВР гр. В. направените по делото разноски, в размер на 245.34 лева.

Съдът след като одобри постигнатото между страните споразумение намира, че следва да се занимае с взетата по отношение на обвиняемия К.Л.К. мярка за неотклонение „Подписка”.

Предвид факта, че с одобряването на настоящето споразумение е налице влязъл в сила съдебен акт по отношение на обвиняемия К.Л.К., съдът намира, че мярката за неотклонение „Подписка” следва да бъде отменена и

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ОТМЕНЯ  взетата по отношение на обвиняемия К.Л.К. мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”, взета по БП № 114/2018 год. по описа на РУ гр.М..

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 211/2018 год. по описа на МРС на основание чл.382 ал.7, вр. с чл.24 ал.3 НПК.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

 Протокола написан в с.з.

 Протокола приключи в 9.50 часа.

В законна сила на 20.4.2018г.

24

НОХД No 212/2018

Продажба и държане на акцизни стоки без бандерол

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.МЕЗДРА

Д.Т.К.

Докладчик:
АНЕЛИЯ А. ДИМИТРОВА

Споразумение от 20.4.2018г.

За Районна прокуратура гр.М. се явява прокурор Н.Г..

Обвиняемият лично и с адв. Г.П. от ВАК.

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

АДВ. Г. П.: Да се даде ход на делото.

ОБВИНЯЕМ: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че са налице всички изисквания на закона за даване ход на делото за разглеждане на представеното споразумение, поради което

 

                           О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ПРИЕМА и ПРИЛАГА представеното от страните споразумение за решаване на делото, съгласно чл.381 и сл. от НПК, както и 1 брой Декларация по чл.381 ал.6 от НПК.

САМОЛИЧНОСТ НА ОБВИНЯЕМИЯ: Д.Т.К. - роден на *** ***, жител и живущ ***, българин, български гражданин, със средно образование, женен, работи като Управител на „А.” ЕООД, неосъждан, с ЕГН **********.

ОБВИНЯЕМ: Запознат съм със съдържанието на споразумението и доброволно съм го подписал.

На основание чл.274 от НПК на страните се разясни правото на отвод.

ПРОКУРОР: Не правя отвод на състава.

АДВ. Г. П.: Не правя отвод на състава.

ОБВИНЯЕМ: Не правя отвод на състава.

ОТВОД не се направи.

Съдът намира, че следва да бъде прочетено представеното споразумение за решаване на делото.

Водим от горното съдът

 

                          О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

На основание чл.382 от НПК се прочете споразумението за решаване на делото.

Съдът запитва обвиняемия за въпросите, визирани в чл.382 ал.4 от НПК.

ОБВИНЯЕМ: Разбирам в какво ме обвиняват. Признавам се за виновен. Запознат съм с условията на споразумението. Разбирам какви са последиците от него и доброволно съм го подписал, като съм декларирал, че се отказвам от съдебното разглеждане на делото по общия ред.

Съдът, след като се запозна с представеното споразумение за решаване на делото, становището на страните и изявлението на обвиняемия, намира, че са спазени всички изисквания, визирани в чл.381 ал.5 от НПК и намира, че окончателния вид на споразумението следва да се впише в протокола от днешното съдебно заседание в следният окончателен вид:

Окончателно споразумение на основание чл.382 ал.6 от НПК:

 

С П О Р А З У М Е Н И Е

за ПРЕКРАТЯВАНЕ НА БП №612 /2018 г. ПО ОПИСА НА РП – М.

СКЛЮЧЕНО НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.381 НПК

 

 

Днес,  20.04.2018 год. година в гр. М. се постигна настоящото споразумение между:

                               1.Н.Г. –Районен прокурор при Районна прокуратура град М., и

                               2.Адвокат Г.П. от ВАК, като защитник на: Д.Т.К. ***, с ЕГН:**********,***, българин, българско гражданство, средно образование, женен, живущ:***, неосъждан– обвиняем по БП № 612/2018 год. по описа на РП – М., които се споразумяха за следното:

Д.Т.К. ***, с ЕГН:**********, се признава за виновен за това, че на 12.04.2018 г. в складово помещение към цех за обработка на камъни в с.Д., общ.М., ул.”Г.Д.”№1, е държал акцизни стоки- тютюневи изделия, по смисъла на чл.2 т.2 и чл.4 т.1 от Закона за акцизите и данъчните складове/ чл.2 т.2- На облагане с акциз подлежат тютюневите изделия; чл.4, По смисъла на този закон: 1. „Акцизни стоки” са стоките, посочени в чл.2/, а именно 10 850 броя кутии цигари „Б.” с пазарна стойност по продажни цени 81 375 лева и с размер на общ дължим акциз 43 996, 75 лева без български акцизен бандерол, по смисъла на чл.4 т.7 от Закона за акцизите и данъчните складове/ ”Бандерол” е държавна ценна книга, която доказва внасянето на дължимия акциз за освободените за потребление акцизни стоки, закупува се от министерство на финансите и не може да бъде предмет на последваща сделка/, когато такъв се изисква по закон, съгласно чл.28 ал.1 от Закона за тютюна и тютюневите и свързаните с тях изделия/Тютюневите изделия се транспортират, пренасят, съхраняват, предлагат или продават в търговските складове и обекти само с бандерол, залепен върху потребителската опаковка при условията и по реда на ЗАДС/ в немаловажен случай и като предметът на престъплението е в големи размери - престъпление по чл.234 ал.2, т.3 вр. Ал.1 от НК.

                Наказанието на Д.Т.К.  се определя при условията на  чл. 54 НК: Лишаване от свобода, за срок от две години. На основание чл. 66 ал.1 НК, изтърпяването на така определеното наказание се отлага за срок от четири години.

На обвиняемия Д.Т.К. не се налага наказанието Лишаване от право да упражнява определена професия или дейност на основание чл.37 ал.1 т.7 от НК с оглед, че същият не упражнява професия или дейност, свързана със ЗАДС.

                На основание чл. 234, ал. 3 НК , се ОТНЕМА в полза на Държавата, предмета на престъпление , а именно:  10 850 броя кутии цигари „Б.” с пазарна стойност по продажни цени 81 375 лева и с размер на общ дължим акциз 43 996, 75 лева

Разноски по делото: 254,43 лв. се възлагат на обвиняемия Д.Т.К. 

Веществени доказателства :

21 мастербокса с по 50 сека цигари Б.”;

1 мастербокс с 10 стека цигари Б.”;

1 мастербокс с 25 стека  цигари Б.”-

на съхранение в склада  на  ОД на МВР- Враца

С настоящото споразумение страните намират, че ще бъдат изпълнени целите на наказанието, визирани в чл.36 НК.   

 

С П О Р А З У М Е Л И    С Е :

 

 

          ПРОКУРОР:                       ЗАЩИТНИК:

                    /Н. Г./                          /адв. Г. П./       

 

            ОБВИНЯЕМ:

                            /Д.К./

 

Съдът намира, че така постигнатото споразумение, вписано в съдебния протокол и подписано от прокурор Н.Г., адв. Г.П. от ВАК и обвиняемият Д.К., не противоречи на закона и морала, в интерес на правосъдието е и е изготвено по реда и изискванията на чл.381 ал.5 НПК, поради което

 

                      О П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ОДОБРЯВА на основание чл.382 ал.7, вр. чл.381 ал.5 НПК така постигнатото споразумение между прокурор Н.Г., адв. Г.П. от ВАК и обвиняемият Д.К., при следните условия:

ОБВИНЯЕМИЯТ Д.Т.К. - роден на *** ***, жител и живущ ***, българин, български гражданин, със средно образование, женен, работи като Управител на „А.” ЕООД, неосъждан, с ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 12.04.2018 г. в складово помещение към цех за обработка на камъни в с.Д., общ.М., ул.”Г.Д.” №1, е държал акцизни стоки- тютюневи изделия, по смисъла на чл.2 т.2 и чл.4 т.1 от Закона за акцизите и данъчните складове / чл.2 т.2 - На облагане с акциз подлежат тютюневите изделия; чл.4, По смисъла на този закон: 1. „Акцизни стоки” са стоките, посочени в чл.2/, а именно 10 850 броя кутии цигари „Б.” с пазарна стойност по продажни цени 81 375 лева и с размер на общ дължим акциз 43 996.75 лева без български акцизен бандерол, по смисъла на чл.4 т.7 от Закона за акцизите и данъчните складове / ”Бандерол” е държавна ценна книга, която доказва внасянето на дължимия акциз за освободените за потребление акцизни стоки, закупува се от министерство на финансите и не може да бъде предмет на последваща сделка/, когато такъв се изисква по закон, съгласно чл.28 ал.1 от Закона за тютюна и тютюневите и свързаните с тях изделия /Тютюневите изделия се транспортират, пренасят, съхраняват, предлагат или продават в търговските складове и обекти само с бандерол, залепен върху потребителската опаковка при условията и по реда на ЗАДС/ в немаловажен случай и като предметът на престъплението е в големи размери - престъпление по чл.234 ал.2 т.3, вр. с ал.1 от НК.

ОБВИНЯЕМИЯТ Д.Т.К. следва да изтърпи наказание при условията на чл.54 ал.1 от НК, а именно ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 НК изтърпяването на така определеното наказание за срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ от одобряване на настоящето споразумение.

НЕ НАЛАГА на обвиняемия Д.Т.К. наказанието Лишаване от право да упражнява определена професия или дейност на основание чл.37 ал.1 т.7 от НК с оглед, че същият не упражнява професия или дейност, свързана със ЗАДС.

ОТНЕМА в полза на Държавата на основание чл.53 ал.2 б.”б”, вр. с чл.234 ал.3 от НК предметът на престъплението, а именно: 10 850 броя кутии цигари „Б.” с пазарна стойност по продажни цени 81 375 лева и с размер на общ дължим акциз 43 996.75 лева, находящи се в склада на ОД на МВР гр.Враца.

ОСЪЖДА обвиняемия Д.Т.К. да заплати в полза на Държавата по сметка на ОД на МВР направените по делото разноски в размер 254.43 лева.

Съдът след като одобри постигнатото между страните споразумение намира, че следва да се занимае с взетата по отношение на обвиняемия Д.Т.К. мярка за неотклонение „Подписка”.

Предвид факта, че с одобряването на настоящето споразумение е налице влязъл в сила съдебен акт по отношение на обвиняемия Д.Т.К. съдът намира, че мярката за неотклонение „Подписка” следва да бъде отменена и

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ОТМЕНЯ  взетата по отношение на обвиняемия Д.Т.К. мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”, взета по БП № 41/2018 год. по описа на ОД на МВР гр.Враца.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 212/2018 год. по описа на МРС на основание чл.382 ал.7, вр. с чл.24 ал.3 НПК.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

 Протокола написан в с.з.

 Протокола приключи в 12.00 часа.

В законна сила на 20.4.2018г.

25

НОХД No 201/2018

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.МЕЗДРА

Ю.И.И.

Докладчик:
АНЕЛИЯ А. ДИМИТРОВА

Споразумение от 23.4.2018г.

За Районна прокуратура гр.М. се явява прокурор И.М..

Обвиняемият лично и с адв. М.М. от ВАК.

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

АДВ. М. М.: Да се даде ход на делото.

ОБВИНЯЕМ: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че са налице всички изисквания на закона за даване ход на делото за разглеждане на представеното споразумение, поради което

 

                              О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ПРИЕМА и ПРИЛАГА представеното от страните споразумение за решаване на делото, съгласно чл.381 и сл. от НПК, както и 1 брой Декларация по чл.381 ал.6 от НПК.

САМОЛИЧНОСТ НА ОБВИНЯЕМИЯ: Ю.И.И. – роден на *** ***, жител и живущ ***, българин, български гражданин, с висше образование, разведен, работи в „А.Е.Р.“ АД гр.К., неосъждан-реабилитиран, с ЕГН **********.

ОБВИНЯЕМ: Запознат съм със съдържанието на споразумението и доброволно съм го подписал.

На основание чл.274 от НПК на страните се разясни правото на отвод.

ПРОКУРОР: Не правя отвод на състава.

АДВ. М. М.: Не правя отвод на състава.

ОБВИНЯЕМ: Не правя отвод на състава.

ОТВОД не се направи.

Съдът намира, че следва да бъде прочетено представеното споразумение за решаване на делото.

Водим от горното съдът

 

                      О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

На основание чл.382 от НПК се прочете споразумението за решаване на делото.

Съдът запитва обвиняемия за въпросите, визирани в чл.382 ал.4 от НПК.

ОБВИНЯЕМ: Разбирам в какво ме обвиняват. Признавам се за виновен. Запознат съм с условията на споразумението. Разбирам какви са последиците от него и доброволно съм го подписал, като съм декларирал, че се отказвам от съдебното разглеждане на делото по общия ред.

Съдът, след като се запозна с представеното споразумение за решаване на делото, становището на страните и изявлението на обвиняемия, намира, че са спазени всички изисквания, визирани в чл.381 ал.5 от НПК и намира, че окончателния вид на споразумението следва да се впише в протокола от днешното съдебно заседание в следният окончателен вид:

Окончателно споразумение на основание чл.382 ал.6 от НПК:

 

      С П О Р А З У М Е Н И Е

За ПРЕКРАТЯВАНЕ НА НОХД № 595/2018  г. ПО ОПИСА НА РП – М.

 СКЛЮЧЕНО НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.381 НПК

 

Днес, на 23.04.2018 год. година в гр. М. се постигна настоящото споразумение между:

                               1.И.М. прокурор при Районна прокуратура град М., и

                               2.Адвокат М.М. от ВАК, като защитник на: Ю.И.И. ***, с ЕГН: ********** – обвиняем по ДП № 595/2018 год. по описа на Районна прокуратура – М., които се споразумяха за следното:

Ю.И.И. ***, се признава за виновен за това, че: На  06.04.2018 г.,  в землището на гр.М.,  на ГП Е-79, на км.162+000 –  отбивката за стадиона, с посока на движение В. – Б., е управлявал МПС – лек автомобил марка  „О.А.“ с рег.№ ХХХ, собственост на Л.И.И., от с.Т., с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда – 1,76 промила, установено по надлежния ред – с Протокол №51/11.04.2018г. за извършена Химическа експертиза в Базова научно-техническа лаборатория при Областна дирекция на МВР гр.В. - престъпление по чл. 343б  ал.1  от  НК.

                Наказанието на Ю.И.И. се определя при условията на чл. 55 ал.1 т.1 НК: 

1.Лишаване от свобода, за срок от шест месеца. На основание чл.66 ал.1 НК, изтърпяването на така наложеното наказание се отлага за срок от 3 години от одобряване на настоящото споразумение от съда;

2.На основание чл.343г, вр.с чл.37, ал.1, т.7 НК, Ю.И.И. се лишава от право да управлява МПС за срок от 6 /шест/ месеца. На основание чл.59, ал.4 НК се приспада времето, за което обвиняемият е лишен от право да управлява МПС, считано от 06.04.2018 год., до датата на одобряване на споразумението от съда.

3. На основание чл. 55 ал.3 НК на обвиняемия И. не се налага по-лекото наказание Глоба, което законът е предвидил наред с наказанието Лишаване от свобода.

 Разноските по делото, в размер на 39.30 лева, се възлагат на обв.И..        

 Веществени доказателства по делото – няма               

                 С настоящото споразумение страните намират, че ще бъдат изпълнени целите на наказанието, визирани в чл.36 НК.

 

С П О Р А З У М Е Л И    С Е:

 

 

            ПРОКУРОР:                  ЗАЩИТНИК:

                     /И.М./                               /адв. М. М./

 

ОБВИНЯЕМ:

                   /Ю.И./

 

Съдът намира, че така постигнатото споразумение, вписано в съдебния протокол и подписано от прокурор И.М., адв. М.М. от ВАК и обвиняемия Ю.И., не противоречи на закона и морала, в интерес на правосъдието е и е изготвено по реда и изискванията на чл.381 ал.5 НПК, поради което

 

                       О П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ОДОБРЯВА  на основание чл.382 ал.7, вр. чл.381 ал.5 НПК така постигнатото споразумение между прокурор И.М., адв. М.М. от ВАК и обвиняемия Ю.И., при следните условия:

ОБВИНЯЕМИЯТ Ю.И.И. – роден на *** ***, жител и живущ ***, българин, български гражданин, с висше образование, разведен, работи в „А.Е.Р.“ АД гр.К., неосъждан-реабилитиран, с ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 06.04.2018 г.,  в землището на гр.М., на ГП Е-79, на км.162+000 - отбивката за стадиона, с посока на движение В. – Б., е управлявал МПС – лек автомобил марка „О.А.“ с рег.№ ХХХ, собственост на Л.И.И. от с.Т., с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда – 1,76 промила, установено по надлежния ред – с Протокол № 51/11.04.2018 г. за извършена Химическа експертиза в Базова научно-техническа лаборатория при Областна дирекция на МВР гр.В. - престъпление по чл.343б ал.1 от НК.

ОБВИНЯЕМИЯТ Ю.И.И. следва да изтърпи наказание при условията на чл.55 ал.1 т.1 от НК, а именно ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 НК изтърпяването на така определеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ от одобряване на настоящето споразумение.

НЕ НАЛАГА на основание чл.55 ал.3 от НК на Ю.И.И. по-лекото наказание ГЛОБА, което закона предвижда, наред с наказанието Лишаване от свобода.

ЛИШАВА на основание чл.343г от НК Ю.И.И. от правото по чл.37 ал.1 т.7 от НК ДА УПРАВЛЯВА МПС за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.

ПРИСПАДА на основание чл.59 ал.4 от НК, времето, през което Ю.И.И. е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява правата си по чл.37 ал.1 т.7 от НК, считано от 06.04.2018 год. до 23.04.2018 год.

ОСЪЖДА Ю.И.И. да ЗАПЛАТИ в полза на Държавата по сметка на ОД на МВР гр.В. направените по делото разноски в размер на 39.30 лева.

Съдът след като одобри постигнатото между страните споразумение намира, че следва да се занимае с взетата по отношение на обвиняемия Ю.И.И. мярка за неотклонение „Подписка”.

Предвид факта, че с одобряването на настоящето споразумение е налице влязъл в сила съдебен акт по отношение на обвиняемия Ю.И.И., съдът намира, че мярката за неотклонение „Подписка” следва да бъде отменена и

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ОТМЕНЯ  взетата по отношение на обвиняемия Ю.И.И. мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”, взета по БП № 104/2018 год. по описа на РУ гр.М..

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 201/2018 год. по описа на МРС на основание чл.382 ал.7, вр. с чл.24 ал.3 от НПК.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Протокола написан в с.з.

Протокола приключи в 10.50 часа.

В законна сила на 23.4.2018г.

26

НОХД No 206/2018

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.МЕЗДРА

Д.Г.Д.

Докладчик:
АНЕЛИЯ А. ДИМИТРОВА

Споразумение от 23.4.2018г.

За Районна прокуратура гр.М. се явява Зам.районен прокурор Ц.П..

Обвиняемият лично и с адв. В.Ч. от ВАК.

По  делото е постъпила Справка от Началника на РУ гр.М. под рег.№ 300000-1689/18.04.2018 год., ведно със Списък с издадени документи на обвиняемия и сроковете им на валидност, от които се установява, че последният има издадено Свидетелство за управление на 11.01.2013 год. под № 281813736, валидно до 11.01.2023 год.

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото. Да се приеме като доказателство по делото постъпилата справка.

АДВ. В. Ч.: Да се даде ход на делото. Да се приеме като доказателство по делото постъпилата справка.

ОБВИНЯЕМ: Да се даде ход на делото. Да се приеме като доказателство по делото постъпилата справка.

Съдът намира, че са налице всички изисквания на закона за даване ход на делото за разглеждане на представеното споразумение. Следва да се приеме и приложи като доказателство по делото Справка от Началника на РУ гр.М. под рег.№ 300000-1689/18.04.2018 год., ведно със Списък с издадени документи на обвиняемия и сроковете им на валидност, от които се установява, че последният има издадено Свидетелство за управление на 11.01.2013 год. под № 281813736, валидно до 11.01.2023 год.

Водим от горното съдът

 

                           О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ПРИЕМА и ПРИЛАГА като доказателство по делото Справка от Началника на РУ гр.М. под рег.№ 300000-1689/18.04.2018 год., ведно със Списък с издадени документи на обвиняемия и сроковете им на валидност, от които се установява, че последният има издадено Свидетелство за управление на 11.01.2013 год. под № 281813736, валидно до 11.01.2023 год.

ПРИЕМА и ПРИЛАГА представеното от страните споразумение за решаване на делото, съгласно чл.381 и сл. от НПК, както и 1 брой Декларация по чл.381 ал.6 от НПК.

САМОЛИЧНОСТ НА ОБВИНЯЕМИЯ: Д.Г.Д. – роден на *** ***, жител и живущ ***, българин, български гражданин, със средно специално образование, женен, работи като Управител на „И.С.С. ЕООД гр.С., неосъждан, с ЕГН **********.

ОБВИНЯЕМ: Запознат съм със съдържанието на споразумението и доброволно съм го подписал.

На основание чл.274 от НПК на страните се разясни правото на отвод.

ПРОКУРОР: Не правя отвод на състава.

АДВ. В. Ч.: Не правя отвод на състава.

ОБВИНЯЕМ: Не правя отвод на състава.

ОТВОД не се направи.

Съдът намира, че следва да бъде прочетено представеното споразумение за решаване на делото.

Водим от горното съдът

 

                         О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

На основание чл.382 от НПК се прочете споразумението за решаване на делото.

Съдът запитва обвиняемия за въпросите, визирани в чл.382 ал.4 от НПК.

ОБВИНЯЕМ: Разбирам в какво ме обвиняват. Признавам се за виновен. Запознат съм с условията на споразумението. Разбирам какви са последиците от него и доброволно съм го подписал, като съм декларирал, че се отказвам от съдебното разглеждане на делото по общия ред.

Съдът, след като се запозна с представеното споразумение за решаване на делото, становището на страните и изявлението на обвиняемия, намира, че са спазени всички изисквания, визирани в чл.381 ал.5 от НПК и намира, че окончателния вид на споразумението следва да се впише в протокола от днешното съдебно заседание в следният окончателен вид:

Окончателно споразумение на основание чл.382 ал.6 от НПК:

 

С  П  О  Р  А  З  У  М  Е  Н  И  Е 

ЗА РЕШАВАНЕ НА ДЕЛОТО

На основание чл.381 и сл. НПК

По БП № 106/2018 г. по описа на РУ М./ БП № 597/2018 г. по описа на РП М./

 

 

Днес на 23.04.2018  година в гр. М. между:

1. Ц.П.- Зам.Районен прокурор при РП М. и 

2. адв. В.Ч. – ВАК като защитник на обвиняемия Д.Г.Д., ЕГН **********, роден на *** ***, постоянен адрес:*** ,  женен, не осъждан, у-л на фирма „И.С.С. ЕООД гр. С., грамотен.

Със споразумението страните постигат съгласие, както следва:     Обв. Д.Г.Д., ЕГН **********, се признава за виновен:

 ЗА ТОВА, че на 10.04.2018 г., в гр.М., на ул.‘‘Я.С.‘‘ срещу № 4, в посока ул.‘‘А.С.‘‘ е управлявал МПС-лек автомобил марка „О.З.” с рег. № ХХХ, собственост на Ц.Г.Д., ЕГН ********** от гр.М., с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.29 на хиляда /промила/, установено по надлежния ред с химическа експертиза с Протокол № 49/11.04.2018 г. на БНТЛ при ОДМВР-В. - престъпление по чл.343б ал.1 от НК.

На основание чл.343б ал.1, вр.чл.55,ал.1,т.1 от НК, на обв.    Д.Г.Д., ЕГН ********** се определя наказание  ЧЕТИРИ МЕСЕЦА  ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл.66 ал.1 от НК отлага изтърпяването на наказанието за срок от ТРИ ГОДИНИ.

На основание чл.55 ал.3 от НК не налага по лекото наказание глоба, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода.

На основание чл.343г от НК на обв. Д.Г.Д., ЕГН **********  се налага наказание ‘‘ лишаване от право да управлява МПС‘‘ за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА.

На обв. Д.Г.Д., ЕГН **********, се възлагат направените деловодни разноски в размер на 39,30 лв. за изготвяне на фхе, в полза на държавата, вносими по сметка на ОД МВР В..

С така постигнатото споразумение страните намират, че ще бъдат постигнати целите на чл.36 НК.

Настоящото споразумение се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра.

 

 

С П О Р А З У М Е Л И    С Е:

 

            ПРОКУРОР:                     ЗАЩИТНИК:

                     /Ц.П./                              /адв. В. Ч./

 

 

ОБВИНЯЕМ:

                  /Д.Д./

 

 

Съдът намира, че така постигнатото споразумение, вписано в съдебния протокол и подписано от Зам.районен прокурор Ц.П., адв. В.Ч. от ВАК и обвиняемия Д.Д., не противоречи на закона и морала, в интерес на правосъдието е и е изготвено по реда и изискванията на чл.381 ал.5 НПК, поради което

 

                          О П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ОДОБРЯВА  на основание чл.382 ал.7, вр. чл.381 ал.5 НПК така постигнатото споразумение между Зам.районен прокурор Ц.П., адв. В.Ч. от ВАК и обвиняемия Д.Д., при следните условия:

ОБВИНЯЕМИЯТ Д.Г.Д. – роден на *** ***, жител и живущ ***, българин, български гражданин, със средно специално образование, женен, работи като Управител на „И.С.С. ЕООД гр.С., неосъждан, с ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 10.04.2018 г., в гр.М., на ул.‘‘Я.С.‘‘ срещу № 4, в посока ул.‘‘А.С.‘‘ е управлявал МПС-лек автомобил марка „О.З.” с рег.№ ХХХ, собственост на Ц.Г.Д., ЕГН ********** от гр.М., с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.29 на хиляда /промила/, установено по надлежния ред, с химическа експертиза с Протокол № 49/11.04.2018 г. на БНТЛ при ОДМВР-В. - престъпление по чл.343б ал.1 от НК.

ОБВИНЯЕМИЯТ Д.Г.Д. следва да изтърпи наказание при условията на чл.55 ал.1 т.1 от НК, а именно ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 НК изтърпяването на така определеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ от одобряване на настоящето споразумение.

НЕ НАЛАГА на основание чл.55 ал.3 от НК на Д.Г.Д. по-лекото наказание ГЛОБА, което закона предвижда, наред с наказанието Лишаване от свобода.

ЛИШАВА на основание чл.343г от НК Д.Г.Д. от правото по чл.37 ал.1 т.7 от НК ДА УПРАВЛЯВА МПС за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА.

ОСЪЖДА Д.Г.Д. да ЗАПЛАТИ в полза на Държавата по сметка на ОД на МВР гр.В. направените по делото разноски в размер на 39.30 лева.

Съдът след като одобри постигнатото между страните споразумение намира, че следва да се занимае с взетата по отношение на обвиняемия Д.Г.Д. мярка за неотклонение „Подписка”.

Предвид факта, че с одобряването на настоящето споразумение е налице влязъл в сила съдебен акт по отношение на обвиняемия Д.Г.Д., съдът намира, че мярката за неотклонение „Подписка” следва да бъде отменена и

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ОТМЕНЯ  взетата по отношение на обвиняемия Д.Г.Д. мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”, взета по БП № 106/2018 год. по описа на РУ  гр.М..

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 206/2018 год. по описа на МРС на основание чл.382 ал.7, вр. с чл.24 ал.3 от НПК.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Протокола написан в с.з.

Протокола приключи в 11.20 часа.

В законна сила на 23.4.2018г.

27

НЧХД No 332/2017

Клевета и квалифицирана клевета

С.И.А.

М.П.И.

Докладчик:
ВЯРА А. АТАНАСОВА

Определение от 24.4.2018г.

Тъжителят, уведомен от предходното с.з., не се явява. Повереникът му адв. Г.П., уведомена от предходното с.з., не се явява.

Подсъдимата, уведомена от предходното с.з., не се явява. Вместо нея защитникът адв. С.Г. от ВрАК.

Постъпила е молба от тъжителя С.А., в която същият посочва, че оттегля депозираната жалба срещу М. И. и моли производството по делото да бъде прекратено. В случай, че съдът присъди разноски на подсъдимата, А. желае същите да бъдат намалени поради прекомерност на адвокатското възнаграждение, като същото бъде намалено до минималните размери, предвидени в Наредбата за минималните адвокатски възнаграждения.

АДВ. Г.: С оглед постъпилата молба, моля да прекратите производството поради оттегляне на тъжбата и да присъдите на подзащитната ми направените разноски. Направеното възражение за намаляване на адвокатското възнаграждение не е основателно. Такава възможност в НПК не е предвидена. Тя е предвидена в ГПК, който обаче в случая е неприложим, поради което, Ви моля да не уважавате това възражение и да присъдите направените разноски на подзащитната ми.

Съдът, след като изслуша становището на защитника и взе предвид изложеното в молбата, подадена от тъжителя А., намира, че производството по делото следва да бъде прекратено предвид направеното волеизявление за оттегляне на тъжбата, подадена срещу подс. М. П.И.. По отношение на разноските при прекратяване на наказателното производство съдът е длъжен да се произнесе по отношение възражението на направените в хода на процеса разноски. Според чл.190 ал.1 НПК, при прекратяване на наказателното производство разноските по дела, образувани по тъжба на пострадалия до съда, се възлагат на частния тъжител. В тази връзка, съдът счита, че направените в хода на производството разноски от страна на подсъдимата И. под формата на адвокатско възнаграждение следва да бъдат възложени в тежест на тъжителя И.. В цитираната по-горе молба същият е направил искане разноските да бъдат намалени поради наличие на прекомерност на адвокатското възнаграждение за защита до минималните размери, предвидени в Наредбата за минималните адвокатски възнаграждения. Такава възможност по принцип е предвидена в чл.78 ал.5 ГПК, но липсва като правна възможност и уредба в НПК. Действително в рамките на настоящото наказателно производство е образувано и субсидиарно гражданско производство, тъй като съдът е приел за съвместно разглеждане в наказателния процес граждански иск, подаден от тъжителя против подсъдимата. По делото обаче не са налице данни, позволяващи да се диференцира размера на платимото адвокатско възнаграждение от страна на подсъдимата по отношение на това дали същото касае гражданското производство и ако да - в какъв размер. При това положение, съдът приема, че реализираните от М. И. разноски в хода на наказателния процес касаят наказателното производство и при това положение следва да намери реализация цитираната по-горе разпоредба на чл.190 ал.1 НПК. Ето защо, не могат да бъдат споделени доводите на тъжителя, изразени в молбата, за намаляване на адвокатското възнаграждение, респ. направените от подсъдимата разноски до минималният размер за адвокатско възнаграждение, предвиден в Наредбата за минималните адвокатски възнаграждения.

С оглед на горното, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.289 ал.1 вр. чл.24 ал.5 т.4 НПК, наказателното производство по НЧХД № 332/2017 г. по описа на РС-Мездра.

ОСЪЖДА частния тъжител С.И.А. с ЕГН ********** ***, да заплати на М. П. *** сумата от 800 лева, представляващи направени разноски под формата на адвокатско възнаграждение.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта за прекратяване на производството може да се обжалва от страните пред ВрОС в 15-дневен срок.

Протоколът написан в с.з. и приключи в 10.00 часа.

 

28

АНД No 67/2018

АДФИ

Н.В.К.

АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ

Докладчик:
АНЕЛИЯ А. ДИМИТРОВА

Решение от 24.4.2018г.

ВЪЗ ОСНОВА НА ЗАКОНА И ДОКАЗАТЕЛСТВАТА:

 

                           Р       Е       Ш       И :

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 11-01-345/2017 от 24.01.2018 год. на Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция гр.С., с което на нарушителката Н.В.К., изпълнявала длъжността Кмет на Община М., съгласно Заповед за заместване № 834/27.11.2014 г. /към датата на извършване на нарушението/ е наложено Административно наказание – ГЛОБА в размер на 1 500 /ХИЛЯДА И ПЕТСТОТИН/ ЛЕВА, за нарушение на чл.90 ал.1 т.8 от ЗОП /актуална редакция, публикувана в ДВ бр.40/13.05.2014 г., отм. с ДВ бр.13/16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г./, на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба в 14-дневен срок от получаване на съобщението от страните пред ВрАС.

 

МОТИВИ:

Н.В.К., изпълнявала длъжността Кмет на Община М., съгласно Заповед за заместване № 834/27.11.2014 г. е обжалвала в срок Наказателно постановление № 11-01-345/2017 от 24.01.2018 год. на Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция гр.С..

Жалбоподателката редовно призована, не се явява, а се представлява от адв. С.Т. от ВАК. Последният взема становище да бъде отменено атакуваното НП като неправилно и незаконосъобразно и бъдат присъдени направените разноски по делото. Акцентува се, че при извършване на финансовата инспекция на база Доклад № ДП1 ВР-6 от 30.04.2015 год. за извършена финансова инспекция на Община М. е нарушена разпоредбата на чл.17 ал.3 от ЗДФИ, като Доклада не е предоставен на лицата за писмено становище по него. На второ място се посочва, че не е налице становище от предварителния контрол, който се осъществява от Агенцията за обществените поръчки, относно незаконосъобразност процедурата, предмет на акта и Наказателното постановление. На последно място се визира, че е невъзможно да се предвиди, дали след няколкогодишно прекъсване на процедурата по строителство на обекта, дали ще се наложи или не извършване на допълнителни строителни конструкции.

Ответникът, чрез своя процесуален представител е ангажирал Писмено становище по делото, с което моли съда да потвърди атакуваното НП като правилно и законосъобразно. Посочва се, че са налице реквизитите по чл.57 от ЗАНН и Наказателното постановление е мотивирано и издадено от надлежен орган в срока по чл.34 ал.3 от ЗАНН. От своя страна АУАН, който е послужил като основание за издаване на НП е правилен и законосъобразен. Същият съдържа реквизитите, посочени в чл.42 от ЗАНН. По същество се развиват подробни доводи, като се прави извод, че е безспорно неспазването на изискванията на Закона за обществените поръчки, като безспорно не е изпълнена една от предпоставките на приложеното законово основание, а именно необходимостта от допълнителното строителство да е възникнала като резултат от непредвидени обстоятелства по смисъла на §1 т.14б от ДР на ЗОП.

Производството по делото е по реда на чл.59-63 ЗАНН. Тук е мястото да се отбележи, че атакуваното НП е връчено на родственик на жалбоподателката на 30.01.2018 год. Съответно жалбата е входирана пред ответника под № 11-01-345/2017 от 07.02.2018 год., респективно изпратена на 05.02.2018 год., като в тази насока е приложеният по делото пощенски плик с клеймо от посочената дата, като безспорно жалбата е в срок.

По делото са събрани гласни и писмени доказателства и доказателствени средства, а именно: НП № 11-01-345/2017 от 24.01.2018 год., пощенски плик в оригинал с клеймо от 31.07.2017 год., Възражение под рег.№ 11-01-345 от 02.08.2017 год., АУАН № 11-01-345/28.07.2017 год., ведно с Разписка от 28.07.2017 год., Известие за доставяне от 30.01.2018 год., пощенски плик в оригинал с клеймо от 05.02.2018 год., Заповед № ФК-10-40/06.01.2017 год. на Директора на АДФИ гр.С., Заповед № ФК-10-118/07.02.2017 год. на Директора на АДФИ гр.С., Заповед № ФК-10-238/16.03.2017 год. на Директора на АДФИ гр.С., Заповед № ФК-10-610/29.06.2017 год. на Директора на АДФИ гр.С., Справка за отговорните длъжностни лица в Община М. за периода от 01.01.2014 год. до 30.11.2015 год. под изх.№ 214/12.07.2017 год., Заповед № 834/27.11.2014 год. на Кмета на Община М., Заповед № 837/27.11.2014 год. на Кмета на Община М., Решение № 893/13.12.2014 год. на Агенция по обществени поръчки гр.С., Конструктивно становище за обект „Многофункционална спортна зала гр.М.”, Доклад за допълнително геотехническо проучване на обект „Спортна зала гр.М.”, писмо под рег.индекс 91.00-90 от 12.09.2014 год., Докладна записка, относно резултати от проведен оглед на строеж „Многофункционална спортна сграда, УПИ  VІІ-1296, 1297, квартал 99 по плана на гр.М.” и Предложение за необходими мерки, които следва да се вземат преди продължаването на строителството на строежа спрян по общ ред, съгласно предвижданията на ЗУТ, Договор за строително-монтажни работи № 97.00-1 от 19.01.2015 год., Доклад № ДП 1 ВР-6/30.04.2015 год. за извършена финансова инспекция на Община М. под рег.индекс 13.00-91/04.05.2015 год. и Договор за възлагане на обществена поръчка № 97.00-13/11.08.2014 год. с Изпълнител: ДЗЗД „М.С.”. Съответно са разпитани свидетелите Н.Х. и А.П., съответно актосъставител и свидетел при съставяне на акта и работещи като главни финансови инспектори в АДФИ гр.С., съответно гр.В..

Акт за установяване на административно нарушение № 11-01-345/28.07.2017 год. е съставен на жалбоподателката, затова че на 13.12.2014 год. в гр.М., изпълнявалата длъжността Кмет на Община М., съгласно Заповед за заместване № 834/27.11.2014 г.,  към момента на извършване на нарушението и съответно в качеството си на възложител на Обществени поръчки по смисъла на чл.7 т.1 от ЗОП /актуална редакция, публикувана в ДВ бр.40/13.05.2014 г., отм. с ДВ бр.13/16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г./ е взела решение № 893/13.12.2014 г. за откриване на процедура за възлагане на Обществена поръчка по реда на чл.90 ал.1 т.8 от ЗОП /актуална редакция в ДВ бр.40/13.05.2014 г./ - Договаряне без обявление за строителство с предмет „Извършване на допълнителни СМР на обект „Доизграждане на многофункционална спортна зала гр.М.”, без да е изпълнена една от предпоставките на приложеното законово основание, а именно необходимостта от допълнителното строителство да е възникнала като резултат от непредвидени обстоятелства по смисъла на §1 т.14б от ДР на ЗОП.

Безспорно от събраните по делото доказателства жалбоподателката е била определена да замества на основание чл.39 ал.2 от ЗСМА Кмета на Община М. със Заповед № 834/27.11.2014 г. с всички произтичащи от това права и задължения по действащото законодателство. Съгласно разпоредбата на чл.7 т.1 от ЗОП  /актуална редакция, публикувана в ДВ бр.40/13.05.2014 г., отм. с ДВ бр.13/16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г./ кметът на Община М. е възложител на обществени поръчки, като възложителите са длъжни да проведат процедура за възлагане на Обществена поръчка, когато са налице основанията, предвидени в закона, съгласно разпоредбата на чл.8 ал.1 от ЗОП /отм./. Със следваща Заповед № 837/27.11.2014 г. Кметът на Община М. към онзи момент Иван Аспарухов е упълномощил жалбоподателката на длъжност Зам.Кмет управление на проекти и инвестиции в Общината да организира, провежда и прекратява процедури за Обществени поръчки от името на Община М., в качеството й на Възложител. Посочената заповед е издадена на основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, съответно чл.8 ал.2 от ЗОП и разпоредбата на чл.90 т.10 от Вътрешните правила за планиране подготовка и организиране провеждането на процедури по Обществени поръчки, съответно и във връзка с контрола и възлагане на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки в Община М.. От своя страна жалбоподателката с Решение № 893/13.12.2014 г. открива процедура за възлагане на Обществена поръчка по реда на чл.90 ал.1 т.8 от ЗОП /актуална редакция, публикувана в ДВ бр.40/13.05.2014 г./ Договаряне без обявление за строителство с предмет „Извършване на допълнителни СМР на обект „Доизграждане на многофункционална спортна зала гр.М.”, като номера на поръчката в АОП е 00007-2014-0007. В резултат на тази проведена процедура е сключен Договор № 97.00-1/19.01.2015 г. на стойност 651 458.32 лева без ДДС /781 749.98 лева с ДДС/ с Изпълнител ДЗЗД „М.С.” гр.С., който е Изпълнител и по основания Договор № 97.00-13/11.08.2014 г., финансиран със средства по ПМС № 19/07.02.2014 г.

От всички събрани по делото доказателства по безспорен начин е установено, че основната процедура е с предмет: Доизграждане на многофункционална спортна зала гр.М., като тя е  открита с Решение № 195/25.03.2014 г. и е финализирана с Решение за определяне на изпълнител № 498/03.07.2014 г.  На 11.08.2014 г. е сключен Договор № 97.00-13/11.08.2014 г. с Изпълнител ДЗЗД „М.С.” гр.С.. Информацията за този сключен договор е подадена под № Е-31-00-047591/27.08.2014 г. към АОП. Строителството на тази сграда е започнало през 2007 г., като е спряно поради липса на средства, при което е съставен Акт за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството от 05.08.2008 г., в който е констатирано, че изпълнените СМР са съгласно одобрения проект и няма отклонения. От своя страна Възложителя, в лицето на жалбоподателката е изложил мотиви защо е избрал процедура за тази Обществена поръчка. Сочи се, че по време на строителството са настъпили непредвидени обстоятелства, което определя възлагането на допълнително строителство. Непредвидените обстоятелства са свързани с вероятните повреди и промени, вследствие на продължителния престой и въздействието на атмосферните условия. Извършени са проучвания и при тях са констатирани деформации и нарушения на целостта и формата на основни конструктивни елементи, като е изготвен и Доклад от допълнително геотехническо проучване на обекта от м.октомври 2014 год. Становището от проектант-конструктура са за наложителни дейности, които следва да се извършат, за да може да продължи строителството. В своите мотиви Възложителя е констатирал, че допълнителното строителство не може технически да се раздели от предмета на основния договор за строителство, без значителни затруднения за възложителя и е съществено необходимо за изпълнението на поръчката. Уточнява се, че завършването на сградата и въвеждането й в експлоатация е невъзможно без извършването на допълнителните работи, като прогнозната стойност е 651 458.32 лева без ДДС и представлява 9,47% от стойността на основната поръчка, а именно 6 879 796.59 лева без ДДС и не е повече от 50% от стойността на основната поръчка. С посочените мотиви се визира необходимостта от възлагане на допълнително строителство на същия изпълнител, какъвто е ДЗЗД „М.С..” гр.С.. Няма спор , че по делото и на проверяващите от финансовата инспекция е представено конструктивно становище за обекта „Многофункционална спортна зала”, изготвено от инж.Лазаров, който е ползвател на изключителното право съгласно Договор от 06.11.2014 г. на проект по част „Конструктивна” на строеж „Многофункционална спортна зала”. При направения оглед в констатациите е отразено, че бетоновата настилка на кота 3.90 метра е напукана с растителност в пукнатините, а в асансьорните шахти има наличие на вода до долния ръб на настилката, което е признак на компрометирана дренажна система. Фундаментите са обрасли с растителност, а подпорната стена на кота 0.10 метра има пукнатини и прораснали издънки, както и отцепване между ос 14 и 15. При огледа е констатирано, че горната повърхност на фундаментната плоча на кота 0.10 метра върху която стъпват фундаменти на колони, носещи покривната конструкция не лежи в една равнина, което е в резултат на неравномерни слягания. Действително, при така констатираното е дадено предписание, че е наложително да се изпълнят незабавно аварийни работи по укрепването на конструкцията. Направено е и геотехническо проучване, като отново е констатирано лошо изпълнение на проекта от „Строителна компания” ООД  гр.В., която се явява изпълнител по Договор от 16.06.2006 г. с предмет „Инженеринг, проектиране и изпълнение на СМР„ за строеж „Многофункционална спортна зала гр.М.” Община М.. Отново мотивирано се прави предложение, че преди пускане в експлоатация на спортното съоръжение проблемните зони следва да бъдат уплътнени или заздравени. Към своята обяснителна записка към техническия проект от 04.02.2015 г. проектантът Лазаров предвижда да се направят редица усилващи кожуси около стоманените колони, усилване на фундаментите, усилване на кожусите на двете главни колони и редица строителни дейности. От своя страна жалбоподателката е направила възражения, които не са възприети от административнонаказващия орган, като в тази насока настоящият съдебен състав изцяло споделя мотивите на този орган.

В процесуален аспект, настоящия съд не констатира допуснати процесуални нарушения при съставяне на АУАН и издаване на НП, които да са съществени и да представляват формално основание за отмяна на атакуваното постановление, като такива не се сочат конкретно и от самия жалбоподател. Видно от АУАН и НП, същите съдържат всички задължителни реквизити по чл.42 и 57 ЗАНН, в т.ч. надлежна текстова индивидуализация на нарушението със съответните обективни признаци. Налице е и съответствие между текстовото описание на нарушението с посочените цифрова квалификация и правно основание на наложената санкция.

При издаване на АУАН и НП са спазени сроковете, предвидени в разпоредбите на чл.34 ал.2 и 3 от ЗАНН. Съдът не констатира нарушение на разпоредбите на чл.42 от ЗАНН, относно описание на нарушението. В акта е направено пълно и детайлно описание на нарушението, както и на обстоятелствата, при които е извършено. Посочена е и законовата разпоредба, която е била нарушена, а именно чл.90 ал.1 т.8 от ЗОП /актуална редакция, публикувана в ДВ бр.40/13.05.2014 г., отм. с ДВ бр.13/16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г./. Отразени са всички данни, относно индивидуализацията на нарушителя –  трите имена, адреса, ЕГН и т.н.

Съдебният състав намира, че безспорно жалбоподателката е нарушила чл.90 ал.1 т.8 от ЗОП /актуална редакция, публикувана в ДВ бр.40/13.05.2014 г., отм. с ДВ бр.13/16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г./. В конкретния случай не е изпълнена една от предпоставките на приложеното законово основание, а именно необходимостта от допълнително строителство да е възникнала като резултат от непредвидени обстоятелства. По смисъла на §1 т.14б от ДР на ЗОП непредвидени обстоятелства са тези, включително от извънреден характер, възникнали след сключването на договора, независимо от волята на страните, които не са могли да бъдат предвидени и правят невъзможно изпълнението при договорните условия. Безспорно по делото не са представени доказателства, че Възложителя не е могъл да предвиди допълнителните СМР, необходими за обекта, преди продължаване на строителството. Към датата на публикуването на решението за откриване на процедурата по договаряне, без обявление основния Договор № 97.00-13/11.08.2014 г. е в процес на изпълнение. Сключеният договор след проведената процедура на договаряне без обявление е на стойност 651 458.32 лева без ДДС и не надвишава петдесет на сто от стойността на основния договор, която е 6 879 796.59 лева без ДДС, с което е изпълнено условието по буква „б” за прилагане на чл.90 ал.1 т.8 от ЗОП /отм./. Няма спор, че се касае за обследване на конструкцията и други такива дейности, които трябва да се приведат в състояние, позволяващо стартирането на доизграждането на спортната зала, като това е основателно като аргумент от страна на Възложителя. Безспорно допълнителното строителство не може технически да се раздели от предмета на основния договор, без това да доведе за значителни затруднения за Възложителя. Както бе отразено и в по-горните абзаци, с акт образец № 11/12.09.2014 г. и с Доклад за допълнително геотехническо проучване на обекта от м.октомври 2014 г. са препоръчани допълнителни СМР, които са необходими за обекта, преди да продължи строителството му. Това обаче се сочи от Възложителя като непредвидено обстоятелство, свързано с прилагане на процедурата на договаряне, без обявление. Тук е мястото да се посочи, че тези писмени документи безспорно са изготвени след сключването на договора между Община М. и ДЗЗД „М.С.” гр.С.. Съдебният състав намира, че Възложителя, т.е. жалбоподателката е могла още преди стартиране на откритата процедура да предвиди необходимостта от допълнителното обследване на обекта и допълнителните строителни дейности, които са нужни за неговото стартиране, като тук е мястото да се отбележи, че строителството на сградата е спряно през 2008 г. и същото е продължено след 7 години, като безспорно строежът е бил в лошо състояние. Възложените инженерно-геоложки и геотехнически проучвания е трябвало и е следвало да се осъществят преди стартирането на откритата процедура, за да може предложенията за необходими мерки от специалистите да се вземат предвид, преди продължаването на строителството на строежа, чрез изготвяне на допълнителна количествено-стойностна сметка, а не след като вече е подписан договора за доизграждане на спортната зала с ДЗЗД „М.С.” гр.С.. От друга страна, предвид състоянието на строежа и във връзка с неговото продължаване е следвало срещата с проектанта и проведения оглед да бъдат с цел актуална оценка на състоянието на строежа и това да се осъществи преди стартирането на откритата процедура, за да може по този начин предложенията от специалистите за необходимите мерки да бъдат взети предвид, преди да бъде продължено строителството на строежа, а не след като вече е подписан договора за доизграждане на спортната зала с ДЗЗД „М.С.” гр.С..При направения оглед участниците е следвало да установят ,че бетоновата настилка е била напукана и че същата и фундаментите са с растителност в пукнатините,че дренажната система е компрометирана, че подпорната стена има пукнатини, както и че има отцепване между осите и неравномерни слягания.Безспорно тези обстоятелства не са настъпили и не са станали известни на страните след подписване на основния договор за строителство. Не на последно място следва да се посочи , че в документацията за участие в откритата процедура е посочено , че участникът е длъжен да проучи и се запознае с одобрените проекти и да извърши оглед на място преди изготвяне на ценовото си предложение.По този начин, като не са извършени действия навреме от страна на Община М., в качеството й на инвеститор е доведено до допълнително възлагане на СМР на същия изпълнител, чрез две процедури на договаряне, без обявления.

На следващо място, съдебния състав намира, че представеното писмено доказателство от страна на жалбоподателя и неговия процесуален представител, касателно Доклад № ДП1 ВР-6 от 30.04.2015 г. за извършена финансова инспекция на Община М. е несъотносимо към настоящия казус. Основното възражение на процесуалния представител на жалбоподателя е, че посочения Доклад не е предоставен на лицата, чиято дейност е била обект на инспекция, за да предоставят писмено становище. Тук е мястото да се отбележи, че това би било нарушение, ако на Община М. въз основа на посочения Доклад бе съставен акт за начет, за какъвто по делото не са събрани доказателства. На следващо място, следва да се посочи, че видно от представените по делото Заповед № ФК-10-40/06.01.2017 год. на Директора на АДФИ гр.С., Заповед № ФК-10-118/07.02.2017 год. на Директора на АДФИ гр.С., Заповед № ФК-10-238/16.03.2017 год. на Директора на АДФИ гр.С., Заповед № ФК-10-610/29.06.2017 год. на Директора на АДФИ гр.С., на актосъставителката са възложени правомощия, в качеството й на главен финансовия инспектор да извърши финансова инспекция на Община М. след 30.04.2015 г., т.е. проверката е след изготвения такъв Доклад.

Настоящият съдебен състав намира за основателно отново да акцентува, че легалната дефиниция на понятието „непредвидено обстоятелство” се извлича от разпоредбата на §1 т.14б от ДР на ЗОП. По силата на тази разпоредба непредвидени обстоятелства са обстоятелствата ,включително от извънреден характер, възникнали след сключването на договор, независимо от волята на страните, които не са могли да бъдат предвидени и правят невъзможно изпълнението при договорените условия. Следователно, на първо място следва да е налице основен договор за изпълнение по обществена поръчка. На второ място, по време на този договор и след неговото сключване, независимо от волята на страните да е възникнало това обстоятелство и на трето място, тези обстоятелства да не са могли да бъдат предвидени и правят невъзможно изпълнението на договорните условия. Следвайки тези условия, съдебния състав приема, че жалбоподателката е осъществила визираното нарушение, тъй като наведените доводи по никакъв начин не покриват критерия за непредвидено обстоятелство. Отново следва да се посочи, че непредвидените обстоятелства следва да възникнат след сключването на конкретния договор и да водят до неизпълнение именно на неговите условия, а не на друг договор. Предвид данните по делото не може да се приеме, че са възникнали непредвидени обстоятелства при изпълнението му, какъвто пример би бил възникнала авария при извършване на СМР, за която изпълнителя не е виновен и има възможност да я отстрани, но за това не са били предвидени средства. От представените писмени доказателства безспорно е установено и доказано неспазването на изискванията на Закона за обществените поръчки, относно условията, при които се допуска възлагане на обществени поръчки, чрез процедура на договаряне, без обявление. Правилно е приложена санкционната норма на чл.130 ал.1, вр. с чл.133 ал.2 от закона за обществените поръчки, в редакцията му публикувана в ДВВ бр.40/13.05.2014 г. /отм./, като е наложено административно наказание глоба в неговия минимален размер от 1 500 лева. Жалбоподателката не е изпълнила една от предпоставките на приложеното законово основание, а именно необходимостта от допълнителното строителство да е възникнала като резултат от непредвидени обстоятелства по смисъла на §1 т.14б от ДР на ЗОП. В конкретния случай, чрез извършване на процесното нарушение се засяга един значим кръг отношения, които касаят възлагането на обществените поръчки, особено по въпросите, относно предмета на договора за изпълнение на конкретната поръчка. Извършеното деяние не може да бъде подведено под нормата на чл.28 от ЗАНН и случаят не е маловажен, тъй като деянието не се характеризира с по-ниска степен на обществена опасност, в сравнение с обикновените случаи на нарушения от същия вид.

Относно искането на процесуалния представител на жалбоподателката да бъдат присъдени разноските по делото, включващи адвокатско възнаграждение в размер на записаното в приложения по делото бланков Договор за правна защита и съдействие, настоящият съдебен състав намира, че същото е неоснователно. В тази насока намира, че в случаите, когато Наказателното постановление бъде потвърдено, какъвто е и конкретния случай, не се присъждат разноски, както в полза на жалбоподателя, така и в полза на административнонаказващия орган, като съответно същите се поемат от бюджета на съответното ведомство. В тази насока е Тълкувателно решение № 2/03.06.2009 год. на Общото събрание на Върховния Административен съд на Р Б.

Затова и съда ПОТВЪРДИ обжалваното Наказателно постановление № 11-01-345/2017 от 24.01.2018 год. на Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция гр.С. на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН.

По гореизложените съображения съдът постанови решението си.

 

29

АНД No 173/2018

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.МЕЗДРА

Й.И.В.

Докладчик:
ВЯРА А. АТАНАСОВА

Решение от 24.4.2018г.

ВЪЗ ОСНОВА НА ЗАКОНА И ДОКАЗАТЕЛСТВАТА

 

Р Е Ш И:

 

ПРИЗНАВА обвиняемият Й.И.В. – роден на *** г. в гр. Мездра, живущ ***, българин, български гражданин, със средно специално образование, управител на „Зора 16” ЕООД гр. Роман, женен, ЕГН **********, осъждан, за ВИНОВЕН в това, че на 16.09.2017 г. около 21.30 часа в гр. Роман в заведение за хранене – бюфет „Топлото кебапче” е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, като е насочил газов пистолет „EKOL MAIOR” калибър 9 мм, и е отправил към Митко Георгиев Марков от гр. Роман обидни думи „циганин; ще ви еба майката циганска; ще те гръмна” – престъпление по чл.325 ал.1 НК.

ОСВОБОЖДАВА, на основание чл.78а НК, Й.И.В. от наказателна отговорност за извършеното престъпление по чл.325 ал.1 НК.

НАЛАГА, на основание чл.78а ал.1 НК, на Й.И.В. административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 /ХИЛЯДА/ ЛЕВА в полза на Държавата.

ОСЪЖДА обвиняемия Й.И.В. да заплати в полза на Държавата по сметка на ОДМВР гр. Враца разноски в размер на 470 лева.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва и протестира от страните пред ВрОС в 15-дневен срок от днес.

 

Мотиви от 23.5.2018г.

Районна прокуратура гр. Мездра е внесла постановление по реда на чл.375 и следващите от НПК, с което е направила предложение за освобождаване на Й.И.В. *** с ЕГН ********** от наказателна отговорност за извършено престъпление по чл.325 ал.1 НК и налагане на административно наказание на същия, на основание чл.78а НК.

Участващият по делото прокурор счита, че постановлението следва да бъде уважено, тъй като са налице предвидените в чл.78а НК предпоставки за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание. При определяне на неговия размер представителят на държавното обвинение моли да бъдат съобразени данните, събрани в хода на производството, касателно личността на В. и неговото семейно положение и имотно състояние.

Защитникът на обвиняемия адв. Ц.М. от ВрАК е изложила доводи, сходни с представителя на прокуратурата.

Обвиняемият е заявил, че разбира в какво го обвиняват, но не желае да даде обяснения. Същият съжалява за стореното и моли да му бъде наложено административно наказание в минимален размер. 

Производството е по реда на чл.375 и следващите от НПК.

Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства, приема за установено следното:

На 16.09.2017 г. около 21.30 часа свидетелят Митко Марков посетил с внуците си заведението „Топлото кебапче“ в гр. Роман, за да си закупи бира. Той влязъл в търговския обект и се насочил към бара с намерението да смени с пълни празните бутилки в носената от него каса. В заведението, освен персонала, имало много посетители, сред които бил и обвиняемият Й.В.. Докато сервитьорката сменяла бутилките, В. се приближил до свидетеля Марков и започнал да се държи неприлично и агресивно, като наред с това го обиждал, наричайки го „циганин“, „ще ви еба майката циганска“, „напускай заведението“. Свидетелят Марков попитал обвиняемия защо се държи по този начин с него, след като с нищо не го е провокирал. Тогава В. извадил носеният от него газов пистолет, насочил го към Марков и му казал „Ей сега ще те гръмна“. Изплашен, свидетелят напуснал веднага заведението, заедно с внуците си и сигнализирал на тел.112 за възникналия инцидент. Намиращите се в търговския обект клиенти и персонал, станали очевидци на действията на обвиняемия, били много притеснени и възмутени от поведението му. Не след дълго В. напуснал заведението, след което там пристигнал полицейски екип от служители на РУ Роман. Същите провели разговори с присъстващите в заведението, а в последствие бил съставен и протокол за предупреждение на В., в съответствие с чл.65 ЗМВР. За резултатите била изготвена докладна записка до Началника на РУ Роман. На 27.09.2017 година на обвиняемия бил съставен АУАН за нарушение на чл.60 ал.1 т.3 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия /ЗОБВВПИ/, тъй като било установено, че обвиняемият притежава газов пистолет, за който не е уведомил РУ Роман по съответния ред.

Изложената фактическа обстановка се подкрепя от показанията на свидетелите Митко Георгиев Марков, Петър Сашков Бочев, Стоян Цолов Стоянов, Петя Красимирова Данчева, Латинка Янкова Христова, Гала Гълъбинова Каменова, дадени на досъдебното производство на л.29; л.31; л.32; л.33; л.34 и л.35, както и от събраните писмени доказателства: докладна записка до Началника на РУ Роман /л.15/; протокол за предупреждение от 17.09.2017 г. /л.21/; АУАН от 27.09.2017 г. /л.22/; комплексна психолого-психиатрична експертиза /л.34-л.42/; писмо № 426/05.12.2017 г. от Управителя на „Център за психично здраве - Враца“ ЕООД гр. Враца /л.46/; Писмо № 334р-8866/06.11.2017 г. от Началника на РУ Роман /л.47/; справка за съдимост /л.58 ДП, л.59 ДП, л.11 от съдебното дело/; характеристични данни /л.62/; декларация за семейно и материално положение и имотно състояние /л.63/; удостоверение по декларирани данни № 5610000105/16.04.2018 г., издадено от Община Роман, Отдел “Местни данъци и такси” /л.13 от съдебното дело/.

В хода на досъдебното производство е назначена комплексна психолого-психиатрична експертиза със следните задачи: да се установи дали обвиняемият В. страда от психично заболяване; същият настаняван ли е на лечение в психиатрично заведение, ако да - кога, за какъв период от време, каква диагноза му е поставена и свързано ли е заболяването с поведенческо разстройство, което да рефлектира върху действията му; в състояние ли е В. правилно да възприема фактите, имащи значение за делото и да дава правилни и достоверни показания за тях, както и налице ли е у същия годност да участва в ДП; страда ли обвиняемия от психиатрично заболяване и ако да – необходимо ли е прилагането на принудителни медицински мерки или задължително лечение по ЗЗ; разбирал ли е В. свойството и значението на извършеното от него деяние и могъл ли е да ръководи постъпките си? Според заключението, изготвено от вещите лица д-р Виктория Д. – психиатър и Христина Христова – психолог, обвиняемият страда от психично заболяване – смесено личностно разстройство, но по време на извършеното от него деяние е разбирал свойството и значението на същото, и е могъл да ръководи постъпките си. В. е бил настаняван за диагностично уточняване в психиатрично заведение през 2006 г. за срок от десет дни, като му е поставена диагноза и е проведена медикаментозна терапия. Последната обаче не е довела до промяна в поведението му. Касае са за заболяване с прояви от емоционално волевата сфера и характера на личността, което не рефлектира върху действията му, обект на наказателното преследване. В резултат на проведените изследвания д-р Д. и психологът Христова заключават, че Й.В. е психично годен правилно да възприема фактите, които имат значение за делото и да дава правилни и достоверни показания за тях, а така също да участва в досъдебното производство. Заболяването, от което страда обвиняемия, не налага прилагане на принудителни медицински мерки или задължително лечение.

При така установената фактическа обстановка е видно, че обвиняемият В. е извършил престъпление против реда и общественото спокойствие. Действал е умишлено. От обективна и субективна страна е осъществил състава на чл.325 ал.1 НК. С действията си обвиняемият грубо е нарушил обществения ред, демонстрирайки явното си неуважение към обществото и към свидетеля Марков, в частност. От показанията на разпитаните по делото свидетели безспорно се установява, че на инкриминираната дата В. е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото. Преценявайки събраните в хода на производството данни, съдът счита, че с деянието си обвиняемият е извършил престъплението хулиганство, чиито обект са реда и общественото спокойствие. Под обществен ред се разбира установените в държавата обществени отношения, основани на нравствеността и определящи поведението на хората в общественият живот. Държейки се агресивно, буйно и невъздържано, на публично място, заплашвайки с газов пистолет свидетеля Марков, при това в присъствието на други лица, смущавайки тяхното спокойствие и създавайки опасност за здравето и живота им, В. ясно е демонстрирал своето неуважение, както към общоприетите норми на поведение, така и към личността на присъстващите там граждани. Налице са непристойни действия, които по своето естество са неприлични и безсрамни, и са проява на невъздържаност и липса на възпитание. Чрез тях обвиняемият е засегнал и честта и достойнството на свидетеля Марков, като е отправил към него обидни думи и закани за физическа саморазправа. В съдебно заседание В. признава, че е извършил процесното деяние при посочените в прокурорското предложение обстоятелства, като изразява съжаление за стореното, обяснявайки това свое агресивно поведение като проява на характера, а не резултат от заболяването, посочено в заключението на комплексната психолого-психиатрична експертиза. Действията, демонстрирани от обвиняемия, безспорно са предизвикали основателен страх у намиращите се в този момент в заведението граждани и това обстоятелство категорично се установява от свидетелските показания по делото. Гласните доказателства неоспоримо сочат, че без да бъде провокиран по какъвто и да е начин от свидетеля Марков, обвиняемият, освен, че е отправил обиди към него, е държал и размахвал пистолет, като с това свое поведение е предизвикал основателен страх у свидетеля и придружаващите го внуци, които са побързали да напуснат заведението. Имайки предвид изложеното от свидетелите, настоящият съд приема, че обвиняемият е демонстрирал поведение такова, каквото е описано в горната фактическа обстановка.

За престъплението по чл.325 ал.1 НК законодателят е предвидил наказание лишаване от свобода до две години или пробация, както и обществено порицание. От приложената по делото справка за съдимост става ясно, че към настоящия момент В. е осъждан, но е бил с чисто съдебно минало към момента на извършване на процесното деяние. Освен това, не са налице данни същият да е освобождаван от наказателна отговорност по реда на Глава Осма Раздел IV НК. От деянието не са причинени имуществени вреди. Налице са предпоставките за приложение на чл.78а НК.

При определяне размера на административното наказание глоба, съдът, след като взе предвид като смекчаващи вината обстоятелства чистото съдебно минало на обвиняемия към датата на извършване на деянието, материалното му положение и имотно състояние, според изложеното в Удостоверението по декларирани данни, издадено от Община Роман, приложената на ДП саморъчно подписана от В. декларация и критичното отношение към извършеното деяние, а като отегчаващи - лошите характеристични данни, характера на деянието и степента му на обществена опасност, му наложи, на основание чл.78а ал.1 НК, глоба в размер на 1 000 /хиляда/ лева в полза на Държавата.

С оглед изхода на делото пред настоящата инстанция, обвиняемият Й.В. следва да заплати в полза на Държавата по сметка на ОД МВР гр. Враца направените до момента разноски в размер на 470 лева.

По гореизложените мотиви съдът постанови своето решение.

В законна сила на 10.5.2018г.

30

НОХД No 205/2018

Привилегирован състав на кражба

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.МЕЗДРА

В.Г.П.

Докладчик:
ВЯРА А. АТАНАСОВА

Споразумение от 24.4.2018г.
За РП-Мездра прокурор Пашовска.

Обвиняемият лично и с адв. М.С. от ВрАК, редовно упълномощен.

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

АДВ. С.: Да се даде ход на делото.

ОБВИНЯЕМ: Да се даде ход на делото. 

Съдът, след като изслуша становищата на страните

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО по реда на Глава ХХІХ НПК.

ПРИЕМА и ПРИЛАГА представените от страните споразумение за прекратяване на наказателно производство по ДП № 2687/2018г. по описа на РП-Мездра, сключено на основание чл.381 и сл. НПК и 1 бр. декларация по чл.381 ал.6 НПК.

САМОЛИЧНОСТ НА ОБВИНЯЕМИЯ: