Районен съд - Мездра
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.2.2018г. до 28.2.2018г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

Резултат

1

Гражданско дело No 1018/2017

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Т.Т.Л.,
Л.Т.
Л.

Т.Е.Г.

Докладчик:
ИВАНКА Н. КОЖУХАРОВА

Решение от 2.2.2018г.

Водим от горните съображения

 

                           Р   Е   Ш  И:

 

               ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Т.Е.Г. ***, че Т.Т.Л. и Л.Т.Л. са собственици на 1/3 ид. от  УПИ Парцел . пл.№ . кв.116 по плана на гр.М.,целият с площ от 525 кв.м.,ведно  с 1/3 ид.ч. от построените в имота жилищна сграда от 48.50 кв.м.,жилищна сграда – 32 кв.м. и гараж от 15 кв.м.и   ОСЪЖДА Т.  Г. да отстъпи собствеността и владението  върху 1/3 ид.ч. от УПИ Парцел . пл.№ . кв.116 по плана на гр.М.,целият с площ от 525 кв.м.,ведно  с 1/3 ид.ч. от построените в имота жилищна сграда от 48.50 кв.м.,жилищна сграда – 32 кв.м. и гараж от 15 кв.м.

              ОТМЕНЯВА на осн.чл.537 ал.2 от ГПК нот.акт № . т.І рег.313 н.д.№ ./2017 год. на нотариус .с рег.№ . на НК и район на действие РС-Мездра,по силата на който Д.Б., Л.Б. и И.Л. са признати за собственици на спорния имот по давност..в частта над 2/3 ид.ч.

               ОТХВЪРЛЯ предявеният от Т.Л. и Л.Л. иск против Т.Е. за отмяна на нот.акт № акт № . т.І рег.№ .н.д.№./2017 год. по силата на който Д.Б., Л.Б. и И.Л. са продали на Т.Е. УПИ. Парцел .пл.№ . кв.116 по плана на гр.М.,целият с площ от 525 кв.м.,ведно  с 1/3 ид.ч. от построените в имота жилищна сграда от 48.50 кв.м.,жилищна сграда – 32 кв.м. и гараж от 15 кв.м.

                ОСЪЖДА Т.Е. да заплати на Т.Л. и Л.Л. направените деловодни разноски по компенсация в размер на.570 лв.

               РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред ВрОС в двуседмичен срок т съобщението до страните, че е изготвено.

 

2

Гражданско дело No 1666/2016

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Н.Г.И.,
Я.Х.И.,
Г.Д.
И.

С.Н.Х.,
Ц.Н.
Х.

Докладчик:
ИВАНКА Н. КОЖУХАРОВА

Решение от 7.2.2018г.

Водим от горните съображения, съдът

 

                                  Р   Е   Ш   И: 

 

           ОТХВЪРЛЯ предявеният от Н.Г. И. с ЕГН **********, Я.Х.И. с ЕГН ********** и Г.Д.И. с ЕГН ********** *** иск против С.Н.Х. с ЕГН ********** и Ц.Н.Х. с ЕГН **********, с правно основание чл. 124 ал. 1 ГПК, за признаване установяване по отношение,че  Н.Г.И., Я.Х.И. и Г.Д.И. *** са собственици на основание изтекла придобивна давност  по отношение на недвижим имот №  представляващ ливада в местността „Илинец“ от 2.530 дка  при граници и съседи: имоти №№. находяща се в землището на с. Л., общ. М. като НЕОСНОВАТЕЛЕН .

            РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред ВрОС в двуседмичен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

 

3

Гражданско дело No 1760/2017

Искове по СК - издръжка, изменение

И.П.С.

П.И.С.

Докладчик:
ИВАНКА Н. КОЖУХАРОВА

Определение от 7.2.2018г.

Вместо ищците се явява адв. П..

Вместо ответникът адв. Цановски.

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

АДВ. П.: С процесуалния представител на ответника постигнахме съгласие за спогодба. Първоначално беше ответникът да заплаща издръжка в размер на 140.00 лв. начиная от 01.12.2017 г.

АДВ. ЦАНОВСКИ: Съгласен съм. Представям удостоверение за сключен граждански брак, удостоверение за доходите и акт за раждане на дете от друг брак.

Съдът докладва делото: Иск за увеличаване на месечната издръжка, която ответника П.И.С. ЕГН ********** *** следва да заплаща като баща на сина си И.П.С. ***, със съгласието на майка му В.И.Р. *** от 120 лв. на 160 лв. месечно, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, начиная от 24.11.2017 год. до настъпване на обстоятелства за нейното изменение или прекратяване.

СТРАНИТЕ: Не правим възражение по доклада на делото.

Съдът

                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените към исковата молба писмени доказателства и представените в днешното с.з. писмени доказателства от пълнощоника на ответника.

АДВ. П.: Предлагам спогодба в следния смисъл: Ответникът П.И.С., ЕГН ********** *** да заплаща на сина си И.П.С., ЕГН ********** ***, със съгласието на майката и законна представителка В.И.Р. *** месечна издръжка в размер на 140 лв., ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, начиная от 01.12.2017 год. до настъпване на обстоятелства за нейното изменение или прекратяване.

АДВ. ЦАНОВСКИ: Съгласен съм доверителят ми П.И.С., ЕГН ********** *** да заплаща на сина си И.П.С., ЕГН ********** ***, със съгласието на майка си В.И.Р. *** месечна издръжка в размер на 140 лв., ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, начиная от 01.12.2017 год. до настъпване на обстоятелства за нейното изменение или прекратяване.

 

СПОГОДИЛИ СЕ:

 

ИЩЕЦ:………………    ОТВЕТНИК:……………

/ПЪЛН. АДВ. П./          /ПЪЛН. АДВ. ЦАНОВСКИ/

 

Съдът намира, че така постигнатата спогодба не противоречи на закона и защитава  интересите на детето и

 

                   О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРАВЯ  така постигнатата спогодба.

ОСЪЖДА П.И.С., ЕГН ********** *** да заплати такса в полза на МРС в размер на 14.40 лв.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. №1760/2017 г. по описа на МзРС, като спогодено.

Протокола написан в с.з.

Протокола приключи в 10.15 ч.

В законна сила на 7.2.2018г.

4

Гражданско дело No 1119/2017

Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение

М.П.М.Н.

И.П.М.

Докладчик:
ИВАН Б. ВЪТКОВ

Определение от 9.2.2018г.

Делото е образувано по искова молба с правно основание чл. 31 ал. 1 ЗЗД от М.П.М. – Н. *** с ЕГН  ********** против И.П.М., ЕГН ********** *** с която молят съда да прогласи унищожаемостта на Нотариален акт № 156, том II, рег. № 2138 нот. дело № 217/2017 г. на нотариус Х.А. вписана в НК на РБ с рег. № 614 с район на действие РС М. за покупко-продажба на подробно описани в същия недвижими имоти а именно: лозе в местността „Дърта кория“ цялото с площ от 1.266 дка. съставляващо 5имот № 002056 по плана за земеразделяне на с. Б., ЕКАТТЕ 04827, община М.; нива в местността „Деовеца“ цялата с площ от 2.962 дка, имот № 011001 по плана за земеразделяне на с. Б., ЕКАТТЕ 04827, община М.; нива в местността „Обършина“ цялата с площ от 4.360 дка, съставляваща имот № 00706  по плана за земеразделяне на с. Б., ЕКАТТЕ 04827, община М., както и 4/6 ид. части от ПИ с пл. № 243 от кв. 26 по плана на с. Б., общ. М., целия с площ от 5100 кв. м. за който са отредени УПИ I, пл. № 243 от кв. 26 с площ от 1 270 кв. м.; УПИ II рл. № 243 от кв. 26 целия с площ от 1 150 кв. м. и УПИ III пл. № 243 от кв. 26 с площ от 2 180 кв. м. без данни за приложена регулация с административен адрес с. Б., общ. М., ул. „Рила“ №1 ведно с построените в ИП пл. № 243 , попадащи в УПИ II: двуетажна масивна жилищна сграда със ЗП от 46 кв. м. масивна сграда – стопанска постройка с площ от 90 кв. м. паянтова сграда – стопанска постройка с площ от 12 кв. м., масивна сграда – гараж с площ от 24 кв. м., всички имоти при граници по нотариален акт. В обстоятелствената част на исковата молба се съдържат твърдения, че при сключване на сделката продавачът не е могъл да разбира и ръководи действията си.

С молбата се представени: Нотариален акт № 156, том II, рег. № 2138 нот. дело № 217/2017 г. на нотариус Х.А..

На ответника е изпратен препис от молбата с приложенията. В срока по чл. 131 ГПК е постъпил отговор, в който ответника оспорва иска.

Искът е недопустим, поради липса на активна легитимация на ищеца.

Разпоредбата на чл. 32 ал. 1 от ЗЗД предвижда, че унищожение на договор може да иска само страната, в чиито интерес законът допуска унищожаването, като интересът се обуславя не от естеството на твърдения порок, а от правните последици от уважаване на иска. По правило конститутивния съдебен иск за унищожаемост на сделките се предявява от страната, чиято воля е опорочена, а след смъртта й от нейните правоприемници - наследници, като последните могат да искат унищожаване на сделката, сключена от праводателя им само до размера на наследствената си част, тъй като правото да се иска унищожаване на опорочена сделка има имуществен характер. Това право не може да се упражни от друго лице приживе на лицето, чиято воля е опорочена, освен в предвидените от закона случаи – напр. от нейния попечител или настойник, ако това лице е поставено под запрещение.

 Водим от горното, и на осн. чл. 130 вр. чл. 128 ал. 4 ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело №1119/2017 г. по описа на МзРС, поради недопустимост на иска.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред ВрОС в едноседмичен срок от връчването му на страните.

 

5

Гражданско дело No 1782/2017

Искове по СК - издръжка, изменение

Е.М.С.

М.В.С.

Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА

Определение от 9.2.2018г.

Вместо ищцата се явява адв. Златунов.

Ответникът лично и с адв. Д..

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че няма пречки за даване ход на делото и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

АДВ. ЗЛАТУНОВ: Запознати сме с доклада по делото, както и със социалния доклад. Нямам възражения по проекто доклада на съда.

АДВ. Д.: Запознати сме доклада на съда и със социалния доклад. Нямаме възражения по доклада на съда.

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА за окончателен доклада с определение № 80/18.01.2018 г.

ПРИЕМА представения от Дирекция „Социално подпомагане” гр. Мездра социален доклад.

АДВ. ЗЛАТУНОВ: Постигнали сме спогодба в следния смисъл:

 

              С П О Г О Д Б А:

 

Ответникът М.В.С., с ЕГН ********** *** е съгласен присъдената издръжка на дъщеря му Е.М.С. с ЕГН ********** *** да бъде увеличена от 90 лв. на 130 лв., като считано от 01.01.2018 г. М.В.С., с ЕГН **********, ще заплаща на дъщеря си Е.М.С. с ЕГН ********** *** със съгласието на своята майка и законен представител Д.К.Ц.,*** с ЕГН **********, месечна издръжка от 130 лв., ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска до окончателното и изплащане. Издръжката се дължи до настъпване на обстоятелства за нейното изменение или прекратяване.

Страните не претендират разноски и те остават така, както са направени по делото.

С П О Г О Д И Л И  СЕ:

 

За ищцата:                           Ответник:

/адв. Златунов/                                   .С./

 

Съдът намира, че постигнатата спогодба урежда спора между страните и не противоречи на закона и морала, и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба, която не противоречи на закона и морала.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 1782/2017 г.

Определението за прекратяване подлежи на обжалване пред ВрОС в 7-дневен срок, считано от днес.

ОСЪЖДА М.В.С., с ЕГН ********** *** да заплати държавна такса в полза на МРС в размер на 28.80 лв.

Протокола написан в с. з.

Протокола приключи в 9.45 часа.

 

6

Гражданско дело No 134/2018

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

В.Г.В.,
П.С.
И.

 

Докладчик:
ИВАНКА Н. КОЖУХАРОВА

Решение от 9.2.2018г.

Водим от горните съображения,съдът

 

                                       Р   Е   Ш   И:

 

              ПРЕКРАТЯВА гражданският брак между В.Г.В. ЕГН ********** *** и  П.С.  И. ЕГН ********** ***, сключен с акт № / 15.08.2016 год. на Община В.по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

              УТВЪРЖДАВА споразумението по чл.51 от СК, по силата на което:

              Страните  нямат придобито семейно жилище, движими вещи и недвижими имоти.

              Съпрузите не претендират издръжка помежду си.

              Семейното жилище е собственост на П.С. придобито преди брака.

              ПОСТАНОВЯВА след прекратяване на брака съпругата да носи предбрачното си фамилно име И. .

              ОПРЕДЕЛЯ окончателния размер на д.т. в размер на 40 лв.

              Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

В законна сила на 9.2.2018г.

7

Гражданско дело No 1877/2017

Искове за развод и недействителност на брака

Н.Ц.Н.

И.Б.Н.

Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА

Решение от 14.2.2018г.

Воден от горното съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

ПРЕКРАТЯВА по взаимно съгласие сключения на 19.09.2015г в гр.* гражданския брак между Н.Ц.Н., ЕГН **********, и И.Б.Н., ЕГН **********, за който е съставен Акт за граждански брак  №0038819.09.2015г от длъжностното лице по гражданско състояние при Община *.

УТВЪРЖДАВА представеното споразумение, което представлява неразделна част от настоящото решение и съгласно което:

Страните нямат родени от брака деца и не стои въпроса с възлагането и упражняването на родителските права. По време на брака си не са придобивали семейно жилище или други недвижими имоти. Въпросът за придобитите по време на брака движими ще бъде уреден в последствие

ПОСТАНОВЯВА след прекратяването на брака, съпругата да носи предбрачното си фамилно име П. или за в бъдеще ще се именува Н.Ц. П..

На основание чл.330 ал.5 ГПК решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

В законна сила на 14.2.2018г.

8

Гражданско дело No 128/2018

Искове за развод и недействителност на брака

В.А.Т.

Ф.Й.Т.

Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА

Решение от 16.2.2018г.

Воден от горното съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

ПРЕКРАТЯВА по взаимно съгласие сключения на 21.03.1985г в гр.Ловеч гражданския брак между В.А.Т., ЕГН **********, и Ф.Й.Т., ЕГН **********, за който е съставен Акт за граждански брак  №0044/21.03.1985г от длъжностното лице по гражданско състояние при Община Ловеч.

УТВЪРЖДАВА представеното споразумение, което представлява неразделна част от настоящото решение и съгласно което:

Страните нямат ненавършили пълнолетие деца и не стои въпроса с възлагането и упражняването на родителските права. Семейното жилище, находящо се в с.Долна Бешовица, общ.Мездра е собственост на сина на страните и ще са ползва от Ф.Й.Т. Страните нямат взаимни претенции за издръжка и за движими вещи. Разноските остават в тежест на страните, така както са ги направили.

ПОСТАНОВЯВА след прекратяването на брака, съпругата да продължава да носи брачното си фамилно име Т. или за в бъдеще ще се именува В.А.Т..

ОСЪЖДА В.А.Т., ЕГН ********** да заплати в полза на МРС държавна такса от 10,00 лева.

На основание чл.330 ал.5 ГПК решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

В законна сила на 16.2.2018г.

9

Гражданско дело No 130/2018

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Т.Б.М.

Б.П.К.

Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА

Определение от 16.2.2018г.

Водим от гореизложеното, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

На основание Чл.129 ал.4 във вр.ал.2 ГПК ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело №130/2018г по описа на МРС, поради неизпълнение в срок на дадени от съда указания.

                ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред ВрОС в едноседмичен срок от уведомяването на ищцата. 

 

10

Гражданско дело No 1826/2017

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Ц.М.Д.

С.Т.Н.

Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА

Решение от 20.2.2018г.

за да се произнесе взе предвид следното:

Ц.М.Д. *** е предявила против С.Т.Н. ***, иск за заплащане на сумата от 3000лева, представляваща имуществени вреди, причинени ѝ от ответницата чрез извършени  противоправни прониквания в дома ѝ в периода от началото на м.март 2015г до 16.09.2015г, при които е отнела от владението ѝ горепосочената сума. Претендира се и законната лихва върху сумата от началото на м.март 2015г до окончателното ѝ изплащане

Ответницата признава иска.

Правното основание на иска е чл.45 ЗЗД.

По делото са събрани писмени доказателства и е приложено НОХД №335/2017г по описа на МРС.

Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства, по отделно и в тяхната пълнота, приема за установено от фактическа страна следното: В исковата си молба, ищцата твърди, че ответницата от началото на м.март до 16.09.2015г няколкократно е извършила  противоправни прониквания в дома ѝ, находящ се в **ул.“А.Кънчев“ №8, при което е отнела от владение ѝ  сумата от 3000лева. От приложеното НОХД №335/2017г по описа на МРС се установява, че след подадена жалба от Н. Георгиев Митов/съпруг на ищцата/ до РУП Мездра, било образувано досъдебно производство, което приключило с внасянето на обвинителен акт, въз основа на който е образувано НОХД №335/2017г по описа на МРС. В обвинителния акт е посочено, че ответницата е присвоила сумата от 7290лева, собственост на Н. **и Ц.М.Д.. Наказателно дело е  протекло по реда на глава 27 от НПК, като подсъдимата се е признала за виновна по повдигнатото ѝ обвинение и е признала изцяло фактите, описани в обстоятелствената част на обвинителния акт, но до присвоената от нея сума от 4200лева, от които 1200лева от плик на името на Н. **и 3000лева от плик на името на Ц.М.Д.. По делото е постановена осъдителна присъда, с която подсъдимата С.Т.Н., ЕГН:**********,***, е призната за виновна в това, че  при условията на  продължавано престъпление  за времето от началото на м. март  2015 г.  до 16.09.2015 година, от дом находящ се в с. Зверино, община Мездра, на ул. „Ангел Кънчев”  №8, собственост на  Н. **и  Ц.М.Д. – живущи на същия адрес, е отнела от владението  на същите, без съгласието им  и с намерение  противозаконно да присвои  движими вещи  /български лева/  на обща стойност 4200 лева, собственост на Митов и Д., като за  извършване на кражбата  е използвала техническо средство  - оригинален ключ,  и  на основание  чл. 195 ал.1 т. 4 пр.2 вр. чл. 194 ал.1 вр. чл. 26  ал.1  НК вр. чл.54   НК  е  осъдена  на  три години лишаване от свобода. Подсъдимата С.Т.Н. е оправдана в  частта  за деянието предмет на обвинението да е извършила кражбата на паричната сума над размера от 4200 лева за който е призната за виновна до размера посочен в обвинителния акт  от 7290 лева. В проведеното съдебно заседание по настоящото дело ответницата признава иска.

Основателността на иска по чл.45 ЗЗД предполага кумулативното наличие на следните предпоставки: осъществено от ответника деяние в една от двете му форми – действие или бездействие, деянието да носи белега на противоправност и да е извършено виновно, от него да са причинени вреди, които да са в причинно-следствена връзка с противоправното деяние. За да възникне правото на обезщетение на ищеца на деликтно основание, същият следва да се установи в процеса наличието на изброените по-горе предпоставки с изключение само на вината, която се предполага до доказване на противното, съгласно оборимата презумпция на чл.45 ал.2 ЗЗД

                При така установената фактическа обстановка, съдът намира, че предявеният иск е основателен и доказан по размер. Анализирайки доказателствата по делото е видно, че ответницата С.Т.Н. ***, с влязла в сила присъда №36/27.10.2017г., постановена по НОХД №335/2017г по описа на МРС е призната за виновна в това, че  при условията на  продължавано престъпление  за времето от началото на м. март  2015 г.  до 16.09.2015 година, от дом находящ се в с. Зверино, община Мездра, на ул. „Ангел Кънчев”  №8, собственост на  Н. **и  Ц.М.Д. – живущи на същия адрес, е отнела от владението  на същите, без съгласието им  и с намерение  противозаконно да присвои движими вещи /български лева/  на обща стойност 4200 лева, собственост на Митов и Д., като за  извършване на кражбата  е използвала техническо средство  - оригинален ключ. При съобразяване с разпоредбата на чл.300 от ГПК, според която влязлата в сила присъда на наказателния съд е задължителна за гражданския съд, разглеждащ последиците от деянието относно това дали е извършено деянието, неговата противоправност и виновността на дееца, настоящият съдебен състав приема за безспорно установено наличието на всички елементите от фактическият състав на чл.45 от ЗЗД- ответницата е извършила противоправно деяние -  кражба, в резултат на което за ищцата е настъпил вредоносния резултат, изразяващ се в отнемане на сумата от 3000лева. Когато размерът на щетите съставлява елемент от фактическия състав на престъплението, констатацията на наказателния съд се явява задължителна за гражданския съд, който разглежда гражданските последици от същото престъпление. Това е така в случаите на чл.194 от НК, тъй като размерът на вредите се явява елемент от фактическия състав на престъплението – кражба, както и на квалифицираната такава по чл.195 ал.1 т.4 от НК, каквото е процесното престъпно деяние. В случая предмет на кражбата са били движими вещи движими вещи /български лева/ на обща стойност 4200 лева, от които 3000лева, собственост на ищцата. Разпоредбата на чл. 45 от ЗЗД задължава всеки, който е причинил виновно вреди другиму, да ги поправи, като съгласно чл. 51, ал. 1 ЗЗД, като обезщетение се дължи за всички вреди, които са пряка и непосредствена последица от увреждането, поради ще следва да бъде постановено решение, с което претенцията на ищцата да бъде уважена изцяло.

                За обезщетяването на вреди от непозволено увреждане длъжникът е в забава от момента на причиняването на вредата, съгласно чл.84, ал.3 от ЗЗД. В случая обезщетението ще се присъди ведно със законната лихва от датата, на която е довършено продължаваното престъпление, а именно 16.09.2015 г.

                С оглед изхода на спора и на основание чл.78,ал.1 от ГПК, ответницата следва да бъде осъдена да заплати на ищцата разноските по производството пред настоящата инстанция в размер на платеното адвокатско възнаграждение от 440лева, а на основание чл. 78 ал.6 ГПК ще следва ответницата да бъде осъдена да заплати в полза на МРС държавна такса от 120лв.

                               Водим от горното съдът

Р   Е    Ш    И :

 

                ОСЪЖДА С.Т.Н., ЕГН:**********,***, да заплати на Ц.М.Д. ***, ЕГН **********,  сумата от 3000лв /три хиляди лева/, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди, които са настъпили в резултат на извършено от С.Т.Н. престъпление, за което е осъдена с влязла в сила присъда по НОХД №335/2017г по описа на МРС, ведно със законната лихва върху сумата, считано от 16.09.2015г  до окончателното й изплащане, както и сумата от 440,00 /четиристотин и четиридесет/ лева, представляваща деловодни разноски за заплатено адвокатско възнаграждение.

                                ОСЪЖДА С.Т.Н., ЕГН:**********, да заплати държавна такса в полза на МРС в размер на 120лв / сто и двадесет лева/.

                 РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВрОС в двуседмичен срок от уведомяването.

 

11

Гражданско дело No 1420/2017

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

МОБИЛТЕЛ ЕАД

В.М.Д.

Докладчик:
ИВАН Б. ВЪТКОВ

Решение от 21.2.2018г.

и за да се произнесе, взе  в предвид следното:

„М.” ЕАД, ЕИК 131468980, седалище и адрес на управление: гр.С., район И., ул."К." № 1, чрез пълномощник адв. В. Г., е предявило иск против В.М.Д., ЕГН **********,***, с който ищецът моли съда да признае за установено по отношение ответника, че същия дължи изпълнение по издадената по ч. гр. дело № 1131/2017 г. Заповед № 618/11.08.2017 г., за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК, за сумата от 16.04 лв. незаплатена далекосъобщителна услуга дължима по договори  № Д1794292 от 10.06.2010 г., № М4077234 от 24.04.2014 г. и № М4078055 от 25.04.2014 г.; сумата 397.18 лв. неустойка предсрочно прекратяване на договори за далекосъобщителна услуга, ведно със законната лихва от 10.08.2017 г. – датата на подаване на настоящото заявление до окончателното изплащане на сумата. Претендират се разноски по заповедното производство и разноски по настоящото.

Ответникът, редовно призован, не се явява и не се представлява. Същата не е представила писмен отговор на исковата молба и не е взел становище по иска.

Искът е с правно основание чл. 422 ГПК.

Събрани са писмени доказателства. Приложено е ч. гр. д. № 1131/2017 г. на МзРС.

От процесуалния представител на ищеца е постъпила молба за гледане на делото в тяхно отсъствие и становище по същество, в което се прави и искане, ако са налице предпоставките на чл. 238 ГПК, да бъде постановено неприсъствено решение.

Съдът намира искането за постановяване на неприсъствено решение за основателно. Налице са основанията на чл. 239 ал. 1 ГПК - на ответника са указани последиците от неспазване сроковете за размяната на книжата и неявяването му в съдебно заседание. Видно от изложеното в исковата молба и представените писмени доказателства, приети по делото като относими към спора, и от приложеното ч. гр. д. № 1131/2017 г. на МзРС, искът е и вероятно основателен. Налице са всички условия, предвидени в ГПК, за постановяване на неприсъствено решение, с което следва иска да бъде уважен изцяло.

При този изход на делото на ищеца се следват и направените деловодни разноски.

 Водим от изложеното, и по реда на чл. 238, ал. 1 от ГПК, във вр. с чл. 239 от ГПК, съдът

 

Р   Е   Ш   И:

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на В.М.Д., ЕГН **********,***, че същата дължи изпълнение на „М.” ЕАД, ЕИК 131468980, седалище и адрес на управление: гр.С., район И., ул."К." № 1, по издадената по ч. гр. дело № 1131/2017 г. на МзРС Заповед № 618/11.08.2017 г., за сумата от 16.04 лв. незаплатена далекосъобщителна услуга дължима по договори  № Д1794292 от 10.06.2010 г., № М4077234 от 24.04.2014 г. и № М4078055 от 25.04.2014 г.; сумата 397.18 лв. неустойка предсрочно прекратяване на договори за далекосъобщителна услуга, ведно със законната лихва от 10.08.2017 г. – датата на подаване на настоящото заявление до окончателното изплащане на сумата.

ОСЪЖДА В.М.Д., ЕГН **********,***, да заплати на „М.” ЕАД, ЕИК 131468980 гр. С. направените деловодни разноски в заповедното производство в размер на 205 лв.

ОСЪЖДА В.М.Д., ЕГН **********,***, да заплати на „М.” ЕАД, ЕИК 131468980 гр. С. направените деловодни разноски в исковото производство в размер на 205 лв.

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

В законна сила на 21.2.2018г.

12

Гражданско дело No 709/2017

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД

М.К.М.,
В.К.М.,
Т.К.
П.

Докладчик:
ИВАН Б. ВЪТКОВ

Решение от 22.2.2018г.

и за да се произнесе, взе в предвид следното:

„Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Враца, ЕИК 816090199, представлявано от А. А. – юрисконсулт, е предявило обективно и субективно съединени искове против М.К.М. ***, с ЕГН **********, за сумата от 94.68 лв. главница за ползвана и незаплатена питейна вода за периода от 22.01.2014 г. до 10.12.2015 г.  и сумата от 10.47 лв. лихви за периода от 01.05.2014 г. до 08.04.2016 г., против  В.К.М., ЕГН ********** за сумата от 94.68 лв. главница за ползвана и незаплатена питейна вода за периода от 22.01.2014 г. до 10.12.2015 г.  и сумата от 10.47 лв. лихви за периода от 01.05.2014 г. до 08.04.2016 г. и против Т.К.П., ЕГН ********** за сумата от 94.68 лв. главница за ползвана и незаплатена питейна вода за периода от 22.01.2014 г. до 10.12.2015 г.  и сумата от 10.47 лв. лихви за периода от 01.05.2014 г. до 08.04.2016 г., в качеството им на законни наследници на М. П. М., починала на 26.04.2015 г. Претендират се и разноски.

В срока по чл. 131 ГПК,  от ответниците не е постъпил отговор на исковата молба.

Правната квалификация на претендираните права е чл. 60 ал. 1 ЗН, чл. 55 ал. 1 ЗЗД вр. с чл. 30 ал. 3 ЗС във вр. чл. 8 ал. 1 ЗН.

Събрани са писмени доказателства.

Съдът, с оглед събраните по делото доказателства,  приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Процесуалният представител на ищеца с писмена молба, подадена преди първото с. з., наред със становище по делото, е поискал и постановяване на неприсъствено решение при условията на чл. 238 и сл. ГПК, тъй като са налице основанията за постановяване на такова решение, посочени в чл. 239 ал. 1 т. 1 и т. 2 ГПК.

Ответниците не са представили в срок отговори на исковата молба, не се явяват в първото съдебно заседание по делото, без да са направили искане за разглеждането му в тяхно отсъствие. Съдът намира искането за постановяване на неприсъствено решение по отношение на ответниците за основателно. Налице са основанията на чл. 239 ал. 1 ГПК - на ответниците са указани последиците от неспазване сроковете за размяната на книжата и неявяването им в съдебно заседание. Видно от изложеното в исковата молба и представените писмени доказателства, приети по делото като относими към спора, исковете са и вероятно основателни. Налице са всички условия, предвидени в ГПК, за постановяване на неприсъствено решение по отношение на ответниците, и следва исковете да бъдат уважени изцяло.

