Бързи 
Връзки
Ok
Представяне и юрисдикция
История
Структура на съда
Председател
Служби
За контакт
Новини / информация
График на съда
Съдебни актове
Образци на документи
Нормативни документи
Статистическа информация
Отчетен доклад
Декларации по ЗПРКИ
КОНКУРС
Вещи лица
Анкета
Отговори на анкетата
 Вещи лица  
 ВЕЩИ ЛИЦА

АКТУАЛИЗИРАН С П И С Ъ К

на специалистите, утвърдени за вещи лица за съдебния район на Окръжен съд-Враца и Административен съд-Враца

 

 

 

 
 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
НА ВНИМАНИЕТО НА ВЕЩИТЕ ЛИЦА,

ВПИСАНИ В СПИСЪКА НА ВЕЩИТЕ ЛИЦА ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА

 ОКРЪЖЕН СЪД ВРАЦА И АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВРАЦА!!!

 

В изпълнение на Заповед 476/30.07.2015г. на Председателя на Окръжен съд – Враца и във връзка с актуализиране Списъка на специалистите, утвърдени за вещи лица за съдебния район на Окръжен съд Враца и Административен съд Враца за 2016 година, всички специалисти, включени в Списъка и желаещи да продължат да работят като вещи лица, трябва в срок до 20 септември 2015г. да заявят това писмено, като представят в Окръжен съд Враца следните документи:

1. Заявление по образец №1 (на хартиен носител);

2. Декларация по чл.11, т.6 и т.9, във връзка с  чл.7, т.4 и т.5 от  Наредба №2/29.06.2015г.

по образец № 2 (на хартиен носител)

3. Документ за завършено специално обучение в Академията на МВР или в Научноизследователския институт по криминалистика и криминология на МВР (за вещо лице, което е служител на МВР - заверено от кандидата копие);

4. Документ за успешно завършен период на изпитване по реда и при условията на Закона за Министерство на вътрешните работи (за вещо лице, което е служител на МВР - заверено от кандидата копие);

5. Документ, удостоверяващ наличието на квалификация, придобита след първоначалното вписване като вещо лице;

6. Актуална снимка (формат за документи за самоличност) за издаване „Карта на вещо лице”.

 

  

Документите се подават  до 20 септември 2015г.  в Окръжен съд- Враца при съдебния администратор на съда или при главен специалист „човешки ресурси”, или се изпращат по пощата.

 Документите могат да се подават и чрез Районен съд – Мездра.

 

 ВАЖНО: Ако до 20 септември 2015г. вещо лице, вписано в Списъка на специалистите, утвърдени за вещи лица за съдебния район на Окръжен съд Враца и Административен съд Враца не подаде заявление и описаните по-горе документи, съответното вещо лице няма да бъде включено в актуализирания списък на вещите лица за 2016г.

 

 

 


 

И Н Ф О Р М А Ц И Я
ОТНОСНО ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА

НОВИ ЕКСПЕРТИ В СПИСЪКА С ВЕЩИ ЛИЦА ЗА 2016 г.

 

На основание чл.402, във връзка с чл.398, ал.1 от Закона за съдебната власт и Заповед №476/30.07.2015г. на Административния ръководител-председател на ОС Враца в съда е открита процедура за допълване на утвърдения Списък на вещите лица за съдебния район на Окръжен съд Враца и Административен съд Враца.

Съгласно чл.402, ал.1 от ЗСВ предложенията/заявленията  за изменение и допълнение на  утвърдения  Списък  на вещите лица  се приемат  до 30 септември 2015г.

Предложение за включване в списъците могат да правят лично и кандидатите за вещи лица.

 

 І. Изисквания към кандидатите за вещи лица:

 

1. Дейността на вещите лица при извършване на съдебни експертизи се основава на следните принципи:

-  законност;

-  процесуална и познавателна независимост на вещото лице;

- научна обоснованост на средствата и методите, използвани при експертното изследване;

- добросъвестност, обективност, всестранност и пълнота на експертното изследване;

- поверителност и спазване на професионалната етика.

 

2. За вещо лице  може да бъде  утвърдено дееспособно лице, което отговаря на следните изисквания: 

- притежава степен на образование или професионална квалификация съответна на вида експертиза, за която кандидатства, съобразно приложение №1 към Наредба № 2 от 29.06.2015г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица;

- има завършено специално обучение в Академията на МВР или в Научноизследователския институт по криминалистика и криминология на МВР (за кандидат-вещи лица, които са служители на МВР)

- има най-малко 5 (пет) години стаж по специалността;

- има успешно завършен период на изпитване по реда и при условията на Закона за Министерство на вътрешните работи (за кандидат-вещи лица, които са служители на МВР)

- не е осъждано за престъпление от общ характер;

- не е лишено от право да  упражнява  професия или дейност;

- не осъществява функции  по правораздаване  в системата на съдебната власт;

- има разрешение за постоянно пребиваване в Република България, ако  лицето не е български гражданин или гражданин на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария.

 

ІІ. Новите кандидати за вещи лица представят в срок до 30.09.2015 г. заявление по образец до Окръжен съд-Враца, придружено от следните документи:

 

1.  Заявление - по образец №3 (на хартиен и електронен носител) 
и документите, посочени в чл.11 от Наредба №2 от 29.06.2015г. за вписването, квалификацията и възнаграждението на вещите лица;

2.   Лична карта – заверено от кандидата копие;

3. Диплом за завършена степен на образование и/или професионална квалификация – нотариално заверено копие;

4.   Документ за завършено специално обучение в Академията на МВР или в Научноизследователския институт по криминалистика и криминология на МВР (за кандидат-вещо лице, което е служител на МВР) - заверено от кандидата копие;

5.    документ за успешно завършен период на изпитване по реда и при условията на Закона за Министерство на вътрешните работи (за кандидат-вещо лице, което е служител на МВР) - заверено от кандидата копие;

6.    Свидетелство за съдимост, в което изрично да е посочено, че се издава, за да послужи за вписване в Списъка на вещите лица за съдебен район  на ОС Враца и АдмС Враца;

7. Документи, свързани със стаж по специалността: (нотариално заверено копие на трудова или служебна книжка, а за лицата със свободни професии – доказателство за регистрацията или за вписването им, удостоверяващи стаж по специалността не по-малко от 5 години);

8.  декларация – съгласие на кандидата за вписването му в Списъка на вещите лица –

     по образец №4;

9.   Декларация, че лицето не е поставено под запрещение, не е лишено от право да упражнява професия или дейност – по образец №5;

10.    Декларация, че лицето не осъществява функции по правораздаване в системата на съдебната власт – по образец №6;

11. Разрешение за постоянно пребиваване в Република България - заверено от кандидата копие (ако лицето, което кандидатства за вещо лице не е български гражданин или гражданин на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария);

12.    Удостоверение за ниво на достъп до класифицирана информация (при наличие на издадено такова);

13.    Уокумент, удостоверяващ наличието на допълнителна квалификация – нотариално заверено копие;

14.    Актуална снимка (формат за документи за самоличност) за издаване „Карта на вещо лице”;

 

Документите се подават  до 30 септември 2015г.  в Окръжен съд- Враца при съдебния администратор на съда или при главен специалист „човешки ресурси”, или се изпращат по пощата.

Документите могат да се подават и чрез Районен съд – Мездра.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ:

Адрес: гр.Мездра 3100, ул."Св.Св. Кирил и Методий" №21 тел./централа/:0910/9-25-48 и 0910/9-34-70  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР