Бързи 
Връзки
Ok
Представяне и юрисдикция
История
Структура на съда
Председател
Служби
За контакт
Новини / информация
График на съда
Съдебни актове
Образци на документи
Нормативни документи
Статистическа информация
Отчетен доклад
Декларации по ЗПРКИ
КОНКУРС
Вещи лица
Анкета
Отговори на анкетата
 Анкета  
 


Мнение за работата на ВСС и съдебната власт
1.  Били ли сте страна по дело?
а)  Да
б)  Не

2.  Имате ли доверие в съдебната система като цяло?
а)  Да
б)  По-скоро да
в)  По-скоро не
г)  Не
д)  Не знам

3.  Кои са основните проблеми на съдебната власт според Вас? /до 3 отговора/
а)  Недостатъчно познаване на работата на органите на съдебната власт
б)  Тромавост и бавност на правосъдието
в)  Липса на прозрачност в работата на съдебната власт
г)  Недостатъчно добър подбор на магистратите
д)  Некомпетентност на съдебната администрация
е)  Податливост на външен натиск
ж)  Съмнения в морала на магистратите
з)  Наличие на корупция
и)  Негативна роля на медиите
й)  Политически натиск
к)  Лоша работа на МВР и прокуратурата
л)  Лоша работа на съда
м)  Липса на справедливост в съдебните актове
н)  Друго

4.  Имате ли доверие в съда?
а)  Да
б)  По-скоро да
в)  По-скоро не
г)  Не
д)  Не знам

5.  За работата на съда Вие черпите информация от? /до 3 отговора/
а)  Личен опит
б)  Мнения на познати
в)  Медийни публикации
г)  Изказвания на публични личности
д)  Не познавам работата на съда
е)  Друго

6.  Имате ли доверие в работата на прокуратурата?
а)  Да
б)  По-скоро да
в)  По-скоро не
г)  Не
д)  Не знам

7.  За работата на прокуратурата Вие черпите информация от? /до 3 отговора/
а)  Личен опит
б)  Мнения на познати
в)  Медийни публикации
г)  Изказвания на публични личности
д)  Не познавам работата на съда
е)  Друго

8.  Информирани ли сте за работата на Висшия съдебен съвет?
а)  Да
б)  Да, но недостатъчно
в)  Не, не съм информиран/а
г)  Не мога да преценя
д)  Не знам какво е Висш съдебен съвет

9.  Информирани ли сте в за работата на съда
а)  Да
б)  Да, но недостатъчно
в)  Не, не съм информиран/а
г)  Не мога да преценя

10.  Информирани ли сте в за работата на прокуратурата?
а)  Да
б)  Да, но недостатъчно
в)  Не, не съм информиран/а
г)  Не мога да преценя

11.  Как се информирате за работата на съдебната власт в България? /до 3 отговора/
а)  От електронните медии
б)  От телевизията
в)  От интернет страницата на ВСС
г)  От вестници
д)  От радиото
е)  От личен опит
ж)  От близки и познати
з)  Не се информирам/ не ме интересува
и)  друго

12.  ХАРАКТЕРИСТИКА НА АНКЕТИРАНИЯ Образование
а)  Висше - юридическо
б)  Висше – различно от юридическо
в)  Средно
г)  Основно

13.  Пол
а)  Мъж
б)  Жена

14.  Възраст
а)  До 35 години
б)  Между 35 и 50 години
в)  Между 51 и 60 години
г)  Над 60 години

15.  Социално положение
а)  Служител
б)  Собствен бизнес – самонает и самоосигурен
в)  Учащ, студент
г)  Пенсионер
д)  Домакиня
е)  Друго

16.  Отрасъл, в които работите
а)  Съдебна система
б)  Администрация – общинска, държавна извън съдебната система
в)  Услуги, търговия, банки, застраховане
г)  Медия
д)  НПО – Неправителствен сектор
е)  Друго

17.  Местожителство:
а)  София
б)  Областен център
в)  Град
г)  Село

 
Адрес: гр.Мездра 3100, ул."Св.Св. Кирил и Методий" №21 тел./централа/:0910/9-25-48 и 0910/9-34-70  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР