Бързи 
Връзки
Ok
Представяне и юрисдикция
История
Структура на съда
Председател
Служби
За контакт
Новини / информация
График на съда
Съдебни актове
Образци на документи
Нормативни документи
Статистическа информация
Отчетен доклад
Декларации по ЗПРКИ
КОНКУРС
Вещи лица
Анкета
Отговори на анкетата
 Нормативни документи  
 Нормативни документи

 Вътрешни правила за финансово управление

 

Вътрешни правила за случайно разпределение на делата в Районен съд Мездра

Вътрешни правила за публикуване на съдебните актове на Интернет-страницата на съда

 

  Вътрешни правила за достъп до обществена информация 

 Правила за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес в Районен съд - Мездра 

Разпределение на бюджета за 20019г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Адрес: гр.Мездра 3100, ул."Св.Св. Кирил и Методий" №21 тел./централа/:0910/9-25-48 и 0910/9-34-70  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР