Бързи 
Връзки
Ok
Представяне и юрисдикция
История
Структура на съда
Председател
Служби
За контакт
Новини / информация
График на съда
Съдебни актове
Образци на документи
Нормативни документи
Статистическа информация
Отчетен доклад
Декларации по ЗПРКИ
КОНКУРС
Вещи лица
Анкета
Отговори на анкетата
 За контакт  
 Контактна информация

гр.Мездра 
п.код 3100
ул. „Св.Св. Кирил и Методий”  №21

Телефони:
Централа – 0910 / 9-25-48

Деловодство - 0910 / 9-34-70 , 0879/124058

Факс: 0910 / 9-27-65

e-mail: 

>> Пишете на нашата електронна поща <<

  

Банкова Информация  

“Юробанк България АД” гр. Мездра

/ Eurobank Bulgaria AD /

 
РАЙОНЕН СЪД ГР.МЕЗДРА
BIC КОД - BPBIBGSF

СМЕТКА ТАКСИ – BG17 – BPBI7944 3178 0424 01
НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА ВЕЩИ ЛИЦА – BG08 BPBI7944 3378 0424 01

 
В стая 204 /"бюро Съдимост"/ има пост-терминал, чрез който с дебитна карта може да се плати свидетелството за съдимост.
 


Адрес: гр.Мездра 3100, ул."Св.Св. Кирил и Методий" №21 тел./централа/:0910/9-25-48 и 0910/9-34-70  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР