Бързи 
Връзки
Ok
Представяне и юрисдикция
История
Структура на съда
Председател
Служби
За контакт
Новини / информация
График на съда
Съдебни актове
Образци на документи
Нормативни документи
Статистическа информация
Отчетен доклад
Декларации по ЗПРКИ
КОНКУРС
Вещи лица
Анкета
Отговори на анкетата
 Отговори на анкетата  
 

Мнение за работата на ВСС и съдебната власт
   Били ли сте страна по дело?
 
а) Не  
     7 (33%)
б) Да  
     14 (67%)

   Имате ли доверие в съдебната система като цяло?
 
а) Не  
     9 (43%)
б) По-скоро да  
     7 (33%)
в) По-скоро не  
     1 (5%)
г) Да  
     2 (10%)
д) Не знам  
     2 (10%)

   Кои са основните проблеми на съдебната власт според Вас? /до 3 отговора/
 
а) Друго  
     3 (14%)
б) Липса на справедливост в съдебните актове  
     3 (14%)
в) Лоша работа на съда  
     1 (5%)
г) Лоша работа на МВР и прокуратурата  
     2 (10%)
д) Политически натиск  
     4 (19%)
е) Наличие на корупция  
     5 (24%)
ж) Негативна роля на медиите  
     4 (19%)
з) Съмнения в морала на магистратите  
     3 (14%)
и) Податливост на външен натиск  
     7 (33%)
й) Некомпетентност на съдебната администрация  
     4 (19%)
к) Недостатъчно добър подбор на магистратите  
     2 (10%)
л) Липса на прозрачност в работата на съдебната власт  
     2 (10%)
м) Тромавост и бавност на правосъдието  
     13 (62%)
н) Недостатъчно познаване на работата на органите на съдебната власт  
     1 (5%)

   Имате ли доверие в съда?
 
а) Не  
     7 (33%)
б) По-скоро не  
     3 (14%)
в) По-скоро да  
     7 (33%)
г) Да  
     4 (19%)
д) Не знам  
      (0%)

   За работата на съда Вие черпите информация от? /до 3 отговора/
 
а) Друго  
     4 (19%)
б) Не познавам работата на съда  
      (0%)
в) Изказвания на публични личности  
     4 (19%)
г) Медийни публикации  
     9 (43%)
д) Мнения на познати  
     9 (43%)
е) Личен опит  
     17 (81%)

   Имате ли доверие в работата на прокуратурата?
 
а) Да  
     1 (5%)
б) По-скоро да  
     7 (33%)
в) По-скоро не  
     5 (24%)
г) Не  
     6 (29%)
д) Не знам 
     2 (10%)

   За работата на прокуратурата Вие черпите информация от? /до 3 отговора/
 
а) Не познавам работата на съда  
      (0%)
б) Изказвания на публични личности  
     2 (10%)
в) Медийни публикации  
     13 (62%)
г) Личен опит  
     16 (76%)
д) Мнения на познати  
     8 (38%)
е) Друго  
     3 (14%)

   Информирани ли сте за работата на Висшия съдебен съвет?
 
а) Да  
     4 (19%)
б) Да, но недостатъчно  
     12 (57%)
в) Не, не съм информиран/а  
     3 (14%)
г) Не мога да преценя  
     2 (10%)
д) Не знам какво е Висш съдебен съвет 
      (0%)

   Информирани ли сте в за работата на съда
 
а) Да  
     13 (62%)
б) Да, но недостатъчно  
     6 (29%)
в) Не, не съм информиран/а  
     2 (10%)
г) Не мога да преценя 
      (0%)

   Информирани ли сте в за работата на прокуратурата?
 
а) Да  
     11 (52%)
б) Да, но недостатъчно  
     7 (33%)
в) Не, не съм информиран/а  
     2 (10%)
г) Не мога да преценя 
     1 (5%)

   Как се информирате за работата на съдебната власт в България? /до 3 отговора/
 
а) друго  
      (0%)
б) Не се информирам/ не ме интересува  
     1 (5%)
в) От близки и познати  
     4 (19%)
г) От личен опит  
     17 (81%)
д) От радиото  
     2 (10%)
е) От вестници  
     2 (10%)
ж) От интернет страницата на ВСС  
     5 (24%)
з) От телевизията  
     7 (33%)
и) От електронните медии  
     14 (67%)

   ХАРАКТЕРИСТИКА НА АНКЕТИРАНИЯ Образование
 
а) Висше - юридическо  
     4 (19%)
б) Висше – различно от юридическо  
     5 (24%)
в) Средно  
     12 (57%)
г) Основно 
      (0%)

   Пол
 
а) Мъж  
     12 (57%)
б) Жена 
     9 (43%)

   Възраст
 
а) До 35 години  
     6 (29%)
б) Между 35 и 50 години  
     13 (62%)
в) Между 51 и 60 години  
     1 (5%)
г) Над 60 години 
     1 (5%)

   Социално положение
 
а) Служител  
     9 (43%)
б) Собствен бизнес – самонает и самоосигурен  
     7 (33%)
в) Учащ, студент  
      (0%)
г) Пенсионер  
     1 (5%)
д) Домакиня  
     1 (5%)
е) Друго 
     3 (14%)

   Отрасъл, в които работите
 
а) Съдебна система  
     2 (10%)
б) Администрация – общинска, държавна извън съдебната система  
     5 (24%)
в) Услуги, търговия, банки, застраховане  
     6 (29%)
г) Медия  
      (0%)
д) НПО – Неправителствен сектор  
      (0%)
е) Друго 
     8 (38%)

   Местожителство:
 
а) София  
     3 (14%)
б) Областен център  
     2 (10%)
в) Град  
     9 (43%)
г) Село 
     7 (33%)

Адрес: гр.Мездра 3100, ул."Св.Св. Кирил и Методий" №21 тел./централа/:0910/9-25-48 и 0910/9-34-70  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР