Районен съд - Мездра
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.5.2019г. до 31.5.2019г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

Резултат

1

Гражданско дело No 178/2018

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД

С.И.Й.

Докладчик:
ИВАН Б. ВЪТКОВ

Решение от 2.5.2019г.

При проверка на решението в производство по издаване на изпълнителен лист, съдът констатира, че и в мотивите и в диспозитива, където съдът се произнася по дължимостта на направените разноски в заповедното производство с осъдителен диспозитив, е допуснал техническа грешка, като вместо направените в заповедното производство разноски в размер на 78.96 лв., е вписано погрешно 178.96 лв.

Налице е техническа грешка при изписване на сумата и тази грешка следва да бъде отстранена по реда на чл. 247 ГПК, по инициатива на съда, който е съобщил на страните за необходимостта от поправката и възможността и да представят отговор в едноседмичен срок от получаване на съобщението. В дадения срок становище от страните не е постъпило.

Следва да бъде постановено решение за поправка на ОФГ.

По изложените съображения, съдът

 

Р Е Ш И:

 

    ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в Решение 46/06.03.2019 год., постановено по гр. дело №178/2018 на МзРС, в мотивите на решението, на лист 69 на втората страница, на ред 11 отгоре надолу, където вместо изписаното: „последния разноски в хода на заповедното производство в размер на 178.96 лв.“, да се чете „последния разноски в хода на заповедното производство в размер на 78.96 лв.“, и в диспозитива на решението на ред 4 отдолу нагоре вместо изписаното „МзРС в общ размер на 178.96 лв.“, да се чете „МзРС в общ размер на 78.96 лв.“.

Решението за  поправка на очевидна фактическа грешка да се счита неразделна част от Решение 46/06.03.2019 год., постановено по гр. дело №178/2018 на МзРС.

След влизане на решението в сила копие от същото да се приложи и по ч. гр. дело № 1620/2018 г. на МзРС.

    РЕШЕНИЕТО за допускане поправка на ОФГ може да се обжалва пред ВрОС в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

2

Гражданско дело No 1681/2018

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД

К.И.Х.

Докладчик:
ИВАНКА Н. КОЖУХАРОВА

Решение от 2.5.2019г.

Водим от горните съображения, съдът

 

                                             Р   Е   Ш   И:

 

              ПРИЗНАВА за установено по отношение на К.И.Х., ЕГН:********** ***, че дължи   на   АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ” ЕАД, със седалище и адрес на управление  гр. С., ул. ., ЕИК . представлявано от – изпълнителни директори против за  сумата 1935,98 лв. (хиляда деветстотин тридесет и пет лв. и 98 ст.) – главница за периода от 20.07.2017 г. до 20.05.2019 г., по отношение на които но основание чл.5 от договора за кредит е обявена предсрочна изискуемост, считано от дата 20.08.2017 г.; сумата от 747 лв. (седемстотин четиридесет и седем лв.) – договорна лихва за периода от 20.07.2017 г. /падеж на първа неплатена погасителна вноска/ до 20.05.2019 г. (падеж на последна погасителна вноска), по отношение на които на основание чл.5 от договора за кредит е обявена предсрочна изискуемост, считано от дата 20.08.2017 г.; сумата от 288,10 лв. (двеста осемдесет и осем лв. и 10 ст.) – обезщетение за забава, считано от 21.08.2017 г. до 02.10.2018 г. (дата на подаване на заявлението в съда), ведно със законната лихва върху главницата, начиная от 02.10.2018 г. (дата на подаване на заявлението в съда) до окончателното изплащане на задължението;

              ОСЪЖДА К.И.Х., ЕГН:********** ***  да заплати на на                 АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ” ЕАД, със седалище и адрес на управление  гр. С. направените деловодни разноски по заповедното производство в размер на 109..42 лв. и  разноски  в размер на   118.02 лв. д.т. и 350 лв. юрисконсултско възнаграждение.

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

В законна сила на 2.5.2019г.

3

Гражданско дело No 233/2019

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

И.В.Л.,
Б.С.Л.

 

Докладчик:
ИВАН Б. ВЪТКОВ

Решение от 2.5.2019г.

Водим от горното, съдът

 

Р   Е   Ш   И :

 

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между И.В.Л., ЕГН ********** и Б.С.Л., ЕГН **********, сключен с акт за граждански № 65/12.08.1995 г. на Община М., гр. М., обл. В., по взаимно съгласие.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение по чл. 51 СК, което да се счита за неразделна част от настоящето решение, както следва:

            1. Родителските права по отношение на ненавършилото пълнолетие дете А.Б. Л., роден на *** г. с ЕГН ********** се предоставят на майката - И.В.Л., ЕГН **********, с настоящ адрес ***.

 2. На бащата Б.С.Л., ЕГН **********,***, се определя режим на лични отношения с детето А.Б. Л. както следва: всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 08.00 часа до 20.00 часа.

 3. Бащата Б.С.Л., ЕГН ********** се задължава да заплаща месечна издръжка на детето А.Б. Л., лично и със съгласието на майката и законен представител И.В. в размер на 130 лв., считано от 20.02.2019 г., ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска до окончателното и изплащане.

 4. Молителите нямат претенции един към друг относно придобитите по време на брака движими вещи.

 5. Молителите нямат придобит по време на брака недвижим имот.

 6. След развода не си дължат издръжка помежду си.

 7. След прекратяване на брака съпругата И.В.Л. *** и настоящ адрес ***, ще носи предбрачното си фамилно име М. и в бъдеще ще се именува И.В. М..

8. Разноските по водене на делото са за сметка на всеки един от съпрузите, както ги е направил.

            ОПРЕДЕЛЯ окончателна държавна такса по делото в размер на 50.00 лв., която е внесена при образуване на делото и такава няма да бъде присъдена.

           ОСЪЖДА Б.С.Л., ЕГН ********** ***, да заплати държавна такса в полза на МзРС върху определената издръжка в размер на 93.60 лв.

           РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

В законна сила на 2.5.2019г.

4

Гражданско дело No 242/2019

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Д.К.И.,
Г.Д.И.

 

Докладчик:
ИВАН Б. ВЪТКОВ

Решение от 2.5.2019г.

Водим от горното, съдът

 

Р   Е   Ш   И :

 

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между Д.К.И., ЕГН ********** и Г.Д.И. ЕГН **********, сключен с акт за граждански № 8/18.05.1986 г. в Кметство с. З., общ. М., обл. В., по взаимно съгласие.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение по чл. 51 СК, което да се счита за неразделна част от настоящето решение, както следва:

            1. Към настоящия момент и двете родени от брака деца са навършили пълнолетие.

 2. След прекратяване на брака съпругата запазва настоящото си фамилно име.

  3. След развода съпрузите не си дължат издръжка помежду си.

 4. Семейното жилище в гр. С., ж.к. О., ул. „Акад. Д.Л.“ № 58, след прекратяване на брака ще се ползва и от двамата съпрузи.

            ОПРЕДЕЛЯ окончателна държавна такса по делото в размер на 40.00 лв., и

            ОСЪЖДА Д.К.И., ЕГН ********** да заплати допълнителна държавна такса в полза на МзРС в размер на 15.00 лв.

           РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

В законна сила на 2.5.2019г.

5

Гражданско дело No 1680/2018

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД

К.И.Х.

Докладчик:
ИВАН Б. ВЪТКОВ

Решение от 3.5.2019г.

и за да се произнесе, взе в предвид следното:

“Агенция за събиране на вземания “ ЕАД, ЕИК 203670940, със седалище и адрес на управление гр. София бул. “Д-р Петър Дертлиев” № 25 офис сграда Лабиринт ет. 2 оф. 4, чрез пълномощник Цветомила Иванова - юрисконсулт, е предявило иск против К.И.Х., ЕГН **********, с адрес: ***, с който ищецът моли съда да признае за установено по отношение на ответника, че същия дължи изпълнение по издадената по ч. гр. дело № 1316/2018 г. на МзРС заповед за изпълнение по чл. 410ГПК №607/04.10.2018 г. за сумата от 700.00 лв. главница, сумата от 72.69 лв.  договорна лихва за периода от 28.09.2017 г. /падеж на първа неплатена вноска/ до 25.02.2018 г./падеж на последна вноска/, сумата от 330.75 лв. представляваща такса за експресно разглеждане на искане за отпускане на кредит за периода от 30.06.2017 г. до 25.02.2018 г., сумата от 175.00 лв., представляваща такса разходи за събиране на просрочени вземания, сумата от 70.00 лв., представляваща такса разходи за дейност на служител, сумата от 330.75 лв., представляваща неустойка за периода от 30.06.2017 г. до 25.02.2018 г. /падеж на последна вноска/,  сумата от 45.02 лв., представляваща лихва за забава за периода от 01.07.2017 г. до 02.10.2018 г. /датата на подаване на заявлението в съда/, ведно със законната лихва за забава за периода от 02.10.2018 г. /датата на подаване на заявлението в съда/ до окончателното изплащане на задължението. Претендират се разноски по заповедното производство и разноски  по настоящото.

В срока по чл. 131 ГПК,  от ответника не е постъпил отговор на исковата молба.

Правната квалификация на претендираните права е чл. 422 ГПК.

Събрани са писмени доказателства. Приложено е ч. гр. дело № 1316/2018 г. на МзРС.

Съдът, с оглед събраните по делото доказателства,  приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Процесуалният представител на ищеца в първото с. з., наред със становище по делото, е поискал и постановяване на неприсъствено решение при условията на чл. 238 и сл. ГПК, тъй като са налице основанията за постановяване на такова решение, посочени в чл. 239 ал. 1 т. 1 и т. 2 ГПК.

Ответника не е представил в срок отговор на исковата молба, не се явява в първото съдебно заседание по делото, без да е направил искане за разглеждането му в негово отсъствие. Съдът намира искането за постановяване на неприсъствено решение по отношение на ответника за основателно. Налице са основанията на чл. 239 ал. 1 ГПК - на ответника са указани последиците от неспазване сроковете за размяната на книжата и неявяването му в съдебно заседание. Видно от изложеното в исковата молба и представените писмени доказателства, приети по делото като относими към спора, исковете са и вероятно основателни. Налице са всички условия, предвидени в ГПК, за постановяване на неприсъствено решение по отношение на ответника и следва иска да бъде уважен изцяло.

При този изход на делото на ищеца се следват и направените деловодни разноски.

 Водим от горното, и на основание чл. 237 ал. 1 ГПК, съдът

 

Р   Е    Ш    И :

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на К.И.Х., ЕГН **********, с адрес: ***, че същият дължи на АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ” ЕАД, със седалище и адрес на управление  гр. София, ул. «Петър Дертлиев» № 25, офис-сграда Лабиринт, ет. 2, офис 4, ЕИК 203670940, изпълнение по издадената по ч. гр. дело № 1316/2018 г. на МзРС Заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК №607/04.10.2018 г. за сумата от 700.00 лв. главница, сумата от 72.69 лв.  договорна лихва за периода от 28.09.2017 г. /падеж на първа неплатена вноска/ до 25.02.2018 г./падеж на последна вноска/, сумата от 330.75 лв. представляваща такса за експресно разглеждане на искане за отпускане на кредит за периода от 30.06.2017 г. до 25.02.2018 г., сумата от 175.00 лв., представляваща такса разходи за събиране на просрочени вземания, сумата от 70.00 лв., представляваща такса разходи за дейност на служител, сумата от 330.75 лв., представляваща неустойка за периода от 30.06.2017 г. до 25.02.2018 г. /падеж на последна вноска/, сумата от 45.02 лв., представляваща лихва за забава за периода от 01.07.2017 г. до 02.10.2018 г. /датата на подаване на заявлението в съда/, ведно със законната лихва за забава върху главницата за периода от 02.10.2018 г. /датата на подаване на заявлението в съда/ до окончателното изплащане на задължението.

ОСЪЖДА К.И.Х., ЕГН **********, с адрес: ***, да заплати на АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ” ЕАД, със седалище и адрес на управление  гр. София, ул. «Петър Дертлиев» № 25, офис - сграда Лабиринт, ет. 2, офис 4, ЕИК 203670940, разноски в заповедното производство в размер 34.48 лв. деловодни разноски за внесена държавна такса и сумата от 50.00 лв. юрисконсултско възнаграждение изчислено съгласно чл. 13 т. 2 и чл. 26 от Наредба за заплащане на правна помощ.

ОСЪЖДА К.И.Х., ЕГН **********, с адрес: ***, да заплати на АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ” ЕАД, със седалище и адрес на управление  гр. София, ул. «Петър Дертлиев» № 25, офис-сграда Лабиринт, ет. 2, офис 4, ЕИК 203670940, разноски в исковото производство в размер 265.50 лв. деловодни разноски за внесена държавна такса, и сумата от 100 лв. юрисконсултско възнаграждение изчислено съгласно чл. 25 ал. 1 от Наредба за заплащане на правна помощ.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

В законна сила на 3.5.2019г.

6

Гражданско дело No 151/2019

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ ЕАД

А.Ц.Ц.

Докладчик:
ИВАНКА Н. КОЖУХАРОВА

Решение от 7.5.2019г.

Водим от горните съображения, съдът

 

                                     Р Е Ш И:

 

                 ПРИЗНАВА съществуване вземането на  “Р./Б./” ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. С., район ., ЕИК/Код по БУЛСТАТ:., представлявано от . - изп. директор и . – прокурист против  А.Ц.Ц., ЕГН **********, с адрес: ***,  за сумата от 1 336.62 лв. (хиляда триста тридесет и шест лева и  62 ст.), представляваща изискуема главница с настъпил падеж, формирана по месечни погасителни вноски с падежи от 10.11.2016 г. до 10.06.2018 г.; предсрочно изискуема главница в размер на 2 763.42 лв. /две хиляди седемстотин шестдесет и три лева и 42 ст./, с дата на настъпване на предсрочната изискуемост – 14.06.2018 г.; сумата от 498.00 лв. /четиристотин деветдесет и осем лева и  00 ст./, изискуема възнаградителна лихва, начислена за периода от 10.10.2016 г. до 13.06.2018 г. включително, сумата от 279.48 лв. /двеста седемдесет и девет лева и 48 ст./ представляваща изискуема наказателна лихва, начислена за периода от 10.11.2016 г. до 25.07.2018 г. включително, ведно със законната лихва върху главницата, считано от 30.07.2018 г. /датата на депозиране на заявлението/  до окончателното изплащане на вземането,.

                ОСЪЖДА А.Ц.Ц., ЕГН **********, с адрес: ***, да заплати на . “Р. Б.ЕАД,гр.С. направените разноски  в заповедното производство в размер на 97.55 лв. /деветдесет и седем лева и 55 ст./ държавна такса и  150.00 лв. /сто и петдесет лева и 00 ст./ и по исковото производство -  в размер на 450 лв.. юрисокнсултско възнаграждение, а в полза на МзРС д.т. в размер на 166.45 лв..

               РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред ВрОС в двуседмичен срок от съобщението до страните, че е изготвено.    

7

Гражданско дело No 23/2019

Искове по ЗОДОВ

Н.И.В.

ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Докладчик:
ИВАНКА Н. КОЖУХАРОВА

Решение от 10.5.2019г.

Водим от горното, съдът

 

                                                   Р Е Ш И :

 

            ОСЪЖДА  Прокуратурата  на Република България гр.София да заплати на Н.И.В. с ИГН ********** *** против сумата  1 600 лв. / включваща 800 лв. защита по НОХД № 116/2018 год. по описа на МзРС и 800 лв. по ВНОХД № 453/2018 год. по описа на ОС Враца/, представляваща  имуществени вреди,ведно със законната лихва,начиная от датата на влизане в сила на  оправдателната присъда – 17.12.2018 год. до окончателното изплащане

            ОТХВЪРЛЯ  иска в останалата част до пълния размер като НЕОСНОВАТЕЛЕН.

           ОСЪЖДА  Прокуратурата  на Република България гр.София да заплати на Н.И.В. с ИГН ********** деловодни разноски по компенсация в размер на 297.14 лв. от които 10 лв. д.т. и 287.14 лв. адвокатско възнаграждение. .

             РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред ВрОС в двуседмичен срок от съобщението до страните.

 

8

Гражданско дело No 1610/2018

Искове за развод и недействителност на брака

В.Р.А.

К.Е.А.

Докладчик:
ИВАН Б. ВЪТКОВ

Решение от 15.5.2019г.

Водим от горното, съдът

Р Е Ш И:

 

ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД на основание чл. 49 ал. 4 вр. ал. 1 СК сключения на 15.10.2014 г. в гр. В. граждански брак между В.Р.А., ЕГН ********** ***, и К.Е.А., ЕГН ********** ***, за който е съставен Акт за граждански брак №0196/15.10.2014 г. на Община В., поради дълбоко и непоправимо разстройство на брака, без произнасяне относно вината за разстройството на брака.

         УТВЪРЖДАВА на основание чл. 49 ал. 5 вр. ал. 4 СК постигнатото между В.Р.А., ЕГН ********** ***, и К.Е.А., ЕГН ********** ***, СПОРАЗУМЕНИЕ, както следва:

1. Упражняването на родителските права по отношение на малолетното дете Е.К.А. с ЕГН ********** – родена на *** г. се предоставят на майката – В.Р.А., ЕГН **********, при която детето ще живее.

2. Режимът на виждане на другия Родител: К.Е.А., ЕГН ********** с малолетното дете Е.К.А. с ЕГН ********** се определя да бъде всяка първа и трета седмица: събота сутрин от 9.00 часа до неделя вечер до 17.00 часа от месеца с право на преспиване, както и да го взема при себе си през лятото за по един месец /през месец юни/ несъвпадащ с времето, когато майката В.Р.А., ЕГН ********** е в отпуск, а също и винаги извън договорения режим, когато има съгласие на родителите за това.

3. Родителите се споразумяха К.Е.А., ЕГН ********** да заплаща на малолетното дете Е.К.А. с ЕГН ********** чрез законния му представител В.Р.А., ЕГН ********** месечна издръжка в размер на 140.00 лв., считано от 07.12.2018 г.  до настъпване на обстоятелства налагащи нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска.

4. След прекратяване на брака В.Р.А. ще запази брачното си фамилно име А..

5. К.Е.А., ЕГН ********** заявява, че е съгласен В.Р.А., ЕГН ********** да запази брачното си фамилно име А..

6. По отношение на придобитото по време на брака движимо имущество съпрузите са уредили отношенията си и нямат претенции помежду си.

7. Относно семейното жилище находящо се в гр. В., ж.к. „Младост“ № 2, вх. Б, ет. 7, ап. 49, съпрузите не притежават акт за собственост, тъй като същото не е тяхна собственост и същото няма да се ползва от нито една от страните.

8. По време на брака страните нямат придобит недвижим имот.

9. След прекратяване на брака съпрузите не си дължат издръжка един на друг и и заявяват, че не предявяват претенции за дължаща се издръжка.

10. Разноските по делото и окончателната държавна такса се поемат от страните по равно, а в частта за издръжката на малолетното дете от ответника.

          ОСЪЖДА К.Е.А., ЕГН ********** да заплати държавна такса върху определената издръжка в размер на 100.80 лв.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред ВрОС в седемдневен срок от съобщението до страните, че е изготвено, като обжалването не спира изпълнението.

 

9

Гражданско дело No 194/2019

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Д.Т.А.

К.М.А.,
С.А.А.

Докладчик:
ИВАНКА Н. КОЖУХАРОВА

Определение от 15.5.2019г.

Съдът намира, че така постигнатата спогодба не противоречи на закона и урежда отношенията между страните и

 

                                О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА така постигнатата спогодба.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. №194/2019 г. по описа на МзРС като спогодено.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва в 7-дневен срок от днес пред ВрОС.

Протокола написан в с.з.

Протокола приключи в 10.00 ч.

 

10

Гражданско дело No 515/2019

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Е.М.С.,
И.Г.С.

 

Докладчик:
ИВАНКА Н. КОЖУХАРОВА

Решение от 17.5.2019г.

Водим от горните съображения,съдът

 

                                       Р   Е   Ш   И:

 

              ПРЕКРАТЯВА гражданският брак между Е.  М.С. ЕГН ********** *** и  И.Г.С. ЕГН ********** ***, сключен с акт  № ./ 06.09.2018 год. на  Община С. по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

              УТВЪРЖДАВА споразумението по чл.51 от СК, по силата на което:

              Страните  нямат претенции за издръжка един към друг

              Семейното жилище,находящо се в гр.В. ул. е  собственост на родителите на съпруга и след развода остава за ползване от съпруга.

              Страните нямат придобито по време на брака имущество.

              ПОСТАНОВЯВА след прекратяване на брака съпругата да носи предбрачното си фамилно име П..

              ОПРЕДЕЛЯ окончателния размер на д.т. в размер на 40 лв.

              Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

11

Гражданско дело No 1351/2018

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД

В.Ц.В.

Докладчик:
ИВАНКА Н. КОЖУХАРОВА

Решение от 22.5.2019г.

Водим от горните съображения, съдът

 

                                             Р   Е   Ш   И:

 

                ОСЪЖДА В.Ц.В. с ЕГН ********** *** да заплати на „ Кредитреформ България“ ЕООД ЕИК . със седалище и адрес на управление гр.С.,представлявано от .-управител,чрез пълномощника адв.. сумата 500 лв. неизплатена главница по Договор за кредит № 9947383002,  сумата 495.55 лв. наказателна лихва за периода от 03.12.2015 г. до 31.01.2018 год., сумата 60.64 лв. такси за експресно разглеждане  за заявката за ползване на кредит, ведно със законната лихва върху главницата, начиная от 12.10.2018 год. до окончателното изплащане.

                 ОСЪЖДА В.В. да заплати на „ Кредитреформ България“ ЕООД гр.С.  направените деловодни разноски в размер на 150 лв. д.т. и 360 лв. адвокатско възнаграждение.

                 РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

В законна сила на 22.5.2019г.

12

Гражданско дело No 1660/2018

Искове по СК - издръжка, изменение

Т.Б.М.

Б.П.К.

Докладчик:
ИВАНКА Н. КОЖУХАРОВА

Решение от 22.5.2019г.

Водим от горните съображения, съдът

 

                                     Р   Е   Ш  И:

 

              ОСЪЖДА Б.П.К. с ЕГН ********** *** да заплаща  на малолетните деца: П.Б. П. ЕГН **********, Н. Б. П. ЕГН **********, Р.Б. П. ЕГН **********, Б. Б. П. ЕГН ********** и Ф. Б. П. ЕГН **********, чрез тяхната майка и законна представителка Т.Б.М. ЕГН ********** месечна издръжка в размер на по 130 лв. за всяко едно от децата., начиная от 20.12.2018 год. ,ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска до настъпване на обстоятелства за нейното изменение или прекратяване.

            ОСЪЖДА    Б.П.К. с ЕГН ********** ***   да заплати на Т.Б. деловодни разноски  в размер на 200лв., а в полза на МРС такса в размер на 936 лв.-

             РЕШЕНИТО може да се обжалва пред ВрОС в двуседмичен срок от съобщението до страните,че е изготвено.

 

13

Гражданско дело No 125/2019

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Р.Д.Д.

АПС БЕТА БЪЛГАРИЯ ООД

Докладчик:
ИВАН Б. ВЪТКОВ

Решение от 22.5.2019г.

и за да се произнесе, взе в предвид следното:

Р.Д.Д. *** с ЕГН ********** е предявил иск против „АПС БЕТА БЪЛГАРИЯ“ ООД, ЕИК 203374133,със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. България, № 81В, с който ищецът моли съда да признае за установено, че не дължи на ответника сумата от 2576.57 лв., по изпълнително дело № 20187220400690 по описа на ЧСИ Г. Б.с рег. № …. на КЧСИ, която е погасена по давност. Претендират се и разноски.

В срока по чл. 131 ГПК не е постъпил отговор на исковата молба.

Правната квалификация на претендираните права е чл. 439 ал. 2 ГПК вр. с чл. 110 ЗЗД.

Събрани са писмени доказателства. Приложено е заверено копие от изп. дело № 20187220400690 по описа на ЧСИ Г. Б.

Съдът, с оглед събраните по делото доказателства,  приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Процесуалният представител на ищеца в първото с. з., наред със становище по делото, е поискал и постановяване на неприсъствено решение при условията на чл. 238 и сл. ГПК, тъй като са налице основанията за постановяване на такова решение, посочени в чл. 239 ал. 1 т. 1 и т. 2 ГПК.

Ответника не е представил в срок отговор на исковата молба, не се явява в първото съдебно заседание по делото, без да е направил искане за разглеждането му в негово отсъствие. Съдът намира искането за постановяване на неприсъствено решение по отношение на ответника за основателно. Налице са основанията на чл. 239 ал. 1 ГПК - на ответника са указани последиците от неспазване сроковете за размяната на книжата и неявяването му в съдебно заседание. Видно от изложеното в исковата молба и представените писмени доказателства, приети по делото като относими към спора, исковете са и вероятно основателни, най-малко поради обстоятелството, че изпълнителният лист е издаден на 20.04.2012 год., а изпълнителното дело е образувано на 15.11.2018 год. възражения в тази насока от ответника липсват. Налице са всички условия, предвидени в ГПК, за постановяване на неприсъствено решение по отношение на ответника и следва иска да бъде уважен изцяло.

При този изход на делото на ищеца се следват и направените деловодни разноски в размер на 403.06 лв.

 Водим от горното, и на основание чл. 237 ал. 1 ГПК, съдът

 

Р   Е    Ш    И :

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО в отношенията между страните, че Р.Д.Д. *** с ЕГН ********** НЕ ДЪЛЖИ на ответника „АПС БЕТА БЪЛГАРИЯ“ ООД, ЕИК 203374133,със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. България, № 81В, сумата от 2576.57 лв., по изпълнително дело № 20187220400690 по описа на ЧСИ Г. Б. с рег. № ….на КЧСИ, поради изтекла погасителна давност.

ОСЪЖДА АПС БЕТА БЪЛГАРИЯ“ ООД, ЕИК 203374133,със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. България, № 81В, да заплати на Р.Д.Д. *** с ЕГН **********, направените деловодни разноски в размер на 403.06 лв.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

14

Гражданско дело No 545/2019

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

П.П.Д.,
В.Й.Д.

 

Докладчик:
ИВАНКА Н. КОЖУХАРОВА

Решение от 23.5.2019г.

Водим от горните съображения,съдът

 

                                       Р   Е   Ш   И:

 

              ПРЕКРАТЯВА гражданският брак между П.П.Д. ЕГН ********** *** и  В.Й.Д.  ЕГН ********** ***, сключен с акт  № ./ 31.08.1980 год. на  Кметство с.К., общ.Р. по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

              УТВЪРЖДАВА споразумението по чл.51 от СК, по силата на което:

              Страните  нямат претенции за издръжка един към друг

              Страните нямат придобито по време на брака движимо и недвижимо имущество.

              ПОСТАНОВЯВА след прекратяване на брака съпругата да запази брачното  си фамилно име Д..

              ОПРЕДЕЛЯ окончателния размер на д.т. в размер на 40 лв.

              Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

В законна сила на 23.5.2019г.

15

Гражданско дело No 122/2019

Искове по СК - издръжка, изменение

Р.Б.И.

М.Б.А.

Докладчик:
ИВАН Б. ВЪТКОВ

Решение от 27.5.2019г.

Водим от горното, съдът

 

Р   Е   Ш   И:

 

ОСЪЖДА М. Б.А., ЕГН **********, да заплаща на малолетното дете Л. М.ов А., ЕГН **********, родено на *** год. чрез майка му и законен представител Р.Б.И. ЕГН **********, месечна издръжка в размер на 150.00 лв.,  ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска до окончателното изплащане, начиная от 29.01.2019 год.

ОТХВЪРЛЯ иска за издръжка занапред в останалата му част за сумата над 150 лв. месечно, до пълния предявен размер от 200 лв. месечно, като неоснователен и недоказан.

ОСЪЖДА М. Б.А., ЕГН **********, да заплаща на малолетното дете Л. М.ов А., ЕГН **********, родено на *** год. чрез майка му и законен представител Р.Б.И. ЕГН **********, издръжка за минал период една година преди завеждане на иска – 29.01.2018 г. до 29.01.2019 г., в размер на 1440 лв. общо, или по 120 лв. месечно за този период, ведно със законната лихва върху сумата от 1440 лв. до окончателното изплащане, начиная от 29.01.2019 год.

ОТХВЪРЛЯ иска за издръжка за минал период в останалата му част за сумата над 120 лв. месечно, до пълния предявен размер от 150 лв. месечно, за период от една година преди предявяване на иска, като неоснователен и недоказан.

ДОПУСКА предварително изпълнение на решението за издръжка, на основание чл. 242 ал. 1 от ГПК.

ОСЪЖДА М. Б.А., ЕГН **********, да заплати такса в полза на МРС върху определената издръжка за минал период и занапред, общо в размер на 273.60 лв.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва от страните пред ВрОС в двуседмичен срок от връчването му.

 

16

Гражданско дело No 403/2019

Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение

Б.Я.П.

Р.Г.В.

Докладчик:
ИВАН Б. ВЪТКОВ

Решение от 27.5.2019г.

и за да се произнесе, взе в предвид следното:

Б.Я.П., ЕГН ********** *** е предявила иск против Р.Г.В., ЕГН ********** ***, с който ищцата моли съда да развали сключения договор обективиран в нотариален акт № 104, том V, дело № 2757/1997 г. на РС Мездра, по силата на който ищцата е прехвърлила  на ответника собствения си недвижим имот, находящ се в с. .................. с идентификатор 30510.501.629, целия с площ от 500 кв. м., ведно с построената жилищна сграда с идентификатор 30510.501.629.1 със застроена площ от 91 кв. м.; хангар, депо, гараж с идентификатор 30510.501.629.2, със застроена площ 30 кв. м. и селскостопанска сграда с идентификатор 30510.501.629.3, със застроена площ 14 кв. м. при съседи: 30510.501.628, 30510.501.627, 30510.501.72, 30510.501.1001, 30510.501.70, 30510.501.66, срещу задължението на ответника да осигури гледането и издръжката на ищцата, поради неизпълнение на същия.

Правната квалификация на претендираните права е чл. 87 ал. 3 ЗЗД.

 В срока по чл. 131 ГПК,  от ответника е постъпил отговор на исковата молба, в който признава иска.

Събрани са писмени доказателства.

Съдът, с оглед събраните по делото доказателства,  приема за установено от фактическа и правна страна следното:

В първото по делото с.з. ответникът не се явява и не се представлява.

 Процесуалният представител на ищеца в становището си по делото е поискал постановяване на решение при условията на чл. 237 ГПК, съобразно направеното признание на исковете.

Разпоредбата на чл. 237 от ГПК предвижда възможността ищецът да поиска от съда да прекрати съдебното дирене и да поиска постановяването на решение при признание на иска. В този случай съдът постановява решението си, като в мотивите му е достатъчно да се укаже, че същото е постановено при признание на иска.

Съдът намира, че в конкретния случай са налице предпоставките за произнасяне с решение по чл. 237 ал. 1 ГПК, тъй като ответника в писмения си отговор заявява, че признава иска. Спазени са и изискванията на чл. 237 ал. 3 т. 1 и т. 2  ГПК, тъй като признатото право не противоречи на закона или на добрите нрави,  както и е такова, с което страната може да се разпорежда. С оглед направеното признание на иска, съдът намира същият за основателен и доказан, и като такъв ще следва да бъде уважен.

Ето защо съдът постановява настоящото решение при признание на иска, като на основание чл. 237 ал. 2 ГПК не е необходимо да излага мотиви за това.

 Водим от горното, и на основание чл. 237 ал. 1 ГПК, съдът

 

Р   Е    Ш    И :

 

РАЗВАЛЯ сключеният на 16.12.1997 год. договор, обективиран в нотариален акт № 104, том V, дело № 2757/1997 г. на РС Мездра, по силата на който ищцата Б.Я.П., ЕГН ********** ***, е прехвърлила  на ответника Р.Г.В., ЕГН ********** ***, собствения си недвижим имот, находящ се в с. .................. с идентификатор 30510.501.629, целия с площ от 500 кв. м., ведно с построената жилищна сграда с идентификатор 30510.501.629.1 със застроена площ от 91 кв. м.; хангар, депо, гараж с идентификатор 30510.501.629.2, със застроена площ 30 кв. м. и селскостопанска сграда с идентификатор 30510.501.629.3, със застроена площ 14 кв. м. при съседи: 30510.501.628, 30510.501.627, 30510.501.72, 30510.501.1001, 30510.501.70, 30510.501.66, срещу задължението на ответника да осигури гледането и издръжката на ищцата, поради неизпълнение на същия.

ДАВА 6-месечен срок на Б.Я.П., ЕГН ********** да извърши отбелязване на настоящото решение в Службата по вписвания - Мездра, съгласно  чл. 115 ал. 2 ЗС.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред ВрОС в 14 дневен срок от съобщението до страните.

 

17

Гражданско дело No 516/2019

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Д.И.И.,
Й.Н.И.

 

Докладчик:
ИВАН Б. ВЪТКОВ

Решение от 28.5.2019г.

Водим от горното, съдът

 

Р   Е   Ш   И :

 

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между Д.И.И., ЕГН **********  и Й.Н.И., ЕГН **********, сключен с акт за граждански № 0016/13.02.2015 г. в гр. В., Община В., по взаимно съгласие.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение по чл. 51 СК, което да се счита за неразделна част от настоящето решение, както следва:

              1. Съпрузите се съгласяват бракът им да бъде прекратен по взаимно съгласие на основание чл. 50 СК, без произнасяне на съда относно вината за разстройството на брака.

2. Упражняването на родителските права по отношение на детето И.Й.И., ЕГН **********, роден на *** г., се предоставят на майката Д.И.И., ЕГН **********.

3. Местоживеенето на детето И.Й.И.,  ще бъде при майката Д.И.И..

4. Бащата Й.Н.И., ЕГН ********** има право да вижда и взема детето И.Й.И., ЕГН **********, всяка цяла първа и трета седмица от месеца, две седмици през лятото, във време не съвпадащо с годишния отпуск на майката, както и по всяко време, когато бащата иска със съгласието на майката.

5. Бащата Й.Н.И., ЕГН **********, ще заплаща на малолетното дете И.Й.И., ЕГН ********** чрез неговата майка и законен представител Д.И.И., ЕГН ********** месечна издръжка в размер на 150 лв., платими чрез превод по банкова сметка *** „Уникредит Булбанк” с IBAN  ***, до петнадесето число на текущия месец, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска, считано от 02.05.2019 г., до настъпване на причини за прекратяване или изменяване на издръжката.

6. Страните се съгласяват, че след прекратяване на брака няма да си дължат издръжка помежду си.

7. Съпрузите заявяват, че по време на брака не са придобивали никакво недвижимо и движимо имущество в режим на съпружеска имуществена общност, както и общо семейно жилище.

8. Движимите вещи придобити по време на брака страните са си поделили извънсъдебно и заявяват, че нямат претенции помежду си относно тях

9. След прекратяване на брака фамилното име на съпругата Д.И.И., ЕГН ********** да бъде променено, като същата да върне предбрачното си фамилно име – Й..

10. Съдебната такса за завеждане на настоящото брачно дело се поема поравно и от двамата съпрузи.

С така постигнатото споразумение страните заявяват, че са уредени всички имуществени и лични отношения между тях.

            ОПРЕДЕЛЯ окончателна държавна такса по делото в размер на 40.00 лв.,  която е внесена при образуване на делото и такава няма да бъде присъдена.

            ОСЪЖДА Й.Н.И., ЕГН ********** да заплати държавна такса в полза на МзРС върху определената издръжка в размер на 108 лв.

             РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

В законна сила на 28.5.2019г.

18

Гражданско дело No 566/2019

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

М.М.Б.,
П.Р.Б.

 

Докладчик:
ИВАН Б. ВЪТКОВ

Решение от 28.5.2019г.

Водим от горното, съдът

 

Р   Е   Ш   И :

 

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между М.М.Б., ЕГН ********** и П.Р.Б., ЕГН **********, сключен с акт за граждански № 6/25.11.2001 г. в гр. Р., Община Р., по взаимно съгласие.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение по чл. 51 СК, което да се счита за неразделна част от настоящето решение, както следва:

              1. Бракът между страните да се прекрати по взаимно съгласие.

2. Упражняването на родителските права върху роденото от брака дете М. П. Р. ЕГН **********, родено на *** г., се предоставят на бащата П.Р.Б., при когото М. ще живее.

3. Майката М.М.Б. ще заплаща на детето си М.П.Р.със съгласието на нейния баща П.Р.Б. месечна издръжка в размер на 144 лева, считано от влизане в сила на решението за развода до прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска до окончателното изплащане.

4. Режимът на лични контакти на майката М.М.Б.  с детето М.П.Р.се определя, както следва: всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 09.00 часа в събота до 18.00 часа в неделя с преспиване при майката, както и един месец през лятото, който да не съвпада с платения годишен отпуск на бащата

5. Придобитите по време на брака движими вещи са поделени между страните предварително.

6. Страните не са придобивали недвижими имоти по време на брака.

7. Семейно жилище страните не притежават.

8. Страните нямат общи влогове,  нито общи търговски фирми.

9. Издръжка помежду си страните не претендират нито понастоящем, нито за в бъдеще.

10. Фамилното име, което ще носи  съпругата след прекратяването на брака, ще  бъде брачното й фамилно име Б..

            ОПРЕДЕЛЯ окончателна държавна такса по делото в размер на 40.00 лв.,  която е внесена при образуване на делото и такава няма да бъде присъдена.

            ОСЪЖДА М.М.Б., ЕГН ********** да заплати държавна такса в полза на МзРС върху определената издръжка в размер на 103.68 лв.

             РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

В законна сила на 28.5.2019г.

19

Гражданско дело No 593/2019

Искове за развод и недействителност на брака

Т.Г.М.,
М.А.М.

 

Докладчик:
ИВАНКА Н. КОЖУХАРОВА

Решение от 28.5.2019г.

и за да се произнесе взе предвид следното      

 

       Т.Г.М. *** и М.А.М. *** са подали молба за прекратяване на сключения между страните граждански брак по чл.50 от СК.

               В  първото с.з. молителите са се явили лично и са заявили,че желанието им за прекратяване на брака е сериозно и непоколебимо.Подписали са  споразумение по чл.51 от СК

               Искът е с правно основание чл.50 от СК.

               Събрани са писмени и гласни  доказателства.

                Съдът,след като обсъди събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установено следното:

                Страните са сключили граждански брак  с акт № ./ 11.03.2017 год. на Община В. В началото  съпрузите се разбирали..Постепенно отношенията им започнали да се влошават. Проличало  несходство в характерите и от близо 2 години са във фактическа раздяла.Правили опити за заздравяване на брака, но същите били неуспешни.

                При така изяснената фактическа обстановка съда намира,че е настъпило дълбоко и непоправимо разстройство в брачните отношение.От  около две години  съпрузите са във фактическа раздяла без да подържат каквито и да било физически или духовни контакти,без да се интересуват един от друг.Бракът им е опразнен от своето съдържание и социално предназначение.Такъв брак е ненужен  както на страните по делото,  така и на обществото и следва да бъде прекратен.

               Представеното споразумение  по чл.51 от СК урежда всички лични  и имуществени отношения и следва да  бъде одобрено.

 

 

              Водим от горните съображения,съдът

 

                                       Р   Е   Ш   И:

 

              ПРЕКРАТЯВА гражданският брак между Т.Г.М.  ЕГН ********** *** и  М.А.М.  ЕГН ********** ***, сключен с акт  № .11.03.2017 год. на  Община В. по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

              УТВЪРЖДАВА споразумението по чл.51 от СК, по силата на което:

              Страните  нямат претенции за издръжка един към друг

              Страните нямат придобито по време на брака недвижимо имущество.

               Семейното жилище, находящо се в гр.П.,пл. е било наето и същите  не живеят в него.

               Придобитото движимо имущество в режим на СИО страните са поделили и нямат претенции един към друг.

               Страните не са  придобивали общи парични влогове и не участват в персонални търговски дружества,не са акционери в акционерни търговски дружества и не са се регистрирали като еднолично търговци.

               ПОСТАНОВЯВА след прекратяване на брака съпругата да носи пред брачното  си фамилно име Д..

               ОПРЕДЕЛЯ окончателния размер на д.т. в размер на 40 лв.

               Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

В законна сила на 28.5.2019г.

20

Гражданско дело No 1497/2018

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ЕОС МАТРИКС ЕООД

М.Т.В.

Докладчик:
ИВАН Б. ВЪТКОВ

Решение от 29.5.2019г.

и за да се произнесе, взе в предвид следното:

„ЕОС МАТРИКС” ЕООД, ЕИК 131001375, със седалище и адрес на управление гр. София, район Витоша, ж.к. Малинова долина”, ул. Рачо Петков Казанджията” № 4-6, представлявано от Райна Иванова Миткова – Т. – управител чрез пълномощник адв. Анита Колова, против М.Т.В.  ЕГН ********** ***, с която ищецът моли съда да признае за установено по отношение на ответника, че същия дължи изпълнение по издадената по ч. гр. дело № 1196/2018 г. на МзРС заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК № 556/31.08.2018 г. за сумата от 2 309.20  лв. / две хиляди триста и девет лева и 0.20 ст./ главница, ведно със законната лихва, начиная  от датата на подаване на заявлението – 30.08.2018 г. до изплащане на вземането. Претендират се разноски по заповедното производство и разноски по настоящото.

Правната квалификация на претендираните права е чл. 422 ГПК. 

 В срока по чл. 131 ГПК,  от ответницата не е постъпил отговор на исковата молба. В с. з. ответницата се явява лично и признава иска.

Събрани са писмени доказателства.

Съдът, с оглед събраните по делото доказателства,  приема за установено от фактическа и правна страна следното:

С оглед признанието на иска, и при преценка на представените с исковата молба писмени доказателства - Договор за банков кредит № 140-454650/14.05.2008 г. и погасителен план към него; Анекс към банков  кредит № 140-454650/14.05.2008 г. от 29.11.2010 г. и погасителен план към него; договор за прехвърляне на парични вземания /цесия/ от 17.12.2014 г. и приложенията към него; потвърждаване за извършената цесия на парични вземания от 05.01.2015 г.; извлечение от Търговския регистър за пререгистрация на „ЕОС Матрикс“ ООД, удостоверение за актуално състояние на „Иванов и Денев – адвокатско дружество; уведомления за цесия до М.Т.В. – действал в качеството на едноличен търговец с фирма ЕТ „М.В.“ с изх. № 1054/12.06.2018 г. и обратна разписка; покана за доброволно плащане до М.Т.В. – действал в качеството на едноличен търговец с фирма ЕТ „М.В.“ с изх. №1055/12.06.2018 г.; уведомление за цесия до М.Т.В. – действал в качеството на едноличен търговец с фирма ЕТ „М.В.“ с изх. №1056/12.06.2018 г. и обратна разписка; покана за доброволно плащане до М.Т.В. – действал в качеството на солидарен длъжник с фирма ЕТ „М.В.“ с изх. №1057/12.06.2018 г., както и обстоятелството, че липсва оспорване на същите от ответницата, съдът намира иска за основателен и доказан, и като такъв ще следва да се уважи.

Водим от горното, съдът

 

Р   Е    Ш    И :

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на М.Т.В.  ЕГН ********** ***, че същата дължи изпълнение на „ЕОС МАТРИКС” ЕООД, ЕИК 131001375, със седалище и адрес на управление гр. София, район Витоша, ж.к. Малинова долина”, ул. Рачо Петков Казанджията” № 4-6, по издадената по ч. гр. дело № 1196/2018 г. на МзРС заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК № 556/31.08.2018 г. за сумата от 2 309.20  лв. / две хиляди триста и девет лева и 0.20 ст./ главница, ведно със законната лихва, начиная  от датата на подаване на заявлението – 30.08.2018 г. до изплащане на вземането.

ОСЪЖДА М.Т.В.  ЕГН ********** ***, да заплати на „ЕОС МАТРИКС” ЕООД, ЕИК 131001375, със седалище и адрес на управление гр. София, район Витоша, ж.к. Малинова долина”, ул. Рачо Петков Казанджията” № 4-6, разноски в заповедното производство в размер 46.18 лв. разноски за внесена държавна такса.

ОСЪЖДА М.Т.В.  ЕГН ********** ***, да заплати на „ЕОС МАТРИКС” ЕООД, ЕИК 131001375, със седалище и адрес на управление гр. София, район Витоша, ж.к. Малинова долина”, ул. Рачо Петков Казанджията” № 4-6, разноски в настоящото исково производство в размер 46.27 лв. разноски за внесена държавна такса.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред ВрОС в 14 дневен срок от съобщението до страните.

 

21

Гражданско дело No 179/2019

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД

И.Ц.П.

Докладчик:
ИВАН Б. ВЪТКОВ

Решение от 29.5.2019г.

и за да се произнесе, взе в предвид следното:

Чез Електро България” АД  ЕИК 175133827 със седалище и адрес на управление гр. София, район Младост, бул.“Цариградско шосе“ №159, бл. Бенч Марк, Бизнес център, със законен представител Леон Връшка и Карел Крал, чрез пълномощника адв.Ренета Даньовска, е предявило иск против И.Ц.П.  ЕГН ********** ***, с който ищецът моли съда да признае за установено по отношение на ответника, че същия дължи изпълнение по издадената по ч. гр. дело № 1527/2018 г. на МзРС заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК № 712/21.11.2018 г. за сумата от 489.29 лв. /четиристотин осемдесет и девет лева и 0.29 ст../ главница,  42.29 лв. лихва за периода от 28.11.2017 г. до 09.11.2018 год., ведно със законната лихва върху главницата, начиная от 20.11.2018 год. до окончателното изплащане. Претендират се и разноски по заповедното производство и разноски по настоящото.

В срока по чл. 131 ГПК не е постъпил отговор на исковата молба.

Правната квалификация на претендираните права е чл. 422 ГПК.

Събрани са писмени доказателства. Приложено ч.  гр. д. №1527/2018 г.

Съдът, с оглед събраните по делото доказателства,  приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Процесуалният представител на ищеца с молба, входирана в съда преди първото с. з., наред със становище по делото, е поискал и постановяване на неприсъствено решение при условията на чл. 238 и сл. ГПК, ако са налице основанията за постановяване на такова решение, посочени в чл. 239 ал. 1 т. 1 и т. 2 ГПК.

Ответника не е представил в срок отговор на исковата молба, не се явява в първото съдебно заседание по делото, без да е направил искане за разглеждането му в негово отсъствие. Съдът намира искането за постановяване на неприсъствено решение по отношение на ответника за основателно. Налице са основанията на чл. 239 ал. 1 ГПК - на ответника са указани последиците от неспазване сроковете за размяната на книжата и неявяването му в съдебно заседание. Видно от изложеното в исковата молба и представените писмени доказателства, приети по делото като относими към спора, исковете са и вероятно основателни. Налице са всички условия, предвидени в ГПК, за постановяване на неприсъствено решение по отношение на ответника и следва иска да бъде уважен изцяло.

При този изход на делото на ищеца се следват и направените деловодни разноски в размер на 403.06 лв.

 Водим от горното, и на основание чл. 237 ал. 1 ГПК, съдът

 

Р   Е    Ш    И :

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на И.Ц.П.  ЕГН ********** ***, че същата дължи на Чез Електро България” АД  ЕИК 175133827 със седалище и адрес на управление гр. София, район Младост, бул.“Цариградско шосе“ №159, бл. Бенч Марк, Бизнес център, изпълнение по издадената по ч. гр. дело № 1527/2018 г. на МзРС Заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК №712/21.11.2018 г. за сумата от 489.29 лв. /четиристотин осемдесет и девет лева и 0.29 ст../ главница,  42.29 лв. лихва за периода от 28.11.2017 г. до 09.11.2018 год., ведно със законната лихва върху главницата, начиная от 20.11.2018 год. до окончателното изплащане.

ОСЪЖДА И.Ц.П.  ЕГН ********** ***, да заплати на Чез Електро България” АД  ЕИК 175133827 със седалище и адрес на управление гр. София, район Младост, бул.“Цариградско шосе“ №159, бл. Бенч Марк, Бизнес център, разноски в заповедното производство в размер 25 лв. разноски за внесена държавна такса и сумата от 58 лв. адвокатско възнаграждение.

ОСЪЖДА И.Ц.П.  ЕГН ********** ***, да заплати на Чез Електро България” АД  ЕИК 175133827 със седалище и адрес на управление гр. София, район Младост, бул.“Цариградско шосе“ №159, бл. Бенч Марк, Бизнес център, разноски в настоящото исково производство в размер 75 лв. разноски за внесена държавна такса, и сумата от 87 лв. адвокатско възнаграждение.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

В законна сила на 29.5.2019г.

22

Гражданско дело No 1280/2018

Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество

ЙОТОВ СТОУН ЕООД

Ц.Ю.Н.

Докладчик:
ИВАН Б. ВЪТКОВ

Решение от 30.5.2019г.

и за да се произнесе, взе в предвид следното:

“Йотов Стоун Куорис“ ЕООД, ЕИК 106624299, със седалище и адрес на управление: обл. Враца, общ. Мездра, 3100, ул. „Г.С. Раковски“ № 8, представлявано от управителя Димчо Динов Йотов, е предявил иск против Ц.Ю.Н., ЕГН ********** ***, с която ищецът моли съда да осъди ответника да му заплати сумата от 4428.36 лв., представляваща обезщетение за неспазено предизвестие по чл. 221 ал. 2 КТ, ведно със законната лихва върху главницата, считано от 25.09.2018 г., до окончателното и изплащане. Претендират се и разноски.

В срока по чл. 131 ГПК не е постъпил отговор на исковата молба.

Правната квалификация на претендираните права е чл. 221 ал. 2 КТ.

Събрани са писмени доказателства. Назначена и изслушана е съдебно-счетоводна експертиза.

Съдът, с оглед събраните по делото доказателства,  приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Процесуалният представител на ищеца в първото с. з., наред със становище по делото, е поискал и постановяване на неприсъствено решение при условията на чл. 238 и сл. ГПК, тъй като са налице основанията за постановяване на такова решение, посочени в чл. 239 ал. 1 т. 1 и т. 2 ГПК.

Ответника не е представил в срок отговор на исковата молба, не се явява в първото съдебно заседание по делото, без да е направил искане за разглеждането му в негово отсъствие. Съдът намира искането за постановяване на неприсъствено решение по отношение на ответника за основателно. Налице са основанията на чл. 239 ал. 1 ГПК - на ответника са указани последиците от неспазване сроковете за размяната на книжата и неявяването му в съдебно заседание. Видно от изложеното в исковата молба и представените писмени доказателства, приети по делото като относими към спора, както и заключението на приетото по делото неоспорено заключение на експертизата, искът и и вероятно основателен. Налице са всички условия, предвидени в ГПК, за постановяване на неприсъствено решение по отношение на ответника и следва иска да бъде уважен изцяло.

При този изход на делото на ищеца се следват и направените деловодни разноски в размер на 927.13 лв.

 Водим от горното, и на основание чл. 237 ал. 1 ГПК, съдът

 

Р   Е    Ш    И :

 

ОСЪЖДА Ц.Ю.Н., ЕГН ********** ***, да заплати на “Йотов Стоун Куорис“ ЕООД, ЕИК 106624299, със седалище и адрес на управление: обл. Враца, общ. Мездра, 3100, ул. „Г.С. Раковски“ № 8, сумата от 4428.36 лв., представляваща обезщетение за неспазено предизвестие по чл. 221 ал. 2 КТ,1 ведно със законната лихва върху горната сума до окончателното и изплащане, начиная от 25.09.2018 год., както и направените деловодни разноски в размер на 927.13 лв.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

В законна сила на 30.5.2019г.

23

Гражданско дело No 564/2019

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Л.Г.Т.

ОБЩИНА - ГР.МЕЗДРА

Докладчик:
ИВАН Б. ВЪТКОВ

Определение от 31.5.2019г.

и за да се произнесе, взе предвид следното:

Съдът, като взе предвид изложеното от молителя в молбата, разпоредбите на чл. 5 т. 4 от КМЧП относно компетентността на българските съдилища, намира, че настоящият иск за установяване на факти не е подсъден на българските съдилища и следва производството да бъде прекратено пред настоящия състав.

Съгласно горната разпоредба на КМЧП българските съдилища и други органи, освен въз основа на чл. 4, са компетентни по обявяване на безвестно отсъствие или смърт на лице, което е български гражданин, или е имало известно обичайно местопребиваване в Република България. В молбата, а и в писмените доказателства – копие от акт за гр. брак, е посочено, че лицето Димитър Раде Тасев е гражданин на СФРЮ. Няма твърдения или данни да е бил български гражданин. Дали е имал обичайно местопребиваване следва да се преценява към момента на изчезването му. В молбата се сочи, че след 1989 год. лицето е напуснало Р. България, живяло е в Скопие, РСМ, и след 1993 не се е обаждало на молителката.  

Следва де се приеме, че лицето не е български гражданин, а ако е починало, това е извън България, като към този момент е имало и обичайно местопребиваване в чужда държава. В тези случаи нито българските административни органи, нито българските съдилища са компетентни да се произнесат по такава молба.

Водим от горното и на основание чл. 130 от ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. 564/2019 г. по описа на МзРС, на основание чл. 130 от ГПК вр. с чл. 5 т. 4 от КМЧП.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред ВрОС в едноседмичен срок от съобщението до молителя.