Бързи 
Връзки
Ok
Представяне и юрисдикция
История
Структура на съда
Председател
Служби
За контакт
Новини / информация
График на съда
Съдебни актове
Образци на документи
Нормативни документи
Статистическа информация
Отчетен доклад
Декларации по ЗПРКИ
КОНКУРС
Вещи лица
Анкета
Отговори на анкетата
 Отговори на анкетата  
 

Мнение за работата на ВСС и съдебната власт
   Били ли сте страна по дело?
 
а) Не  
      (0%)
б) Да  
      (0%)

   Имате ли доверие в съдебната система като цяло?
 
а) Не  
      (0%)
б) По-скоро не  
      (0%)
в) По-скоро да  
      (0%)
г) Да  
      (0%)
д) Не знам  
      (0%)

   Кои са основните проблеми на съдебната власт според Вас? /до 3 отговора/
 
а) Лоша работа на съда  
      (0%)
б) Лоша работа на МВР и прокуратурата  
      (0%)
в) Политически натиск  
      (0%)
г) Негативна роля на медиите  
      (0%)
д) Наличие на корупция  
      (0%)
е) Съмнения в морала на магистратите  
      (0%)
ж) Податливост на външен натиск  
      (0%)
з) Некомпетентност на съдебната администрация  
      (0%)
и) Недостатъчно добър подбор на магистратите  
      (0%)
й) Липса на прозрачност в работата на съдебната власт  
      (0%)
к) Тромавост и бавност на правосъдието  
      (0%)
л) Недостатъчно познаване на работата на органите на съдебната власт  
      (0%)
м) Липса на справедливост в съдебните актове  
      (0%)
н) Друго  
      (0%)

   Имате ли доверие в съда?
 
а) Не  
      (0%)
б) По-скоро не  
      (0%)
в) По-скоро да  
      (0%)
г) Да  
      (0%)
д) Не знам  
      (0%)

   За работата на съда Вие черпите информация от? /до 3 отговора/
 
а) Друго  
      (0%)
б) Не познавам работата на съда  
      (0%)
в) Изказвания на публични личности  
      (0%)
г) Медийни публикации  
      (0%)
д) Мнения на познати  
      (0%)
е) Личен опит  
      (0%)

   Имате ли доверие в работата на прокуратурата?
 
а) Не  
      (0%)
б) По-скоро не  
      (0%)
в) По-скоро да  
      (0%)
г) Да  
      (0%)
д) Не знам  
      (0%)

   За работата на прокуратурата Вие черпите информация от? /до 3 отговора/
 
а) Изказвания на публични личности  
      (0%)
б) Медийни публикации  
      (0%)
в) Мнения на познати  
      (0%)
г) Личен опит  
      (0%)
д) Не познавам работата на съда  
      (0%)
е) Друго  
      (0%)

   Информирани ли сте за работата на Висшия съдебен съвет?
 
а) Не знам какво е Висш съдебен съвет  
      (0%)
б) Не мога да преценя  
      (0%)
в) Не, не съм информиран/а  
      (0%)
г) Да, но недостатъчно  
      (0%)
д) Да  
      (0%)

   Информирани ли сте в за работата на съда
 
а) Не, не съм информиран/а  
      (0%)
б) Да, но недостатъчно  
      (0%)
в) Да  
      (0%)
г) Не мога да преценя  
      (0%)

   Информирани ли сте в за работата на прокуратурата?
 
а) Не, не съм информиран/а  
      (0%)
б) Да, но недостатъчно  
      (0%)
в) Да  
      (0%)
г) Не мога да преценя  
      (0%)

   Как се информирате за работата на съдебната власт в България? /до 3 отговора/
 
а) друго  
      (0%)
б) Не се информирам/ не ме интересува  
      (0%)
в) От близки и познати  
      (0%)
г) От личен опит  
      (0%)
д) От радиото  
      (0%)
е) От вестници  
      (0%)
ж) От интернет страницата на ВСС  
      (0%)
з) От телевизията  
      (0%)
и) От електронните медии  
      (0%)

   ХАРАКТЕРИСТИКА НА АНКЕТИРАНИЯ Образование
 
а) Средно  
      (0%)
б) Висше – различно от юридическо  
      (0%)
в) Висше - юридическо  
      (0%)
г) Основно  
      (0%)

   Пол
 
а) Жена  
      (0%)
б) Мъж  
      (0%)

   Възраст
 
а) Над 60 години  
      (0%)
б) Между 51 и 60 години  
      (0%)
в) Между 35 и 50 години  
      (0%)
г) До 35 години  
      (0%)

   Социално положение
 
а) Учащ, студент  
      (0%)
б) Собствен бизнес – самонает и самоосигурен  
      (0%)
в) Служител  
      (0%)
г) Пенсионер  
      (0%)
д) Домакиня  
      (0%)
е) Друго  
      (0%)

   Отрасъл, в които работите
 
а) Услуги, търговия, банки, застраховане  
      (0%)
б) Администрация – общинска, държавна извън съдебната система  
      (0%)
в) Съдебна система  
      (0%)
г) Медия  
      (0%)
д) НПО – Неправителствен сектор  
      (0%)
е) Друго  
      (0%)

   Местожителство:
 
а) Град  
      (0%)
б) Областен център  
      (0%)
в) София  
      (0%)
г) Село  
      (0%)

Адрес: гр.Мездра 3100, ул."Св.Св. Кирил и Методий" №21 тел./централа/:0910/9-25-48 и 0910/9-34-70  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР