Районен съд - Мездра
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.10.2018г. до
31.10.2018г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

Резултат

1

Гражданско дело No 1211/2018

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Р.П.Б.,
Б.К.Б.

 

Докладчик:
ИВАН Б. ВЪТКОВ

Решение от 23.10.2018г.

Водим от горното, съдът

 

Р   Е   Ш   И :

 

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак МЕЖДУ Р.П.Б., ЕГН ********** и Б.К.Б., ЕГН **********, сключен с акт за № 3325/07.12.2009 г. на С. община, гр.С., район Т., по взаимно съгласие.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение по чл. 51 СК, което да се счита за неразделна част от настоящето решение, както следва:

1.  Упражняването на родителските права по отношение на родените от брака деца: К.Б.Б., с ЕГН ********** и М.Б.Б., с ЕГН **********, да бъдат предоставени на майката Р.П.Б., която ще ги отглежда във В., на адрес: гр. Р=Л= С. CV32 7QF/пощенски код/, област У.,  ул. „М.а.“ 105.

2.  На бащата Б.К.Б., да бъде определен следния режим на лични контакти с детето К.Б.Б., с ЕГН **********:

     а) всяка първа и трета седмица от месеца, за времето от 10:00 часа в събота до 17:00 часа в неделя с преспиване,

     б) един месец през лятото с преспиване, когато майката не е в платен годишен отпуск,

    в) първата половина на всяка от училищните ваканции с преспиване,

    г) през ЧЕТНИТЕ ГОДИНИ:

           г1) първите два дни от следните официални празници: на Коледа от 10.00 часа на 24. 12. до 17:00 часа на 25. 12. с преспиване , на Великден от Разпети петък в 10:00 часа до събота в 17:00 часа с приспиване,

          г2) на рождения ден  на детето –  24 май от 10:00 часа до 14:00 часа.

   д) през НЕЧЕТНА ГОДИНА:

           д1) на Коледа от 17:00 часа на 25.12 до 26.12 17:00 часа с приспиване, на  Нова година - от 10.00 часа на 31 декември до 17:00 часа на 01 януари, с преспиване, Великден от 17:00 часа ( събота) до 10:00 часа ( понеделник),

          д2) на рождения ден  на детето –  24 май от 14:00 часа до 18:00 часа. 

2.1 На детето К.Б.Б., с ЕГН ********** да бъде определена издръжка в размер на 80 /осемдесет/ британски лири  или 176 /сто седемдесет и шест/ лева, считано от датата на влизане в сила на решението за прекратяване на брака, платима до 30-то число на текущия месец по банков път , по сметка на майката Р.П.Б.,  ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска , до настъпването на законни причин , изменящи или прекратяващи правото на издръжка.

3.  На бащата Б.К.Б., да бъде определен следния режим на лични контакти с детето М.Б.Б., с ЕГН **********:

     а) всяка първа и трета седмица от месеца, за времето от 10:00 часа в събота до 17:00 часа в неделя с преспиване,

    б) един месец през лятото с преспиване, когато майката не е в платен годишен отпуск,

   в) първата половина на всяка от училищните ваканции с преспиване,

   г) през ЧЕТНИТЕ ГОДИНИ:

           г1) първите два дни от следните официални празници: на Коледа от 10.00 часа на 24.12.  до 17:00 часа на 25.12. с преспиване , на Великден от Разпети петък в 10:00 часа до събота в 17:00 часа с приспиване,

           г2) на рождения ден  на детето –  18 октомври  от 10:00 часа до 14:00 часа.

   д) през НЕЧЕТНА ГОДИНА:

           д1) на Коледа от 17:00 часа на 25.12 до 26.12 17:00 часа с прeспиване, на  Нова година - от 10.00 часа на 31 декември до 17:00 часа на 01 януари, с преспиване, Великден от 17:00 часа ( събота) до 10:00 часа ( понеделник),

         д2) на рождения ден  на детето –  18 октомври от 14:00 часа до 18:00 часа. 

3.1 На детето М.Б.Б., с ЕГН ********** да бъде определена издръжка в размер на 80 /осемдесет/ британски лири  или 176 /сто седемдесет и шест/ лева, считано от датата на влизане в сила на решението за прекратяване на брака, платима до 30-то число на текущия месец по банков път , по сметка на майката Р.П.Б.,  ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, до настъпването на законни причини, изменящи или прекратяващи правото на издръжка.

4. Семейното жилище, недвижим имот, находящ се във В., на адрес: гр. Р. Л. Спа CV32 7QF/пощенски код/, област У,  ул. „М. а.“ 105, ще се ползва от майката Р.П.Б., заедно с децата К.Б.Б., с ЕГН ********** и М.Б.Б., с ЕГН **********, като същото е напуснато от бащата Б.К.Б..

5.  Съпругата ще възстанови предбрачното си фамилно име: Г..

6.  След развода съпрузите няма да имат претенции за издръжка един към друг.

7.  Разноските по делото се поемат от съпрузите поравно.

ОПРЕДЕЛЯ окончателна държавна такса по делото в размер на 40.00 лв., която е внесена при образуване на делото и такава не се дължи.

ОСЪЖДА Б.К.Б., ЕГН ********** да заплати държавна такса върху определената издръжка в размер на 253.44 лв.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

В законна сила на 23.10.2018г.

2

Гражданско дело No 1212/2018

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Д.Б.Х.К.,
Н.Б.К.

 

Докладчик:
ИВАН Б. ВЪТКОВ

Решение от 23.10.2018г.

Водим от горното, съдът

 

Р   Е   Ш   И :

 

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между Д.Б.Х. - К., ЕГН ********** *** и Н.Б.К., ЕГН ********** ***, сключен с акт за граждански № 17/12.03.1983 г. в гр. М., Община М., по взаимно съгласие.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение по чл. 51 СК, което да се счита за неразделна част от настоящето решение, както следва:

1. От брака си молителите имат родени две деца, които към момента са пълнолетни, поради което не стои въпроса за родителските права и издръжка.

2. Семейното жилище, находящо се в гр. М. е собственост на родителите на молителя Н.Б.К. и страните нямат претенции към него.

3. Съпрузите нямат претенции един към друг за движими вещи, тъй като са разпределени извън съдебно.

4. След прекратяване на брака съпругата ще носи моминското си име Д.Б.Х..

5. Съпрузите на претендират издръжка помежду си.

6. Разноските по делото се поемат от страните така, както са направени до момента.

ОПРЕДЕЛЯ окончателна държавна такса по делото в размер на 40.00 лв., която е внесена при образуване на делото, и такава не се дължи.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

В законна сила на 23.10.2018г.

3

Гражданско дело No 1284/2018

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

И.Ц.Х.,
Ц.С.Ц.

 

Докладчик:
ИВАН Б. ВЪТКОВ

Решение от 23.10.2018г.

Водим от горното, съдът

 

Р   Е   Ш   И :

 

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между И.Ц.Х.,***, с ЕГН ********** и Ц.С.Ц., с постоянен адрес:***, с ЕГН **********, сключен с акт за граждански брак № 42/20.03.2003 г. в гр. В., Община В., по взаимно съгласие.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение по чл. 51 СК, което да се счита за неразделна част от настоящето решение, както следва:

Упражняването на родителските права по отношение на непълнолетното дете А.И.Ц.,  с ЕГН ********** се предоставят на майката Ц.С.Ц.. Режимът на виждане на другия родител И.Ц.Х. с непълнолетното дете А.И.Ц. с ЕГН ********** се определя на всяка първа и трета събота и неделя и един месец през лятото, който да не съвпада с годишния отпуск на майката.

Родителите се споразумяха И.Ц.Х. да заплаща на непълнолетното дете А.И.Ц. с ЕГН ********** лично и със съгласие на законният му представител майката - Ц.С.Ц. месечна издръжка в размер на по 130.00 /сто и тридесет/ лева месечно, считано от 23.10.2018 г. до настъпване на обстоятелства налагащи нейното изменение или прекратяване.

След прекратяване на брака Ц.С.Ц. ще носи предбрачното си фамилно име Ц..

Придобитият по време на брака л.а. „Х==С== “ /Джип/ с регистрационен номер ВР NNNNNN ВТ, рама ================= остава в изключителна собственост на съпруга И.Ц.Х., а в режим на обикновена съсобственост остава придобитият по време на брака недвижим имот /нотариален акт № =====, том =====, рег. № =====, дело № ====== от 20=== г., на нотариус В= В= с район на действие Районен съд – В., с № 338 в НК, вписан с Акт № =====, том =======, дело № =======/2010 г., вх. Рег. № ======== от 15.12.2010 г. на СВ-В./ с идентификатор 12259.1133.358 представляващ: НОВООБРАЗУВАН ИМОТ № ===========/деветстотин седемдесет и осем нула триста петдесет и осем/ по плана на новообразуваните имоти на местност „Р=======“, землището на гр. В., общ. В., ЕКАТТЕ 12259, одобрен със Заповед № 16/10.01.2005 г. на Областния управител на област В= с площ от ====== кв. м. /две хиляди сто и четиридесет квадратни метра/, вид територия: селско, вид собственост: частна, НТП: параграф 4, категория на имота: Осма, заедно с построените в имота жилищна сграда с площ от 18 /осемнадесет квадратни метра/, ет. 1 /един/, сграда с площ от 16 кв. м. /шестнадесет квадратни метра и бр. ет. 1/един/ и сграда с площ от 31 кв. м. /тридесет и един кв. м./ бр. 1 ет. 1 /един/, при съседи на имота: имот № ======= на Н= Г= Н=; имот № 9780359 на Л= М= А=; имот № 9780357 на Т= Г= Т= и др.; имот № =========== на Община В.; имот № ========= на насл. на С==, Р====и И. А=====и имот № ======== на З===П==== К=======.

Страните не разполагат със семейно жилище, нямат общи фирми и не претендират издръжка по между си.

Разноските по делото и окончателната държавна такса се поемат от страните поравно.

ОПРЕДЕЛЯ окончателна държавна такса по делото в размер на 50.00 лв., която е внесена при завеждане на делото и такава не се дължи допълнително.

ОСЪЖДА И.Ц.Х.,***, с ЕГН ********** да заплати държавна такса върху определената издръжка в размер на 93.60 лв., както и сумата от 10 лв. държавна такса върху стойността на автомобила.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

В законна сила на 23.10.2018г.

4

Гражданско дело No 1354/2018

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Н.Т.Т.,
М.К.Т.

 

Докладчик:
ИВАН Б. ВЪТКОВ

Решение от 23.10.2018г.

и за да се произнесе, взе  в предвид следното:

Н.Т. ***, с ЕГН ********** и М.К.Т. с ЕГН ********** ***, са подали молба за прекратяване на сключения помежду им граждански брак с развод по взаимно съгласие, поради настъпило дълбоко и непоправимо разстройство в него, като заявяват, че са постигнали сериозно и непоколебимо съгласие, както и да се одобри представеното споразумение по чл. 51 СК.

Молбата е с правно основание чл. 50 СК.

Събрани са писмени доказателства.

Съдът, след като обсъди събраните по делото доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установено следното:

От представеното по делото удостоверение за сключен граждански брак се установява, че същият е сключен на 20.11.2011 г., за което е съставен и акт за граждански брак № 0036/20.11.2011 г. в гр. М., Община М..

От брака си молителите имат родено едно дете – Тодор Николов Т., роден на *** г. с ЕГН **********.

Депозира се лично от молителите пред съда сериозното им и непоколебимо взаимно съгласие за развод. При това положение съдът намира, че бракът им следва да се прекрати, на основание чл. 50 СК, налице са всички изисквания на закона - отстоявано докрай решение на съпрузите за развод, подписано от страните споразумение. Представеното по делото споразумение по чл. 51 СК е пълно, декларира се, че са уредени всички лични и имуществени отношения. Същото, като съответно на закона и морала, следва да се утвърди, като неразделна част от решението.

Водим от горното, съдът

 

Р   Е   Ш   И :

 

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между Н.Т. ***, с ЕГН ********** и М.К.Т. с ЕГН **********, сключен с акт за граждански № 0036/20.11.2011 г. в гр. М., Община М., по взаимно съгласие.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение по чл. 51 СК, което да се счита за неразделна част от настоящето решение, както следва:

1. Упражняването на родителските права по отношение народеното от брака дете – Т.Н. Т., роден на  *** г., ще се извършват от бащата – Н.Т.Т., а майката М.К.Т. ще вижда и взема детето при разширен режим – когато пожелае с предварително уведомяване на бащата Н.Т.Т..

2. Майката М.К.Т. ще заплаща на детето, чрез законният му представител и баща – Н.Т.Т. месечна издръжка в размер на 130.00 лв., считано от 01.11.2018 г., ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска до настъпване на обстоятелства за изменението и.

3. Страните се договарят бащата Н.Т.Т. да дава съгласие след предварително уведомяване от страна на майката М.К.Т., детето да пътува с нея за определен период от време във ФРГ

4. Семейното жилище находящо се в с. Р., обл. В., представляващо къща с двор е собственост на родителите на молителя Н.Т.Т. и ще се ползва от него и детето.

5. Съпрузите нямат претенции един към друг за движими вещи, същите са разпределени между тях извън съдебно.

6. Съпругата след прекратяването на брака ще носи предбрачното си име  - К..

7. Съпрузите на претендират издръжка помежду си.

8. Разноските по настоящото дело се поемат от молителя Н.Т.Т..

ОПРЕДЕЛЯ окончателна държавна такса по делото в размер на 40.00 лв., и

ОСЪЖДА Н.Т. ***, с ЕГН ********** да заплати допълнителна държавна такса в полза на МзРС в размер на 15.00 лв.

ОСЪЖДА М.К.Т. с ЕГН ********** да заплати държавна такса върху определената издръжка в размер на 93.60 лв.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

В законна сила на 23.10.2018г.

5

Гражданско дело No 126/2018

Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество

Г.Ц.Н.

ТЕКСИДЕЯ ЕООД

Докладчик:
ИВАН Б. ВЪТКОВ

Решение от 26.10.2018г.

От адв. К. Т., процесуален представител на ищцата по делото, е депозирана молба с искане по чл. 247 ал. 1 ГПК за поправка на очевидна фактическа грешка в постановеното по делото решение.

     Производството е по чл. 247 ГПК.

 На основание чл. 247 ал. 2 ГПК съдът е съобщил на ответника за исканата поправка. В дадения срок становище по молбата не е постъпило.

       Съдът, като разгледа молбата, я намира за основателна.

 С Решение № 250/26.07.2018 год., постановено по делото, МзРС е осъдил „Т.“ ЕООД , ЕИК 1060699043, п.к. 1408, кв. Южен парк, бл. 29, сграда А, вх. Б, ап. 3, да заплати на Г.Ц.Н., ЕГН ********** ***, сумата от 450.90 лв. представляваща обезщетение по чл. 224 ал. 1 КТ за 18 работни дни за 2017 г., ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на предявяване на иска – 23.01.2018 г. до окончателното изплащане, и сумата от 3300 лв., представляваща обезщетение по чл. 222 ал. 3 КТ в размер на 6 брутни работни заплати, ведно със законната лихва върху горната сума до окончателното изплащане, начиная от 23.01.2018 год.,  както и направените деловодни разноски в размер на 300 лв. Съдът е отхвърлил предявеният от Г.Ц.Н., ЕГН ********** ***, иск против „„Т.“ ЕООД , ЕИК 1060699043, п.к. 1408, кв. Южен парк, бл. 29, сграда А, вх. Б, ап. 3, за заплащане на обезщетение по чл. 224 ал. 1 КТ за сумата над 450.90 лв. до пълния предявен размер от 500 лв., като неоснователен и недоказан, и е осъдил „Т.“ ЕООД , ЕИК 1060699043, п.к. 1408, кв. Южен парк, бл. 29, сграда А, вх. Б, ап. 3, да заплати държавна такса в полза на МРС върху уважените искове в размер на 150 лв. и разноски за назначената съдебно-счетоводната експертиза в размер на 100 лв.

След запознаване с молбата и цялостен преглед на решението съдът констатира че още с подаване на исковата молба ищецът е посочил неправилно ЕИК на ответника, като е посочил „ЕИК 1060699043“, вместо правилното „ЕИК 106069043“, както е в справката от Търговския регистър. Тази грешка е възпроизведена в решението по делото и в разпореждането за издаване на изпълнителен лист.

Налице е техническа грешка, която ще следва да се отстрани по реда на чл. 247 ГПК.

Следва по същия ред да бъде отстранена и очевидната фактическа грешка в Разпореждане № 1089/20.09.2018 г., с което е разпоредено издаването на изпълнителен лист, където отново е възпроизведен грешен ЕИК.

По изложените съображения, съдът

 

Р Е Ш И:

 

    ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 250/26.07.2018 год., постановено по гр. дело № 126/2018 на МзРС, на лист 29 от делото, в мотивите и в диспозитива на решението, навсякъде където е изписано „ЕИК 1060699043“, да се чете „ЕИК 106069043“.

РЕШЕНИЕТО за поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 250/26.07.2018 год., постановено по гр. дело № 126/2018 на МзРС, е окончателно и не подлежи на обжалване.

ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в Разпореждане № 1089/20.09.2018 год., постановено по гр. дело № 126/2018 на МзРС, на лист 36 от делото, в мотивите и в диспозитива на разпореждането, навсякъде където е изписано „ЕИК 1060699043“, да се чете „ЕИК 106069043“.

РЕШЕНИЕТО в частта му с която е допусната поправка на очевидна фактическа грешка в Разпореждане № 1089/20.09.2018 г. постановено по делото, може да се обжалва с частна жалба пред ВрОС в двуседмичен срок от връчването на поканата за доброволно изпълнение.

6

Гражданско дело No 1248/2018

Искове за развод и недействителност на брака

П.В.Д.

Д.Т.Д.

Докладчик:
ИВАН Б. ВЪТКОВ

Решение от 26.10.2018г.

Водим от горното, съдът

 

Р   Е   Ш   И :

 

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между П.В.Д., ЕГН ********** *** и Д.Т.Д., ЕГН ********** ***, за което е съставен акт за граждански брак  № 35 от 11.09.2005 г. на Община Етрополе, по взаимно съгласие.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение по чл. 49 ал. 4 СК, което да се счита за неразделна част от настоящето решение, както следва:

1.                    Съпрузите П.В.Д. и Д.Т.Д. от брака си нямат родени деца.

2. Семейното жилище находящо се в гр. Е., ул. „К.“ № 4, остава за ползване от съпруга П.В.Д..

3. След прекратяване на брака съпругата Д.Т.Д., ще носи предбрачното си фамилно име Л.

4. Съпрузите П.В.Д. и Д.Т.Д. нямат  претенции за издръжка помежду си след прекратяване на брака.

5. П.В.Д. и Д.Т.Д. нямат претенции към притежаваните от всеки от тях банкови сметки и не са придобивали парични влогове от съвместен принос и всеки от тях може да се разпорежда свободно и без ограничения с паричните влогове, на които е титуляр.

6. Съдебните и деловодни разноски ще се заплатят от П.В.Д. и Д.Т.Д. по равно.

Определя окончателна държавна такса по делото в размер на 40 лв. и

ОСЪЖДА П.В.Д., ЕГН ********** ***,   да заплати държавна такса в полза на МРС в размер на 15 лв.

Решението е окончателно.

В законна сила на 26.10.2018г.