При този изход на делото на ищеца се следват и направените деловодни разноски.

 Водим от горното, и на основание чл. 237 ал. 1 ГПК, съдът

 

Р   Е    Ш    И :

 

ОСЪЖДА М.К.М. ***, с ЕГН **********, да заплати на „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Враца, ЕИК 816090199, сумата от 94.68 лв. главница за ползвана и незаплатена питейна вода за периода от 22.01.2014 г. до 10.12.2015 г.,  сумата от 10.47 лв. лихви за периода от 01.05.2014 г. до 08.04.2016 г., както и деловодни разноски в размер на 133.34 лв.

ОСЪЖДА В.К.М., ЕГН **********, да заплати на „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Враца, ЕИК 816090199, сумата от 94.68 лв. главница за ползвана и незаплатена питейна вода за периода от 22.01.2014 г. до 10.12.2015 г.,  сумата от 10.47 лв. лихви за периода от 01.05.2014 г. до 08.04.2016 г., както и деловодни разноски в размер на 133.34 лв.

ОСЪЖДА Т.К.П., ЕГН **********, да заплати на „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Враца, ЕИК 816090199, сумата от 94.68 лв. главница за ползвана и незаплатена питейна вода за периода от 22.01.2014 г. до 10.12.2015 г.,  сумата от 10.47 лв. лихви за периода от 01.05.2014 г. до 08.04.2016 г., както и деловодни разноски в размер на 133.34 лв.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване, на основание чл. 239 ал. 4 ГПК.

В законна сила на 22.2.2018г.

13

Гражданско дело No 811/2017

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Л.Х.М.

А.С.П.

Докладчик:
ИВАНКА Н. КОЖУХАРОВА

Решение от 23.2.2018г.

Водим от горните съображения, съдът

 

                       Р   Е  Ш   И:

 

              УТВЪРЖДАВА постигнатото между Л.Х.М. с ЕГН ********** *** и А.С.П. с ЕГН ********** *** споразумение за следното:

              МЕСТОЖИВЕЕНЕТО на роденото от съвместното съжителство на страните, малолетно дете М.л.м.  с ЕГН ********** ще бъде при майката А.П..

              РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА по отношение на роденото от съвместното съжителство на страните, малолетно дете М.л.м.  с ЕГН **********  се предоставят за упражняване на майката А.П.  , като бащата Л.Х.  има право на лични контакти с детето

    -  всяка първа и трета седмица от месеца, с преспиване, като бащата да има право да взима детето в петък в 18:00 часа и да го връща до 19:00 часа в неделния ден. За първа седмица от месеца ще се счита тази седмица, през която всички дни от седмицата носят дати от съответния месец.

                    - бащата има право да взима детето всяка нечетна година на Великден – от 10:00 часа на Разпети петък до 17:00 часа на понеделник, както и на Коледа – от 10:00 часа на 24 декември до 17:00 часа на 29 декември и всяка четна година на Нова година – от 10:00 часа на 30 декември до 17:00 часа на 03 януари, както и на Гергьовден – от 10:00 часа на 06 май до 19 часа на 06 май.

   - бащата има право да взима детето всяка година през лятната ваканция общо за 20 /двадесет/ последователни дни, през време, което не съвпада с платения годишен отпуск на майката, през месеците юни, юли или август. Майката се задължава в срок до 30 май на всяка година да уведоми писмено бащата кога ще ползва платения си годишен отпуск през лятото, както и кои са дните през лятото, през които детето е на лагер или на организирана почивка. Майката се задължава да организира ползването на платения си годишен отпуск, пребиваването на детето на лагер или на друга организирана почивка по такъв начин, че в посочените по-горе месеци юни, юли или август да има минимум 20 /двадесет/ последователни дни, в които бащата да може да осъществи режима на лични отношения с детето. Ако до 30 април на всяка година майката не уведоми писмено бащата, то той ще има правото сам да определи дните, в които ще вземе детето през лятото, като уведоми за това писмено майката до 30 май на всяка година. Този режим на лични отношения ще се осъществява от 09:00 часа на първия ден от периода до 20:00 часа на последния ден от периода.

- в четните години бащата има право да взима детето през първата половина на пролетната ваканция, а в нечетните години бащата има право да взима детето през втората половина на пролетната ваканция, като този режим на лични отношения ще се осъществява от 09:00 часа на първия ден от периода до 20:00 часа на последния ден от периода.

- в четните години бащата има право да взима детето на рождените и имени дни на детето, а в нечетните години бащата има право да взима детето за своя рожден ден, като този режим на лични отношения ще се осъществява от 16:00 часа до 20:00 часа на съответния ден.

- бащата има право да присъства на празниците в детската градина и училище, както и на родителските срещи в двете.

      За осъществяването на целия посочен по-горе режим на лични отношения бащата Л.Х.М., следва да взема и връща детето М.л.м. от местоживеенето му при майката.

       Размера на издръжката остава както е по одобрената спогодба по гр.д.№ 547/2017 год. по описа на МзРС по силата на която  Л.Х.М. с ЕГН********** е осъден да заплаща издръжка за малолетното дете М.л.м.  с ЕГН **********  ,чрез нейната майка и законна представителка А.П. в размер на 130 лв.,начиная от 01.06.2017 г. ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска до настъпване на обстоятелства за нейното изменение или прекратяване.

       СТРАНИТЕ се споразумяват, че не си дължат разноски помежду си и всяка една от тях ще понесе сторените по делото разноски така, както ги е направила.

               Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

               На основание чл.127 ал.1 изр.трето от СК споразумението има сила на изпълнително основание по чл.404 т.1 от ГПК.

В законна сила на 23.2.2018г.

14

Гражданско дело No 1118/2017

УСТАНОВИТЕЛНИ ИСКОВЕ

АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ АД

А.Х.С.

