Районен съд - Мездра
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.7.2019г. до 31.7.2019г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 200/2016

Искове за обезщетение по чл. 200 КТ

Е.А.А.

ЛКС ООД ПРЕДСТ. ОТ МИРОСЛАВ СИМЕОНОВ ЗАХАРИЕВ

Докладчик:
ИВАНКА Н. КОЖУХАРОВА

Определение от 3.7.2019г.

На трето повикване:

Ищцата редовно призована не се явява и не се представлява.

За ответникът се явява управителя Захариев и адв. Ч..

Тритото лице - помагач редовно призовано представител не се явява. От ю.к. Колева и постъпило становище за даване ход на делото в тяхно отсъствие.

Свидетелите И.Г. и Ц.Л. лично.

АДВ. Ч.:  Да се даде ход на делото.

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

АДВ. Ч.: В предходното с.з. на 20.05.2019 г. с протоколно определение задължихте ищцата чрез нейния процесуален представител адв. Т. да представи оригинален плик на писмо от 2014 г., с който тя твърди, че и е било изпратено пълномощно за потвърждаване на представителната й власт по настоящото дело. Също така задължихте ищцата да представи медицинска документация за здравословното и състояние, тъй като направихме възражение от предходните с.з. както и с отговора на исковата молба за липса на представителна власт на адв. Т. по настоящото дело. Изискахме нейните действия по образуване на делото и водене на процеса да бъдат потвърдени по официален ред лично от ищцата, тъй като към исковата молба и приложено пълномощно за представителство, което не отговаря  чл. 128 ал.1 ГПК. Съгласно чл. 129 ал.4 вр. ал.3 ГПК, когато в хода на делото се открият нередовности на исковата молба на осн. чл. 129 ал.2 ГПК законът е предвидил срок от една седмица за отстраняване на констатираните нередовности, в случая липса на представителна власт на адв. Т. и непотвърждаване от ищцата. Другото неизпълнено указание е да представи медицинска документация за здравословното състояние на ищцата. На 7 юни 2019 г. по пощата адв. Т. е подала молба по чл. 63 ГПК за удължаване на срока за изпълнение на указанията. Отчитайки факта, че срока за отстраняване на нередовностите съгласно чл. 129 ал.2 ГПК е едноседмичен същият е изтекъл на 27.06.2019 г. Съгласно чл. 63 ал.1 ГПК молбата за продължаване на срок се подава преди изтичането на същия. В случая молбата по чл. 63 ал.1 ГПК е подадена от адв. Т. десет дни след изтичане на срока по чл. 129 ал.2 ГПК. Поради неизпълнение разпореждането на съда от 20.05.2019 г. за представяне на медицинска документация за здравословното състояние на ищцата и доказателства аз потвърждаване на представителна власт на адв. Т. моля да основание чл. 129 ал.4 вр. ал.3 вр. чл. 128 т.1 ГПК да върнете исковата молба на подателя и да прекратите производството по делото.

По отношение направеното искане на пълномощника на ответника за прекратяване на производството по гр.д. № 200/2016 год. по описа на МзРС поради липса на представителна власт на адв. Т., пълномощник на ищцата Е.А.А., съдът намира същото за основателно. От доказателствата по делото се установява, че адв. Т. е упълномощена от ищцата с пълномощно от 16.06.2014 г. Пълномощното е на български език, а видно от данните по делото ищцата е гражданин на Република Германия, не е установено от пълномощника, че същата знае български език и какво конкретно е подписала. От друга страна пълномощникът на ищцата не е изпълнила указанията на съда от с.з. на 20.05.2019 г. за представяне на оригиналния плик от 2014 г. с изпратено пълномощно, както и не са представени доказателства за здравословното състояние на ищцата, с оглед изявленията на пълномощникът, че ищцата е с деменция за да бъде установено дали към датата на подписване на пълномощното същата е разбирала  действията си. Съдът приема, че исковата молба е подадена от лице без представителна власт и

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 129 ал.4 вр. ал.3 и чл. 128 т.1 ГПК производството по гр.д. № 200/2016 г. по описа на МзРС.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване може да се обжалва пред ВрОС в 7-дневен срок  от днес за ответната страна, а за ищцовата страна след получаване на съобщението.

АДВ. Ч.: След влизане на определението в сила да ни се издаде заверен препис от протокола.

Протокола написан в с.з.

Протокола приключи в 10.20 ч.

2

Гражданско дело No 351/2019

Искове по СК - издръжка, изменение

Г.Г.Т.

П.Г.Й.

Докладчик:
ИВАН Б. ВЪТКОВ

Решение от 3.7.2019г.

Водим от горното,  съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

ИЗМЕНЯВА размера на присъдената с Решение № 196/14.09.2016 г. по гр. дело №1042/2016 год. по описа на МзРС издръжка, която П.Г.Й. *** с ЕГН ********** се е задължил  да заплаща на детето си А.П.Й. ЕГН **********, чрез майката и законен представител Г.Г.Т., ЕГН ********** в размер на 105 лв., считано от 14.09.2016 г. до настъпване на основания за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска, като УВЕЛИЧАВА същата от 105 лв. на 160 лв. месечно, и ОСЪЖДА П.Г.Й., ЕГН **********, да заплаща месечна издръжка на детето си А.П.Й. ЕГН **********, чрез майката и законен представител Г.Г.Т., ЕГН **********, в размер на по 160 лв. месечно, считано от 21.03.2019 год., до настъпване на основания за изменяването или прекратяването и, ведно със законната лихва върху всяка просрочена месечна вноска, до окончателното и изплащане, считано от първия ден на месеца следващ този, за който се дължи, като ОТХВЪРЛЯ иска за увеличение на издръжката в останалата му част до пълния предявен размер за сумата над 160 лв. до 180 лв., като неоснователен и недоказан.

ДОПУСКА предварително изпълнение на решението за издръжка, на основание чл. 242 ал. 1 от ГПК.

ОСЪЖДА П.Г.Й., ЕГН **********, да заплати такса в полза на МРС върху увеличението на издръжката в размер на 79.20 лв.

ОСЪЖДА П.Г.Й., ЕГН **********, да заплати на Г.Г.Т., ЕГН **********, деловодни разноски съобразно уважената част от иска в размер на 311 лв.

ОСЪЖДА Г.Г.Т., ЕГН ********** да заплати на П.Г.Й., ЕГН **********, деловодни разноски съобразно отхвърлената част от иска в размер на 34 лв.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред ВрОС в двуседмичен срок от съобщението до страните.

 

3

Гражданско дело No 399/2019

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ЕОС МАТРИКС ЕООД

Й.Х.П.

Докладчик:
ИВАНКА Н. КОЖУХАРОВА

Определение от 3.7.2019г.

На трето повикване:

Ищецът редовно призован, представител не се явява, От пълномощникът адв. Анита Колова е постъпила молба за прекратяване на делото поради изпълнение на задължението от ответника.

Ответникът редовно призован не се явява.

По отношение молбата на пълномощникът на ищеца за прекратяване производството по делото, съдът намира същата за основателна. Молбата е подадена преди първото с.з., поради което не е необходимо съгласието на ответника за прекратяване на делото и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА  на основание чл. 233 ГПК производството по гр.д. 399/2019 г. по описа на МзРС, поради отказ от иска.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване може да се обжалва пред ВрОС в 7-дневен срок от съобщението до страните.

Протокола написан в с.з.

Протокола приключи в 10.35 ч.

 

4

Гражданско дело No 571/2019

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

К.М.К.,
С.И.К.

 

Докладчик:
ИВАН Б. ВЪТКОВ

Решение от 5.7.2019г.

Водим от горното, съдът

 

Р   Е   Ш   И :

 

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между К.М.К., ЕГН********** и С.И.К. ЕГН**********, сключен с акт за граждански № 19/22.06.1981 г. на Община Мизия, по взаимно съгласие.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение по чл. 51 СК, което да се счита за неразделна част от настоящето решение, както следва:

             1. Страните не са придобивали движимо имущество и недвижими имоти по време на брака.

2. Издръжка помежду си страните не претендират.

3. Фамилното име, което ще носи  съпругата след прекратяването на брака, ще  бъде брачното й фамилно име К..

            ОПРЕДЕЛЯ окончателна държавна такса по делото в размер на 40.00 лв.,  която е внесена при образуване на делото и такава няма да бъде присъдена.

            РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

В законна сила на 5.7.2019г.

5

Гражданско дело No 742/2018

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

С.Д.С.

ОБЩИНА - ГР.МЕЗДРА

Докладчик:
ИВАНКА Н. КОЖУХАРОВА

Решение от 8.7.2019г.

и за да се произнесе взе предвид следното:

                С.Д.С.,  като майка и законна представителка на малолетното дете Р.с.  е предявила иск против О.м. за сумата 3 000 лв. ,представляваща обезщетение за неимуществени вреди, изразяващи се в  болки и страдания,понесени от детето Р.  в резултат от нападение на бездомно куче.,ведно със законната лихва ,начиная от  датата на увреждането 25.09.2017 год. до окончателното изплащане.Претендират се и разноски.

                В срока по чл.131 от ГПК от  ответника О.м. ,чрез пълномощника адв.Ц.С. *** е постъпил отговор, с който  се оспорва предявеният иск..Приложени са доказателства.

                Искът е с правно основание чл.49 ЗЗД вр.чл.45 ЗЗД  и чл.86 от ЗЗД.

                Събрани са писмени и гласни доказателства.Назначени и са изслушани съдебно-медицинска,съдебно съдебно-психологическа и съдебно-психиатрична експертиза..

                Съдът,след като обсъди събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установено следното:

                В исковата молба се твърди,че на 25.09.2017 год. ищцата С.С. заедно със своя позната и детето Р. отивали към дома на Ц. ***  да му занесат орехи.Приближавайки дома му  забелязали,че в близост до портата лежи кучи.Те не се притеснили от него, тъй като от няколко дни било там и не е нападало никой.Като приближили започнали да викан на Цеков да излезе и в това време кучето се нахвърлило на детето Р. и я съборило на земята.Жената ,която била с нея  се спуснала и изритала кучето.Детето се разплакало и те забелязали,че по врата му има кръв.Минаващата по същото време Н.К. се обидила на телефон 112.На място пристигнал екип на Спешна помощ и детето било транспортирано в МБАЛ гр.М.,където било прегледано и освободено.В документацията е отбелязано,че детето Р. има порезна рана от зъб на куче в областта на шията,вляво без засягане на кръвоносни съдове  сини по лява мишница..По случая е образувано ДП, срещу неизвестен извършител, което по –късно е прекратено  с постановление от 15.12.2017 год.Твърди се,че след този случай детето е търпяло болки и страдания,не може да спи  през нощта, събужда се.Изпада в състояние на тревожност.като види куче на улицата се крие и трепери.     

           От показанията на св.Н. се установява,че  тя била заедно с ищцата С. и детето Р..Пред дома на Цеков имало едно куче,което било тям от няколко дни.неочаквано кучето се нахвърлило върху детето.Започнало да го мята  наляво, надясно.Първо го захапало за ръката,после за врата.Свидетелката започнала да ритата кучето за да пусне детето.Детето много пищяло.дошла една комшийка и  извикала линейка.Майката и детето заминали за болницата.когато се върнали, видяла,че раната е промита, но детето плачело.След тази случа Р. не е същата.Като види куче, много се страхува.Нощем детето става и плаче на сън.Казва,че  сънува куче да се върти около нея.Майка й я водила на психиатър.Пие хапчета и е по-спокойна.Свидетелката знае тези неща, тъй като живее в дома на С..Св.Цеков установява че от време на време си купува орехи от С..Пред неговата ограда дошло едно куче и останало там.Обадил се на кучкарника, но му казали ,че нямат субсидии и няма къде да го заведат.С., приятелката и детето отишли в дома му.видели кучето, харесали го и го взели с тях,но после го върнали.на другия ден му донесли орехи.Детето искало да играе с кучето,но то го захапало.След случая дошли от Общината и прибрали кучето.След случая е виждал детето,но не е разговарял с него.От майката разбрал,че са ходили в поликлиниката, защото получило шок.Св.К. установява,че на инкриминираната дата тръгнала за работа.Видяло детето да държи врата си,на който имало огромна рана.Попитала св.Н. какво е станало и тя казала,че едно куче е ухапало детето.тогава тя се обадила на 112.Вижда детето всеки ден.И до настоящия момент се стресира,плаши се.Когато мине куче, се крие зад нея.

            От заключението на съдебно-медицинската експертиза,неоспорена от страните по делото и възприета от съда като обективна и компетентна се установява,че детето е получило повръхностна  рана с местно възпаление на околните меки тъкани.Оздравителният периода  е около 20-30 дни при липса на усложнения.

            От заключението на съдебно-психологичната експертиза неоспорена от страните по делото и възприета от съда като обектива и компетентна се установява,че детето е хиперактивно,трудно сяда на едно място.При вида на кучета от различни  породи  Р.  разглеждала снимките и казва „ Искам пак да видя това куче“.Вещото лице не е чуло думи като „ Махни го, не искам да гледам това куче“.При разговор с детето в.л.   е установило,че детето не може да опише с подробности сънищата си, а повтаря нещо заучено.

             От заключението на съдебно-психиатричната експертиза,също неоспорена от страните по делото и възприета от съда като обективна и компетентна се установява,че от преживяното е настъпила остра стресова реакция,която е овладяна след което не са установени признаци на протрахирана реакция с характер на посттравматично стресово разстройство или други психични разстройства,дължащи се на психотравмата.

             При така изяснената фактическа обстановка съда намира предявеният иск за доказан по основание.От доказателствата по делото безспорно е установено,че на 25.09.2017 год. детето Р. Д. е било нападнато от безстопанствено куче и ухапана в областта на шията.Ухапването е причинило  временно разстройство  на здравето, неопасно за живота с оздравителен период  около 20-30 дни при липса на усложнения и нормален оздравителен процес.Увреждането е причинило  дискомфорт на детето, тревожност

             Отговорността на Общината следва от  възложени със закон задължения/ чл.35 ал.4 ЗВМД / отм/ вр. с §3 т.1 от същия и Закон за защита на животните гл. „Безстопанствени животни/  по организиране настаняването на скитащи кучета в изолатори, чрез кмета,като изпълнителен орган на общината,която дейност не е административна и не е  проява на властнически компетенции.Касае се до фактически действия, възложени на общината със закон.При доказано бездействие на нейните органи и служебни лица,отговорността на общината се ангажира по чл.49 от ЗЗД,като юридическо лице на основание извършено от нея възлагане на установени със закон нейни задължения.

            Съгласно  Закона за защита на животните – чл.41  „безстопанствените куче се настаняват от органите и организациите по чл.40 ал.4 и 6 в приюти,регистрирани по чл.137 ал.1 т Закона за ветеринаромедицинската дейност; Органите на местната власт изграждат приюти за безстопанствени кучета; Кметовете на населените места отговарят за дейността на приютите; приютите се стопанисват от общините и/или организациите за защита на животните; Организациите за защита на животните могат да създават собствени приюти за безстопанствени кучета.

             Задължението за овладяване на популацията на безстопанствените животни чрез настаняването им в приюти е на органите на местна власт и за изпълнението им отговарят кметовете на населените места.Това задължение се изпълнява чрез настаняване на животните в приюти.След като този резултат нее постигнат и по улиците има безстопанствени животни, то отговорност за вредите,които могат да бъдат причинени от тези животни носи общината.По делото са представени доказателства за това,че общината е предприела действия по овладяване на популацията на бездомните животни,които действия обаче с недостатъчни.

              Детето Р. Д. е претърпяло болки и страдания,които според правната теория и съдебната практика представляват неимуществени вреди и съгласно чл.52 от ЗЗД подлежат на обезщетяване,като обезщетението се определя от съда по справедливост.За да определи размера на обезщетението съдът съобразява възрастта на пострадалия,интензитети и продължителността на страданията на ищеца, заключенията на съдебно-медицинската, съдебно –психологична и съдебно психиатрична експертиза.Съдът намира, че в настоящият случай предявеният иск се явява основателен и доказан  за сумата от  800 лв., като в останалата част до пълния размер иска се отхвърли като неоснователен и недоказан..

            По отношение претендираните от ответника разноски съда намира,че такива не следва да бъдат присъждани, тъй като ищцата е освободена от внасяне на такси и разноски.Ответника следва да заплати такса в полза не МзРС в размер на 50 лв. и разноски в размер на 406 лв..

Водим от горните съображения, съдът

 

                         Р   Е   Ш   И:

 

 ОСЪЖДА О.м.  да заплати на малолетното дете Р.с. Д. ЕГН **********,  чрез нейната майка и законна представителка  С.Д.С. с ЕГН ********** *** сумата 800 лв., представляваща обезщетение за неимуществени вреди, изразяващи се в  болки и страдания,понесени от детето Р.  в резултат от нападение на бездомно куче.,ведно със законната лихва ,начиная от  датата на увреждането 25.09.2017 год. до окончателното изплащане

 ОТХВЪРЛЯ иска в останалата част до пълния размер като неоснователен и недоказан.

 ОСЪЖДА О.м. да заплати такса в полза на МзРС в размер на 50 лв. и 406 лв. разноски.

 Решението може да се обжалва пред ВрОС в двуседмичен срок от съобщението до страните,че е изготвено.

 

6

Гражданско дело No 779/2019

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Ц.В.П.,
Ж.И.П.

 

Докладчик:
ИВАНКА Н. КОЖУХАРОВА

Решение от 8.7.2019г.

Водим от горните съображения, съдът

 

                                     Р   Е   Ш  И:

 

             ПРЕКРАТЯВА гражданският брак между Ц.В.П. ЕГН ********** ***   и  Ж.И.П.  ЕГН ********** ***,  сключен с акт №  ./ 07.07.1994 год. на Община В. по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

             УТВЪРЖДАВА споразумението по чл.51 от СК,което да се счита неразделна част от решението..

              ПОСТАНОВЯВА след прекратяване на брака съпругата да запази брачното    си фамилно име П..

              ОПРЕДЕЛЯ окончателния размер на д.т. в размер на 40 лв.

              Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

В законна сила на 8.7.2019г.

7

Гражданско дело No 1862/2017

Делба

С.Д.Ц.,
Р.Ц.Ц.,
К.Ц.Ш.

Д.Ц.Ц.

Докладчик:
ИВАНКА Н. КОЖУХАРОВА

Решение от 16.7.2019г.

и за да се произнесе взе предвид следното:

              ПРОИЗВОДСТВОТО Е ВЪВ ВТОРАТА ФАЗА – възлагане на допуснатия до делба  недвижим имот и уреждане на отношенията.

              С решение  № 113/ 13.04.2018 год. е  допусната съдебна делба на недвижим имот, представляващ УПИ ./, пл. № .. . в кв.. / осемнадесет/ по плана за регулация на с.Караш.5/ две хиляди сто двадесет и пет/ кв.м., ведно с находящите се в имота  масивна жилищна сграда, със застроена площ от 109 / сто и девет/кв.м., масивна стопанска постройка със застроена площ от  51 / петдесет и един/ кв.м., гараж със застроена площ от 41 / четиридесет и един/ кв.м. и всички оС.ли подобрения, при граници и съседи на имота  ., между С.Д.Ц. и Д.Ц.Ц. при права както следва: 7/8 идеални части за С.Д.Ц. и 1/8 идеална част за Д.Ц.Ц. с ЕГН **********.

ДОПУСНАТА е съдебна делба и на Земеделски имот, представляващ гора в земеделски земи от 3300/три хиляди и триста/ кв.м., пета категория, в местността „Сухо поле“, землището на гр.Р., начин на трайно ползване: изост. тр.насаждения, представляващ имот №./ по плана на землището на гр.Р., ЕКАТТЕ ., при граници и съседи: . . между С.Д.Ц.,*** Ц., К.Ц.Ш. и Д.Ц.Ц. при права както следва:  5/8 идеални части за С.Д.Ц., и по 1/8 идеална част за Р.Ц., К.Ш. и Д.Ц.Ц. с ЕГН **********.

             В първото по делото с.з. след допускане на делбата  само съделителката С. Д. е изявила  претенция за възлагане на допуснатия до делба недвижим имот на осн.чл.349  от ГПК без да уточнено по ал.1 или ал.2,

            Събрани са писмени и гласни доказателства.Назначена и е изслушана съдебно-техническа експертиза.

            Съдът, след като обсъди събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установено следното:От заключението на съдебно-техническата експертиза неоспорена от страните по делото и възприето от съда като обективно и компетентно се установява, че стойността на допуснатия до делба недвижим възлиза  в размер на 39.746 лв.,а на земеделския имот – 1 570 лв. или общо  41 316 лв.В стойностно изражение дяловете на съделителите възлизат в размер на:  35 759 лв. за С.Ц.,*** Ц., 196.25 лв. за К.Ц.,  5 164.50 лв. за Д.Ц..  С оглед на дяловете си страните следва да заплатят такса в полза на МРС в размер на:  С.Ц. *** Ц. - 7.85 лв. К. Ц. –7.85 лв. и  Д.Ц. - 206.58 лв..

 

              Делбата е акт, който прекратява съсобствеността между всички наследници. От заключението на в.л. се установява,че  недвижимия имот –  УПИ ./, пл. № ./ в кв../ по плана за регулация на с.К., общ. Р., одобрен със заповед №..06.1998г и заповед №./14.10.2013г на Кмета на Община Р., целият с площ от 2125/ две хиляди сто двадесет и пет/ кв.м., ведно с находящите се в имота  масивна жилищна сграда, със застроена площ от 109 / сто и девет/кв.м., масивна стопанска постройка със застроена площ от  51 / петдесет и един/ кв.м., гараж със застроена площ от 41 / четиридесет и един/ кв.м. и всички оС.ли подобрения, при граници и съседи на имота  . в кв....С оглед предназначението, фактическото състояние и разпределение на жилищната сграда съобразно правата на страните,при спазване правилата и нормите на ЗУТ  същата е неподеляема Съгласно чл.348 от ГПК ,когато някой имот е неподеляем и не може да се постави в един от дяловете, тъй като не може да бъде разделен на толкова дяла, колкото са съделителите, съда следва да постанови имота да се изнесе на публична продан,като страните в делбата могат да участват при наддаването в публичната продан.Изключения от този способ за извършване на делба са въведени в нормата на чл.349 ал.1 и 2 от ГПК- при наличието на предпоставките, визирани в хипотезите на  същите правни норми,съда следва да извърши делбата чрез възлагане на неподеляемия имот на правоимащия съделител, а не до изнася на публична продан.

  В настоящия случай делбеният имот е жилищен и неподеляем. В мотивите  на решението по допускане на делбата е прието, че съсобствеността между съделителите не е възникнала само и единствено в резултат на наследяване.  По делото е безспорно установено, че делбеният имот не е лично имущество на наследодателя Ц. * Ц. б.ж., а е придобит от него и С.Д.Ц. в режим на СИО.

            Съгласно чл. 349, ал. 1 ГПК, ако неподелаемият имот е жилище, което е било съпружеска имуществена общност, прекратена със смъртта на единия съпруг и преживелият съпруг няма собствено жилище, съдът по негово искане може да го постави в дял, като уравнява дяловете на останалите съделители с други имоти или с пари. Според, ал. 2 на чл. 349 ГПК, ако неподелаемият имот е жилище, всеки от съделителите, който при откриване на наследството е живял в него и не притежава друго жилище, може да поиска то да бъде поставено в негов дял, като дяловете на съделителите се уравняват с друг имот или с пари.

             Според дадените с т. 7 на Тълкувателно решение № 1/19.05.2004 г. по гр. д. № 1/2004 г. на ОСГК на ВКС указания, ако единият от съделителите едновременно има качеството на преживял съпруг и на наследник по закон и правото на собственост върху имота - предмет на делбата е придобито от него и от наследодателя по време на техния брак в режим на съпружеска имуществена общност, то преживелият съпруг може да предяви претенция за възлагане по чл. 349, ал. 1 от ГПК, а останалите съделители - по реда на чл. 349, ал. 2 от ГПК. В тази хипотеза наличието на предпоставките за възлагане на имота по чл. 349, ал. 1 ГПК  изключват разглеждането на евентуалните претенции по чл. 349, ал. 2 ГПК. Конкуренцията на правните основания за възлагане според даденото в ТР разрешение следва да се разреши според принципа, че специалният закон изключва приложението на общия, като разпоредбата на чл. 349, ал. 2 ГПК ще намери приложение доколкото не са налице условията за възлагане на основание чл. 349, ал. 1 ГПК напр. ако преживелият съпруг има друго жилище. Нормата на чл. 349, ал. 1 ГПК съдържа привилегия, която е в защита интересите на ненавършилите пълнолетие деца. Съгласно граматическото и смислово тълкуване на разпоредбата на чл. 349, ал. 1 ГПК условието на съпруга да е възложено упражняването на родителските права спрямо ненавършилите пълнолетие деца се отнася само до бившия съпруг, когато предмет на делбата е съпружеска имуществена общност, прекратена с развод, но не и за преживелия съпруг.

              За да бъде поставен делбеният имот в дял на съделителя, направил възлагателна претенция по чл. 349, ал.1 ГПК, , следва да се установи кумулативното наличие на следните предпоставки: да е налице неподеляем жилищен имот, който е бил съпружеска имуществена общност, прекратена със смъртта на единия съпруг, преживелият съпруг да няма собствено жилище и да е направено своевременно искане за възлагането му.

              В настоящия случай е установено, че : делбеният имот е неподеляем; съсобствеността е възникнала при условията на СИО и е прекратена със смъртта на единия съпруг; съделителката е заявила възлагателната си претенция преди изтичане на преклузивния срок по чл. 349, ал. 4 ГПК и е удостоверила с писмена декларация нотариална заверка на подписа че не притежава друг жилищен имот.  

             Следва да се отбележи, че съсобствеността е възникнала в резултат на прекратена СИО и наследяване, а когато вещта е била придобита в режим на съпружеска имуществена общност, прекратена със смъртта на единия съпруг и преживелият съпруг наследява заедно с други наследници на общия наследодател не е налице т.н. „смесена съсобственост“, В тези случаи, се приема, че съсобствеността произтича от наследяване, доколкото преживелият съпруг придобива конкретен дял от имота поради прекратяване на СИО, именно вследствие смъртта на наследодателя си – починалия съпруг и се легитимира като съсобственик както вследствие прекратената СИО, така и в качеството си на наследник на починалия наследодател. Константната съдебна практика приема се, че при такава хипотеза състоянието на съсобственост възниква от един юридически факт – смъртта на наследодателя, водеща до прекратяване на съпружеската имуществена общност и до наследяване. Предвид това, възлагане е допустимо, когато съсобствеността е съсредоточена между съделители, чийто основен източник и правопораждащ факт на придобитите права е смъртта на общия наследодател, която е довела едновременно до прекратяване на съпружеската имуществена общност и придобиването от преживелия съпруг в това му качество на идеална част от имота, така и до съсобственост с останалите наследници относно другата идеална част от вещта

            Единственото възражение,което е направено от ответника съделител Д.Ц. е,че съделителката С.Д. е гражданин на Р. германия и същата не може да придобие имот в страна от Европейския съюз.

            Действително съделителката С.Ц. и чужд гражданин/ на Р Германия/,със статут на постоянно пребиваващ в Република България чуждене,но този факт и след промяна на действащото законодателство / чл.29 ал.3 предл.второ от ЗС/ не съставлява пречка възлагане в дял,респективно за придобиване на право на собственост върху процесния имот от ищцата.Такава възможност  е съществувала за чужденците и при действието на разпоредбата на чл.29 ал.3 от ЗС до изменението/ДВ бр.59/2000 год./ но се изисквало  представяне на разрешение от Министъра на финансите.

             С оглед на изложеното съдът намира, че съделителят С.Ц.., която е заявила претенция за възлагане на допуснатия до делба имот – неподеляемо жилище на основание чл.349,ал.1 ГПК е доказала подлежащите на доказване от нея предпоставки за уважаване на възлагателната й претенция.

             При този изход на делото съделителката С.Ц. следва да заплати на съделителя Д. цДолов  за уравняване на дела му сумата 4 968,25 лв.

             По отношение  на допуснатия до делба земеделски имот, представляващ гора в земеделски земи от 3300/три хиляди и триста/ кв.м., пета категория, в местността „Сухо поле“, землището на гр.Р., начин на трайно ползване: изост. тр.насаждения, представляващ имот №./ по плана на землището на гр.Р., ЕКАТТЕ 62997, при граници и съседи: .  съсобствеността върху делбения имот следва да се ликвидира  чрез изнасяне  същия на публична продан, тъй като от имота не могат да се образуват дялове за всички съделители, нито да се извърши възлагане по реда на чл.349 от ГПК.При това положение допуснатия до делба недвижим имот следва да бъде изнесен на публична продан.

              Водим от горните съображения, съдът

 

                                           Р   Е   Ш   И:

 

              ВЪЗЛАГА на осн.чл.349 ал.1 от ГПК  на С. Д.Ц. недвижим имот, представляващ УПИ ./, пл. № .в кв..по плана за регулация на с.К., общ. Р., одобрен със заповед №22.06.1998г и заповед №1224/14.10.2013г на Кмета на Община Р., целият с площ от 2125/ две хиляди сто двадесет и пет/ кв.м., ведно с находящите се в имота  масивна жилищна сграда, със застроена площ от 109 / сто и девет/кв.м., масивна стопанска постройка със застроена площ от  51 / петдесет и един/ кв.м., гараж със застроена площ от 41 / четиридесет и един/ кв.м. и всички останали подобрения, при граници и съседи на имота  .

     ОСЪЖДА С.Д.Ц.  да заплати на Д.Ц.Ц. с ЕГН ********** *** сумата 4  968,25 лв. за уравнение на дела му в шестмесечен срок от влизане на решението в сила.

               ИЗНАСЯ  НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН  Земеделски имот, представляващ гора в земеделски земи от 3300/три хиляди и триста/ кв.м., пета категория, в местността „Сухо поле“, землището на гр.Р., начин на трайно ползване: изост. тр.насаждения, представляващ имот №./ по плана на землището на гр.Р., ЕКАТТЕ 62997, при граници и съседи: .,Получените суми  следва да се разпределят съобразно правата на съделителите : 5/8 идеални части за Стана Д. Цоловаи по 1/8 идеална част за Р.Ц., К.Ш. и Д.Ц.Ц. с ЕГН **********.

                ОСЪЖДА Стана Д.Ц. да заплати такса в полза на МРС в размер на 1 430.36 лв.

                ОСЪЖДА  Р.Ц.  род. на *** г. да заплати такса в полза на МРС в размер на 7.85 лв.

                ОСЪЖДА К.Ш.  род. на *** г.да заплати такса в полза на МРС в размер на  7.85 лв . 

                ОСЪЖДА Д.Ц.Ц. с ЕГН ********** *** да заплати такса в полза на МРС в размер на 206.58 лв. лв.

                Решението може да се обжалва пред ВрОС в двуседмичен срок от съобщението до страните,че е изготвено.

 

8

Гражданско дело No 1676/2017

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

П.Б.В.,
Б.В.С.,
Г.Б.В.

М.П.Б.

Докладчик:
ИВАНКА Н. КОЖУХАРОВА

Решение от 17.7.2019г.

Водим от горните съображения,съдът

 

                                    Р   Е  Ш   И:

 

            ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на  М.П. *** ,че П.Б.В., Б.В.С. и Г.Б.В., всички от гр.Б.с.  като наследници на Злата Гергова Станева б.ж. са собственици на  Нива в м.“ Равнището“ от 7.009 дка,ІІІ категория,имот № . ЕКАТТЕ . при граници и съседи: ..; Нива в м.“ Мартиница“ от 1.808 дка,ІV категория, имот № . ЕКАТТЕ . при граници и съседи: ..; Нива в м.“ Бърдарски садини“ от 3.654,ІІІ категория, имот № ., ЕКАТТЕ . при граници и съседи: . и Нива м.“ Зад кичера“ от 6.134 дка, ІІІ категория имот № ., ЕКАТТЕ . при граници и съседи : . находящи се в землището на с.К. п. общ.Р. като ОСЪЖДА М.П. ДА ОТСТЪПИ СОБСТВЕНОСТТА И  ПРЕДАДЕ ВЛАДЕНИЕТО им на собствениците.

            ОСЪЖДА М. П. Б. с ЕГН ********** *** да заплати на П.Б.В. с ЕГН **********, Б.В.С. с ЕГН ********** и Г.Б.В. с ЕГН ********** , всички от гр.Б.с.   направените деловодни разноски в размер на 608 лв.

            РАЗВАЛЯ на осн.чл.189 ал.1 вр.чл.87 ал.3 от ЗЗД обективираният в нот.акт № .,т.ІІІ,рег.№ .,н.д.№ ./2017 год. на нотариус .с рег.№ . на НК,район на действие РС-М. договор за покупко продажа от 14.07.2017 год., по силата на който Г.В.И. с ЕГН ********** *** бряг,чрез пълномощник Ц. б. И. е продала на М.П.Б. с ЕГН ********** *** чрез пълномощник .. собствените си 29/60 ид.ч. от Нива в м.“равнището“ от 7.009 дка  ІІІ категория имот № . при граници и съседи: .; Нива в м.“ Мартиница“ от 1.808 дка ІV категория имот № 1.при граници и съседи: .; Нива в м. „Бърдарски садини“ от 3.654 дка, ІІІ категория имот № . при граници и съседи: .и Нива в м.“ Зад кичера“ от 6.134 дка ІІІ категория имот № . при граници и съседи: имот . находящи се в землището на с.К. п. общ.Р..

             ОСЪЖДА Г.В.И. с ЕГН ********** *** да заплати на М.П.Б. с ЕГН ********** *** следните суми: 5 000 лв. / пет хиляди лева/  представляваща  платена по договора покупна цена, сумата 264. 50 лв.. разходи  във връзка със сключване на договора, от които 104.50 нотариални такси, 10.00 лв. такса вписване и 150 лв. местен данък.

             ОСЪЖДА Г.В.И. с ЕГН ********** *** да заплати на М.П.Б. с ЕГН ********** *** на осн.чл.92 от ЗЗД сумата 10 000 лв. / десет хиляди лева/ неустойка

              ОСЪЖДА Г.В.И. с ЕГН ********** *** да заплати на М.П.Б. с ЕГН ********** *** направените разноски в размер на 1 402.65 лв.

             РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред ВрОС в 14 дневен срок от съобщението до страните,че е изготвено.

 

9

Гражданско дело No 348/2019

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД

Й.А.Т.

Докладчик:
ИВАН Б. ВЪТКОВ

Решение от 17.7.2019г.

и за да се произнесе, взе в предвид следното:

“ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД, ЕИК 130460283 със седалище и адрес на управление гр. София, район Младост, ж.к. „Младост“ №4, Бизнес Парк София, сгр. 6 представлявано от Джейсън Кристос Кинг – изпълнителен директор, заедно с Марек Слачик, чрез пълномощник Адвокатско дружество „Герова и Петкова“ представлявано от адв. Виолета Герова, е предявило иск против Й.А.Т., ЕГН **********, с адрес: ***, с която ищецът моли съда да признае за установено по отношение на ответника, че същия дължи изпълнение по издадената по ч. гр. дело № 83/2019 г. на МзРС заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК № 41/21.01.2019 г., за сумата от 320.47 лв. представляваща потребени и незаплатени далекосъобщителни услуги за абонатен номер 005572829 за  периода  от 05.07.2016 г. до 04.12.2016 г., ведно със законната лихва върху главницата, начиная от 21.01.2019 г. /датата на подаване на заявлението в съда/ до окончателното изплащане на вземането.

 Предявен е и осъдителен иск спрямо ответника, с който ищецът моли съда да осъди ответника да му заплати сумата от 97.80 лв. представляваща незаплатени лизингови вноски по договор за лизинг от 04.08.2016 г. за мобилен номер 0986/500120 за периода от м. 12/2016 г. до 07/2018 г.

 Претендират се разноски по заповедното производство и разноски по настоящото.

В срока по чл. 131 ГПК не е постъпил отговор на исковата молба.

Правната квалификация на претендираните права е чл. 422 ГПК и чл. 79 ЗЗД.

Събрани са писмени доказателства.

Съдът, с оглед събраните по делото доказателства,  приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Процесуалният представител на ищеца с писмена молба входирана в съда преди първото с. з., наред със становище по делото, е поискал и постановяване на неприсъствено решение при условията на чл. 238 и сл. ГПК, тъй като са налице основанията за постановяване на такова решение, посочени в чл. 239 ал. 1 т. 1 и т. 2 ГПК.

Ответника не е представил в срок отговор на исковата молба, не се явява в първото съдебно заседание по делото, без да е направил искане за разглеждането му в негово отсъствие. Съдът намира искането за постановяване на неприсъствено решение по отношение на ответника за основателно. Налице са основанията на чл. 239 ал. 1 ГПК - на ответника са указани последиците от неспазване сроковете за размяната на книжата и неявяването му в съдебно заседание. Видно от изложеното в исковата молба и представените писмени доказателства, приети по делото като относими към спора, исковете са и вероятно основателни. Налице са всички условия, предвидени в ГПК, за постановяване на неприсъствено решение по отношение на ответника и следва исковете да бъдат уважени изцяло.

При този изход на делото на ищеца се следват и направените деловодни разноски в исковото и в заповедното производство.

 Водим от горното, и на основание чл. 237 ал. 1 ГПК, съдът

 

Р   Е    Ш    И :

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Й.А.Т., ЕГН **********, че същия дължи изпълнение на “ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД, ЕИК 130460283 със седалище и адрес на управление гр. София, район Младост, ж.к. „Младост“ №4, Бизнес Парк София, сгр. 6, по издадената по ч. гр. дело № 83/2019 г. на МзРС заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК № 41/21.01.2019 г., за сумата от 320.47 лв. представляваща потребени и незаплатени далекосъобщителни услуги за абонатен номер 005572829 за  периода  от 05.07.2016 г. до 04.12.2016 г., ведно със законната лихва върху главницата, начиная от 21.01.2019 г. /датата на подаване на заявлението в съда/ до окончателното изплащане на вземането.

ОСЪЖДА Й.А.Т., ЕГН **********, да заплати на “ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД, ЕИК 130460283 със седалище и адрес на управление гр. София, район Младост, ж.к. „Младост“ №4, Бизнес Парк София, сгр. 6, сумата от 97.80 лв. представляваща незаплатени лизингови вноски по договор за лизинг от 04.08.2016 г. за мобилен номер 0986/500120 за периода от м. 12/2016 г. до 07/2018 г.

ОСЪЖДА Й.А.Т., ЕГН **********, да заплати на “ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД, ЕИК 130460283 със седалище и адрес на управление гр. София, район Младост, ж.к. „Младост“ №4, Бизнес Парк София, сгр. 6, направените деловодни разноски в заповедното производство в размер на 25.00 лв. за внесена държавна такса, както и сумата от 180.00 лв. адвокатско възнаграждение.

ОСЪЖДА Й.А.Т., ЕГН **********, да заплати на “ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД, ЕИК 130460283 със седалище и адрес на управление гр. София, район Младост, ж.к. „Младост“ №4, Бизнес Парк София, сгр. 6, направените деловодни разноски в исковото производство в размер 75.00 лв. за внесена държавна такса, и сумата от 180 лв. адвокатско възнаграждение.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

В законна сила на 17.7.2019г.

10

Гражданско дело No 538/2019

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

С.П.П.

НОВА ВАРОВА КОМПАНИЯ ЕООД

Докладчик:
ИВАН Б. ВЪТКОВ

Решение от 19.7.2019г.

и за да се произнесе, взе  в предвид следното:

С.П.П., ЕГН ********** е предявил обективно съединени искове против „Нова варова компания“ ЕООД, гр. Мездра, ЕИК 175166713, със седалище и адрес на управление: гр. Мездра, ул. „Христо Ботев“ № 56, представлявано от управителя Павлин Николаев Баев, с която ищецът моли съда да признае уволнението му за незаконно и да отмени Заповед № 37/03.05.2019 г., с която трудовото му правоотношение е прекратено, за възстановяване на заеманата преди уволнението длъжност „портиер“ в Нова Варова Компания“ ЕООД гр. Мездра, отдел/цех: цех Черпиш, както и ответника да му заплати обезщетение за времето, в което е останал без работа, поради уволнението за срок от шест месеца – 07.05.2019 г. до 17.11.2019 г. включително в размер на брутното му трудово възнаграждение в размер на 829.53 лв. месечно или общо 4977.18 лв., ведно със законната лихва, считано от 09.05.20149 г. до окончателното изплащане. Претендират се и разноски.

           Правното основание на иска е чл. 344 ал. 1 т. 1, т. 2 и т. 3 КТ.

В срока по чл. 131 ал. 1 ГПК, от ответника е постъпил отговор на исковата молба, в който ответната страна оспорва исковата молба. Твърди че уволнението е законосъобразно  и извършено съгласно изискванията на Кодекса на труда.

Събрани са писмени доказателства. Приложено е заверено копие от личното трудово досие на ищеца. 

   Съдът, с оглед събраните по делото доказателства,  приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Не се спори между страните, че ищеца е работил в ответното дружество по безсрочно трудово правоотношение, съгласно трудов договор № 22/29.03.2016 г., като последното допълнително споразумение към трудовия договор е от 01.01.2019 г., като е заемала длъжността „портиер“. В допълнителното споразумение към трудовия договор е от 01.01.2019 г. длъжността му е посочена като „портиер охрана“.

На 03.04.2019 год. на ищеца е връчено предизвестие, в което е посочено, че след изтичане на законния срок от 30 дни трудовото му правоотношение ще бъде прекратено.

Със Заповед № 37/03.05.2019 г. на управителя на ответното дружество трудовото му правоотношение е прекратено на основание чл. 328 ал. 1 т. 2 пр. второ КТ – поради съкращение в щата, считано от същата дата.

В представеното заверено копие от лично трудово досие се съдържа искане до председателя на ТЕЛК Враца, в което е посочено че на основание чл. 333 ал. 1 т. 3 КТ и Наредба № 5/87 г. на МЗ и експертно решение на ТЕЛК общи заболявания, работодателя моли за писмено мнение за здравословното състояние на ищеца предвид предстоящо прекратяване на трудовия договор на основание чл. 328 ал. 1 т. 2 КТ – съкращаване в щата. На лист 44, 45 и 46 от делото се съдържа отговор на ТЕЛК до работодателя с което му е изпратено експертно решение от 19.03.2019 г. в което са посочени заболяванията на ищеца, процента трайно намалена работоспособност, както и допълнителен лист към експертното решение в което е посочено процента на трайна неработоспособност и намалени възможности за усвояване на новите професии и приспособяване към нови условия на труд. На лист 47 от делото се намира писмо от Дирекция “ИТ“ Враца в което е посочено, че същото е относно искане за разрешение по чл. 333 КТ, и работодателя е уведомен че инспекцията по труда дава предварително разрешение за прекратяване на трудовото правоотношение по чл. 328 ал. 1 т. 2 предложение второ „съкращение в щата“ на ищеца.

Няма в досието копие от писмото на работодателя до инспекцията по труда, като не е ясно дали с искането до инспекцията по труда е приложено и мнението на ТЕЛК.

С отговора са представени още и приети по делото заверени копия от заповед за утвърждаване на ново щатно разписание от 15.03.2019 г., от щатно разписание в ответното дружество в сила от 18.03.2019 г., където под точка 17 е посочена една длъжност „портиер“.

Искът за отмяна на процесната заповед е основателен.

В личното трудово досие на ищеца се намира заверено копие от ЕР на ТЕЛК №022/08.02.2018 год. с призната 72% ТНР със срок от две години, считано от 08.02.2018 год. От това следва, че същият е трудоустроен. В същото експертно решение е отразено - т. 15 - противопоказни условия на труд. След като с решението на ТЕЛК е определен процент на намалена работоспособност и са посочени изрично противопоказни условия на труд, ищеца е трудоустроен по смисъла на чл. 333 ал.1 т. 2 КТ. Без правно значение за обхвата на закрилата по чл. 333 ал.1 т. 2 КТ е дали заема длъжност, определена за трудоустроени. В настоящият случай съдът намира, че ищеца се ползва от закрилата по чл. 333 ал. 1 т. 2 КТ. Тази закрила не е преодоляна, тъй като от ответника не е представено по делото искане от работодателя за разрешение от Инспекцията по труда за извършване на уволнението на ищеца като трудоустроен. От събраните по делото доказателства е установено, че работодателят е поискал мнение на ТЕЛК за уволнението на ищеца по чл. 333 ал. 1 т. 3 КТ, като боледуващ от болест по Наредба № 5/20.02.1987 г. за болестите, при които работниците, боледуващи от тях имат особена закрила по чл. 333 ал. 1 КТ. Съгласно трайно установената практика на ВКС, когато един работник се ползва от закрила на повече от едно основание, за всяко от тях тази закрила трябва да бъде преодоляна поотделно. В случая ищеца се ползва от закрилата по чл. 333 ал. 1 т. 2 КТ, като трудоустроен работник, и закрилата на това основание не е преодоляна. Както се отбеляза работодателят не е поискал предварително разрешение от инспекцията по труда и мнение на ТЕЛК за уволнението на ищеца като трудоустроен работник – по чл. 333 ал. 1 т. 2 КТ, а е поискал само мнение на ТЕЛК на основание чл. 333 ал. 1 т. 3 КТ. Липсата на разрешение от Инспекцията по труда и мнение на ТЕЛК за прекратяване трудовия договор на ищеца, като трудоустроен работник, налага извода за незаконосъобразност на издадената заповед № 37/03.05.2019 г. и за основателност на предявения иск с правно основание чл. 344 ал. 1 т. 1 КТ, съответно и за основателност на обусловения от него иск с правно основание чл. 344 ал. 1 т. 2 КТ.

Уволнението е незаконно и следва да се отмени само на това основание, без трудовият спор за законността му да се разглежда по същество (чл. 344 ал. 3 КТ).

В постоянната си практика ВКС приема, че в изброените в чл. 333 КТ случаи уволнението е поставено в зависимост от получаване на предварително разрешение от определен държавен или синдикален орган. Тази предварителна закрила при уволнение е относителна, защото може да бъде преодоляна чрез получаване на такова разрешение от съответния орган. Органът, който дава разрешението в случаите по чл. 333 ал. 1 КТ, е съответната областна инспекция по труда. Процедурата включва писмено искане, индивидуално за всеки работник или служител, с посочване на основанието, на което предстои да бъде уволнен. Това в конкретния случай не е сторено. По делото липсва такова искане от работодателя. Разрешението за уволнението на инспекцията по труда не подлежи на съдебен контрол. Не се изискват мотиви, защото такива изисквания не са законово установени.

Затова и издаденото при опорочено искане разрешение на инспекцията по труда за уволнението е неправомерно, като издадено в една опорочена процедура.  

Разпоредбата на чл. 333 ал. 2 КТ е императивна и с нея всъщност е установена част от процедурата по провеждане на предварителната закрила при уволнение по чл. 333 ал. 1 КТ.

Предмет на заповедта за уволнение е едно от основните права на всеки човек, а именно правото на труд. Поради това защитата му налага стриктното спазване на предвидените в закона защитни норми, които са императивни и затова за спазването им съдът е длъжен да следи служебно, като част от функцията му да решава делата според точния смисъл на действащите закони (чл. 5 ГПК, както и т. 1 от ТР № 1/09.12.2013 г. на ОСГТК на ВКС).

Независимо от горното, тъй като в молбата се съдържа и възражение за липса на подбор, съдът намира за необходимо да отбележи следното:

Работодателят има задължение да извърши подбор тогава, когато съкращава длъжност, предвидена по щатно разписание за заемане от повече от едно лице. Когато се съкращава единствена длъжност, подборът не е задължителен, а е право на работодателя. Ако по щатно разписание работодателят има предвидени повече от една длъжност с идентично наименование, но с различни присъщи трудови функции и/или място на работа, преценката налице ли е задължение за извършване на подбор се извършва според това, какво е съдържанието на трудовите функции за съответната длъжност, а не според наименованието на длъжността. Това е така, защото уволнителното основание „съкращаване на щата” осигурява възможност на работодателя законосъобразно да се освободи от тези работници или служители, чиито трудови функции по една или друга причина вече не обслужват неговата дейност. Но, ако работодателят е назначил друг служител на мястото на уволнения и му е възложил идентични по естеството си трудови задължения, съкращаването на щата не би било реално.

В случая в новото щатно разписание в сила от 18.03.2019 год. е предвидена една длъжност „портиер“. По делото липсва старото щатно разписание, и не е ясно в него колко такива длъжности са съществували. Това води до невъзможност за съда да обсъди обстоятелствата относно налице ли е реално съкращение на щата, необходимостта от подбор, извършен ли е такъв и извършен ли е законосъобразно. Тази процедура подлежи на съдебен контрол.

По иска по чл. 344 ал. 1 т. 2 КТ - Този иск е конститутивен, защото с него се упражнява потестативното право на незаконно уволнения работник да бъде възстановен на заеманата преди уволнението му работа. Този иск е и акцесорен по отношение на този по чл. 344 ал. 1 т. 1 КТ, защото уважаването му предпоставя признаване преди това на уволнението за незаконно и неговата отмяна. В случая по делото се установи, че уволнението на ищеца е незаконно и подлежи на отмяна, поради което и акцесорният иск по чл. 344 ал. 1 т. 2 КТ за възстановяването и на заеманата преди това уволнение работа на длъжността – „портиер“ при ответника, също се явява основателен и следва да се уважи.

По иска с правно основание чл. 344 ал. 1 т. 3 вр. чл. 225 КТ.

По същество този иск е за обезвреда на вредите, които незаконно уволненият работник е претърпял от оставането си без работа (чл. 225 ал. 1 КТ). Последните са съизмерими с липсата на получено от него трудово възнаграждение. Затова и обезщетението се дължи в размер на брутното му трудово възнаграждение за времето, през което е останал без работа поради уволнението, но не за повече от шест месеца. Уважаването на този иск предпоставя установена по делото незаконност на уволнението и неговата отмяна, която в случая е налице. Това обаче не е достатъчно. Фактическият състав на чл. 225 ал. 1 КТ изисква още да са установени по делото и другите две предпоставки – доказано от ищеца оставане без работа по трудово правоотношение и причинно – следствена връзка между последното и незаконното му уволнение. Тежестта да докаже наличието им е на ищеца по делото. Ищеца е представил заверено копие от регистрационна карта, от която е видно,  че е регистриран като безработен в БТ Мездра, на 13.05.2019 год., и до момента е потвърждавал регистрацията си, както и заверено копие от трудова книжка, от която е видно, че след прекратяване на трудовото правоотношение при ответника, не е започвал друга работа. Следва, че същият е останал без работа по трудово правоотношение, в пряка причинна връзка от незаконното му уволнение, което води до извод за основателност на иска.

По отношение размера:

 Претенцията е предявена за максималния шестмесечен срок по чл. 225 ал. 1 от КТ, т.е. до 07.11.2019 г., който срок не е изтекъл към датата на постановяване на съдебния акт.

Видно от представения фиш за получена пълна работна заплата, същата е в размер на 829.53 лв.

Искът е основателен само до размер от 2198.56 лв., който се отнася за изминалия период от незаконното уволнение до момента на постановяване на решението, като в останалата му част до пълния размер от 4977.18 лв. същият следва да бъде отхвърлен като неоснователен. Иска следва да бъде уважен в този размер, ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на предявяване на иска – 09.05.2019 год. до окончателното изплащане.  

При това положение на ищеца се следват и направените деловодни разноски в размер на 979 лв.

Водим от горното, съдът

 

Р   Е   Ш   И :

 

ПРИЗНАВА  УВОЛНЕНИЕТО ЗА НЕЗАКОННО И ОТМЕНЯ Заповед № 37/03.05.2019 г. с която на основание чл. 328 ал. 1 т. 2 предложение второ  КТ /съкращаване на щата/, е прекратено трудовото правоотношение на С.П.П., ЕГН ********** с ответното дружество „Нова варова компания“ ЕООД, гр. Мездра, ЕИК 175166713, със седалище и адрес на управление: гр. Мездра, ул. „Христо Ботев“ № 56, считано от 03.05.2019 г., за длъжността „портиер“.

ВЪЗСТАНОВЯВА С.П.П., ЕГН ********** на длъжността, заемана преди уволнението - „портиер“ в „Нова варова компания“ ЕООД, гр. Мездра, ЕИК 175166713, със седалище и адрес на управление: гр. Мездра, ул. „Христо Ботев“ № 56.

ОСЪЖДА „Нова варова компания“ ЕООД, гр. Мездра, ЕИК 175166713, със седалище и адрес на управление: гр. Мездра, ул. „Христо Ботев“ № 56, да заплати на С.П.П., ЕГН ********** обезщетение по чл. 225 ал. 1 КТ в размер на 2198.56 лв., за периода от 03.05.2019 г. до 19.07.2019 год., като

ОТХВЪРЛЯ иска в останалата част до пълния предявен размер за сумата над 2198.56 лв. до 4977.18 лв., като неоснователен.

ОСЪЖДА „Нова варова компания“ ЕООД, гр. Мездра, ЕИК 175166713, със седалище и адрес на управление: гр. Мездра, ул. „Христо Ботев“ № 56, да заплати на С.П.П., ЕГН **********, направените деловодни разноски в размер на 979 лв.

ОСЪЖДА Нова варова компания“ ЕООД, гр. Мездра, ЕИК 175166713, със седалище и адрес на управление: гр. Мездра, ул. „Христо Ботев“ № 56, да заплати държавна такса в полза на МзРС в размер на 148 лв.

Решението може да се обжалва пред ВрОС в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

11

Гражданско дело No 580/2018

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД

С.С.М.

Докладчик:
ИВАНКА Н. КОЖУХАРОВА

Решение от 22.7.2019г.

Водим от горните съображения, съдът

 

                                    Р   Е   Ш   И:

 

             ПРИЗНАВА съществуване вземането на  Теленор България” ЕАД, ЕИК ., със седалище и адрес на управление гр.С., район, със законен представител, чрез пълномощник адв. против С.С.М., ЕГН **********, с адрес: ***, за сумата от 83.23 лв. осемдесет и три лева и 0.23ст./ главница, представляваща  потребени и незаплатени далекосъобщителни услуги по Договор за далекосъобщителни услуги от 15.03.2016 г., потребени в периода от 18.03.2016 г. до 17.07.2016 г., за които операторът е издал крайна фактура № 7243642182/18.07.2016 г., платима в срок до 02.08.2016 г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 30.11.2017 г.

               ОТХВЪРЛЯ предявеният от „ Теленор България” ЕАД, ЕИК .3, със седалище и адрес на управление гр.С., район “., със законен представител ., чрез пълномощник адв. . осъдителен иск против С.С.М., ЕГН **********, с адрес: *** за сумата 89.97 лв. неустойка като  НЕОСНОВАТЕЛЕН.

              ОСЪЖДА  С.С.М. ЕГН **********, с адрес: ***  да заплати на „ Теленор България” ЕАД гр.С. деловодни разноски по компенсация в заповедното производство в размер на  26.99  и  по исковото в размер на 196.25 лв.      

             РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред ВрОС в двуседмичен срок от съобщението до страните,че е изготвено.

 

12

Гражданско дело No 1587/2018

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД

И.Р.М.,
Д.Р.М.

Докладчик:
ИВАН Б. ВЪТКОВ

Решение от 22.7.2019г.

В производството по издаване на изпълнителен лист въз основа на влязло в сила съдебно решение, съдът констатира, че в диспозитива, освен исковите суми за главница и лихва, е вписана още една сума от 4428.36 лв.

Налице е техническа грешка в диспозитива на решението при изписване на сумата и тази грешка следва да бъде отстранена по реда на чл. 247 ГПК, по инициатива на съда, който е съобщил на страните за необходимостта от поправката и възможността и да представят отговор в едноседмичен срок от получаване на съобщението. В дадения срок е постъпило становище от ищеца за необходимост от поправка на грешката, а от ответниците не е постъпило становище.

Следва да бъде постановено решение за поправка на ОФГ.

По изложените съображения, съдът

 

Р Е Ш И:

 

    ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в Решение 139/24.06.2019 год., постановено по гр. дело №1587/2018 на МзРС, в диспозитива на решението, на лист 36 от делото, на втората страница, на ред 10 отгоре надолу, където вместо изписаното: „Враца, ул. „Ал. Стамболийски” № 2, сумата от 4428.36 лв., 261.60 лв. главница за“, да се чете „Враца, ул. „Ал. Стамболийски” № 2, сумата от 261.60 лв. главница за“, и в диспозитива на решението, на ред 18 отгоре надолу, вместо изписаното „„Ал. Стамболийски” № 2, сумата от 4428.36 лв., 261.60 лв. главница за ползвана и“, да се чете „Ал. Стамболийски” № 2, сумата от 261.60 лв. главница за ползвана и“.

Решението за  поправка на очевидна фактическа грешка да се счита неразделна част от Решение 139/24.06.2019 год., постановено по гр. дело №1587/2018 на МзРС.

    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

13

Гражданско дело No 1602/2018

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД

К.П.Ф.

Докладчик:
ИВАНКА Н. КОЖУХАРОВА

Определение от 22.7.2019г.

На трето повикване:

Ищецът редовно призован представител не ес явява. От управителя е постъпила молба по чл. 232 ГПК за оттегляне на исковата молба.

Ответницата редовно призована не се явява.

По отношение молбата за прекратяване на производството поради оттегляне на иска, съдът намира същото за основателно, не е необходимо съгласието на ответницата за прекратяване на делото, тъй като същото е направено преди първото с.з. и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА на осн. чл. 232 ГПК производството по гр.д. № 1602/2018 г. по описа на МзРС, поради оттегляне на иска.

Определението може да ес обжалва пред ВрОС  в 7 –дневен срок от съобщението до страните.

Протокола написан в с.з.

Протокола приключи в 9.45 ч.

 

14

Гражданско дело No 825/2019

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Д.Е.И.,
А.Й.М.

 

Докладчик:
ИВАНКА Н. КОЖУХАРОВА

Решение от 22.7.2019г.

Водим от горните съображения, съдът

 

                                     Р   Е   Ш  И:

 

             ПРЕКРАТЯВА гражданският брак между Д.Е.И. ЕГН ********** ***   и  А.Й. И. ЕГН ********** ***,  сключен с акт №  ./25.01.2017 год. на Община В. по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

             УТВЪРЖДАВА споразумението по чл.51 от СК,което да се счита неразделна част от решението..

              ОСЪЖДА Д.Е.И. с ЕГН ********** *** да заплати такса в полза на МзРС в размер на 100.80 лв., върху размера на издръжката

              ПОСТАНОВЯВА след прекратяване на брака съпругата да носи предбрачното    си фамилно име М..

              ОПРЕДЕЛЯ окончателния размер на д.т. в размер на 40 лв.

              Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

В законна сила на 22.7.2019г.

15

Гражданско дело No 158/2019

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Н.И.И.

С.И.М.

Докладчик:
ИВАН Б. ВЪТКОВ

Решение от 23.7.2019г.

и за да се произнесе, взе в предвид следното:

Н.И.И., ЕГН ********** ***, е предявил иск против С.И.М., ЕГН ********** ***, с която ищецът моли съда да осъди ответника да му заплати сумата от 5000 лв. неимуществени вреди, подробно описани в исковата молба в следствие престъпление, предмет на НОХД № 380/2017 г. на МзРС, извършено от ответника, ведно със законната лихва върху горната сума, считано от 23.10.2015 г., до окончателното изплащане. Претендират се и разноски.

Правната квалификация на претендираните права е чл. 52 вр. с чл. 45 ЗЗД.

 В срока по чл. 131 ГПК е постъпил отговор, в който се оспорва исковата молба изцяло. По отношение иска за присъждане на лихва се прави възражение за изтекла погасителна давност по чл. 111 б. в” ЗЗД.

Събрани са писмени и гласни доказателства. Приложено е НОХД №380/2017 год. на МзРС.

Съдът, с оглед събраните по делото доказателства,  приема за установено от фактическа страна следното:

С присъда №32/09.10.2018 год. по приложеното НОХД №380/2017 год. на МзРС, съдът е признал подсъдимият – ответник по настоящето гр. дело - С.И.М. – роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно специално образование, пенсионер, женен, ЕГН **********, неосъждан, за виновен в това, че на 23.10.2015 г. в гр. М. с цел да набави за себе си имотна облага е възбудил и поддържал заблуждение у Цветана М. И. и Н.И.И.,*** и с това им е причинил имотна вреда в размер на 3500 лева, и на основание чл.209 ал.1 вр. чл.54 НК, му е наложил наказание лишаване от свобода за срок от две години, като е отложил, на основание чл.66 ал.1 НК, изпълнението на наказанието за срок от три години, считано от датата на влизане в сила на присъдата. С присъдата си съдът е осъдил подсъдимия С.И.М. да заплати на Н.И.И., Л.Н.И.и П.Н.И.Ш, и тримата от гр. М. сумата от 3500 (три хиляди и петстотин) лева, представляващи обезщетение за претърпени имуществени вреди, ведно със законната лихва, начиная от 23.10.2015 година до окончателното изплащане на сумата, ведно с направени разноски под формата на адвокатско възнаграждение в размер на 1200 лева.  Присъдата е влязла в сила на 31.10.2018 год.

В исковата молба се твърди, че на 23.10.2015 г. пред нотариус в гр. М. се явил ищеца, съпругата му Ц.И., ответника С.М., неговата съпруга, Н.М. – съпруга на починалия брат на С. и дъщеря и Н. И.И., с цел продажба на съсобствен имот в с. К.П., общ. Р. с продажна цена от 7000 лв. На ищеца и на съпругата му се полагала ½ ид. част, а другата част е била на останалите наследници. При изповядане на сделката, купувачът заплатил продажната цена на С.М., въпреки, че за това на кого ще се плати цената между страните не е имало предварително съгласие. След като взел парите ответника М. поел задължение веднага след сделката да се разплати с останалите наследници, включително и с ищеца. В този момент горното не е притеснило ищеца, защото ответника М. е братов син на съпругата на ищеца и те са го смятали за много близък роднина. Той обаче злоупотребил с доверието им и присвоил парите от продажбата. След като доброволно не е дал полагащата се на ищеца и съпругата му сума същите внесли сигнал в прокуратурата и в последствие било образувано приложеното НОХД №380/2017 г. на МзРС, с присъда по което ответника бил осъден за престъпление по чл. 209 ал. 1 вр. с чл. 54 НК, като със същата присъда е бил уважен и граждански иск в размер на 3500 лв. представляващ имуществени вреди вследствие престъплението. В настоящото производство се претендират не имуществени вреди в размер на 5000 лв. ведно със законната лихва считано от датата на увреждането. Твърди се в молбата, че наказателното дело е продължило 3 години, разследването е било дълго и мъчително за ищеца и за съпругата му. Съпругата на ищеца починала на 90-годишна възраст без да дочака края на делото. Ищецът и съпругата му многократно ходили до полицията да дават показания, до прокуратурата, ангажирали адвокат. В хода на наказателното производство разпитите и обясненията били непосилни и тежки за ищеца и съпругата му, тъй като това разкарване било свръх техните сили. По време на очна ставка съпругата на ищеца не издържала натоварването и получила нервна криза в следствие на което здравето и  се влошило, получила инсулт и скоро след това починала. След като започнал наказателния процес ищецът бил силно притеснен, не спял нощем, вземал лекарства за сън и успокоение. Твърди се още че ищецът е с увреден слух, и по време на процеса това още повече го натоварвало и притеснявало. Твърди, че постъпката на С. не само го е наранила дълбоко, но тези преживени стресове емоции и напрежение повлияли пагубно на неговото здраве и спокойствие. Твърди, че с тази си постъпка С. е съсипал последните години на ищеца, който понастоящем е на 94 години, причинило му е много болки и страдания и поради тези обстоятелства предявява настоящия иск за обезвреда на неимуществени вреди, които оценява на 5000 лв.

По делото е разпитана като свидетел Л.И. – дъщеря на ищеца. Твърди, че е запозната със случая и е участвала по наказателното дело като свидетел. Същата е живяла с родителите си. Твърди, че след случая при нотариуса, родителите и били в шок, преживели болка, разочарование, здравословни проблеми. Около месец след случая ищеца получил микроинсулт. Ищецът работел като адвокат в миналото и независимо, че по наказателното дело е ангажирал друг адвокат се е явявал на всички процесуални действия, делото много го е притеснявало. Нощем ищеца не спял, четял правна литература, преуморил се и получил инсулт от напрежение и преумора. Майка и по време на очна ставка в полицията получила нервна криза влошило се здравословното и състояние и в последствие починала, което се отразило много тежка на ищеца. Продължителността на наказателното дело от около три години е довела до много напрежение и стрес. По време на много разпити свидетелката видяла че на баща и е много трудно на тази възраст да дава показания, бил изключително напрегнат и от факта че не чува добре, както и от поведението на С., който му е близък роднина, но не се разкайвал за постъпката си, а ищецът и съпругата му много са му помагали в миналото. Затова те изживели неговата постъпка много тежко и трудно. Свидетелката твърди, че докато е започнало делото баща и не е имал сериозни здравословни проблеми на нервна основа, каквито е получил след деянието на С..

По делото е разпитана още една свидетелка доведена от ответника – свидетелката М.. Същата е съпруга на брата на С.. Твърди, че познава страните, разбрала, че ищеца е с разклатено здраве от 2013 г. Свидетелката присъствала на сделката при нотариуса и твърди, че ищеца не е имал здравословни проблеми. В последствие при разпитите и очните ставки също е присъствала и не е личало да има здравословен проблем. Твърди, че здравето му е отлично за неговите години. Не е чувала от свои роднини ищеца да е имал здравословни проблеми, присъствал е на всички заседания по наказателното дело. Други доказателства от страните не бяха ангажирани.

От така изложената по-горе фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:

Съгласно разпоредбата на чл. 45 ал. 1 от ЗЗД, всеки е длъжен да поправи вредите, които виновно е причинил другиму. От анализа на цитираната разпоредба следва, че за ангажиране на деликтната отговорност на причинителя на вредите, е необходимо да се установят следните елементи от състава на непозволеното увреждане: противоправно поведение, настъпили вреди, причинна връзка между тях и вина, която съгласно чл. 45 ал. 2 от ЗЗД се предполага до доказване на противното.

Фактът на осъществено от ответника непозволено увреждане е установен с влязла в сила Присъда № 32/09.10.2018 г. по НОХД № 380/2017 г. по описа на МзРС,  която присъда е задължителна за гражданският съд, съгласно разпоредбата на чл.300 от ГПК, поради което в настоящото производство основен е въпросът относно това какви неимуществени вреди са причинени на ищеца и с каква сума следва да бъдат компенсирани.

Поначало, тъй като не засягат пряко имуществената сфера на субектите, а рефлектират на личните права и интереси на лицата, неимуществените вреди не подлежат на точна парична оценка. Поради това, за да бъде определен размерът на дължимото се обезщетение, с плащането на което би се погасило напълно правото на обезвреда, следва съобразно разпоредбата на чл. 52 от ЗЗД да се вземат предвид всички факти и обстоятелства, които преценени в своята съвкупност, да отговорят в най-пълна степен на критерия на справедливостта, така че всеки да получи само това, което му се следва, но всичко от него, което му се дължи.

 Ищеца претендира обезщетение за причинени неимуществени вреди в размер на 5000 лева, платими от ответника.

 Неимуществените вреди винаги са свързани с психически преживявания и морални ценности /здравето, засегната психическа сфера, душевен мир/.    

Съгласно Конституцията на РБ, КЗПЧ, всеки има право на физическа и психическа неприкосновеност.

Съгласно чл. 52 от ЗЗД, задължителната и константна практика на ВКС - т. 4 на ППВС № 4/1968 г. размера на обезщетението за неимуществени вреди се определя от съда по справедливост. В този смисъл е и даденото разрешение в постановени по реда на чл. 290 ГПК решения на ВКС: Решение № 532 от 24.06.2010 г. по гр. д. № 1650/2009 г. на III г. о; Решение № 377 от 22.06.2010 г. по гр. д. № 1381/2009 г. на IV г. о.; Решение № 832 от 10.12.2010 г. по гр. д. № 593/2010 г. на III г. о.; Решение по гр. д. № 78/2011 г. на III г.о.

 В тях е прието, че съгласно трайно установената практика на ВКС, размера на обезщетението за неимуществени вреди е свързан с критерия за справедливост, дефинитивно определен в чл. 52 ЗЗД, спрямо който настъпилата вреда се съизмерява. Справедливостта, като критерий за определяне паричния еквивалент на моралните вреди, включва винаги конкретни факти, относими към стойността, която засегнатите блага са имали за своя притежател. В този смисъл справедливостта по смисъла на чл. 52 от ЗЗД не е абстрактно понятие, а тя се извежда от преценката на конкретните обстоятелства, които носят обективни характеристики - характер и степен на увреждане, начин и обстоятелства, при които е получено, последици, продължителност и степен на интензитет, възраст на увредения, обществено и социално положение. Следва да се отчетат и всички онези неудобства - емоционални, физически и психически, които ги съпътстват и които зависят не само от обективен, но и от субективен фактор - конкретния психо - емоционален статус на пострадалия /субективното отношение към случилото си и отражението му върху психиката с оглед степента на психическа и емоционална зрялост на лицето/. Принципът на справедливост включва в най-пълна степен обезщетяване на вредите на увреденото лице от вредоносното действие, и е нужно съдът да съобрази всички  доказателства от значение за реално претърпените от увреденото лице морални вреди /болки и страдания/. Предвид горното, съдът приема за доказано по безспорен начин, че ответника на 23.10.2015 год. е извършил противоправно деяние спрямо ищеца и на основание чл. 45 ЗЗД му дължи обезщетение за претърпените от това деяние неимуществени вреди. При деликтната отговорност, деликвентът, който виновно е причинил вреди другиму, дължи на пострадалия обезщетение, което съгласно разпоредбата на чл. 51 ЗЗД следва да репарира в пълен обем всички претърпени вреди-имуществени и неимуществени, които са пряка и непосредствена последица от деянието.

Анализирайки доказателствата по делото, съдът намира, че на ищеца е причинено увреждане; това увреждане се изразява в изживян шок от постъпката на ответника, на когото ищеца е имал доверие като на близък роднина, разочарование, притеснения от влошено здравословно състояние на съпругата му след преживяна криза при очна ставка в наказателното производство, преживени напрежение и стрес при явяването му като свидетел в наказателното производство, продължило три години, с оглед напредналата му възраст. Макар че по делото липсва медицинска документация, следва да се приеме за безспорно, че влошаването на здравословното състояние на ищеца – микроинсулт, е в пряка връзка със случилото се на 23.10.2015 год. Безспорно ищеца е изживял и отрицателни емоции от липсата на разкаяние от ответника за стореното от него, предвид близката им роднинска връзка и разликата във възрастта им. Всичко това е силен стрес в живота на един възрастен човек на 94 години, бивш адвокат, прекратил практиката си преди 20 години, и на тази възраст принуден да търси от съда справедливост в един продължителен период от близо четири години до настоящия момент.

В тази насока съдът цени показанията на св. И., независимо от близката и роднинска връзка с ищеца. Същата е негова дъщеря, живее с него, възприела е лично фактите, които излага в показанията си, които са последователни и безпротиворечиви, и кореспондират с останалите доказателства по делото, включително и с изложеното в мотивите към присъдата.      

Така претърпените страдания и стресова реакция са от категорията на неимуществените вреди, и поради естеството си, са неизмерими с пари, затова, размерът на следващото се за тях обезщетение се определят на принципа на справедливостта съгласно разпоредбата на чл. 52 от ЗЗД

Като взе предвид съвкупността от горепосочените обстоятелства, обусловени от съществуващата икономическа конюнктура в страната, съдът намери, че справедливо обезщетяване на претърпените от ищеца Н.И.И. неимуществени вреди възлиза на сума в размер от 5000 лв., в който размер иска е основателен, така, като е предявен.

По отношение искането за присъждане на законна лихва и възражението за изтекла погасителна давност:

Лихвите върху обезщетението за непозволено увреждане са компенсаторни, като допълнение към обезщетението, а не мораторни, тъй като се дължат от деня на събитието. Трайна е съдебната практика, че при деликт размерът на изтеклите от датата на увреждането до предявяването на исковата молба лихви не се включва в цената на иска и искането за присъждането им не представлява самостоятелна претенция. Тук е неприложима разпоредбата на чл. 111 б. „в“ предл. второ ЗЗД.

Искът за обезщетение за забава по смисъла на чл. 84 ал. 3 от ЗЗД,  към иск с правно основание чл. 45 от ЗЗД, представлява иск за обезщетение за това, че длъжник е изпаднал в забава от момента на деликта, и е в забава до окончателното изплащане на обезщетението за вреди.

В случая следва да се прави разлика с иск за обезщетение за забава /„мораторна лихва”/ при неизпълнение на парични задължения. В този случай искът за обезщетение за забава е иск от датата на падежа до датата на предявяване на исковата молба в съда и това следва от нормата на чл. 86 от ЗЗД. В този случай се касае за различни по характер искове, макар като стойност да са равни на законната лихва. Този извод се налага от специфичния характер на непозволеното увреждане, и целта на закона в случая е да възпира участниците в гражданския оборот от такива действия. При други задължения за парични суми, обезщетението за забава от датата на падежа до датата на постъпване на исковата молба в съда е самостоятелен иск за този период, който следва да се доказва, както по основание, така и по размер при условията на пряко и пълно доказване.

Съгласно разпоредбата на чл. 84 ал. 3 от ЗЗД при задължение от непозволено увреждане длъжникът се смята в забава и без покана. Вземането от непозволено увреждане става изискуемо от датата на деликта, поради което тук обезщетението за забава в размер на законната лихва върху присъдената главница се дължи от датата на настъпването на деликта -– 23.10.2015 г.

Няма данни по делото за направени от ищеца разноски.

Съгласно разпоредбата на чл. 78 ал. 6 вр. с чл. 83 ал. 1, т. 4 ГПК, ответникът С.М. следва да заплати държавна такса върху уважения иск в размер на 200 лв.

Водим от горното, съдът

 

Р   Е    Ш    И :

 

ОСЪЖДА С.И.М., ЕГН ********** ***, да заплати на Н.И.И., ЕГН ********** ***, сумата от 5000 /пет хиляди/ лева, представляваща неимуществени вреди, претърпени от ищеца вследствие престъпление, предмет на НОХД № 380/2017 г. на МзРС, извършено от ответника, ведно със законната лихва върху горната сума, считано от 23.10.2015 г., до окончателното изплащане

ОСЪЖДА С.И.М., ЕГН ********** ***, да заплати, на основание чл. 78 ал. 6 ГПК, държавна такса в полза на МзРС върху уважения иск в размер на 200 лв.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред ВрОС в 14 дневен срок от съобщението до страните.

 

16

Гражданско дело No 993/2018

Делба

Л.Т.Л.

Т.Е.Г.

Докладчик:
ИВАН Б. ВЪТКОВ

Решение от 24.7.2019г.

и за да се произнесе, взе в предвид следното:

    Л.Т.Л., ЕГН ********** е предявил иск против Т.Е.Г., ЕГН ********** за делба на съсобствен недвижим имот, представляващ УПИ XII – 1254,  в кв. 116 по плана гр. М., обл. В., одобрен със Заповед № 359/02.07.1990 г. на община М., обл. В., целия с площ от 525.00 кв. м., ведно с построените в имота жилищна сграда със ЗП от 48.50 кв.м., жилищна сграда със ЗП от 32.00 кв. м., и масивен гараж със ЗП от 15.00 кв. м., находящи се на административен адрес: гр. М., ул. „Л.“ № 1, с права по закон.

 Междувременно е приет одобрен кадастрален план на гр. М. и видно от представената скица на лист 43 от делото процесния имот е описан като ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 47714.501.1254 по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед № РД – 18-1097/11.05.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК, с площ на имота 563 кв. м. с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 метра/ при съседи: 47714.501.1253; 47714.501.1255; 47714.501.41, с построените в него сгради: сграда 47714.501.1254.1: застроена площ 48 кв. м., брой етажи 2, предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, сграда 47714.501.1254.2: застроена площ 49 кв. м., брой етажи 1, предназначение: жилищна сграда – еднофамилна и сграда 47714.501.1254.3: застроена площ 20 кв. м., брой етажи 1, предназначение: хангар, депо.

Ответницата изразява становище имота да бъде допуснат до делба с квоти 1/3 ид. част за ищеца и 2/3 ид. части за ответника.

Искът е с правно основание с чл. 34 ЗС и по реда на чл. 341 ГПК.  

По делото са събрани писмени доказателства.

  Съдът след преценка становищата на страните и събраните по делото доказателства приема за установено от фактическа страна следното: Видно от представените по делото нотариален акт № 178 том I, нотариално дело № 335/1980 г. Решение № 39/02.02.2018 г. постановено по гр. дело № 1018/2017 г. на МзРС,  Решение № 151/28.05.2018 г. постановено по гр. дело № 203/2018 г. на ВрОС, препис извлечение от акт за смърт на Тодор Т.Л. № 0031/26.02.2018 г., удостоверени еза наследници на Цена Митова Ботгданова починала на 02.07.2006 г., и удостоверение за  наследници на Тодор Т.Л., починал на 24.02.2018 г., страните по делото са съсобственици на описания по-горе недвижим имот с квоти 1/3 ид. част за ищеца и 2/3 ид. части за ответника. Страните не спорят по отношение на посочените по-горе квоти и съобразно тях следва да бъде допусната делба между тях. Налице е съсобственост и желание за нейното ликвидиране.

Водим от горното,  съдът

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА съдебна делба между Л.Т.Л., ЕГН ********** и Т.Е.Г., ЕГН **********, по отношение следния недвижим имот: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 47714.501.1254 по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед № РД – 18-1097/11.05.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК, с площ на имота 563 кв. м. с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 метра/ при съседи: 47714.501.1253; 47714.501.1255; 47714.501.41, с построените в него сгради: сграда 47714.501.1254.1: застроена площ 48 кв. м., брой етажи 2, предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, сграда 47714.501.1254.2: застроена площ 49 кв. м., брой етажи 1, предназначение: жилищна сграда – еднофамилна и сграда 47714.501.1254.3: застроена площ 20 кв. м., брой етажи 1, предназначение: хангар, депо, при права: 1/3 ид. част за Л.Т.Л., ЕГН ********** и 2/3 ид. части за Т.е.Г., ЕГН **********.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред ВрОС в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

17

Гражданско дело No 1288/2018

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Е.К.К.

ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД

Докладчик:
ИВАНКА Н. КОЖУХАРОВА

Решение от 24.7.2019г.

Водим от горните съображения, съдът

 

                           Р   Е   Ш   И:

 

     ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на „Чез Електро България“ АД с ЕИК ., със седалище и адрес на управление гр.С.на осн.чл.439 от ГПК вр.чл.124 ал.1 от ГПК,че Е.К.К. с ЕГН ********** *** НЕ ДЪЛЖИ на „Чез Електро България“ АД гр.С. сумата 335.64 лв.,начислена като задължение по фактури № 491274978 01.05.2010 год. дължима до 02.06.2009 г. в размер на 97.10 лв. и неустойка в размер на 89.42 лв.; фактура № 53745189/ 01.05.2010 г. дължима до 26.08.29009 г. в размер на 30.85 лв. и неустойка в размер на 27.68 лв.; фактура № 55276543/ 01.05.2010 г. дължима до 26.09.2009 г. в размер на 30.85 лв. и неустойка в размер на 27.68 лв.;  фактура № 56976662/ дължима до 26.10.2009 г. в размер на 9.96 лв. и неустойка в размер на 8.-89 лв. и по фактура № 120085377711/ 31.01.2018 г. дължима до 26.02.2018 г.  в размер на 13.21 лв. неустойка, като погасена по давност.

  ОСЪЖДА „Чез Електро България“ АД с ЕИК ., със седалище и адрес на управление гр.С. да заплати на  Е.К.К. с ЕГН ********** ***  сумата 350 лв. деловодни разноски.

            РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред ВрОС в двуседмичен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

 

18

Гражданско дело No 1574/2018

Делба

Ф.Д.Ц.,
В.С.Ц.,
А.С.А.,
Н.А.Ц.

Е.В.Р.,
К.В.Р.

Докладчик:
ИВАН Б. ВЪТКОВ

Решение от 24.7.2019г.

и за да се произнесе, взе в предвид следното:

Ф.Д.Ц., ЕГН- ********** ***, В.С.Ц., ЕГН-********** ***, А.С.А., ЕГН- ********** *** и Н.А.Ц., ЕГН- ********** ***, са предявили иск  против  Е.В.Р., ЕГН- ********** *** и К.В.Р., ЕГН- ********** ***, за делба на наследствени недвижими имоти, останали на страните в наследство от С.Н.Ц. *** и А.Н.Ц.,***, както следва: - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62390.61.42 /шест,  две, три, девет, нула, точка, шест, едно, точка,  четири, две/, находящ се в землището на с. Р., общ. М., обл. В. по Кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД 18-931/18.12.2017 г.  на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед:няма издадена заповед за изменение в КККР, находящ се в местността „КОЗАРНИКА” с площ от 1 761  /един дка седемстотин шестдесет и един/ квадратни метра, с трайно предназначение на територията- земеделска, начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ с категория на земята при неполивни условия 5 /пет/,  стар идентификатор- няма, номер на предходен план: 002025, при съседи: 62390.61.12; 62390.61.14; 62390.621.13; 62390.61.10;

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62390.64.236 /шест, две, три, девет       ,нула, точка, шест, четири, точка, две, три, шест/, находящ се в землището на с. Р., общ. М., обл. В. по Кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД 18-931/18.12.2017 г.  на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед:няма издадена заповед за изменение в КККР, находящ се в местността „ТАХАРОВЕЦ” с площ от 2 766 /два дка седемстотин шестдесет и шест/ кв.м., с трайно предназначение на територията- земеделска, начин на трайно ползване - ЛИВАДА с категория на земята при неполивни условия 5 /пет/,  стар идентификатор- няма, номер по предходен план: 000236, при съседи: 62390.64.234; 62390.64.990; 62390.64.187; 62390.51.947; 62390.64.235.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62390.14.106 /шест, две, три, девет, нула, точка, едно, четири, точка, едно, нула, шест/, находящ се в землището на с. Р., общ. М., обл. В. по Кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД 18-931/18.12.2017 г.  на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед:няма издадена заповед за изменение в КККР, находящ се в местността „СЕЛИЩЕТО” с площ от 2 193 /два дка сто деветдесет и три/  кв.м., с трайно предназначение на територията- земеделска, начин на трайно ползване – ИЗОСТАВЕНО ТРАЙНО НАСАЖДЕНИЕ с категория на земята при неполивни условия 6 /шест/,  стар идентификатор- няма, номер по предходен план: 014106, при съседи: 62390.14.108; 62390.14.32; 62390.14.105; 62390.14.124; 62390.14.109.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62390.25.7 /шест, две, три, девет, нула, точка, две, пет, точка, седем/, находящ се в землището на с. Р., общ. М., обл. В. по Кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД 18-931/18.12.2017 г.  на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед:няма издадена заповед за изменение в КККР, находящ се в местността „СЕЛИЩЕТО” с площ от 1498 /един дка четиристотин деветдесет и осем/ кв.м., с трайно предназначение на територията- земеделска, начин на трайно ползване - НИВА с категория на земята при неполивни условия 6 /шест/,  стар идентификатор- няма, номер по предходен план: 025007, при съседи: 62390.25.6; 62390.51.29; 62390.25.8; 62390.25.21.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62390.14.33 /шест, две, три, девет, нула, точка, едно, четири, точка, три, три/, находящ се в землището на с. Р., общ. М., обл. В. по Кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД 18-931/18.12.2017 г.  на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед:няма издадена заповед за изменение в КККР, находящ се в местността „СЕЛИЩЕТО” с площ от 1982 / един дка деветстотин осемдесет и две/ кв.м., с трайно предназначение на територията- земеделска, начин на трайно ползване - НИВА с категория на земята при неполивни условия 6 /шест/,  стар идентификатор- няма, номер по предходен план: 014033, при съседи: 62390.14.32; 62390.14.31; 62390.14.100; 62390.14.123; 62390.14.105.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62390.28.50 /шест, две, три, девет, нула, точка, две, осем, точка, пет, нула/, находящ се в землището на с. Р., общ. М., обл. В. по Кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД 18-931/18.12.2017 г.  на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед:няма издадена заповед за изменение в КККР, находящ се в местността „ОДАНАТ ИСКЪРА” с площ от 1502  /един дка петстотин и два/ кв.м., с трайно предназначение на територията- земеделска, начин на трайно ползване -НИВА с категория на земята при неполивни условия 6 /шест/,  стар идентификатор- няма, номер по предходен план: 0028050, при съседи: 62390.28.74; 62390.28.49; 62390.28.76; 62390.28.51.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62390.27.35 /шест, две, три, девет, нула, точка, две, седем, точка, три, пет/, находящ се в землището на с. Р., общ. М., обл. В. по Кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД 18-931/18.12.2017 г.  на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед:няма издадена заповед за изменение в КККР, находящ се в местността „ПОД СТРАНАТА” с площ от 5598 /пет дка петстотин деветдесет и осем/   кв.м., с трайно предназначение на територията- земеделска, начин на трайно ползване – ОВОЩНА ГРАДИНА с категория на земята при неполивни условия 6 /шест/,  стар идентификатор- няма, номер по предходен план: 027035, при съседи: 62390.27.74; 62390.27.34; 62390.27.81; 62390.27.36.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62390.31.38 /шест, две, три, девет, нула, точка, три, едно, точка, три, осем/, находящ се в землището на с. Р., общ. М., обл. В. по Кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД 18-931/18.12.2017 г.  на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед:няма издадена заповед за изменение в КККР, находящ се в местността „ЛЪКАТА ПОД СЕЛО” с площ от 830 /осемстотин и тридесет/ кв.м., с трайно предназначение на територията- земеделска, начин на трайно ползване - НИВА с категория на земята при неполивни условия 6 /шест/,  стар идентификатор- няма, номер по предходен план: 031038, при съседи: 62390.31.147; 62390.31.39; 62390.16.7; 62390.31.37.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62390.30.81 /шест, две, три, девет, нула, точка, три, нула, точка, осем, едно/, находящ се в землището на с. Р., общ. М., обл. В. по Кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД 18-931/18.12.2017 г.  на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед:няма издадена заповед за изменение в КККР, находящ се в местността „ОРНИЧЕТО” с площ от 2698 /два дка шестотин деветдесет и осем/  кв.м., с трайно предназначение на територията- земеделска, начин на трайно ползване – ОВОЩНА ГРАДИНА с категория на земята при неполивни условия 5 /пет/,  стар идентификатор- няма, номер по предходен план: 030081, при съседи: 62390.30.77; 62390.30.118; 62390.30.118; 62390.30.104; 62390.30.80.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62390.66.140 /шест, две, три, девет, нула, точка, шест, шест, точка, едно, четири, нула/, находящ се в землището на с. Р., общ. М., обл. В. по Кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД 18-931/18.12.2017 г.  на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед:няма издадена заповед за изменение в КККР, находящ се в местността „УСОЙНИК” с площ от  970 /деветстотин и седемдесет/  кв.м., с трайно предназначение на територията- земеделска, начин на трайно ползване - ЛОЗЕ с категория на земята при неполивни условия 5 /пет/,  стар идентификатор- няма, номер по предходен план: 000140, при съседи: 62390.66.139; 62390.66.141; 62390.64.143; 62390.67.969; 62390.66.144; 62390.66.133; 62390.66.134.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62390.50.22 /шест, две, три, девет, нула, точка, пет, нула, точка, две, две/, находящ се в землището на с. Р., общ. М., обл. В. по Кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД 18-931/18.12.2017 г.  на Изпълнителен директор на АГКК , последно изменение със заповед:няма издадена заповед за изменение в КККР, находящ се в местността „СТРАНАТА” с площ от  7202 /седем дка двеста и две/  кв.м., с трайно предназначение на територията- горска, начин на трайно ползване – ДРУГ ВИД ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ГОРА ,  стар идентификатор- няма, номер по предходен план: 050022, при съседи: 62390.50.21; 62390.9.19; 62390.9.20; 62390.9.31; 62390.50.23; 62390.50.19.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62390.57.12 /шест, две, три, девет, нула ,точка, пет, седем, точка, едно, две/, находящ се в землището на с. Р., общ. М., обл. В. по Кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД 18-931/18.12.2017 г.  на Изпълнителен директор на АГКК , последно изменение със заповед:няма издадена заповед за изменение в КККР, находящ се в местността „ЩЪРКОВА СТРАН” с площ от 11 397 /единадесет дка триста деветдесет и седем/ кв.м., с трайно предназначение на територията- горска, начин на трайно ползване – ДРУГ ВИД ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ГОРА ,  стар идентификатор- няма, номер по предходен план: 057012, при съседи: 62390.57.23; 62390.57.11; 62390.57.9; 62390.57.15; 62390.57.14; 62390.57.13.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62390.61.10 /шест, две, три, девет, нула, точка, шест, едно, точка, едно, нула/, находящ се в землището на с. Р., общ. М., обл. В. по Кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД 18-931/18.12.2017 г.  на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед:няма издадена заповед за изменение в КККР, находящ се в местността „КОЗАРНИКА” с площ от  10 497 /десет дка четиристотин деветдесет и седем/  кв.м., с трайно предназначение на територията- горска, начин на трайно ползване – ДРУГ ВИД ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ГОРА ,  стар идентификатор- няма, номер по предходен план: 061010, при съседи: 62390.61.12; 62390.61.42; 62390.61.13; 62390.2.24; 62390.61.9; 62390.61.8; 62390.61.11.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 39709.18.44 /три, девет, седем, нула, девет, точка, едно, осем, точка, четири, четири/, находящ се в землището на с. Горна Крета, общ. М., обл. В. по Кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД 18-929/18.12.2017 г.  на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед:няма издадена заповед за изменение в КККР,  с площ от 3 006 /три дка и шест/ кв.м., с трайно предназначение на територията- ЗЕМЕДЕЛСКА, начин на трайно ползване – НИВА ,  стар идентификатор- няма, номер по предходен план: 018044, при съседи: 39709.47.20, 39709.18.36, 39709.18.43,39709.18.22, с права по закон.

На ответниците е изпратен препис от молбата с приложенията. В срока по чл. 131 ГПК, от ответниците Е.Р. и К.Р. е постъпил отговор на исковата молба, в който не оспорват иска за делба.

Допълнително по молба на съделителите Е. и К. Радкови в срока по чл. 341 ал. 2 ГПК в делбената маса е включен и поземлен имот с идентификатор 62390.28.201, находящ се в землището на с. Р., по кадастралната карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД 18-929/18.12.2017 г.  на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед:няма издадена заповед за изменение в КККР, с площ от 0.829 дка. с трайно предназначение на територията- ЗЕМЕДЕЛСКА, начин на трайно ползване – НИВА,  стар идентификатор- няма, номер по предходен план: 009201, при съседи: 62390.28.933, 62390.28.952.

Производството е по чл. 341 ГПК и чл. 69 ЗН, в първа фаза по допускане на делбата.

Събрани са писмени доказателства.

Съдът, с оглед събраните по делото доказателства,  приема за установено от фактическа и правна страна следното:

В исковата молба се твърди, че страните са наследници на А.Н.Ц. б.ж. на с. Ребъково, поч. на 22.12.1997 г. и С.Н.Ц. /Стояна Николица/ б.ж. на гр. М., починала на 26.05.1958 г.

Видно от представените четири броя решения за възстановяване правото на собственост на земеделски земи, скици и данъчни оценки на процесните имоти, както и удостоверение за наследници на А.Н.Ц. б.ж. на с. Ребъково, поч. на 22.12.1997 г. и С.Н.Ц. /Стояна Николица/ б.ж. на гр. М., починала на 26.05.1958 г., наследодателите на страните са притежавали процесните земи възстановени на техните наследници – страните по делото. Налице е съсобственост на страните по отношение наследствените имоти, както и желание за нейното ликвидиране. Следва да се допусне делба между страните с квоти съгласно чл. 5 и сл. от ЗН, както следва: по отношение имотите възстановени на С.Н.Ц. – 3/12 ид. части за съделителите Е.Р., 3/12 ид. части за К.Р. и 3/12 ид. части за Н.Ц., и 1/12 ид. части за Ф.Ц., 1/12 ид. части за В.Ц. и 1/12 ид. части за А.С.А., а по отношение имотите възстановени общо на С.Н.Ц. и А.Н.Ц. –3/24 ид. части за Е.Р., 3/24 ид. части за К.Р., 3/24 ид. части за Ф.Ц., 3/24 ид. части за В.Ц. и  3/24 ид. части за А.А., 9/24 ид. части за Н.Ц..

 

Водим от горното, съдът

 

Р   Е    Ш    И :

 

ДОПУСКА СЪДЕБНА ДЕЛБА между съделителите Е.В.Р., К.В.Р., Н.А.Ц., Ф.Д.Ц., 1 В.С.Ц. и А.С.А., по отношение следните недвижими имоти, останали им в наследство от С.Н.Ц.,***, починала на 26.05.1958 г. –  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62390.50.22 /шест, две, три, девет, нула, точка, пет, нула, точка, две, две/, находящ се в землището на с. Р., общ. М., обл. В. по Кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД 18-931/18.12.2017 г.  на Изпълнителен директор на АГКК , последно изменение със заповед:няма издадена заповед за изменение в КККР, находящ се в местността „СТРАНАТА” с площ от  7202 /седем дка двеста и два/  кв.м., с трайно предназначение на територията- горска, начин на трайно ползване – ДРУГ ВИД ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ГОРА,  стар идентификатор- няма, номер по предходен план: 050022, при съседи: 62390.50.21; 62390.9.19; 62390.9.20; 62390.9.31; 62390.50.23; 62390.50.19.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62390.57.12 /шест, две, три, девет, нула ,точка, пет, седем, точка, едно, две/, находящ се в землището на с. Р., общ. М., обл. В. по Кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД 18-931/18.12.2017 г.  на Изпълнителен директор на АГКК , последно изменение със заповед:няма издадена заповед за изменение в КККР, находящ се в местността „ЩЪРКОВА СТРАН” с площ от 11 397 /единадесет дка триста деветдесет и седем/ кв.м., с трайно предназначение на територията- горска, начин на трайно ползване – ДРУГ ВИД ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ГОРА ,  стар идентификатор- няма, номер по предходен план: 057012, при съседи: 62390.57.23; 62390.57.11; 62390.57.9; 62390.57.15; 62390.57.14; 62390.57.13.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62390.61.10 /шест, две, три, девет, нула, точка, шест, едно, точка, едно, нула/, находящ се в землището на с. Р., общ. М., обл. В. по Кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД 18-931/18.12.2017 г.  на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед:няма издадена заповед за изменение в КККР, находящ се в местността „КОЗАРНИКА” с площ от  10 497 /десет дка четиристотин деветдесет и седем/  кв.м., с трайно предназначение на територията- горска, начин на трайно ползване – ДРУГ ВИД ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ГОРА ,  стар идентификатор- няма, номер по предходен план: 061010, при съседи: 62390.61.12; 62390.61.42; 62390.61.13; 62390.2.24; 62390.61.9; 62390.61.8; 62390.61.11.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 39709.18.44 /три, девет, седем, нула, девет, точка, едно, осем, точка, четири, четири/, находящ се в землището на с. Горна Крета, общ. М., обл. В. по Кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД 18-929/18.12.2017 г.  на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед:няма издадена заповед за изменение в КККР,  с площ от 3 006 /три дка и шест/ кв.м., с трайно предназначение на територията- ЗЕМЕДЕЛСКА, начин на трайно ползване – НИВА ,  стар идентификатор- няма, номер по предходен план: 018044, при съседи: 39709.47.20, 39709.18.36, 39709.18.43,39709.18.22, с права 3/12 ид. части за Е.В.Р., 3/12 ид. части за К.В.Р. и 3/12 ид. части за Н.А.Ц., и 1/12 ид. части за Ф.Д.Ц., 1/12 ид. части за В.С.Ц. и 1/12 ид. части за А.С.А..  

ДОПУСКА СЪДЕБНА ДЕЛБА между съделителите Е.В.Р., К.В.Р., Н.А.Ц., Ф.Д.Ц., 1 В.С.Ц. и А.С.А., по отношение следните недвижими имоти, останали им в наследство общо от С.Н.Ц.,***, починала на 26.05.1958 г., и А.Н.Ц.,***, починал на 22.12.1997 г. – ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62390.61.42 /шест,  две, три, девет, нула, точка, шест, едно, точка,  четири, две/, находящ се в землището на с. Р., общ. М., обл. В. по Кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД 18-931/18.12.2017 г.  на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед:няма издадена заповед за изменение в КККР, находящ се в местността „КОЗАРНИКА” с площ от 1 761  /един дка седемстотин шестдесет и един/ квадратни метра, с трайно предназначение на територията- земеделска, начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ с категория на земята при неполивни условия 5 /пет/,  стар идентификатор- няма, номер на предходен план: 002025, при съседи: 62390.61.12; 62390.61.14; 62390.621.13; 62390.61.10;

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62390.64.236 /шест, две, три, девет       ,нула, точка, шест, четири, точка, две, три, шест/, находящ се в землището на с. Р., общ. М., обл. В. по Кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД 18-931/18.12.2017 г.  на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед:няма издадена заповед за изменение в КККР, находящ се в местността „ТАХАРОВЕЦ” с площ от 2 766 /два дка седемстотин шестдесет и шест/ кв.м., с трайно предназначение на територията- земеделска, начин на трайно ползване - ЛИВАДА с категория на земята при неполивни условия 5 /пет/,  стар идентификатор- няма, номер по предходен план: 000236, при съседи: 62390.64.234; 62390.64.990; 62390.64.187; 62390.51.947; 62390.64.235.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62390.14.106 /шест, две, три, девет, нула, точка, едно, четири, точка, едно, нула, шест/, находящ се в землището на с. Р., общ. М., обл. В. по Кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД 18-931/18.12.2017 г.  на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед:няма издадена заповед за изменение в КККР, находящ се в местността „СЕЛИЩЕТО” с площ от 2 193 /два дка сто деветдесет и три/  кв.м., с трайно предназначение на територията- земеделска, начин на трайно ползване – ИЗОСТАВЕНО ТРАЙНО НАСАЖДЕНИЕ с категория на земята при неполивни условия 6 /шест/,  стар идентификатор- няма, номер по предходен план: 014106, при съседи: 62390.14.108; 62390.14.32; 62390.14.105; 62390.14.124; 62390.14.109.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62390.25.7 /шест, две, три, девет, нула, точка, две, пет, точка, седем/, находящ се в землището на с. Р., общ. М., обл. В. по Кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД 18-931/18.12.2017 г.  на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед:няма издадена заповед за изменение в КККР, находящ се в местността „СЕЛИЩЕТО” с площ от 1498 /един дка четиристотин деветдесет и осем/ кв.м., с трайно предназначение на територията- земеделска, начин на трайно ползване - НИВА с категория на земята при неполивни условия 6 /шест/,  стар идентификатор- няма, номер по предходен план: 025007, при съседи: 62390.25.6; 62390.51.29; 62390.25.8; 62390.25.21.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62390.14.33 /шест, две, три, девет, нула, точка, едно, четири, точка, три, три/, находящ се в землището на с. Р., общ. М., обл. В. по Кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД 18-931/18.12.2017 г.  на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед:няма издадена заповед за изменение в КККР, находящ се в местността „СЕЛИЩЕТО” с площ от 1982 / един дка деветстотин осемдесет и две/ кв.м., с трайно предназначение на територията- земеделска, начин на трайно ползване - НИВА с категория на земята при неполивни условия 6 /шест/,  стар идентификатор- няма, номер по предходен план: 014033, при съседи: 62390.14.32; 62390.14.31; 62390.14.100; 62390.14.123; 62390.14.105.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62390.28.50 /шест, две, три, девет, нула, точка, две, осем, точка, пет, нула/, находящ се в землището на с. Р., общ. М., обл. В. по Кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД 18-931/18.12.2017 г.  на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед:няма издадена заповед за изменение в КККР, находящ се в местността „ОДАНАТ ИСКЪРА” с площ от 1502  /един дка петстотин и два/ кв.м., с трайно предназначение на територията- земеделска, начин на трайно ползване -НИВА с категория на земята при неполивни условия 6 /шест/,  стар идентификатор- няма, номер по предходен план: 028050, при съседи: 62390.28.74; 62390.28.49; 62390.28.76; 62390.28.51.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62390.27.35 /шест, две, три, девет, нула, точка, две, седем, точка, три, пет/, находящ се в землището на с. Р., общ. М., обл. В. по Кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД 18-931/18.12.2017 г.  на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед:няма издадена заповед за изменение в КККР, находящ се в местността „ПОД СТРАНАТА” с площ от 5598 /пет дка петстотин деветдесет и осем/   кв.м., с трайно предназначение на територията- земеделска, начин на трайно ползване – ОВОЩНА ГРАДИНА с категория на земята при неполивни условия 6 /шест/,  стар идентификатор- няма, номер по предходен план: 027035, при съседи: 62390.27.74; 62390.27.34; 62390.27.81; 62390.27.36.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62390.31.38 /шест, две, три, девет, нула, точка, три, едно, точка, три, осем/, находящ се в землището на с. Р., общ. М., обл. В. по Кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД 18-931/18.12.2017 г.  на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед:няма издадена заповед за изменение в КККР, находящ се в местността „ЛЪКАТА ПОД СЕЛО” с площ от 830 /осемстотин и тридесет/ кв.м., с трайно предназначение на територията- земеделска, начин на трайно ползване - НИВА с категория на земята при неполивни условия 6 /шест/,  стар идентификатор- няма, номер по предходен план: 031038, при съседи: 62390.31.147; 62390.31.39; 62390.16.7; 62390.31.37.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62390.30.81 /шест, две, три, девет, нула, точка, три, нула, точка, осем, едно/, находящ се в землището на с. Р., общ. М., обл. В. по Кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД 18-931/18.12.2017 г.  на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед:няма издадена заповед за изменение в КККР, находящ се в местността „ОРНИЧЕТО” с площ от 2698 /два дка шестотин деветдесет и осем/  кв.м., с трайно предназначение на територията- земеделска, начин на трайно ползване – ОВОЩНА ГРАДИНА с категория на земята при неполивни условия 5 /пет/,  стар идентификатор- няма, номер по предходен план: 030081, при съседи: 62390.30.77; 62390.30.118; 62390.30.118; 62390.30.104; 62390.30.80.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62390.66.140 /шест, две, три, девет, нула, точка, шест, шест, точка, едно, четири, нула/, находящ се в землището на с. Р., общ. М., обл. В. по Кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД 18-931/18.12.2017 г.  на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед:няма издадена заповед за изменение в КККР, находящ се в местността „УСОЙНИК” с площ от  970 /деветстотин и седемдесет/  кв.м., с трайно предназначение на територията- земеделска, начин на трайно ползване - ЛОЗЕ с категория на земята при неполивни условия 5 /пет/,  стар идентификатор- няма, номер по предходен план: 000140, при съседи: 62390.66.139; 62390.66.141; 62390.64.143; 62390.67.969; 62390.66.144; 62390.66.133; 62390.66.134, и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62390.28.201, находящ се в землището на с. Р., по кадастралната карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД 18-929/18.12.2017 г.  на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед:няма издадена заповед за изменение в КККР, с площ от 0.829 дка. с трайно предназначение на територията- ЗЕМЕДЕЛСКА, начин на трайно ползване – НИВА,  стар идентификатор- няма, номер по предходен план: 009201, при съседи: 62390.28.933, 62390.28.952, при права 3/24 ид. части за Е.В.Р., 3/24 ид. части за К.В.Р., 3/24 ид. части за Ф.Д.Ц., 3/24 ид. части за В.С.Ц. и  3/24 ид. части за А.С.А., 9/24 ид. части за Н.А.Ц..

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред ВрОС в 14 дневен срок от съобщението до страните.

 

19

Гражданско дело No 161/2019

Делба

К.Т.Г.

А.И.С.,
В.И.М.,
Т.И.М.

Докладчик:
ИВАН Б. ВЪТКОВ

Решение от 24.7.2019г.

и за да се произнесе, взе в предвид следното:

К.Т.Г. *** с ЕГН **********, е предявила иск против А.И.С., ЕГН ********** ***, В.И.М., ЕГН ********** *** и Т.И.М., ЕГН ********** ***, за делба на съсобствени земеделски земи – ниви и ливади, гора, находящи се в землището на с. Д.К. общ. М., обл. В. оставени им в наследство от техния общ наследодател М.Т.Д., б.ж. на с. Д.К. общ. М., както следва:                        

1.ЗЕЛЕСЕНА ТЕРИТОРИЯ в местността “Къси дол” цялата с площ от 0.800 дка /осемстотин квадратни метра/ широколистна гора, съставляваща имот № 904008 /деветстотин и четири хиляди и осем/ по плана за земеразделяне на землището на село Д.К., ЕКАТТЕ 22126, община М., област В., при граници и съседи:имот № 904007 залесена територия на наследници на Б. И. Д., имот № 160041 нива на И. Б. Д., имот № 904015 залесена територия на МЗГ –ДЛ, имот № 904006 залесена територия на наследници на Д. Д. К., както и

               2.НИВА в местността „Белеш ” цялата с площ от 5.467 дка /пет дка и четиристотин шестдесет и седем квадратни метра/, седма категория, съставляваща имот № 007013 /седем хиляди и тринадесет/ по плана за земеразделяне на землището на село Д.К., ЕКАТТЕ 22126, община М., област В., при граници и съседи: имот № 061015 ливада на наследници на М.Т.Д., имот № 061016 ливада на наследници на Н. М. Х., имот № 061006 ливада на П. В. Ц., имот № 061051 ливада на Н. Д. П., имот № 007014 нива на наследници на Д.И. Н., имот № 000019 Полски път на Кметство с.Д.К., имот № 007016 нива на Б. П. Т., както и

               3. НИВА в местността „Йонино поле” цялата с площ от 5.607 дка /пет дка и шестотин и седем квадратни метра/, трета категория, съставляваща имот № 008062 /седем хиляди и тринадесет/ по плана за земеразделяне на землището на село Д.К., ЕКАТТЕ 22126, община М., област В., при граници и съседи: имот № 008061 нива на П.В. Ц., имот № 008086 нива на наследници на К. И. П., имот № 008085 нива на наследници на М. Т. Г., имот № 008063 нива на наследници на И.В. П., имот № 008118 Полски път на Кметство село Д.К.,  както и

               4. ЛИВАДА в местността „Белеш” цялата с площ от 1.030 дка /един дка и тридесет квадратни метра/, седма категория, съставляваща имот № 061015 /шестдесет и една хиляди и петнадесет/ по плана за земеразделяне на землището на село Д.К., ЕКАТТЕ 22126, община М., област В., при граници и съседи: имот № 007013 нива на наследници на М.Т.Д., имот № 007016 нива на Б.П. Т., имот № 007012 нива на наследници на Т. И. В., имот № 061016 ливада на  наследници на Н. М. Х., както и

5. НИВА в местността „Мезови бари” цялата с площ от 10.609 дка /десет дка и шестотин и девет квадратни метра/, четвърта категория, съставляваща имот № 130044 /сто и тридесет хиляди и четиридесет и четири/ по плана за земеразделяне на землището на село Д.К., ЕКАТТЕ 22126, община М., област В., при граници и съседи: имот № 130063 Полски път на Кметство село Д.К., имот № 130045 нива на Държавен поземлен фонд, имот № 000086 пасище, мира на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот № 000053 Полски път на Община М., имот № 130043 нива на Н.Д.П.. имот № 130042 нива на Н. Ц. А., както и

               6. ЗЕЛЕНЧУКОВА КУЛТУРА в местността „ Под село ” цялата с площ от 4.098 дка /четири дка и деветдесет и осем квадратни метра/, трета категория, съставляваща имот № 143281 /сто четиридесет и три хиляди и двеста осемдесет и едно/ по плана за земеразделяне на землището на село Д.К., ЕКАТТЕ 22126, община М., област В., при граници и съседи: имот № 143280 зеленчукова култура на наследници на Нино Сълков Маньовски, имот № 000165 пасище, мера на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот № 143282 зеленчукова култура на наследници на В.П. В., имот № 000164 дере  на Напоителни системи ЕАД В., както и

7. НИВА в местността „Робин дол ” цялата с площ от 4.203 дка /четири дка и двеста и три квадратни метра/, четвърта категория, съставляваща имот № 147004 /сто четиридесет и седем хиляди и четири/ по плана за земеразделяне на землището на село Д.К., ЕКАТТЕ 22126, община М., област В., при граници и съседи: имот № 147003 нива на наследници на М. Д. К., имот № 000163 дере, овраг, яма на Община М., имот № 147005 нива на наследници на К. К.Д., имот № 147104 Полски път на Кметство село Д.К., както и

8. ПАСИЩЕ, МЕРА в местността „Жила” цялата с площ от 1.970 дка /един дка и деветстотин и седемдесет квадратни метра/, трета категория, съставляваща имот № 154001 /сто петдесет и четири хиляди и едно/ по плана за земеразделяне на землището на село Д.К., ЕКАТТЕ 22126, община М., област В., при граници и съседи: имот № 008120 Полски път на Кметство село Д.К., имот № 197011 нива на наследници на В. и Р. М. И., имот № 154002 пасище, мера на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ,  както и

9. НИВА в местността „Пенин трап” цялата с площ от 4.499 дка /четири дка и четиристотин деветдесет и девет квадратни метра/, шеста категория, съставляваща имот № 332043 /триста тридесет и две хиляди и четиридесет и три/ по плана за земеразделяне на землището на село Д.К., ЕКАТТЕ 22126, община М., област В., при граници и съседи: имот № 332042 нива на наследници на Ц. Ц. Н. М., имот № 332044 нива на наследници на П. Й. Н., имот № 332055 Полски път на Кметство село Д.К., имот № 000040 Полски път на Община М., както и

10. НИВА в местността „Върбица” цялата с площ от 2.498 дка /четири дка и четиристотин деветдесет и осем квадратни метра/, десета категория, съставляваща имот № 096039 /деветдесет и шест хиляди и тридесет и девет/ по плана за земеразделяне на землището на село Д.К., ЕКАТТЕ 22126, община М., област В., при граници и съседи: имот № 096042 нива на наследници на М. Х.Н., имот № 096051 Полски път на Кметство село Д.К., имот № 096038 нива на В. В. Е., имот № 09040 нива на наследници на д. д. Б., както и

11. НИВА в местността „Мавровица” цялата с площ от 7.900 дка /седем дка и деветстотин квадратни метра/, трета категория, съставляваща имот № 225004 /двеста двадесет и пет хиляди и четири/ по плана за земеразделяне на землището на село Д.К., ЕКАТТЕ 22126, община М., област В., при граници и съседи: имот № 225008 нива на М. М. Х.и др., имот № 225007 нива на наследници на М. И.Г., имот № 225022 нива на И. Х. Б., имот № 225028 нива на О. Х.И., имот № 225002 нива на наследници на Н. М. Х., имот № 225073 Полски път на Кметство село Д.К., с права по закон.                 

На ответниците е изпратен препис от молбата с приложенията. В срока по чл. 131 ГПК,  не е постъпил отговор на исковата молба.

Производството е по чл. 341 ГПК и чл. 69 ЗН, в първа фаза по допускане на делбата.

Събрани са писмени доказателства.

Съдът, с оглед събраните по делото доказателства,  приема за установено от фактическа и правна страна следното:

В исковата молба се твърди, че страните са наследници на М.Т.Д., б.ж. на с. Д.К., общ. М., починала на 10.05.1955 г.

Видно от представените три броя решения за възстановяване правото на собственост на земеделски земи, скици и данъчни оценки на процесните имоти, както и удостоверение за наследници на М.Т.Д., б.ж. на с. Д.К., общ. М., починала на 10.05.1955 г., наследодателката на страните е притежавала процесните земи възстановени на нейните наследници – страните по делото. Налице е съсобственост на страните по отношение наследствените имоти, както и желание за нейното ликвидиране. Следва да се допусне делба между страните с квоти съгласно чл. 5 и сл. от ЗН, както следва: 3/6 ид. части за К.Т.Г., ЕГН ********** ***, 1/6 ид. части за А.И.С.,***, 1/6 ид. части за В.И.М.,  ЕГН ********** *** и 1/6 ид. части за Т.И.М., ЕГН ********** ***.

Водим от горното, съдът

 

Р   Е    Ш    И :

 

ДОПУСКА СЪДЕБНА ДЕЛБА между К.Т.Г., ЕГН ********** ***, А.И.С.,***, В.И.М.,  ЕГН ********** *** и за Т.И.М., ЕГН ********** ***, по отношение следните недвижими имоти: 1.ЗЕЛЕСЕНА ТЕРИТОРИЯ в местността “Къси дол” цялата с площ от 0.800 дка /осемстотин квадратни метра/ широколистна гора, съставляваща имот № 904008 /деветстотин и четири хиляди и осем/ по плана за земеразделяне на землището на село Д.К., ЕКАТТЕ 22126, община М., област В., при граници и съседи:имот № 904007 залесена територия на наследници на Б И. Д, имот № 160041 нива на ИБД, имот № 904015 залесена територия на МЗГ –ДЛ, имот № 904006 залесена територия на наследници на Д Д К, както и

               2.НИВА в местността „Белеш ” цялата с площ от 5.467 дка /пет дка и четиристотин шестдесет и седем квадратни метра/, седма категория, съставляваща имот № 007013 /седем хиляди и тринадесет/ по плана за земеразделяне на землището на село Д.К., ЕКАТТЕ 22126, община М., област В., при граници и съседи: имот № 061015 ливада на наследници на М.Т.Д., имот № 061016 ливада на наследници на Никола М. Христов, имот № 061006 ливада на Пламен Веселинов Цолов, имот № 061051 ливада на НДП, имот № 007014 нива на наследници на Д И. Н, имот № 000019 Полски път на Кметство с.Д.К., имот № 007016 нива на Б ПТ, както и

               3. НИВА в местността „ Йонино поле” цялата с площ от 5.607 дка /пет дка и шестотин и седем квадратни метра/, трета категория, съставляваща имот № 008062 /седем хиляди и тринадесет/ по плана за земеразделяне на землището на село Д.К., ЕКАТТЕ 22126, община М., област В., при граници и съседи: имот № 008061 нива на ПВЦ, имот № 008086 нива на наследници на К И. П, имот № 008085 нива на наследници на МТ Г, имот № 008063 нива на наследници на И В П, имот № 008118 Полски път на Кметство село Д.К.,  както и

               4. ЛИВАДА в местността „Белеш” цялата с площ от 1.030 дка /един дка и тридесет квадратни метра/, седма категория, съставляваща имот № 061015 /шестдесет и една хиляди и петнадесет/ по плана за земеразделяне на землището на село Д.К., ЕКАТТЕ 22126, община М., област В., при граници и съседи: имот № 007013 нива на наследници на М.Т.Д., имот № 007016 нива на Б П Т, имот № 007012 нива на наследници на Т ИВ, имот № 061016 ливада на  наследници на Н М. Х, както и

5. НИВА в местността „Мезови бари” цялата с площ от 10.609 дка /десет дка и шестотин и девет квадратни метра/, четвърта категория, съставляваща имот № 130044 /сто и тридесет хиляди и четиридесет и четири/ по плана за земеразделяне на землището на село Д.К., ЕКАТТЕ 22126, община М., област В., при граници и съседи: имот № 130063 Полски път на Кметство село Д.К., имот № 130045 нива на Държавен поземлен фонд, имот № 000086 пасище, мира на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот № 000053 Полски път на Община М., имот № 130043 нива на НДП, имот № 130042 нива на НЦ А, както и

               6. ЗЕЛЕНЧУКОВА КУЛТУРА в местността „ Под село ” цялата с площ от 4.098 дка /четири дка и деветдесет и осем квадратни метра/, трета категория, съставляваща имот № 143281 /сто четиридесет и три хиляди и двеста осемдесет и едно/ по плана за земеразделяне на землището на село Д.К., ЕКАТТЕ 22126, община М., област В., при граници и съседи: имот № 143280 зеленчукова култура на наследници на Н С М, имот № 000165 пасище, мера на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот № 143282 зеленчукова култура на наследници на В П В, имот № 000164 дере  на Напоителни системи ЕАД В., както и

7. НИВА в местността „ Робин дол ” цялата с площ от 4.203 дка /четири дка и двеста и три квадратни метра/, четвърта категория, съставляваща имот № 147004 /сто четиридесет и седем хиляди и четири/ по плана за земеразделяне на землището на село Д.К., ЕКАТТЕ 22126, община М., област В., при граници и съседи: имот № 147003 нива на наследници на МД К, имот № 000163 дере, овраг, яма на Община М., имот № 147005 нива на наследници на К К Д, имот № 147104 Полски път на Кметство село Д.К., както и

8. ПАСИЩЕ, МЕРА в местността „ Жила” цялата с площ от 1.970 дка /един дка и деветстотин и седемдесет квадратни метра/, трета категория, съставляваща имот № 154001 /сто петдесет и четири хиляди и едно/ по плана за земеразделяне на землището на село Д.К., ЕКАТТЕ 22126, община М., област В., при граници и съседи: имот № 008120 Полски път на Кметство село Д.К., имот № 197011 нива на наследници на В и Р М И, имот № 154002 пасище, мера на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ,  както и

9. НИВА в местността „Пенин трап” цялата с площ от 4.499 дка /четири дка и четиристотин деветдесет и девет квадратни метра/, шеста категория, съставляваща имот № 332043 /триста тридесет и две хиляди и четиридесет и три/ по плана за земеразделяне на землището на село Д.К., ЕКАТТЕ 22126, община М., област В., при граници и съседи: имот № 332042 нива на наследници на Ц Ц Н М, имот № 332044 нива на наследници на П Й Н, имот № 332055 Полски път на Кметство село Д.К., имот № 000040 Полски път на Община М., както и

10. НИВА в местността „Върбица” цялата с площ от 2.498 дка /четири дка и четиристотин деветдесет и осем квадратни метра/, десета категория, съставляваща имот № 096039 /деветдесет и шест хиляди и тридесет и девет/ по плана за земеразделяне на землището на село Д.К., ЕКАТТЕ 22126, община М., област В., при граници и съседи: имот № 096042 нива на наследници на М Х Н, имот № 096051 Полски път на Кметство село Д.К., имот № 096038 нива на ВВ Е, имот № 09040 нива на наследници на д.д. Б, както и

11. НИВА в местността „ Мавровица” цялата с площ от 7.900 дка /седем дка и деветстотин квадратни метра/, трета категория, съставляваща имот № 225004 /двеста двадесет и пет хиляди и четири/ по плана за земеразделяне на землището на село Д.К., ЕКАТТЕ 22126, община М., област В., при граници и съседи: имот № 225008 нива на М. М. Х. и др., имот № 225007 нива на наследници на М. И. Г., имот № 225022 нива на И. Х. Б., имот № 225028 нива на О.Х.И., имот № 225002 нива на наследници на Н. М. Х., имот № 225073 Полски път на Кметство село Д.К., с права -3/6 ид. части за К.Т.Г., ЕГН ********** ***, 1/6 ид. части за А.И.С.,***, 1/6 ид. части за В.И.М., ЕГН ********** *** и 1/6 ид. части за Т.И.М., ЕГН ********** ***.        

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред ВрОС в 14 дневен срок от съобщението до страните.

 

20

Гражданско дело No 798/2019

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Г.П.Н.Р.,
П.Р.

 

Докладчик:
ИВАНКА Н. КОЖУХАРОВА

Решение от 24.7.2019г.

Водим от горните съображения, съдът

 

                                     Р   Е   Ш  И:

 

              ПРЕКРАТЯВА гражданският брак между Г.П.Р.  ЕГН ********** ***   и  П.Р.  ЕГН **********, притежаващ разрешение за постоянно пребиваване № . с адрес гр.М.,  сключен с акт №  . 20.06.2010 год. на район С., С. община по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

             УТВЪРЖДАВА споразумението по чл.51 от СК,което да се счита неразделна част от решението..

              ПОСТАНОВЯВА след прекратяване на брака съпругата да носи предбрачното    си фамилно име Н..

              ОПРЕДЕЛЯ окончателния размер на д.т. в размер на 40 лв.ОСЪЖДА П.Р. да заплати доп.д.т. в размер на 15 лв.

              Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

В законна сила на 24.7.2019г.

21

Гражданско дело No 835/2019

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Х.В.Х.,
Г.С.Х.

 

Докладчик:
ИВАНКА Н. КОЖУХАРОВА

Решение от 24.7.2019г.

Водим от горните съображения, съдът

 

                                     Р   Е   Ш  И:

 

             ПРЕКРАТЯВА гражданският брак между Х.В.Х. ЕГН ********** ***   и  Г.С.Х. ЕГН ********** ***,  сключен с акт №  ./ 09.09.1986 год. на Община Б.С. по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

             УТВЪРЖДАВА споразумението по чл.51 от СК,което да се счита неразделна част от решението..

              ПОСТАНОВЯВА след прекратяване на брака съпругата да носи предбрачното    си фамилно име К..

              ОПРЕДЕЛЯ окончателния размер на д.т. в размер на 40 лв.

              Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

В законна сила на 24.7.2019г.

22

Гражданско дело No 1658/2017

Делба

К.Ц.К.

Л.Й.С.,
Й.Л.С.,
С.Л.С.,
П.С.Д.,
П.Д.Д.,
Д.Л.Д.,
П.Ц.К.,
Ц.П.К.,
З.Л.Д.К.

Докладчик:
ИВАН Б. ВЪТКОВ

Решение от 25.7.2019г.

и за да се произнесе, взе в предвид следното:

    К.Ц.К. с ЕГН **********,***, е предявила иск против Л.Й.С., с ЕГН **********,*** Й.Л.С., с ЕГН **********,***, С.Л.С., с ЕГН **********,***, П.С.Д., с ЕГН **********,***, р-н И., П.Д.Д., с ЕГН **********,***, р-н И., ж.к. Д., Д.Л.Д., с ЕГН **********,***, р-н И., Ц.П. К., с ЕГН **********,***, П.Ц. К., с ЕГН **********,***, и З.Л.Д. – К. ЕГН**********, за делба на наследствени земеделски земи и гори, останали в наследство на страните от наследодателя Д.Ц.Ч., б.ж. на с. К., общ. М., с права по закон, а именно: 1.ИМОТ № 048001 (нула четиридесет и осем нула нула едно) в землището на с. К., общ. М., с ЕКАТТЕ 35314, с площ на имота: 1.630 дка. (един декар шестстотин и тридесет квадратни метра), начин на трайно ползване: пасище, мера, категория на земята при неполивни условия: пета, находящ в местността „Под гламе”, при граници и съседи: имот № 000620, полски път собственост на Община М., имот № 149004, полска култура – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ и имот № 149005, полска култура собственост на наследници на Ц.К.Д.. 2.ИМОТ № 068005 (нула шестдесет и осем нула нула пет) в землището на с. К., общ. М., с ЕКАТТЕ 35314, с площ на имота: 1.134 дка. (един декар сто тридесет и четири квадратни метра), начин на трайно ползване: използв. ливада, категория на земята при неполивни условия: четвърта, находящ в местността „Смърдъщец”, при граници и съседи: имот № 000621, полски път собственост на Община М., имот № 068006, използв. ливада собственост на наследници на И. Й. В., имот № 222001, широколистна гора собственост на МЗГ-Държавно лесничейство и имот № 068004, използв. ливада собственост на М. П. М..

3.ИМОТ № 069007 (нула шестдесет и девет нула нула седем) в землището на с. К., общ. М., с ЕКАТТЕ 35314, с площ на имота: 6.001 дка. (шест декара и един квадратни метра), начин на трайно ползване: полска култура, категория на земята при неполивни условия: четвърта, имота попада в: отдел/подотдел: 188/п, площ: 3.737 дка, вид на горите или вид на подотдела: широколистна гора, находящ в местността „Рупите”, при граници и съседи: имот № 069005, полска култура собственост на наследници на Ц. Д. Ц., имот № 069006, полска култура собственост на наследници на Т. Т. Н., имот № 000624, полски път собственост на Община М., имот № 069008, полска култура собственост на „А.и.” АДСИЦ и имот № 000622, полски път собственост на Община М..

4.ИМОТ № 080028 (нула осемдесет нула двадесет и осем) в землището на с. К., общ. М., с ЕКАТТЕ 35314, с площ на имота: 1.850 дка. (един декар осемстотин и петдесет квадратни метра), начин на трайно ползване: полска култура, категория на земята при неполивни условия: осма, находящ в местността „Парезите”, при граници и съседи: имот № 080027, полска култура собственост на П. К. Х., имот № 000643, полски път собственост на Община М., имот № 080029, полска култура собственост на наследници на Т. Ц.Х. и имот № 055001, използв. ливада собственост на П. Ц.С..

5.ИМОТ № 083046 (нула осемдесет и три нула четиридесет и шест) в землището на с.К., общ. М., с ЕКАТТЕ 35314, с площ на имота: 4.000 дка. (четири декара), начин на трайно ползване: полска култура, категория на земята при неполивни условия: пета, находящ в местността „Церовица”, при граници и съседи: имот № 083047, полска култура собственост на наследници на Ц.П. Т., имот № 000707, полски път собственост на Община М., имот № 083045, полска култура собственост на „С. т.” ЕООД, имот № 083014, полска култура собственост на наследници на П. М. М. и имот № 083013, полска култура собственост на Г. И. П..

6.ИМОТ № 093008 (нула деветдесет и три нула нула осем) в землището на с. К., общ. М., с ЕКАТТЕ 35314, с площ на имота: 5.500 дка. (пет декара и петстотин квадратни метра), начин на трайно ползване: полска култура, категория на земята при неполивни условия: четвърта, находящ в местността „Тръпката”, при граници и съседи: имот № 093007, полска култура собственост на „А.и.” АДСИЦ, имот № 000604, полски път собственост на Община М., имот № 093009, полска култура – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ и имот № 212070, широколистна гора собственост на наследници на И.Ц. П.

7.ИМОТ № 100043 (сто нула четиридесет и три) в землището на с. К., общ. М., с ЕКАТТЕ 35314, с площ на имота: 4.000 дка. (четири декара), начин на трайно ползване: полска култура, категория на земята при неполивни условия: пета, находящ в местността „Пейкьов рът”, при граници и съседи: имот № 100044, полска култура собственост на В.И. Х., имот № 100034, полска култура собственост на наследници на Ц. Н. Д., имот № 100042, полска култура собственост на „С.” ЕАД и имот № 000666, полски път собственост на Община М..

8.ИМОТ № 136007 (сто тридесет и шест нула нула седем) в землището на с. К., общ. М., с ЕКАТТЕ 35314, с площ на имота: 1.000 дка. (един декар), начин на трайно ползване: пасище, мера, категория на земята при неполивни условия: девета, находящ в местността „Сери вълк”, при граници и съседи: имот № 000653, полски път собственост на Община М., имот № 136006, пасище, мера собственост на наследници на П. П. М., имот № 136012, пасище, мера собственост на наследници на П. Ц. Д.и имот № 136008, пасище, мера собственост на В. К. С.

9.ИМОТ № 138007 (сто тридесет и осем нула нула седем) в землището на с. К., общ. М., с ЕКАТТЕ 35314, с площ на имота: 3.008 дка. (три декара и осем квадратни метра), начин на трайно ползване: използв. ливада, категория на земята при неполивни условия: пета, находящ в местността „Чушки ливади”, при граници и съседи: имот № 000676, полски път собственост на Община М., имот № 138006, използв. ливада собственост на наследници на М. Й. В., Землищна граница и имот № 138009, използв. ливада – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ.

10.ИМОТ № 140003 (сто и четиридесет нула нула три) в землището на с. К., общ. М., с ЕКАТТЕ 35314, с площ на имота: 2.800 дка. (два декара и осемстотин квадратни метра), начин на трайно ползване: полска култура, категория на земята при неполивни условия: девета, имота попада в: отдел/подотдел: 192/ч, площ: 2.321 дка, вид на горите или вид на подотдела: иглолистна гора находящ в местността „Иньовец”, при граници и съседи: имот № 140002, полска култура собственост на М. П. М., имот № 210107, широколистна гора собственост на МЗГ-Държавно лесничейство, имот № 140004, полска култура собственост на А. Ц.П. и имот № 000674, полски път собственост на Община М..

11.ИМОТ № 202009 (двеста и две нула нула девет) в землището на с. К., общ. М., с ЕКАТТЕ 35314, с площ на имота: 3.200 дка. (три декара и двеста квадратни метра), начин на трайно ползване: полска култура, категория на земята при неполивни условия: девета, находящ в местността „Дедово хр. кладенче”, при граници и съседи: имот № 202010, полска култура собственост на П. К. Х., имот № 218012, пасище, мера – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот № 000221, широколистна гора собственост на МЗГ-Държавно лесничейство, имот № 202008, полска култура собственост на наследници на М. Д. П. и имот № 000717, полски път собственост на Община М..

12.ИМОТ № 211078 (двеста и единадесет нула седемдесет и осем) в землището на с.К., общ. М., с ЕКАТТЕ 35314, с площ на имота: 7.600 дка. (седем декара и шестстотин квадратни метра), начин на трайно ползване: широколистна гора, имота попада в: отдел/подотдел: 184/1, площ: 3.602 дка, вид на горите или вид на подотдела: поляна,  отдел/подотдел: 184/в, площ: 3.998 дка, вид на горите или вид на подотдела: широколистна гора, находящ в местността „Задънен дол”, при граници и съседи: имот № 211079, широколистна гора собственост на наследници на МЙ В, имот № 211244, широколистна гора собственост на МЗГ-Държавно лесничейство, имот № 211077, широколистна гора собственост на наследници на С П С., имот № 211059, широколистна гора собственост на наследници на Д. Ц М и имот № 211060, широколистна гора собственост на наследници на Д Л Г.

Върху имот № 211078 /двеста и единадесет нула седемдесет и осем/ има следните ограничения:

98 Да се използува съгласно Закона за горите и Правилника за приложението му.

13.ИМОТ № 213018 (двеста и тринадесет нула осемнадесет) в землището на с. К., общ. М., с ЕКАТТЕ 35314, с площ на имота: 1.000 дка. (един декар), начин на трайно ползване: широколистна гора, имота попада в: отдел/подотдел: 193/а2, площ: 0.443 дка, вид на горите или вид на подотдела: широколистна гора, отдел/подотдел: 193/ц1, площ: 0.557 дка, вид на горите или вид на подотдела: широколистна гора, находящ в местността „Тръпката”, при граници и съседи: имот № 213017, широколистна гора собственост на наследници на Г. Т. И., имот № 213030, широколистна гора собственост на наследници на Н П С, имот № 213019, широколистна гора собственост на наследници на М. П. М.и имот № 000901, местен път собственост на Община М..

Върху имот № 213018 /двеста и тринадесет нула осемнадесет/ има следните ограничения:

98 Да се използува съгласно Закона за горите и Правилника за приложението му.

14.ИМОТ № 217008 (двеста и седемнадесет нула нула осем) в землището на с. К., общ. М., с ЕКАТТЕ 35314, с площ на имота: 3.000 дка. (три декара), начин на трайно ползване: широколистна гора, имота попада в: отдел/подотдел: 384/З, площ: 3.000 дка, вид на горите или вид на подотдела: голина, находящ в местността „Дедово хр кладенче”, при граници и съседи: имот № 217009, широколистна гора собственост на МЗГ-Държавно лесничейство, имот № 217006, широколистна гора собственост на МЗГ-Държавно лесничейство, имот № 217011, широколистна гора собственост на МЗГ-Държавно лесничейство и имот № 000700, път III кл собственост на Държавата.

Върху имот № 217008 /двеста и седемнадесет нула нула осем/ има следните ограничения:

98 Да се използува съгласно Закона за горите и Правилника за приложението му.

На ответниците е изпратен препис от молбата с приложенията.

В срока по чл. 131 ГПК, е постъпил отговор от лицето З.Л.Д. – К.,  която сочи, че е разбрала за образуваното дело от брат си Д.Д. и счита, че има право да встъпи в делбата по право на заместване на Лъчезар Д., съгласно разпоредбата на чл. 10 ЗН. Едновременно с това е представила и отговор на исковата молба от свое име в който заявява, че не оспорва иска за делба.

Съдът е конституирал З.Л.Д. – К. като съделител по делото.

Постъпил е писмен отговор и от съделителя Д.Д., който наред с искането за прекратяване на делото по отношение на съделители, които нямат право да участват в делбата на основание чл. 10 ЗН, е взел становище, че не оспорва иска за делба.

От останалите съделители не е постъпил отговор на исковата молба.

Производството е по чл. 341 ГПК и чл. 69 ЗН, в първа фаза по допускане на делбата.

Събрани са писмени доказателства.

Съдът след преценка становищата на страните и събраните по делото доказателства приема за установено от фактическа страна следното:

 В исковата молба се твърди, че страните са наследници на Д. /М./ Ц. Ч. б.ж. на с. К., поч. на 02.10.1971 год.

Видно от представените Решение № 003GK от 23.03.2001 год., издадено от Общинска служба по Земеделие гр. М.; Решение № 41 от 22.07.1997 год., издадено от Общинска служба по Земеделие гр.М.; Решение № 47 от 22.10.1997 год., издадено от Общинска служба по Земеделие гр. М.; Удостоверение за наследници изх. № 4 от 18.10.2017 год., издадено от Кметство с. К., община М., област Враца; Декларация за идентичност на лице с различни имена; Скици №№ К03247/23.10.2017 год., К03248/23.10.2017 год., К03249/23.10.2017 год., К03250/23.10.2017 год., К03251/23.10.2017 год., К03261/23.10.2017 год., К03253/23.10.2017 год., К03254/23.10.2017 год., К03255/23.10.2017 год., К03256/23.10.2017 год., К03257/23.10.2017 год., К03258/23.10.2017 год., К03259/23.10.2017 год. и К03260/23.10.2017 год., издадени от Общинска служба по земеделие гр. М.; Удостоверения за данъчна оценка изх. №№ 5607002505/27.10.2017 год.; 5607002502/26.10.2017 год.; 5607002500/26.10.2017 год.; 5607002496/26.10.2017 год.; 5607002503/26.10.2017 год.; 5607002501/26.10.2017 год.; 5607002499/26.10.2017 год., 5607002498/26.10.2017 год.; 5607002497/26.10.2017 год.; 5607002495/26.10.2017 год.; 5607002494/26.10.2017 год.; 5607002504/27.10.2017 год.; 5607002506/27.10.2017 год. и 5607002507/27.10.2017 год., издадени от Община М., наследодателя на страните е притежавал процесните земи, възстановени на неговите наследници – страните по делото. Налице е съсобственост на страните по отношение наследствените имоти, както и желание за нейното ликвидиране. Следва да се допусне делба между страните с квоти съгласно чл. 5 и сл. от ЗН, както следва:

- 4/36 ид. части за К.Ц.К. с ЕГН **********, 6/36 ид. части за Й.Л.С., 6/36 ид. части за С.Л.С., с ЕГН **********, 6/36 ид. части за П.С.Д., с ЕГН **********, 3/36 ид. части за Д.Л.Д., с ЕГН **********, 4/36 ид. части за Ц.П. К., с ЕГН **********, 4/36 ид. части за П.Ц. К., с ЕГН **********, и 3/36 ид. части за З.Л.Д. – К. ЕГН**********.

Следва, на основание чл. 10 ал. 1 ЗН, иска за делба по отношение на Л.Й.С., с ЕГН ********** и  П.Д.Д., с ЕГН **********, да бъде отхвърлен, тъй като низходящите на прекия наследодател, починали преди него, се наследяват по закон от своите низходящи – деца, но не и от своите съпрузи.

Водим от горното,  съдът

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА съдебна делба между К.Ц.К. с ЕГН **********, Й.Л.С., С.Л.С., с ЕГН **********, П.С.Д., с ЕГН **********, Д.Л.Д. с ЕГН **********, Ц.П. К. с ЕГН **********, П.Ц. К., с ЕГН ********** и З.Л.Д. – К. ЕГН**********, по отношение следните недвижими имоти, останали им в наследство от Д. /М./ Ц. Ч. б.ж. на с. К., поч. на 02.10.1971 год., както следва:

1.ИМОТ № 048001 (нула четиридесет и осем нула нула едно) в землището на с. К., общ. М., с ЕКАТТЕ 35314, с площ на имота: 1.630 дка. (един декар шестстотин и тридесет квадратни метра), начин на трайно ползване: пасище, мера, категория на земята при неполивни условия: пета, находящ в местността „Под гламе”, при граници и съседи: имот № 000620, полски път собственост на Община М., имот № 149004, полска култура – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ и имот № 149005, полска култура собственост на наследници на Ц.К.Д.. 2.ИМОТ № 068005 (нула шестдесет и осем нула нула пет) в землището на с. К., общ. М., с ЕКАТТЕ 35314, с площ на имота: 1.134 дка. (един декар сто тридесет и четири квадратни метра), начин на трайно ползване: използв. ливада, категория на земята при неполивни условия: четвърта, находящ в местността „Смърдъщец”, при граници и съседи: имот № 000621, полски път собственост на Община М., имот № 068006, използв. ливада собственост на наследници на И. Й. В., имот № 222001, широколистна гора собственост на МЗГ-Държавно лесничейство и имот № 068004, използв. ливада собственост на М. П. М..

3.ИМОТ № 069007 (нула шестдесет и девет нула нула седем) в землището на с. К., общ. М., с ЕКАТТЕ 35314, с площ на имота: 6.001 дка. (шест декара и един квадратни метра), начин на трайно ползване: полска култура, категория на земята при неполивни условия: четвърта, имота попада в: отдел/подотдел: 188/п, площ: 3.737 дка, вид на горите или вид на подотдела: широколистна гора, находящ в местността „Рупите”, при граници и съседи: имот № 069005, полска култура собственост на наследници на Ц. Д. Ц., имот № 069006, полска култура собственост на наследници на Т. Т.в Н., имот № 000624, полски път собственост на Община М., имот № 069008, полска култура собственост на „А.и.” АДСИЦ и имот № 000622, полски път собственост на Община М..

4.ИМОТ № 080028 (нула осемдесет нула двадесет и осем) в землището на с. К., общ. М., с ЕКАТТЕ 35314, с площ на имота: 1.850 дка. (един декар осемстотин и петдесет квадратни метра), начин на трайно ползване: полска култура, категория на земята при неполивни условия: осма, находящ в местността „Парезите”, при граници и съседи: имот № 080027, полска култура собственост на П. К. Х., имот № 000643, полски път собственост на Община М., имот № 080029, полска култура собственост на наследници на Т. Ц. Х. и имот № 055001, използв. ливада собственост на П. Ц. С..

5.ИМОТ № 083046 (нула осемдесет и три нула четиридесет и шест) в землището на с.К., общ. М., с ЕКАТТЕ 35314, с площ на имота: 4.000 дка. (четири декара), начин на трайно ползване: полска култура, категория на земята при неполивни условия: пета, находящ в местността „Церовица”, при граници и съседи: имот № 083047, полска култура собственост на наследници на Ц. П.в Т., имот № 000707, полски път собственост на Община М., имот № 083045, полска култура собственост на „С. т.” ЕООД, имот № 083014, полска култура собственост на наследници на П.М.М.и имот № 083013, полска култура собственост на Г.И.П..

6.ИМОТ № 093008 (нула деветдесет и три нула нула осем) в землището на с. К., общ. М., с ЕКАТТЕ 35314, с площ на имота: 5.500 дка. (пет декара и петстотин квадратни метра), начин на трайно ползване: полска култура, категория на земята при неполивни условия: четвърта, находящ в местността „Тръпката”, при граници и съседи: имот № 093007, полска култура собственост на „Аг. И.” АДСИЦ, имот № 000604, полски път собственост на Община М., имот № 093009, полска култура – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ и имот № 212070, широколистна гора собственост на наследници на И. Ц. П..

7.ИМОТ № 100043 (сто нула четиридесет и три) в землището на с. К., общ. М., с ЕКАТТЕ 35314, с площ на имота: 4.000 дка. (четири декара), начин на трайно ползване: полска култура, категория на земята при неполивни условия: пета, находящ в местността „Пейкьов рът”, при граници и съседи: имот № 100044, полска култура собственост на Василка Иванова Христова, имот № 100034, полска култура собственост на наследници на Ц. Н.Д., имот № 100042, полска култура собственост на „С.” ЕАД и имот № 000666, полски път собственост на Община М..

8.ИМОТ № 136007 (сто тридесет и шест нула нула седем) в землището на с. К., общ. М., с ЕКАТТЕ 35314, с площ на имота: 1.000 дка. (един декар), начин на трайно ползване: пасище, мера, категория на земята при неполивни условия: девета, находящ в местността „Сери вълк”, при граници и съседи: имот № 000653, полски път собственост на Община М., имот № 136006, пасище, мера собственост на наследници на П. П. М., имот № 136012, пасище, мера собственост на наследници на П.Ц. Д. и имот № 136008, пасище, мера собственост на В.К. С..

9.ИМОТ № 138007 (сто тридесет и осем нула нула седем) в землището на с. К., общ. М., с ЕКАТТЕ 35314, с площ на имота: 3.008 дка. (три декара и осем квадратни метра), начин на трайно ползване: използв. ливада, категория на земята при неполивни условия: пета, находящ в местността „Чушки ливади”, при граници и съседи: имот № 000676, полски път собственост на Община М., имот № 138006, използв. ливада собственост на наследници на М. Й. В., Землищна граница и имот № 138009, използв. ливада – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ.

10.ИМОТ № 140003 (сто и четиридесет нула нула три) в землището на с. К., общ. М., с ЕКАТТЕ 35314, с площ на имота: 2.800 дка. (два декара и осемстотин квадратни метра), начин на трайно ползване: полска култура, категория на земята при неполивни условия: девета, имота попада в: отдел/подотдел: 192/ч, площ: 2.321 дка, вид на горите или вид на подотдела: иглолистна гора находящ в местността „Иньовец”, при граници и съседи: имот № 140002, полска култура собственост на М. П.М.., имот № 210107, широколистна гора собственост на МЗГ-Държавно лесничейство, имот № 140004, полска култура собственост на А.Ц. П.и имот № 000674, полски път собственост на Община М..

11.ИМОТ № 202009 (двеста и две нула нула девет) в землището на с. К., общ. М., с ЕКАТТЕ 35314, с площ на имота: 3.200 дка. (три декара и двеста квадратни метра), начин на трайно ползване: полска култура, категория на земята при неполивни условия: девета, находящ в местността „Дедово хр. кладенче”, при граници и съседи: имот № 202010, полска култура собственост на П. К. Х., имот № 218012, пасище, мера – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот № 000221, широколистна гора собственост на МЗГ-Държавно лесничейство, имот № 202008, полска култура собственост на наследници на М.Д. П.и имот № 000717, полски път собственост на Община М..

12.ИМОТ № 211078 (двеста и единадесет нула седемдесет и осем) в землището на с.К., общ. М., с ЕКАТТЕ 35314, с площ на имота: 7.600 дка. (седем декара и шестстотин квадратни метра), начин на трайно ползване: широколистна гора, имота попада в: отдел/подотдел: 184/1, площ: 3.602 дка, вид на горите или вид на подотдела: поляна,  отдел/подотдел: 184/в, площ: 3.998 дка, вид на горите или вид на подотдела: широколистна гора, находящ в местността „Задънен дол”, при граници и съседи: имот № 211079, широколистна гора собственост на наследници на М.Й. В., имот № 211244, широколистна гора собственост на МЗГ-Държавно лесничейство, имот № 211077, широколистна гора собственост на наследници на С. П. С., имот № 211059, широколистна гора собственост на наследници на Д. Ц. М.и имот № 211060, широколистна гора собственост на наследници на Д. Л. Г..

Върху имот № 211078 /двеста и единадесет нула седемдесет и осем/ има следните ограничения:

98 Да се използува съгласно Закона за горите и Правилника за приложението му.

13.ИМОТ № 213018 (двеста и тринадесет нула осемнадесет) в землището на с. К., общ. М., с ЕКАТТЕ 35314, с площ на имота: 1.000 дка. (един декар), начин на трайно ползване: широколистна гора, имота попада в: отдел/подотдел: 193/а2, площ: 0.443 дка, вид на горите или вид на подотдела: широколистна гора, отдел/подотдел: 193/ц1, площ: 0.557 дка, вид на горите или вид на подотдела: широколистна гора, находящ в местността „Тръпката”, при граници и съседи: имот № 213017, широколистна гора собственост на наследници на Г.Т.И., имот № 213030, широколистна гора собственост на наследници на Н. П. С., имот № 213019, широколистна гора собственост на наследници на М.П. М. и имот № 000901, местен път собственост на Община М..

Върху имот № 213018 /двеста и тринадесет нула осемнадесет/ има следните ограничения:

98 Да се използува съгласно Закона за горите и Правилника за приложението му.

14.ИМОТ № 217008 (двеста и седемнадесет нула нула осем) в землището на с. К., общ. М., с ЕКАТТЕ 35314, с площ на имота: 3.000 дка. (три декара), начин на трайно ползване: широколистна гора, имота попада в: отдел/подотдел: 384/З, площ: 3.000 дка, вид на горите или вид на подотдела: голина, находящ в местността „Дедово хр кладенче”, при граници и съседи: имот № 217009, широколистна гора собственост на МЗГ-Държавно лесничейство, имот № 217006, широколистна гора собственост на МЗГ-Държавно лесничейство, имот № 217011, широколистна гора собственост на МЗГ-Държавно лесничейство и имот № 000700, път III кл собственост на Държавата.

Върху имот № 217008 /двеста и седемнадесет нула нула осем/ има следните ограничения:

98 Да се използува съгласно Закона за горите и Правилника за приложението му, при права: - 4/36 ид. части за К.Ц.К. с ЕГН **********, 6/36 ид. части за Й.Л.С., 6/36 ид. части за С.Л.С., с ЕГН **********, 6/36 ид. части за П.С.Д., с ЕГН **********, 3/36 ид. части за Д.Л.Д., с ЕГН **********, 4/36 ид. части за Ц.П. К., с ЕГН **********, 4/36 ид. части за П.Ц. К., с ЕГН **********, и 3/36 ид. части за З.Л.Д. – К. ЕГН**********.

ОТХВЪРЛЯ иска за делба, на основание чл. 10 ал. 1 ЗН, на посочените по-горе недвижими имоти по отношение на Л.Й.С., с ЕГН ********** и  П.Д.Д., с ЕГН **********, като неоснователен.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред ВрОС в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

23

Гражданско дело No 870/2018

УСТАНОВИТЕЛНИ ИСКОВЕ

БАНКА ДСК

Е.И.Л.

Докладчик:
ИВАН Б. ВЪТКОВ

Решение от 25.7.2019г.

и за да се произнесе, взе в предвид следното:

“БАНКА ДСК” ЕАД, със седалище и адрес на управление  гр. С., ул. «Московска» № 19, ЕИК 121830616, е предявил иск против Е.И.Л., ЕГН **********, с адрес: ***, с който ищеца моли съда да признае за установено по отношение на ответника, че същата дължи на Банка ДСК ЕАД сумата от 15 113.16 лв. представляваща главница; сумата от 220.00 лв. /двеста и двадесет лева и 00 ст./, представляваща заемни такси и разноски; сумата от 1 792.90 лв. /хиляда седемстотин деветдесет и два лева и 90 ст./, представляваща договорна лихва за периода от 28.02.2017 г. до 23.04.2018 г.; сумата от 221.41 лв. /двеста двадесет и един лева и 41 ст./ представляваща лихвена надбавка за забава за периода от 01.03.2017 г. до 23.04.2018 г., ведно със законната лихва върху главницата начиная от 24.04.2018 г. до окончателното изплащане на вземането, сумата от 346.97 лв. /триста четиридесет и шест лева и 97 ст./ - разноски по делото за внесена държавна такса и сумата от 150.00 лв. /сто петдесет лева и 00 ст./, представляваща юрисконсултско възнаграждение, предмет на издадената по ч. гр. дело № 544/2018 г. Заповед № 226/26.04.2018 г. за изпълнение на парично  задължение по чл. 417 ГПК. Претендират се и разноски по настоящото дело.

В срока по чл. 131 ГПК не е постъпил отговор на исковата молба. В с.з. процесуалния представител на ответника взема становище, че ответника не е подписвал договор за поръчителство и подписа върху договора на лист 21 от делото, като поръчител Е.Л. не е положен от него.

Правната квалификация на претендираните права е чл. 422 ал. 1 ГПК вр. чл. 417 ГПК и чл. 86 ЗЗД.

Събрани са писмени доказателства. Приложено е ч. гр. д. №544/2018 г. на МзРС.

Съдът, с оглед събраните по делото доказателства,  приема за установено от фактическа и правна страна следното:

По приложеното ч. гр. д. №544/2018 г. на МзРС е издадена заповед №226/26.04.2018 год. за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл. 417 ГПК, с която е разпоредено длъжникът АИ. А., ЕГН **********, с адрес: *** и длъжникът Е.И.Л., ЕГН **********, с адрес: ***, да заплатят солидарно на кредитора “БАНКА ДСК” ЕАД, със седалище и адрес на управление  гр. С., ул. «М.» № 19, ЕИК 121830616, сумата от 15 113.16 лв. /петнайсет хиляди сто и тринадесет лева и 16 ст./ представляваща главница; сумата от 220.00 лв. /двеста и двадесет лева и 00 ст./, представляваща заемни такси и разноски; сумата от 1 792.90 лв. /хиляда седемстотин деветдесет и два лева и 90 ст./, представляваща договорна лихва за периода от 28.02.2017 г. до 23.04.2018 г.; сумата от 221.41 лв. /двеста двадесет и един лева и 41 ст./ представляваща лихвена надбавка за забава за периода от 01.03.2017 г. до 23.04.2018 г., ведно със законната лихва върху главницата начиная от 24.04.2018 г. до окончателното изплащане на вземането, сумата от 346.97 лв. /триста четиридесет и шест лева и 97 ст./ - разноски по делото за внесена държавна такса и сумата от 150.00 лв. /сто петдесет лева и 00 ст./, представляваща юрисконсултско възнаграждение, допуснато е незабавно изпълнение на настоящата заповед на основание чл. 418     ал. 1 ГПК, тъй като е налице документ по чл. 417 т. 2 ГПК удостоверяващ изискуемо вземане по Договор за кредит за текущо потребление от 11.03.2008 г., преструктуриран на 12.11.2009 г., на 29.11.2010 г. и на 17.06.2016 г., поради настъпила предсрочна изискуемост, за което длъжниците са уведомени. Издаден е изпълнителен лист. След получаване на заповедта от съдебния изпълнител солидарният длъжник Е.И.Л. е подал възражение, в което сочи, че не дължи изпълнение по идздадената заповед, и твърди, че не е подписвал нищо като поръчител, явно е злоупотребено с личните му данни.

Проведена е процедура по чл. 415 ал. 1 т. 1 от ГПК и са дадени указания на заявителя на основание чл. 415 вр. чл. 422 от ГПК, след което в срок е предявен настоящия установителен иск.

От представените писмени доказателства се установява, че на 11.03.2008 г. между „Банка ДСК“ АД и АИ. А. е сключен договор за кредит за текущо потребление за сумата от 27 500 лв. На 29.11.2010 г. е сключено допълнително споразумение към договора за кредит, и на същата дата е сключен договор за поръчителство между ответника по делото Е.Л. и банката по силата на който се обезпечава изпълнението на задълженията на АА. по договора за кредит от  29.11.2010 г. за сумата от 24 200 лв. посочено е в този договор, че поръчителя отговаря солидарно с кредитополучателя за изпълнение на задълженията му по договора за кредит. При погасяване на кредита от страна на кредитополучателя А. са допуснати нередовности в плащанията на главницата и лихвите и на 17.04.2014 г. кредита е обявен за предсрочно изискуем. Тази предсрочна изискуемост е съобщена на солидарните длъжници с нотариална покана. В последствие е депозирано заявление по чл. 417 ГПК и въз основа на издадена заповед по чл. 417 ГПК е издаден изпълнителен лист, както беше посочено по-горе. След подадено възражение от Е.Л. е проведена процедура по чл. 415 ал. 1 т. 1 от ГПК и са дадени указания на заявителя на основание чл. 415 вр. чл. 422 от ГПК, след което в срок е предявен настоящия установителен иск.

Във възражението си солидарния длъжник Л. е посочил, че не е подписал каквито и да било документи свързани с описаните в изпълнителния лист задължения и че без негово съгласие личните му данни са използвани неправомерно. В с.з. процесуалния му представител поддържа това възражение. Други възражения относно задълженията по изпълнителния лист от ответника Л. не са направени.

 По делото, по искане на страните, е допусната съдебно счетоводна експертиза в заключението на която не оспорено от страните и прието от съда като вярно, обективно и компетентно изготвено, вещото лице е посочило, че първоначално отпуснатия кредит е усвоен от кредитополучателя А.. Сумата му е преведена на 11.03.2008 г.  По този кредит А. е извършвал плащания о 28.04.2008 г. до 29.10.2010 г. общо в размер на 9 905.63 лв. След сключване на допълнителни споразумения, плащането е преустановено на 21.06.2017 г. като след тази дата А. е извършил и последващи плащания но те са отнесени като плащания към изпълнителното дело. Размера на дължимите суми към 24042018 г. е общо 17242.09 лв.

Поделото е допусната и единична съдебно графологична експертиза в която вещото лице е дало заключение, че подписа за „поръчител“ в договора за поръчителство от 29.11.2010 г. – част от допълнително споразумение към договор за кредит от същата дата на а Банка ДСК ЕАД клон Мездра е изпълнен от Е.И.Л.. Това заключение е оспорено от ответната страна и съдът е допуснал по нейно искане тройна съдебно графологична експертиза. След подробно снемане на сравнителен материал от съдържащите се по делото писмени доказателства и предоставени от ответника Л. подписи за сравнителен материал, вещите лица са дали заключение, че подписът за  „поръчител“ положен от името на Е.Л. в договор за поръчителство от 29.11.2010 г. - част от допълнително споразумение към договор за кредит от 29.11.2010 г. сключен между Банка ДСК ЕАД и АИ. А. е изпълнен от лицето  Е.И.Л. ЕГН ********** . заключението по тройната съдебно графологична експертиза не е оспорено от страните.

От горното следва да се приеме, че подписа за „поръчител“ е положен от ответника, становището му че не е подписвал нищо и е злоупотребено с личните му данни е неоснователно. Този договор за поръчителство го обвързва и ответника дължи изпълнение по него.

При това положение предявения иск се явява основателен и доказан и като такъв ще следва да бъде уважен.

       При този изход на делото в полза на ищеца следва да бъдат присъдени направените пред настоящата инстанция съдебно-деловодни разноски в размер на 429.28 лв., представляваща заплатена държавна такса, сумата от 120 лв. представляваща депозит за вещо лице, и юрисконсултско възнаграждение съгласно чл. 78 ал. 8 ГПК в размер на 100 лв., или общо разноски в размер на 649.28 лв., и разноски в заповедното производство общо в размер на 496.97 лв.

Водим от горното, съдът

Р   Е    Ш    И :

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Е.И.Л., ЕГН **********, с адрес: ***, че същият дължи солидарно със кредитополучателя АИ. А. ЕГН **********, изпълнение на “БАНКА ДСК” ЕАД, със седалище и адрес на управление  гр. С., ул. «М.» № 19, ЕИК 121830616, по издадената по ч. гр. дело № 544/2018 г. на МзРС заповед за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл. 417 ГПК № 226/26.04.2018 г., за сумата от 15 113.16 лв. /петнайсет хиляди сто и тринадесет лева и 16 ст./ представляваща главница; сумата от 220.00 лв. /двеста и двадесет лева и 00 ст./, представляваща заемни такси и разноски; сумата от 1 792.90 лв. /хиляда седемстотин деветдесет и два лева и 90 ст./, представляваща договорна лихва за периода от 28.02.2017 г. до 23.04.2018 г.; сумата от 221.41 лв. /двеста двадесет и един лева и 41 ст./ представляваща лихвена надбавка за забава за периода от 01.03.2017 г. до 23.04.2018 г., ведно със законната лихва върху главницата, начиная от 24.04.2018 г. до окончателното изплащане на вземането.

ОСЪЖДА Е.И.Л., ЕГН **********, с адрес: ***, да заплати на “БАНКА ДСК” ЕАД, със седалище и адрес на управление  гр. С., ул. «Московска» № 19, ЕИК 121830616, разноски по настоящото производство в общ размер на 649.28 лв., както и направените разноски в производството по ч. гр. д. № 544/2018 г. по описа на МзРС в общ размер на 496.97 лв.

Решението може да се обжалва пред ВрОС в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

24

Гражданско дело No 834/2019

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

К.Ц.В.,
П.А.В.

 

Докладчик:
ИВАНКА Н. КОЖУХАРОВА

Решение от 25.7.2019г.

Водим от горните съображения, съдът

 

                                     Р   Е   Ш  И:

 

              ПРЕКРАТЯВА гражданският брак между К.Ц.В.  ЕГН ********** ***   и  П.А.В.  ЕГН ********** ***,  сключен с акт №  / 11.09.1993 год. на Община В. по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

             УТВЪРЖДАВА споразумението по чл.51 от СК,което да се счита неразделна част от решението..

