Бързи 
Връзки
Ok
Представяне и юрисдикция
История
Структура на съда
Председател
Служби
За контакт
Новини / информация
График на съда
Съдебни актове
Образци на документи
Нормативни документи
Статистическа информация
Отчетен доклад
Декларации по ЗПРКИ
КОНКУРС
Вещи лица
Анкета
Отговори на анкетата
 Служби  
 Служби в РС Мездра

Съдебно изпълнение – стая 102
Съдебно-изпълнителната служба при Районен съд гр. Мездра се намира на първия етаж на съдебната палата, в нея работи един държавен съдебен изпълнител и един секретар.

Държавен съдебен изпълнител: тел. 0910 / 9 27 41

Деловодство СИС
Телефон: 0910 / 9 34 70 /централа/ вътр. 17

 Юробанк България АД гр.Мездра

 BIC КОДBPBIBGSF
 
 сметка за таксиBG17 BPBI 7944 3178 0424 01
 
сметка за суми по изпълнителни дела BG08 BPBI 7944 3378 0424 01

Служба по вписванията – стая 103

Съдия по вписванията – тел. 0910 / 9 22 48

Бюро съдимост – стая 204

Деловодство и архив – стая 205
Тел: 0910 / 9 34 70 , 0879/124058Адрес: гр.Мездра 3100, ул."Св.Св. Кирил и Методий" №21 тел./централа/:0910/9-25-48 и 0910/9-34-70  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР