Районен съд - Мездра
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.5.2018г. до 31.5.2018г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

Резултат

1

Гражданско дело No 1566/2017

Искове за развод и недействителност на брака

В.И.Н.

В.В.Н.

Докладчик:
ИВАН Б. ВЪТКОВ

Решение от 2.5.2018г.

Водим от горното,  съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

ПРЕКРАТЯВА с развод гражданския брак между В.И.Н. *** с ЕГН **********, и В.В.Н., ЕГН **********, сключен с акт за граждански брак №0123/22.11.1981 год. на Община М..

Определя окончателна държавна такса по делото в размер на 40.00 лв., и

ОСЪЖДА В.В.Н., ЕГН **********, да заплати държавна такса в полза на МзРС в размер на 40 лв.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред ВрОС в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

2

Гражданско дело No 1268/2015

Делба

К.Ц.А.

Ц.А.Ц.,
Г.А.А.,
Т.Г.
А.

Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА

Определение от 4.5.2018г.

Ищецът лично и с адв. К..

Ответникът лично и с адв. К..

Останалите двама ответници не се явяват, вместо тях се явява адв. К..

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че няма пречки за даване ход на делото и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО. Заседанието е за теглене на жребии по влязло в сила решение № 80/20.03.2018 г. постановено по гр. дело № 1268/2015 г. по описа на МРС, с което е обявен за окончателен проекта за разделителен протокол на допуснатите до делба имоти.

АДВ. К.: Не успяхме да постигнем спогодба. Моля, да се пристъпи към теглене на жребий.

АДВ. К.: Най-удачния вариант е да бъде извършено разпределение, като се приложи проекто-разделителния протокол и с оглед приложеното решение влязло в законна сила по гр. дело № 92/2016 г. по описа на РС - Мездра на моите доверители да се разпредели дял втори, а на другия съделител дял първи, като същия бъде осъден да заплати за уравнение на моите доверители сумата от    4 197 лв.

АДВ. К.: Ние предлагаме обратния вариант: На ищеца да бъде възложен имота в дял втори, а на тях да бъде възложен имота в дял първи.

Съдът намира, че страните не могат да постигнат спогодба и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИСТЪПВА към тегленето на жребии.

За целта съдът изготви два еднакви бели листа, на които се изписа съответно: дял първи и дял втори, които бяха сгънати по един и същ начин.

Съдът покани явилите се съделители, представители на колената за теглене на жребии:

Вместо ищеца адв. К. изтегли дял първи.

За ответната страна адв. К. изтегли дял втори.

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЛАГА към делото листчетата, с които се изтегли жребия с изписаните в тях дялове и имена на процесуалните представители на съделителите.

ПОСТАВЯ В ДЯЛ И СОБСТВЕНОСТ на К.Ц.А., с ЕГН **********, ДЯЛ ПЪРВИ включващ: Новообразуван имот УПИ V /пет/ пл. № 5 /пети/, кв. 1/ с площ от 300 кв.м., начин на трайно ползване: урбанизирана територия „За жилищно застрояване“, ведно с построената в него паянтова жилищна постройка със застроена площ от 22.5 кв. м. /двадесет и две и пет кв.м./, по плана на с. Типченица, общ. Мездра, обл. Враца.

Пазарна оценка на дял ПЪРВИ възлиза на 9729.00 лева.

ПОСТАВЯ В ОБЩ ДЯЛ И СОБСТВЕНОСТ на Ц.А.Ц., с ЕГН **********, Г.А. ЦВЕТАНОВА, с ЕГН ********** и Т.Г.А., с ЕГН **********, ДЯЛ ВТОРИ, включващ следните имоти: Новообразуван УПИ № ХХI пл. № 5 с площ от 300 кв.м., начин на трайно ползване: урбанизирана територия „За жилищно застрояване“, по плана на с. Типченица, общ. Мездра, обл. Враца.

Пазарна оценка на дял ВТОРИ възлиза на 1441.00лв.

За уравняване на дяловете получилия дял първи дължи на получилите дял втори сумата от 4 197.00 лв. /четири хиляди сто деветдесет и седем лева и 00 ст./

Поради изчерпване на процедурата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по делото.

Определението за прекратяване подлежи на обжалване пред ВрОС с частна жалба в едноседмичен срок, считано от днес.

ОСЪЖДА К.Ц.А., с                      ЕГН **********, да заплати на останалите съделители Ц.А.Ц., с ЕГН **********, Г.А. Цветанова, с ЕГН ********** и Т.Г.А., с ЕГН **********, общо сумата от 4 197.00 лв. /четири хиляди сто деветдесет и седем лева и 00 ст./ за уравняване на дяловете.

Ищецът К.Ц.А., с ЕГН **********, заплати в брой на Ц.А.Ц., с ЕГН **********, сума в размер на 4 197.00 лв. /четири хиляди сто деветдесет и седем лева и 00 ст./ и той прие задължението да изплати на останалите ответници полагащите им се суми съобразно техните дялове.

ОСЪЖДА К.Ц.А., с ЕГН **********, да заплати в полза на МРС сумата от 221.28 лв., представляваща държавна такса.

ОСЪЖДА Т.Г.А., с ЕГН **********, да заплати в полза на МРС сумата от 24.58 лв., представляваща държавна такса.

ОСЪЖДА Ц.А.Ц., с ЕГН **********, да заплати в полза на МРС сумата от 98.35 лв., представляваща държавна такса.

ОСЪЖДА Г.А. Цветанова, с ЕГН **********, да заплати в полза на МРС сумата от 98.35 лв., представляваща държавна такса.

Протокола написан в с. з.

Протокола приключи в 9.30 часа.

В законна сила на 4.5.2018г.

3

Гражданско дело No 1386/2017

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Ц.М.П.

И.В.М.

Докладчик:
ИВАНКА Н. КОЖУХАРОВА

Решение от 4.5.2018г.

Водим от горните съображения, съдът

 

                         Р   Е   Ш   И:

 

                ОСЪЖДА И.В.М. с ЕГН********** *** и настоящ адрес *** да заплати на Ц.М. К.  с ЕГН **********о*** сумата  1 708.58 лв., с която неоснователно се е обогатил, начиная от 18.09.2017 год. до окончателното изплащане,както и  сумата 176 лв. разноски.

             Решението може да се обжалва пред ВрОС в двуседмичен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

 

4

Гражданско дело No 125/2018

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Д.О.А.

Е.В.Д.

Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА

Определение от 9.5.2018г.

и за да се произнесе, взе предвид следното:

Постъпила е искова молба от Д.О.А. против Е.В.Д. с искане да се предоставят на ищеца за упражняване родителските права по отношение на детето **О. с ЕГН **********, както и да бъде осъдена ответницата да заплаща на детето месечна издръжка от 128,00лева.

Преписи от исковата молба и приложенията са изпратени на ответницата, но същата не е открита на постоянния ѝ адрес, както и на регистрирания настоящ адрес. Не са намерени лица на които да бъде връчено съобщението. На основание чл.47 ал.1 ГПК връчването на книжата е станало чрез залепване на уведомление на постоянния ѝ адрес, като в указания срок лицето не са се  явило да получи книжата.

С определение №329 от 19.03.2018г на основание чл. 47 ал. 6 ГПК е допуснато на ответницата Е.В.Д. да бъде назначен особен представител - адвокат, определен от АК Враца на разноски на ищеца. На ищеца е указано в двуседмичен срок от съобщението да внесе определеното адвокатско възнаграждение за допуснатия особен представител на ответницата и да представи по делото документа, с който е внесена сумата.  Съобщението е получено на 21.03.2018г и до настоящия момент няма представен документ за внесен депозит за назначаване на особен представител на ответниците. С определението е указано на ищеца, че при неизпълнение на указанията в срок делото ще бъде прекратено. При това положение ще следва производството по делото да бъде прекратено.

Водим от гореизложеното, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

                ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д №125 по описа на МРС за 2018г.

                ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред ВрОС в едноседмичен срок от уведомяването на ищеца. 

 

5

Гражданско дело No 286/2018

Искове по СК - издръжка, изменение

Й.Е.С.

Е.С.П.

Докладчик:
ИВАН Б. ВЪТКОВ

Решение от 9.5.2018г.

Водим от горното,  съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОСЪЖДА Е.С.П. *** с ЕГН **********, да заплаща на Й.Е.С. ***, ЕГН ********** месечна издръжка в размер на 120 лв. месечно, считано от 07.01.2018 год., докато учи в средно учебно заведение, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, до окончателното и изплащане, както и направените деловодни разноски в размер на 180 лв. съобразно уважената част от иска.

ОТХВЪРЛЯ иска в останалата му част до пълния предявен размер - над сумата от 120 лв. до 200 лв., като неоснователен и недоказан.

ОСЪЖДА Е.С.П. *** с ЕГН **********, да заплати държавна такса в полза на съда в размер на 172.80 лв.

ДОПУСКА предварително изпълнение на решението в частта му за издръжката.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред ВрОС в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

6

Гражданско дело No 686/2017

Делба

М.К.П.,
Р.К.
П.

Я.И.Ц.,
А.Ц.Ц.,
В.Ц.
Ц.

Докладчик:
ИВАНКА Н. КОЖУХАРОВА

Решение от 15.5.2018г.

и за да се произнесе взе предвид следното:

              ПРОИЗВОДСТВОТО Е ВЪВ ВТОРАТА ФАЗА – възлагане на допуснатия до делба  недвижим имот и уреждане на отношенията.

              С решение  № 256/ 07.12.2017 год. е  допусната съдебна делба на масивна жилищна сграда,построена в УПИ Парцел по плана на с.Р. общ.М. с площ от 385 кв.м., между  Р.П., М.П., Я.И., А.Ц. и В.Ц.   ПРИ ПРАВА:  1/4 ид.ч. за Р.К.П., ¼ ид.ч. за М.К.  П., 1/6 ид.ч. за  Я.И.Ц., 1/6 ид.ч. за В.Ц.Ц. и 1/6 ид.ч. за А.Ц.Ц..

               В първото по делото с.з. след допускане на делбата  никои от съделителите не е изявил  претенция за възлагане на допуснатия до делба недвижим имот,

               Събрани са писмени и гласни доказателства.Назначена и е изслушана съдебно-техническа експертиза.

               Съдът, след като обсъди събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установено следното:От заключението на съдебно-техническата експертиза неоспорена от страните по делото и възприето от съда като обективно и компетентно се установява, че стойността на допуснатия до делба недвижим имот – жилищна сграда възлиза  в размер на 7 750.00 лв.В стойностно изражение дяловете на съделителите възлизат в размер на: Р.К.П.  - 1 937.50 лв., М.К.  П. – 1937.50 лв., Я.И.Ц. – 1 291.67 лв., В.Ц.Ц. - 1 291.67 лв. и А.Ц.Ц. – 1 291.67 лв.  С оглед на дяловете си страните следва да заплатят такса в полза на МРС в размер на: Р.К.П. - 77.50 лв., М.К.  П. – 77.50 лв., Я.И.Ц. – 51.67 лв., В.Ц.Ц. - 51.67 лв. и А.Ц.Ц. – 51.67 лв.

               Делбата е акт, който прекратява съсобствеността между всички наследници. От заключението на в.л. се установява,че  недвижимия имот –  масивна жилищна сграда, построена в УПИ Парцел VІІ пл.№ 276 кв.2 по плана на с.Р. общ.М. с площ от 385 кв.м.  представлява  двуетажна еднофамилна жилищна сграда със застроена площ от 54.42 кв.м..С оглед предназначението, фактическото състояние и разпределение на жилищната сграда съобразно правата на страните,при спазване правилата и нормите на ЗУТ  същата е неподеляема Съгласно чл.348 от ГПК ,когато някой имот е неподеляем и не може да се постави в един от дяловете, тъй като не може да бъде разделен на толкова дяла, колкото са съделителите, съда следва да постанови имота да се изнесе на публична продан,като страните в делбата могат да участват при наддаването в публичната продан.Изключения от този способ за извършване на делба са въведени в нормата на чл.349 ал.1 и 2 от ГПК- при наличието на предпоставките, визирани в хипотезите на  същите правни норми,съда следва да извърши делбата чрез възлагане на неподеляемия имот на правоимащия съделител, а не до изнася на публична продан.Съгласно разпоредбата на чл.349 ал.2 от ГПК “ако неподелямия имот е жилище, всеки от съделителите, който при откриване на наследството е живял в него и не притежава друго такова,може да поиска то да бъде поставено в негов дял, като дяловете на останалите съделители се уравнят с друг имот или с пари.”Условията, при които законът дава възможност да бъде извършено възлагане от съда в полза  на някой от съделителите са свързани от една страна с правопораждащия съсобствеността юридически факт,а от друга- с обекта на съсобственост и от трета страна- с изискавания на които следва да отговаря самия съделител: По реда на чл.349 ал.2 от ГПК може да се ликвидира само възникнала в резултат на наследяване съсобственост, делбеният недвижим имот  да има характер на жилищен  и от него да не могат да се обособят самостоятелни обекти на право на собственост за всеки един от съделителите. Под жилище съгласно чл.349 ал.2 от ГПК следва да се разбира не само сградата за живеене, но и дворното място.Съделителят, заявил възлагателна претенция следва да не притежава друг жилищен имот и да е живял в имота при откриване на наследството.Кумулативното наличие на посочените изисквания очертава основателността на претенцията за възлагане по чл.349 ал.2 от ГПК.

              В конкретният случай прекратяването на съсобствеността може да бъде извършена единствено посредством изнасянето му на публична продан.Съсобствеността върху делбения имот следва да се ликвидира по този начин, тъй като от имота не могат да се образуват дялове за всички съделители, нито да се извърши възлагане по реда на чл.349 от ГПК.При това положение допуснатия до делба недвижим имот следва да бъде изнесен на публична продан.

              Водим от горните съображения, съдът

 

                                           Р   Е   Ш   И:

 

              ИЗНАСЯ  НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН  масивна жилищна сграда, построена в УПИ Парцел по плана на с.Р. общ.М. с площ от 385 кв.м.,Получените суми  следва да се разпределят съобразно правата на съделителите : 1/4 ид.ч. за Р.К.П., ¼ ид.ч. за М.К.  П., 1/6 ид.ч. за  Я.И.Ц., 1/6 ид.ч. за В.Ц.Ц. и 1/6 ид.ч. за А.Ц.Ц..

                ОСЪЖДА Р.К.П. *** да заплати такса в полза на МРС в размер на 77.50  лв.,

                ОСЪЖДА  М.К.П. *** да заплати такса в полза на МРС в размер на 77.50  лв.

                ОСЪЖДА Я.И.Ц.  ЕГН ********** *** да заплати такса в полза на МРС в размер на  51.67 лв. 

                ОСЪЖДА В.Ц. Цоло ЕГН ********** *** да заплати такса в полза на МРС в размер на 51.67 лв.

                ОСЪЖДА  А.Ц.Ц.  ЕГН ********** *** да заплати такса в полза на МРС в размер на  по 51.67  лв..

                 Решението може да се обжалва пред ВрОС в двуседмичен срок от съобщението до страните,че е изготвено.

 

7

Гражданско дело No 1815/2017

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

БАНКА ДСК

Г.Н.Й.,
О.В.
Ц.

Докладчик:
ИВАН Б. ВЪТКОВ

Решение от 15.5.2018г.

и за да се произнесе, взе в предвид следното:

„Б. ДСК“ ЕАД, гр. С., ЕИК 121830616 със седалище и адрес на управление: гр. С., ул. „М.“ № 19 е предявила обективно съединени искове против Г.Н.Й., ЕГН ********** *** и О.В.Ц., ЕГН **********, с които моли съда да осъди солидарно ответниците да заплатят на ищеца сумата от 9 598.55 лв. главница по договор за кредит за текущо потребление от 16.12.2013 г., ведно със законната лихва от 08.12.2017 г. до окончателното изплащане на вземането, сумата от 4 233.45 лв. договорна лихва за периода от 25.11.2014 г. до 07.12.2017 г., сумата от 304.45 лв. санкционираща лихва за периода от 13.08.2017 г. до 07.12.2017 г., сумата от 120 лв. еднократна такса „разходи изискуем кредит“. Претендират се и разноски.

В срока по чл. 131 ГПК,  от ответниците не е постъпил отговор на исковата молба.

Правната квалификация на претендираните права е чл. 79 и сл. ЗЗД и чл. 86 ЗЗД.

Събрани са писмени доказателства.

Съдът, с оглед събраните по делото доказателства,  приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Процесуалният представител на ищеца в с. з. наред със становище по същество е поискал и постановяване на неприсъствено решение при условията на чл. 238 и сл. ГПК, тъй като са налице основанията за постановяване на такова решение, посочени в чл. 239 ал. 1 т. 1 и т. 2 ГПК.

Ответниците не са представили в срок отговор на исковата молба, не се явяват в първото съдебно заседание по делото, без да са направили искане за разглеждането му в тяхно отсъствие. Съдът намира искането за постановяване на неприсъствено решение по отношение на ответниците за основателно. Налице са основанията на чл. 239 ал. 1 ГПК - на ответниците са указани последиците от неспазване сроковете за размяната на книжата и неявяването им в съдебно заседание. Видно от изложеното в исковата молба и представените писмени доказателства, приети по делото като относими към спора, исковете са и вероятно основателни. Налице са всички условия, предвидени в ГПК, за постановяване на неприсъствено решение по отношение на ответниците и следва исковете да бъдат уважени изцяло.

При този изход на делото на ищеца се следват и направените деловодни разноски.

 Водим от горното, и на основание чл. 237 ал. 1 ГПК, съдът

 

Р   Е    Ш    И :

 

ОСЪЖДА Г.Н.Й., УГН ********** *** и О.В.Ц., ЕГН ********** ***, СОЛИДАРНО да заплатят на „Б. ДСК“ ЕАД, гр. С., ЕИК 121830616 със седалище и адрес на управление: гр. С., ул. „М.“ № 19, сумата от 9 598.55 лв. главница по договор за кредит за текущо потребление от 16.12.2013 г., ведно със законната лихва от 08.12.2017 г. до окончателното изплащане на вземането, сумата от 4 233.45 лв. договорна лихва за периода от 25.11.2014 г. до 07.12.2017 г., сумата от 304.45 лв. санкционираща лихва за периода от 13.08.2017 г. до 07.12.2017 г., сумата от 120 лв. еднократна такса „разходи изискуем кредит“, както и направените деловодни разноски в размер на 570.26 лв. за внесена държавна такса, и сумата от 300 лв. – юрисконсултско възнаграждение в размер, определен по реда на чл. 78 ал. 8 ГПК (ред. ДВ бр. 8 от 2017 г. вр. чл. 37 ЗПП вр. чл. 25 ал. 1 НЗПП).

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

В законна сила на 15.5.2018г.

8

Гражданско дело No 1824/2017

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД

Н.П.М.

Докладчик:
ИВАН Б. ВЪТКОВ

Решение от 15.5.2018г.

и за да се произнесе, взе в предвид следното:

ПРОФИ КРЕДИТ България“ ЕООД, ЕИК 175074752, със седалище и адрес на управление  гр. София, бул. «България» № 49, бл. 53Е, вх. В, чрез пълномощник ю. к. Краси Красимиров Ангелов, е предявило иск против Н.П.М., ЕГН **********, с адрес: ***, с която ищецът моли съда да признае за установено по отношение на ответника, че същата дължи изпълнение по издадената по ч. гр. дело № 1383/2017 г. на МзРС заповед № 732/19.09.17 г. за сумата от 2161.84 лв. (две хиляди сто шестдесет и един лева и 84 ст.) главница, ведно със законната лихва върху главницата, начиная от  18.09.2017 г. до изплащане на вземането. Претендират се разноски по заповедното производство и разноски по настоящото дело.

В срока по чл. 131 ГПК,  от ответника не е постъпил отговор на исковата молба.

Правната квалификация на претендираните права е чл. 422 ГПК.

Събрани са писмени доказателства. Приложено е ч. гр. дело № 1383/2017 г. на МзРС.

Съдът, с оглед събраните по делото доказателства,  приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Процесуалният представител на ищеца с писмена молба, със становище по същество е поискал и постановяване на неприсъствено решение при условията на чл. 238 и сл. ГПК, тъй като са налице основанията за постановяване на такова решение, посочени в чл. 239 ал. 1 т. 1 и т. 2 ГПК.

Ответника не е представил в срок отговор на исковата молба, не се явява в първото съдебно заседание по делото, без да е направил искане за разглеждането му в негово отсъствие. Съдът намира искането за постановяване на неприсъствено решение по отношение на ответника за основателно. Налице са основанията на чл. 239 ал. 1 ГПК - на ответника са указани последиците от неспазване сроковете за размяната на книжата и неявяването му в съдебно заседание. Видно от изложеното в исковата молба и представените писмени доказателства, приети по делото като относими към спора, исковете са и вероятно основателни. Налице са всички условия, предвидени в ГПК, за постановяване на неприсъствено решение по отношение на ответника и следва иска да бъде уважен изцяло.

При този изход на делото на ищеца се следват и направените деловодни разноски.

 Водим от горното, и на основание чл. 237 ал. 1 ГПК, съдът

 

Р   Е    Ш    И :

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Н.П.М., ЕГН **********, с адрес: ***, че същата дължи на ПРОФИ КРЕДИТ България“ ЕООД, ЕИК 175074752, със седалище и адрес на управление  гр. София, бул. «България» № 49, бл. 53Е, вх. В, изпълнение по издадената по ч. гр. дело № 1383/2017 г. на МзРС заповед № 732/19.09.17 г. за сумата от 2161.84 лв. (две хиляди сто шестдесет и един лева и 84 ст.) главница, ведно със законната лихва върху главницата, начиная от 18.09.2017 г. до изплащане на вземането.

 ОСЪЖДА Н.П.М., ЕГН **********, с адрес: ***, да заплати на ПРОФИ КРЕДИТ България“ ЕООД, ЕИК 175074752, със седалище и адрес на управление  гр. София, бул. «България» № 49, бл. 53Е, вх. В, разноски в заповедното производство в размер 43.38 лв. деловодни разноски за внесена държавна такса и сумата от 50.00 лв. юрисконсултско възнаграждение изчислено съгласно чл. 13 т. 2 и чл. 26 от Наредба за заплащане на правна помощ.

ОСЪЖДА Н.П.М., ЕГН **********, с адрес: ***, да заплати на ПРОФИ КРЕДИТ България“ ЕООД, ЕИК 175074752, със седалище и адрес на управление  гр. София, бул. «България» № 49, бл. 53Е, вх. В, разноски в исковото производство в размер 43.38 лв. деловодни разноски за внесена държавна такса и сумата от 100 лв. юрисконсултско възнаграждение изчислено съгласно чл. 25 ал. 1 от Наредба за заплащане на правна помощ.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

В законна сила на 15.5.2018г.

9

Гражданско дело No 1898/2017

УСТАНОВИТЕЛНИ ИСКОВЕ

АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД

М.А.Д.

Докладчик:
ИВАН Б. ВЪТКОВ

Решение от 15.5.2018г.

и за да се произнесе, взе в предвид следното:

АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ” ЕАД, със седалище и адрес на управление  гр. София, ул. «Петър Дертлиев» № 25, офис-сграда Лабиринт, ет. 2, офис 4, ЕИК 203670940, е предявило иск против М.А.Д., ЕГН **********, с адрес: ***,  с която ищецът моли съда да признае за установено по отношение на ответника, че същия дължи изпълнение по издадената по ч. гр. дело № 1273/2017 г. на МзРС заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК № 685/28.08.2017 г. сумата от 900.00 лева (деветстотин лева и 00 ст.) главница,  ведно със законната лихва върху главницата начиная от 03.08.2017 г. /датата на депозиране на заявлението/ до окончателното изплащане на вземането, сумата от 173.10 лв. /сто седемдесет и три лева и 10 ст./ договорна лихва за периода от 13.09.2015 г до 09.06.2016 г., сумата от 45.00 лв. /четиридесет и пет лева и 00 ст./ такса разходи, сумата от 1001.10 лв. /хиляда и един лев и 10 ст./ неустойка за неизпълнение на договорно задължение за периода от 13.09.2015 г. до 09.06.2016 г., сумата от 153.05 лв. /сто петдесет и три лева и 05 ст./ обезщетение за забава за периода от 14.09.2015 г. до 03.08.2017 г., сумата от 45.44 лв. /четиридесет и пет лева и 44 ст./ деловодни разноски за внесена държавна такса и сумата от 50.00 лв. /петдесет лева и 00 ст./ юрисконсултско възнаграждение изчислено съгласно чл. 13, т. 2 и чл. 26 от Наредба за заплащане на правна помощ. Претендират  се и разноски по настоящото дело.

В срока по чл. 131 ГПК,  от ответника не е постъпил отговор на исковата молба.

Правната квалификация на претендираните права е чл. 422 ГПК.

Събрани са писмени доказателства. Приложено е ч. гр. дело № 1273/2017 г. на МзРС.

Съдът, с оглед събраните по делото доказателства,  приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Процесуалният представител на ищеца в първото с. з., наред със становище по делото, е поискал и постановяване на неприсъствено решение при условията на чл. 238 и сл. ГПК, тъй като са налице основанията за постановяване на такова решение, посочени в чл. 239 ал. 1 т. 1 и т. 2 ГПК.

Ответника не е представил в срок отговор на исковата молба, не се явява в първото съдебно заседание по делото, без да е направил искане за разглеждането му в негово отсъствие. Съдът намира искането за постановяване на неприсъствено решение по отношение на ответника за основателно. Налице са основанията на чл. 239 ал. 1 ГПК - на ответника са указани последиците от неспазване сроковете за размяната на книжата и неявяването му в съдебно заседание. Видно от изложеното в исковата молба и представените писмени доказателства, приети по делото като относими към спора, исковете са и вероятно основателни. Налице са всички условия, предвидени в ГПК, за постановяване на неприсъствено решение по отношение на ответника и следва иска да бъде уважен изцяло.

При този изход на делото на ищеца се следват и направените деловодни разноски.

 Водим от горното, и на основание чл. 237 ал. 1 ГПК, съдът

 

Р   Е    Ш    И :

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на М.А.Д., ЕГН **********, с адрес: ***, че същата дължи на АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ” ЕАД, със седалище и адрес на управление  гр. София, ул. «Петър Дертлиев» № 25, офис-сграда Лабиринт, ет. 2, офис 4, ЕИК 203670940, изпълнение по издадената по ч. гр. дело № 800/2017 г. на МзРС Заповед № 1273/2017 г. на МзРС заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК № 685/28.08.2017 г. сумата от 900.00 лева (деветстотин лева и 00 ст.) главница,  ведно със законната лихва върху главницата начиная от 03.08.2017 г. /датата на депозиране на заявлението/ до окончателното изплащане на вземането, сумата от 173.10 лв. /сто седемдесет и три лева и 10 ст./ договорна лихва за периода от 13.09.2015 г до 09.06.2016 г., сумата от 45.00 лв. /четиридесет и пет лева и 00 ст./ такса разходи, сумата от 1001.10 лв. /хиляда и един лев и 10 ст./ неустойка за неизпълнение на договорно задължение за периода от 13.09.2015 г. до 09.06.2016 г., сумата от 153.05 лв. /сто петдесет и три лева и 05 ст./ обезщетение за забава за периода от 14.09.2015 г. до 03.08.2017 г.

 ОСЪЖДА М.А.Д., ЕГН **********, с адрес: ***, да заплати на АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ” ЕАД, със седалище и адрес на управление  гр. София, ул. «Петър Дертлиев» № 25, офис - сграда Лабиринт, ет. 2, офис 4, ЕИК 203670940, разноски в заповедното производство в размер 45.44 лв. деловодни разноски за внесена държавна такса и сумата от 50.00 лв. юрисконсултско възнаграждение изчислено съгласно чл. 13 т. 2 и чл. 26 от Наредба за заплащане на правна помощ.

ОСЪЖДА М.А.Д., ЕГН **********, с адрес: ***, да заплати на АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ” ЕАД, със седалище и адрес на управление  гр. София, ул. «Петър Дертлиев» № 25, офис-сграда Лабиринт, ет. 2, офис 4, ЕИК 203670940, разноски в исковото производство в размер 155 лв. деловодни разноски за внесена държавна такса и сумата от 100 лв. юрисконсултско възнаграждение изчислено съгласно чл. 25 ал. 1 от Наредба за заплащане на правна помощ.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

В законна сила на 15.5.2018г.

10

Гражданско дело No 66/2018

Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество

Ц.Т.Г.

К И Н ФОРЕС КОМЕРС ЕООД

Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА

Определение от 16.5.2018г.

и за да се произнесе, взе предвид следното:

Постъпила е молба от Ц.Т.Г. ***, против  „К и Н Форест Комерс“ ЕООД със седалище и адрес на управление с.Трудовец, обл.София, с искане да се осъди ответното дружество да му заплати следните суми: 1. 400 лева, представляваща неизплатено трудово възнаграждение за м. март 2015г, ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на депозиране на исковата молба до окончателното ѝ изплащане; 2. Сумата от 50лева, представляваща мораторна лихва за неизплатеното възнаграждение за периода от 31.03.2015г до 15.01.2018г; 3. Сумата от 160 лева, представляваща неизплатено обезщетение по чл.224 ал.1 КТ за 8 дни неизползвана платен годишен отпуск за 2015г, ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на депозиране на исковата молба до окончателното ѝ изплащане; 4. Сумата от 50лева, представляваща мораторна лихва за неизплатеното обезщетение за периода от 31.03.2015г до 15.01.2018г; 5. Сумата от 1000лева, представляваща разходи за последно осъществен през 2015г международен курс, ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на депозиране на исковата молба до окончателното ѝ изплащане и 6. Сумата от 100лева, представляваща мораторна лихва върху задължението от 1000лева за периода от 31.03.2015г до 15.01.2018г. Претендират се и направените по делото деловодни разноски.

На ответника е изпратена исковата молба  с приложенията. В срока по чл.131 ал.1 ГПК от процесуалния му представител е депозиран отговор, с който на основание чл.119 ал.3 ГПК е направено възражение за неподсъдност на делото пред РС Мездра, тъй като седалището на дружеството е в с.Трудовец, обл.София, а и работникът не твърди да е полагал обичайно труд в гр.Мездра.

Възражението е направено в предвидения в чл.119 ал.3 ГПК срок. От направената справка в търговския регистър се установява, че ответникът има седалище в с.Трудовец, обл.София. Работникът твърди, че е заемал длъжността шофьор и е изпълнявал международни курсове, т.е. по делото няма твърдения и данни ищецът обичайно да е полагал труд в населено място, което е в съдебния район на РС Мездра. При това положение възражението се явява основателно. По трудови дела работникът има право на избор на подсъдността съгласно разпоредбите на чл.105 и чл.114 ГПК, но и двете разпоредби не предвиждат възможност за разглеждане на делото пред РС Мездра, където в случая е местожителството на ищеца. По така изложените съображения ще следва производството по делото да бъде прекратено пред РС Мездра и изпратено по подсъдност на Ботевградски районен  съд

Водим от горното, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА на основание чл.119 ал.3 ГПК производството по гр.д №66 по описа на МРС за 2018г.

ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Ботевградски районен  съд.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва от ищеца, като заинтересована страна съгласно чл.121 ГПК, в едноседмичен срок от уведомяването му с частна жалба пред ВрОС.

 

11

Гражданско дело No 549/2018

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Н.Ц.Г.,
Т.К.
Г.

 

Докладчик:
ИВАНКА Н. КОЖУХАРОВА

Решение от 16.5.2018г.

Водим от горните съображения, съдът

 

                                     Р   Е   Ш  И:

 

             ПРЕКРАТЯВА гражданският брак между Н.Ц.Г. ЕГН ********** ***  и Т.К.Г.  ЕГН ********** ***  сключен с акт №  / 29.11.1998 год. на Община В. по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

             УТВЪРЖДАВА споразумението по чл.51 от СК, по силата на което:    

             ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права  по отношение на детето А. Т. К.а ЕГН ********** на  майката Н.  Ц. , като    ОПРЕДЕЛЯ ЛИЧНИТЕ ОТНОШЕНИЯ на бащата с детето всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 10.00 часа на съботния ден до 18.00 часа  в неделя, както и    един месец през лятото ,който да не съвпада с платения годишен отпуск на майката.

              МЕСТОЖИВЕЕНЕ на детето А. Т. ще бъде  при майката Н.Ц. ***.

              ОСЪЖДА Т.К. ЕГН **********   да заплаща месечна издръжка за детето А. Т. К. ЕГН ********** ,чрез нейната майка Н.Ц. в размер на 130 лв. месечно ,  начиная от влизане на решението в сила, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска , до настъпване на обстоятелства за нейното изменение или прекратяване.

               ОСЪЖДА Т.К. ЕГН **********   да заплати такса в полза на МРС в размер на 93.60 лв.

               Семейното жилище, находящо се в гр.В. .. ще се полза и от двете страни до ликвидиране на съсобствеността, като Т.К. ще ползва източната стая,а Н.Ц. заедно с детето ще ползват западната стая.Кухнята и сервизните помещения,както и мазето ще се ползват общо.    

     Страните не си дължат  издръжка помежду си.

     Придобитите по време на брака движими вещи и недвижими имоти ще  се поделят извънсъдебно.

               ПОСТАНОВЯВА след прекратяване на брака съпругата да носи предбрачното   си фамилно име Р..

               ОПРЕДЕЛЯ окончателния размер на д.т. в размер на 40 лв.

               Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

В законна сила на 16.5.2018г.

12

Гражданско дело No 134/2017

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

С.Р.Н.,
Р.Р.
С.

Р.С.Н.

Докладчик:
ИВАН Б. ВЪТКОВ

Решение от 18.5.2018г.

и за да се произнесе, взе  в предвид следното:

С.Р.Н. *** и Р.Р.С. *** са предявили искове при условията на субективно и обективно съединяване против Р.С.Н. ***, за прекратяване на учреденото в полза на ответника право на ползване върху три броя недвижими имоти предмет на нотариален акт № 8, том VI, нот. дело № 1120/2006 г. на Съдията по вписванията при МзРС, и нотариален акт № 7 том VI, нотариално дело № 1119/2006 г. на Съдията по вписванията при МзРС, поради неупражняването му в продължение на 5 години, евентуално съединен към него иск по чл. 61 ЗС, за прекратяване правото на ползване, поради неизпълнение на съществени задължения по отношения на имота.

Ответната страна, чрез назначения особен представител, оспорва исковете.

Правната квалификация на претендираните права е чл. 59 ал. 3 ЗС и чл. 61 ЗС.

Събрани са писмени и гласни доказателства.

Съдът, след като обсъди събраните по делото доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установено следното:

С нотариален акт № 8 том VI, нотариално дело № 1120/2006 г. на Съдията по вписванията при МзРС, ответника Р.Н. и съпругата му Г.х.Н. са продали на Р.Р.С. следния недвижим имот: Апартамент в гр. М., ул. „Х. Б.“ № 48 със застроена площ от 116 кв. м., разположен на целия първи етаж от построената по стопански начин четириетажна масивна жилищна сграда в  арцел XI от квартал 82 по плана на град М., обл. В. целия с площ от 792 кв. метра, състоящ се от кухня, хол, две спални и сервизни помещения, и мазе № 1, и 23.8% от общите части на сградата, както и ¼ ид. част от правото на ползване на парцела, като продавачите си запазват правото на ползване на целия имот докато са живи, и забраняват на купувача да се разпорежда с имота, да го продава или ипотекира същия без изричното писмено заверено в нотариална форма съгласие на продавачите.

С нотариален акт № 7 том VI, нотариално дело № 1119/2006 г. на Съдията по вписванията при МзРС ответника Р.Н. и съпругата му Г.х.Н. са продали на С.Р.Н. следния свой собствен недвижим имот: Апартамент № 2, етаж 1, вход А от жилищен блок „И.“ в гр. М., ул. „Х. С.“ № 70 състоящ се от стая кухня и сервизни помещения със застроена площ от 40.56 кв. м. прилежащо таванско помещение № 15  с полезна площ от 8.56 кв. м., както и избено помещение № 1 с полезна площ от 6.38 кв.м.,  както и 1.59% идеални част от общите части на сградата и 1.59 % идеални части от правото на строеж върху мястото от  44.54 кв. м., като продавачите си запазват правото на ползване на целия имот докато са живи, и забраняват на купувача да се разпорежда с имота, да го продава или ипотекира същия без изричното писмено заверено в нотариална форма съгласие на продавачите.

Твърди се в исковата молба, че от 2009 г. до момента  предявяване на иска ответника се намира извън територията на РБ и повече от 8 години не е ползвал двата имота описани по-горе, и правото на ползване се е погасило. В подкрепа на горното ищцовата страна ангажира гласни доказателства чрез разпита на двама свидетели.

Свидетелката И. твърди че от 2006 г. живее в М., познава страните, за последно е видяла Р. през 2007 г. Тогава Р. заминал за Либия и от тогава нито е идвал, нито се е обаждал. Свидетелката е влизала в апартамента там няма заключена стая, няма вещи на Р.. Ищцата С. и майка и са правили ремонт на жилището на ул. „Х. Б.в“ № 48.

Свидетелката В. твърди, че страните имат жилище в блок на ул. „Х. Б.„ № 48. Имат и гарсониера на ул. „Х. С.“ на първия етаж. Знае че Р. е в Л. заминал е преди около 10 години и оттогава не се е връщал. Съпругата му Г. е в И.. Свидетелката твърди че в апартамента на ул. Х. Б. живее С.. Влизала е в апартамента и знае че всички вещи вътре са на С.. Тя и майка и са правили ремонт, изхвърлили са всички стари вещи и всичко е ново. Ответника Р. *** докато е заминал.

От правна страна:

                Ищците са собственици на недвижими имоти, върху които има учредено ограничено вещно право. Съгласно чл. 56 ал. 1 ЗС правото на ползуване включва правото да се използува вещта съгласно нейното предназначение и правото да се получават добиви от нея без тя да се променя съществено. Правото на ползувателя ограничава правото на собственика на веща, поради което за ищците съществува интерес да предявят иск, с който да установят погасяването му на някое от предвидените в закона основания.

                Съгласно чл. 59 ал. 3 ЗС правото на ползуване се погасява, с погиването на вещта, а също и ако не се упражнява в продължение на 5 години. От събраните в хода на делото гласни доказателства се установява, че процесните недвижими имоти не се ползуват през последните пет години, като състоянието на един от имотите на ул. „Х. Б.“ № 48 говори, че учреденото върху него право не се осъществява от ответника, тъй като в последните години там е правен основен ремонт. Установява се от разпита на свидетелите, че ответника от около 10 години е в чужбина, през което време не се е завръщал в Б.. Предвид това, следва да се приеме, че ограниченото вещно право се погасило, поради неупражняването му.

                Ето защо съдът намира, че предявения иск е основателен и следва да бъде уважен.

При това положение съдът не следва да се произнася по  евентуално съединения иск с правно основание  чл. 61 ЗС, предявен при условията на евентуалност.

На осн. чл. 78 ал. 1 ГПК ответника следва да заплати на ищците деловодни разноски в размер на 650 лева.

Водим от горното, съдът

 

Р   Е   Ш   И :

 

ПОСТАНОВЯВА, на основание чл. 59 ал. 3 пр. второ ЗС по отношение на Р.С.Н. ***, ЕГН-**********, че учреденото в негова полза с нотариален акт № 7 том VI, нотариално дело № 1119/2006 г. на Съдията по вписванията при МзРС на 11.09.2006 год. право на ползуване върху недвижим имот - Апартамент № 2, етаж 1, вход А от жилищен блок „И.“ в гр. М., ул. „Х. С.“ № 70 състоящ се от стая кухня и сервизни помещения със застроена площ от 40.56 кв. м. прилежащо таванско помещение № 15  с полезна площ от 8.56 кв. м., както и избено помещение № 1 с полезна площ от 6.38 кв.м.,  както и 1.59% идеални част от общите части на сградата и 1.59 % идеални части от правото на строеж върху мястото от  44.54 кв. м., е погасено в полза на собственика С.Р.Н. ЕГН **********,  поради неупражняването му в продължение на 5 години.

ПОСТАНОВЯВА, на основание чл. 59 ал. 3 пр. второ ЗС по отношение на Р.С.Н. ***, ЕГН-**********, че учреденото в негова полза с нотариален акт№ 8 том VI, нотариално дело № 1120/2006 г. на Съдията по вписванията при МзРС, право на ползуване върху недвижим имот - Апартамент в гр. М., ул. „Х. Б.“ № 48 със застроена площ от 116 кв. м., разположен на целия първи етаж от построената по стопански начин четириетажна масивна жилищна сграда в  арцел XI от квартал 82 по плана на град М., обл. В. целия с площ от 792 кв. метра, състоящ се от кухня, хол, две спални и сервизни помещения, и мазе № 1, и 23.8% от общите части на сградата, както и ¼ ид. част от правото на ползване на парцела, е погасено в полза на собственика Р.Р.С. ЕГН **********, поради неупражняването му в продължение на 5 години.

ОСЪЖДА Р.С.Н. ***, ЕГН-**********, да заплати на Р.Р.С. ЕГН ********** и С.Р.Н. ЕГН **********, деловодни разноски в размер на 650 лева.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред ВрОС в двуседмичен срок от съобщението до страните.

 

13

Гражданско дело No 1525/2017

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД ГР.СОФИЯ

И.М.В.

Докладчик:
ИВАНКА Н. КОЖУХАРОВА

Решение от 18.5.2018г.

Водим от горните съображения,съдът

 

                            Р   Е   Ш   И:

 

             ОТХВЪРЛЯ  предявените от  ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ЕАД, ЕИК ., със седалище и адрес на управление: гр. София, . представлявано от– изпълнителен директор чрез пълномощник– юрисконсулт, искове за установяване съществуване на вземане против И.М.В., ЕГН **********, с адрес: ***  за сумата от 420.20 лв. /четиристотин и двадесет лв. и 20 ст./, представляваща главница; сумата от 47.38 лв. /четиридесет и седем лв. и 38 ст./ - договорна възнаградителна лихва за периода от 10.11.2015 г. до 18.07.2016 г.; сумата от 66.18 лв. /шестдесет и шест лв. и 18 ст./ - лихва за забава за периода от 10.11.2015 г. до 30.05.2017 г.; сумата от 202.73 лв. /двеста и два лв. и 73 ст./ - такси от 10.11.2015 г. до 18.07.2016 г., ведно със законната лихва, считано от 22.06.2017 г. /датата на подаване на заявлението в съда/ до изплащане на вземането, както и сумата от 25 лв. /двадесет и пет лв./ - разноски по делото под формата на държавна такса и сумата от 50 лв. /петдесет лв./ - юрисконсултско възнаграждение като НЕОСНОВАТЕЛНИ.

           РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред ВрОС в двуседмичен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

 

14

Гражданско дело No 432/2018

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

А.И.П.

М.Й.И.

Докладчик:
ИВАНКА Н. КОЖУХАРОВА

Решение от 18.5.2018г.

Водим от горните съображения, съдът

 

                           Р   Е  Ш   И:

 

              УТВЪРЖДАВА постигнатото между А.  И.П. ЕГН ********** *** и М.Й.И. ЕГН ********** *** споразумение за следното:

              МЕСТОЖИВЕЕНЕТО на роденото от съвместното съжителство на страните, малолетно дете С.м.  Й.  с ЕГН ********** ще бъде при майката А.И. *** или  на адреса на който е регистрирана в Конфедерация Швейцария..

              РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА по отношение на роденото от съвместното съжителство на страните, малолетно дете С.м.  Й.  с ЕГН **********  се предоставят за упражняване на майката А.И.  , като бащата М.Й.  има право на лични контакти с детето в случай,че продължи да живее и учи в Република България

    -  всяка първа и трета  събота и неделя от месеца с преспиване,, като го взема от адреса  на майката не по-рано от 10.00 ч. в събота и го връща на същия адрес в неделя не по-късно от 18.00 ч.

    - три седмици през лятото, които да не съвпадат с платения годишен отпуск на майката.

     - всяка нечетна година   Коледната ваканция и новогодишните празници с право на преспиване,като го взема от адреса  на майката не по-рано от 10.00 ч. в първия ден от ваканцията и го връща на същия адрес в предпоследния ден  не по-късно от 18.00 ч.

     - всяка четна година Великденската ваканция с право на преспиване,като го взема от адреса  на майката не по-рано от 10.00 ч. в първия ден от ваканцията и го връща на същия адрес в предпоследния ден  не по-късно от 18.00 ч.

               В случай,че детето  замине да живее и учи в Конфедерация Швейцария режима на виждане е следния:

     - две седмици през лятната ваканция на детето,независимо дали съвпада с платения годишен отпуск на майката с право на преспиване.,като периода се определя от съответния кантон и училище в Швейцария.Бащата има право да взема детето от постоянния адрес на майката в Република България на третия ден от ваканцията в 10.00 ч. сутринта и да го върне на същия адрес в 18.00 ч. три дни преди изтичане на ваканцията

  -  всяка нечетна година   Коледната ваканция и новогодишните празници с право на преспиване, така както са определени като период от съответния кантон или училище в Конфедерация Швейцария. Бащата има право да взема детето от постоянния адрес на майката в Република България на втория ден от ваканцията в 10.00 ч. сутринта и да го върне на същия адрес в 18.00 ч. два дни преди изтичане на ваканцията

  - всяка четна година Великденската ваканция с право на преспиване, така както са определени като период от съответния кантон или училище в Конфедерация Швейцария. Бащата има право да взема детето от постоянния адрес на майката в Република България на втория ден от ваканцията в 10.00 ч. сутринта и да го върне на същия адрес в 18.00 ч. два дни преди изтичане на ваканцията

  - всяка  първа и трета събота от месеца бащата има право да се свърже и разговаря с детето по телефон, скайп или друг вид интернет връзка за половин част за времето между 18.00 ч. и 20.00 ч. българско време

             Майката се задължава да подсигури детето на посочения адрес в Република България.

   ОСЪЖДА М.Й.И. ЕГН ********** да заплаща месечна издръжка  за детето С.м.  Й.  с ЕГН ********** чрез неговата майка А.И. като УВЕЛИЧАВА същата от 100 лв. на  130 лв. месечно ,начиная от 30.03.2018 год. ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска. до настъпване на обстоятелства за нейното изменение или прекратяване, Издръжката е платима до 15-то число на месеца,за който се дължи  по сметка: Интернешънъл Асет банк BIC *** *** М.Й. да заплати такса в полза на МзРС в размер на 21.60 лв.

    Бащата М.Й.И. ЕГН ********** дава съгласие да бъде издаден международен паспорт на детето С.м.  Й.  с ЕГН **********,както и да пътува само или придружавано от своята майка без ограничения в пътуванията,тяхната продължителност и време,през които ще се осъществяват за Конфедерация Швейцария,за държавите членки на Европейския съюз- 14 дни, за Република Турция,Република Македония и Република Сърбия- едно денонощие,при спазване  на определения от съда режим на виждане на бащата с детето.

       СТРАНИТЕ се споразумяват, че не си дължат разноски помежду си и всяка една от тях ще понесе сторените по делото разноски така, както ги е направила.

               Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

               На основание чл.127 ал.1 изр.трето от СК споразумението има сила на изпълнително основание по чл.404 т.1 от ГПК.

В законна сила на 18.5.2018г.

15

Гражданско дело No 517/2018

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Д.Д.В.,
В.Д.
В.

 

Докладчик:
ИВАН Б. ВЪТКОВ

Решение от 18.5.2018г.

Водим от горното, съдът

 

Р   Е   Ш   И :

 

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между Д.Д.В., ЕГН ********** *** и В.Д.В., ЕГН ********** ***, сключен с акт за граждански № 114/27.02.2009 г. в гр. Варна, Община Варна, по взаимно съгласие.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение по чл. 51 СК, което да се счита за неразделна част от настоящето решение, както следва:

1.Родителските права по отношение на децата Т. В. В. ЕГН ********** и М. В. В.  с ЕГН **********, ще се упражняват от майката Д.Д.В., като по отношение на бащата В.Д.В., се определя режим на виждане с децата - всяка първа и трета събота и неделя от месеца с право на преспиване, както и един месец през лятото, който да не съвпада с платения годишен отпуск на майката. По отношение на коледните и новогодишни празници по взаимно съгласие на родителите.

2.Бащата В.Д.В., се задължава да плаща месечна издръжка за децата както следва: За Т. В. В. ЕГН **********, издръжката ще бъде в размер на 200 лв., месечно платими до 10-то число на всеки месец и за М. В. В.  . с ЕГН ********** издръжката ще бъде в размер на 150 лв., месечно платими до 10-то число на всеки месец, чрез майката и законен представител Д.Д.В..

3. Страните нямат претенции за издръжка един към друг.

4. След прекратяване на брака съпругата ще запази  фамилното име В..

5. Личните вещи и влогове остават така както ги е закупил или направил всеки от нас и както се ползват до сега.

6. Разноските по настоящето дело ще се поемат от всеки от нас по равно.

ОПРЕДЕЛЯ окончателна държавна такса по делото в размер на 40.00 лв., и

ОСЪЖДА Д.Д.В., ЕГН ********** да заплати допълнителна държавна такса в полза на МРС в размер на 15.00 лв.

ОСЪЖДА В.Д.В., ЕГН ********** *** да заплати държавна такса върху размера на определената издръжка в размер на 252 лв.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

В законна сила на 18.5.2018г.

16

Гражданско дело No 1566/2017

Искове за развод и недействителност на брака

В.И.Н.

В.В.Н.

Докладчик:
ИВАН Б. ВЪТКОВ

Решение от 21.5.2018г.

От адв. Ст. К., процесуален представител на ищцата по делото, е депозирана молба с искане по чл. 247 ал. 1 ГПК за поправка на очевидна фактическа грешка в постановеното по делото решение.

     Производството е по чл. 247 ГПК.

 На основание чл. 247 ал. 2 ГПК съдът е съобщил на ответника за исканата поправка. В дадения срок становище по молбата не е постъпило.

       Съдът, като разгледа молбата, я намира за основателна.

 С Решение № 133/02.05.2018 год., постановено по делото, МзРС е прекратил сключения между страните граждански брак с развод без да се произнася по въпроса за вината.

При цялостен преглед на съдът констатира, че навсякъде в Решението е изписано „ЕГН на ответника В.В.Н. – ЕГН **********“ вместо правилното „ЕГН **********“. Неправилното ЕГН е посочено още в исковата молба и е възпроизведено и в определението по чл. 141 ГПК, в молбата за допускане на особен представител, както и в самото решение. В представеното по делото заверено копие от удостоверение за сключен граждански брак е посочено правилното ЕГН на ответника.

Налице е техническа грешка, която ще следва да се отстрани по реда на чл. 247 ГПК.

По изложените съображения, съдът

 

Р Е Ш И:

 

    ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в Решение 133/02.05.2018 год., постановено по гр. дело №1566/2017 на МзРС, на лист 36 от делото, стр. 1 и стр. 2, като навсякъде в мотивите и диспозитива на решението, където е изписано „В.В.Н. ЕГН **********“ да се чете „В.В.Н. ЕГН **********“.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред ВрОС в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

17

Гражданско дело No 287/2018

Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество

К.Г.С.

СТОЙКОМ-55 ЕООД

Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА

Решение от 23.5.2018г.

и за да се произнесе, взе  в предвид следното:

К.Г.С., с ЕГН ********** ***, чрез пълномощника си адв. М.К.С., е предявил против „Стройком-55“ ЕООД гр. Мездра, следните обективно съединени искове: Да се осъди ответното дружество да заплати на ищеца полагащото му се законово обезщетение по чл.222 ал.3 КТ в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от два месеца, а именно 1060.00 лв. /хиляда и шестдесет лева и 00 ст./ и обезщетение за неизползван платен годишен отпуск за периода от 14.04.2015 г. до 23.01.2018 г. в размер на 1431.00 лв. /хиляда четиристотин тридесет и един лева и 00 ст./. Претендират се и направените по делото деловодни разноски.

Ответното дружество „Стройком-55“ ЕООД гр. Мездра - редовно уведомено не е ангажирало становище по исковете.

Исковете са с правно основание чл.222 ал.1 и 224 ал.1 КТ.

Събрани са писмени доказателства.

Ищецът твърди в исковата си молба, че по силата на сключен на 14.04.2015г трудов договор е изпълнявал трудовите си задължения на “работник строителство” в ответното дружество. На 11.12.2017г е подал молба за прекратяване на трудовото правоотношение, поради придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Молбата е получена от ответното дружество на 22.12.2017г. От ответното дружество няма отговор. Ищецът твърди, че с изтичане на предизвестието е прекратено трудовото му правоотношение и от 23.01.2018г за ищеца е възникнало право на обезщетение по  чл.222 ал.3 КТ в размер на полагащото му се брутно трудово възнаграждение за два месеца. В исковата молба се твърди, че ищецът не е ползвал платен годишен отпуск по време на действието на трудовия му договор, поради което претендира обезщетение за периода от 14.04.2015г до 23.01.2018г в размер на 1431лева. В подкрепа на изложените твърдения са представени: Копие от трудов договор; Копие от разпореждане на НОИ за отпускане на пенсия; Копие от молба за прекратяване на трудово правоотношение и Копие от известие за доставяне на писмо.

В съдебно заседание процесуалният представител на ищеца е поискал постановяване на неприсъствено решение, при условията на чл. 238 ал. 1 ГПК, като взема становище, че са налице основанията за постановяване на такова решение, посочени в чл. 239 ал. 1 т. 1 и т. 2 ГПК - ответникът не е представил в срок отговор на исковата молба, не се е явил негов представител в първото заседание по делото, без да е направено искане за разглеждането му в отсъствие на негов представител. Съдът намира искането за постановяване на неприсъствено решение за основателно. Налице са основанията на чл. 239 ал. 1 ГПК - на ответника са указани последиците от неспазване  сроковете за размяната на книжата и от неявяването му в съдебно заседание. Видно от изложеното в исковата молба и представените писмени  доказателства, исковете са вероятно основателни. Налице са всички условия, предвидени в ГПК, за постановяване на неприсъствено решение, с което исковете следва да бъдат уважени частично до посочените от вещото лице суми.

При този изход на делото на основание чл. 72 ал.2 във вр. с чл. 69, ал. 1, т. 1 от ГПК и чл. 1 от Тарифа за държавните такси, които събират съдилищата по ГПК, ответникът следва да бъде осъден да заплати в полза на МРС държавна такса в размер на 107,24лв. На основание чл. 78, ал. 1 от ГПК на ищеца се следват направените по делото разноски в размер на 400 лв.

Водим от изложеното и на основание чл.357 във връзка с чл.222 ал.3 и 224 ал.1 КТ и по реда на чл. 238, ал. 1 от ГПК, във вр. с чл. 239 от ГПК, съдът

 

Р   Е   Ш   И :

 

ОСЪЖДА Стройком-55“ ЕООД гр. Мездра, с управител  Христинка Николаева Николова, ЕИК 203475463, със седалище и адрес на управление гр.Мездра, да заплати на К.Г.С., с ЕГН ********** ***, сумата от 1060.00 лв. /хиляда и шестдесет лева и 00 ст./, представляваща обезщетение по чл.222 ал.3 КТ и обезщетение за неизползван платен годишен отпуск за периода от 14.04.2015 г. до 23.01.2018 г. в размер на 1431.00 лв. /хиляда четиристотин тридесет и един лева и 00 ст, както и сумата от 400лева/ четиристотин лева/, представляваща направени деловодни разноски пред първата инстанция.

ОСЪЖДА „Стройком-55“ ЕООД гр. Мездра, с управител  Христинка Николаева Николова, ЕИК 203475463, със седалище и адрес на управление гр.Мездра, да заплати в полза на МРС държавна такса за уважените искове, в размер на 107,24лв./сто и седем лева и двадесет и четири ст./.

На основание чл.239 ал.4 ГПК решението не подлежи на обжалване.

В законна сила на 23.5.2018г.

18

Гражданско дело No 474/2018

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

АГЕНЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ДИРЕКЦИЯ СП

КСУДЛУ ЦНСТДМУ,
М.С.А.

Докладчик:
ИВАН Б. ВЪТКОВ

Решение от 23.5.2018г.

Водим от горното, съдът

Р Е Ш И:

        НАСТАНЯВА на основание чл. 16в, ал. 5 вр. чл. 16б, ал. 1, пр. 1 от Закона за социално подпомагане поставеният под пълно запрещение М.С.А., ЕГН **********, с настоящ адрес: ***, представляван от настойника Д.В.В. с ЕГН **********, в специализирана институция за предоставяне на социални услуги – Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания  /ЦНСТДМУ/ гр. М, ул.“Г.К.“ № 34 за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на настоящото решение.

         РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение, на основание чл. 16в, ал. 5 от Закона за социално подпомагане.

         Препис от настоящето решение да се връчи на страните, ведно със съобщението за постановяването му.

         РЕШЕНИЕТО, на основание чл. 16в ал. 8 от ЗСП, може да се обжалва пред Врачански окръжен съд, в 7-дневен срок от връчването му на страните.

         След влизане в сила на решението да се изпратят заверени преписи от същото, с отбелязване на датата на влизането му в сила до Дирекция "Социално подпомагане"-гр. М. и до Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания  /ЦНСТДМУ / гр.М. ул.“Г. К.“ № 34.

 

19

Гражданско дело No 475/2018

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

АГЕНЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ДИРЕКЦИЯ СП

КСУДЛУ ЦНСТДМУ,
П.С.К.

Докладчик:
ИВАН Б. ВЪТКОВ

Решение от 23.5.2018г.

Водим от горното, съдът

Р Е Ш И:

        НАСТАНЯВА на основание чл. 16в, ал. 5 вр. чл. 16б, ал. 1, пр. 1 от Закона за социално подпомагане поставеният под пълно запрещение П.С.К., ЕГН **********, с настоящ адрес: ***, представляван от настойника Д.В.В. с ЕГН **********, в специализирана институция за предоставяне на социални услуги – Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания  /ЦНСТДМУ/ гр. М., ул.“Г.К.“ № 34 за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на настоящото решение.

         РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение, на основание чл. 16в, ал. 5 от Закона за социално подпомагане.

         Препис от настоящето решение да се връчи на страните, ведно със съобщението за постановяването му.

         РЕШЕНИЕТО, на основание чл. 16в ал. 8 от ЗСП, може да се обжалва пред Врачански окръжен съд, в 7-дневен срок от връчването му на страните.

         След влизане в сила на решението да се изпратят заверени преписи от същото, с отбелязване на датата на влизането му в сила до Дирекция "Социално подпомагане" гр. М. и до Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания  /ЦНСТДМУ/ гр.М., ул.“Г.К.“ № 34.

 

20

Гражданско дело No 589/2018

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

В.Д.В.,
Т.И.
А.

 

Докладчик:
ИВАН Б. ВЪТКОВ

Решение от 23.5.2018г.

Водим от горното, съдът

 

Р   Е   Ш   И :

 

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между В.Д.В.-А., ЕГН ********** и Т.И.А., ЕГН **********, сключен с акт за граждански № 235/07.09.2003 г. в гр. В., Община В., по взаимно съгласие.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение по чл. 51 СК, което да се счита за неразделна част от настоящето решение, както следва:

1. Родителските права по отношение на Т.Т.А., ЕГН **********, ще се упражняват от майката В.Д.В., като по отношение на бащата Т.И.А., се определи режим на виждане: всяка първа и трета събота и неделя от месеца  с право на преспиване при бащата и един месец през лятото, който да не съвпада с платения годишен отпуск на майката. По отношение на коледните и новогодишни празници по взаимно съгласие на родителите.

2. Бащата Т.И.А., се задължава да плаща месечна издръжка за детето Т.Т.А. с ЕГН ********** в размер на 125 лв. месечно, лично и със съгласието на майката и законен представител В.Д., платими до 30-то число на месеца, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска до окончателното и изплащане.

3. Страните нямат претенции за издръжка един към друг.

  4. След прекратяване на брака съпругата ще носи фамилно име В..

  5. Личните вещи и влогове на страните остават така както ги е закупил или направил всеки от тях и както се ползват до сега.

  6. Разноските по делото се поемат от страните по равно.

         ОПРЕДЕЛЯ окончателна държавна такса по делото в размер на 40.00 лв., и

         ОСЪЖДА В.Д.В., ЕГН ********** да заплати допълнителна държавна такса в полза на МРС в размер на 15.00 лв.

         ОСЪЖДА Т.И.А., ЕГН ********** *** да заплати държавна такса върху размера на определената издръжка в размер на 90.00 лв.

         РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

В законна сила на 23.5.2018г.

21

Гражданско дело No 1874/2017

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ЕОС МАТРИКС ЕООД

П.П.А.

Докладчик:
ИВАНКА Н. КОЖУХАРОВА

Решение от 25.5.2018г.

Водим от горните съображения, съдът

 

                          Р Е Ш И:

 

                  ОТХВЪРЛЯ  предявения от "ЕОС МАТРИКС“ ЕООД, ЕИК, със седалище и адрес на управление: гр.С.,чрез пълномощника адв. иск за  установяване съществуване на вземане против П.П.А. ЕГН ********** ***, за сумата 1 960 лв. / хиляда деветстотин и шестдесет лева/  - главница; сумата 221.20 лв. договорна лихва за периода от 03.09.2014 г. до 28.09.2017 г., сумата 55.00 лв. такса за поддръжка на сметка за периода от 03.10.2011 г. до 18.01.2016 г., ведно със законната лихва върху главницата, начиная от 28.09.2017 г. до окончателното изплащане на вземането,  сумата 44.72 лв. внесена държавна такса. КТО НЕОСНОВАТЕЛЕН.

            ОСЪЖДА „ ЕОС МАТРИКС“ ЕООД да заплати на П.А. направените деловодни разноски  в размер на 500 лв.

            РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред ВрОС в двуседмичен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

 

22

Гражданско дело No 381/2018

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

АГЕНЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ДИРЕКЦИЯ СП

Д.В.В.,
ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ 1 МЕЗДРА,
А.Ф.И.

Докладчик:
ИВАН Б. ВЪТКОВ

Решение от 25.5.2018г.

Водим от горното, съдът

Р Е Ш И:

 

На основание чл. 16в, ал. 5 вр. чл. 16б, ал. 1, пр. 1 от Закона за социално подпомагане, НАСТАНЯВА поставената под пълно запрещение А.Ф.И. ЕГН-**********, с настоящ адрес: ***, представляван от настойника Д.В.В. с ЕГН **********, в специализирана институция за предоставяне на социални услуги – Защитено жилище за пълнолетни лица с умствена изостаналост гр. М., ул. “М.“ №99, за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на настоящото решение.

 РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение, на основание чл. 16в, ал.5 от Закона за социално подпомагане.

Препис от настоящето решение да се връчи на страните, ведно със съобщението за постановяването му.

РЕШЕНИЕТО, на основание чл. 16в ал. 8 от ЗСП, може да се обжалва пред Врачански окръжен съд, в 7-дневен срок от връчването му на страните.

След влизане в сила на решението да се изпратят заверени преписи от същото, с отбелязване на датата на влизането му в сила до Дирекция "Социално подпомагане"-гр. М. и до Защитено жилище за пълнолетни лица с умствена изостаналост гр. М., ул.“М.“ №99.

 

23

Гражданско дело No 383/2018

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

АГЕНЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ДИРЕКЦИЯ СП

Д.В.В.,
И.Х.С.,
ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ 1 МЕЗДРА

Докладчик:
ИВАН Б. ВЪТКОВ

Решение от 25.5.2018г.

и за да се произнесе, взе предвид следното:

Р Е Ш И:

 

На основание чл. 16в, ал. 5 вр. чл. 16б, ал. 1, пр. 1 от Закона за социално подпомагане, НАСТАНЯВА поставената под пълно запрещение И.Х.С. ЕГН-**********, с настоящ адрес: ***, представляван от настойника Д.В.В. с ЕГН **********, в специализирана институция за предоставяне на социални услуги – Защитено жилище за пълнолетни лица с умствена изостаналост гр. М., ул. “М.“ №99, за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на настоящото решение.

 РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение, на основание чл. 16в, ал.5 от Закона за социално подпомагане.

Препис от настоящето решение да се връчи на страните, ведно със съобщението за постановяването му.

РЕШЕНИЕТО, на основание чл. 16в ал. 8 от ЗСП, може да се обжалва пред Врачански окръжен съд, в 7-дневен срок от връчването му на страните.

След влизане в сила на решението да се изпратят заверени преписи от същото, с отбелязване на датата на влизането му в сила до Дирекция "Социално подпомагане"-гр. М. и до Защитено жилище за пълнолетни лица с умствена изостаналост гр.М., ул.“М.е“ №99.

 

24

Гражданско дело No 387/2018

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

АГЕНЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ДИРЕКЦИЯ СП

ПРЕХОДНО ЖИЛИЩЕ ГР.МЕЗДРА,
В.Р.М.,
Д.В.
В.

Докладчик:
ИВАН Б. ВЪТКОВ

Решение от 25.5.2018г.

Водим от горното, съдът

Р Е Ш И:

 

На основание чл. 16в, ал. 5 вр. чл. 16б, ал. 1, пр. 1 от Закона за социално подпомагане, НАСТАНЯВА поставения под пълно запрещение В.Р.М. ЕГН-**********, с настоящ адрес: ***, представляван от настойника Д.В.В. с ЕГН **********, в специализирана институция за предоставяне на социални услуги – Преходно жилище за пълнолетни лица с умствена изостаналост гр. М., ул. “М.“ №99, за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на настоящото решение.

 РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение, на основание чл. 16в, ал.5 от Закона за социално подпомагане.

Препис от настоящето решение да се връчи на страните, ведно със съобщението за постановяването му.

РЕШЕНИЕТО, на основание чл. 16в ал. 8 от ЗСП, може да се обжалва пред Врачански окръжен съд, в 7-дневен срок от връчването му на страните.

След влизане в сила на решението да се изпратят заверени преписи от същото, с отбелязване на датата на влизането му в сила до Дирекция "Социално подпомагане"-гр. М. и до Преходно жилище за пълнолетни лица с умствена изостаналост гр.М., ул.“М.е“ №99.

 

25

Гражданско дело No 441/2018

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

АГЕНЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ДИРЕКЦИЯ СП

КСУДЛУ ЦНСТДМУ 2,
Б.Х.П.

Докладчик:
ИВАН Б. ВЪТКОВ

Решение от 25.5.2018г.

Водим от горното, съдът

Р Е Ш И:

        НАСТАНЯВА на основание чл. 16в, ал. 5 вр. чл. 16б, ал. 1, пр. 1 от Закона за социално подпомагане поставеният под пълно запрещение Б.Х.П., ЕГН**********, с настоящ адрес: ***, представлявана от настойника Д.В.В. с ЕГН **********, в специализирана институция за предоставяне на социални услуги – Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания  /ЦНСТДМУ/ гр. М., ул.“Н.В.“ № 6 за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на настоящото решение.

         РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение, на основание чл. 16в, ал. 5 от Закона за социално подпомагане.

         Препис от настоящето решение да се връчи на страните, ведно със съобщението за постановяването му.

         РЕШЕНИЕТО, на основание чл. 16в ал. 8 от ЗСП, може да се обжалва пред Врачански окръжен съд, в 7-дневен срок от връчването му на страните.

         След влизане в сила на решението да се изпратят заверени преписи от същото, с отбелязване на датата на влизането му в сила до Дирекция "Социално подпомагане" гр. Мездра и до Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания  /ЦНСТДМУ/ гр.М., ул.“Н.В.“ № 6.

 

26

Гражданско дело No 443/2018

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

АГЕНЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ДИРЕКЦИЯ СП

КСУДЛУ ЦНСТДМУ 2,
М.К.М.

Докладчик:
ИВАН Б. ВЪТКОВ

Решение от 25.5.2018г.

Водим от горното, съдът

Р Е Ш И:

        НАСТАНЯВА на основание чл. 16в, ал. 5 вр. чл. 16б, ал. 1, пр. 1 от Закона за социално подпомагане поставеният под пълно запрещение М.К.М., ЕГН **********, с настоящ адрес: ***, представлявана от настойника Д.В.В. с ЕГН **********, в специализирана институция за предоставяне на социални услуги – Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания  /ЦНСТДМУ/ гр. М., ул.“Н. В.“ № 6 за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на настоящото решение.

         РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение, на основание чл. 16в, ал. 5 от Закона за социално подпомагане.

         Препис от настоящето решение да се връчи на страните, ведно със съобщението за постановяването му.

         РЕШЕНИЕТО, на основание чл. 16в ал. 8 от ЗСП, може да се обжалва пред Врачански окръжен съд, в 7-дневен срок от връчването му на страните.

         След влизане в сила на решението да се изпратят заверени преписи от същото, с отбелязване на датата на влизането му в сила до Дирекция "Социално подпомагане" гр. Мездра и до Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания  /ЦНСТДМУ/ гр.М., ул.“Н. В.в“ № 6.

 

27

Гражданско дело No 479/2018

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

АГЕНЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ДИРЕКЦИЯ СП

ЦНСТ 1

Докладчик:
ИВАН Б. ВЪТКОВ

Решение от 25.5.2018г.

Водим от горното, съдът

Р Е Ш И:

        НАСТАНЯВА на основание чл. 16в, ал. 5 вр. чл. 16б, ал. 1, пр. 1 от Закона за социално подпомагане поставената под пълно запрещение М.Г.Д., ЕГН **********, с настоящ адрес: ***, представлявана от настойника Д.В.В. с ЕГН **********, в специализирана институция за предоставяне на социални услуги – Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания  /ЦНСТДМУ/ гр. М., ул.“Г.К.“ № 34 за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на настоящото решение.

         РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение, на основание чл. 16в, ал. 5 от Закона за социално подпомагане.

         Препис от настоящето решение да се връчи на страните, ведно със съобщението за постановяването му.

         РЕШЕНИЕТО, на основание чл. 16в ал. 8 от ЗСП, може да се обжалва пред Врачански окръжен съд, в 7-дневен срок от връчването му на страните.

         След влизане в сила на решението да се изпратят заверени преписи от същото, с отбелязване на датата на влизането му в сила до Дирекция "Социално подпомагане" гр. М. и до Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания  /ЦНСТДМУ/ гр.М., ул.“Г. К.“ № 34.

 

28

Гражданско дело No 607/2018

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

П.И.Д.,
Л.Б.
Д.

 

Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА

Решение от 25.5.2018г.

Водим от горното и на основание чл.50СК съдът

 

Р   Е    Ш    И :

 

ПРЕКРАТЯВА по взаимно съгласие гражданския брак между П.И.Д. с ЕГН ********** и Л.Б.Д. с ЕГН **********, сключен на 08.09.2011г,  за което е съставен АКТ за граждански брак №0021 от същата дата на община ***.

 УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение, което представлява неразделна част от настоящото решение и съгласно което:

1.Родителските права по отношение на ***Д.  ЕГН **********,  ще се упражняват от майката  П.И.Д., като по отношение на бащата Л.Б.Д., се определи режим на виждане  три съботи и недели от месеца, съобразени със работата на бащата, с право на преспиване и един месец през лятото, който да не съвпада с платения годишен отпуск на майката. По отношение на коледните и новогодишни празници - по взаимно съгласие на родителите.

2.Бащата Л.Б.Д., се задължава да плаща месечна издръжка за ***Д. ЕГН **********  в размер на 130 лв., месечно платими до 30-то число на всеки месец  чрез нейната майка и законен представител П.И.Д..

 3.Страните нямат претенции за издръжка един към друг.

 4.Личните вещи и влогове остават така, както ги е закупил или направил всеки един от молителите и както се ползват до сега.

5. Разноските по настоящето дело ще се поемат по равно.

 ПОСТАНОВЯВА след прекратяването на брака, съпругата П.И.Д. да носи предбрачното си фамилното име *, като за в бъдеще ще се именува П.И. *. .

ОСЪЖДА Л.Б.Д. с ЕГН **********, да заплати по сметка на МРС държавна такса от 101,10лв / сто и един лева и десет ст./.

ОСЪЖДА П.И.Д. с ЕГН **********, да заплати по сметка на МРС държавна такса от 7,50лв / седем лева и петдесет ст./.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

В законна сила на 25.5.2018г.

29

Гражданско дело No 1517/2017

Делба

Д.Й.С.

Н.Й.Ц.,
К.Д.Д.,
И.Д.
Д.

Докладчик:
ИВАН Б. ВЪТКОВ

Решение от 28.5.2018г.

и за да се произнесе, взе  в предвид следното:

Д.Й.С. *** с ЕГН- **********,  е предявил иск против Н.Й.Ц.,*** с ЕГН-**********, К.Д. ***, ЕГН-********** и И.Д.Д.,***,ЕГН-**********, за делба на наследствени земеделски земи и гори, останали в наследство на страните от наследодателя К.Д. К. б.ж. на с. Т., общ. М., с права по закон, а именно: -НИВА, представляваща имот № 046022 с ЕКАТТЕ 72432, находяща се в землището на с.Т., обл. В., с площ от 3.992 дка, четвърта категория,  в местността “ЛЮТА ПОЛЕНА”, при граници и съседи: имот № 046035-нива на насл. На Т. Ц. Т., имот № 046036-нива на насл. На Н. С. и Н. И., имот № 046037-полски път на Кметство с. Т., имот № 046054-нива на К. В. Г., имот № 046057—нива на насл. На К. К. П. и имот № 046045-полски път на Кметство с. Т..

-НИВА, представляваща имот № 033288 с ЕКАТТЕ 72432, находяща се в землището на с.Т., обл. В., с площ от 5.033 дка, шеста категория,  в местността “МОГИЛИ”, при граници и съседи: имот № 033285-ливада на насл. на И. Л. Д., имот № 033287-нива на „Уайт Гоат” ООД имот № 033374-ливада на насл. на П. Т. Д., имот № 033289-нива на насл. на И. Д. Г.и имот № 000211-път ІV кл. на Община М..

-НИВА, представляваща имот № 033325 с ЕКАТТЕ 72432, находяща се в землището на с.Т., обл. В., с площ от 2.156 дка, шеста категория,  в местността “МАЛИЯ КАМЪК ”, при граници и съседи: имот № 049011-на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот № 049012-полски път на Кметство с. Т., имот № 049008-нива на насл. на М. Х. Н., имот № 033322-ливада на насл. на П. Й. М. и имот №033324-нива та насл. на Х. Д. К..

-НИВА, представляваща имот № 039034 с ЕКАТТЕ 72432, находяща се в землището на с.Т., обл. В., с площ от 0.290 дка, четвърта категория,  в местността “РЕКАТА”, при граници и съседи: имот №039014-нива на насл. на Г. К. В., имот № 039042-нива на А. В. Д., имот № 039017-нива на „Агроенерджи  Инвест” АДСИЦ, имот № 039016-нива на Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ и имот № 000211-път ІV кл. на Община М..

-ЛОЗЕ, представляваща имот № 042111 с ЕКАТТЕ 72432, находяща се в землището на с.Т., обл. В., с площ от 1.940 дка, седма категория,  в местността “ВРЪБЛЯК”, при граници и съседи: имот № 042569-лозе на несл. На Х.Й. В., имот № 042110- овощна градина на насл. на П.Х. Й., имот №042122-лозе на насл. на А. Т. П., имот №042112-овощна градина на Г. Х. И.а, имот № 042103-лозе на насл. на К. Т. Д. и имот № 042104-лозе на насл. на К. Д. Л..

-ПАСИЩЕ МЕРА, представляваща имот № 042215 с ЕКАТТЕ 72432, находяща се в землището на с.Т., обл. В., с площ от 4.591 дка, четвърта категория,  в местността “МАЛИПОПРЪТ”, при граници и съседи: имот № 042214-пасище мера на насл. на Ц. И. Ц., имот № 057119-залесена територия на МЗГ-Държавно лесничейство, имот № 057118-поляна на МЗГ-Държавно лесничейство, имот № 057208-залесена територия на насл. на Х. П. Х. и имот № 042213-пасище мера на Г. И. Н..

-ЛОЗЕ, представляваща имот № 042389 с ЕКАТТЕ 72432, находяща се в землището на с.Т., обл. В., с площ от 0.901 дка, четвърта категория,  в местността “МАРКОВ ШУМАК”, при граници и съседи: имот № 042709-пасеще мера на А. В. Д., имот № 042385-пасище мера на насл. на П. Д. П., имот № 042390-пасище мера на Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот №042683-пасище мера на насл. на Т. В. С. и имот № 042682-пасище мера на Г.И. Н.

-ПАСИЩЕ МЕРА, представляваща имот № 042447 с ЕКАТТЕ 72432, находяща се в землището на с.Т., обл. В., с площ от 5.177 дка, четвърта категория,  в местността “СКАЧАКА”, при граници и съседи: имот № 042446-пасище мера на Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот № 042444-ливада на Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот №042448-пасище мера на насл. на Х. Д. К., имот № 042449-пасище мера на А. В. Д., имот № 042450-пасище мера на насл. на Х. Д. К. и имот № 042451-изостав.тр. нас. На насл. на Й. И.Ц..

-ПАСИЩЕ, МЕРА, представляваща имот № 042457 с ЕКАТТЕ 72432, находяща се в землището на с.Т., обл. В., с площ от 2.397 дка, четвърта категория,  в местността “КОРИИТЕ”, при граници и съседи: имот № 042470-пасище мера на Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот № 042456 пасище, мера  на насл. На Д К П, имот № 042458-пасищ мера на насл. на Д К. П.в, имот № 042449-пасище мера на А. В. Д., имот №042458- пасище мера на А. В Д., имот № 042460-пасище мера на Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот №042464-пасище мера на Ц. П. И.а, имот № 042465-пасище мера на насл на Я. Г. Ц., имот № 042466-пасище мера на Г. Х Иа, имот № 042467-пасище мера на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ и имот № 042468-пасище мера на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ.

-ПАСИЩЕ, МЕРА представляваща имот № 042477 с ЕКАТТЕ 72432, находяща се в землището на с.Т., обл. В., с площ от 2.771 дка, четвърта категория,  в местността “ПОПРЪТ”, при граници и съседи: имот № 042478-пасище мера на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот № 057169-залесена територия на МЗГ-Държавно лесничейство, имот № 042476-пасище мера на насл. на Ц. Л. П., имот № 042463-пасище мера на И. Г. Н. и имот № 042462-пасище мера на Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ.

-ПАСИЩЕ, МЕРА представляваща имот № 042479 с ЕКАТТЕ 72432, находяща се в землището на с.Т., обл. В., с площ от 8.094 дка, четвърта категория,  в местността “ПОПРЪТ”, при граници и съседи: имот № 057169-залесена територия на МЗГ-Държавно лесничейство, имот № 042480-пасище мера на насл. на Х.Д. К., имот № 042481-пасище мера на Г. П. Я., имот № 057221-залесена територия на МЗГ-Държавно лесничейство, имот № 057058-залесена територия на насл на Т. В.Ц. и К.Ц.К.в, имот № 042474-пасище мера на А. В. Д. и имот № 042728-пасище мера на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ.

-НИВА, представляваща имот № 042527 с ЕКАТТЕ 72432, находяща се в землището на с.Т., обл. В., с площ от 1.212 дка, четвърта категория,  в местността “СТУБЛАТА”, при граници и съседи: имот № 042528-нива на насл. на Х. Д. К., имот № 042525-нива на насл. на П. И. К., имот № 042526-нива на насл. на К. И. К. и имот № 042519-ливада на Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ.

-НИВА, представляваща имот № 042530 с ЕКАТТЕ 72432, находяща се в землището на с.Т., обл. В., с площ от 3.853 дка, четвърта категория,  в местността “ПРЕСЛАПА”, при граници и съседи: имот № 000201-полски път на Община М., имот № 042529-нива на А. В. Д., имот № 042519-ливада на Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот № 042716-пасище мера на МЗГ-Държавно лесничейство, имот № 042716-пасище мера на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот № 042532-пасище мера на насл. на П.И. П. и имот № 042531-нива на насл. на Ц. Д. П..

-ПАСИЩЕ МЕРА, представляваща имот № 042539 с ЕКАТТЕ 72432, находяща се в землището на с.Т., обл. В., с площ от 1.792 дка, четвърта категория,  в местността “ПАДИНАТА”, при граници и съседи: имот № 042538-пасище мера на А. В. Д., имот № 042559-ливада на насл. на К. Д. К., имот № 042657-гора в зем.земи на МЗГ-Държавно лесничейство, имот № 000201-полски път на Община М. и имот №042672-пасище мера на насл. на Х.Д. К..

-ЛИВАДА, представляваща имот № 042543 с ЕКАТТЕ 72432, находяща се в землището на с.Т., обл. В., с площ от 3.064 дка, четвърта категория,  в местността “ГОРНАТА ПАДИНА”, при граници и съседи: имот № 042544-пасище мера на насл. на Ц. Д. П., имот № 057135-залесена територия на насл. на И. Д. Г.в, имот № 057134-залесана територия на насл. на  И. К. И., имот № 057133-залесена територия на насл. на Ц. Д. Петкова, имот № 042542-ливада на насл. вна П. Т. Д. и имот № 057139-залесена територия на МЗГ-държавно лесничейство.

-ЛИВАДА, представляваща имот № 042557 с ЕКАТТЕ 72432, находяща се в землището на с.Т., обл. В., с площ от 1.833 дка, четвърта категория,  в местността “ПАДИНАТА”, при граници и съседи: имот № 042556-ливада на насл. на Ц.Д. П., имот № 042560-пасище мера на насл. на Христо Д. Кръстев, имот № 042558-ливада на А. В. Д. и имот № 042550-овощна градина на Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ.

-ЛИВАДА, представляваща имот № 042559 с ЕКАТТЕ 72432, находяща се в землището на с.Т., обл. В., с площ от 4.472 дка, четвърта категория,  в местността “ПАДИНАТА”, при граници и съседи: имот №042558-ливада на А.В. Д., имот № 042560-пасище мера на насл. на Х. Д. К., имот № 042657-гора в зем. Земи на МЗГ-Държавно лесничейство, имот № 042539-пасище мера на насл. на Кирко Д. Кръстев, имот № 042711-овощна градина на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ и имот № 042548-овощна градина на насл. на И. Д. Г..

-ЛОЗЕ, представляваща имот № 042645 с ЕКАТТЕ 72432, находяща се в землището на с.Т., обл. В., с площ от 0.240 дка, седма категория,  в местността “ВРЪБЛЯК”, при граници и съседи: имот № 042125-ливада на насл. на Ц. Д. П., имот № 042135-лозе на насл. на В. К. С., имот № 042134-ливада на А.В. Д. и имот № 042126-лозе на насл. на К. Т. С..

-НИВА, представляваща имот № 047293 с ЕКАТТЕ 72432, находяща се в землището на с.Т., обл. В., с площ от 2.176 дка, четвърта категория,  в местността “ДРЕНА”, при граници и съседи: имот № 047294- ливада на насл. на Х. Д. К, имот № 047285-ливада на Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот № 047287-ливада на насл. на Ц.Й. Г.и имот №047292-ливада на А.В.Д..

В срока по чл. 131 ГПК  е постъпил отговор от ответника И.Д.Д., в който сочи, че процесните земеделски земи са владени и обработвани от баща му Д. К. Д. след тяхното възстановяване през 1996 г., а след неговата смърт през 2006 г., имотите се владеят от него и от брат му К.Д.. Представя нотариално заверен договор за продажба на наследство от 18.10.2017 г., с който брат му К.Д. му е продал изцяло полагащото му се наследство от Кирко Д. Кръстев б.ж. на с. Т. общ. М.. Твърди, че процесните имоти са само негова собственост. В първо с. з. поддържа, че е придобил процесните имоти по давност.

От останалите съделители не е постъпил отговор на исковата молба.

Правното основание на иска е чл. 69 ЗН.

Производството е в първата фаза по допускане на делбата.

Събрани са писмени доказателства.

  Съдът, с оглед събраните по делото доказателства,  приема за установено от фактическа и правна страна следното:

    В исковата молба се твърди, не се оспорва от страните, а и от представените писмени доказателства се установява, че страните са наследници на Кирко Д. Кръстев, б.ж. на с. Т., общ. М., поч. на 22.03.1973 год., видно от представеното удостоверение за наследници. На наследниците на Кирко Д. Кръстев, б.ж. на с. Т., общ. М., са възстановени процесните земеделски земи по реда на ЗСПЗЗ.

   По отношение на тези имоти е налице съсобственост, както и желание за нейното ликвидиране. Следва да се допусне делба между страните по отношение на този имоти, с квоти съобразно чл. 5 и сл. от Закона за наследството, а именно: 1/4 ид. част за  Н.Й.Ц.,*** с ЕГН-**********, 1/4 ид. част за Д.Й.С. *** с ЕГН-**********, и 2/4 ид. части за И.Д.Д.,***,ЕГН-**********, тъй като той е придобил и наследствените права на своя брат К.Д. ***, ЕГН-**********, които са в обем 1/4 ид. част от имотите, и с тази част се уголемява дела на отв. И.Д..

Искът за делба по отношение на К.Д. ***, ЕГН-**********, ще следва да бъде отхвърлен.

В срока по чл. 342 ГПК ответника И.Д., макар и не прецизно, е направил искане за изключване от наследствената маса на процесните недвижими имоти, като поддържа, че е придобил същите по давност.

Това искане е неоснователно.

Придобивната давност е оригинерен способ за придобиване право на собственост, който по действие и последици е равнозначен на останалите придобивни способи. В настоящия случай не са осъществени условията, предвидени в чл. 79 ал. 1 от Закона за собствеността и ответникът И.Д. не е изключителен собственик на процесните имоти.

Относими към разглеждания случай са чл. 79 от Закона за собствеността (правото на собственост върху недвижим имот се придобива с непрекъснато владение в продължение на 10 години), чл. 69 от същия закон (предполага се, че владелецът държи вещта като своя, докато не се докаже, че я държи за другиго) и Тълкувателно решение № 1/2012 г. на Върховния касационен съд.
В съдебната практика се приема, че всеки сънаследник е владелец на своите и държател на чуждите идеални части от недвижимите имоти. Когато един сънаследник упражнява фактическата власт върху всички сънаследствени имоти, както се твърди в случая, се смята, че я упражнява за всички сънаследници, поради което той е само държател на техните части, а не владелец. Следователно твърдяното обстоятелството, че отв. И.Д. ползва повече от 10 години цялата земеделска земя, не означава, че може да я придобие в собственост чрез давностно владение. За да се придобие земята по давност, не е достатъчно само ползването й. За да превърне владението в самостоятелно, за да придобие дела на останалите сънаследници по давност, необходимо е той да е предприел действия, които да отричат правата на останалите върху техните наследствени части и тези действия да са достигнали до тяхното знание. Тези действия трябва да бъдат публични и могат например, да се изразяват в подобряване на имотите, декларирането им и снабдяването с нотариален акт по обстоятелствена проверка, подлежащ на вписване в Службата по вписванията, подаване в общината на молба - декларация за придобиване правото на собственост по обстоятелствена проверка, противопоставяне на опитите за преговори за ликвидиране на съсобствеността и други. Съответно, не представляват такива действия и не могат да послужат за придобИ.е по давност на наследствената земя нейното обработване, прибиране на плодовете от нея, /както установяват разпитаните по делото свидетели, макар и за част от земите/, грижа за поддържането й, отказ за доброволна делба на наследствената земя, сключването на договор за наем и аренда, и други. Следователно, ако позовалия се на придобивна давност не е предприел посочените публични действия, които да са достигнали до знанието на останалите сънаследници, той не може да придобие по давност техния дял, независимо от това колко време сам стопанисва цялата наследствена земя.

Следва да се отбележи и това, че правото на собственост не се погасява с неупражняването му. Собствеността не се губи, само защото собственикът не ползва съсобствената си вещ, още по-малко, само поради това, тя не може да бъде придобита в собственост от трети лица. Фактическата власт върху недвижимите имоти владелецът може валидно да упражнява, както лично, така и чрез трети лица, като законодателят няма предвид само господство над вещта във физическия смисъл на думата. Фактическата власт може да се упражнява чрез различни по съдържание действия. Законът не толерира неправомерните действия - общият принцип на справедливостта изключва скритостта на придобивната давност, защото не могат да се черпят права от поведение по време, когато засегнатият - съсобственикът няма възможност, поради неведение, незнание или обективна невъзможност да се брани. За да се осъществи фактическият състав на чл. 79 ал. 1 ЗС, е нужно владението да е несъмнително (осъществявано по начин, който да разкрива ясно желанието на владелеца да държи вещта като своя) и явно, т.е., намерението на владелеца да свои вещта за себе си да е противопоставено на останалите съсобственици; това намерение да се упражнява така, че всеки заинтересуван да може да научи за него, като това да е достигнало до съсобствениците. В конкретния случай не се установи да е изтекъл период от време повече от 10 години, съобразено и със събраните по делото гласни доказателства, което не дава основание на съда да приеме, че ответника Д. е владял описаните по-горе недвижими имоти непрекъснато, необезпокоявано и при отблъскване явно, недвусмислено, като е отблъснал владението на останалите сънаследници в този период, както и че това владение да се е превърнало във владение единствено за себе си, и съда не може да приеме, че е налице годно правно основание за придобИ по давност. Косвен извод в тази насока е обстоятелството, че един от тези сънаследници е подал и исковата молба за делба.    

Водим от горното, съдът

 

Р   Е   Ш   И :

 

ДОПУСКА съдебна делба между Д.Й.С. *** с ЕГН- **********,  Н.Й.Ц.,*** с ЕГН-**********, и И.Д.Д.,***,ЕГН-**********, по отношение следните недвижими имоти – земеделски земи: -НИВА, представляваща имот № 046022 с ЕКАТТЕ 72432, находяща се в землището на с.Т., обл. В., с площ от 3.992 дка, четвърта категория,  в местността “ЛЮТА ПОЛЕНА”, при граници и съседи: имот № 046035-нива на насл. На Томо Цеков Торлашки, имот № 046036-нива на насл. На Николая Стоянова и Никола Иванов, имот № 046037-полски път на Кметство с. Т., имот № 046054-нива на Кръстьо Василев Генчев, имот № 046057—нива на насл. На Кръстьо Кътов Пенчев и имот № 046045-полски път на Кметство с. Т..

-НИВА, представляваща имот № 033288 с ЕКАТТЕ 72432, находяща се в землището на с.Т., обл. В., с площ от 5.033 дка, шеста категория,  в местността “МОГИЛИ”, при граници и съседи: имот № 033285-ливада на насл. на И. Л. Д., имот № 033287-нива на „Уайт Гоат” ООД имот № 033374-ливада на насл. на П. Т. Д., имот № 033289-нива на насл. на И. Д. Г.и имот № 000211-път ІV кл. на Община М..

-НИВА, представляваща имот № 033325 с ЕКАТТЕ 72432, находяща се в землището на с.Т., обл. В., с площ от 2.156 дка, шеста категория,  в местността “МАЛИЯ КАМЪК ”, при граници и съседи: имот № 049011-на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот № 049012-полски път на Кметство с. Т., имот № 049008-нива на насл. на М. Х. Н., имот № 033322-ливада на насл. на П. Й. М. и имот №033324-нива та насл. на Х. Д. К..

-НИВА, представляваща имот № 039034 с ЕКАТТЕ 72432, находяща се в землището на с.Т., обл. В., с площ от 0.290 дка, четвърта категория,  в местността “РЕКАТА”, при граници и съседи: имот №039014-нива на насл. на Г. К. В., имот № 039042-нива на А. В. Д., имот № 039017-нива на „Агроенерджи  Инвест” АДСИЦ, имот № 039016-нива на Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ и имот № 000211-път ІV кл. на Община М..

-ЛОЗЕ, представляваща имот № 042111 с ЕКАТТЕ 72432, находяща се в землището на с.Т., обл. В., с площ от 1.940 дка, седма категория,  в местността “ВРЪБЛЯК”, при граници и съседи: имот № 042569-лозе на несл. На Х.Й. В., имот № 042110- овощна градина на насл. на П.Х. Й., имот №042122-лозе на насл. на А. Т. П., имот №042112-овощна градина на Г. Х. И.а, имот № 042103-лозе на насл. на К. Т. Д. и имот № 042104-лозе на насл. на К. Д. Л..

-ПАСИЩЕ МЕРА, представляваща имот № 042215 с ЕКАТТЕ 72432, находяща се в землището на с.Т., обл. В., с площ от 4.591 дка, четвърта категория,  в местността “МАЛИПОПРЪТ”, при граници и съседи: имот № 042214-пасище мера на насл. на Ц. И. Ц., имот № 057119-залесена територия на МЗГ-Държавно лесничейство, имот № 057118-поляна на МЗГ-Държавно лесничейство, имот № 057208-залесена територия на насл. на Х. П. Х. и имот № 042213-пасище мера на Г. И. Н..

-ЛОЗЕ, представляваща имот № 042389 с ЕКАТТЕ 72432, находяща се в землището на с.Т., обл. В., с площ от 0.901 дка, четвърта категория,  в местността “МАРКОВ ШУМАК”, при граници и съседи: имот № 042709-пасеще мера на А. В. Д., имот № 042385-пасище мера на насл. на П. Д. П., имот № 042390-пасище мера на Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот №042683-пасище мера на насл. на Т. В. С. и имот № 042682-пасище мера на Г.И. Н.

-ПАСИЩЕ МЕРА, представляваща имот № 042447 с ЕКАТТЕ 72432, находяща се в землището на с.Т., обл. В., с площ от 5.177 дка, четвърта категория,  в местността “СКАЧАКА”, при граници и съседи: имот № 042446-пасище мера на Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот № 042444-ливада на Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот №042448-пасище мера на насл. на Х. Д. К., имот № 042449-пасище мера на А. В. Д., имот № 042450-пасище мера на насл. на Х. Д. К. и имот № 042451-изостав.тр. нас. На насл. на Й. И.Ц..

-ПАСИЩЕ, МЕРА, представляваща имот № 042457 с ЕКАТТЕ 72432, находяща се в землището на с.Т., обл. В., с площ от 2.397 дка, четвърта категория,  в местността “КОРИИТЕ”, при граници и съседи: имот № 042470-пасище мера на Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот № 042456 пасище, мера  на насл. На Д К П, имот № 042458-пасищ мера на насл. на Д К. П.в, имот № 042449-пасище мера на А. В. Д., имот №042458- пасище мера на А. В Д., имот № 042460-пасище мера на Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот №042464-пасище мера на Ц. П. И.а, имот № 042465-пасище мера на насл на Я. Г. Ц., имот № 042466-пасище мера на Г. Х Иа, имот № 042467-пасище мера на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ и имот № 042468-пасище мера на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ.

-ПАСИЩЕ, МЕРА представляваща имот № 042477 с ЕКАТТЕ 72432, находяща се в землището на с.Т., обл. В., с площ от 2.771 дка, четвърта категория,  в местността “ПОПРЪТ”, при граници и съседи: имот № 042478-пасище мера на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот № 057169-залесена територия на МЗГ-Държавно лесничейство, имот № 042476-пасище мера на насл. на Ц. Л. П., имот № 042463-пасище мера на И. Г. Н. и имот № 042462-пасище мера на Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ.

-ПАСИЩЕ, МЕРА представляваща имот № 042479 с ЕКАТТЕ 72432, находяща се в землището на с.Т., обл. В., с площ от 8.094 дка, четвърта категория,  в местността “ПОПРЪТ”, при граници и съседи: имот № 057169-залесена територия на МЗГ-Държавно лесничейство, имот № 042480-пасище мера на насл. на Х.Д. К., имот № 042481-пасище мера на Г. П. Я., имот № 057221-залесена територия на МЗГ-Държавно лесничейство, имот № 057058-залесена територия на насл на Т. В.Ц. и К.Ц.К.в, имот № 042474-пасище мера на А. В. Д. и имот № 042728-пасище мера на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ.

-НИВА, представляваща имот № 042527 с ЕКАТТЕ 72432, находяща се в землището на с.Т., обл. В., с площ от 1.212 дка, четвърта категория,  в местността “СТУБЛАТА”, при граници и съседи: имот № 042528-нива на насл. на Х. Д. К., имот № 042525-нива на насл. на П. И. К., имот № 042526-нива на насл. на К. И. К. и имот № 042519-ливада на Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ.

-НИВА, представляваща имот № 042530 с ЕКАТТЕ 72432, находяща се в землището на с.Т., обл. В., с площ от 3.853 дка, четвърта категория,  в местността “ПРЕСЛАПА”, при граници и съседи: имот № 000201-полски път на Община М., имот № 042529-нива на А. В. Д., имот № 042519-ливада на Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот № 042716-пасище мера на МЗГ-Държавно лесничейство, имот № 042716-пасище мера на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот № 042532-пасище мера на насл. на П.И. П. и имот № 042531-нива на насл. на Ц. Д. П..

-ПАСИЩЕ МЕРА, представляваща имот № 042539 с ЕКАТТЕ 72432, находяща се в землището на с.Т., обл. В., с площ от 1.792 дка, четвърта категория,  в местността “ПАДИНАТА”, при граници и съседи: имот № 042538-пасище мера на А. В. Д., имот № 042559-ливада на насл. на К. Д. К., имот № 042657-гора в зем.земи на МЗГ-Държавно лесничейство, имот № 000201-полски път на Община М. и имот №042672-пасище мера на насл. на Х.Д. К..

-ЛИВАДА, представляваща имот № 042543 с ЕКАТТЕ 72432, находяща се в землището на с.Т., обл. В., с площ от 3.064 дка, четвърта категория,  в местността “ГОРНАТА ПАДИНА”, при граници и съседи: имот № 042544-пасище мера на насл. на Ц. Д. П., имот № 057135-залесена територия на насл. на И. Д. Г.в, имот № 057134-залесана територия на насл. на  И. К. И., имот № 057133-залесена територия на насл. на Ц. Д. Петкова, имот № 042542-ливада на насл. вна П. Т. Д. и имот № 057139-залесена територия на МЗГ-държавно лесничейство.

-ЛИВАДА, представляваща имот № 042557 с ЕКАТТЕ 72432, находяща се в землището на с.Т., обл. В., с площ от 1.833 дка, четвърта категория,  в местността “ПАДИНАТА”, при граници и съседи: имот № 042556-ливада на насл. на Ц.Д. П., имот № 042560-пасище мера на насл. на Христо Д. Кръстев, имот № 042558-ливада на А. В. Д. и имот № 042550-овощна градина на Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ.

-ЛИВАДА, представляваща имот № 042559 с ЕКАТТЕ 72432, находяща се в землището на с.Т., обл. В., с площ от 4.472 дка, четвърта категория,  в местността “ПАДИНАТА”, при граници и съседи: имот №042558-ливада на А.В. Д., имот № 042560-пасище мера на насл. на Х. Д. К., имот № 042657-гора в зем. Земи на МЗГ-Държавно лесничейство, имот № 042539-пасище мера на насл. на Кирко Д. Кръстев, имот № 042711-овощна градина на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ и имот № 042548-овощна градина на насл. на И. Д. Г..

-ЛОЗЕ, представляваща имот № 042645 с ЕКАТТЕ 72432, находяща се в землището на с.Т., обл. В., с площ от 0.240 дка, седма категория,  в местността “ВРЪБЛЯК”, при граници и съседи: имот № 042125-ливада на насл. на Ц. Д. П., имот № 042135-лозе на насл. на В. К. С., имот № 042134-ливада на А.В. Д. и имот № 042126-лозе на насл. на К. Т. С..

-НИВА, представляваща имот № 047293 с ЕКАТТЕ 72432, находяща се в землището на с.Т., обл. В., с площ от 2.176 дка, четвърта категория,  в местността “ДРЕНА”, при граници и съседи: имот № 047294- ливада на насл. на Х. Д. К, имот № 047285-ливада на Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот № 047287-ливада на насл. на Ц.Й. Г.и имот №047292-ливада на А.В.Д..

 

30

Гражданско дело No 1475/2017

Искове по ЗОДОВ

Б.П.Т.

ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Докладчик:
ИВАН Б. ВЪТКОВ

Решение от 29.5.2018г.

и за да се произнесе взе в предвид следното:

Б.П.Т., ЕГН ********** ***, е предявил иск против Прокуратура на Република Б., с която ищецът моли съда да осъди ответника да му заплати сумата от 6500 лв. обезщетение за неимуществени вреди и сумата от 500 лв. имуществени вреди, настъпили от незаконното обвинение, ведно със законната лихва върху тях, считано от 27.06.2017 г. до окончателното изплащане. Претендират се и разноски.

В срока по чл. 131 ГПК ответника, чрез прокурор от Районна прокуратура М., оспорва исковете изцяло.

В съдебно заседание Прокуратурата на Република Б. и Районна прокуратура гр. М. се представляват от прокурор Нина Кръстева, която поддържа отговора на исковата молба и отново оспорва предявените искове изцяло.

Предявените искове са с правно основание чл. 2 ал. 1 т. 3, и чл. 86 ЗЗД, и са допустими.

Събрани са писмени и гласни доказателства.

Съдът, след като обсъди събраните по делото писмени и гласни доказателства, приема за установено  следното:

Ищецът в исковата си молба твърди, а и от приетите по делото и неоспорени от страните писмени доказателства се установява, че на 14.02.2016 г. ищецът е привлечен като обвиняем и му е взета мярка за неотклонение с постановление от същата дата на главен разследващ полицай на РУ М. по досъдебно производство № 446 /2015 г. по описа  на РУ М., за това че на 22.05.2015 г. в гр. М. в дискотека „Р.“ е причинил лека телесна повреда на лицето Ц.Ц.Ц., като деянието е извършено по хулигански подбуди – престъпление по чл. 131 ал. 1 т. 12 вр. с чл. 130 ал. 2 НК, и му е взета мярка за неотклонение „подписка“. С постановление за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по реда на чл. 375 НПК от 12.05.2016 г. на Районна прокуратура М. е предложено на МзРС да освободи от наказателна отговорност ищеца за извършеното от него престъпление посочено по-горе и да му се наложи административно наказание на основание чл. 78а НК. Образувано било НАХД № 197/2016 г. и с Решение по същото от 02.03.2017 г. съдът е признал обвиняемия Б.П.Т. за невинен в това че на 22.05.2015 г. в гр. М. в дискотека „Роял“ е причинил лека телесна повреда на лицето Ц.Ц.Ц., изразяващи се в кръвонасядане  и оток в областта на лява скула, оток теменно, охлузвания на двете китки, които увреждания са му причинили болка и страдания, като деянието е извършено по хулигански подбуди, поради което го е оправдал по повдигнатото му обвинение за престъпление по чл. 131 ал. 1 т. 12 вр. с чл. 130 ал. 2 НК. Районна прокуратура М. е депозирала протест въз основа на който е образувано ВНАХД № 252/2017 г. по описа на Врачански окръжен съд. С решение по същото дело от 27.06.2017 г. състав на Врачански окръжен съд е потвърдил решението на МзРС постановено по НАХД № 197/2016 г. Решението на Врачански окръжен съд е влязло в сила на 27.06.2017 г.

Горното не се оспорва от ответната страна.

По отношение неимуществените вреди в следствие воденото наказателно производство ищецът твърди, че от момента на повдигане на обвинението всички негативни психически преживявания които е понесъл са в пряка и непосредствена причинно-следствена връзка с незаконното обвинение. За периода от повдигане на обвинението до приключване на наказателното производство е търпял неимуществени вреди изразяващи се в изолирането му от познати, оронване на честта и достойнството му пред обществото, изпаднал в социална изолация, престанал да излиза и да се среща сприятели, затворил се в себе си. Често се будел нощем и не могъл да заспи от терзания заради това несправедливо обвинение. Влошили се професионалните му способности на футболист което довело и до реално влошаване на играта му за футболен клуб „Локомотив М.“, а от там и до негатив за целия клуб. Другите футболисти обвинявали ищеца за неуспехите на клуба. Това продължило през целия период до окончателното му оправдаване.

За горното претендира ответника да му заплати обезщетение за неимуществени вреди в размер на 6000 лв.

Освен това претендира и имуществени вреди в размер на 500 лв. представляващи заплатено от него възнаграждение за адвокат по воденото срещу него наказателно производство.

По делото са разпитани двама свидетели доведени от ищеца.

Свидетелят С. твърди, че около края на 2015 г. срещу ищеца е било заведено наказателно производство. Делото продължило до месец юни 2017. През цялото това време се е виждал постоянно с ищеца, той се променил, която промяна продължава и до сега, станал по притеснителен, не общувал много, не излизал често. След случилото се споделял че няма желание да играе, играта в клуба му се влошила. Ищецът споделял пред свидетели че не е вярвал че ще бъде обвинен и неговата роля в клуба вече не е такава каквато е била преди обвинението.

Свидетелят К. твърди, че от 2015 г. до лятото на 2017 г. знае че срещу ищеца е имало наказателно производство. През този период той бил много затворен, споделял е че няма желание да излиза, а когато излезе бил все умислен. Оплаквал се, че това обвинение му тежи, притеснява го, не знае какво ще му се случи. Това се отразило и в играта му като футболист. В играта е правил глупави грешки, които не е правил в нормалното си състояние. Не се е оплаквал много, но свидетелят е виждал, че е много притеснен. Не знае ищецът да имал други подобни прояви.

Съдът кредитира показанията на разпитаните свидетели, като добросъвестни, последователни и логични, въпреки че от тях не могат да се установяват неимуществени вреди с особено висок интензитет.

Според чл. 2 т. 3 ЗОДОВ държавата отговаря за вредите, причинени на граждани, от незаконно обвинение в извършване на престъпление, ако лицето бъде оправдано.

Основанието за ангажиране на отговорността на държавата е обективният факт, че спрямо лицето е било образувано наказателно производство, то е било привлечено в качеството му на обвиняем, като му е повдигнато обвинение за извършване на престъпление по НК, взета му е мярка за неотклонение, и впоследствие оправдано. Това е достатъчно основание, за да се квалифицира обвинението като незаконно, независимо дали отделните процесуално-следствени действия са били извършени в съответствие със закона и правомощията на съответния правозащитен орган. По ЗОДОВ незаконосъобразността се разглежда на плоскостта на крайния резултат от наказателното производство. Обвинението в престъпление е винаги незаконно, когато лицето бъде оправдано. 

Отговорността на държавата е обективна и безвиновна. Тя може да бъде ангажирана независимо от това дали вредите са причинени виновно от съответното длъжностно лице, действало от името на съответния държавен орган. Тя следва да бъде ангажирана и в случаите, когато формално са били налице предпоставки за образуване на наказателно производство – законен повод и достатъчно данни за престъпление.

В настоящия случай са налице всички елементи от фактическия състав на чл. 2 т. 3 ЗОДОВ, обосноваващи призната по съответния ред незаконност на действията на правозащитните органи: първо, повдигане на незаконно обвинение в извършване на престъпление и свързаните с това последващи действия, като напр. предявяване на обвинението, разпит на обвиняемия и други следствени действия и т. н., двуинстанционна съдебна фаза на производството.

 От тези факти се извежда и субектът на деянието в лицето на ответника. Съгласно чл. 7 от ЗОДОВ искът за обезщетение следва да се предяви срещу органа, от чиито незаконни актове и действия са причинени вредите.

Отговорност в случая носи Прокуратурата, по чието разпореждане е образувано наказателното производство и която е упражнявала ръководство и надзор, като е контролирала хода на разследването, проучвала и проверявала всички материали по делото, давала указания по разследването /чл. 196, ал. 1 НПК/, изготвила прокурорския акт, с който е предложено освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание на осн. чл. 78а НК, протестиране на решението по НАХД №197/2016 год. на МзРС, поддържане на протеста пред Окръжния съд.

Колкото до факта на причинени на ищеца неимуществени вреди /като отделен елемент от фактическия състав на отговорността по ЗОДОВ/, по принцип е ясно, че воденото и завършило с оправдаване по повдигнатото обвинение наказателно производство винаги води до негативни преживявания, свързани с психически тормоз и стрес, неудобство пред обществото, злепоставяне сред близки и познати. В този смисъл свидетелските показания са от значение повече за размера на обезщетението, отколкото за наличието на вреди и причинната връзка между тях и воденото производство.

Още повече, че в подобни случаи негативните преживявания се презумират от закона с оглед на презумпцията за невиновност и конституционно защитените основни човешки права: чест и достойнство на личността, право на лична свобода.

Безспорно ищеца е изживял негативни емоции, съставляващи комплекс от неимуществени вреди, които несъмнено са пряка и непосредствена последица от обвинението.

При определяне размера на обезщетението обаче следва да се отчете обстоятелството, че свидетелските показания не установяват конкретни неимуществени вреди, значително различаващи се от обичайните в подобни случаи, които да са пряка и непосредствена последица от конкретното наказателно производство.

Размерът на обезщетението следва да се определи по справедливост - чл. 52 ЗЗД.

В тази връзка следва да се отчетат следните обстоятелства: периодът на воденото срещу ищеца, в съответното му процесуално качество, наказателно производство, което съдът прие по-горе – около една година и четири месеца; обстоятелството, че по отношение на ищеца не е повдигнато обвинение за тежко престъпление по смисъла на чл. 93 т. 7 НК;, с цялото им отрицателно отражение.

Следва да се отчете и обстоятелството, че спрямо ищеца е взета най – леката мярка за неотклонение – “подписка”, както и това, че от доказателствата по делото не се установяват особено специфични по вид и интензитет негативни последици, извън уронения авторитет в близкия му приятелски кръг, и притесненията му от наказателното преследване, подлежащи на репариране, извън обичайните и презумирани от закона. Освен това интензитетът на вредите зависи и от субективен фактор – конкретния психо-емоционален статус на ищеца. Тук от значение е и личността на ищеца и притежавания от него авторитет в обществото. В случая свидетелските показания не обосноват извод за конкретни и особено силни отрицателни изживявания във връзка с незаконното обвинение.

Като взе предвид горното, съдът намира, че необходима и достатъчна за репариране на причинените на ищеца неимуществени вреди е сумата от 1200 лв., която следва да се присъди, ведно с обезщетение за забава в размер на законната лихва, считано от 27.06.2017 г., от която дата се претендира.

В конкретният случай този размер на обезщетението не може да се приеме за източник на обогатяване на пострадалия, и в никакъв случай не може да се приеме за завишен.

Претенцията за заплащане на обезщетение за имуществени вреди е изцяло основателна и следва да бъде уважена, тъй като по безспорен начин се доказа, че ищецът е направил разходи за адвокатска защита в размер на 500 лева, видно от представеното и неоспорено по делото копие от договор за правна защита и съдействие и пълномощно. Съдебната практика е категорична, че направените в наказателното производство разноски за защита при оправдаването на подсъдимия или прекратяването на наказателното производство се претендират отделно по реда на ЗОДОВ. По тези съображения претенцията за заплащане на обезщетение за имуществени вреди следва да се уважи изцяло в претендирания размер от 500 лева.

При този изход на делото на ищеца се следват и направените деловодни разноски в размер на 650 лв., съгласно чл. 10 ал. 3 ЗОДОВ, и представените оправдателни документи.

Водим от горното, съдът

 

                                                   Р Е Ш И :

 

ОСЪЖДА ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА Б., с адрес гр. София, ул. “Витоша” № 2, да заплати на Б.П.Т., ЕГН **********, сумата 1200 /хиляда и двеста/ лв., представляваща обезщетение за неимуществените вреди, претърпени в резултат на воденото срещу него досъдебно производство № 446 /2015 г. по описа  на РУ М., с обвинение за престъпление по чл. 131 ал. 1 т. 12 вр. с чл. 130 ал. 2 НК, и наказателно производство по НАХД № 197/2016 г. на МзРС, по което същият е оправдан по повдигнатото му обвинение, ведно със законната лихва върху горната сума, начиная от 27.06.2017 г., до окончателното изплащане, както и сумата от 500 /петстотин/ лв. имуществени вреди, представляващи разходи за адвокатска защита, по воденото срещу него наказателно производство.

ОТХВЪРЛЯ иска за неимуществени вреди за сумата над 1200 лв. до пълния предявен размер от 6000 лв., като неоснователен и недоказан.

ОСЪЖДА ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА Б., с адрес гр. С., ул. “В.” № 2, да заплати на Б.П.Т., ЕГН **********, направените деловодни разноски в настоящото производство в размер на 650 лв.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред ВрОС в двуседмичен срок от съобщението до страните.

 

31

Гражданско дело No 1825/2017

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Н.Г.М.

С.Т.Н.

Докладчик:
ИВАН Б. ВЪТКОВ

Решение от 30.5.2018г.

и за да се произнесе взе в предвид следното:

Н.Г. М. ЕГН ********** ***, е предявил иск против С.Т.Н., ЕГН ********** ***, за сумата от 1200 лв., представляваща имуществени вреди в следствие престъпление, за което е налице влязла в сила присъда постановена по НОХД № 335/2017 г. на МзРС. Претендират се и разноски.

В срока по чл. 131 ГПК от ответника не е постъпил отговор на исковата молба. Преди с.з. е постъпила молба за гледане на делото в нейно отсъствие и становище по същество.

Предявеният иск е с правно основание чл. 45 ЗЗД.

Събрани са писмени доказателства.

Съдът, след като обсъди събраните по делото писмени доказателства, приема за установено  следното:

В исковата си молба ищеца твърди, че с влязла в сила присъда по НОХД №335/2017 г. ответницата – подсъдима по наказателното дело С.Т.Н., ЕГН:**********,***, е призната за виновна в това, че при условията на  продължавано престъпление за времето от началото на м. март  2015 г.  до 16.09.2015 година, от дом находящ се в с. З., община М., на ул. „……..”  №.., собственост на  Н.Г.М.  и  Ц. М. Д. – живущи на същия адрес, е отнела от владението  на същите, без съгласието им  и с намерение  противозаконно да присвои движими вещи /български лева/ на обща стойност 4200 лева, собственост на М. и Д.., като за  извършване на кражбата  е използвала техническо средство  - оригинален ключ,  и  на основание  чл. 195 ал.1 т. 4 пр. 2 вр. чл. 194 ал. 1 вр. чл. 26 ал. 1 НК вр. чл. 54 НК  е  осъдена  на  три години лишаване от свобода. Подсъдимата С.Т.Н. е оправдана в  частта  за деянието предмет на обвинението да е извършила кражбата на паричната сума над размера от 4200 лева за който е призната за виновна, до размера посочен в обвинителния акт от 7290 лева.

Горното не се оспорва от страните.

Основателността на иска по чл. 45 ЗЗД предполага кумулативното наличие на следните предпоставки: осъществено от ответника деяние в една от двете му форми – действие или бездействие, деянието да носи белега на противоправност и да е извършено виновно, от него да са причинени вреди, които да са в причинно-следствена връзка с противоправното деяние. За да възникне правото на обезщетение на ищеца на деликтно основание, същият следва да се установи в процеса наличието на изброените по-горе предпоставки с изключение само на вината, която се предполага до доказване на противното, съгласно оборимата презумпция на чл. 45 ал. 2 ЗЗД

                При така установената фактическа обстановка, съдът намира, че предявеният иск е основателен и доказан по размер. Анализирайки доказателствата по делото е видно, че ответницата С.Т.Н. ***, с влязла в сила присъда №36/27.10.2017г., постановена по НОХД №335/2017 г. по описа на МзРС е призната за виновна в това, че  при условията на  продължавано престъпление  за времето от началото на м. март  2015 г.  до 16.09.2015 година, от дом находящ се в с. З., община …., на ул. „..”  №., собственост на  Н.Г.М.  и  Ц. М.Д. – живущи на същия адрес, е отнела от владението  на същите, без съгласието им  и с намерение  противозаконно да присвои движими вещи /български лева/  на обща стойност 4200 лева, собственост на М. и Д.., като за  извършване на кражбата  е използвала техническо средство - оригинален ключ. При съобразяване с разпоредбата на чл. 300 от ГПК, според която влязлата в сила присъда на наказателния съд е задължителна за гражданския съд, разглеждащ последиците от деянието относно това дали е извършено деянието, неговата противоправност и виновността на дееца, настоящият съдебен състав приема за безспорно установено наличието на всички елементите от фактическият състав на чл. 45 от ЗЗД - ответницата е извършила противоправно деяние - кражба, в резултат на което за ищеца е настъпил вредоносния резултат, изразяващ се в отнемане на сумата от 1200 лева. Когато размерът на щетите съставлява елемент от фактическия състав на престъплението, констатацията на наказателния съд се явява задължителна за гражданския съд, който разглежда гражданските последици от същото престъпление. Това е така в случаите на чл. 194 от НК, тъй като размерът на вредите се явява елемент от фактическия състав на престъплението – кражба, както и на квалифицираната такава по чл. 195 ал. 1 т. 4 от НК, каквото е процесното престъпно деяние. В случая предмет на кражбата са били движими вещи движими вещи /български лева/ на обща стойност 4200 лева, от които 1200 лева, собственост на ищеца. Разпоредбата на чл. 45 от ЗЗД задължава всеки, който е причинил виновно вреди другиму, да ги поправи, като съгласно чл. 51 ал. 1 ЗЗД, като обезщетение се дължи за всички вреди, които са пряка и непосредствена последица от увреждането, и ще следва да бъде постановено решение, с което претенцията на ищеца да бъде уважена изцяло.

                За обезщетяването на вреди от непозволено увреждане длъжникът е в забава от момента на причиняването на вредата, съгласно чл. 84 ал. 3 от ЗЗД. В случая обезщетението ще се присъди ведно със законната лихва от датата, на която е довършено продължаваното престъпление, а именно 16.09.2015 г.

                С оглед изхода на спора и на основание чл. 78 ал. 1 от ГПК, ответницата следва да бъде осъдена да заплати на ищеца разноските по производството пред настоящата инстанция в размер на платеното адвокатско възнаграждение от 314 лева, а на основание чл. 78 ал. 6 ГПК ще следва ответницата да бъде осъдена да заплати в полза на МРС държавна такса в размер на 50 лв.

Водим от горното, съдът

 

                            Р Е Ш И :

 

ОСЪЖДА С.Т.Н., ЕГН:**********,***, да заплати на Н.Г. М. ЕГН ********** ***,  сумата от 1200 лв. /хиляда и двеста лева/, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди, настъпили в резултат на извършено от С.Т.Н. престъпление, за което е осъдена с влязла в сила присъда по НОХД №335/2017 г. по описа на МзРС, ведно със законната лихва върху сумата, считано от 16.09.2015 г.  до окончателното и изплащане, както и сумата от 314 лева, представляваща деловодни разноски за заплатено адвокатско възнаграждение.

                ОСЪЖДА С.Т.Н. ЕГН:**********, да заплати държавна такса в полза на МзРС в размер на 50 лв.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред ВрОС в двуседмичен срок от съобщението до страните.

 

32

Гражданско дело No 1596/2017

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Е.Д.В.

С.П.С.

Докладчик:
ИВАН Б. ВЪТКОВ

Решение от 31.5.2018г.

и за да се произнесе взе в предвид следното:

Е.Д.В., ЕГН ********** е предявила иск против С.П.С. ***, с който ищцата моли съда да осъди ответника да и заплати сумата от 4 000 лв. представляваща неимуществени вреди вследствие причинените и от ответника болки и страдания, ведно със законната лихва считано от датата на причиняване на увреждането – 18.05.2016 г. до окончателното им изплащане. Претендират се и разноски.

В срока по чл. 131 ГПК от ответника е постъпил отговор на исковата молба, в който оспорва иска, твърди, че е прекалено завишен.

Предявеният иск е с правно основание чл. 45 ЗЗД.

Събрани са писмени и гласни доказателства.

Съдът, след като обсъди събраните по делото писмени доказателства, приема за установено  следното:

В исковата си молба ищцата твърди, че ответника е нанесъл побой на ищцата на 18.05.2016 г., като в резултат на същия паднала на земята, ударила си главата в нея, изгубила съзнание, станала неадекватна, изпитала много силни болки, виене на свят, повръщала. Тези болки продължават и до днес. Твърди още, че в резултат на побоя е получила и исхемичен малко мозъчен инсулт в дясно. Твърди още а и от приложеното НАХД №460/2016 г., се установява, че по това дело ответника С. е признат за виновен в това, че на 18.05.2016 г. в Село С., общ. Р. на ул. „Х.Б.“ е причинил лека телесна повреда на Е.Д.В. *** се в оток на окосмената част на главата, кръвонасядане и повърхностна разкъсно-контузна рана на горната устна и замъгляване на съзнанието, което и е причинило временно разстройство на здравето, не опасно за живота, като деянието е извършено по хулигански подбуди – престъпление по чл. 131 ал. 1 т. 15 предложение първо вр. с чл. 130 ал. 1 НК, като е освободен от наказателна отговорност и му е наложено на основание чл. 78а ал. 1 НК административно наказание „глоба“ в размер на 1000 лв.

По делото е разпитан свидетелят Вълков, който е съпруг на ищцата. Същият твърди, че след нанесения побой Е. е получила болки в главата, постоянно е неспокойна, нощем се буди, вие и се свят. Когато тръгне за работа, е все неспокойна, страхува се да не я бие ответника пак, или да не и се случи нещо. Пие антидепресанти. Получила е нарушение в главата – мозъчен инсулт. След около месец е била в болница във връзка с инсулта.

По делото е допусната и изслушана съдебно медицинска експретиза, в заключението на която не оспорено от страните и прието от съда като вярно, обективно и компетентно изготвено, вещото лице е посочило, че в резултат на побоя ищцата е получила оток в окосмената част на главата, кръвонасядане и повърхностна разкъсно-контузна рана на горната устна и леко степенно мозъчно сътресение. Тези увреждания по механизъм отговарят да бъдат получени по начина и по времето посочени в исковата молба. В резултат на това ищцата е получила временно разстройство на здравето, неопасно за живота, с оздравителен период около две седмици при липса на усложнения и нормален оздравителен процес. В заключението е посочено още, а и в съдебно заседание вещото лице категорично твърди, че не е налице причинно-следствена връзка между причинената травма и установения исхемичен малко мозъчен инсулт, тъй кат опри травма на централна нервна система се получават увреждания в следствие излив на кръв в черепната кухина, а в конкретния случай се касае за исхемичен инсулт, който се причинява от липса на приток на кръв в определена част от мозъка.

Основателността на иска по чл. 45 ЗЗД предполага кумулативното наличие на следните предпоставки: осъществено от ответника деяние в една от двете му форми – действие или бездействие, деянието да носи белега на противоправност и да е извършено виновно, от него да са причинени вреди, които да са в причинно-следствена връзка с противоправното деяние. За да възникне правото на обезщетение на ищеца на деликтно основание, същият следва да се установи в процеса наличието на изброените по-горе предпоставки с изключение само на вината, която се предполага до доказване на противното, съгласно оборимата презумпция на чл. 45 ал. 2 ЗЗД

При така установената фактическа обстановка, съдът намира, че предявеният иск е частично основателен.

Анализирайки доказателствата по делото е видно, че ответника С.П.С., с влязло в сила Решение №74/05.05.2017г., постановено по НАХД №460/2016 г. по описа на МзРС е признат за виновен в това, че на 18.05.2016 г. в Село С., общ. Р. на ул. „Х. Б.“ е причинил лека телесна повреда на Е.Д.В. ***, изразяваща се в оток на окосмената част на главата, кръвонасядане и повърхностна разкъсно-контузна рана на горната устна и замъгляване на съзнанието, което и е причинило временно разстройство на здравето, не опасно за живота, като деянието е извършено по хулигански подбуди – престъпление по чл. 131 ал. 1 т. 15 предложение първо вр. с чл. 130 ал. 1 НК, като е освободен от наказателна отговорност и му е наложено на основание чл. 78а ал. 1 НК административно наказание „глоба“ в размер на 1000 лв.

При съобразяване с разпоредбата на чл. 300 от ГПК, според която влязлата в сила присъда на наказателния съд е задължителна за гражданския съд, разглеждащ последиците от деянието относно това дали е извършено деянието, неговата противоправност и виновността на дееца, настоящият съдебен състав приема за безспорно установено наличието на всички елементите от фактическият състав на чл. 45 от ЗЗД - ответника е извършил противоправно деяние, в резултат на което за ищцата е настъпил вредоносния резултат, изразяващ се в причиняване на болки и страдания. Разпоредбата на чл. 45 от ЗЗД задължава всеки, който е причинил виновно вреди другиму, да ги поправи, като съгласно чл. 51 ал. 1 ЗЗД, като обезщетение се дължи за всички вреди, които са пряка и непосредствена последица от увреждането.

С оглед на изложената фактическа обстановка съдът намира, че са налице предпоставките на закона за търсене и ангажиране отговорността на ответника. Съгласно чл. 45 ЗЗД всеки е длъжен да поправи вредите, които виновно е причинил другиму. От доказателствата по делото се установи, че в резултат на нанесения от ответника на ищцата побой /както е посочено по-горе/, ищцата е претърпяла вреди. Те са настъпили като последици от неправомерното поведение на ответника, извършител на побоя и причинител на телесните увреждания на ищцата. По своя характер уврежданията за ищцата, предмет на исковата молба, са от неимуществен характер - болки и страдания от нанесените и физически телесни повреди, чието елиминиране е непродължително във времето – около две седмици. Настъпването им е установено от писмените и гласни доказателства, подкрепящи извода за основателност на исковата претенция. В тази насока съдът цени показанията на разпитания свидетел, независимо от близката им роднинска връзка с ищцата. Същите са логични, последователни и кореспондират с изложеното от вещото лице. Неоснователно е твърдението че настъпилия мозъчен инсулт е в пряка причинна връзка с нанесения побой. Вещото лице е категорично, че такава не съществува, и исхемичния мозъчен инсулт се причинява от други увреждания, нямащи нищо общо с нанесения побой. Следва при определяне на обезщетението това да не се взема в предвид.

Относно размера на претендираното обезщетение за неимуществените вреди съдът съобрази следното: Данните по делото сочат, че на ищцата са причинени телесни повреди, без опасност за живота,  които по своя характер сочат на лека телесна повреда. Макар и да нямат трайни физиологични последици за нея и с оглед на оздравителния период, то за болките, уплахата, стреса и др. негативни изживявания от случая с побоя, следва да бъде обезщетена по справедливост. Съобразявайки разпоредбата на чл. 52 ЗЗД и съдебната практика при обезщетение за подобни увреждания, съдът намира, че обезщетение от 1000 лв. в случая би било съответно на причинените му от виновното поведение на ответника болки и страдания от физическо естество. В останалата част иска е завишен и следва да бъде отхвърлен.

В конкретният случай този размер на обезщетението не може да се приеме за източник на обогатяване на пострадалата, и в никакъв случай не може да се приеме за завишен.

                За обезщетяването на вреди от непозволено увреждане длъжникът е в забава от момента на причиняването на вредата, съгласно чл. 84 ал. 3 от ЗЗД. В случая обезщетението ще се присъди ведно със законната лихва от датата, на която е извършено престъпното деяние, а именно 18.05.2016 г.

                С оглед изхода на спора и на основание чл. 78 ал. 1 от ГПК, ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищцата разноските по производството пред настоящата инстанция в размер на платеното адвокатско възнаграждение от 375 лева по компенсация, съобразно уважената част от иска, а на основание чл. 78 ал. 6 ГПК ще следва ответника да бъде осъден да заплати в полза на МзРС държавна такса в размер на 50 лв. и разноски за назначената съдебно медицинска експертиза в размер на 120 лв.

Водим от горното, съдът

 

                             Р Е Ш И :

 

ОСЪЖДА С.П.С. ***, ЕГН:**********, да заплати на Е.Д.В., ЕГН **********, сумата от 1000 лв. /хиляда лева/, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди, настъпили в резултат на извършено от С.П.С. деяние, за което му е наложено административно наказание „глоба“, на основание чл. 78а НК, с влязло в сила Решение №74/05.05.2017 год. по НАХД №460/2016 г. по описа на МзРС, ведно със законната лихва върху сумата, считано от 18.05.2016 г.  до окончателното и изплащане, както и сумата от 375 лева по компенсация, съобразно уважената част от иска, представляваща деловодни разноски за заплатено адвокатско възнаграждение.

ОТХВЪРЛЯ предявеният иск за сумата над 1000 лв. до пълния предявен размер от 4000 лв., като неоснователен и недоказан.

                ОСЪЖДА С.П.С. ***, ЕГН:**********, да заплати държавна такса в полза на МзРС в размер на 50 лв., и разноски за назначената съдебно медицинска експертиза в размер на 120 лв.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред ВрОС в двуседмичен срок от съобщението до страните.

 

33

Гражданско дело No 255/2018

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

АГЕНЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ДИРЕКЦИЯ СП

А.А.В.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.МЕЗДРА

Докладчик:
ИВАН Б. ВЪТКОВ

Решение от 31.5.2018г.

Водим от горното   съдът

 

Р   Е    Ш    И :

 

НАСТАНЯВА малолетното дете М.А.В., ЕГН **********, в професионалното приемно семейство на Л.М.Г. ***, утвърдено като професионално приемно семейство от КПГ към РДСП В. на 06.10.2015 г., вписана в Регистъра на утвърдените приемни родители воден от РДСП В. със Заповед № ………../18.09.2017 Г. на Директора на РДСП В., за срок от една година.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред ВрОС в 7 дневен срок от съобщението до страните.

 

34

Гражданско дело No 621/2018

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Е.И.Г.,
Д.И.
Г.

 

Докладчик:
ИВАНКА Н. КОЖУХАРОВА

Решение от 31.5.2018г.

Водим от горните съображения,съдът

 

                       Р   Е   Ш   И:

 

              ПРЕКРАТЯВА гражданският брак между Е.И.Г. ЕГН ********** *** и  Д.И.Г. ЕГН ********** *** , сключен с акт № / 19.05.2002  год. на Община М. по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

              УТВЪРЖДАВА споразумението по чл.51 от СК, по силата на което:

              ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права по отношение на малолетните деца: Р. Е. Г. ЕГН ********** и Е. Е. Г. ЕГН ********** на майката Д.И., като ОПРЕДЕЛЯ РЕЖИМ НА ВИЖДАНЕ на бащата с децата всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 08.30 часа в съботния ден до 18.00 часа в неделния, както и един месец през лятото, който да не съвпада с платения годишен отпуск на майката.

             ОСЪЖДА Е.И.Г. ЕГН ********** да заплаща месечна издръжка за децата Р. Е. Г. ЕГН ********** и Е. Е. Г. ЕГН ********** чрез тяхната майка и законна представителка Д.И. в размер на по 130 лв. за всяко едно от децата,ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска,начиная от одобряване на споразумението до настъпване на обстоятелства за нейното изменение или прекратяване.

              ОСЪЖДА Е.И.Г. ЕГН ********** да заплати такса в полза на  МзРС в размер на 187.20 лв.

              Страните  нямат претенции за издръжка един към друг.

               Семейното жилище, находящо се в гр.М.ул.“ . ще се ползва от майката Д.И. за отглеждане на децата Р. и Е..

              Страните нямат претенции за дялово от търговски дружества.

              ПОСТАНОВЯВА след прекратяване на брака съпругата да носи предбрачното си фамилно име И. .

              ОПРЕДЕЛЯ окончателния размер на д.т. в размер на 40 лв.

              Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

В законна сила на 31.5.2018г.