Районен съд - Мездра
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.1.2018г. до 31.1.2018г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

Резултат

1

Гражданско дело No 1518/2017

Искове по КЗ

ГАРАНЦИОНЕН ФОНД

Л.М.Д.

Докладчик:
ИВАНКА Н. КОЖУХАРОВА

Решение от 2.1.2018г.

Водим от горното,  съдът

 

                   Р  Е  Ш И:

 

            ОСЪЖДА Л.М.Д. *** да заплати на Гаранционен фонд гр.София,представляван от изп.директор на осн.чл.288 ал.12 от КЗ / отм./  сумата 667.36 лв. представляваща изплатено застрахователно обезщетение  за претърпени имуществени вреди , по щета № /26.07.2012 год., ведно със законната лихва,начиная от 11.10.2017 год. до окончателното изплащане, както и сумата 50 лв. разноски.

              Решението може да се обжалва пред ВрОС в двуседмичен срок от съобщението до страните,че е изготвено.

 

2

Гражданско дело No 1714/2016

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД

В.В.С.

Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА

Решение от 4.1.2018г.

и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 247 от ГПК и е образувано по инициатива на съда,  за поправка на очевидна фактическа грешка, допусната в решение № 144 постановено по настоящото дело на 07.07.2017г. С посоченото решение са отхвърлени исковите претенции да се признае за установено по отношение на В.В.С., ЕГН:**********, с адрес: ***, че същата дължи на ищцовото дружество сумата от 2698.91 лв. /две хиляди шестстотин деветдесет и  осем лв. и 91 ст./- главница, от които сумата от 2648.94 лв. /две хиляди шестстотин четиридесет и осем лв. и 94 ст./, представляваща стойността на незаплатена топлинна енергия, ползвана в периода от м.06.2013г до м.04.2015г и 49.97лева, представляваща сума за разпределение за периода от м.06.2013г до м.04.2015г;  сумата от 206.83 лв. (двеста и шест лв. и 83 ст.), представляваща лихва за периода от 31.07.2013 г. до 26.07.2016 г., / 197,16лева върху задълженията за използвана и неплатена ТЕ и 9,67лева върху задълженията за разпределение на ТЕ/, ведно със законната лихва от 28.07.2016 г. /датата на депозиране на заявлението в съда/ до изплащане на вземането, за които е издадена заповед №565 за изпълнение на парично задължение по чл.410 ГПК от 07.11.2016г по ч.гр.д. №1455/2016г по описа на МРС.

 При прегледа на решението, съдът констатира, че е налице техническа грешка в абзац втори на диспозитива на решението, като след адреса на ищцовото е вписан израза “сумата от лв/ триста и три лева и 11ст/-“, който не е свързан с останалата част на диспозитива. Страните не са взели становище във връзка с констатираната от съда грешка. В конкретния случай са налице условията на чл. 247 от ГПК и допуснатата очевидна фактическа грешка в диспозитива на решението следва да бъде поправена, като горепосочения израз следва да бъде заличен.

С оглед изложените съображения,  съдът

 

Р Е Ш И :

 

ДОПУСКА ПОПРАВКА на ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА в решение № 144 постановено на 07.07.2017г, постановено по гражданско дело №1714 по описа на МРС за 2016г, като на страница 6 от решението /лист 86 от делото/, на ред четири в абзац втори от диспозитива, след изписаното „В.В.С., ЕГН:**********, с адрес: *** и преди израза „разноски по настоящото дело в размер на 500 лв“ се заличава израза “сумата от лв/ триста и три лева и 11ст / -“.

РЕШЕНИЕТО за поправка на очевидна фактическа грешка да се счита неразделна част от решение № 144 постановено по настоящото дело на 07.07.2017г.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред ВрОС в двуседмичен срок от уведомяването на страните.

 

3

Гражданско дело No 939/2017

Искове по КЗ

А.Х.М.

ДЗИ -ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД СОФИЯ

Докладчик:
ИВАНКА Н. КОЖУХАРОВА

Решение от 4.1.2018г.

Водим от горното,  съдът

 

                       Р  Е  Ш И:

 

              ОСЪЖДА „ ДЗИ-Общо застраховане“ ЕАД  ЕИК .гр..София да заплати на А.Х.М. с ЕГН ********** *** сумата 2 500 лв. главница,представляваща дължимо застрахователно обезщетение  по полица № ., щета № ./10.02.2017 год. за причинени щети на лек автомобил от настъпило застрахователно събитие – ПТП на 08.02.2017 год., ведно със законната лихва, начиная от 12.07.2017 год.- датата на подаване на исковата молба до окончателното изплащане,както и на сумата 86 лв. лихва за забава за периода от 10.02.2017 год. до 10.07.2017 год., както и сумата 705 лв. разноски.

              Решението може да се обжалва пред ВрОС в двуседмичен срок от съобщението до страните,че е изготвено.

 

4

Гражданско дело No 1529/2017

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

В.К.Г.,
Т.П.
Г.

 

Докладчик:
ИВАН Б. ВЪТКОВ

Решение от 4.1.2018г.

Водим от горното, съдът

 

Р   Е   Ш   И :

 

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между В.К.Г., ЕГН ********** и Т.П.Г., ЕГН **********, сключен с акт за граждански брак № 0001/30.04.2007 г. съставен в с. Р.Б. общ. М., по взаимно съгласие.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение по чл. 51 СК, което да се счита за неразделна част от настоящето решение, както следва:

1. Местоживеене на децата, родителски права и режим на лични отношения:

По време на брака съпрузите нямат общо родени деца. 

2. Семейно жилище:

Страните не притежават собствено семейно жилище по смисъла на СК. Жилището, в което са живели по време на брака, находящо се в с. Р.Б., общ. М., обл. В., представляващо двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ от 75 кв. м. построена в УПИ …………., кв. 23, по плана на с. Р.Б., общ. М., е имот придобит по наследство от съпруга В.К.Г.. Към настоящия момент имотът е собственост на трето лице, като съпругът В.К.Г. е запазил правото на безвъзмездно и пожизнено ползване върху имота. След прекратяването на брака семейното жилище ще се ползва от съпруга В.К.Г..

3. Издръжка между съпрузите:

Страните заявяват, че нямат претенции за издръжка един към друг.

4. Имуществени отношения:

Страните заявяват, че към момента на сключване на настоящото споразумение не притежават недвижими имоти, придобити по време на брака, като собственост на Т.Г. съществува ½ ид. част от обора.

Страните заявяват, че по време на брака не са придобивали МПС.

Страните заявяват, че нямат взаимни претенции към притежаваните от всеки от тях банкови сметки.

Страните заявяват, че по отношение на общо придобитите от тях по време на брака движими вещи и имущество, са поделили същите доброволно помежду си всеки от тях е получил своя дял и поради това нямат взаимни претенции един към друг за такива вещи.

5. Фамилното име:

Съпругата Т.П.Г. след прекратяване на брака ще се именува с моминското си име Т.П. Т..

6. Разноски: Разноските по водене на делото се заплащат от страните поравно, като адвокатските хонорари за заплащат от всяка от страните поотделно.

Страните заявяват,  че по този начин са уредили напълно всички свои лични и имуществени отношения и нямат други претенции един към друг.

    ОПРЕДЕЛЯ окончателна държавна такса по делото в размер на 40.00 лв., и

   ОСЪЖДА  Т.П.Г., ЕГН ********** ***  да заплати държавна такса в полза на МзРС в размер на 15 лв.

    РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

В законна сила на 4.1.2018г.

5

Гражданско дело No 1586/2017

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Ц.И.Й.,
С.И.
Й.

 

Докладчик:
ИВАН Б. ВЪТКОВ

Решение от 4.1.2018г.

Водим от горното, съдът

 

Р   Е   Ш   И :

 

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между Ц.И.Й., ЕГН ********** и С.И.Й., ЕГН **********, сключен с акт за граждански брак № 62/07.08.1993 г. съставен в гр. М., общ. Мездра, по взаимно съгласие.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение по чл. 51 СК, което да се счита за неразделна част от настоящето решение, както следва:

1. Родителски права, режим на лични контакти и издръжка по отношение на родините по време на брака деца И. Ц. Й., ЕГН ********** и М. Ц.Й. ЕГН ********** не стоят, тъй като същите са пълнолетни. 

2. По време на брака молителите нямат придобито движимо и недвижимо имущество така че въпрос за подялбата му не стои и имуществените отношения между страните са уредени.

3. Молителите не претендират за издръжка помежду си след прекратяване на брака.

4 След прекратяване на брака фамилното име на съпругата  ще бъде И..

5. Разноските по делото се поемат от двамата молители по равно.

    ОПРЕДЕЛЯ окончателна държавна такса по делото в размер на 40.00 лв., която е внесена при образуване на делото и такава не се дължи.

    РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

В законна сила на 4.1.2018г.

6

Гражданско дело No 1646/2017

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

С.С.П.,
Б.И.
П.

 

Докладчик:
ИВАН Б. ВЪТКОВ

Решение от 4.1.2018г.

Водим от горното, съдът

 

Р   Е   Ш   И :

 

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между С.С.П., ЕГН ********** и Б.И.П., ЕГН **********, сключен с акт за граждански брак №…./….. г., съставен в с. Т., общ. Б.С., обл. В., по взаимно съгласие.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение по чл. 51 СК, което да се счита за неразделна част от настоящето решение, както следва:

1. Местоживеенето, упражняването на родителските права, личните отношения и издръжката на децата:

Детето родено от брака – М.Б. И.ЕГН ********** е пълнолетно, поради което не следва съдът да се произнася по тези въпроси.

2. Ползване на семейно жилище:

Семейното жилище, находящо се в с. Т., ул. „Ц. С.1-ви“ № 15, е продадено и молителите нямат такова, всеки от тях живее при роднините си.

Движимите вещи придобити по време на брака съпрузите са си поделили доброволно и нямат претенции един към друг за подялбата им в рамките на настоящото производство.

Недвижими имоти по време на брака молителите не са придобили.

3. Двамата съпрузи са в трудоспособна възраст, могат да се издържат от доходите си и след прекратяване на брака няма да си дължат издръжка един на друг.

4 След прекратяване на брака съпругата връща предбрачното си фамилно име Т..

5. Разноските по делото:

Молителите са се споразумели разноските по делото да се поемат от съпругата.

С настоящото споразумение страните са уредили всички лични и имуществени отношения помежду си и за в бъдеще няма да имат претенции един спрямо друг.

    ОПРЕДЕЛЯ окончателна държавна такса по делото в размер на 40.00 лв., която е внесена при образуване на делото и такава не се дължи.

    РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

В законна сила на 4.1.2018г.

7

Гражданско дело No 1753/2017

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

В.Б.Д.,
Д.Т.
Д.

 

Докладчик:
ИВАНКА Н. КОЖУХАРОВА

Решение от 4.1.2018г.

Водим от горните съображения, съдът

 

                         Р   Е   Ш  И:

 

             ПРЕКРАТЯВА  гражданският брак между В.  Б.Д.  ЕГН ********** *** и Д.Т.Д.  ЕГН ********** ***,  сключен с акт №  ./ 18.08.2001 год. на Община В. по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

             УТВЪРЖДАВА споразумението по чл.51 от СК, по силата на което:    

             ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права  по отношение на децата В. Д. Д. ЕГН ********** и М. Д. Д. ЕГН **********  на двамата родители при съвместно упражняване на същите.

              ОПРЕДЕЛЯ ЛИЧНИТЕ ОТНОШЕНИЯ на майката с децата:

              всяка първа и трета седмица от месеца от 19.00 ч. в  петък до 19.00 часа в неделя ,с право на преспиване в дома на майката 

              един месец през лятото без прекъсване,несъвпадащ с платения годишен отпуск на бащата.За лятото  съпрузите определят периода от месеците юли,август и първата половина на м.септември на всяка календарна година

              Коледните празници през всяка нечетна календарна година децата ще бъдат при майката,а  Новогодишните празници при бащата и обратно: всяка четна година по време на Коледните празници при бащата, а Новогодишните- при майката.

              Майката може да взема децата при себе си и за други официални и лични техни празници по изрична предварителна договорка с бащата

              МЕСТОЖИВЕЕНЕ на децата В. Д. Д. ЕГН ********** и М. Д. Д. ЕГН **********   ще бъде  при бащата Д.Т. ***.

               ОСЪЖДА В.Б.  ЕГН **********   да заплаща месечна издръжка за децата  В. Д.Д. ЕГН ********** и М. Д. Д. ЕГН **********  ,чрез бащата Д. ТТ. в размер на по 115 лв. месечно за всяко дете  по банкова сметка  ***-то число на месеца, начиная от влизане на решението в сила ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска , до настъпване на обстоятелства за нейното изменение или прекратяване.

              ОСЪЖДА В.Б.  ЕГН **********  да заплати такса в полза на МРС в размер на 165.60 лв.

              ПРЕДОСТАВЯ ПОЛЗВАНЕТО на семейното жилище, находящо се в гр.В. ж.к.“ .“, ул.“ .. с площ от 89.00 кв.м.на бащата Д.Т..

              Придобитото по време на брака семейно жилище в режим на СИО остава в режим на съсобстветност, както и останалите движими вещи.

 

    Страните не си дължат  издръжка помежду си.

              ПОСТАНОВЯВА след прекратяване на брака съпругата да носи предбрачното   си фамилно име Д..

              ОПРЕДЕЛЯ окончателния размер на д.т. в размер на 40 лв.

              Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

В законна сила на 4.1.2018г.

8

Гражданско дело No 993/2016

Делба

Н.Ц.Й.

Н.П.П.,
П.И.П.,
М.Д.Й.,
С.Й.Й.,
Ц.Й.Д.,
А.И.Ц.,
И.Й.Ц.,
Ч.Г.Г.,
Р.Г.Г.,
Т.Ц.
Я.

Докладчик:
ИВАНКА Н. КОЖУХАРОВА

Решение от 5.1.2018г.

и за да се произнесе взе предвид следното:

             ПРОИЗВОДСТВОТО Е ВЪВ ВТОРАТА ФАЗА – възлагане на допуснатия до делба  недвижим имот и уреждане на отношенията.       

            Водим от горните съображения, съдът

 

                       Р   Е   Ш  И:

 

             На основание чл..353 от ГПК ПОСТАВЯ В ДЯЛ И СОБСТВЕНОСТ на  Н.Ц.Й. *** от 5.618 дка V категория имот № 0. ЕКАТТЕ . при граници и съседи: имот № .Иголистна гора в м.“ Лицето“ от 2.600 дка, имот №., ЕКАТТЕ . при граници и съседи: имот № ., находящи се в землището на с.д., общ.М..

             Стойността на този дял възлиза в размер на  2 050 лв.

             На основание чл..353 от ГПК ПОСТАВЯ В ДЯЛ И СОБСТВЕНОСТ на  Н.П.П. *** дка ,ІІІ категория  новообразуван имот № ., ЕКАТТЕ . при граници и съседи: имот №.,  находяща се в землището на с.д., общ.М..

             Стойността на този дял възлиза в размер на  960 лв.

             На основание чл..353 от ГПК ПОСТАВЯ В ДЯЛ И СОБСТВЕНОСТ на  П.И.П. *** Трайни насаждения в м.“ Страната“ от 1.672 дка, V категория, имот № . ЕКАТТЕ ., при граници и съседи: имот № .

, находяща се в землището на с.д., общ.М..

            Стойността на този дял възлиза в размер на  250 лв.

            На основание чл..353 от ГПК ПОСТАВЯ В ДЯЛ И СОБСТВЕНОСТ на  М.Д.Й. *** Ливада в м.“ Горуняка“ от 2.569 дка, V категория, новообразуван имот № . ЕКАТТЕ . при граници и съседи: имот № ., ..находящи се в землището на с.д., общ.М..

            Стойността на този дял възлиза в размер на  385 лв.

            На основание чл..353 от ГПК ПОСТАВЯ В ДЯЛ И СОБСТВЕНОСТ на  С.Й.Й. *** Иголистна гора в м.“ Смърдивия дол“ от 3.001 дка имот № . ЕКАТТЕ .при граници и съседи: имот № ., находяща се в землището на с.д., общ.М.

            Стойността на този дял възлиза в размер на  750 лв.

            На основание чл..353 от ГПК ПОСТАВЯ В ДЯЛ И СОБСТВЕНОСТ на  Ц.Й. *** Широколистна гора в м.“ Изворище  от 3.508 дка имот № . ЕКАТТЕ ., при граници и съседи: имот № ., землището на с.Л. ,общ.М.

            Стойността на този дял възлиза в размер на  880 лв.

            На основание чл..353 от ГПК ПОСТАВЯ В ДЯЛ И СОБСТВЕНОСТ на А.И.Ц. *** от 3.205 дка ,ІІІ категория  новообразуван имот № ., ЕКАТТЕ . при граници и съседи: имот № ., находящи се в землището на с.д., общ.М..

            Стойността на този дял възлиза в размер на  960  лв.

            На основание чл..353 от ГПК ПОСТАВЯ В ДЯЛ И СОБСТВЕНОСТ на И.Й.Ц. *** от 2.569 дка, V категория, новообразуван имот № . ЕКАТТЕ .при граници и съседи: имот №  . .находяща се в землището на с.д., общ.М..

            Стойността на този дял възлиза в размер на  385 лв.

            На основание чл..353 от ГПК ПОСТАВЯ В ДЯЛ И СОБСТВЕНОСТ на  Ч.Г. *** от 1.287 дка ,V категория, имот № . ЕКАТТЕ.,при граници и  съседи: имот № .,находяща се в землището на с.д., общ.М.

           Стойността на този дял възлиза в размер на  200  лв.

           На основание чл..353 от ГПК ПОСТАВЯ В ДЯЛ И СОБСТВЕНОСТ на  Р.Г. *** от 2.569 дка, V категория, новообразуван имот № . ЕКАТТЕ . при граници и съседи: имот №  .,находяща се в землището на с.д., общ.М.

           Стойността на този дял възлиза в размер на  385  лв.

           На основание чл..353 от ГПК ПОСТАВЯ В ДЯЛ И СОБСТВЕНОСТ на  Т.Ц.Я. Широколистна гора в м.“ Данчовец“ от 1.499 дка, имот № .ЕКАТТЕ.при граници и съседи: имот № .,находяща се в землището на с.д., общ.М..

            Стойността на този дял възлиза в размер на  380  лв.

            ОСЪЖДА Н.Ц.Й. *** да заплати за уравнение на дяловете на  Т.Я.  сумата 785.80 лв.

            ОСЪЖДА Н.П.П. ***  да заплати за уравнение на дяловете на  Т.Я. сумата 98.40 лв. и на И.Й. - 229.50 лв.

             ОСЪЖДА  С.Й.  да заплати за уравнение на дяловете  на И.Й. сумата 17.60 лв. , на  М.Д. - 36.40 лв. , на  Р.   Г. - 247.10лв.  и на Ч.Г. - 27.50 лв.

              ОСЪЖДА Ц.Й. да заплати за уравнение на дяловете на Ч.Г. сумата  404.60 лв. и на П.И. -- 54 лв.

              ОСЪЖДА  А.И. да заплати за уравнение на дяловете на П.  И. сумата 327.90 лв.

              ОСЪЖДА съделителите  да заплатят такса в полза на МзРС както следва: Н.Ц.Й.  с ЕГН ********** *** – 50.57 лв. , Н.П.П. с ЕГН ********** ***.28 лв., П.И.П.  с ЕГН ********** *** лв., М.Д.Й. с ЕГН ********** *** – 16.86 лв. , С.Й.Й.  с ЕГН ********** ***.86 лв., Ц.Й.Д.  с ЕГН ********** *** – 16.86 лв., А.И.Ц. с ЕГН ********** *** 25.28 лв., И.Й.Ц. с ЕГН ********** ***- 25.28 лв., Ч.Г. Г. с ЕГН ********** от гр.М. – 25.28 лв. , Р.Г. Г. с ЕГН ********** *** – 25.28 лв. и Т.Ц.Я. с ЕГН ********** *** лв..

             ОСЪЖДА Н.П. П. да заплати на Н.Ц.Й. направените от него разноски  в размер на 40.56 лв., П.И.- 40.56 лв., М.Д. - 27.00 лв., С.Й. - 27.00 лв., Ц.Й.- 27.00 лв., Ани И. - 40.56 лв., И.Й. - 40.56 лв., Ч.Г. – 40.56 лв.,Р.Г. – 40.56 лв. и Т.Ц. - 81.12лв.ОТХВЪРЛЯ претенцията за разноски в останалата част до пълния размер като неоснователна.-

             РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред ВрОС в двуседмичен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

 

9

Гражданско дело No 1159/2017

УСТАНОВИТЕЛНИ ИСКОВЕ

БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД

П.М.Б.

Докладчик:
ИВАНКА Н. КОЖУХАРОВА

Решение от 5.1.2018г.

Водим от горните съображения, съдът

 

                      Р   Е   Ш   И:

 

ПРИЗНАВА съществуване вземането на   БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД, ЕИК . гр. С., ., законни представители ., против П.М.Б., ЕГН **********, с адрес: *** 14 531.35 лв. /четиринадесет хиляди петстотин тридесет и един лева и 35 ст./ главница; сумата 5 266.25 лв. /пет хиляди двеста шестдесет и шест лева и 25 ст./ възнаградителна лихва за периода 20.10.2016 г. до 20.05.2023 г.; сумата 822.68 лв./осемстотин двадесет и два лева и 68 ст./ мораторна лихва за периода от 20.11.2016 г. до 11.06.2017 г., ведно със законната лихва върху главницата, начиная от 20.06.2017 г. /датата на депозиране на заявлението/ до окончателното изплащане на вземането, както и сумата от 412.41 лв. /четиристотин и дванадесет лева и 41 ст./ - разноски по делото и сумата от 50 лв. /петдесет лева/ юрисконсултско възнаграждение

               ОСЪЖДА П.М.Б. ЕГН **********, с адрес: *** да заплати на БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД, гр.С. направените разноски в исковото производство в размер на 429.49 лв. д.т. и 100 лв. юрисконсултско възнаграждение..

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

10

Гражданско дело No 1832/2017

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

С.Х.С.,
А.Г.
В.

 

Докладчик:
ИВАНКА Н. КОЖУХАРОВА

Решение от 5.1.2018г.

Водим от горните съображения,съдът

 

              Р   Е   Ш   И:

 

              ПРЕКРАТЯВА гражданският брак между С.Х.С.  ЕГН ********** *** и  А.Г.В. ЕГН ********** ***, сключен с акт № ./ 14.12.2013 год. на Община С. по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

              УТВЪРЖДАВА споразумението по чл.51 от СК, по силата на което:

              Страните  нямат придобито семейно жилище, движими вещи и недвижими имоти.

              Съпрузите не претендират издръжка помежду си.

              ПОСТАНОВЯВА след прекратяване на брака съпругата да носи предбрачното си фамилно име В. .

              ОПРЕДЕЛЯ окончателния размер на д.т. в размер на 40 лв.

              Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

11

Гражданско дело No 1599/2017

Искове по СК - издръжка, изменение

М.М.И.

Г.Л.Т.

Докладчик:
ИВАН Б. ВЪТКОВ

Решение от 9.1.2018г.

Водим от горното,  съдът

Р  Е  Ш  И :

ИЗМЕНЯВА размера на присъдената по гр. дело №944/2013 год. по описа на МзРС издръжка, която Г.Л.Т. с ЕГН ********** ***, е осъден да заплаща на детето си В.Г.Т. с ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител М.М.И. ЕГН **********, в размер на по 120 лв. /сто лева/ месечно, считано от 26.09.2013 год., до настъпване на основания за изменяването или прекратяването и, ведно със законната лихва върху всяка просрочена месечна вноска, до окончателното и изплащане, като УВЕЛИЧАВА същата от 120 лв. на 160 лв. месечно, и ОСЪЖДА Г.Л.Т. с ЕГН ********** ***, да заплаща месечна издръжка на детето си В.Г.Т. с ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител М.М.И. ЕГН **********, в размер на по 160 лв. /сто и шестдесет лева/ месечно, считано от 26.10.2017 год., до настъпване на основания за изменяването или прекратяването и, ведно със законната лихва върху всяка просрочена месечна вноска, до окончателното и изплащане, като ОТХВЪРЛЯ иска за увеличение на издръжката в останалата му част до пълния предявен размер за сумата над 160 лв. до 200 лв., като неоснователен и недоказан.

ДОПУСКА предварително изпълнение на решението за издръжка, на основание чл. 242 ал. 1 от ГПК.

ОСЪЖДА Г.Л.Т. с ЕГН ********** ***, да заплати такса в полза на МРС върху увеличението на издръжката в размер на 57.60 лв.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред ВрОС в двуседмичен срок от съобщението до страните.

 

12

Гражданско дело No 658/2017

Искове за трудово възнаграждение

Т.Й.Г.

МИЛК ДРИЙМС ЕООД

Докладчик:
ИВАН Б. ВЪТКОВ

Решение от 10.1.2018г.

и за да се произнесе, взе в предвид следното:

Т.Й.Г., ЕГН ********** ***, е предявил против „ххххххххх” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. С., бул. „хххх” № хх, ет. Х., офис х., представлявано и управлявано от В. И. П., следните обективно съединени искове: 1. За изплащане на трудови възнаграждения за извънреден труд, положен в периода от 21.04.2016 г. до 27.04.2017 г. в размер на 5052 лева,; 2. За сумата от 155.28 лева, представляваща мораторна лихва за забава на плащането на всяко месечно възнаграждение, от възникването му до предявяване на иска. 3. Иск с правно основание чл. 262 КТ вр. чл. 264 КТ за заплащане на трудово възнаграждение за работата на официални празници – 11 дни по 24 часа – 694 лева.  Претендират се и разноски.

Правната квалификация на претендираните права е чл. 242 и сл. и чл. 262 КТ вр. с чл. 245 КТ.

В срока по чл. 131 ГПК,  от ответника не е постъпил отговор на исковата молба.

Събрани са писмени доказателства.

Съдът, с оглед събраните по делото доказателства,  приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Процесуалният представител на ищеца в първото по делото с. з., наред със становище по делото, е поискал и постановяване на неприсъствено решение при условията на чл. 238 и сл. ГПК, тъй като са налице основанията за постановяване на такова решение, посочени в чл. 239 ал. 1 т. 1 и т. 2 ГПК.

Ответникът не е представил в срок отговор на исковата молба, не се явява в първото съдебно заседание по делото, без да е направил искане за разглеждането му в негово отсъствие. Съдът намира искането за постановяване на неприсъствено решение по отношение на ответника за основателно. Налице са основанията на чл. 239 ал. 1 ГПК - на ответника са указани последиците от неспазване сроковете за размяната на книжата и неявяването му в съдебно заседание. Видно от изложеното в исковата молба и представените писмени доказателства, приети по делото като относими към спора, исковете са и вероятно основателни. Налице са всички условия, предвидени в ГПК, за постановяване на неприсъствено решение по отношение ответника „ххххххххх” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. С., бул. „хххх” № хх, ет. Х., офис х.,, ЕИК хххххххххххх, с което следва исковете да бъдат уважени изцяло.

При този изход на делото на ищеца се следват и направените деловодни разноски.

 Водим от горното, и на основание чл. 237 ал. 1 ГПК, съдът

 

Р   Е    Ш    И :

 

ОСЪЖДА ххххххххх” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. С., бул. „хххх” № хх, ет. Х., офис х.,, да заплати на Т.Й.Г., ЕГН ********** ***, трудови възнаграждения за извънреден труд, положен в периода от 21.04.2016 г. до 27.04.2017 г. общо в размер на 5052 лева, ведно със законната лихва върху горната сума, начиная от 29.05.2017 г. до окончателното изплащане, сумата от 155.28 лева, представляваща мораторна лихва за забава на плащането на всяко месечно възнаграждение, от възникването му до предявяване на иска, трудово възнаграждение за работата на официални празници в периода от 21.04.2016 г. до 27.04.2017 г. – 11 дни по 24 часа в размер на 694 лева,  ведно със законната лихва върху горната сума, начиная от 29.05.2017 г. до окончателното изплащане, както и направените деловодни разноски в размер на 730 лв.

ОСЪЖДАххххххххх” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. С., бул. „хххх” № хх, ет. Х., офис х.,, ЕИК ххххххххххх, да заплати държавна такса върху уважение искове в полза на МзРС в размер на 302 лв.

ДОПУСКА предварително изпълнение на решението, на основание чл. 242 ал. 1 от ГПК.

        РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване, на основание чл. 239 ал. 4 ГПК.

В законна сила на 10.1.2018г.

13

Гражданско дело No 1276/2017

Искове за развод и недействителност на брака

С.В.Д.

Й.Н.Д.

Докладчик:
ИВАН Б. ВЪТКОВ

Решение от 10.1.2018г.

Водим от горното,  съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

ПРЕКРАТЯВА с развод гражданския брак между С.В.Д. ***, ЕГН ********** и Й.Н.Д., ЕГН **********, сключен с акт за граждански брак № 0058/20.11.2005 г. на Община Мездра, по вина на ответницата Й.Н.Д..

ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права по отношение родените по време на брака деца А.С.Д., роден на *** г., В.С.Д., родена на *** г. и Н.С.Д., родена на *** г., на бащата С.В.Д. ***, ЕГН **********, като на майката Й.Н.Д. се определя режим на лични контакти с децата – А., В.и Н., всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 09.00 часа на съботния ден до 18.00 часа на неделния с преспиване, както и един месец през лятото, който да не съвпада с платения годишен отпуск на бащата, и всяка четна година на Нова година и великденските празници, а нечетна година на Коледа и рождения ден на децата.

ОСЪЖДА Й.Н.Д., ЕГН **********, да заплаща за детето А.С.Д., ЕГН **********, роден на *** г. месечна издръжка в размер на 90 лв., месечна издръжка за детето В.С.Д., ЕГН ********** родена на *** г. в размер на 80 лв. и месечна издръжка за детето Н С. Д., ЕГН **********, родена на *** г. в размер на 70 лв., ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска до окончателното им изплащане начиная от 28.08.2017 г., като ОТХВЪРЛЯ исковете в останалата им част до пълния предявен размер като неоснователни и недоказани.

ПОСТАНОВЯВА след прекратяване на брака съпругата Й.Н.Д., ЕГН **********, да носи предбрачното си фамилно име - Й..

ОСЪЖДА Й.Н.Д., ЕГН **********, да заплати на С.В.Д. направените деловодни разноски в размер на 600 лв.

ОСЪЖДА Й.Н.Д., ЕГН **********, да заплати държавна такса върху определената издръжка в полза на МзРС в размер на 345.60 лв.

Определя окончателен размер на държавната такса по делото в размер на 40 лв. и ОСЪЖДА Й.Н.Д., ЕГН **********, да заплати допълнителна държавна такса в полза на МзРС в размер на 15 лв.

ОТХВЪРЛЯ предявените от Й.Н.Д. против С.В.Д. искове за предоставяне упражняването на родителските права по отношение на родените от брака малолетни деца и за присъждане на издръжка в минимален размер която бащата да и заплаща за децата, въз основа на които е образувано приложеното гражданско дело № 1291/2017 г. на МзРС, като неоснователни и недоказани.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред ВрОС в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

14

Гражданско дело No 1343/2017

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

В.И.Ц.

ОБЩИНА РОМАН

Докладчик:
ИВАНКА Н. КОЖУХАРОВА

Решение от 10.1.2018г.

Мотивиран от горното и на основание чл.237 ал.1 от ГПК, съдът

 

Р  Е  Ш   И:

 

              ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Община Р., че В.И.Ц.  ЕГН ********** *** е собственик на основание давностно владение на Нива в м.“ Шумака“ от 3.643 дка, ІV категория, имот № .  ЕКАТТЕ .  при граници и съседи: имот № ., находяща се в ,землището на с.. общ.Р.

.         РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред ВрОС в двуседмичен срок от  съобщението  до страните,че е изготвено.

 

15

Гражданско дело No 971/2017

Иск за установяване на трудов стаж

М.И.К.

ТП НА НОИ ВРАЦА

Докладчик:
ИВАН Б. ВЪТКОВ

Решение от 11.1.2018г.

и за да се произнесе, взе  в предвид следното:

           Предявен е установителен иск с правно основание чл. 124 от ГПК и чл. 1 ал. 1 т. 3 от Закона за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред.

 В исковата си молба ищеца М.И.К. ***, с ЕГН ********** твърди, че в периода от 10.02.1994 г. до 05.01.2004 г. е работил по трудово правоотношение в Кооперация „Дърманци“ с. Дърманци, общ. Мездра, на длъжност „Тракторист“. След ликвидацията на кооперацията  разплащателните ведомости не са предадени в НОИ, поради което не може да му се издаде съответното УП за пенсиониране.

Моли съда да признае за установено по отношение на ТП на НОИ гр. Враца, че за периода от 10.02.1994 г. до 05.01.2004 г. ищеца е полагал труд като „Тракторист“, и това време се признае като трудов стаж и като трудов стаж за пенсиониране.

В срока по чл. 131 от ГПК не е постъпил писмен отговор от ответника. На същия е редовно връчен препис от съдебните книжа. В съдебно заседание редовно призован не взема становище по иска.

От събраните по делото писмени и гласни доказателства, преценени поотделно и в съвкупност съдът намира за установено следното:

По делото са приложени Писмо изх. № 1043/16.06.2017 г. от ТП на НОИ гр. Враца, и заверено копие от трудова книжка.

По исковете за установяване на трудов стаж свидетелски показания се допускат само при наличност на писмени доказателства, които установяват вероятността на трудовия стаж и изхождат от учреждението, предприятието или организацията, където е работил ищецът, или от друго държавно учреждение, предприятие, ТКЗС или организация. Такова писмено доказателство е завереното копие от трудова книжка на ищеца, в която е отразено, че същият има прослужено време в Кооперация „Дърманци“ девет години, десет месеца и 25 дни, като през целия този период в трудовата книжка е отразено, че е работил като тракторист. При условията на чл. 6 ал. 1 и ал. 4 от ЗУТОССР са допуснати двама свидетели на ищеца при режим на довеждане.

В показанията си свидетелят А., работила в Кооперация „Дърманци“ като главен счетоводител за времето от 1983 г. до 2004 г., твърди, че тя е приключила трудовата книжка на ищеца, ведомостите е предала на председателя на кооперацията Бойко Кръстев И., и след това е дошъл ликвидатор, дадени са му всички документи и ведомости, но след това е чула, че стаята е запалена и всичко е изгоряло. Това разбрала, след като напуснала.

В показанията си свидетелят И., работил в Кооперация „Дърманци“ от 1994 г. до 2004 год., като тракторист, там е работил като тракторист и ищеца. Напуснали заедно, когато ликвидирали кооперацията. Седмица след като дошъл ликвидатор, запалили канцеларията и чул, че цялата документация е изгоряла.

И двамата свидетели заявяват, че са работели с ищеца.

 От така приетите за установени факти и обстоятелства съдът прави следните изводи:

 Предявеният иск е допустим, а с оглед на събраните по делото доказателства е основателен и доказан и следва да бъде уважен.

Исковете за установяване на трудов стаж и за установяване на време, което се зачита за трудов стаж са предявени в съответствие с нормите на чл. 3 от ЗУТОССР – пред районния съд срещу съответното Териториално поделение на Националния осигурителен институт по отношение на Кооперация „Дърманци“. Налице са условията на чл. 5 ал. 1 от ЗУТОССР  за допустимост на иска - ведомостите за заплати и други документи, съдържащи информация за трудовото правоотношение не съществуват поради това, че са загубени, видно от удостоверението на стр. 16 от делото.

Съгласно чл. 351 ал. 1 КТ трудов стаж е времето, през което работникът или служителят е работил по трудово правоотношение, доколкото друго не е предвидено в Кодекса на труда, или в друг закон.

Ищеца е полагал труд в Кооперация „Дърманци“, през периода от 10.02.1994 г. до 05.01.2004 г. като „Тракторист“, за който следва да му се зачете трудов стаж, съгласно чл. 1 ал. 1 т. 3 от Закона за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред..

Съгласно чл. 9 ЗУТОССР по делата за установяване на трудов и осигурителен стаж по този закон не се събират държавни такси. Съдебните разноски по делата за установяване на осигурителен стаж са за сметка на ищеца. По делата за установяване на трудов стаж не се плащат такси и разноски от ищеца. Предвид това, че нормата на чл. 357 ал. 1 КТ дефинира установяването на трудов стаж по съдебен ред като "трудов спор", при тълкуването и прилагането на разпоредбата на чл. 9 ал. 3 ЗУТОССР по силата на препращащата норма на чл. 10 ЗУТОССР за неуредените в закона въпроси, се прилагат разпоредбите на чл. 78 ГПК.   

Страните нямат претенции за разноски.

 Водим от горното, съдът

 

Р   Е   Ш   И   :

 

ПРИЗНАВА за установено по отношение на ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ, гр. Враца, че М.И.К. ***, с ЕГН **********, е полагал трудов стаж - работил по трудово правоотношение през периода от 10.02.1994 г. до 05.01.2004 г. – девет години, десет месеца и 25 дни, като „Тракторист“, в  Кооперация „Дърманци“ с. Дърманци, общ. Мездра, и това време му се признае като трудов стаж за пенсиониране в това дружество.

 РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в двуседмичен срок от връчването му на страните пред ВрОС.

 

16

Гражданско дело No 1455/2015

Искове на работника или служителя за други обезщетения при непрекратено ТПО

В.Н.Г.

КОМПАНИЯ ЗА ИНЖЕНЕРИНГ И РАЗВИТИЕ АД - ГР.МЕЗДРА

Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА

Решение от 12.1.2018г.

Производството е по чл. 247 от ГПК и е образувано по молба на ищеца, който иска да бъде допусната поправка на явна фактическа грешка, допусната в решение № 260 постановено по настоящото дело на 28.11.2016г. С посоченото решение са отхвърлени исковите претенции на В.Н.Г. против „КОМПАНИЯ ЗА ИНЖИНЕРИНГ И РАЗВИТЕ“ АД гр.Мездра, с ЕИК 106013322 за сумата от 12 339,67лева, представляваща обезщетение по чл.214 КТ за недопускане на работа за периода от 31.12.2007г до 29.07.2015г, като неоснователен и недоказан. В молбата на ищеца се твърди, че в решението е допусната очевидна фактическа грешка, тъй като „Законодателят е съставил Закон на труда и в неговите императивни клаузи е посочено, че трудов стаж без трудово правоотношение е времето на уволнението“. Излага се още становище, че съдът не разполага със закон, обнародван в Д.В. за отмяна  или изменение на тези клаузи и съответно в решението е налице грешка, като е прието, че няма възникнали правоотношения между работник и работодател

Съгласно чл. 247, ал. 1 от ГПК, поправянето на очевидна фактическа грешка може да стане по инициатива на съда или по молба на страните без ограничение във времето. Съдът намира, че с оглед на характера на производството и сочената фактическа грешка, на основание чл. 247, ал.3 ГПК не следва да се провежда открито съдебно заседание с призоваване на страните.

Съдът преценявайки данните по делото, намира, че молбата за допускане на поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на постановеното по делото решение е неоснователна по следните съображения:

Съдебният акт представлява едно цяло, като включва мотиви и диспозитив. Очевидна (явна) фактическа грешка е всяко несъответствие между формираната действителна воля на решаващия съдебен състав, така както е отразена в мотивите и нейното външно изразяване в диспозитива на решението. При противоречие между двете, предпочитание следва да намери изразената и формирана в мотивите на съдебния акт воля. Самото поправяне на грешката не се явява изменение на първоначалната воля на решаващия орган предвид същността на допуснатия порок.

В случая в мотивите на решение № 260 постановено по настоящото дело на 28.11.2016г., съдът е взел становище, че „След като заповедта за възстановяване на работа е отменена, не може да се приеме, че е било налице съществуващо трудово правоотношение на ищеца с „Млечна промишленост”АД гр.Враца и респективно въз основа на универсалното правоприемство същото е продължило с ответното дружество. Липсата на трудово правоотношение е констатирано и в гр.д. №501/2012г по описа на ВрОС. По делото липсват данни за наличие на трудово правоотношение и за процесния период от 31.12.2007г до 29.07.2015г. При това положение липсва една от предпоставките за уважаване на иск с правно основание чл.214 КТ – наличие на трудово правоотношение. По делото не са ангажирани и доказателства относно втората предпоставка, че ищецът е незаконно отстранен от работа. С оглед на гореизложеното предявения иск по чл.214 КТ се явява не основателен и недоказан и ще бъде отхвърлен“. В съответствие с мотивите е постановен диспозитива, като искът на ищеца е отхвърлен. Следователно не е налице несъответствие между волята на съда и нейното графично изразяване в диспозитива. Следва да се отбележи, че въпроса поставен от ищеца в молбата за поправка на явна фактическа грешка за случаите на признаване на трудов стаж без трудово правоотношение не бил предмет на обсъждане в делото. Соченото от молителя нарушение не съставлява очевидна фактическа грешка и не подлежи на поправяне по реда на чл. 247 от ГПК.

Съгласно  чл. 247, ал.4, пр.ІІ ГПК съдебният акт за поправка на очевидна фактическа грешка може да се обжалва по реда, предвиден за обжалване на поправения акт. Следователно настоящото решение подлежи на обжалване в 2-седмичен срок от връчването му на страните.

С оглед изложените съображения,  съдът

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молба на В.Н.Г. за допускане ПОПРАВКА на ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА в решение № 260 от 28.11.2016г., постановено по гражданско дело №1455 по описа на МРС за 2015г, като неоснователно.

РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред ВрОС в двуседмичен срок от уведомяването на страните.

 

17

Гражданско дело No 296/2017

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА

Н.П.Л.

ОС ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ - ГР.РОМАН

Докладчик:
ИВАН Б. ВЪТКОВ

Определение от 15.1.2018г.

и за да се произнесе, взе  в предвид следното:

Производството по настоящето дело е образувано по повод постъпила жалба от Н.П.Л. ***, против твърдян от него отказ на Общинска служба Земеделие Роман да определи срок за възстановяване на земеделски имоти на наследодателя му Д. К. Л., възстановени съгласно Решение на МзРС №187/04.12.2015 год.

Оспорването се явява недопустимо.

Съгласно чл. 21 ал. 1 от АПК, индивидуален административен акт е изричното волеизявление или изразеното с действие или бездействие, волеизявление на административен орган или на друг овластен със закон за това орган или организация, с което се създават права или задължения.

Твърденият от жалбоподателя отказ се явява елемент от цялостното производство по възстановяване на земеделски земи по реда на ЗСПЗЗ, няма самостоятелен характер и съгласно чл. 21 ал. 5 от АПК не представлява индивидуален административен акт, което прави недопустим съдебния контрол спрямо него. Действията и волеизявленията, които имат за цел издаването на окончателен индивидуален административен акт и са част от това производство, съгласно чл. 21 ал. 5 от АПК не подлежат на самостоятелен съдебен контрол.

Всички действия в хода на процедурата по възстановяване на имоти по ЗСПЗЗ имат само и единствено уведомителен характер и отразяват една хронология от действия, извършени по повод подадени заявления.

Твърденият отказ, за който жалбоподателя не представя и никакви доказателства, не може да се определи като форма на изпълнително – разпоредителна дейност, няма белезите и не представлява индивидуален административен акт по смисъла на чл. 21 ал. 5 от АПК. Наличието на евентуален отказ е административно - производствен акт, който не създава права и задължения за жалбоподателя, поради което същият не е индивидуален административен акт и не подлежи на обжалване, съгласно разпоредбата на чл. 21 ал. 5 от АПК.  

Следва определението за приключване на съдебното дирене и даване ход на устните състезания, постановено в открито с.з. на 30.11.2017 г. да бъде отменено, делото върнато в с.з. и производството по делото бъде прекратено.

  Водим от горното и на основание чл. 159 т. 1 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ определението за приключване на съдебното дирене и даване ход на устните състезания, постановено в открито с.з. на 30.11.2017 г.

ВРЪЩА делото в с.з.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.П.Л. ***, против твърдян от него отказ на Общинска служба Земеделие Роман да определи срок за възстановяване на земеделски имоти на наследодателя му Д. К. Л., възстановени съгласно Решение на МзРС №187/04.12.2015 год., на основание чл. 159 т. 1 АПК - наличие на акт който не подлежи на обжалване.        

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 296/2017 год. по описа на МзРС.

ОППРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва в седмичен срок от връчването му на страните с частна жалба пред ВрАС.

 

18

Гражданско дело No 1201/2017

Искове, основани на неоснователно обогатяване

В.М.В.

В.С.В.

Докладчик:
ИВАН Б. ВЪТКОВ

Решение от 15.1.2018г.

и за да се произнесе, взе  в предвид следното:

В.М.В., ЕГН ********** е предявил обективно съединени искове против В.С.В., ЕГН **********, с които моли съда да осъди ответника да му заплати сумата от 433.30 лв. – незаплатен наем, за периода от месец - 01.04.2017 г. до 10.08.2017 г., и сумата от 139.02 лв. – неизплатени суми за консумативи, за периода от 01.04.2017 г. до 10. 06.2017 г., всичко по договор за наем на квартира от 01.09.2016 г. сключен между страните, ведно със законната лихва върху сумата до окончателното и изплащане, считано от 17.08.2017 г. Претендират се и разноски.

Ответната страна изцяло оспорва исковете. Твърди, че сумите за наем и консумативи в разписката  на лист 10 от делото са платени.

Исковете са с правно основание чл. 228 и сл. чл. 232 ал. 2 ЗЗД и 240 ЗЗД. 

Събрани са писмени и гласни доказателства.

Не се спори между страните, че между тях е сключен договор за наем на недвижим имот за периода от 01.09.2016 г. до 10.08.2017 г. По делото е представен писмен договор за наем, от който е видно, че уговорения месечен наем е в размер на 100 лв.

Ищецът твърди в исковата молба, че към края на периода наемателя не е заплащал редовно наема и са прекратили договора, като е останала неплатена сума за наем в размер на 433.30 лв., както и сума за консумативи в размер на 139.02 лв. В подкрепа на горното, ищецът е представил справка на лист от делото, която носи само неговия подпис и се оспорва от ответника. В писмения си отговор същият признава, че има остатък от неплатен наем в размер на 133 лв. плюс вода за месец март и април, без да е посочена годината. С отговора ответника е представил една разписка, която е подписана от него и от ищеца и не се оспорва от тях.

 По делото са разпитани по двама свидетели на страните.

Свидетелите К. и В., които са наематели в имота на ищеца твърдят, че плащат наема на ищеца без да изготвят разписки, когато ищеца заплати разходите за ток и вода си ги делят и плащат сумата, която се дължи от тях. Знаят от хазаите, че е останал неплатен от ответника наем.

Свидетелите Н. П. и Ц. П. твърдят, че са помагали на ответника да си изнесе багажа от квартирата и да се нанесе в нова такава. Само свидетелят Н. Петков твърди, че когато са изнасяли багажа ответника и ищецът са изготвили бележка относно дължимият от ответника наем, който е около сто и няколко лева.

Искът за неплатен наем е частично основателен.  Същият следва да бъде уважен за сумата от 133 лв., която се и признава от ответника, като в останалата част до пълния предявен размер ще следва да бъде отхвърлен, като неоснователен и недоказан. Неоснователен и недоказан е и иска за заплащане на разходите свързани с ползуване на наетата вещ. Не се представиха никакви доказателства от ищеца относно размера на дължимите суми за разходи. Разпитаните по делото свидетели на ищеца установяват само начина по който са плащали, но не и размера на сумите които са се дължали от ответника.

Този иск ще следва да бъде отхвърлен, като неоснователен и недоказан.

Водим от горното, съдът

 

Р   Е   Ш   И:

 

ОСЪЖДА В.С.В., ЕГН ********** да заплати на В.М.В., ЕГН ********** сумата от 133 лв., неизплатен наем за ползване на недвижим имот за периода от 01.09.2016 г. до 10.08.2017 г., съгласно договор за наем между страните от 01.09.2016 г., ведно със законната лихва върху горната сума считано от 17.08.2017 г. до окончателното изплащане.

ОТХЪВРЛЯ иска за неизплатен наем за горния период за сумата над 133 лв. до 433.30 лв., както и иска за   разходи свързани с ползването на наетата вещ за същия период в размер на 139.02 лв. като неоснователни и недоказани.

ОСЪЖДА В.С.В., ЕГН ********** да заплати на В.М.В., ЕГН ********** сумата от 58.10 лв. деловодни разноски по компенсация.

ОСЪЖДА В.М.В., ЕГН ********** да заплати на В.С.В., ЕГН ********** сумата от 230.28 лв. деловодни разноски по компенсация.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред ВрОС в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

19

Гражданско дело No 1292/2017

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Т.Р.М.

М.П.Г.

Докладчик:
ИВАН Б. ВЪТКОВ

Решение от 15.1.2018г.

Водим от горното, съдът

 

Р   Е   Ш   И:

ОТХВЪРЛЯ предявените от Т.Р.М., ЕГН **********, искове против М.П.Г. ***, с ЕГН **********, за изменение на определените със спогодба по гр. дело 1191/2016 г. на МзРС родителски права по отношение на децата М., родена на *** г. и П., роден на *** г., като същите бъдат предоставени на нея, да се определи тяхното местоживеене при нея, както и за осъждане на ответника да заплаща месечна издръжка за всяко едно от децата по 150 лв., като неоснователни и недоказани.

ОСЪЖДА Т.Р.М., ЕГН **********, да заплати на М.П.Г. ***, с ЕГН **********, направените деловодни разноски в размер на 400 лв.

 Решението може да се обжалва пред ВрОС в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

20

Гражданско дело No 1472/2017

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

МОБИЛТЕЛ ЕАД

Б.Н.Б.

Докладчик:
ИВАНКА Н. КОЖУХАРОВА

Решение от 16.1.2018г.

Водим от горните съображения, съдът

 

                      Р   Е   Ш   И:

 

            ОТХВЪРЛЯ   предявения от  Мобилтел“ ЕАД ЕИК . със седалище и адрес на управление гр.София,чрез адв. от САК иск за установяване съществуване на вземане против Б.Н.Б., ЕГН **********,*** за сумата от 164.80 /сто шестдесет и четири лева и 80 ст./ - незаплатена далекосъобщителна услуга, сумата от 118.25 /сто и осемнадесет лева и 25 ст./ - неустойка предсрочно прекратяване на договор за далекосъобщителна услуга,, ведно със законната лихва от 10.08.2017 г. /датата на депозиране на заявлението/ до окончателното заплащане на дължимата сума като неоснователен и недоказан.

           РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред ВрОС в двуседмичен срок т съобщението до страните, че е изготвено.

 

21

Гражданско дело No 1308/2017

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Б.С.Д.

С.Г.О.

Докладчик:
ИВАН Б. ВЪТКОВ

Определение от 17.1.2018г.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

 

           ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 1308/2017 г. по описа на МзРС, поради неизпълнение указанията на съда за внасяне на определения депозит за възнаграждение на особен представител на ответницата.

          ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред ВрОС в седмичен срок от получаването.

 

22

Гражданско дело No 1491/2017

Искове за развод и недействителност на брака

С.И.М.

А.Т.М.

Докладчик:
ИВАН Б. ВЪТКОВ

Решение от 22.1.2018г.

Водим от горното, съдът

 

Р   Е   Ш   И :

 

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между С.И.М., ЕГН ********** и А.Т.М., ЕГН **********, за което е съставен акт за граждански брак  № 56 от 19.06.1974 г. на Община М., поради настъпило дълбоко и непоправимо разстройство в брака без съдът да се произнася по въпроса за вината.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение по чл. 49 ал. 4 СК, което да се счита за неразделна част от настоящето решение, както следва:

1.От брака си страните имат родени две деца, които към момента са пълнолетни, поради което не стои въпроса за родителските права и издръжка.

2. Придобитото по време на брака имущество представляващо СИО се разпределя между страните, както следва:

2а.Семейно жилище , представляващо АПАРТАМЕНТ № 21 на  етаж 7, вх.Г по плана на гр. М.,  обл. В., ул. „ А. С.” №72  състоящ се от три стаи, кухня и сервизни помещения, със застроена площ от 79.09 кв.м., ведно с прилежащо избено помещение № 21, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата  и от правото на строеж, подробно описан в Договор за покупко-продажба от 12.08.1980 г. сключен между  Община М. и С.И.М. се изнася на публична продан, като  продажната цена ще бъде разпределена по равно между страните. С.И.М. има право да посещава апартамента след предварително уведомяване на А.Т.М..

Данъчната оценка на имота е 13 278.40 /тринадесет хиляди двеста седемдесет и осем лева и четиридесет стотинки/, съгласно удостоверение за данъчна оценка № 5607000009/02.01.2018 г.  издадена от Данъчна служба при Община М..

2б. С.И.М. получава в изключителен  дял и собственост ГАРАЖ № 1  със ЗП от 17 кв.м., построен в УПИ- ХІ-ОБЩИНСКИ в кв. №76, целият с площ от 1032 кв.м. по плана на гр. М., обл. В., ул.  „Л.” ,  одобрен със Заповед № 111/20.02.1989 г. изменен със заповед № 522/21.07.2017 г.  на Кмета на Община М., при граници и съседи: от изток  ……., от запад УПИ-……., от север УПИ……….. и ………….. и от юг –улица, подробно описан в нотариален акт за собственост на гараж построен върху държавна земя- групов строеж № 117, том ІІ, дело № 533/1991 г. по описа на РС-М..

Данъчната оценка на гаража е 1 402.20 /хиляда четиристотин и два лева и двадесет стотинки/, съгласно удостоверение за данъчна оценка № 5607000009/02.01.2018 г.  издадена от Данъчна служба при Община М..

2в. С.И.М. получава в изключителен дял и собственост  ЛЕК АВТОМОБИЛ марка „ ………..”, модел „……………А” с рег. № ВР ххххх ВН с номер на рамата ХХХХХХХХХХ, ЦВЯТ “…………..”, подробно писан в свидетелство за регистрация на МПС№ ……………../ 09.05.2014 г. издаден от МВР.

Удостоверение за базова застрахователна стойност на МПС е 400.00/четиристотин/ лева издадена от „ДЗИ- общо застраховане” ЕАД.

2г. А.Т.М. получава в изключителен дял и собственост ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с пл.№ 93, кв. № 29 по плана на с. Горна Кремена, обл. В., целият с площ от 780 в.м., за който е отреден  УПИ- ІІІ-93 с площ от 780 кв.м. по плана за регулация на с. Г. К., обл. В., одобрен със Заповед № ………../………………. г. на Кмета на Община М. с неприложена действаща регулация, ведно със находящите се в имота ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА  със ЗП от № ………… в.м. и ДВУЕТАЖНА СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА  със ЗП от ………….. кв.м. и всички подобрения и преращения направени в имота, при граници и съседи:  УПИ- ІІ, пл. № 94 на М.Й.П., УПИ-ІV, пл. № 96 на Ц. Г. Ш.и улица от две страни, подробно описани в нотариален акт за покупко-продажба № ……., том І, рег. №…., дело № 53/2014 г. на Нотариус с рег. № 614 на Нотариалната камара с район на действие РС-М.. А.Т.М. ще ползва половината парцела и гаража в този имот, както и втория етаж от жилищната сграда до продажбата на апартамента, след което става изключителен собственик.  

Данъчната оценка на имота е 3 344.50 /три хиляди триста четиридесет и четири лева и петдесет стотинки/ съгласно Удостоверение за данъчна оценка № ……………/03.11.2017 г.  издадена от Данъчна служба при Община М..

3.До извършване на продажбата на семейното жилище- АПАРТАМЕНТ, подробно описан в пункт 2а от настоящото споразумение  ответницата А.Т.М. ще ползва половината парцел, гаража  и втория етаж от жилищната сграда, а  ищецът С.И.М. ще живее и ползва половината парцел и първия етаж от жилищната сграда от имота  в с. Г.К., подробно описан в пункт 2г от настоящото споразумение.

4.Съпругата след прекратяването на брака ще носи предбрачното си фамилно   име- П..

5.Съпрузите не претендират издръжка помежду си.

6.Разноските по делото остават така, както са направени по делото, а държавната такса се поема от страните в съответствие с придобитите имоти. Държавната такса за апартамента се поема от страните по равно.  

Определя окончателна държавна такса по делото в размер на 50 лв. и

ОСЪЖДА А.Т.М., ЕГН **********,  да заплати допълнителна държавна такса в полза на МРС в размер на 25.00 лв.

ОСЪЖДА С.И.М., ЕГН ********** да заплати държавна такса в полза на МзРс върху стойността на получените недвижими имоти и движими вещи в размер на 148.80 лв.

ОСЪЖДА А.Т.М., ЕГН ********** да заплати държавна такса в полза на МзРС върху стойността на получените недвижими имоти в размер на 200 лв.

Решението е окончателно.

В законна сила на 22.1.2018г.

23

Гражданско дело No 72/2018

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Й.Д.Ц.,
П.Ф.
Ц.

 

Докладчик:
ИВАН Б. ВЪТКОВ

Решение от 22.1.2018г.

Водим от горното, съдът

 

Р   Е   Ш   И :

 

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между Й.Д.Ц., ЕГН ********** и П.Ф.Ц., ЕГН **********, сключен с акт за граждански брак № …../………. г., съставен в съставен в О. М. гр. М. по взаимно съгласие.

1. Бракът между страните се прекратява по взаимно съгласие.

2. Родителските права върху роденото от брака дете К….. Й.Ц., ЕГН **********, родена на ***г. в гр. М. се предоставят на майката П.Ф. Т., при която детето ще живее.

3. Личните отношения между бащата Й.Д.Ц. и детето К… ще се осъществяват при режим на виждане както следва: първата и третата събота и неделя от всеки месец, като бащата ще взема детето от настоящия адрес на майката в 09.00 часа в събота и ще го връща  пак там в 18.00 часа в неделя, както и  30 дни през лятото, които няма да съвпадат с платения годишен отпуск на майката, а също и във всяко друго време със съгласието на майката.

4. Бащата Й.Д.Ц. ще заплаща на  детето К. Й. Т. издръжка в размер на по 115.00 /сто и петнадесет/ лева ежемесечно, платими до 5-о число на всеки месец в брой чрез майката П.Ф. Т.., ведно със законната лихва при забава. Издръжката ще се изплаща от 01.02.2018 г.  до отпадане, изменение или прекратяване на основанието за даването й.

5. Придобитите по време на брака движими вещи са поделени между страните предварително.

6. Придобитите по време на брака МПС, се разпределят както следва:

6.1. Лек автомобил марка „ТОЙОТА“, модел „РАВ-4“, рег. номер ВР….., рама № ….., двигател № ….., се предоставя в дял и изключителна собственост на Й.Д.Ц..

6.2. Товарен автомобил марка „ИВЕКО“, модел „3510“, рег. номер ВР…., рама № ……., двигател № …………., се предоставя в дял и изключителна собственост на Й.Д.Ц..

7. ПОЛЗВАНЕТО на СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ, представляващо :  АПАРТАМЕНТ № 1 /първи/, находящ се на 1 /първи/ етаж, във вход „А” на жилищен блок „……” 3 /три/, е административен адрес: гр.М., ул” …..” № …/, построен в УПИ ……/, в картал …. /осемдесет и три/ по регулационния план на гр………., област ……, който апартамент се състои от две стаи , кухня и сервизни помещения , със застроена площ от 64,25 кв.м. / шестдесет и четири цяло и двадесет и пет стотни/ квадратни метра, заедно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 1 /едно/, с полезна площ от 3.00 кв.м./три квадратни метра/, ведно с 3.45% ид.ч. /три цяло четиридесет и пет стотни процента идеални части/ от общите части на сградата, при съседи на апартамента: отляво асансъор; отдясно апартамент № 2; от горе апартамент № 4 и от долу – мази, което е собственост на К. Й.Ц., се предоставя на Й.Д.Ц., който притежава пожизнено вещно право на ползване върху същия имот.

8. Страните нямат общи влогове, нито общи търговски фирми.

9. Издръжка помежду си страните не претендират нито понастоящем, нито за в бъдеще.

             10. Фамилното име, което ще носи  съпругата след прекратяването на брака, ще  бъде предбрачното й фамилно име Т...

 С настоящото споразумение страните по него заявяват, че са уредили всички неимуществени и имуществени отношения помежду си и нямат никакви претенции една към друга.

                       ОПРЕДЕЛЯ окончателна държавна такса по делото в размер на 40.00 лв., която е внесена при образуване на делото и такава не се дължи.

    ОСЪЖДА Й.Д.Ц., ЕГН ********** да заплати държавна такса в полза на МзРС върху определената издръжка в размер на 82.80 лв.

    ОСЪЖДА Й.Д.Ц., ЕГН ********** да заплати държавна такса в полза на МзРС върху стойността на получените в дял автомобили в размер на 40 лв.

    РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

В законна сила на 22.1.2018г.

24

Гражданско дело No 1192/2017

Искове за развод и недействителност на брака

Е.Й.Х.

И.Г.Х.

Докладчик:
ИВАН Б. ВЪТКОВ

Решение от 23.1.2018г.

Водим от горното, съдът

 

Р   Е   Ш   И :

 

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между  Е.Й.Х., ЕГН ********** и И.Г.Х., ЕГН **********, сключен с акт за граждански брак  № …… от ……….. г. на с. хххххххххх, Община ххххххх, по взаимно съгласие.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение по чл. 51 СК, което да се счита за неразделна част от настоящето решение, както следва:

1.     Молителите не претендират ползване на семейно жилище.

2.     Молителите нямат ненавършили пълнолетие деца.

3.     Молителите не претендират издръжка помежду си.

4. След прекратяване на брака съпругата ще носи фамилното име ххххххххх.

5. Разноските по настоящото дело се поемат от страните така, както са направени, а окончателната държавна такса ще се поеме от молителката.

    ОПРЕДЕЛЯ окончателна държавна такса по делото в размер на 40.00 лв., и

ОСЪЖДА Е.Й.Х., ЕГН ********** от гр. ………, да заплати допълнителна държавна такса в размер на 15 лв.

    РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

В законна сила на 23.1.2018г.

25

Гражданско дело No 1407/2017

Искове за развод и недействителност на брака

Г.Н.Н.

М.Н.Н.

Докладчик:
ИВАН Б. ВЪТКОВ

Решение от 23.1.2018г.

Водим от горното,  съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

ПРЕКРАТЯВА с развод гражданския брак между Г.Н.Н., ЕГН **********, и М.Н.Н., ЕГН **********,  сключен с акт за граждански брак №…….. год. на Община ххххххх.

ПОСТАНОВЯВА семейното жилище на страните, находящо се в гр. хххх, ж. к. „хххххх“ №., вх. ., ет. .., ап. .., за ползване от М.Н.Н., ЕГН **********.

Определя окончателна държавна такса по делото в размер на 40.00 лв., която е внесена при образуване на делото.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред ВрОС в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

26

Гражданско дело No 1703/2017

Искове за развод и недействителност на брака

Д.Й.Й.

Б.В.Й.

Докладчик:
ИВАН Б. ВЪТКОВ

Решение от 23.1.2018г.

Водим от горното, съдът

 

Р   Е   Ш   И :

 

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между Д.Й.Й., ЕГН ********** *** и Б.В.Й., ЕГН ********** ***, за което е съставен акт за граждански брак  № ….. от ……. г. на Община ххххххх, поради настъпило дълбоко и непоправимо разстройство в брака без съдът да се произнася по въпроса за вината.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение по чл. 49 ал. 4 СК, което да се счита за неразделна част от настоящето решение, както следва:

1. Упражняването на родителските права по отношение на роденото  от брака ни  дете - … Д…. Й., роден на *** г. с ЕГН- ********** ще се извършват от майката Б.В.Й., а бащата  Д.Й.Й. ще вижда и взима детето  всяка първа и трета събота и неделя от месеца- в събота от 09.00 часа до неделя в 17.00 часа, както и един календарен месец през лятото, който да не съвпада с платения годишен отпуск – юли или август, на майката.

2.Бащата Д.Й.Й. ще заплаща на детето чрез майка му и  законен представител Б.В.Й. месечна издръжка в размер на 150.00 лева, считано от 01.01.2018 г., ведно със законната лихва върху  всяка просрочена вноска до настъпване на обстоятелства за изменението им.

3.Семейното жилище, находящо се в гр. ххххх, обл. хххххх и представляващо апартамент е собственост на родителите на Б.В.Й. и Д.Й.Й. няма претенции към семейното жилище, същото се ползва от Б.В.Й. и детето Д.Д. Й..

4.Съпрузите нямат претенции един към друг за движими вещи, същите са разпределени между тях извън съдебно.

5.Съпругата след прекратяването на брака  запазва фамилното  си име  -Й..

6.Съпрузите не претендират издръжка помежду си.

7. Разноските по настоящото делото се поемат от Д.Й.Й.. Допълнителната държавна такса ще се поеме от Б.В.Й..

С настоящото споразумение страните са уредили всички имуществени и неимуществени отношения помежду си и нямат претенции една към друга.   

Определя окончателна държавна такса по делото в размер на 40 лв. и

ОСЪЖДА Б.В.Й., ЕГН **********,  да заплати допълнителна държавна такса в полза на МРС в размер на 15.00 лв.

ОСЪЖДА Д.Й.Й., ЕГН ********** *** да заплати държавна такса в полза на МзРС върху определената издръжка в размер на 108 лв.

Решението е окончателно.

В законна сила на 23.1.2018г.

27

Гражданско дело No 640/2017

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ВИВА ПРИМА ЕООД

Ц.К.Д.

Докладчик:
ИВАН Б. ВЪТКОВ

Решение от 26.1.2018г.

и за да се произнесе, взе в предвид следното:

              Делото е образувано по искова молба от „В.П.“ЕООД, ЕИК 204414196, със седалище и адрес на управление  гр. С. бул. «Б.» № 81, вх. . ет.., ап. ., представлявано от И.и.г., чрез адв. В.Г., против Ц.К.Д., ЕГН **********, с адрес: ***,  с която ищецът моли съда да признае за установено спрямо ответника че същия дължи изпълнение по издадената по ч. гр. дело № 352/2017 г. заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК№ 167/22.03.2017 г. за сумата от 763.45 лв. главница, представляваща потребена далекосъобщителна услуга по договор за далекосъобщителни услуги ведно със законната лихва върху главницата, начиная от 21.03.2017 г. /датата на завеждане на заявлението в съда/ до датата на изплащане на вземането; Претендират се и разноски по заповедното производство и разноски по настоящото дело.

В срока по чл. 414 ГПК е подадено възражение от длъжника по заповедта, което е връчено на заявителя с указания за предявяване на иск за установяване на вземането си в едномесечен срок от получаването му съгласно чл. 415 ГПК. В законовия срок ищеца предявява настоящия иск.

Правната квалификация на иска е чл. 422 ГПК.

В срока по чл. 131 ГПК,  от ответника е постъпил отговор на исковата молба, в който оспорва исковата молба. Твърди, че е заплатил всички суми които е дължал на ищеца. Прави възражение за изтекла погасителна давност, което поддържа в съдебно заседание. Освен това е оспорил всички представени с исковата молба писмени доказателства относно тяхната автентичност.

Събрани са писмени доказателства.

Приложено е ч. гр. дело № 352/2017 г. по описа на МзРС.

Съдът, с оглед събраните по делото доказателства,  приема за установено от фактическа и правна страна следното:

В исковата молба се твърди, че въз основа на сключен договор за далекосъобщителни услуги от 23.08.2013 г. с индивидуален клиентски  номер 54203306002 между ответника и Ц.Д. и БТК ЕАД е издадена фактура № 1163648275/02.07.2017 г. за отчетен период 02.06.2014 г. до 01.07.2014 г. с краен срок за плащане 20.07.2014 г. за сумата от 763.45 лв. Върху главницата е начислена лихва за забава в размер на 205.23 лв. за периода от 21.07.2014 г. до 13.03.2017 г. Твърди се че поради неизпълнение на задълженията на потребителя по договора и на общите условия към него на основание чл. 81.2 вр. с чл. 81 вр. с чл. 74.2 б. „в“ от ОУ договора между ответника и БТК ЕАД е прекратен едностранно от доставчика.  Ищецът предявява настоящия иск въз основа на договор за цесия от 20.02.2017 г. с прехвърлител на вземанията „С. Г. ГРУП“ ООД, което дружество от своя страна е цесионер и собственик на вземания по договор за цесия от 29.05.2015 г. с прехвърлител на вземанията БТК ЕАД. С исковата молба са представени двата договора за цесия, като допълнително е представена и посочената фактура № 1163648275/02.07.2017 г. и договор за далекосъобщителни услуги от 23.08.2013 г. с индивидуален клиентски  номер 54203306002.

С отговора на исковата молба ответникът е оспорил всички представени с исковата молба писмени доказателства включително и посочените по-горе договор и фактура.  С определение от 20.07.2017 г. съдът е насрочил делото и е връчил на ищеца копие от отговора на ответника, в който се съдържат горните оспорвания. Допълнително след това от ищеца е постъпило молба-становище на лист 31 – 38 от делото, в което прави искане за разглеждане на делото в негово отсъствие, но не е взето становище по оспорените писмени доказателства и не е заявено, че ищеца ще се ползва от тях, поради което за съда е невъзможно да открие процедура по оспорване на автентичността на документ, да извърши съответната проверка, да разпредели доказателствената тежест и да се произнесе по оспорването. С изпращането на отговора съдът е изпълнил задължението си по чл. 8 ал. 3 ГПК. При това положение след оспорване на писмените доказателства и липса на изявление от ищеца ще се ползва ли от тях или не, съдът намира, че не следва да цени като доказателства по делото оспорените договор и фактура, въпреки непроведената съответна процедура.

Само на това основание, съдът намира предявения иск за неоснователен и недоказан.

Независимо от горното съдът намира за необходимо да отбележи,  че тъй като в процесната фактура са посочени четири сума за неустойка в общ размер на 682.23 лв., съдът намира, тълкувайки волята на страните по реда на чл. 20 ЗЗД, че съгласно общите условия приложени към делото, посочената клауза за неустойка регламентира дължимостта и не само в случаи на неизпълнение но и в случай на разваляне на договора. Доколкото не е уговорено друго следва да се приеме че надлежното право за разваляне са подчинява на общите правила на чл. 87 ал. 2 ЗЗД, съгласно което писмените договори подлежат на прекратяване с изявление в същата форма. Писмената форма за доказване произтича както от изричната регламентация на чл. 87 ал. 2 ЗЗД, така и по аргумент по чл. 164 ал. 1 т. 5 ГПК, която норма предвижда забрана за прекратяването на писмени съглашения с гласни доказателства. По делото не е представено писмено изявление за разваляне на договора, с което и да е даден на ответника срок за изпълнение. При това положение не може да се приеме че договора е прекратен и да се претендира неустойка. Освен това във фактурата е посочена дължима сума 81.22 лв. баланс от предходни периоди, без да са посочени във фактурата и без да се съдържат в исковата молба. Горното прави невъзможно съда да се произнесе и по направеното възражение за изтекла погасителна давност, тъй като заявлението е подадено малко преди изтичане на три годишния давностен срок за периодични плащания, каквито са и плащанията по процесната фактура. При това положение и поради проявеното процесуално бездействие от ищеца по делото съдът не може да разгледа останалите възражения на ответника по делото.

По горните съображения съдът намира предявения иск като неоснователен и недоказан и като такъв ще следва да бъде отхвърлен.

Водим от горното, съдът

 

Р   Е    Ш    И :

 

ОТХВЪРЛЯ предявеният от „В.П.“ЕООД, ЕИК …………., със седалище и адрес на управление  гр. С., бул. «Б.» № 81, вх. В, ет. 8, ап. 22 иск против Ц.К.Д., ЕГН **********, с адрес: ***, с който ищецът моли съда да признае за установено спрямо ответника че същия дължи изпълнение по издадената по ч. гр. дело № 352/2017 г. заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК№ 167/22.03.2017 г. за сумата от 763.45 лв. главница, представляваща потребена далекосъобщителна услуга по договор за далекосъобщителни услуги ведно със законната лихва върху главницата, начиная от 21.03.2017 г. /датата на завеждане на заявлението в съда/ до датата на изплащане на вземането, като неоснователен и недоказан.

ОСЪЖДАВ.П.“ЕООД, ЕИК ………….., със седалище и адрес на управление  гр. С., бул. «Б.» № 81, вх. В, ет. 8, ап. 22 да заплати на Ц.К.Д., ЕГН **********, с адрес: *** направените деловодни разноски в размер на 300 лв. съобразно представения списък и оправдателни документи.

        РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред ВрОС в двуседмичен срок от получаването му от страните.

 

28

Гражданско дело No 1189/2017

УСТАНОВИТЕЛНИ ИСКОВЕ

ДИРЕКЦИЯ " СП" - ГР.МЕЗДРА

С.Х.Ц.

Докладчик:
ИВАН Б. ВЪТКОВ

Определение от 26.1.2018г.

И за да се произнесе, взе предвид следното:

Делото е образувано по искова молба от ДИРЕКЦИЯ “С. П.” – М., БУЛСТАТ 1210150561470, със седалище и адрес на управление гр. М., ул. “И. В.” № 2, ет. 2, против С.Х.Ц. с ЕГН **********, с адрес: ***, с която ищецът моли съда да признае за установено прямо ответника, че същия дължи изпълнение по издадената по ч. гр. дело № 874/2017 г. на МзРС Заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 417 ГПК № 462/30.06.2017 г., за сумата от 266.00 лв. представляваща изплатени целеви помощи , ведно със законната лихва върху горната сума, начиная от 29.06.2017 г.,  до окончателното .изплащане. Претендират се и разноски.

В срока по чл. 414 ГПК е подадено възражение от длъжника по заповедта, което е връчено на заявителя с указания за предявяване на иск за установяване на вземането си в едномесечен срок от получаването му съгласно чл. 415 ГПК. В законовия срок ищеца е предявил настоящия иск.

Искът е недопустим, по следните съображения:

На първо място, съдът намира, че ищецът и заявител по приложеното частно гр. дело Дирекция социално подпомагане –  М. не е надлежна страна, разполагаща с процесуална правоспособност по смисъла на чл. 27 ал. 2 ГПК в производството по гр. д.№1189/2017 г. по описа на МзРС.

Съгласно посочената разпоредба процесуално правоспособни са държавните учреждения, които са разпоредители с бюджетни кредити, а ако държавното учреждение не е разпоредител с бюджетни кредити, съдопроизводствените действия се извършват от и срещу висшестоящото учреждение – разпоредител с бюджетни кредити. В чл. 5 ал. 2 от Закона за социалното подпомагане е посочено, че  Агенцията за социално подпомагане е изпълнителна агенция към министъра на труда и социалната политика, и е юридическо лице със седалище София, а чл. 2 ал. 4 от Устройственият правилник на АСП определя Агенцията като второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на труда и социалната политика. Съгласно чл. 5 ал. 5 от Закона за социалното подпомагане, ППЗСП и Устройствения правилник на АСП, звената към Агенцията, съставляват нейни структурни подразделения, каквото е и Дирекция социално подпомагане като териториално поделение, които разполагат с делегирани  функции с териториална или целева дефинираност. Същите не са юридически лица и не притежават процесуална правосубектност при липсата на законово предвидена такава /Опр. от 26.05.2016 г. на Софийски ГС по ч. гр. д. №2940/2016 и др./. Съгласно чл. 43 от ППЗИХУ целевите помощи за предоставяне на медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения или за ремонта за тях се изплащат на правоимащите лица по касов или безкасов път от Агенцията за социално подпомагане.

При това положение искът, като предявен от ненадлежна страна, се явява недопустим.

Съдът намира, че искът е недопустим и на още едно основание:

Издадена е заповед по чл. 43б от ППЗИХУ за връщане на неусвоена целева помощ след развита административна процедура по реда на чл. 44 ал. 2 от ЗИХУ и чл. 39 и сл. от ППЗИХУ. В делото обаче липсва досието по чл. 44 от ЗИХУ и документите от административната преписка не са представени, с изключение на заповедта по чл. 43б от ППЗИХУ. Ответникът, като инвалид  със 100% неработоспособност, за срок до 01.03.2018 год., предвид експертно решение №1758/23.03.2015 год., попада сред субектите, които при действие на чл. 44 ал. 2 от ЗИХУ имат право да получат целева помощ за закупуване на медицинско приспособление. Административният орган, отпуснал целевата помощ е счел, че независимо, че лицето е закупило принадлежностите за протеза, не е спазило срока за отчитане на целевата помощ съгласно чл. 43а ал. 5 ППЗИХУ, което е видно от приложената административна преписка. Разпоредил е отпуснатата целева помощ да се възстанови в пълен размер.

Издадената Заповед № РД 01-013//19.03.2015 г., след обжалване е потвърдена с Решение №РД 01-139/18.09.2015 г. на директора на РДСП Враца.  Въз основа на този влязъл в сила административен акт, ищецът ДСП М. е поискал по реда на издаване на заповед за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл. 417 от  ГПК, а след възражение по чл. 415 от ГПК е предявил настоящия иск по чл. 422 от ГПК. Съдът обаче счита, че заповедното производство е неприложимо в казуса, тъй като се претендира вземане по специален закон, в който няма препращане към цитираната правна норма - Закона за интеграция на хората с увреждания. След като проследи детайлно правната уредба на получаването на целеви помощи от хора с трайни увреждания, съдът констатира, че в чл. 44 от ЗИХУ е установено право на целева помощ. В Правилника за приложение на закона за интеграция на хората с увреждания са конкретизирани редът за отпускането, изплащането, изменянето и прекратяването на целевите помощи и техния размер. Предвидена е санкционна последица по чл. 43б от ПППЗИХУ, при неусвояване на целевата помощ по предназначение, сумата да бъде  възстановена в пълен размер. При сравнителен анализ  на разпоредбите на чл.14б ал. 2 от ЗСП, чл. 210 ал. 6 и чл. 225 ал. 5 ЗУТ се извежда законодателното решение по тези специални закони изрично да е предвидено възстановяване на суми по реда на чл. 418 от ГПК. Съдът обаче намира, че в специалния закон ЗИХУ не е установена възможност за приложение на чл. 418 от ГПК във връзка с чл. 43б от ППЗИХУ и тя не може да се извежда по аналогия. Възможността гражданските съдилища да допуснат изпълнение на акт на административен орган, не може да бъде прилагана по аналогия, дори да обхваща сходни обществени отношения, а в конкретния случай те не са сходни – нормата на чл. 14б ал. 2 ЗСП се отнася за възстановяване на отпуснати социални помощи, при които изначално не са били налице предпоставките за отпускането им, например поради това, че лицето, получило помощта, е подало неверни данни, за да я получи. Настоящият случай не е такъв – помощта е отпусната основателно, но не е отчетена в предвидения от закона ред. Тази хипотеза не се обхваща от нормата на чл. 14б ал. 2 ЗСП. При липсата на изрична законова делегация в ЗИХУ и ППЗИХУ, която да препраща евентуално към чл. 14б ЗСП, то следва да намерят приложение общите правила на ГПК. Дори нормата на чл. 43б ППЗИХУ да препращаше към реда на чл. 418 ГПК, такава една норма би била незаконосъобразна, защото само закон, но не и подзаконов нормативен акт, може да предвиди определени вземания да се удовлетворяват принудително по облекчения ред на чл. 418 ГПК.

При това положение съдът счита ,че заповед № РД 01-013//19.03.2015 год., няма характеристика на документ, визиран в чл. 417 от ГПК, съставляващ основание за издаване на заповед за незабавно изпълнение, тъй като липсва изрична правна норма в ЗИХУ в този смисъл.

От друга страна, изводът на съда се подкрепя и от анализа на разпоредбата на чл. 269 ал. 2 от АПК. В цитираната разпоредба е конкретизирано, че частните вземания на държавата и общините, вземанията за вреди от незаконосъобразните административни актове и от принудителното изпълнение и други частни вземания, породени или удостоверени от изпълнителни основания по чл. 268, както и вземанията за разноски, свързани с изпълнението, се изпълняват по реда на ГПК. Този ред е или исково производство по осъдителен иск, или заявление за заповед по чл. 410 ГПК, и евентуално при възражение – установителен иск по 422 ГПК.

Действително в чл. 45 ал. 4 ЗИХУ е уредена хипотеза, при която недобросъвестно получените средства за месечни добавки и помощи, се възстановят с лихвата по реда на събиране на държавните вземания. За настоящия състав обаче реда за събиране на частните държавни и общински вземания при действие на чл. 163 ал. 2 ДОПК е изпълнителното производство по ГПК, но това е едва след снабдяване с изпълнителен лист по реда на ГПК, при успешно проведено съдебно производство.

С оглед горното съдът счита, че поради липса на положителни процесуални предпоставки от кръга на абсолютните – право на иск и правен интерес от развитие на положителен установителен иск по чл. 422 от ГПК във връзка с чл. 415 от ГПК,  искът е недопустим и на това основание, и следва производството да бъде прекратено.

 При така изложеното съдът намира, на основание Тълкувателно решение № 4 от 18.06.2014 г. на ВКС по тълк. д. № 4/2013 г., ОСГТК - т. 13, че издадената заповед за незабавно изпълнение по чл. 417 от ГПК  от 30.06.2017 г. по ч. гр. д. №874/2017 г. и изпълнителен лист от 03.07.2017 г. следва да бъдат обезсилени.

Водим от горното, съдът

  

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ определението за приключване на съдебното дирене и даване ход на устните състезания, постановено в открито с.з. на 24.11.2017 г.

ВРЪЩА делото в с.з.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 1189/2017 год. по описа на МзРС, поради недопустимост на иска.

ОБЕЗСИЛВА Заповед № 462 за незабавно изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл. 417 от ГПК  от 30.06.2017 г., издадена по ч. гр. д. №874/2017 г., и издадения въз основа на нея изпълнителен лист от 03.07.2017 г.

ОППРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва в седмичен срок от връчването му на страните с частна жалба пред ВрАС.

 

29

Гражданско дело No 1901/2017

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Д.И.Г.

Е.И.И.

Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА

Определение от 26.1.2018г.

Молителката Д.Г. лично и с адв. Павлов.

Ответникът лично.

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че няма пречки за даване ход на делото и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

АДВ. ПАВЛОВ: Поддържаме молбата с правно основание чл. 15 от ЗЗДН. Моля, да се приемат представените по делото писмени доказателства. Водим един свидетел, който моля, да бъде допуснат до разпит, а именно това е Ренета Борисова И..

НАРУШИТЕЛ: Нямам възражения по подадената молба.

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с молбата писмени доказателства, както и представената от РУ на МВР – Мездра преписка, както и справката за съдимост на ответника.

Съдът на основание чл. 146 ГПК изготвя доклад по делото:

Д.И.Г. *** е подала молба с искане за налагане на мерки за защита по ЗЗДН против Е.И. ***. Според изложеното в молбата от няколко месеца тя и децата са подложени на постоянен физически и психически тормоз от страна на ответника, който почти ежедневно се напива, поради което моли да бъдат наложени на Е.И. Гергов мерки за защита с правно основание чл.5 ал.1 т.1,2 и 3 от ЗЗДН.

Към молбата е приложена декларация по реда на чл.9 ал.3 от ЗЗДН.

Молбата е с правно основание чл. 9 от ЗЗДН.

Доказателствената тежест е за молителя.

АДВ. ПАВЛОВ: Нямаме възражения по доклада. Страните в момента живеят заедно и се грижат за децата си, поради което предлагаме спогодба.

ОТВЕТНИК: Нямам възражения по доклада. Съгласен съм да постигнем спогодба.

С оглед изразеното от страните становище, съдът прикани същите да постигнат спогодба.

МОЛИТЕЛКА: Съгласни сме да постигнем спогодба, с която ответника Е.И. Гергов се въздържа от извършване на домашно насилие по отношение на мен и децата, и не употребява алкохол, който е първопричината за агресивното му поведение.

     ОТВЕТНИК: Съгласен съм с така предложената спогодба. Заявявам, че ще се въздържам от употреба на алкохол и съответно от извършване на домашно насилие спрямо молителката Д.И.Г., както в семейното жилище, така и на работното й място.

С П О Г О Д Б А:

 

Е.И. ***, с ЕГН ********** се ЗАДЪЛЖАВА да се въздържа от извършване на домашно насилие спрямо Д.И.Г., с ЕГН **********, както в семейното им жилище, така и на работното й място, за срок от осемнадесет месеца.

Е.И. Гергов се задължава да не употребява алкохол.

С П О Г О Д И Л И  С Е:

 

МОЛИТЕЛИ:        ОТВЕТНИК:

             /Д.Г./            /Е. Гергов/

            Съдът намира, че така постигнатата между страните спогодба не противоречи на закона и морала и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 1901/2017 г. по описа на МРС, като спогодено.

ОСЪЖДА  Е.И. ***, с ЕГН **********, да заплати държавна такса в размер на 30 лв., в полза на МРС.

Определението за прекратяване подлежи на обжалване с частна жалба пред ВрОС, в 7-дневен срок, считано от днес.

Протокола написан в с. з.

Протокола приключи в 10.15 часа.

 

30

Гражданско дело No 76/2018

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

К.В.П.,
Т.В.
П.

 

Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА

Решение от 26.1.2018г.

Водим от горното и на основание чл.50СК съдът

 

Р   Е    Ш    И :

 

ПРЕКРАТЯВА по взаимно съгласие гражданския брак между К. * П. /К.В.П. по акт за брак/  с ЕГН ********** и Т.В.П. с ЕГН **********, сключен на 24.08.1996г с АКТ №285 на Община*.

 УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение, което представлява неразделна част от настоящото решение и съгласно което:

Семейното жилище, находящо се  *** е собственост на родителите на Т.В.П. и ще се ползва от него. Придобитите по време на брака движими вещи са  разпределени между страните. Страните нямат взаимни претенции един към друг  за издръжка.

ПОСТАНОВЯВА след прекратяването на брака, съпругата К. * П. да продължава да носи брачното си фамилно име П..

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

В законна сила на 26.1.2018г.

31

Гражданско дело No 1667/2016

Делба

В.А.С.

Е.В.Т.

Докладчик:
ИВАН Б. ВЪТКОВ

Решение от 29.1.2018г.

и за да се произнесе, взе в предвид следното:

Производството е във втората фаза по извършване на делбата.

 С влязло в сила Решение № 90/05.05.2017 год., постановено по делото, е допусната съдебна делба между В.А.С. с ЕГН ********** и Е.В.Т. с ЕГН ********** по отношение на следния съсобствен недвижим имот – недвижим имот №1, кв.62, пл.№628 по кадастрален и регулационния план на ****, одобрен със заповед №353/03.03.1971г, целия с площ от 1 400 /хиляда и четиристотин/ квадратни метра /измерена графично по представената скица/, както и изградените в този имот жилищна сграда със ЗП от 68 кв.м., второстепенна постройка със ЗП от 92 кв.м и второстепенна  постройка със ЗП от 60 кв.м., при граници и съседи: улица и земеделски земи от три страни, при права по ½ ид. част за всяка една от страните.

  От страните по делото не са направени искания за сметки. 

 В тази фаза на процеса е допусната и изслушана специализирана съдебно техническа и оценителна експертиза, в заключението на която, неоспорено от страните и прието от съда като вярно обективно и компетентно изготвено, вещото лице, като се  е съобразило с квотите на страните при допускане на делбата, е посочило, че от допуснатия до делба имот е неподеляем.

Пазарната оценка на допуснатия до делба имот е 6860 лв.

 При това положение съдът намира, че единственият способ за ликвидиране на съсобствеността е предвидения в разпоредбата на чл. 348 ГПК – изнасяне имота на публична продан. Това е така защото не съществува възможност всеки съделител да получи реален дял, т.е. имота е един и е неподеляем. 

При така установеното, съдът намира, че делбата следва да бъде извършена по реда на чл. 348 ГПК - чрез изнасяне на допуснатия до делба имот на публична продан, при която има възможност всеки от съделителите при желание за това да участва в публичната продан и да придобие имота.

Следва всеки от съделителите да бъде осъден да заплати държавна такса в размер на 4% върху стойността на неговия дял от допуснатия до делба имот.

Водим от горното, съдът

 

Р Е Ш И :

 

На основание чл. 348 ГПК, ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН допуснатия до делба имот: недвижим имот №1, кв.62, пл.№628 по кадастрален и регулационния план на ****, одобрен със заповед №353/03.03.1971г, целия с площ от 1 400 /хиляда и четиристотин/ квадратни метра /измерена графично по представената скица/, както и изградените в този имот  жилищна сграда със ЗП от 68 кв.м., второстепенна постройка със ЗП от 92 кв.м и второстепенна  постройка със ЗП от 60 кв.м., при граници и съседи: улица и земеделски земи от три страни, като след извършването на публичната продан постъпилите суми бъдат разпределени от съдебния изпълнител между страните съобразно квотите им – по ½ ид. част.

  ОСЪЖДА В.А.С. с ЕГН **********, да заплати държавна такса върху стойността на дела си в размер в размер на 137.20 лв.

  ОСЪЖДА Е.В.Т. с ЕГН **********, да заплати държавна такса върху стойността на дела си в размер в размер на 137.20 лв.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред ВрОС в 14 дневен срок от съобщението до страните.

 

32

Гражданско дело No 1239/2017

УСТАНОВИТЕЛНИ ИСКОВЕ

ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД

М.Е.Б.

Докладчик:
ИВАН Б. ВЪТКОВ

Решение от 29.1.2018г.

и за да се произнесе, взе в предвид следното:

“ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ” АД, ЕИК 175133827, гр. София, п.к.1784, район “Младост”, бул. “Цариградско шосе” № 159, бл. Бенч Марк, Бизнес Център, е предявило иск против М.Е.Б., ЕГН **********, с адрес: ***, с който ищецът моли съда да признае за установено по отношение ответника, че същия дължи изпълнение по издадената по ч. гр. дело № 778/2017 г. Заповед № 383/20.06.2017 г., за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК, за сумата от 248.57 лв. (двеста четиридесет и осем лева и 57 ст.), представляваща предоставена услуга цена за достъп за периода от 22.05.2014 г. до 20.04.2017 г., сумата от 33.87 лв. (тридесет и три лева и 87 ст.), представляваща мораторна лихва за периода от 15.07.2014 г. до 09.06.2017 г., ведно със законната лихва върху главницата, начиная от 19.06.2017 г. /датата на депозиране на заявлението/  до окончателното изплащане на вземането.

Правната квалификация на претендираните права е чл. 422 ГПК.

 В срока по чл. 131 ГПК,  от ответника е постъпил отговор на исковата молба, в който признава иска.

Събрани са писмени доказателства.

Съдът, с оглед събраните по делото доказателства,  приема за установено от фактическа и правна страна следното:

В първото по делото с.з. ответникът, поддържа становището си в отговора и заявява, че признава иска.

 Процесуалният представител на ищеца в становището си по делото е поискал постановяване на решение при условията на чл. 237 ГПК, съобразно направеното признание на исковете.

Разпоредбата на чл. 237 от ГПК предвижда възможността ищецът да поиска от съда да прекрати съдебното дирене и да поиска постановяването на решение при признание на иска. В този случай съдът постановява решението си, като в мотивите му е достатъчно да се укаже, че същото е постановено при признание на иска.

Съдът намира, че в конкретния случай са налице предпоставките за произнасяне с решение по чл. 237 ал. 1 ГПК, тъй като ответника заявява, че признава иска. Спазени са и изискванията на чл. 237 ал. 3 т. 1 и т. 2  ГПК, тъй като признатото право не противоречи на закона или на добрите нрави,  както и е такова, с което страната може да се разпорежда. С оглед направеното признание на иска, съдът намира същият за основателен и доказан, и като такъв ще следва да бъде уважен.

Ето защо съдът постановява настоящото решение при признание на иска, като на основание чл. 237 ал. 2 ГПК не е необходимо да излага мотиви за това.

 Водим от горното, и на основание чл. 237 ал. 1 ГПК, съдът

 

Р   Е    Ш    И :

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на М.Е.Б., ЕГН **********, с адрес: ***, че същият дължи на “ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ” АД, ЕИК 175133827, гр. София, п.к.1784, район “Младост”, бул. “Цариградско шосе” № 159, бл. Бенч Марк, Бизнес Център, изпълнение по издадената по ч. гр. дело № 778/2017 г. Заповед № 383/20.06.2017 г., за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК, за сумата от 248.57 лв. (двеста четиридесет и осем лева и 57 ст.), представляваща предоставена услуга цена за достъп за периода от 22.05.2014 г. до 20.04.2017 г., сумата от 33.87 лв. (тридесет и три лева и 87 ст.), представляваща мораторна лихва за периода от 15.07.2014 г. до 09.06.2017 г., ведно със законната лихва върху главницата, начиная от 19.06.2017 г. /датата на депозиране на заявлението/  до окончателното изплащане на вземането.

ОСЪЖДА М.Е.Б., ЕГН **********, с адрес: ***, да заплати на “ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ” АД, ЕИК 175133827, гр. София, п.к.1784, район “Младост”, бул. “Цариградско шосе” № 159, бл. Бенч Марк, Бизнес Център, разноски в настоящето исково производство в размер на 75 лв. за държавна такса и 87 лв. за адвокатско възнаграждение.

ОСЪЖДА М.Е.Б., ЕГН **********, с адрес: ***, да заплати на “ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ” АД, ЕИК 175133827, гр. София, п.к.1784, район “Младост”, бул. “Цариградско шосе” № 159, бл. Бенч Марк, Бизнес Център, разноски в заповедното производство по ч. гр. дело № 778/2017 г. на МзРС в размер на 25 лв. за държавна такса и 58 лв. за адвокатско възнаграждение.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред ВрОС в 14 дневен срок от съобщението до страните.

 

33

Гражданско дело No 1523/2017

Искове по ЗОДОВ

И.Ц.Т.

ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Докладчик:
ИВАНКА Н. КОЖУХАРОВА

Решение от 29.1.2018г.

Водим от горното, съдът

 

                      Р Е Ш И :

 

           ОСЪЖДА  Прокуратурата  на Р. Б. гр.С. да заплати на И.Ц.Т. с ЕГН ********** от гр.В.  сумата 2 500 лв. / две хиляди и петстотин лева/, обезщетение за  претърпени неимуществени вреди,  причинени от ответника в резултат на неоснователно образуване на досъдебно производство,привличане към наказателна отговорност,вземане на мярка за неотклонение,явяване на разпити и  предявяване на разследването, ведно със законната лихва, начиная от 18.03.2013 год. до окончателното изплащане.

             ОТХВЪРЛЯ  иска в останалата част до пълния размер като НЕОСНОВАТЕЛЕН.

           ОСЪЖДА  Прокуратурата  на Р. Б. гр.С. да заплати на И.Ц.Т. с ЕГН ********** от гр.В.  сумата 500 лв./ петстотин лева/ представляваща обезщетение по чл.2б от ЗОДОВ- за претърпени неимуществени вреди от нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок, начиная от 18.03.2013 г. до окончателното изплащане.ОТХВЪРЛЯ претенцията в останалата част до пълния размер като неоснователна.

             ОСЪЖДА Прокуратурата  на Р. Б. гр.С.да заплати на И.Ц.Т. с ЕГН ********** от гр.В.  деловодни разноски по компенсация в размер на 500 лв. от които 20 лв. д.т. и 480 лв. адвокатско възнаграждение. .

             РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред ВрОС в двуседмичен срок от съобщението до страните.

 

34

Гражданско дело No 1565/2017

Искове по СК - издръжка, изменение

Д.Л.Л.

М.В.Г.

Докладчик:
ИВАНКА Н. КОЖУХАРОВА

Определение от 29.1.2018г.

На трето повикване:

Вместо ищецът се явява адв. Т..

Ответницата лично и с адв. Златунов.

АДВ. Т.: Моля да не се дава ход на делото. Заявявам, че оттеглям исковата претенция.

АДВ. ЗЛАТУНОВ: Съгласни сме с оттеглянето на иска. Не претендираме разноски.

Съдът намира, че няма пречки производството по делото да бъде прекратено и

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА на основание чл.232 ГПК производството по гр.д.№1565/2017 г. по описа на МзРС, поради оттегляне на иска.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване може да ес обжалва в 7-дневен срок от днес.

Протокола написан в с.з.

Протокола приключи в 9.40 ч.

В законна сила на 29.1.2018г.

35

Гражданско дело No 1793/2017

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

АГЕНЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ДИРЕКЦИЯ СП

Т.Б.М.,
Т.В.Д.,
Д.И.Д.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.МЕЗДРА

Докладчик:
ИВАН Б. ВЪТКОВ

Решение от 31.1.2018г.

Водим от горното, съдът

 

Р   Е    Ш    И :

 

На основание чл. 30 от Закона за закрила на детето ПРЕКРАТЯВА настаняването в професионалното приемно семейство на Т. ВД. и Д.И.Д. ***, на детето Б. Б. А. с ЕГН ********** род. на *** год. с родители: майка Т.Б.М., ЕГН ********** и баща  Б. Л. А. ЕГН **********.

ПОСТАНОВЯВА реинтеграция на детето Б. Б. А. с ЕГН ********** в семейството на неговата майка Т.Б.М., ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес: ***.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред ВрОС в едноседмичен срок от съобщението до страните.

 

36

Гражданско дело No 10/2018

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Д.С.С.

Ж.И.К.

Докладчик:
ИВАНКА Н. КОЖУХАРОВА

Определение от 31.1.2018г.

Молителката лично и с адв. Павлов.

Нарушителят лично.

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

АДВ. ПАВЛОВ: От името на доверителката си поддържам направената молба. След издадената заповед отношенията вървят към нормализиране.

НАРУШИТЕЛ: Написаното в молбата отговаря на истината. Признавам. Обещавам да не правя повече такива неща.

АДВ. ПАВЛОВ: Предлагам спогодба в следния смисъл: За в бъдеще Ж.И.К., ЕГН ********** *** да се въздържа от извършване на домашно насилие спрямо Д.С.С., ЕГН ********** ***, за срок от една година, като през този период ще живеят разделени. Имат общо дете, което ще посещава на посочения адрес. Да не се налага глоба на лицето. Нямаме претенции за разноски.

НАРУШИТЕЛ: Съгласен съм с така предложената спогодба. За срок от една година да се въздържам от  извършване на домашно насилие спрямо Д.С.С., ЕГН ********** ***.

 

СПОГОДИЛИ СЕ:

 

МОЛИТЕЛКА:                 

НАРУШИТЕЛ:

Съдът намира, че така постигнатата спогодба не противоречи на закона и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба.

ОСЪЖДА Ж.И.К., ЕГН ********** *** да заплати такса в полза на МРС в размер на 30.00 лв.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. 10/2018 г. по описа на МзРС.

Протокола написан в с.з.

Протокола приключи в 9.55 ч.

 

37

Гражданско дело No 64/2018

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Ц.И.О.,
И.М.
О.

 

Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА

Решение от 31.1.2018г.

Водим от горното и на основание чл.50СК съдът

 

Р   Е    Ш    И :

 

ПРЕКРАТЯВА по взаимно съгласие гражданския брак между Ц.И.О., ЕГН ********** и И.М.О., ЕГН **********, сключен на 07.01.2005 г. с акт № 3005 от 07.01.2005 г. на Община Триадица, гр.София.

 УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение, което представлява неразделна част от настоящото решение и съгласно което:

Родените от брака непълнолетни деца Д. И.О., ЕГН ********** и Д. И.О., ЕГН **********, ще живеят при майката Ц.И.О., ЕГН **********, на следния адрес: гр. ***, откъдето бащата има право да ги взима и където следва да ги връща, съобразно установения с настоящото споразумение режим на лични отношения.

Упражняването на родителските права по отношение на родените от брака деца Д. И.О., ЕГН ********** и Д. И.О., ЕГН ********** се предоставят на майката Ц.И.О., ЕГН **********, като се определя следния режим на лични отношения на децата с бащата И.М.О., ЕГН **********:

Бащата има право да взема децата при себе си всеки вторник на всяка календарна седмица – с преспиване; всяка втора и четвърта седмица от месеца от петък 18.00 ч. до неделя 19.00 ч. с преспиване, не по-малко от 30 календарни дни през лятото /в периода на лятната ученическа ваканция/, когато майката не е в платен годишен отпуск, за Великденските и Коледните и новогодишни празници – по съгласие на двамата родители, така, че децата да имат по равен брой дни с майката и бащата, като бащата има право да взима децата с преспиване в договорените дни, за личните и семейни празници /напр.: рождени дни на бащата, рождени дни на децата/, както и във всяко друго време по желание на децата и при постигнато съгласие между родителите. Вземането на децата ще се извършва след предварително уведомяване и съгласуване с майката. При наличието на обективни причини, които възпрепятстват упражняването на правата по предходната алинея, бащата може да ги упражни непосредствено след отпадане на тези обективни причини.

Бащата И.М.О., ЕГН **********, се задължава да плаща чрез майката Ц.И.О. до 10-то число на текущия месец издръжка за децата Д. И.О., ЕГН ********** и Д. И.О., ЕГН ********** в размер на 120 лв. за всяко от тях, считано от датата на влизане в сила на решението за прекратяване на брака до настъпване на законна причина за изменение или прекратяване на същата.

Страните нямат взаимни претенции за издръжка и са декларирали, че по време на брака не са придобили недвижимо имущество в условията на съпружеска имуществена общност. Придобитите по време на брака движими вещи са поделели помежду си извънсъдебно и нямат никакви парични или други материални претенции един спрямо друг. Семейното жилище, находящо се в гр. София, *се обитава въз основа на наемно правоотношение и считано от датата на влизане в сила на решението за прекратяване на брака същото ще се ползва от бащата И.М.О., като същият ще заплаща изцяло дължимата наемна цена. Майката Ц.И.О. и децата Д. И.О. и Д. И.О., ще живеят на следния адрес: гр. ***, като жилището се ползва на основание наемно правоотношение. Наемната цена ще бъде заплащана от майката Ц.И.О.. Разноските по делото се поемат по равно от страните.

ПОСТАНОВЯВА след прекратяването на брака, съпругата Ц.И.О., ЕГН ********** да носи предбрачното си фамилно име – К. – и в бъдеще ще се именува Ц.И. К..

ОСЪЖДА  И.М.О., ЕГН ********** да заплати по сметка на МРС сумата от 172,80лв /сто и седемдесет два лева и осемдесет ст./, представляваща държавна такса за определената издръжка.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

В законна сила на 31.1.2018г.