              ПОСТАНОВЯВА след прекратяване на брака съпругата да носи предбрачното    си фамилно име А..

              ОПРЕДЕЛЯ окончателния размер на д.т. в размер на 40 лв.

              Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

В законна сила на 25.7.2019г.

25

Гражданско дело No 652/2018

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

МОБИЛТЕЛ ЕАД

П.Т.В.

Докладчик:
ИВАН Б. ВЪТКОВ

Решение от 29.7.2019г.

и за да се произнесе, взе в предвид следното:

„А1 БЪЛГАРИЯ” ЕАД ЕИК 131468980 със седалище и адрес на управление гр.София, район Илинден  ул.”Кукуш” № 1, е предявило иск против П.Т.В., ЕГН:********** ***, с която ищецът моли съда да признае за установено по отношение на ответника, че същата дължи изпълнение по издадената по ч. гр. дело № 20/2018 г. на МзРС заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК № 31/10.01.2018 г. за сумата от 275,84 лв.  незаплатена далекосъобщителна услуга, и неустойка по говор за далекосъобщителни услуги, и сумата от 23.99 лв. мораторна лихва, начислена върху фактура № 311191632/14.04.2015 г., ведно със законната лихва върху главницата, начиная от 08.01.2018 год. до окончателното изплащане. Претендират се разноски по заповедното и разноски по настоящото производство.

 В срока по чл. 131 ГПК не е постъпил отговор на исковата молба.

Правната квалификация на претендираните права е чл. 422 ГПК и чл. 79 ЗЗД.

Събрани са писмени доказателства.

Съдът, с оглед събраните по делото доказателства,  приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Процесуалният представител на ищеца с писмена молба входирана в съда преди първото с. з., наред със становище по делото, е поискал и постановяване на неприсъствено решение при условията на чл. 238 и сл. ГПК, тъй като са налице основанията за постановяване на такова решение, посочени в чл. 239 ал. 1 т. 1 и т. 2 ГПК.

Ответника не е представил в срок отговор на исковата молба, не се явява в първото съдебно заседание по делото, без да е направил искане за разглеждането му в негово отсъствие. Съдът намира искането за постановяване на неприсъствено решение по отношение на ответника за основателно. Налице са основанията на чл. 239 ал. 1 ГПК - на ответника са указани последиците от неспазване сроковете за размяната на книжата и неявяването му в съдебно заседание. Видно от изложеното в исковата молба и представените писмени доказателства, приети по делото като относими към спора, исковете са и вероятно основателни. Налице са всички условия, предвидени в ГПК, за постановяване на неприсъствено решение по отношение на ответника и следва исковете да бъдат уважени изцяло.

При този изход на делото на ищеца се следват и направените деловодни разноски в исковото и в заповедното производство.

 Водим от горното, и на основание чл. 237 ал. 1 ГПК, съдът

 

Р   Е    Ш    И :

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на П.Т.В., ЕГН:********** ***, че същата дължи изпълнение на „А1 БЪЛГАРИЯ” ЕАД ЕИК 131468980 със седалище и адрес на управление гр.София, район Илинден  ул.”Кукуш” № 1, по издадената по ч. гр. дело № 20/2018 г. на МзРС заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК № 31/10.01.2018 г., за сумата от 275.84 лв.  незаплатена далекосъобщителна услуга, и неустойка по говор за далекосъобщителни услуги, и сумата от 23.99 лв. мораторна лихва, начислена върху фактура № 311191632/14.04.2015 г., ведно със законната лихва върху главницата, начиная от 08.01.2018 год. до окончателното изплащане.

ОСЪЖДА П.Т.В., ЕГН:********** ***, да заплати на „А1 БЪЛГАРИЯ” ЕАД ЕИК 131468980 със седалище и адрес на управление гр.София, район Илинден  ул.”Кукуш” № 1, направените деловодни разноски в заповедното производство в размер на 25.00 лв. за внесена държавна такса, както и сумата от 180.00 лв. адвокатско възнаграждение, както и направените деловодни разноски в исковото производство в размер 25.00 лв. за внесена държавна такса, и сумата от 180 лв. адвокатско възнаграждение.

ОСЪЖДА П.Т.В., ЕГН:********** ***, да заплати държавна такса в полза на МзРС в размер на 50 лв.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

В законна сила на 29.7.2019г.

26

Гражданско дело No 656/2018

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

П.Т.Т.

А.П.П.

Докладчик:
ИВАН Б. ВЪТКОВ

Решение от 29.7.2019г.

и за да се произнесе, взе в предвид следното:

П.Т.Т., ЕГН ********** ***, е предявила иск против А.П.П., ЕГН ********** *** за предоставяне упражняването на родителските права върху родените от съвместното съжителство с ответника деца  - С.А.П., роден на *** г.  с ЕГН ********** и Т.А.П., роден на *** г.с ЕГН ********** на майката, за заплащане на издръжка от бащата за децата за в бъдеще по 200 лв. месечно за всяко едно от децата, считано от 21.05.2018 г. до настъпване на обстоятелства за изменението или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, считано от датата на възникване на задължението до погашението му, както и издръжка и за минало време – 6 месеца преди подаване на исковата молба в размер на по 150 лв. за всяко едно от децата, ведно със законната лихва върху сумата начиная от 21.05.2018 г. до окончателното и изплащане, както и да се определи режим на виждане на бащата с децата  - всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 9.00 часа на съботния ден до 16.00 часа на неделния ден. Претендират се и разноски.

В отговора си ответника оспорва исковете изцяло, като неоснователни. Допълнително взема сТ.ище, че желае родителските права да бъдат предоставени на него.

Правната квалификация на претендираните права е чл. 127 ал. 2 СК.

Събрани са писмени и гласни доказателства. Приложен е социален доклад, изготвен от ДСП М..

Съдът, с оглед събраните по делото доказателства,  приема за усТ.ено от фактическа и правна страна следното:

В исковата молба се твърди, че страните са живели на семейни начала като от 6 месеца преди завеждане на делото са във фактическа раздяла. От съвместното съжителство имат родени две деца – С.А.П. ЕГН ********** и Т.А.П. ЕГН **********. Тъй като родителите не могат съвместно да постигнат съгласие, кой от тях да упражнява родителските права върху децата ищцата е предявила настоящата искова молба. Претендира родителските права да бъдат предоставени на нея, както и съдът да определи издръжка в размер на по 150 лв. за всяко едно от децата. Претендира и издръжка за минало време за период от 6 месеца преди завеждане на исковата молба също в размер на 150 лв. за всяко едно от децата, както и да се определи режим на виждане на ответника с децата.

С исковата молба са представени удостоверения за раждане на двете деца. По делото страните не са представили документ за доходите си. Ищцата е представила служебна бележка, че е регистрирана като безработна.

По делото са разпитани двама свидетели доведени от ответника.

Свидетеля А. - без роднинска връзка със страните твърди, че познава страните. Децата са взети от жилището на ищцата, тъй като майката не се грижи за тях. Свидетеля е виждал децата по улиците, майката не ги контролира и не им обръща никакво внимание. От известно време децата са при дядо си в с. Камено поле и там бащата полага грижи за тях. Търсили майката, тъй като едното дете било болно, но тя се скрила и не се отзовала. Когато дядото на децата я е викал да се прибере тя е казала „не ме интересува, да се оправят“. Свидетелят твърди, че в момента децата живеят при дядо си в с. Камено поле, дядото е баща на майката. Бащата на децата работи в чужбина и изпраща пари за децата. Ходил е в къщата на майката в Роман, но не са я намерили.

Свидетелят Т., който е баща на ищцата и дядо на децата по майчина линия, твърди, че той гледа децата в неговото семейство с баба им, бащата праща пари от чужбина за издръжката им. Децата ходят на училище в с. Камено поле, когато едно от децата е било болно не са могли да намерят майката. Твърди, че майката не дава никакви пари за децата, тъй като е безработна, и за да се издържа е продала цялата покъщнина от къщата си в Роман. При него са идвали социални работници от ДСП М. и не са констатирали проблем при отглеждане на децата.

В представения по делото социален доклад, изготвен от ДСП М., е констатирано, че децата в момента са при дядо си по майчина линия в с. Камено поле, записани са в училище и го посещават редовно. За децата има обособена отделна стая обзаведена с всичко необходимо. При посещение в гр. Роман ищцата отказала всякакво съдействие и социалните работници не могат да се произнесат по отношение нейните възможности за отглеждане и възпитание на децата. Твърдят, че в момента в ДСП М. тече процедура за настаняване на децата в семейството на роднини и близки - техните баба и дядо. Тази процедура е спряна до приключване на настоящото дело. Заключението на социалните работници е, че в интерес на децата е да останат в семейството на бабата и дядото, където за тях се полагат адекватни грижи, бащата работи и осигурява средства за тяхната издръжка, обажда се всеки ден на децата. Заключението е, че бабата и дядото на децата могат да задоволяват всички потребности на децата, като бащата осигурява средства за това.

С оглед горното, съдът намира, че иска за предоставяне на родителските права по отношение на двете деца е неоснователен и следва да бъде отхвърлен. По делото не се събраха никакви доказателства ангажирани от ищцата, че същата разполага с необходимите условия за отглеждане на децата, както и че притежава необходимия родителски капацитет за това. Следва да бъдат отхвърлени и исковете за определяне на режим на виждане и за издръжка за в бъдеще и за минал период.

По делото не е предявен насрещен иск от ответника, съдът в изпълнение на задълженията си по чл. 127 ал. 2 СК, следва служебно да се произнесе по отношение местоживеенето на децата, упражняването на родителските права и тяхната издръжка.

С оглед събраните по делото гласни доказателства и отразеното в социалния доклад, съдът намира, че родителските права по отношение на двете деца следва да бъдат предоставени на бащата. Същият притежава необходимият родителски капацитет, полага адекватни грижи за децата, заминал е да работи в чужбина, за да осигури средства за тяхното отглеждане и обезпечаването им с необходимите учебни пособия. В тази насока, съдът цени показанията на разпитаните свидетели, включително и на свидетелят Т., независимо от близката му роднинска връзка с ищцата. Той полага непосредствени грижи за отглеждането на децата, поради незаинтересоваността на майката, неговите показания кореспондират с изложеното от другия свидетел, както и с отразеното в социалния доклад. Съдът намира за необходимо да отбележи, че спора между родителите относно упражняване на родителските права не е пречка ДСП М. да предприеме мерки по Закона за закрила на детето, включително и иницииране на процедура по настаняване на децата в семейството на роднини и близки. За това съдът е сигнализирал ДСП М. с определението си за посТ.яване на привременни мерки.

По отношение определяне на издръжката, тъй като по делото не са представени доказателства за доходите на родителите, съдът взема за база минималната работна заплата за страна, която към момента е 560 лв. Минимално гарантирания размер на издръжката, съгласно чл. 142 ал. 2 СК е в размер на ¼ от МРЗ, или по 140 лв. месечно. С оглед материалните възможности на родителите и нуждите на децата, тяхната възраст, съдът намира, че следва да се определи издръжка в минималния размер гарантиран от закона, която майката ще следва да заплаща на децата.

Следва да бъде определен режим на виждане на майката с децата всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 08.00 часа до 18.00 часа, както и един месец през лятото, който да не съвпада с платения годишен отпуск на бащата.

       При този изход на делото в полза на ответника следва да бъдат присъдени направените пред настоящата инстанция съдебно-деловодни разноски в размер на 300 лв., представляващи заплатен адвокатски хонорар от ответника.

Водим от горното, съдът

 

Р   Е    Ш    И :

 

ОТХВЪРЛЯ предявените от П.Т.Т., ЕГН ********** ***, искове против А.П.П., ЕГН ********** *** за предоставяне упражняването на родителските права върху родените от съвместното съжителство с ответника деца  - С.А.П., роден на *** г.  с ЕГН ********** и Т.А.П., роден на *** г.с ЕГН ********** на майката, за заплащане на издръжка от бащата за децата за в бъдеще по 200 лв. месечно за всяко едно от децата, считано от 21.05.2018 г. до настъпване на обстоятелства за изменението или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, считано от датата на възникване на задължението до погашението му, както и издръжка и за минало време – 6 месеца преди подаване на исковата молба в размер на по 150 лв. за всяко едно от децата, ведно със законната лихва върху сумата начиная от 21.05.2018 г. до окончателното и изплащане, както и за определяне на режим на виждане на бащата с децата  - всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 9.00 часа на съботния ден до 16.00 часа на неделния ден, като неоснователни и недоказани.

  ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права по отношение на децата С.А.П., роден на *** г.  с ЕГН ********** и Т.А.П., роден на *** г.с ЕГН **********, на бащата А.П.П., ЕГН ********** ***.

ОПРЕДЕЛЯ режим на виждане на майката П.Т.Т., ЕГН ********** *** с децата - С.А.П., роден на *** г.  с ЕГН ********** и Т.А.П., роден на *** г. с ЕГН ********** всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 08.00 часа до 18.00 часа, както и един месец през лятото, който да не съвпада с платения годишен отпуск на бащата.

ОСЪЖДА П.Т.Т., ЕГН ********** *** да заплаща на децата С.А.П., роден на *** г.  с ЕГН ********** и Т.А.П., роден на *** г. с ЕГН **********, чрез баща им и законен представител издръжка в размер на по 140 лв. месечно за всяко едно от децата, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска считано от 21.05.2018 г., до окончателното и изплащане.

ОСЪЖДА П.Т.Т., ЕГН ********** да заплати на А.П.П., ЕГН ********** *** направените деловодни разноски в размер на 300 лв.

ОСЪЖДА П.Т.Т., ЕГН ********** да заплати държавна такса в полза на МзРС върху определената издръжка в размер на 403.20 лв.

Решението може да се обжалва пред ВрОС в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

27

Гражданско дело No 814/2018

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Г.Ц.Н.,
А.Г.Н.

Я.З.Д.

Докладчик:
ИВАНКА Н. КОЖУХАРОВА

Решение от 29.7.2019г.

и за да се произнесе взе предвид следното:

                   Г.Ц.Н. *** и А.Г.Н. ***  с адрес за призоваване гр.М. адв.С.К. *** са предявили иск против Я.З.Д. с ЕГН ********** ***  за заплащане  на по  3000 лв.  за всеки един от ищците обезщетение за неимуществени  резултат  на непозволено увреждане изразяващи се  в телесно увреждане,болки и страдания,уплаха,отрицателни психични изживявания ,ведно със законната лихва,начиная от 18.10.2017 г. до окончателното изплащане, както и за заплащане на по  500 лв. имуществени вреди,представляващи изплатено адвокатско възнаграждение в наказателното производство,ведно със законната лихва,начиная от 14.06.2018 год. до окончателното изплащане.Претендират се и разноски.

                  В срока по чл. 131 ал. 1 ГПК, от пълномощника на   ответника  адв.Г.П. *** е постъпил отговор, с който оспорва предявените искове по размер.Претендират се  и разноски.

                  Искът е с правно основание чл.45 ЗЗД вр.чл.413 ал.2 вр.ал.3 от НПК вр.чл.300 от ГПК,чл.52 от ЗЗД.

                   Събрани са писмени и гласни доказателства.назначени и са изслушани съдебно-медицинска, съдебно психиатрична експертиза.Приложено е НОХД № 244/2018 год. на МзРС.

                  Съдът, след като обсъди събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установено следното:

   От събраните по делото доказателства и приложеното НОХД № 244/2018 год. по описа на МзРС се установява,че със сключено споразумение от 10.05.2018 год. ответникът е бил признат за виновен за това,че на 18.10.2017 год. в гр.Мездра е причинил лека телесна повреда по хулигански подбуди  на ищцата Г.Ц., изразяваща се в  оток на дясна китка и кръвонасядания в областта на коленете и на ищеца А.Н.- лека телесна повреда,изразяваща се в кръвонасядане на челото и охлузвания на горни и долни крайници,като му е наложено и съответно наказание.

От приложеното НОХД № 277/2018 год. по описа на МзРС се установява,че ищците са заплатили по 500 лв. адвокатско възнаграждение за процесуално представителство по ДП № 2290/2017 год. на РП гр.Мездра

От заключението на съдебно-медицинската експертиза неоспорена от страните по делото и възприета от съда като обективна и компетентна се установява,че ищцата Г.Ц. е  получила оток на дясна китка и кръвонасядания в областта на коленете,а ищеца А.Н.- кръвонасядания на челото и охлузвания на горни и долни крайници.Оздравителният период  е от 5-7 дни.

 От заключението на съдебно психиатричната експертиза, неоспорена от страните по делото и възприета от съда като обективна и компетентна се установява,че ищеца А.Н.  във връзка с инцидента развива стресова  реакция, която постепенно е овладяна и  и към настоящия момент е клинично здрав.По отношение на ищцата Г.  Ц. в резултат на инцидента се оформя протрахирана стресова реакция,която постепенно придобива характер на посттравматично стресово разстройство.Има усложнения при другите й заболявания..

 От показанията на св.Г.,който също работи в дискотеката  се установява,че бил с компания  в дискотеката.Ответникът бил много пиян,даже паднал от стола.Когато си тръгнали, ищците помолили ответника да излезе,че ще затварят.Свидетелят си тръгнал,тъй като този ден не бил на работа.След 15 минути колега му се обадил да се върне обратно.По пътя му се обадила и ищцата Г.,която казала,че  този от дискотеката ги причакал.Когато пристигнал ищеца А. тъкмо ставал от  земята.Г. била  много изплашена и плачела.А./ А./ имал огромна синина на главата.Г. треперела цялата,боляло я ръката.А. около две седмици имал оток на главата,а Г. носела бинт три седмици и ръката много я боляла.От тогава поведението им се променило.Предпочитат да са с някой,отколкото да са сами.Страх ги е  да не се случи нещо подобно.След този случай понякога  ги придружава след работа.Св.Т. установява същите обстоятелства.След случая Г. влизала в болница,тъй каго уринирала кръв.Докторите й казали,че е от силен стрес, а А.  не ходил доста време на училище.

 При така изяснената фактическа обстановка съда намира предявеният иск по чл.45 от ЗЗД за доказан по основание.Съгласно чл. 45, ал. 1 ЗЗД, деликтната отговорност възниква на основата на фактически състав, включващ в себе си противоправно деяние, вреди, пряка причинно-следствена връзка между двете и вина. В случая със сключеното по НОХД № 277/ 2018 год. по описа на МзРС е установено, че на 18.10.2017 год. в гр.Мездра е причинил лека телесна повреда по хулигански подбуди  на ищцата Г.Ц., изразяваща се в  оток на дясна китка и кръвонасядания в областта на коленете и на ищеца А.Н.- лека телесна повреда,изразяваща се в кръвонасядане на челото и охлузвания на горни и долни крайници Съгласно чл. 383, ал. 1 НПК това споразумение има последиците на влязла в сила присъда и според чл. 300 ГПК се ползва със задължителна за гражданския съд сила по отношение на авторство, противоправност и вина на дееца, т. е. три от общо петте факта на посочения фактически състав.

По предявения от Г.Ц. иск за неимуществени вреди, видно от свидетелските показания, е налице пряка причинно-следствена връзка между тяхното настъпване и деянието на ответника. Този иск се явява доказан по основание, като на преценка подлежи единствено размерът на обезщетението, във връзка с който съдът намира следното:

Въпреки липсата на възможност за съпоставяне между претърпените болки и страдания и паричната престация, законодателят е дал възможност на увредения да претендира парично обезщетение за неимуществени вреди, като е предоставил на съда да прецени във всеки конкретен случай какъв е справедливият размер на това обезщетение – по силата на чл. 52 ЗЗД, предвиждащ, че обезщетението за неимуществени вреди се определя от съда по справедливост. Критериите за определяне на този размер са възрастта на пострадалия, видът, обемът и тежестта на причинените неимуществени вреди, интензивността и продължителността на претърпените болки и страдания и др. В тази връзка съдът съобрази указанията, дадени с Постановление № 4/68 г. на Пленума на ВС и с Постановление № 17/63 г. на Пленума на ВС и отчете вида и характера на доказаните по делото увреждания, претърпените болки и страдания, продължителността и интензивността на болките и страданията, както са описани по-горе при установяване на фактическата страна на спора. Следва да се отчетат не само болките и страданията ,понесени от увреденото лице, но и всички неудобства-емоционални,физически и психически,които ги съпътстват и които зависят не само от обективен,но и от субективен фактор- конкретният психо-емоционален стасус на пострадалия/ субективното отношение към случилото се и отражението му върху психиката .

От събраните по делото гласни доказателства и заключенията на съдебно-медицинската и психиатрична  експертиза е установено,че се касае до лека телесна повреда, чиито оздравителен период е от 5-7 дни, но за сметка на това обаче стреса за ищцата от случилото се е продължил по-дълго и с оглед заключението на съдебно психиатричната експертиза в резултат на инцидента се оформя протрахирана стресова реакция,която постепенно придобива характер на посттравматично стресово разстройство.Има усложнения при другите й заболявания.това дава основание на съда да приеме,че справедлив размер на обезщетението за причинени неимуществени вреди следва да се определи на сумата 3 000 лв.

По предявения от А.Н.  иск за неимуществени вреди, видно от свидетелските показания, е налице пряка причинно-следствена връзка между тяхното настъпване и деянието на ответника. Този иск се явява доказан по основание, като на преценка подлежи единствено размерът на обезщетението, във връзка с който съдът намира следното

От събраните по делото доказателства и заключението на съдебно-медицинската и психиатрична експертиза е установено,че се касае до лека телесна повреда с оздравителен период от 5-7 дни.От заключението на съдебно-психиатричната експертиза се установява,че  А. във връзка с инцидента развива стресова  реакция, която постепенно е овладяна и  и към настоящия момент е клинично здрав.

Предвид всички тези обстоятелства по настъпването на вредите, вида и характера на уврежданията, претърпените болки и страдания, степента на увреждане съда намира, че справедливото обезщетение за претърпените неимуществени вреди възлиза  в размер на 1000 лв., като в останалата част до пълния размер претенцията се отхвърли като неоснователна и недоказана.

              Съдът намира за основателна и  претенцията за заплащане на обезщетение за имуществени вреди, изразяващо се в заплатен адвокатски хонорар за процесуално представителство в досъдебното производство Установява се заплащането на хонорара, както и наличието на причинно – следствена връзка с престъпленията, за които ответникът е признат за виновен, като в одобреното по наказателното дело споразумение е отразен номера на досъдебното производство. Искът за осъждане на ответника да заплати на ищците по 500 лв. - заплатен в досъдебното производство адвокатски хонорар се явява изцяло основателен и доказан и следва да се уважи. Следва да се присъди и законна лихва, считано от датата на депозиране на исковата молба в съда до окончателното й изплащане.

                При този изход на делото ответника следва да заплати на ищцата  направените разноски в размер на 450 лв.,а на ищеца А.Н.- разноски по компенсация в размер на  192.86 лв.,а ищеца А.Н. да заплати на ответника разноски по компенсация в размер на 200 лв.Ответникът следва да заплати такса в полза на МзРС в размер на 200 лв. и разноски в размер на 480 лв.

               Водим от горните съображения,съдът

 

                                        Р   Е   Ш  И:

 

               ОСЪЖДА Я.З.Д. с ЕГН ********** ***   да заплати на    Г.Ц.Н. с ЕГН ********** *** 000 лв./ три хиляди лева/ обезщетение за неимуществени  резултат  на непозволено увреждане изразяващи се  в телесно увреждане,болки и страдания,уплаха,отрицателни психични изживявания ,ведно със законната лихва,начиная от 18.10.2017 г. до окончателното изплащане, както и за заплащане на по  500 лв. имуществени вреди,представляващи изплатено адвокатско възнаграждение в наказателното производство,ведно със законната лихва,начиная от 14.06.2018 год. до окончателното изплащане., както и сумата 450 лв. разноски..

               ОСЪЖДА Я.З.Д. с ЕГН ********** ***   да заплати на  А.Г.Н. с ЕГН ********** *** 000 / хиляда лева/ обезщетение за неимуществени  резултат  на непозволено увреждане изразяващи се  в телесно увреждане,болки и страдания,уплаха,отрицателни психични изживявания ,ведно със законната лихва,начиная от 18.10.2017 г. до окончателното изплащане, както и за заплащане на по  500 лв. имуществени вреди,представляващи изплатено адвокатско възнаграждение в наказателното производство,ведно със законната лихва,начиная от 14.06.2018 год. до окончателното изплащане,,както и разноски по компенсация в размер на 192.86 лв..ОТХВЪРЛЯ  иска в останалата част до пълния размер като неоснователен и недоказан.

            ОСЪЖДА  А.Г.Н. с ЕГН ********** *** да заплати на Я.З.Д. с ЕГН ********** ***   деловодни разноски по компенсация в размер на 200 лв.

            ОСЪЖДА Я.З.Д. с ЕГН ********** ***    да заплати такса в полза на МзРС в размер на 200 лв. и разноски в размер на  480 лв.

             РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред ВрОС в двуседмичен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

 

28

Гражданско дело No 938/2018

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД

К.М.Б.

Докладчик:
ИВАН Б. ВЪТКОВ

Решение от 30.7.2019г.

и за да се произнесе, взе в предвид следното:

“ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ” АД, ЕИК/Код по Булстат: 175133827, седалище/адрес на управление/ гр. София, п.к. 1784, район Младост, бул. Цариградско шосе 159, бл. Бенч Марк, Бизнес център, е предявило иск против К. Миладинов Б., ЕГН:**********, с адрес: ***,  с  който ищецът моли съда да признае за установено по отношение на ответника че същия дължи изпълнение по издадената по ч. гр. дело № 582/2018 г. на МзРС, Заповед № 246/09.05.2018 г. за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК  за сумата от 384,43 лв., сумата от 12.06 лв. - лихва за периода от 29.11.2017 г. до 25.04.2018 г. ведно със законната лихва считано от 08.05.2018 г. (дата на постъпване на заявлението в съда) до изплащане на вземането.

 В срока по чл. 131 ГПК не е постъпил отговор на исковата молба.

Правната квалификация на претендираните права е чл. 422 ГПК.

Събрани са писмени доказателства. Приложено е ч. гр. д. №582/2018 год. на МзРС.

Съдът, с оглед събраните по делото доказателства,  приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Процесуалният представител на ищеца с писмена молба входирана в съда преди първото с. з., наред със становище по делото, е поискал и постановяване на неприсъствено решение при условията на чл. 238 и сл. ГПК, тъй като са налице основанията за постановяване на такова решение, посочени в чл. 239 ал. 1 т. 1 и т. 2 ГПК.

Ответника не е представил в срок отговор на исковата молба, не се явява в първото съдебно заседание по делото, без да е направил искане за разглеждането му в негово отсъствие. Съдът намира искането за постановяване на неприсъствено решение по отношение на ответника за основателно. Налице са основанията на чл. 239 ал. 1 ГПК - на ответника са указани последиците от неспазване сроковете за размяната на книжата и неявяването му в съдебно заседание. Видно от изложеното в исковата молба и представените писмени доказателства, приети по делото като относими към спора, исковете са и вероятно основателни. Налице са всички условия, предвидени в ГПК, за постановяване на неприсъствено решение по отношение на ответника и следва исковете да бъдат уважени изцяло.

При този изход на делото на ищеца се следват и направените деловодни разноски в исковото и в заповедното производство.

 Водим от горното, и на основание чл. 237 ал. 1 ГПК, съдът

 

Р   Е    Ш    И :

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на К. Миладинов Б., ЕГН:**********, с адрес: ***, че същият дължи изпълнение на “ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ” АД, ЕИК/Код по Булстат: 175133827, седалище/адрес на управление/ гр. София, п.к. 1784, район Младост, бул. Цариградско шосе 159, бл. Бенч Марк, Бизнес център, по издадената по ч. гр. дело № 582/2018 г. на МзРС заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК №246/09.05.2018 г., за сумата от 384.43 лв. главница за ползвана и незаплатена ел. енергия за периода от 16.09.2017 год. до 17.01.2018 год., сумата от 12.06 лв. - лихва за периода от 29.11.2017 г. до 25.04.2018 г. ведно със законната лихва считано от 08.05.2018 г. (дата на постъпване на заявлението в съда) до изплащане на вземането.

ОСЪЖДА К. Миладинов Б., ЕГН:**********, с адрес: ***, да заплати на “ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ” АД, ЕИК/Код по Булстат: 175133827, седалище/адрес на управление/ гр. София, п.к. 1784, район Младост, бул. Цариградско шосе 159, бл. Бенч Марк, Бизнес център, направените деловодни разноски в заповедното производство в размер на 25.00 лв. за внесена държавна такса, както и сумата от 58.00 лв. адвокатско възнаграждение, както и направените деловодни разноски в исковото производство в размер 75.00 лв. за внесена държавна такса, и сумата от 87.00 лв. адвокатско възнаграждение.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

В законна сила на 30.7.2019г.

29

Гражданско дело No 258/2019

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД

М.Ц.А.

Докладчик:
ИВАН Б. ВЪТКОВ

Решение от 30.7.2019г.

и за да се произнесе, взе в предвид следното:

“Чез Електро България” АД  ЕИК 175133827   със седалище и адрес на управление гр.София район Младост,бул.“Цариградско шосе“№159, бл. Бенч Марк, Бизнес център, е предявило иск против М.Ц.А., ЕГН:********** ***, с която ищецът моли съда да признае за установено по отношение на ответника, че същия дължи изпълнение по издадената по ч. гр. дело № 1525/2018 г. на МзРС заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК № 710/21.11.2018 г. за сумата от 349,17 лв. /триста четиридесет  и девет лева и 0,17 ст./ главница, 61,34 лв. / шестдесет и един лева и 0.34 ст./ лихва за периода от 08.12.2016 до 09.11.2018 год., ведно със законната лихва върху главницата, начиная от 20.11.2018 год. – датата на подаване на заявлението  в съда до окончателното изплащане, както и сумата 25.00 лв.  д.т. и 58.00 лв. адвокатско възнаграждение.

 В срока по чл. 131 ГПК не е постъпил отговор на исковата молба.

Правната квалификация на претендираните права е чл. 422 ГПК.

Събрани са писмени доказателства. Приложено е ч. гр. д. №1525/2018 год. на МзРС.

Съдът, с оглед събраните по делото доказателства,  приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Процесуалният представител на ищеца с писмена молба входирана в съда преди първото с. з., наред със становище по делото, е поискал и постановяване на неприсъствено решение при условията на чл. 238 и сл. ГПК, тъй като са налице основанията за постановяване на такова решение, посочени в чл. 239 ал. 1 т. 1 и т. 2 ГПК.

Ответника не е представил в срок отговор на исковата молба, не се явява в първото съдебно заседание по делото, без да е направил искане за разглеждането му в негово отсъствие. Съдът намира искането за постановяване на неприсъствено решение по отношение на ответника за основателно. Налице са основанията на чл. 239 ал. 1 ГПК - на ответника са указани последиците от неспазване сроковете за размяната на книжата и неявяването му в съдебно заседание. Видно от изложеното в исковата молба и представените писмени доказателства, приети по делото като относими към спора, исковете са и вероятно основателни. Налице са всички условия, предвидени в ГПК, за постановяване на неприсъствено решение по отношение на ответника и следва исковете да бъдат уважени изцяло.

При този изход на делото на ищеца се следват и направените деловодни разноски в исковото и в заповедното производство.

 Водим от горното, и на основание чл. 237 ал. 1 ГПК, съдът

 

Р   Е    Ш    И :

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на М.Ц.А., ЕГН:********** ***, че същият дължи изпълнение на “ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ” АД, ЕИК/Код по Булстат: 175133827, седалище/адрес на управление/ гр. София, п.к. 1784, район Младост, бул. Цариградско шосе 159, бл. Бенч Марк, Бизнес център, по издадената по ч. гр. дело № 1525/2018 г. на МзРС заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК № 710/21.11.2018 г. за сумата от 349,17 лв. /триста четиридесет  и девет лева и 0,17 ст./ главница, 61,34 лв. / шестдесет и един лева и 0.34 ст./ лихва за периода от 08.12.2016 до 09.11.2018 год., ведно със законната лихва върху главницата, начиная от 20.11.2018 год. – датата на подаване на заявлението  в съда до окончателното изплащане.

ОСЪЖДА М.Ц.А., ЕГН:********** ***, да заплати на “ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ” АД, ЕИК/Код по Булстат: 175133827, седалище/адрес на управление/ гр. София, п.к. 1784, район Младост, бул. Цариградско шосе 159, бл. Бенч Марк, Бизнес център, направените деловодни разноски в заповедното производство в размер на 25.00 лв. за внесена държавна такса, както и сумата от 58.00 лв. адвокатско възнаграждение, както и направените деловодни разноски в исковото производство в размер 75.00 лв. за внесена държавна такса, и сумата от 87.00 лв. адвокатско възнаграждение.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

В законна сила на 30.7.2019г.

30

Гражданско дело No 861/2019

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

И.Т.Г.,
К.С.Г.

 

Докладчик:
ИВАН Б. ВЪТКОВ

Решение от 30.7.2019г.

Водим от горното, съдът

 

Р   Е   Ш   И :

 

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между И.Т.Г., ЕГН ********** и К.С.Г., ЕГН **********, сключен с акт за граждански №…./….. г. в гр. …., Община ….., по взаимно съгласие.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение по чл. 51 СК, което да се счита за неразделна част от настоящето решение, както следва:

            1. След прекратяване на брака съпругата К.С.Г. ще запази фамилното си име Г., за което съпругът и е съгласен.

  2. След прекратяване на брака страните нямат претенции за издръжка помежду си.

  3. Родените по време на брака деца са пълнолетни и страните не предявяват претенции за родителски права и издръжка.

  4. Имуществените отношения между страните са уредени предварително и страните нямат претенции един към друг.

  5. Разноските по делото се поемат по равно от двамата съпрузи

            ОПРЕДЕЛЯ окончателна държавна такса по делото в размер на 40.00 лв.,  която е внесена при образуване на делото и такава няма да бъде присъдена.

            РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

В законна сила на 30.7.2019г.

31

Гражданско дело No 741/2018

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ЕОС МАТРИКС ЕООД

К.Д.Х.

Докладчик:
ИВАН Б. ВЪТКОВ

Решение от 31.7.2019г.

и за да се произнесе, взе в предвид следното:

„Е. М.” EООД, ЕИК 131001375, с адрес на управление: гр. С., р-н В. ж.к. “М.д.” ул. „Р.П.– К.” № 4-6, е предявило иск против К.Д.Х., с който ищецът моли съда да признае за установено, че ответникът - К.Д.Х., ЕГН ********** с адрес: *** дължи на ищцовото дружество изпълнение по издадената по ч. гр. дело № 250/2018 г. на МзРС заповед № 99/28.02.2018 г., за сумата 1344.78 лв. – главница, дължима по Договор за потребителски кредит с номер CREX-11451544 от 22.09.2015 г., ведно със законната лихва от 26.02.2018 г. (дата на подаване на заявлението в съда) до изплащане на вземането; сумата от 197,73 лв. – договорна лихва за периода от 05.03.2016 г. до 05.10.2016 г. – дата на последна погасителна вноска, и сумата от 30.85 лв., представляваща направени по делото разноски. Претендират се и разноски настоящото дело.

В срока по чл. 131 ГПК не е постъпил отговор на исковата молба.

 Правната квалификация на претендираните права е чл. 422 ал. 1 ГПК.

Събрани са писмени доказателства. Приложено е ч. гр. д. №250/2018 г. на МзРС.

Съдът, с оглед събраните по делото доказателства,  приема за установено от фактическа и правна страна следното:

По приложеното ч. гр. д. №250/2018 г. на МзРС е издадена заповед №99/28.02.2018 год. за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК, с която е разпоредено длъжникът К.Д.Х., ЕГН **********, да заплати на кредитора „ЕОС МАТРИКС” EООД, ЕИК 131001375, с адрес на управление: гр. София, р-н Витоша ж.к. “Малинова долина” ул. „Рачо Петков – Казанджията” № 4-6, сумата 1344.78 лв. – главница, дължима по Договор за потребителски кредит с номер CREX-11451544 от 22.09.2015 г., ведно със законната лихва от 26.02.2018 г. (дата на подаване на заявлението в съда) до изплащане на вземането; сумата от 197,73 лв. – договорна лихва за периода от 05.03.2016 г. до 05.10.2016 г. – дата на последна погасителна вноска, и сумата от 30.85 лв., представляваща направени по делото разноски.

Проведена е процедурата по чл. 415 ал. 1 т. 1 от ГПК и са дадени указания на заявителя на основание чл. 415 вр. чл. 422 от ГПК, след което в срок е предявен настоящия установителен иск.

От представените писмени доказателства се установява, че на 22.09.2015 г. между ищеца и ответника по делото е сключен договор за потребителски кредит CREX-11451544, като по силата на договора кредиторът-ищец е предоставил на кредитополучателя-ответник сума в размер на 2307.90 лева, като последният се e задължил да я върне, ведно с уговорените лихви на 12 месечни погасителни вноски, в които се включва главница и лихви.

       При така установените фактически данни се налагат следните правни изводи:

Договорът за потребителски кредит, какъвто е настоящия, е реален договор, който се счита сключен, когато въз основа на постигнато между страните съгласие заемодателят предаде, а заемополучателят получи в заем парична сума или заместими вещи, на които става собственик, като заемателят се задължава да върне заетата сума или вещи от същия вид количество и качество. По иск с правно основание чл. 240 ЗЗД или иск за установяване на вземане (какъвто е настоящият), за което се твърди, че произтича от заемен договор, в доказателствена тежест на ищеца е доказването  на обстоятелството, че сумата е предадена, както и на конкретния размер на дължимата към настоящия момент сума.

 Видно от условията по договора, в раздел „удостоверявания“ /лист 13 от делото/, с подписването му, кредитополучателят К.Д.Х. е удостоверил получаването на заемната сума в пълния й размер. Това обстоятелство не се оспорва. По делото липсва възражение от страна на ответника за настъпила предсрочна изискуемост и размера на дължимите суми. Същият не представя писмен отговор, не прави възражения по исковете, не доказа и реално плащане на претендираното задължение по кредита.

Следователно предявените искове за признаване за установено между страните, че ответникът дължи на ищеца сумата от 1344.78 лв. – главница, дължима по Договор за потребителски кредит с номер CREX-11451544 от 22.09.2015 г., ведно със законната лихва от 26.02.2018 г. (дата на подаване на заявлението в съда) до изплащане на вземането; сумата от 197,73 лв. – договорна лихва за периода от 05.03.2016 г. до 05.10.2016 г. – дата на последна погасителна вноска.

     Съгласно т. 12 от Тълкувателно решение № 4/2013 г. от 18.06.2014 г. на ОСГТК на ВКС, съдът в исковото производство се произнася с осъдителен диспозитив по дължимостта на разноските в заповедното производство, включително и когато не изменя разноските по издадената заповед за изпълнение.

При този изход на делото в полза на ищеца следва да бъдат присъдени направените пред настоящата инстанция съдебно-деловодни разноски в размер на 74 лв., представляващи заплатена държавна такса, и в заповедното производство в размер на 30.85 лв.

Водим от горното, съдът

 

Р   Е    Ш    И :

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на К.Д.Х., ЕГН ********** с адрес: ***, че същият дължи изпълнение на „Е. М.” EООД, ЕИК 131001375, с адрес на управление: гр. С., р-н В. ж.к. “М.д.” ул. „Р. П. – К.” № 4-6, по издадената по ч. гр. дело № 250/2018 г. на МзРС заповед № 99/28.02.2018 г., за сумата 1344.78 лв. – главница, дължима по Договор за потребителски кредит с номер CREX-11451544 от 22.09.2015 г., ведно със законната лихва от 26.02.2018 г. (дата на подаване на заявлението в съда) до изплащане на вземането; сумата от 197.73 лв. – договорна лихва за периода от 05.03.2016 г. до 05.10.2016 г. – дата на последна погасителна вноска.

ОСЪЖДА К.Д.Х., ЕГН ********** с адрес: ***, да заплати на „ЕОС МАТРИКС” EООД, ЕИК 131001375, с адрес на управление: гр. С., р-н В. ж.к. “М. д.” ул. „Р. П. – К.” № 4-6, разноски по настоящото производство в размер на 74 лв., както и направените разноски в производството по ч. гр. д. № 250/2018 г. по описа на МзРС в размер на 30.85 лв.

Решението може да се обжалва пред ВрОС в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

32

Гражданско дело No 1246/2018

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД

П.Ц.А.

Докладчик:
ИВАН Б. ВЪТКОВ

Решение от 31.7.2019г.

и за да се произнесе, взе в предвид следното:

„А. ЗА С.НА В.” ООД, със седалище и адрес на управление  гр. С., бул. «П. Д.» № 25, офис-сграда Л., ет.2, офис 4, ЕИК 203670940, чрез пълномощник К.Г.В. - М- юрисконсулт, е предявило иск против П.Ц.А., ЕГН **********, с адрес: ***, с  който ищецът моли съда да признае за установено по отношение на ответника, че същият дължи на ищцовото дружество изпълнение по издадената по ч. гр. дело № 898/2018 г. на МзРС заповед № 402/04.07.2018 г., сумата от 2188.46 лева главница за периода от 05.06.2017 г. до 05.03.2019 г., по отношение на които на основание чл. 5 от Договора за кредит е обявена предсрочна изискуемост, считано от дата 05.07.2017 г.,  ведно със законната лихва върху главницата начиная от 03.07.2018 г. /датата на депозиране на заявлението/ до окончателното изплащане на вземането, сумата от 779.56 лв. договорна лихва за периода от 05.06.2017 г. /падеж на първа неплатена погасителна вноска / до 05.03.2019 г. /падеж на последна погасителна вноска/ по отношение на които на основание чл. 5 от Договора за кредит е обявена предсрочна изискуемост считано от дата 05.07.2017 г., сумата от 240.50 лв. обезщетение за забава за периода от 06.07.2017 г. до 03.07.2018 г. Претендират се деловодни разноски по заповедното производство в размер на  64.17 лв. /шестдесет и четири лева и 17 ст./ за внесена държавна такса и сумата от 50.00 лв. /петдесет лева и 00 ст./ юрисконсултско възнаграждение изчислено съгласно чл. 13, т. 2 и чл. 26 от Наредба за заплащане на правна помощ, както и разноски по настоящото производство.

В срока по чл. 131 ГПК не е постъпил отговор на исковата молба.

 Правната квалификация на претендираните права е чл. 422 ал. 1 ГПК.

Събрани са писмени доказателства. Приложено е ч. гр. д. №898/2018 г. на МзРС.

Съдът, с оглед събраните по делото доказателства,  приема за установено от фактическа и правна страна следното:

По приложеното ч. гр. д. №898/2018 г. на МзРС е издадена заповед №402/04.07.2018 год. за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК, с която е разпоредено длъжникът П.Ц.А., ЕГН **********, с адрес: ***, да заплати на кредитора А. ЗА С.НА В.” ООД, със седалище и адрес на управление  гр. С., бул. «П.Д.» № 25, офис-сграда Лабиринт, ет.2, офис 4, ЕИК 203670940, сумата 2188.46 лева главница за периода от 05.06.2017 г. до 05.03.2019 г., по отношение на които на основание чл. 5 от Договора за кредит е обявена предсрочна изискуемост, считано от дата 05.07.2017 г.,  ведно със законната лихва върху главницата начиная от 03.07.2018 г. /датата на депозиране на заявлението/ до окончателното изплащане на вземането, сумата от 779.56 лв. договорна лихва за периода от 05.06.2017 г. /падеж на първа неплатена погасителна вноска / до 05.03.2019 г. /падеж на последна погасителна вноска/ по отношение на които на основание чл. 5 от Договора за кредит е обявена предсрочна изискуемост считано от дата 05.07.2017 г., сумата от 240.50 лв. обезщетение за забава за периода от 06.07.2017 г. до 03.07.2018 г.

Проведена е процедурата по чл. 415 ал. 1 т. 1 от ГПК и са дадени указания на заявителя на основание чл. 415 вр. чл. 422 от ГПК, след което в срок е предявен настоящия установителен иск.

От представените писмени доказателства се установява, че на 16.02.2017 г. между ищеца и ответника по делото е сключен договор за потребителски паричен кредит PLUS- 14523370, като по силата на договора кредиторът-ищец е предоставил на кредитополучателя-ответник сума в размер на 2288 лева, като последният се e задължил да я върне, ведно с уговорените лихви на 24 месечни погасителни вноски,  за срока от 05.04.2017 г. до 05.03.2019 г., в които се включват главница и лихви.

       При така установените фактически данни се налагат следните правни изводи:

Договорът за потребителски кредит, какъвто е настоящия, е реален договор, който се счита сключен, когато въз основа на постигнато между страните съгласие заемодателят предаде, а заемополучателят получи в заем парична сума или заместими вещи, на които става собственик, като заемателят се задължава да върне заетата сума или вещи от същия вид количество и качество. По иск с правно основание чл. 240 ЗЗД или иск за установяване на вземане (какъвто е настоящият), за което се твърди, че произтича от заемен договор, в доказателствена тежест на ищеца е доказването  на обстоятелството, че сумата е предадена, както и на конкретния размер на дължимата към настоящия момент сума.

 Видно от условията по договора, в раздел „удостоверявания“ /лист 6 от делото, на втора страница/, с подписването му, кредитополучателят П.Ц.А., ЕГН **********, е удостоверил получаването на заемната сума в пълния й размер. Това обстоятелство не се оспорва. По делото липсва възражение от страна на ответника за настъпила предсрочна изискуемост и размера на дължимите суми. Същият не представя писмен отговор, не прави възражения по исковете, не доказа и реално плащане на претендираното задължение по кредита. Тъй като в заповедта е посочено, че е обявена предсрочна изискуемост на кредита, съдът не обсъжда това обстоятелство тъй като към настоящия момент срока надоговора за кредит е изтекъл – на 05.03.2019 г. когато е датата на последната вноска.

Следователно предявените искове за признаване за установено между страните, че ответникът дължи на ищеца сумата от 2188.46 лева главница за периода от 05.06.2017 г. до 05.03.2019 г., по отношение на които на основание чл. 5 от Договора за кредит е обявена предсрочна изискуемост, считано от дата 05.07.2017 г.,  ведно със законната лихва върху главницата начиная от 03.07.2018 г. /датата на депозиране на заявлението/ до окончателното изплащане на вземането, сумата от 779.56 лв. договорна лихва за периода от 05.06.2017 г. /падеж на първа неплатена погасителна вноска / до 05.03.2019 г. /падеж на последна погасителна вноска/ по отношение на които на основание чл. 5 от Договора за кредит е обявена предсрочна изискуемост считано от дата 05.07.2017 г., и сумата от 240.50 лв. обезщетение за забава за периода от 06.07.2017 г. до 03.07.2018 г.

     Съгласно т. 12 от Тълкувателно решение № 4/2013 г. от 18.06.2014 г. на ОСГТК на ВКС, съдът в исковото производство се произнася с осъдителен диспозитив по дължимостта на разноските в заповедното производство, включително и когато не изменя разноските по издадената заповед за изпълнение.

При този изход на делото в полза на ищеца следва да бъдат присъдени направените пред настоящата инстанция съдебно-деловодни разноски в размер на 123 лв. за внесена държавна такса,  сумата от 150 лв. юрисконсултско възнаграждение, и в заповедното производство в размер на 64.17 лв. за внесена държавна такса и 50 лв. юрисконсултско възнаграждение. Размера на юрисконсултското възнаграждение съдът определя по реда на чл. 78 ал. 8 ГПК вр. с чл. 37 ЗПП.

Водим от горното, съдът

 

Р   Е    Ш    И :

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на П.Ц.А., ЕГН **********, с адрес: ***, че същият дължи изпълнение на „А.ЗА С. НА В.” ООД, със седалище и адрес на управление  гр. С., бул. «П. Д.» № 25, офис-сграда Л., ет.2, офис 4, ЕИК 203670940, по издадената по ч. гр. дело № 898/2018 г. на МзРС заповед № 402/04.07.2018 г., за сумата от 2188.46 лева главница за периода от 05.06.2017 г. до 05.03.2019 г., по отношение на които на основание чл. 5 от Договора за кредит е обявена предсрочна изискуемост, считано от дата 05.07.2017 г.,  ведно със законната лихва върху главницата начиная от 03.07.2018 г. /датата на депозиране на заявлението/ до окончателното изплащане на вземането, сумата от 779.56 лв. договорна лихва за периода от 05.06.2017 г. /падеж на първа неплатена погасителна вноска / до 05.03.2019 г. /падеж на последна погасителна вноска/ по отношение на които на основание чл. 5 от Договора за кредит е обявена предсрочна изискуемост считано от дата 05.07.2017 г., сумата от 240.50 лв. обезщетение за забава за периода от 06.07.2017 г. до 03.07.2018 г.

ОСЪЖДА П.Ц.А., ЕГН **********, с адрес: ***, да заплати на „А.ЗА С.НА В.” ООД, със седалище и адрес на управление  гр. С., бул. «П. Д.» № 25, офис-сграда Л., ет.2, офис 4, ЕИК 203670940, разноски по настоящото производство в размер на 123 лв. за внесена държавна такса и сумата от 150 лв. юрисконсултско възнаграждение, както и направените разноски в производството по ч. гр. д. № 898/2018 г. по описа на МзРС в размер на 64.17 лв. за внесена държавна такса и 50 лв. юрисконсултско възнаграждение

Решението може да се обжалва пред ВрОС в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

33

Гражданско дело No 470/2019

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

И.Б.М.

П.О.П.

Докладчик:
ИВАН Б. ВЪТКОВ

Решение от 31.7.2019г.

Водим от горното, съдът

 

Р   Е    Ш    И :

 

ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права по отношение на малолетното дете  Г.П.П., ЕГН **********, на майката И.Б.М., ЕГН **********.

ОПРЕДЕЛЯ режим на виждане на бащата П.О.П., ЕГН ********** с малолетното дете Г.П.П., ЕГН **********, всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 08.00 часа до 18.00 часа, както и един месец през лятото, който да не съвпада с платения годишен отпуск на майката.

ОТХВЪРЛЯ предявеният от И.Б.М., ЕГН ********** *** в качеството си на майка и законен представител на малолетното дете Г.П.П., ЕГН **********, иск против П.О.П., ЕГН **********,  с който ищцата моли съда да измени размера на присъдената издръжка по гр. дело № 125/2012 г. на МзРС, която ответника е осъден да заплаща, като увеличи размера на издръжката от 70 лв. на 170 лв. месечно, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, считано от 16.04.2019 г.  до окончателното изплащане, като недоказан.

Решението може да се обжалва пред ВрОС в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

34

Гражданско дело No 765/2019

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ " СП" ГР. МЕЗДРА

Ж.И.Д.,
И.С.П.,
КСУДУ ГР.РОМАН,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - МЕЗДРА

Докладчик:
ИВАН Б. ВЪТКОВ

Решение от 31.7.2019г.

Водим от горното, съдът

Р   Е    Ш    И :

 

НАСТАНЯВА малолетното дете М. И. С. ЕГН **********, за отглеждане в ЦНСТДМУ 5 гр. Р., за срок от една година.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред ВрОС в седемдневен срок от съобщението до страните, че е изготвено, като обжалването не спира изпълнението.

 

35

Гражданско дело No 826/2019

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

АГЕНЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ДИРЕКЦИЯ СП

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.МЕЗДРА,
В.А.И.,
ПРЕХОДНО ЖИЛИЩЕ РОМАН

Докладчик:
ИВАН Б. ВЪТКОВ

Решение от 31.7.2019г.

Водим от горното, съдът

Р   Е    Ш    И :

 

НАСТАНЯВА непълнолетното дете А. В. И., ЕГН **********, за отглеждане в Преходно жилище гр. Р., за срок до промяна в обстоятелствата.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред ВрОС в седемдневен срок от съобщението до страните, че е изготвено, като обжалването не спира изпълнението.

 

36

Гражданско дело No 846/2019

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

АГЕНЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ДИРЕКЦИЯ СП

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.МЕЗДРА,
З.Й.Д.,
КСУДС - ГР.РОМАН

Докладчик:
ИВАН Б. ВЪТКОВ

Решение от 31.7.2019г.

Водим от горното, съдът

Р   Е    Ш    И :

 

НАСТАНЯВА непълнолетното дете И. З. Д. ЕГН **********, за отглеждане в КСУДС ЦНСТД без увреждания 1 гр. Р., за срок от една година.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред ВрОС в седемдневен срок от съобщението до страните, че е изготвено, като обжалването не спира изпълнението.