Докладчик:
ИВАН Б. ВЪТКОВ

Решение от 26.2.2018г.

и за да се произнесе, взе  в предвид следното:

А.ЗА С. НА ВЗ.” ЕАД, със седалище и адрес на управление  гр. С., бул. «П. Д.» № 25, офис-сграда Л., ет.2, офис 4, ЕИК …………, е предявило иск против А.  Х.С., ЕГН ********** ***, с който ищецът моли съда да признае за установено по отношение ответника, че същия дължи изпълнение по издадената по ч. гр. дело № 846/2017 г. Заповед № 440/29.06.2017 г., за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК, за сумата от 198,67 лв. представляваща главница, договорна лихва в размер на 9.93 лева за периода от 24.04.2015 г. до 06.06.2015 г.; неустойка в размер на 34,74 лева за период от 09.05.2015 г. до 06.06.2015 г.,  такса  разходи за  събиране  в размер на 72,50 лв. за периода от  09.05.2015 г. до 06.06.2015 г., такса разходи за дейност на служител  в размер на 120 лева, обезщетение за забава  в размер на 39,55 лв., считано от 06.08.2015 год. до датата на  подаване на  заявлението в съда, ведно със законната лихва върху главницата, начиная от 28.06.2017 г. до окончателното изплащане на вземането. Претендират се разноски по заповедното производство в размер на 150 лв. юрисконсултско възнаграждение и 25 лв. държавна такса. Претендират се и разноски по настоящото дело.

В срока по чл. 414 ГПК е подадено възражение от длъжника по заповедта, което е връчено на заявителя с указания за предявяване на иск за установяване на вземането си в едномесечен срок от получаването му съгласно чл. 415 ГПК. В законовия срок ищеца предявява настоящия иск.

От ответника в срока по чл. 131 ГПК, е постъпил отговор „защита“, в който излага съображения, неотносими към делото. Не взема становище по предявения иск и представените с него писмени доказателства.

В съдебно заседание ответника оспорва иска, като отново излага съображения неотносими към делото. Заявява обаче, че е ползвал сумите посочени в исковата молба.

Искът е с правно основание чл. 422 ГПК.

Събрани са писмени доказателства. Приложено е ч. гр. д. № 846/2017 г. на МзРС.

По заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК съдът е издал такава като е разпоредил Длъжникът А.  Х.С., ЕГН ********** ***, да заплати на кредитора “А. ЗА С. НА ВЗ.” ООД, със седалище и адрес на управление  гр. С., бул. «П.Д.» № 25, офис-сграда Л., ет.2, офис 4, ЕИК 203670940, представлявано от Н.  Т. С.   и М. Д.Д. – изпълнителни  директори, чрез пълномощник А.Б. – юрисконсулт, сумата от 198,67 лв. представляваща главница, договорна лихва в размер на 9.93 лева за периода от 24.04.2015 г. до 06.06.2015 г.; неустойка в размер на 34,74 лева за период от 09.05.2015 г. до 06.06.2015 г. ,  такса  разходи за  събиране  в размер на 72,50 лв. за периода от  09.05.2015 г. до 06.06.2015 г., , такса разходи за дейност на служител  в размер на 120 лева, обезщетение за забава  в размер на 39,55 лева, считано  от 06.08.2015 година  до датата на  подаване на  заявлението в съда,  ведно със законната лихва върху главницата, начиная от 28.06.2017 г. до окончателното изплащане на вземането; сумата от 25.00  лв.  д.т. и 50 лв. представляваща възнаграждение за процесуално представителство на основание чл. 78 ал. 8 от ГПК, определено по чл. 26 от НБПП за защита по заповедно производство.

След подадено възражение от длъжника в законовите срокове ищецът е предявил настоящия установителен иск.

С оглед събраните доказателства, съдът намира иска за основателен и доказан, по следните съображения:

В съдебно заседание ответникът признава, че е ползвал сумите посочени в исковата молба, възползвал се е от една сума от 200 лв., но не може да я възстанови, тъй като е безработен и няма средства. С оглед обстоятелството,  че ответникът изрично не е оспорил изложеното в исковата молба и представените към нея писмени доказателства, приети с определение като относими към спора, съдът намира, че не следва да обсъжда подробно представените към молбата писмени доказателства. От същите се установява, че ответникът е усвоил кредита за периода от 20.08.2014 г. до 05.05.2015 г. общо в размер на 420 лв. Погасена е сума в размер на 264.20 лв., от които начислена неустойка в размер на 25.28, договорна лихва в размер на 17.59 лв. и погасена главница в размер на 221.33 лв. Останала е дължима главница в размер на 198.67 лв.

По горните съображения съдът намира иска за основателен и доказан и като такъв ще следва да се уважи.

При този изход на делото на ищеца се следват и направените деловодни разноски.

 Водим от, съдът

 

Р   Е   Ш   И:

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на А.  Х.С., ЕГН:********** ***, че същият дължи изпълнение на “А. С. НА ВЗ.” ЕАД, със седалище и адрес на управление  гр. С., бул. «П.Д.» № 25, офис-сграда Л., ет.2, офис 4, ЕИК …………, по издадената по ч. гр. дело № ………2017 г. на МзРС заповед № …………./29.06.2017 г., за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК, за сумата от 198,67 лв. представляваща главница, договорна лихва в размер на 9.93 лева за периода от 24.04.2015 г. до 06.06.2015 г.; неустойка в размер на 34,74 лева за период от 09.05.2015 г. до 06.06.2015 г., такса разходи за  събиране  в размер на 72,50 лв. за периода от  09.05.2015 г. до 06.06.2015 г., такса разходи за дейност на служител в размер на 120 лева, обезщетение за забава  в размер на 39,55 лв., считано от 06.08.2015 год. до датата на  подаване на  заявлението в съда, ведно със законната лихва върху главницата, начиная от 28.06.2017 г. до окончателното изплащане на вземането.

ОСЪЖДА А.  Х.С., ЕГН ********** ***, да заплати на „А. ЗА С.НА В.” ЕАД, със седалище и адрес на управление  гр. София,  направените деловодни разноски в заповедното производство в размер на 75.00 лв.

ОТХВЪРЛЯ иска за заплащане на разноски в заповедното производство за сумата над 75 лв. до сумата от 175 лв., като неоснователен.

ОСЪЖДА А.Х.С., ЕГН ********** ***, да заплати на „А. ЗА С.НА В.” ЕАД, със седалище и адрес на управление  гр. София,  направените деловодни разноски в настоящото исково производство в размер на 575 лв.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред ВрОС в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

15

Гражданско дело No 1800/2017

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

АГЕНЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ДИРЕКЦИЯ СП

В.В.С.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.МЕЗДРА,
КСУДС ЦНСТДМ БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ 2

Докладчик:
ИВАН Б. ВЪТКОВ

Решение от 26.2.2018г.

Водим от горното, съдът

 

Р   Е   Ш   И:

 

НАСТАНЯВА малолетното дете П.В. В. ЕГН ********** в КСУДС ЦНСТДМ без увреждания 2 гр. Р., за срок от дванадесет месеца.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред ВрОС в седемдневен срок от съобщението до страните, че е изготвено, като обжалването не спира изпълнението.

 

16

Гражданско дело No 1668/2017

Делба

И.Х.П.

А.Ц.Й.,
Б.Ц.
Й.

Докладчик:
ИВАН Б. ВЪТКОВ

Решение от 28.2.2018г.

и за да се произнесе, взе  в предвид следното:

И.Х.П., ЕГН ********** ***, е предявил иск против А.Ц.Й., ЕГН ********** *** и Б.Ц.Й., ЕГН ********** *** за делба на съсобствен недвижим имот, находящ се в землището на с. Ц., общ. М., ЕКАТТЕ ххххх, представляващ НИВА с площ от 6.599 дка, имот № 071002, местността „Б.“, пета категория на земята, с права по закон. Претендират се и разноски.

 В срока по чл. 131 ГПК  от ответниците не е постъпил отговор на исковата молба.

Правното основание на иска е чл. 69 ЗН.

Производството е в първата фаза по допускане на делбата.

Събрани са писмени доказателства.

   Съдът, с оглед събраните по делото доказателства,  приема за установено от фактическа и правна страна следното:

    В исковата молба се твърди, а и от представените писмени доказателства се установява, че страните са наследници на Х. П. Ш., б. ж. на с. Ц., общ. М., поч. на 21.12.1957 год., видно от представеното удостоверение за наследници. На наследниците на Х. П. Ш. е възстановена процесната земеделска земя по реда на ЗСПЗЗ.

   По отношение на този имот е налице съсобственост, както и желание за нейното ликвидиране. Следва да се допусне делба между страните по отношение на този имоти, с квоти съобразно чл. 5 и сл. от Закона за наследството, а именно: 1/2 ид. част за  И.Х.П., ЕГН **********, и 1/2 ид. част общо за А.Ц.Й., ЕГН ********** и Б.Ц.Й., ЕГН **********, тъй като те с писмена молба по делото са изявили желание тяхната идеална част да им бъде поставена в общ дял.

Водим от горното, съдът

 

Р   Е   Ш   И :

 

ДОПУСКА съдебна делба между И.Х.П., ЕГН ********** ***, А.Ц.Й., ЕТГН ********** ***, и Б.Ц.Й., ЕГН ********** ***, по отношение следния недвижим имот – земеделска земя: НИВА с площ от 6.599 дка, имот № 071002, находяща се в землището на с. Ц., общ. М., ЕКАТТЕ ххххх, в местността „Б.“, пета категория на земята, при граници и съседи: имоти №№ ххх, хххх, 0хххх, хххх, при права, както следва: 1/2 ид. част за  И.Х.П., ЕГН **********, и 1/2 ид. част общо за А.Ц.Й., ЕГН ********** и Б.Ц.Й., ЕГН **********.

Решението може да се обжалва пред ВрОС в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

17

Гражданско дело No 142/2018

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Ц.Ц.И.

В.Ц.И.

Докладчик:
ИВАНКА Н. КОЖУХАРОВА

Определение от 28.2.2018г.

Молителят лично и с адв. Павлов.

Нарушителят лично.

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

АДВ. ПАВЛОВ: Отношението между двамата не търпят подобряване. От тогава В. живее в къщата на майка си. В тази връзка е нашето предложение да се запази това статукво. Да напусне жилището на молителя и да няма допирни точки с него.

НАРУШИТЕЛ: Аз съм подал жалба в прокуратурата. Преди той биеше майка ми и я изгони и сега постъпва така с мен.

АДВ. ПАВЛОВ: Да се изиска от РП Мездра, ако има такава жалба и да се посочат имената на полицаите, които са посетили дома.

НАРУШИТЕЛ: Няма да ходя в дома на баща си.

АДВ. ПАВЛОВ: Предлагам на нарушителя спогодба: Нарушителя да се въздържа от извършване на домашно насилие спрямо молителя Ц.И.. Нарушителя да напусне съвместно обитаваното жилище в с. Лик, общ. Мездра, ул.”Цв.Радойнов”№6а, до подобряване на отношенията баща-син.

 НАРУШИТЕЛ: Съгласен съм с така предложената спогодба: Ще се въздържам от извършване на домашно насилие спрямо баща ми Ц.И. и да напусна съвместно обитаваното жилище в с. Лик, общ. Мездра, ул.”Цв.Радойнов”№6а, до подобряване на отношенията с баща ми.

С П О Г О Д И Л И   С Е:

 

МОЛИТЕЛ:             

НАРУШИТЕЛ:

 

Съдът намира, че така постигнатата спогодба не противоречи на закона и урежда отношенията между страните и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА така постигнатата спогодба.

ОСЪЖДА В.Ц.И. да заплати такса в полза на МзРС в размер на 30.00 лв.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 142/2018 г. по описа на МзРС, като спогодено.

Протокола написан в с.з.

Протокола приключи в 9.55 ч.

В законна сила на 28.2.2018г.