Бързи 
Връзки
Ok
Представяне и юрисдикция
История
Структура на съда
Председател
Служби
За контакт
Новини / информация
График на съда
Съдебни актове
Образци на документи
Нормативни документи
Статистическа информация
Отчетен доклад
Декларации по ЗПРКИ
КОНКУРС
Вещи лица
Анкета
Отговори на анкетата
 Новини / информация  
 Новини от съда


 ПРЕССЪОБЩЕНИЕ – на 20.04.2018г. се проведе 

Свидетелство за съдимост се издава само при представяне на 
удостоверение за раждане, лична карта и платена такса в банка. /Банките в града разполагат с необходимата информация за сметката на съда/

За лица по права линия свидетелството се издава с изрично пълномощно, за други лица - с нотариално заверено пълномощно.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес: гр.Мездра 3100, ул."Св.Св. Кирил и Методий" №21 тел./централа/:0910/9-25-48 и 0910/9-34-70  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР